Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT

`
DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Popasuri cu tâlc
Tema lecției: Pronumele reflexiv
Tipul lecției: de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale, sociale, civice:


1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.

Valori și atitudini:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția şi valorile literaturii române;
4. Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare şi a încrederii în propriile abilități de comunicare;

1
5. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalți;
6. Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogățirea
orizontului cultural;
7. Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală;

Competenţe specifice:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative; 
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă;
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii ;

Obiective operaționale:
a) cognitive: pe parcursul și la sfârşitul demersului didactic elevii vor fi capabili:

O.C1: să identifice pronumele reflexive într-un text dat sau din diverse enunțuri;
O.C2: să recunoască formele proprii ale pronumelui reflexiv;
O.C3: să discrimineze cele două forme ale pronumelui reflexiv;
O.C4: să deosebească formele neaccentuate de persoana I și a II-a ale pronumelor reflexive de acuzativ și dativ de cele ale pronumelui
personal;
O.C5: să analizeze pronumele reflexive dintr-un text;
O.C6: să precizeze cazul pronumelor reflexive din diverse enunțuri;

2
b) afective:
O.A.1. – elevii vor dovedi deschidere spre învăţarea problematizantă și spre rezolvarea cerințelor prin joc;
O.A2 – elevii vor manifesta interes faţă de caracterul personal al lecţiei, apelând la propria experienţă pentru a rezolva fișele de lucru;

c) psihomotorii:

O.P.M.1. – să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare;

O.P.M.2. – să-şi dirijeze mişcările pentru a folosi în mod igienic materialul didactic;

O.P.M3- să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;

O.P.M4- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația catehetică, spargerea gheții, învăţarea prin descoperire, explicaţia, exerciţiul oral şi scris, jocul didactic,
brainstorming, metoda blazonului, asaltul de idei, analiza gramaticală.
 Mijloace de învăţământ: tablă, cretă/marker, planșă, manual, caietul elevului, fişe de lucru, poster, flipchart, portretul Domnului
Pronume Personal, portretul Domnului Reflexiv, laptop, videoproiector, prezentare power-point, platforme digitale (Padlet,
Learnings.App).
 Forma de organizare a clasei: frontală/ individuală/ în perechi.
Loc de desfăşurare: sala de clasă.
Forma de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecierea răspunsurilor primite.

3
Resurse: Din punct de vedere al capacității de învățare, clasa este omogenă. Majoritatea elevilor dispun de capacități receptive sporite, iar restul
posedă resurse suficiente pentru o bună colaborare cu profesorul în vederea desfășurării cu succes a activităților didactice.
Resurse:

4
SCENARI
UL
DIDACTI
C
Conținuturi/ tipuri de activități
Strategii didactice
Momentele
C.S. O.O. Activitatea Timp Evaluare
activităţii Activitatea profesorului Metode şi Mijloace Forma de
elevilor
procedee didactice organizare
Profesorul notează
Elevii îşi
absenţele şi își pregăteşte
pregătesc
materialele necesare
materialele
desfăşurării activităţii. Conversaţia Manualul Activitate 1 minut Observarea
1. Moment necesare:
De asemenea, profesorul Caietele frontală comportamentelor
organizatoric deschid caietele,
va asigura liniștea și elevilor elevilor
manualul.
disciplina clasei pentru o
bună desfășurare a
demersului didactic.
2. Verificarea 4.1. Profesorul verifică tema Elevii prezintă Caietele
temei și elevilor, atât cantitativ, cât tema, o citesc, Conversaţia elevilor Activitate Analiza
5
actualizarea minute

5
și calitativ. frontală
Solicită elevilor, prin catehetică Activitate
sondaj, să citească fac aprecieri, individuală
rezolvarea temei, să facă observații și răspunsurilor
cunoştinţelor
observațiile și corectările corectări. Aprecieri verbale
asimilate
ce se impun.
anterior
Elevii au avut ca temă
pentru acasă exercițiile 1 și
2 de la pagina 137 din
manual.
3. Captarea 4.1. O.C1 Pentru a le trezi Elevii participă Conversația Tabla Activitate 5 Analiza
atenţiei curiozitatea și setea de cu interes la Spargerea Portretul frontală minute răspunsurilor
cunoaștere, profesorul se jocul inițiat de gheții Domnului Activitate Aprecieri verbale
deplasează prin clasă și profesor. Jocul didactic Pronume individuală
propune un joc de rol, (Anexele 1
realizat de doi elevi. Unul și 5)
îl îmbracă pe celălalt, iar
profesorul notează la tablă
propoziția: Dan o îmbracă
pe Alexia. Apoi, unul
dintre elevi se îmbracă
singur, iar cardul didactic

