Sunteți pe pagina 1din 1

» V IIT O R U L "

60SP0M eimplarăajugeuilui Lucrările efectuate în Jud. Caliacra


— Realizările cMul prefect lacob Cosereanu dela 15 Noembrie 1933 şi până azi
De aproape doi ani ţi Jumătate, in in lu crări de p restaţie executate de şi a în fiin ţării turism ului, p rin lege Cele de vite au fost Instalate con­
Judeţul Râmnicu-Sărat se munceşte locuitori. p en tru diferite excursii. Judeţul Caliacra aşezat la marginea şoseie însem nează cifra impresio­
form legei sanitară veterinară lângă Camerii George Fotino, Balcicul a
cu mult spor şi cu folos. In total s’au executat lu c ră ri în v a­ abator. de sud a ţârii e unul din judeţele să ­ nantă de 8.921.709 lei.
16. S’au executat lu crări de p resta­ cunoscut in ultimii ani un avânt ne­
D -l lacob Coşereanu, prefectul ju­ ţie pe şoselele ju deţene şi com unale loare de 30 m ilioane lei. race iiind locuit în mare parte din co­ Diferite alte realizări:
Cel de cereale, şi-a găsit locul cel bănuit: localul primăriei, halele
deţului, unul din cei mai distinşi ju- din restan ţele adiţionale p ân ă la 1 A- T oate aceste în făp tu iri s’au execu­ lonişti; unii veniţi din Macedonia şi Procurarea a 12 tauri de prăsilă (2.000.000 lei). Casa salubrităţii, străzi
ta t cu fonduri p arte, adică ju m ătate abia instalaţi de câţiva ani aci. Pen­
prilie 1934, în valoare de lei 8.000.000. noul, repararea altora existente, re­
din bugetul judeţului, ia r ju m ătate tru aceste consideraţii este explicabil
17. S’a p us In funcţiune traseul li­ faptul că nevoile să fie în dispropor­ facerea trotuarelor, tot ce se poate
niei ferate înguste R .-S ărat-T raian cu fo n d u ri-aju to r prim ite dela m ini­ ved ea azi in frumosul oraş de litoral
ţie cu veniturile, ceiace însă n’a îm-
steru l Instru cţiu n ii publice, L u crări­ se datoreşte ultimilor ani care au
Sat, aşezându-se dela Ştiubeiu prin pidicat realizarea nenumăratelor o-
lor publice, In tern e, F in an ţe şi S ănă­ transformat radical un târguşor orien­
Stupina la Gulianca, cu cari s’a apro­
tăţii, g raţie sprijinului şi intervenţiei
vizionat p rin tracţiu n e anim ală peste d -lu ţ d ep u tat C. T ătăran u , şeful org.
3000 m. c. pietriş, p en tru şoseaua V âr- locale, a d -lu i prefect al judeţului şi
teşcoiu-M ăxineni-L atinu-B răila. a tu tu ro r d-lor p arlam en tari
18. S’au re p a ra t pavilionul judeţului *
şi bisericile Schitului Poiana-M ărului, Aşa dar, iată opera u nui om care
precum şi drum ul respectiv în vede­ s’a dovedit înţelegător al înaltei sale
rea in stalării coloniilor şcolare, vara, misiuni.

Organizarea locului Câineni ca staţiune balneară


U na din m arile lu crări ce s’au rea­ dă p laje de nisip, pe m alul ’acului, pe
lizat în ju deţul nostru, sub prefecto- o întindere de 500 m. p., teren cum ­ D -l GH. HOGEA
p ăra t înadins în acest scop. Pe acea­ D -l DIOMEDE POPESCU D eputat de Caliacra
ra tu l d-lui Iacob D. Coşereanu, este P rim aru l oraşului Bazargic
desigur organizarea staţiunei balneare stă p la jă s’au construit 50 cabine, iar tal într'un oraş modern cu vile artis­
dela Câineni. pe lac s’a construit două punţi înze­ pere de utilitate publică despre care tice fără să-i şteargă minunata-i cu­
