Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT D IDACTIC

Propunător: prof. Bugariu Mirela


Data:10.04.2021
Unitatea de învăţământ: Şc. Gimnazială Vladimirescu- Arad
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie ortodoxă

Subiectul lecţiei: Milostenia, manifestarea iubirii faţă de semeni

Tipul lecţiei: Intersdisciplinară-mixtă

Scopul lecţiei: concretizarea, prin fapte, a învăţăturilor de credinţă religios-morale.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să explice cine este aproapele nostru;
02 – să argumenteze felul în care trebuie să reacţionăm la evenimentele din viaţa semenilor noştri;
03 – să recunoască cel puţin trei fapte ale milei creştine;
04 – să argumenteze rolul faptelor bune în perspectiva propriei mântuiri.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: lectura, textul biblic, jocul didactic,explicaţia, dezbaterea, argumentarea, conversaţia;
2. Mijloace de învăţământ: carte de poveşti, fişa de lucru, CD ( audiţie muzicală);
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, activitate individuală şi pe grupe.
Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls.a VI-a;
Planificarea calendaristică orientativă, cls.a VI-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Viaţa creştinului împreună cu semenii
2.Temporale: numărul de lecţii 1
durata 50 minute
3.Bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005.
2. Dogmatica Ortodoxă
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
4. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.

SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace Forme
Nr Etapele Ob. Tim Metode de de
Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. lecţiei op. p şi procedee învăţă- organi-
mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observaţea
 salutul ;  salutul ; sistematică
Momentul 2’  rugăciunea;  rugăciunea;
1. organizatoric  notarea absenţelor;
 pregătirea pentru începerea lecţiei.  pregătirea pentru începerea lecţiei.

Captarea 3’ Dacă vă uitaţi în jur o să vedeţi că astăzi la ora de Elevii ascultă cu atenţie propunerea d-nei explicaţia individaual
atenţiei religie veţi avea trei profesori. Pentru realizarea profesoare.
(spargerea unei ore reuşite vă rog să fiţi atenţi la profesorii conversaţia
gheţii) prezenţi în clasă.

2. Verificarea Se va realiza prin adresarea de scurte întrebări Răspund la întrebările adresate de profesor explicaţia Frontal Aprecieri
Cunoştinţelor 5’ legate de lecţia predată anterior şi completează răspunsurile colegilor(acolo individual verbale
însuşite unde este cazul)
3. Anunţarea 2’ În fiecare zi, acasă, pe stradă, în drum spre şcoală, Elevii ascultă cu atenţie indicaţiile şi Conversaţia frontal Aprecieri
lecţiei noi în şcoală, intâlnim persoane cu care intrăm în răspund întrebarii adresate în funcţie de verbale
discuţie sau nu, dar cu care avem tangenţă fie că felul în care reacţionează fiecare.
vrem fie că nu. Ei reprezintă fiinţe create de
Dumnezeu şi de aceea ne purtăm cuviincios cu ei.
Lecţia noastră de astăzi este Milostenia,
manifestarea iubirii faţă de semeni.

4. Comunicarea 5’  Explicarea, termenilor din titlul lecţieie Răspund şi notează in caieter indicaţiile
noilor cu ajutorul răspunsurilor date de elevi. profesorului. Individual
cunoştinţe Completarea răspunsurilor elevilor cu
O2 învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă. Aprecieri
O3  Profesorul propune elevilor lecturarea Lecturează şi ascultă povestea. Lecturarea Individual verbale
unei poveşti cu titlul „FETIŢA CU textului
CHIBRITURI”,de..H.C.Andersen; Jocul didactic
 un scurt joc de rol;
7’  o scurt dezbatere; Notează în caiete ideile principale extrase Dezbaterea individual
O3  Rezumă învăţătura transmisă de textul din text împreună cu profesorul. Conversaţia
lecturat împreună cu profesorul de limba Aprecieri
română; Verbale
 Intervine profesorul de religie care
O4 2’ împarte clasa pe grupe pentru
desfăţurarea lecţiei în continuare; fiecare
grupă primeşte sarcinile de lucru: Ascultă sarcinile de lucru şi le rezolvă în Explicaţia Fişa de Pe grupe
GRUPA I: exprimaţi atitudinea trecătorilor timpul pus la dispoziţie Argumentarea lucru
O4 faţă de fetiţă;
10’ GRUPA II: remarcaţi starea sufletească a Aprecieri
fetiţei în acele momente din viaţa ei; verbale
GRUPA III: redaţi datoriile pa care credeţi
că le avem noi faţă de semeni. Ascultă melodia propusă şi răspund Conversaţia CD-ul individual
 Intervenţia profesorului de muzică care întrebărilor profesorului de muzică. Argumentarea muzical
propune elevilor audierea unei melodii ;
O3 5’ după audiere, cere elevilor să expună
O4 mesajul transmis de text şi să exprime Aprecieri
starea sufletească în care i-a adus verbale
melodia respectivă

5. Fixarea 1' Imaginaţi-vă că sunteţi pe stradă şi trăiţi povestea Rezolvă sarcinile de lucru; Explicaţia Pe grupe Aprecieri
cunoştinţelor Cum aţi reacţiona dacă aţi fi în locul: Notează răspunsurile colegilor. Argumentarea verbale
O1  BĂIATULUI;
O3 4’  TRECĂTORILOR;
O4  FETIŢEI.

4. ÎNCHEIERE 4'  Aprecierea elevilor ; Notarea


A SI  Rostirea rugăciunii;  Rostesc rugăciunea; Exerciţiul elevilor
NOTAREA  Salutul.  Salutul. minţii. În grup care s-au
remarcat pe
parcursul
orei.

S-ar putea să vă placă și