6
scrie pe tablă enunțul: Dan
se îmbracă.
Profesorul le solicită
elevilor să sublinieze Elevii identifică
pronumele din cele două cele două
enunțuri, astfel încât să se pronume, le
observe diferența dintre subliniază și
cele două tipuri de conștientizează
pronume. diferența.
Cadrul didactic lipește pe
tablă lângă primul
enunț ,,portretul Domnului
Pronume Personal” prin
completarea căruia se
reactualizează cunoștințele,
iar lânga cel de-al
doilea ,,portetul Domnului
Reflexiv” însoțit de casete
ce urmează a fi completate
de către elevi în finalul
lecției.

7
Profesorul oferă drept
exemplu bumerangul,
instrumentul care revine la
locul de aruncare dacă nu
și-a atins ținta, spunându-le
elevilor că la fel ca acesta,
pronumele reflexiv
reprezintă persoana asupra
căreia se răsfrânge acțiunea
verbului.
Profesorul va anunța titlul Elevii notează
lecției: Pronumele titlul în caiete și Conversaţia Caietele Activitate 1 minut
O.C.1 reflexiv, pe care îl va nota conştientizează elevilor frontală
4. Enunțarea O.C2 pe tablă. De asemenea, în obiectivele. Tabla
temei şi a O.C3 această etapă se vor anunța
obiectivelor O.C4 obiectivele urmărite în
operaționale O.C5 demersul didactic.
O.C6 Comunicarea obiectivelor
se va face într-o manieră
accesibilă elevilor.
5. Dirijarea 1.4. O.C2 Profesorul expune atât în Elevii sunt Conversația Prezentare Activitate 24 Analiza
învățării prezenatrea PowerPoint, atenți, privesc Învățarea prin

8
4.1. O.C3 cât și pe flipchart un poster posterul și citesc descoperire PowerPoint frontală minute răspunsurilor
4.2. O.C4 și le solicită elevilor să enunțurile. Flipchart Aprecieri verbale
4.4. O.C5 citească enunțurile. Le Elevii Poster
O.C6 adresează, apoi, o serie de formulează (Anexa 3)
întrebări: răspunsuri: Caietele
-Cuvintele scrise colorat -,,ne” se referă la Elevilor
țin locul unor persoane persoana care
gramaticale? vorbește (pers. I,
-Care sunt aceste nr. plural)
persoane? -,,te” se referă la
-La ce persoană și la ce persoana celui
număr sunt verbele pe care cu care se
le însoțesc? vorbșete (pers. a
-Ce constatați? II-a singular)
-,,se” și ,,își” se
referă la
persoanele
despre care se
vorbește (pers. a
III-a sg. și pl.).
- ne pregătim-
persoana I,

9
plural. Elevii
constată că
pronumele
reflexiv este
identic în număr
și persoană cu
verbul pe care îl
însoțesc.
Elevii
Profesorul definește completează Conversația
pronumele reflexiv, textul lacunar Prezentare Activitate Aprecierea
inserând în prezenatrea (definiția) powerpoint individuală răspunsurilor
PowerPoint noile urmăresc Fișă de
conținuturi teoretice prezentarea și lucru
deduse cu ajutorul elevilor. notează în caiete (Anexa 2)
definiția.
Elevii rezolvă
Cadrul didactic le solicită exercițiul și iau Exercițiul
elevilor să citească din notițe în tabelul Brainstormin PowerPoint Activitate
prezentarea PowerPoint o de pe fișa de g Manual frontală
serie de enunțuri, să lucru. Tablă Activitate
identifice pronumele Răspunsuri Caietele