D. prefect Coşereanu a înţeles im ­ strate cu câte o pompă p en tru duşuri vom vorbi mai jos: loare specifică.
D-l AL. ORAŞANU
p o rtan ţa organizării acestei staţiuni, de sp ălat la eşirea din lac, p en tru cei P rim ar-R .-S ărat D-I LEON GRIGORESCU Lucrările din port sunt şi ele de e
care este m enită să joace un m are rol cari fac bai reci. Construcţii de şcoli Deputat de Caliacra
importanţă covârşitoare; construcţia
D -l COSTEL TATARANU m ai nim erit, din to ate punctele de
în economia judeţului R .-Sărat. S’a re p a ra t şi d esăvârşit pavilionul S'au clădit 28 şcoli primare noui 45.335 lei; unelte agricole 145.450 lei; cheiului şi a digului pe o lungime de
D eputat vedere, pe teren u l ce am cum părat
P reşed intele P. N. L. R .-S ărat In vederea organizării şi sistem a­ destinat p e n tru in stalaţiu n i de băi 10 aproape un km. va da putinţa acos-
dela firm a fostă Eichler, d in tre oraş în valoare totală de lei 4.800.000, re- 15 vagoane porumb 330.000 lei;
tizării staţiunei d -sa a alocat în bu- calde, care serveşte acum p en tru b u ­ vagoane seminţe 180.283 lei; ajutoare
rişti, condus de cele mai alese senti­ şi Cimitir.
fet. S ’a p la n ta t u n frum os parc, pe în bani pentru hrană 280.000 lei; aju-
m ente p e n tru interesele superioare o în tindere de 5 pogoane, în preajm a Toate oboarele su n t îm prejm uite,
ale ţă rii şi populaţiei, a înţeles să lu ­ plajei. şi funcţionează deja de astă iarn ă
creze după un program bine stabilit în noile lor aşezări.
S’t obţinut, p rin schimb, dela locui­
şi astfel se explică faptul că d-sa se Nu pot lăsa sub tăcere gestul ge­
torii riv eran i pe m alul lacului un te­
b u cu ră de m ultă popularitate şi toată neros al d-lui Costică I. Teodorescu,
ren, p e care ju d eţu l urm ează să con­
dragostea cetăţenilor tu tu ro r claselor preşedintele cam erei de com erţ, şi îl
struiască in stalaţiu n i p en tru . băi
sociale din acest colţ de ţară. 1aducem cu toate m ulţum irile noastre,
calde.
M enit să îndeplinească un m are rol la cunoştinţa publică.
D upă stăru ito are intervenţii, cu con­
In m ijlocul societăţii rom âneşti, d-l T rebuia să cum părăm în iarn a tr e ­
cursul d -lu i d ep u tat Costel T ătăra-
p refect C oşereanu în deplină înţele­ cută cu orice chip teren u l de 12 po­
nu, ju d eţu l a fost îm p ro p rietărit cu 7
gere cu consilierii judeţeni, cu depu­ goane d in tre oraş şi cim itir, dela f ir­
locuri de casă unde urm ează să se
taţii şi preşedintele organizaţiei libe­ m a fostă Eichler, p en tru a instala a-
facă diferite pavilioane ia r coloniile
rale d -l Costel T ătăranu, a pornit să colo oborul de cereale. Cum Societa­
desăvârşească o operă care poate să şcolare, cari vin în fie care an aici,
tea vânzătoare ne cerea im ediat p re ­
fie d ată d rep t exemplu, celorlalte ju ­ precum şi alte instituţii cu 5 locuri, D -l ENRIC VOINESCU
ţul, prim ăria nu-1 p u tea plăti, nea-
deţe d in punct de vedere a bunei gos pe cari urm ează să-şi construiască lo­ Avocat
vând prevederi bugetare la acea v re ­ Prefectul Jud. Caliacra
p o d ării adm inistrative. cuinţe.
