Sunteți pe pagina 1din 32

No.

98 UN EXEMPLAR: 50 BANI Vineri, 2 (15) August 1913

REGATUL, ROMÂNIEI

MON ITORUL OFICIAL


PRETUL ABONAMENTULUI: PRETUL ANUNTUR1L0R PARTICULARE :
In tarA: 45 lei anual; 25 lei pe 6 hint; 15 lei pe trel luni. Lel 5 pAnil la maximum 10 HMI; lar cAnd aunt mat multe
Pentru autoritati ludetene i comune urbane, 40 lei anual. tO ban( de flecare linie.
Pentru comune rurale, 36 lei anual. Pentru abonamente la anunturi se fac conditil specials.
Abonamentele incep la 1 Aprilie, 1 Iu lie, 1 Octomvrie td 1 lanuarie
fArA a trece dintr'un an financier in altul. Costul until exemplar Monitorul Oficial este 50 bard.
In strAinAtate: lei 60 mule'. Costul unui exemplar Desbaterile Parlamentare este 20 ban!.
DIREC IA GENERALÄ A MONITORULIJI OFICIAL I IMPRIMERIEI STATULUI: BUCURESTI, BULEVARDUL ELISABETA

PRETUL. PUBLICA.TIMOR :
Lei 5 pentru o publicatie iudecitoreascit care nu va trece de 30
10 idem care va cuprinde intre 30 qi 50 HMI ; in caz cAnd va trece de 50 linti
Publicatiile relative la schimbare de nume, la llbera practici a oriciirei profesil,
ae va percepe lei 10 pentru fiecare 50 Hull sau fractiune. pierderile de certificate de clase sau de absolvire de studii, de diplome, etc.,
lei 5 pentru ftecare insertiune.
()lice act introdus se va phitl aparte dupA aceleaqi norme. Linia se socoteqte de 30 Mere din corpul Monitorului.
Actele dotale, de asociatie, procurile, revocArfle de procuri, etc , fie In extract sau
extenso, se vor taxis. 50 bent linia. CAnd vor cuprinde mai putin de 20 randuri Lei 60 pentru publicarea lurnalelor consiliului de miniqtri privitoare la acorda-
se va lui o taxA minimA de 10 lei. rea avantagiilor legii pentru incurajare industriei nationale la fabricanti qi
n ustriaqi.
Statutele societAtilor cooperative qi publicatlile petrolifere, 30 bani linia. 20 idem, idem privitoare pe meseriasl.
anonime, publicatiile bAncilor, societAtilor de credit, de 10 pentru publicarea amenalamentelor, regulamentelor de exploatAri 81. stu-
asiguriri, etc., bilantele lor, cum qi publicatille relative la expropieri pentru diilor sumare relative la exploatarea pAdurflor particulare.
cif ferate 50 bani Hula 5 pee tru publieatule relative la pierderi de recepise, chitante, etc., chiar
Citailedehotârnfcie, 80 bani linia. cAtid publicatia e trimisit de vre-o autoritate a Statului.
4, ..
Pentru publicatille cerute sl aparA a doua zi, se va socoti taxa dublá, iar pentru cele cerute 91 aparA a treia zi, se va percepe /LA, ...16......Y. al
odatA qi jutmitate taxa obivtuita
'
-
MM. L L. Regele si Regina au plecat CAROL I, CAROL 1,
din Capitald Joi, 1 August, la orele 2,10 Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio- Prin gratia lui Dunlnezeu i vointa natio-
p. m. si au luat resedin0 la Castelul Peles. nalâ, Rege al României, nail, Rege al Romaniei,
La toli de fait/ si viitori, scineitate : La toli de fa/a si viitori, scinatate :
SUMAR: Asupra raportului ministrului Nostru se- Asupra raportului ministrului Nostru se-
PARTE OFICIALA - Ministerul de interne : cretar de Stat la departamentul de interne
Decrete - Prescurtare de decret. cretar de Stat la departarnentul de interne,
Minister ul cultelor i instructiunii sub No. 23.372,
Decrete. Am decretat si decretam :
Ministerut agriculturii i domeniilor : Decrete. Vazand voturile emise de consiliul cornu-
Ministerul de justifie : Decrete. Art. I. D. E. Verona este numit in func- nei urbane Pitesti in sedintele dela 23 Iunie
Ministerut de rdsboi : Prescurtäri de decrete. tiunea de prefect al judetului Dorohoi, in lo- si 4 Julie 1913,
Ministerta industriei comerlutui : Decret - cul vacant. In virtutea dispozitiunilor art. 118 din le-
Jurnale.