10
reflexive și să compare așteptate: elevilor individuală
formele pronumelui scrise formele
cu roșu cu acelea scrise cu pronominale
verde. scrise cu roșu
Raportându-se la definiția sunt forme
pronumelui, profesorul neaccentuate, iar
conduce ideea spre faptul cele scrise cu
că pronumele reflexiv are verde sunt forme
forme doar pentru cazurile accentuate. În
acuzativ și dativ. prima situație
este cazul
acuzativ, iar în a
doua cazul dativ.
În urma rezolvării acestora,
profesorul prezintă
informațiile despre
pronumele reflexiv
referitoare la formă și caz.
Elevii citesc
Profesorul le solicită exercițiul și
elevilor să rezolve rezolvă Explicația Caiete
exercițiul 1, de la rubrica exercițiul Activitate Aprecierea

11
Exerciții, din manual, frontal. elevilor frontală răspunsurilor
pagina 139. Exercițiul este PowerPoint Interevaluare
translatat și în prezentare. Fișa de
Elevilor le este solicitat să lucru
completeze cu pronumele (Anexa 2)
reflexive corespunzătoare
proverbele date și să
menționeaze forma
fiecăruia. Elevii se
conectează pe
Pentru următoarea
platforma Padlet
activitate, cadrul didactic le
și scriu diferite Conversația Platforma Activitate Aprecierea
propune elevilor să se
enunțuri. Exercițiul Padlet individuală răspunsurilor
conecteze pe platforma
Asaltul de https://
Padlet pentru a scrie într-
idei ro.padlet.co
un enunț activitatea
m/
preferată din rutina de
dianadumitr
dimineață sau din rutina de
ache46/
seară, de exemplu ,,Mă
qqgvdpuq6
coafez”.
Elevii 47ddobx
În urma acestui exercițiu, conștientizează
cadrul didactic le transmite informațiile și

12
elevilor noi conținuturi iau notițe.
teoretice: La persoana I și
a II-a, singular și plural, se
împrumută formele
neaccentuate ale
pronumelor personale de
acuzativ și dativ. Elevii primesc
fișele de lucru și
Profesorul distribuie
rezolvă
elevilor o fișă de lucru pe
exercițiile.
care aceștia vor regăsi
Exercițiul Activitate Aprecierea
exercițiul 2 din manual.
Fișă de frontală răspunsurilor
Elevii trebuie să identifice
lucru Activitate
pronumele reflexive și să
(Anexa 3) individuală
menționeze persoana,
numărul, cazul și forma
acestora. Primul subpunct
se rezolvă împreună cu
profesorul. Pentru restul
subpunctelor, elevii vor
avea 5 minute pentru
rezolvare. Primul care

13
termină strigă BINGO.

Fiecare subpunct rezolvat


indică un procent. În acest
fel, elevii își pot
monitoriza performanța de
lucru. După rezolvare, se
verifică răspunsurile, se fac
aprecieri și se corectează
eventualele greșeli.
Elevii identifică
Profesorul notează pe tablă pronumele și
două enunțuri: Mă întreb și precizează
Mă întreabă, le solicită persoana și
elevilor să identifice numărul. În Învățarea prin Activitate
pronumele și să precizeze prima descoperire Tabla frontală Aprecierea
persoana și numărul pentru propoziție: mă- PowerPoint Activitate răspunsurilor
fiecare dintre părțile de pers. I, nr. sg, individuală Interevaluare
vorbire. întreb- pers. I,
nr. sg. În a doua
Profesorul concluzionează
propoziție: mă-
împreună cu elevii că
pers. I, nr. sg,
formele neaccentuate ale
întreabă- pers. a

14
pronumelui sunt pronume III-a, nr. sg.
reflexive când au aceeași
persoană și același număr
Câte doi elevi
cu verbul.
vor ieși în fața
Cadrul didactic le propune clasei, vor
elevilor următorul joc: pe încerca să
catedră vor fi așezate două răspundă corect
Jocul didactic Activitate în
coșuri. Fiecare coș va avea sub cronometru,
Exercițiu Coșuri perechi
câte o etichetă pe care va să umple
Mingi
scrie pronume personal, coșurile și să
respectiv pronume reflexiv. aducă puncte
Elevilor li se solicită să taberei sale.
grupeze cartonașele pe care
sunt scrise diferite enunțuri
în funcție de tipul
pronumelui. Clasa va fi
împărțită în două tabere,
iar în fața clasei vor fi
invitați câte doi elevi
pentru a răspunde.
Profesorul va pune