me. D -nul Teodorescu a cum părat
în a in te însă de realizările d-lui S’a îm pietruit frum oase alee, ce du­ d -sa p en tru prim ărie, teren u l cu un toare pentru studii 270.000 lei; 200
prefect este bine să arătăm , că foştii ce la plajă. act provizoriu, p lătin d un acom pt de per. bocanci pentru jandarmi 80.000
conducători ai judeţului, n aţio n al-ţă - S’au lu a t m ăsuri ca construcţiile 125.000 lei, în d ep ărtân d astfel alţi lei; seruri pentru vaccinarea vitelor,
răniştii, în loc să lucreze p en tru îm­ particulare, cari se vor ridica de a- m ulţi am atori, şi asigurând prim ăriei D -l EUGEN RADUCU prafuri pentru grâu, etc. D -l GH. FIANU
b u n ătăţire a acestui ţinut, n ’au făcut cum, în această localitate, şi m ai ales dobândirea terenului a tâ t de nece­ Senator de Caliacra Preşedintele Camerei de agricultură
Bazar gic-Caliacra
altceva, de cât s’au ocupat de înze­ D -l AL. ZAMFIRESCU pe te ren u rile de lângă lac, să se facă sar. parându-se o mare parte din cele
stra re a p artizanilor lor politici, în Senator după p lanurile întocm ite de serviciul Noul Cartier. P rin m utarea oboa- existente şi înzestrându-le cu inven­ tării aci a vaselor ă e mare tonaj.
dau n a intereselor sătenilor şi ch iar a P reşedintele de O noare al P. N. L. tehnic al judeţului, p en tru a da sta­ tarul necesar, care aproape lipsia. Şi cum în limp de iarnă, spre deo­
R âm nicu -S ărat relor a răm as în p lin oraş, un teren
ju deţului. ţiunei o în făţişare cât m ai modernă. de 8 pogoane. Am găsit a -i da cea Biserica naţională s'a bucurat şi sebire de Constanţa, Balcicul e mai
O dată cu venirea d-lui prefect l a ­ getul de an u l trec u t al judeţului un P lan u rile su n t întocm ite în m ai m ul­ ferit de îngheţ e de presupus un nou
m ai indicată destinaţie, parcelându-1 ea de o deosebită atenţie din partea
cob C oşereanu a încetat sistem ul po­ prim fond de aproape o ju m ătate de te tipuri, spre a d a p u tin ţa să poată actualilor conducători, înălţându-se avânt pentru oraşul dela sud.
şi vânzându-1 cetăţenilor, cu p refe­
liticei de căpătuire al partizanilor re­ milion. construi oricine, după starea sa m a­ Cu sprijinul larg al Ministerului Să­
rin ţă funcţionarilor şi pensionarilor. cinci locaşuri noi în comunele: Şer-
nătăţii s'a început, deasem enea con­
gim ului. A stfel s’a p u tu t am enaja o splendi- terială. Toate form alităţile au fost îm pli­ peni, Titu Maiorescu, Vultureşti, Flo-
In schim b, după ce s’au exam inat strucţia unui mare spital-sanatoriu,
nite. S ’au form at 64 parcele din care, rica şi Vlişoara, în valoare de peste
to ate problem ele strân s legate de in­ după un deviz de 5 milioane lei.
u na m are rezerv ată p en tru o şcoală două milioane, reparându-se radical
teresele judeţului, şi ale populaţiei s’a
p ro ced at la soluţionarea lor.