Deciziuni ministeriale. Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat gea pentru organizarea comunelor urbane,
PARTE NEOFICIALA-Comunicäri -Comuni- la departamentul de interne este insircinat cu Am decietat si decretárn :
cat -Ofiande - Buletin meteorologic - Cotele executarea acestui decret. Art. I. Se aproba de Noi a se face in bu-
apei Dunarii.
Anunturi ministeriale, judiciare, administrative Dat in Bucuresti, la 31 Julie 1913. getul administratiunii generale (ordinar si ex-
si particulare. CAROL traordinar) al comunei urbane Pitesti, pe
Ministrul de interne, exercitiul curent 1913(914, modificarile ur-
matoare:
PARTE OFICIALA Take Ionescu. No.,5.167.
a) In bugetul ordinar
Bucure;ti, 1 August CAROL I, La cheltueli
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
Lei 7.427, bani 81, se vor adluga la art.
MINISTERDL DE INTERNE I I I, fixându-se alocatiunea bugetului extra-
nal, Rege al României, ordinar la suma de 30.507 lei, 92 bani.
CAROL I,
La toli de faiii i viitori, &imitate : Lei 7.427, bani 8 I , se vor reduce dela
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natio-
Asupra raportului ministrului Nostra se- art. 112, fond pentru deschidere de credite
nail, Rege al României,
cretar de Stat la departamentul de interne sub suplimentare i extraordinare, etc., devenind
La toli de fater, viitori, &imitate : No. 23.376 din 26 Julie 1913, astfel de 48.572 lei, 19 bani.
Asupra raportului ministrului Nostru se- Pe baza art. 94 din legea pentru orga-
cretar de Stat la departamentul de interne, b) In bugetui extraordinar
nizarea comunelor urbane,
Am decretat i decretim : La venituri
Am decretat si decretlm :
Lei 7.427, bani 81, se vor adluga la art. 2
Art. I. D. Caton Lecca, inspector general Art. I. Se aprobâ de-Noi alinierea stradei alocatiune dela bugetul ordinar, sau in tota
administrativ, este autorizat de Noi sa inde- Blânari, din comuna Bucuresti, astfel cum a 30.507 lei, 92 bani.
plineasci functiunea de prefect al judetului fost votata de consiliul comunal in sedinta Lei 24.100 se vor inscrie la cap. I, sub un
Vâlcea, pe timpul absentei titularului aflat in dela 20 Maiu a. c. osebit articol (3), cu aceastá redactiune :
concediu,
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat vânzarea locului comunei, fost proprietatea
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
la departamentul de interne este insarcinat S::garceanu, citre Banca populari din Pitestie.
la departamentul de interne este insircinat cu executarea acestui decret.
cu executarea acestui decret. La cheltueli
Dat in Bticuresti, la 30 lulie 1913.
Dat in Bucuresti, la 31 Iulie 1913. Lei 7.427, bani 81, se vor adaogi la art. 1,
CAROL pentru infrumusetarea parcului Trivalea, de-
CAROL Ministrul de interne,
Ministrul de interne, Take Ionescu. No. 5.145.
venind in total acest articol de 11.427 lei,
Take Ionescu. No. 5.165. 81 bat*

www.digibuc.ro
4042 MONITORUL OFICIA.L 2 August 1913

Lei 24.100, idem la art. 2, pentru facerea CAROL I, Modificarile co urmeazi a fi introduse in regula-
a diferite exproprieri reclamate in cursul aim- Prin gratia lui Duninezeu si vointa natio- mentul scoalelor sacundare acel al interna-
lui, fixându-se la 34.100 lei. nald, Rege al Rominiei, telor, liceelor qcoalelor secundare de fete,
Art. II. Cu aceste modificdri, recapitula- La top: de &Id §i viitori, sinitate : astäzi in vigoare.
