Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI


Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice

GHID
de întocmire a lucrării de licenţă
- sesiunile iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024 –

CONDIȚII DE BAZĂ
1. Lucrarea de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează
și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. Aceasta trebuie să conțină
rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese, care vor deține
ponderea principală în volumul lucrării, să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă
pentru tema abordată, rigoare științifică și metodologică, să aibă o structură logică și să fie
redactată coerent, în stil științific, iar forma grafică să respecte normele academice specifice
domeniului. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea absolvită.
2. O temă aprobată nu mai poate fi modificată.
3. Lucrarea va fi rezultatul activității de cercetare științifică a studentului și va prezenta
rezultate concrete și originale, într-un studiu de caz.
4. Lucrarea va avea introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie și anexe și se va întinde
pe circa 50 de pagini, format A4, TNR, font 12, la un rând.
5. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific. Se vor respecta normele de scriere
specifice gramaticii limbii române.

ALEGEREA TEMEI DE CERCETAT

Consiliul Facultăţii a stabilit ca alegerea temei de cercetat de către student să se facă


până la data de 31 ianuarie 2023. În acest sens, fiecare student va transmite electronic la
Decanat o cerere–tip (disponibilă pe site-ul facultății) în care va indica titlul temei şi
îndrumătorul ştiinţific. Cererea, avizată de îndrumătorul științific, va fi aprobată de către
decanul Facultăţii.

ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Se va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:


 pe parcursul elaborării lucrării, studenţii vor ţine legătura cu cadrele didactice
îndrumătoare, respectând un grafic de elaborare a lucrării, stabilit de comun acord cu acestea;
 o primă acţiune o constituie elaborarea planului/ cuprinsului lucrării, aprobarea
acestuia de către îndrumătorul ştiinţific şi stabilirea unei bibliografii minimale;
 din conţinutul şi prezentarea lucrării de licenţă trebuie să rezulte contribuţia
studentului la cercetarea în domeniul ce face obiectul temei. În acest context, în cazul în care
îndrumătorul științific ajunge la concluzia că lucrarea nu este realizată de către student,
aceasta va fi respinsă (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 143, alin. (4) precizează că
„îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar
cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora”);
 cadrul didactic îndrumător al lucrării de licenţă este în măsură să ofere toate
informaţiile legate de conţinutul si formatul acesteia.
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 autorul lucrării de licenţă răspunde de
asigurarea originalităţii conţinutului acesteia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea
interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către
cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de
doctorat (art. 143, alin. 5).