REFACEREA BRAŞfHIII MMIÍHLJM I prim ară. Se înfiinţează astfel un car­ altei*. La acest capitol se mai ad ao­
tie r model cu anum ite tip u ri de ca­ g ă contribuţia prefecture! pentru Ca­
înfăptuiri la Bazargic şi
Cavarna
Ceeace s’a realizat Expunerea d-lui Primar Al. Orăşanu să. sa parohială din Bazargic în sumă
Din vânzarea parcelelor, va rezulta de 35.000 lei. La Bazargic sub primariatul d-lui
F iindcă ne-am ocupat de opera re­ In şedinţa dela 9 Mai c. comisia in­ cendiul dela R afinăria „Venus” locali­ circa 700.000 lei, din care cu cca. 350 Primării şi alte lucrări publice: s'au D. Popescu s'au ridicat 2 hale siste­
alizată de d -l prefect lacob Coşerea­ te rim ară a oraşului a v o tat noul pro- zat în două ore, în care tim p cele m ii lei se va plăti societăţii F. E i­ construit un număr de patru primării matice, construcţii de străzi noui (4
nu, este bine să arătăm pe capitole ect de buget al oraşului R .-Sărat. două pompe au aru n cat asupra con­ chler, cele 12 pogoane cum părate pen noi (500.000 lei) precum şi poduri, milioane lei), un cazinou, am enajarea
to t ceea ce s’a făcut sub prefectora- Cu acest prilej d. prim ar Al. O ră­ trac ţie i coprinsă de falcări, o su tă opt tru oborul de cereale, iar restu l de linii telefonice, în lungime de 56 km. unui parc în centrul oraşului, un sta­
tu l acestui om de adm irabilă în ţe le­ şanu a făcut u rm ăto area interesantă (560.000 lei), reparaţii a 40 de puţuri dion (400.000 lei), precum şi alte lu­
gere. expunere : (389.155 lei), dispensare (69.694 lei), crări necesare.
R a r ni s’a dat să vedem cum un A lcătuim cel d e-al treilea buget al etc. D -l N. LUSCAN La Cavarna (primar iiind d-l Maior
om b u n şi vrednic gospodar a în ţe­ prim ăriei oraşului n o stru cu m u lţu ­ Şoselele judeţului găsite la 1933 Deputat de Caliacra Cezar Apostoloiu) s'a construit un dis­
les, că în ciuda restricţiunilor buge­ m irea de a fi satisfăcu t mai toate într'o situaţie din cele mai rele s'au pensar, s'au refăcut băile comunale,
ta re să învingă toate piedicile până lipsurile găsite la in stalarea noastră. schimbat complect, reparându-se radi­ înfăptuiri în oraşul Balcic s'a amenajat un parc, s'a construit
la îm plinirea program ului său de lu­ A firm am în exp u n erea prim ului cal pe o lungime de 154 km. şi con- Condus cu deosebită competenţă Cazinoul şi cabinele de pe plajă,
cru. buget: „A ceastă situaţiune deza­ struindu-se altele noui pe o lungime de către însuş preşedintele organiza­ transformând acest oraş de litoral în­
Iată b ună oară, în mai p u ţin de 2 struoasă financiară, găseşte prim ăria de 50 km. Totalul cheltuelilor pentru ţiei d-l deputat şi vice-preşedinte al tr'o adevărată staţiune climaterică.
ani s’au construit şosele noui pe o în­ noastră, cu nici Una din problem ele
tin d ere de 61.105 km. iar rep a ra te 950edilitare rezolvate. Nici apă, nici lu ­
km. mină, nici pavaje, nici dig de ap ărare
1. P oduri noi: 389 în care in tră şi contra apei Râm nicului, nici servi­
podul dela D um itreşti, în valoare de ciu de pompieri, nici hale, nici aba­
6 milioane. tor”.
2. P oduri reparate: 151. A vem conştiinţa îm păcată, şi m ul­
3. P u n tea care leagă com una Băl- ţum irea deplină, că toaîe aceste pro­
ţa ţi de oraşul R .-Sărat. blem e astăzi, sunt integral rezolvate.