tiunea generalá a veniturilor si cheltuelilor Asupra raportului ministrului Nostru se-
bugetului extraordinar devine de 71.203 lei, cretar de Stat la departamentul cultelor si I. In regulamentul §coalelor secundare
9 bani. instructiunii sub No. 2 I .234, Art. 10, Win. III. Ultima frazd se into-
Art. III. Ministrul Nostru secretar de Stat Vd2ând jurnalul consiliului de ministri cu cueste cu aliniatele urmdtoare
la departamentul de interne este insdrcinat co No. 1.728, incheiat in sedinta sa dela i3 lu- Examenul de admitere constä. :
executarea acestui decret. nie a. c., a) Dintr'o probii scrisd in limba roman,
Dat in Bucuresti, la 30 tulle 1913. Potrivit art. 8it si 817 din coda! civil, cuprinzând o paginä dictatd din cartea de
CAROL Am decretat i decretim : citire de ultima clasd primard, la care se va
Ministrul de interne, Art I. Aprobim sus zisul jurnal. aprecià scrisul, ortografia i punctuatia;
Take Ionescu. No. 5.144. Art. II. Autorizdm administratia Casei bi- b) Dinteo problernd de aritmetica, de
sericii sd primeascá pentru biserica parohiald for¡a ultimei clase primare;
Prin decretul regal cu No. 5.166 din 31 cu hramal Sf. Nicolae din parohia I GInesti, c) Dintr'o probd de cetire, cu intrebäri
comuna Gdnesti, judetul Covurlui, o casä asupra cuprinsului i asupra cunostintelor
lulie 1913, dupri propunerea flicutd prin ra- de gramaticd, in legdturd cu bucatd cititd,
port de d. ministru secretar de Stat la depar- compusd din clouá camere i antreu, im-
preund cu local lor, in suprafatd. de 14 arii, de forta ullinaei clase primare.
tamentul de interne, d. Panait Nica, indepli- 32 c a, pe päinântul de ráz,isie, situat in Aliniatul IV se modified astfel :
nind cooditiunile art. 209 si 210 din legea vatra satului Gdnesti, comuna Gdnesti, nave- Cornisia de examen se compune din din--
pentru organizarea comunelor rurale i admi- ciliate la rdstrit si miazdnoapte cu mosteni- gintele clasei 1, din un profesor de curs in-
nistratia plásilor, este numit in functiunea de torii defunctului G. A. Cristian, la apus cu ferior si din un institutor, numiti de direc-
donatorul si la miazdzi cu soseaua Gdnesti- tor, ei vor priml o diurnd de 10 lei pe zi.
administrator de plasä clasa II in judetul Do- Art 13 se abrogd.
Beresti, in valoare de lei 1.5oo, cu scopul ca,
rohoi, in local vacant, la plasa Lascar. pe local donat, sl se clddeascä un nou locas II. Regulamentul pentru internatele
de biserici parohiala, in local celei actuate,
MINISTERUL iar casa sá serveascd de locuintá pentru preo- liceelor §i §coalelor secundare de fete
CULTELOR I INSTRUCTIUNII tul paroh, oricare ar fi el, donate de d. Art. 8, alin. e se abrogd.
Gheorghe Ganea, plugar, din comuna GA- Art 14-16 se modified astfel :
CAROL I, nesti, judetul Covurlui, prin actul de dona- Art. 14. Goneursul pentru clasa I va
Prin gratia loi Dumnezeu si vointa natio- tie, autentificat de judecitoria ocolului rural constd din probele serise dela examenul de
nald, Rege al Roniâniei, Beresti la No. 15 din 1913, si transcris de tri- admitere si din un examen oral pentru
La toi de fati i viitori, sinettate : bunalul judetului Covurlui la No. 763, cu bursa'.
Asupra raportului ministrului Nostra se- respectarea conditiilor impuse prin actul de Se vor admite la examenul oral pentru
cretar de Stat la departamentul cultelor donatiune. bursá aspirantii cari, indeplinind conditiu-
instructiunii sub No. i 9.733, Art. III. Ministrul Nostru secretar de Stat nile de mai sus, vor aved la probele scrise
Vrizand jurnalul consiliului de ministri cu la departamentul cultelor i instructiunii este dela examenul de admitere, trecut la liceele
No. 1.422, incheiat in sedinta sa dela 20 insircinat cu aducerea la indeplinire a dis- din cele patru centre, nota medie cel puin
Maio 1913, pozitiunilor prezentului decret. 6,50 la nici una din probe o notd infe-
Potrivit art. 811 i 817 din codul civil, Dat in Bucuresti, la ti lulie 1913. rioard lui 4.
Am decretat si decretim : CAROL Cei admisi la exarnenul pentru bursá vor
Art. I. Aprobdm sus zisul jurnal. Ministrul cultelor qi fi supusi unui examen oral asupra materii-
instructiunii,
Art. II. Autorizám administratia Casei bi- Ion din ultima clasd primard, la care se va
