Sunteți pe pagina 1din 2

Angajator .............................................................................................

Adresa ..................................................................................................
Înregistrată la Registrul Comerţului din ...... sub nr. J.../...../.....
C.U.I. ....................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

PREAVIZ CONCEDIERE COLECTIVĂ

Preaviz nr. …………..


din data de……………

Având în vedere Raportul/Referatul nr. ….. / …………….., cu privire la………………….,


În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi potrivit
prevederilor Regulamentului intern al …………………………. 1;
Preşedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul ……………………… 2, numit prin
3
………………………………. nr. …/ ……. a ……………………… ; 4

DECIDE:

Art. 1. – Începând cu data de ………………………, d-nei/d-lui ……………………, având funcţia de


………………………în cadrul ……………………… i se acordă un preaviz de …….. zile 5, în perioada………-
……….. .

În perioada preavizului, salariatului/ei i se acordă dreptul să absenteze 6 patru ore pe zi de la programul


unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi.

Art. 2. – (1) La împlinirea termenului de preaviz, urmează să fie emisă decizie de concediere a
salariatului/ei, încetarea contractului individual de muncă înregistrat cu nr. ……./……………., fiind din iniţiativă
angajatorului, pentru motive ce nu ţin de persoană salariatului, ca urmare a concedierii colective.

(2) Motivele de fapt al concedierii colective sunt următoarele: ……………………… .


(3) Criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii
de prioritate la concediere sunt următoarele:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… .

(4) Lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze
pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64 din Codul muncii, sunt prezentate în Anexa prezentei.
(5) Potrivit dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat în perioada
……………………. au avut loc consultări, pentru a permite sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor să formuleze
propuneri şi au fost furnizate toate informaţiile relevante, prin Notificarea şi convocarea înregistrată cu nr. ….. /…..,
anexată în copie la prezenta Notificare.
(6) În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, s-au transmis
notificările inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă şi sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor.

Art. 3. – Motivul de drept al concedierii colective îl constituie art. 75 din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii.
Art. 4. – (1) Compartimentele Resurse Umane şi Contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile
preavizului.
(2) Prezentul preaviz îşi produce efectele de la data comunicării sale.

REPREZENTANŢI LEGALI ANGAJATOR7,


……………………………………….

Data comunicării: …………………….


Semnătura de luare la cunoştinţă a salariatului: ……………………….

Note:

1,2 Denumirea angajatorului.


3 Menţionarea actului de numire, după caz.
4 Menţionarea emitentului actului de numire, după caz.
5 Conform art. 75 din Codul muncii republicat, durata preavizului va fi de minimum 20 de zile lucrătoare. Potrivit
contractului colectiv de muncă aplicabil pot fi stabilite clauze astfel încât în cazul în care unei persoane i se desface
contractul de muncă fără să i se acorde preavizul respectiv, angajatorul are obligaţia de a plăti o indemnizaţie egală
cu salariul de bază pe o lună, avut la data desfacerii contractului de muncă.
6 Conform contractului colectiv de muncă aplicabil pot fi stabilite clauze astfel încât în perioada preavizului,
salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca
aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de
angajator.
7 Potrivit regulilor specifice angajatorului. De exemplu: Director General, Director Economic, precum şi Şef
Resurse Umane şi aviz juridic.

S-ar putea să vă placă și