4. Biserici noi: 6; Biserici reparate Ceia ce dorim a pune în evidenţă,
29. este faptul că toate aceste înfăptuiri,
5. Case de rugăciuni: corn. Regele s'au p u tu t realiza, cu toate că taxele
F erd in an d şi satul Stupina. au fost reduse la ju m ătate; im pune­ Viitoarea hală de carne ce va ii inaugurată in toamna
6. B iserici aju tate din bugetul jude­ rile au fost în m are m ăsu ră m icşora­ acestui an. |a o depărtare de 15 km. de VÄTRA-DÖRHEI, într’o vale
ţu lu i p e n tru mici reparaţii: 29. te, bugetele echilibrate la sum e din
7. S pitale: S pitalul din M ăicăneşti
co n stru it din fondul E caterina Fleva
an în an m ai mici. Contribuabilii au
fost feriţi de execu tări silite, mai
zeci m etri cubi d e-a p ă (adică 18 v a­ 350.000 lei este d estin at a acoperi pitorească a Bistriţei şi înconjurată de păduri
goane de apă). cheltuelile edilitare, necesare noului
de lei 1.500.000 donaţia judeţului; şi ales acum când S tatu l a treb u it să-şi cartier, (pavaje, lum ină, apă).
Apa ne este asigurată p en tru o
cu aju to r d at de m inisterul sănătăţii înteţească încasările; şi totuşi reali­
1.000.000.
8. D ispensar în comuna CoteştV.
zând 85% din v en itu rile prevăzute,
am p u tu t p lă ti cinci m ilioane p atru
bună vrem e; totuşi problem a apei ră ­
m âne cea m ai în g rijo răto are p en tru
Azilul de infirm i, v a lu a fiinţă i-
m ediat ce spitalul de boli contagioa­ IZVOARE RADIOACTIVE SULFUROASE
viitor. se (Bagdat) se va m u ta în noua sa
9. P rim ării: 16 localuri, din cari 13 sute mii lei (5.400.000 lei), din dato- j
construcţie.
a ju ta te din bugetul judeţului. riile m oştenite dela predecesorii no­
10. Şcoli noi: 24; aju tate din fondul ştri.
1 U zina electrică, are absolută nece­
sitate de un m otor de 40-50 h. p. care E ra absolut necesar acest azil, în ­ Băi d e a m ic i cu a d a o s u ri d e s a re si cetină
să facă toate serviciile ziua; radios- tru cât iarn a trec u tă au m u rit pe
copie, trichinoscopie, radio, cinem ato­
graf, ilum inatul bisericilor în zile de
străzi, sărm ani fără adăpost.
Azilul va p u rta num ele generosului
Cură dü b ă u t. Săi de so a re
sărb ăto are şi Duminici, m ici industrii,
etc. râm nicean Bagdat. Sum ele necesare
Bugetul său, s’a r resim ţi m u lt însă, funcţionării lui su n t prevăzute in Isvoarele sulfuroase sunt excelente pentru afecţiuni
dacă m inisterul de finanţe nu ne va noul buget.
reumatice subacute şi cronice, articulare si musculare,
mai scuti şi în acest an, ca în anii L ucerniera a sporit în suprafaţă, a 1
trecuţi, de taxele p en tru motorină.
56 pogoane în săm ân ţate de noi an u l
gută, exanteme cronice, furunculoză, acne, urticaria,
Am făcu t toate dem ersurile necesare,
şi zilele acestea aşteptăm răspunsul trecut, în 100 pogoane an u l acesta, prurigo, scrofulozä, . sifilis terţial şi ereditar, nevroză
care sperăm , va fi satisfăcător. Altfel d atorită faptului că M inisterul de Do­ motorică şi sensibilă, tabes şi afecţiuni postreumatice.
cheltuelile se vor spori cu circa 350 menii, n e-a d ăru it 60 pogoane ce fu ­
mii lei şi ca u rm are fatală, p reţu l K i- seseră arendate Cam erei de ag ri-u l-
lovatului v a treb u i urcat.