C. G. Dissescu. No. 4.957.
sericii sá primeasca pentru biserica filiald din aved in vedere mai mult desvoltarea mintii
satul Cucueti, comuna Solont, judetul &eau, CAROL I, elevului i puterea de a-si exprima cugeta-
un teren din vatra acelui sat, numit Locul rea in mod clar si precis, färd a se pune
Prin gratia lui Dmnnezeu i vointa natio-
Hanului, in intindere de I.520 mp, avand Rege al Rominiei, multa insistentä asupra chestiunilor de me-
fata spre soseaua Frumoasd si Scorteni-Bacdu rnorie. Acest examen se va trece inaintea
de 38,20 m fundul, 30 m despre gârla Mo- La toti de faiä i oatori, &imitate: comisiunilor numite pentru burse, conform
rei, iar adâncimea despre soseaua Solont de Asupra raportului ministrului Nostru se- art. 5 din acest regulament. El se se va in-
45 ni, iar despre cealaltá parte de 46,20 m; cretar de Stat la departamentul cultelor si in- cepe in ziva a doua dupá terminarea exa-
invecinandu-se cu locurile lui Gli. Florea si structiunii sub No. 54.588, menului de admitere.
Smaranda Pricopie, spre a se construi pe el Vd.zand jurnalul consiliului Nostru de mi-
Comisiunei pentru burse se vor inainta
un non locas de bisericrt filiald, spre islazul nistri, incheiat in sedinta dela 23 Iulie a. c., probele scrise dela examenul de admitere
locuitorilor din satul"Cucueli, donat de socie- sub No. 2.145, ale aspirantilor, cum si actele cerute prin
tatea romând pentru industria i comertul pe- Am decretat si decretdin : art. 8 din acest regulament.
trolului din Bucuresti, prin actul de donatie, Art. I. Modificdrile ce urineazd a fi intro-
autentificat de tribunalul judetului Ilfov, sec- Dupá terniinarea examenului, cornisiunea
duse in regulamentul scoalelor secundare si va stabili nota de clasilicare a aspirantilor
tia de notariat la No. 7.994/912, si transcris acel al internatelor, liceelor i scoalelor secun-
de tribunalul Bacdu la No. 829/913. examinati, adunând nota medie a probelor
dare de fete, se aprobi de Noi. wise dela examenul de adrnitere cu nota
Art. IIL Ministrul Nostra secretar de Stat Art. II i cel din urind..-Ministrul Nostru medie dela examenul oral pentru bursa' si
la departamentul cultelor si instructiunii este secretar de Stat la departamentul cultelor impärtind suma in cloud.
Insircinat cu aducerea la indeplinire a dispo- instructionii este insárcinat cu aducerea la in-
zitiunilor prezentului decret. Art. 15. Coneursul pentru clasele a
deplinire a decretului de fatd. II-VIII, va constà din trei probe serise si
Dat In Bucure§ti, la 25 lulie 1913. Dat in Bucuresti, la 23 Iulie 1913. o probá orald. Examenul se va incepe in
CAROL CAROL ziva de 2 Septemvrie.
Ministrul cultelor Ministrul cultelor si
instructiunii, instructiunii, Art. 16. Probele scrise se vor da din
C. G. Dissescu. No. 4.664' C. G. Dissescu. No. 6.069. limba romând, din matematici i bled din o

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OPIOIAL 4043
materie, dupä alegerea comisiunei, de forta sivul pentru inlesnirea insämintarii, sau peti- nite, locurile terenurile improductive aflate
ultimei clase respective. Nota medie dela tru a da lumina necesara semintisului pre- in padure. In acest scop eforia spitalelor ci-
probele scrise va fi eliminatorie. Se vor de- existent. Aceasti extragere a 1/3 din material vile din Bucurestf, va prevede in bugetul
clara admisi pentru proba orald aspirantii se va putea face in primii ani ai revolutiuni respectiv sumele necesare, atat pentru infrin-
cari vor aved la probele scrise cel putin tranzitorii (pinata 5 ani), tarea unei pepiniere, care sa producd puetii
nota medie 6,50 si la nici o proba o notä Extragerea celor 213 din arborii rätnasi necesari acestei plantatiuni, cat i pentru plata
inferioard lui 4. dupi prima taere, se va face nurnai in cazul lucratorilor intrebuintati la plantarea sau in-
Art. 17, alin. I se modified astfel: când se va fi constatat de citre seful ocolului tretinerea plantatiunilor efectuate.