15
următoare întrebare: În
enunțul ,,Vă convingeți
singuri” pronumele este...?
Elevul care va răspunde
primul, dar și corect va
aduce puncte taberei sale.
Jocul va continua cu
aceleași reguli. Pentru
fiecare răspuns corect,
elevii vor fi felicitați prin
aplauze, dar și prin trofee.
În urma rezolvării acestora,
elevii vor deosebi
pronumele reflexive de Elevii participă
pronumele personale. cu interes la

Pentru următoarea rezolvarea


activitate, cadrul didactic le exercițiului.
solicită elevilor să rezolve
Exercițiul Activitate
exercițiul 5 din manual, ce Interevaluare
Platforma frontală
are în vedere formele
Leranings.
cazuale ale pronumelui
App

16
reflexiv.Exercițiul este https://
translatat pe platforma learningapp
Learning.Apps sub forma s.org/
concursului ,,Vrei să fii Elevii ies la display?
milionar”? tablă și v=pwsywg
analizează yfk22
Profesorul le solicită
pronumele.
elevilor să rezolve
exercițiul 2 de pe o fișă de
Exercițiu Activitate
lucru distribuită anterior.
Analiza Manual frontală
Se va citi textul, apoi se
gramaticală Fișă de Activitate
vor identifica pronumele
lucru indviduală
reflexive. Textul va fi
(Anexa 3)
expus și în prezentarea
PowerPoint
powerpoint. Se analizează
la tablă pronumele
reflexive identificate,
precizându-se persoana,
numărul, cazul și forma.
Profesorul îndrumă, dă
sugestii, adresează

17
întrebări.

Profesorul distribuie Elevii răspund Conversaţia Fișă de Activitate 6 Aprecierea


elevilor o fișă de lucru care solicitării Exercițiul lucru frontală minute răspunsurilor
conține un exercițiu profesorului, (Anexa 4) Activitate Autoevaluare
complex ce valorifică vor rezolva individuală
gândirea logică. Profesorul sarcina de lucru,
le explică cerința, plasând pe
O.C1
acordându-le 5 minute săgețile din
6. Obținerea 4.1. O.C2
pentru rezolvare. imagine cifra
performanței 4.2. O.C3
enunțurilor date,
O.C6
ținând cont de
cerință.
După rezolvare,
elevii înmânează
răspunsurile
profesorului.
7. Asigurarea 4.2. O.C2 Pentru a se asigura că și-au Elevii răspund
retenţiei şi a O.C3 sistematizat informațiile cerinței Conversația Caiete Activitate 5 Aprecierea
transferului. O.C.4 despre pronumele reflexiv, profesorului și Metoda Tablă frontală minute răspunsurilor
O.C.6 profesorul le distribuie completează și blazonului ,,Portretul Activitate
elevilor o fișă cu ,,portretul ei casetele. domnului individuală

18
domnului reflexiv” și le Astfel, copiii vor reflexiv”
solicită să îi creeze acestuia completa fișa cu (Anexa 5)
o identitate, completând toate
casetele de sub desen ( cine informațiile
este, ce este, cum este și ce învățate anterior
face). despre
Aceeași fișă se pronumele
completează simultan cu la reflexiv, prin
tablă. intermediul
metodei
blazonului.
Încheierea şi 1.4. O.C3 Cadrul didactic le solicită Elevii Conversația Chestionar Activitate 3 Aprecieri verbale
evaluarea elevilor să completeze la completează autoevaluar frontală minute
activităţii un chestionar de chestionarele de e
autoevaluare. autoevaluare. (Anexa 6)
Profesorul face aprecieri După completare Caiete
privind activitatea elevilor le înmânează Caietul
şi transmite tema pentru profesorului. elevului
acasă. Cadrul didactic îi
întreabă pe elevi dacă au
nevoie de un reper pentru a

19
efectua tema.
Elevii trebuie să efectueze
exercițiile 3, 4 și 5 din
Caietul elevului, pagina
100.

20
21

S-ar putea să vă placă și