Redactarea și tehnoredactarea lucrării


a. Planul lucrării va fi stabilit de comun acord cu cadrul didactic îndrumător, având în
vedere faptul că lucrarea trebuie să reflecte volumul şi profunzimea cunoştinţelor teoretice ale
absolventului, capacitatea aplicării în practică a acestora, capacitatea de sinteză şi selecţie a
informaţiilor culese precum şi enunţarea unor propuneri şi măsuri în ceea ce priveşte
fenomenul analizat.
b. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific (se vor evita categoric elementele
de reclamă sau stilul jurnalistic și se vor respecta normele de scriere specifice gramaticii
limbii române).
c. Lucrarea va conține maxim 50 de pagini (fără paginile de gardă, anexe), Word,
Times New Roman, 12 pp, un rând, margini 2,54 cm peste tot.
d. Lucrarea va avea următoarea structură orientativă:
 Pagini de gardă (prezentate mai jos);
 Cuprins (1 pagină);
 Introducere – cu prezentarea și motivarea alegerii temei (1 pagină);
 Capitolul I – se vor fixa: cadrul economic general, de context, în care se încadrează tema
abordată, metodologia de cercetare stiințifică folosită, conținutul altor realizări similare din
domeniul temei lucrării de licență, se vor trata elementele teoretice din literatura de
specialitate și, după caz, reglementările (normele juridice) aferente temei lucrării de licență
(aprox. 10 pagini);
 Capitolul II – va cuprinde prezentarea generală și diagnosticarea managerială/ economico-
financiară a entității economice/ instituției publice la care se realizează studiul de caz (aprox.
10 pagini);
 Capitolul III – se va realiza studiul de caz practic (la o entitate economică/ instituție
publică), cu prezentarea sub formă de text, desene, grafice, capturi ecran a rezultatelor
cercetării (aprox. 25 pagini);
Pentru programul de studii de licență CIG studiul de caz prezentat va fi însoțit de o
aplicație informatică specifică temei abordate – de exemplu: prelucrări sub forma capturilor
de ecran din sisteme informatice (aplicații informatice, programe informatice) de
contabilitate cum sunt, spre exemplu Saga, Ciel, Mentor, WizCont, Contab, Aplix etc.;
Concluzii, contribuții originale și propuneri concrete. Vor constitui o sinteză a întregii
lucrări, în care vor fi reliefate contribuțiile proprii ale autorului, concluziile care s-au desprins
din studiul efectuat dar și propuneri pe marginea temei abordate (minim 2 pagini);
Bibliografie - redactată în ordine alfabetică, după numele primului autor, conform
standardelor - se va acorda o atenție deosebită includerii lucrărilor de referință ale domeniului
cercetat (lucrări nu mai vechi de 10 ani): cărți, articole, studii publicate, rapoarte de cercetare
publicate etc. (1 pagină).
Atenție! Preluarea unor idei, informații, date statistice din diferite surse se va face cu
menționarea exactă a sursei în note de subsol, prin menționarea autorului sau colectivului de
autori, denumirea materialului, editura, anul apariției, locul apariției, pagina etc.
Tabelele, diagramele, graficele vor numerotate și vor avea titlu și sursa.
Anexe - nu se numerotează paginile.

Criteriile avute în vedere la evaluarea lucrării

 conținutul științific, elementele de originalitate, caracterul unitar, logic și


complet, folosirea corectă a conceptelor și noțiunilor specifice domeniului, calitatea si
cantitatea bibliografiei de specialitate consultate (inclusiv existența unor referințe de
specialitate în limbi străine, valoarea lucrării pentru domeniul fundamental Științe
economice;
 respectarea normelor de elaborare a lucrării și a termenului de predare a
acesteia;
 lucrarea va fi însoțită de un referat elaborat de către îndrumătorul științific, în
care se propune comisiei de examen notarea lucrării de licență cu o notă de la 5 la 10.
 modul de prezentare și susținere publică: exprimarea liberă, logică și cursivă,
susținerea cu argumente pertinente a ideilor prezentate, capacitatea de sinteză a
principalelor idei, concluzii și propuneri, modul vestimentar de prezentare la examen.
Notă. Modele de lucrări de licență pot fi consultate la Biblioteca Facultății.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

1) Perioada de înscriere pentru examenul de licență va fi stabilită în funcție de data susținerii


Examenului de finalizare de studii.
2) Pentru înscrierea la examenul de finalizare de studii absolventul trebuie să îndeplinească
simultan următoarele condiții:
a) plata integrală a taxelor de școlarizare;
b) finalizarea studiilor până pe data de 15 iunie 2023;
c) dosarul de înscriere pentru examenul finalizare de studii este complet.
3) Fiecare absolvent va depune personal dosarul de înscriere însoțit de lucrarea de licență
la Secretariatul Facultății.
4) Referatul îndrumătorului științific pentru realizarea lucrării, prin care este evaluat
conținutul lucrării, semnat de îndrumătorul științific, va fi predat la Secretariatul Facultății
odată cu lucrarea sau ulterior, direct de către îndrumător.
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii: .........................

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific:
Gradul didactic, NUME si Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2023

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii: .........................

TITLUL LUCRĂRII
(aici se va scrie titlul lucrării de licență)

Coordonator științific:
Gradul didactic, NUME și Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2023

S-ar putea să vă placă și