Examenul oral se va tine asupra mate- silvic de care depinde padurea cá regenerarea In caz de neconformare, Statul va face uz
riilor ultimei clase respective din care nu in parchetele exploatate la prima taere este de prevederile codului silvic i va opri chiar
s'au fäcut probe scrise. Nu se va pune asigurata i când semintisul va aveâ inilti- taierea mai departe a padurii, in conformitate
multd insistentä asupra chestinnilor de me- mea de cel potin o,5o c. m. cu art. 7 din codul silvic, dacá se va constatà
morie, ci se va avea in vedere mai mult
Dacá in ultimele parchete nu se va puteä cl regenerarea padurei este neglijata sau corn-
cunostintele generale ale elevului i pute- prornisä;
rea de asi exprimä cugetarea in mod clar procede inainte de expirarea revolutiunii
tranzitorii de io ani, la efectuarea celei de a di Revolutiunea normall pentru seria I
si precis. "Fedelesoiu. este de 96 ani, iar pentru seria
Art. 20, alin. II se modified astfel: doua taere de insamântare, in acest caz revo-
lutiunea tranzitorie va putei fi prelungitä; Il Runcuu. revolutiunea normaLi va fi de 90
Vor pästrd bursa lor numai acei bursieri ani.
cari vor Ii prornovati conform art. 52, alin. Pisunatul va fi interzis pinala epoca
a si b din regulamentul scoalelor secun- când arboretele vor avel varsta de 30 ani Art. II. Toate celelalte dispozitiuni co-
i mph niti ; prinse in acel amenalam2nt si nernodificate
dare, cum si acei cari la examenul de pro-
motie vor obtine media generald cel putin g) Revizuirea regulamentului sc va face prin articolul aditional, sunt executorii.
6,50 si unii altii dacd vor aved la pun- la io ani dupi inceperea taierilor. Art. III si ultirnul.- Ministrul Nostru se-
tare eel putin Art. II. Toate celel'alte dispozitiuni co- cretar de Stat la departamentul agriculturii
Ministrul cultelor i ini'ructiunii, C. G. prinse in acel regulament i nemodificate prin domeniilor este insärcinat cu executarea
Dissescu. articolul aditional, sunt executorii. prezentului decret.
Art. III ultimuL-Ministrul Nostru se- Dat in Bucuresti, la 19 Julie 1913.
MINISTERIIL AGRICULTURII I DOMENIILOR cretar de Stat la departamentul agriculturii
CAROL
domeniilor este insarcinat cu aducerea la in- Ministrul agriculturii
CAROL I, domeniilor,
deplinire a prezentului decret.
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natio- C. C. Arion. No. 5.023.
Dat in Bucuresti, la 19 Iulie 1913.
nail, Rege al Rominiei,
La too de Nei i viitori, saw-date : CAROL
Ministrul agriculturii CAROL I,
Asupra raportului ministrului Nostru se- qi domeniilor, Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
crerar de Stat la departamentul agriculturii C. C. Arion. No. 5.021. nala, Rege al Rominiei,
domeniilor, La toii de fa/ei qi viitori, seincitate:
Avind in vedere avizul No. 732 dat de CAROL I, Asupra raportului rninistrului Nostru se-
consiliul tehnic al padurilor in sedinta dela io cretar de Stat la departamentul agriculturii
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
domeniilor,
lulie 19 I 3, Rege al României,
Având in vedere avizul No. 853, dat de
Având in vedere art. 2 din codul silvic, La toli de Nei §i viitori, seincitate : consiliul tehnic in sedinta dela 29 Aprilie
Am decretat i decretim : Asupra raportului ministrului Nostru se- 1913,
Art. I. Se aprobi de Noi regulamentul de cretar de Stat la departamentul agriculturii Având in vedere art. 2 din codul silvic,
exploatare al pidurei Nigrita, pendinte de co- domeniilor, Am decretat si decretim ;
muna Pucheni, judetul Muscel, proprietatea Având in vedere avizul No. 88o, dat de Art. I. Se aprobi de Noi amenajarnentul
d-lui Toma Giuglan, ale cirui principale dis- padurei Cocosu, pendinte de comuna Isaccea,
consiliul tehnic in sedinta dela 9 Maiu I 913,
pozitiuni sunt urmitoarele : judetul Tulcea, proprietatea manastirei Co-
a) Pidurea, in suprafati de 500 hectare, Având in vedere art. 2 din codul silvic,
cosu-Savu, ale cd.rui principale dispozitiuni
coprinsi intre limitele al-gate in planul de Am decretat i decretim : sunt urmitoarele ;
situatie si indicate in textul regulamentului, Art. I. Se aproba de Noi amenajarnentul a) Pidurea, in suprafata 40 hectare,