P arcu ri şi grădini. S’au îm pădurit,
ş' îm p rejm u it cu sârm ă ghim pată,
t ’ i.
Necesitatea construirei halelor de car
Neîntrecută pentru sc atică (Ischias)
cca. 27 pogoane „pe B ărasca” cu co­ ne, peşte şi legume, era tot. a tâ t de
paci d ăru iţi de m inisterul de dome­ u rg en tă ca şi aceia a abatorului. Se Bille de arnică ou adausuri da sare şi
nii. In toam na şi p rim ăv ara viitoare
Una din frumoasele clădiri ale oraşului
su p rafaţa îm p ăd u rirei v a fi dublată.
aflau în aceiaşi m izerie şi periclitau
astfel să n ătartea publică.
cetină sunt o speoaaBitate a staţiunea 8AQ0-
ju d eţu lu i p e n tru mici rep a ra ţii şi cu Ia tă dar m otive tem einice ca m ul- Pom ii necesari îi avem asig u raţi atât
lem ne de foc 134 localuri. ţum irea noastră, să fie îm p ărtăşită şi dela Ocolul silvic Milcov cât şi din Am lu a t d rep t m odel m onum entala indicate pentru capii rashitici, sera-
12. Linii telefonice: 52.900 km . le­de concetăţenii, a căror gospodărie pepiniera n o astră de 2 pogoane ce am hală, abia construită, a prim ăriei de
gând 10 com une cari n ’aveau telefon. com unală, am fost chem aţi a conduce. creiat lângă seră. galben d in B ucureşti, care îndeplineş­ fuioşi şi palizi, pentru convalescenţi după
12. P ep iniera judeţului înfiinţată în E xpunem acum principalele capitole G rădina publică în continuă în fru ­ te m in u n at şi condiţiile estetice şi
com. Jid en i cu arbori p en tru p la n ta­ edilitare. m useţare, şi înzestrată cu ap a ratu l cele technice, cerute unor hale m o­
hoii infaepoase, fem ei slăbite după
rea şoselelor. A batorul. D esăvârşit şi cu construc­
13. B ăile Câineni, declarată şi apro­ ţia p en tru industrializarea m aţelor,
m ecanic de m uzică şi radio (megafon),
p lă tit in teg ral an u l trecut, şi funcţio­
dem e. naşteri grela şi avovturi
b a tă oficial staţiune balneară, care a îşi îndeplineşte m enirea firească. n ând aproape fă ră cheltueli an u l a- P re ţu l de 6.500 000 lei, p lătib il în
fost în z estrată cu u n pavilion, plajă, Serviciul de pom pieri deasem eni cesta, atrag e un public aşa de num e­ term en de 4 ani, este acoperit din
p lan taţii, lum inat, etc., din fondul ju­ desăvârşit, n e-a ră sp lă tit cu prisosin­
deţului ţă M ai nu m ai ex istă incendii în o-
ros, în c ât a tre b u it să sporim cu încă
50, n u m ăru l băncilor şi în acest an.
taxele benevole, ale m ăcelarilor
b ru tarilo r.
şi SEZON 1 IUNIE — 30 SEPTEMBRIE
14. L ucernării pe islazuri comunale. raş. M ulţi d in cetăţeni n u m ai găsesc O boarele de v ite şi cereale, au fost
O ricine cum pără o pâine, contribue
15. S ’au d istrib u it 11 vagoane po­ necesar a’şi asigura p ro p rietăţile con­
ru m b p e n tru h ran ă populaţiei, în co­ tra incendiilor; şi p en tru a da o pil­
în sfârşit m u tate din oraş sa tisfă­
când astfel o im perioasă cerin ţă sa­ la construirea lor. mm
m unele înfom etate, plătindu-se costul dă edificatoare, este destul a cita în ­ n ita ră

Sitryr ;

S-ar putea să vă placă și