va forma o singuri serie de exploatdre; pidurei Fedelesoiu-Runcu, pendinte de comu- 6.400 mp, coprinsa intre limitele aritate in
b) Regimul adoptat este Codrul cu 2 tAeri nele Fedelesoiu i Runcu, judetul Arges, pro- planul de situatie si indicate in textul ame-
succesive ; prietatea eforiei spitalelor civile din Bucuresti, najamentului, va forma o serie de exploatare;
Proprietarul este obligat sa impadu- ale carui principale dispozitiuni sunt urtni- Regimul adoptat este Crângul, cu :mo-
reasca in mod artificial portiunile de padure toarele : dalitatea Crângul simplu;
ce nu se vor regenera complect pe cale na- a) Pidurea, in suprafata de 2.956 ha, I.300 e) Proprietarul este obligat sa irnpadu-
turall. Ca garantie ci va aduce la indeplinire mp, cuprinsi intre lirnitele aritate in planul reasca in mod artificial, indata dupi expirarea
aceasta obligatiune, proprietarul va depune, de situatie si indicate in textul arnenajarnen- termenului prevazut in amenajament pentru
inainte de inceperea exploatarii, o suma de tului, va forma doui serii de exploatare; golirea parchetului, toate portiunile de padure
30 lei la hectar ; b) Regimul adoptat este Codrul, cu mo- a caror regenerare nu s'a facut in mod com-
d) Revolutia normali este de too ani, iar dalitatea de tratament Codrul regulat; plet pe cale naturala, precum si a se conforma
aceea tranzitorie va fi de ro ani, care se va Proprietarul este obligat si impidu- art. 8 din codul silvic, impiidurind poenile,
putea prelungl i dupa acest tcrmen. Revolu- reasci in mod artificial, indata dupa expira- locurile goale i terenurile improductive aflate
tiunea tranzitorie va incepe din toamna anu- rea termenului prevazut in amenajarnent pen- in padure. In acest scop se va prevede in bu-
lui 1912; tru golirea parchetului, toate portiunile de getul respectiv al mändstirei, sumele nece-
e) La prima taere se va extrage 1/3 din picture a ciror regenerare nu s'a ficut in mod sare acestei plantatiuni, cat i pentru plata
material, din numirul arborilor aflati pe uni- complet pe cale naturala, precum si a se con- lucritorilor intrebuintati la plantarea sau in-
tate de suprafati, in scop de a deschide ma- forma art. 8 din codul silvic, impidurind poe- tretinerea plantatiunilor efectuate.

www.digibuc.ro
ao4i i6NITORUL Ot;I6IAL AUgust 161.j

In caz de neconformare, Statul va face uz si domeniilor este insárcinat cu aducerea la MINISTERUL DE JUSTITIE
de prevederile codului silvic i va opri chiar indeplinire a prezentului decret. CAROL I,
taerea mai departe a pädurii, In conformitate Dat in Bucuresti, la i 9 Iulie 1913.
cu art. 7 din codul silvic, dacá se va con- Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
CAROL nail, Rege al Rominiei,
stati cl regenerarea pidurii este neglijatá sau. Ministrul agriculturii
compromisi ; domeniilor, La too de MO si viitori, seineitate:
d) Revolutia normali este de 30 ani, ex- C. C. Arion. No. 5.026. Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi
ploatare se va face in 2-3 ani, dupl care va sanctionim ce urmeazi :
urma o perioadi de asteptare de 28-27 ani.
Art. II. Toate celelalte dispozitiuni coprinse
CAROL I, LEGE
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa naio- Art. unic. - In virtutca art. 9 din C0111-
In acel anienajament sunt executorii. Rege al Rornâniei, stituliune, se recimoaste calitatea de cetätean
Art. III si ultitnul.-Ministrul Nostru se- La toli de Nei si viitori, seineitate : roman d-lui Ion Giuglea, roman din Transil-
cretar de Stat la departamentul agriculturii Asupra raportului ministrului Nostru secre- vania, domiciliat in comuna Braila, judetul
domeniilor este insircinat cu aducerea la in- tar de Stat la departamentul agriculturii Bräila.
deplinire a prezentuhn decret. domeniilor, Aceasta lege s'a votat de Senat In sedinta
Dat In Bucuresti, la 19 lulie t 913. Avind in vedere avizul No. 603, dat de dela 9 Fevruarie anul 1913 s'a adoptat cu
CAROL consiliul tehnic in sedinta dela t i Martie majoritate de 41 voturi, contra 1.
Ministrul agriculturii
1913, Presedinte, G. Gr. Cantacuzino.
si domeniilor, (L. S. S.) Secretar, N. C. Filitti.
C. C. Anion. No. 5.024. Având in vedere art. 2 din codul silvic,
Am decretat si decretám : Aceasti lege s'a votat de Adunarea de-
Art. I. Se aprobá de Noi regulamentul de putatilor in sedinta dela 5 Aprilie anti] 1913
CAROL I, s'a adoptat cu unanimitate de 6o votur4.
exploatare al pádurii Jupanesti, pendinte de
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio- Presedinte, C. Cantacuzino.
comuna Jupanesti, judetul Muscel, proprieta-
nail, Rege al Rominiei, tea d-lor Gheorghe I. Diaconescu, Vasile D. (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Riosianu.
La tali de farei si viitori, stineitate : Mestecineanu, Apostol Modreanu, N. I. Ma-
nolescu, D. Bárbulescu, loan D. Mateescu, Promulgám aceasti lege si ordonim ca ea
Asupra raportului ministrului Nostru se- Gheorghe I. Ceorgescu, Tache Miulescu, Tu-
sa fie investitá cu sigiliul Statului i publicatä
cretar de Stat la departamentul agriculturii dor C. D. Toma, loan N. Dascaltta, loan L prin Monitorul 0 ficial.
domeniilor, Constantin, loan Dogäreszu, Gh. D. Meste- Dat in Bucuresti, la 25 Iulie 1913.
Avand in vedere avizul No. 952, dat de caineanu, Nicolae P. Diaconu, Dumitru Stoi- (L. S. St.) CAROL
cescu, Gh. Stoicescu si Marin Anghel, ale Ministrul de justitie,
conshiul tehnic in sedinta dela 16 Octomvrie
cirui principale dispozitiuni sunt urmätoarele: M. G. Cantacuzino. No. 5.095.
1912, a) Pidurea, in suprafatä. de 5t hectare,
Avand in vedere art. 2 din codul silvic, 8.750 mp, coprinsl intre limitele ariitate hi CAROL I,
Am decretat si decretam : planul de situatie si indicate in textul regu-
lamentului, va forma o singura serie de ex- Prin gratia lui Dumnezeu i vointa naio-
Art. I. Se aproba de Noi regulamentul de ploatar6 ; Rege al României,
exploatare al pidurii Brätesti, pendinte de co- I)) Regimul adoptat este Crângul cu moda- La tofi de Nei si viitori, seineitate :
muna Britesti, judetul Bacaia , proprietatea litatea de tratament Crângul simplu ; Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi
d-lui G. Sion, ale cárui principale dispozitiuni e) Proprietarii sunt obligati si impaciu- sanctionim ce urmeaa.
stint urmätoarele : reascl in mod artificial portiunile de padure
a) Padurea, in suprafatá de 200 hectare, ce nu se vor regatera complet pe cale natu- LEGE
fárá poeni, cuprinsi in limitele arätate in pla- rala. Ca garantie cä va aduce la indeplinire Art. unic.-In virtutea art. 9 din Con-
nul situatie si indicate in textul regulamentu- aceastä oblgatiune, proprietarii vor depune, stitutiune, se recunoaste calitatea de cetätean
lui, va forma o singuri serie de exploatare; inainte de inceperea exploatárii, o suml de roman d-lui Vasile Groza, român din Tran-
Regimul adoptat este Crângul, cu mo- 20 lei la hectar ; silvania, domiciliat in comuna Bucuresti, ju-
dalitatea de tratament Cringul simplu; Revolutiunea este de 16 de ani, ex- detul Ilfov.
c) Proprietarul este obligat sä impádu- ploatarea se va face in 3 ani sau i inteun
singur an, dupi care va urmi o perioadi de Aceasti lege s'a votat de Senat in edinta
reasca in mod artificial portiunile de pitdure dela 4 Fevruarie anul 1909 i s'a adoptat cu
ce nu se vor regeneri complet pe cale natu- asteptare egali cu anii trebuinciosi *Ala
completarea revolutiunii normale ; unanimitate de 44 voturi.
rail. Ca garantie ci va aduce la indeplinire Vice-presedinte, N. Lupa§cu.
aceasti obligatiune, proprietarul va depune, Art. II. Toate celelalte dispozitiuni cu-
inainte de inceperea exploatkii, o sumi de prinse in acel regulament i nemodificate (L. S. S.) Secretar, Ion G. Plessia.
40 lei la hectar; prin articolul aditional, sunt executorii. Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu-
d) Revolutia este de 30 de ani, exploata- Art. III i ultimul. - Ministrul Nostru tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913
rea se va face in 6-12 ani, dupá care va secretar de Stat la departamentul agriculturii s'a adoptat cu unanimitate de 6o voturi.
urmä o perioadá de asteptare de 24-18 ani; Presedinte, C. Cantacuzino.
domeniilor este insárcinat cu aducerea la
e) Revizuirea regulamentului se va face (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Riosanu.
dui)i expirarea termenului de täere a intregei indeplinire a prezentului decret
piduri. Dat In Bucuresti, la i 9 Iulie 1913. Promulgim aceasti lege si ordoram ca ea
CAROL
si fie investiti cu sigiliul Statului i publicati
Art. II. Toate celelalte dispozitiuni cu- prin Monitorul 0 ficial.
Ministrul agriculturii
prinse in acel regulament i nemodificate prin $ i domeniilor, Dat In Bucuresti, la 25 Iulie 1913.
articolul aditional sunt executorii. C. C. Arion. No. 5.030. (L. S. St.) CAROL
Art. III si ultimul.- Ministrul Nostru se- Ministrul de justitie,
cretar de Stat la departamentul agriculturii ----+4-40# M. G. Cantacuzino. No. 5.096.

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIMA 4045
CAROL I, CAROL I, CAROL I,
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio- Prin gratia lui Dumnezeu i voinla natio- Prin gratia lui Dumnezeu i voin/a natio-
Rege al Rominiei, nala, Rege al României, Rege al Rominiei,
La toli de fatei i viitori, seineitate : La toti de fatal §i viitori, scineitate : La toti de &id §i viitori, &imitate :
Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi
sanctionim ce urmeazi: Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi
sanctionim ce urmeazi : sanctionim ce urmeazi :
LEGE LEGE
Art. unic. - n virtutea art. 9 din Con-.
LEGE
stitutiune, se recunoaste calitatea de centean Art. unic.-In virtutea art. 9 din Consti- Art. unic.-In virwtea art. 9 din Consti-
roman d-lui Nicolae S. Garbaceanu, roman tutiune, se recunoaste calitatea de centean tutiune, se recunoaste calitatea de centean ro-
din Transilvania , domiciliat in comuna roman d-lui Constantin Gheorghe Maciolla, man d-lui Iancu D. Mangu, roman din Ma-
roman din Macedonia, domiciliat in comuna cedonia, domiciliat in comuna Slobozia, judetul
Câmpulung, judetul Muscel.
Bucuresti. Ialo mita.
Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta
dela 7 Fevruarie anul 1907 i s'a adoptat cu Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta
dela 5 Maiu anul 1905 si s'a adoptat cu dela3 Aprilie anul 1912 si sza adoptat cu
unanimitate de 39 voturi.
majoritate de 35 voturi, contra 6. unanimitate de 36 voturi.
Vice-presedinte, N. Economu.
Presedinte, C. Boerescu. Presedinte, G. Gr. Cantacuzino.
(L. S. S.) Secretar, Grigore Goilav (L. S. S.) Secretar, Dr. $aabner-Tuduri. (L. S. S.) Secretar, N. St. Cesianu.
Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu-
tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913 Aceasta lege s'a votat de Adunarea depu- Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu-
tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913 si tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913 si
s'a adoptat cu unanimtate de 65 voturi.
s'a adoptat cu unanimitate de 64 voturi. s'a adoptat cu unanimitate de 6o voturi. .
Presedinte, C. Cantacuzino.
Presedinte, C. Cantacuzino. Presedinte, C. Cantacuzino.
(L. S. A. D.) Secretar, N. B. Rio0anit. (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Rio0anu. (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Riopnu.
Protnulgitn aceasti lege $ i ordonim ca ea
si fie investiti cu sigiliul Statului i publi- Promulgárn aceasti lege si ordonim ca ea Promulgim aceasti lege si ordonam ca ea
can prin Monitorul Oficial. si fie investiti cu sigiliul Statului i publican si fie investin cu sigiliul Statului i publican
Dat in Bucuresti, la 25 Iulie 1913. prin Monitorul 0 ficial. prin Monitorial 0 ficial.
(L. S. St.) CAROL Dat in Bucuresti, la 25 lulie 1913. Dat in Bucuresti, la 25 Julie 1913.
Ministrul de justitie, (L. S. St.) CAROL (L. S. St.) CAROL
M. G. Cantacuzino. No. 5.097. Ministrul de justitie, Minktrul de justitie,
M. G. Cantacuzino. No. 5.099. M. G. Cantacuzino. No. 5.101
CAROL 1,
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa naio- CAROL I, CAROL I,
Rege al Rominiei, Prin gratia lui Durnnezeu si vointa natio- Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio
La tori de &id i viitori, scineitate : nala, Rege al Rominiei, Rege al Rornâniei,
Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi La toli de Nei i viitori, scincitate: La toti de fao viitori, &imitate :
sanctionim ce urmeazi : Corpurile legiuitoare au adoptat Noi Corpurile legiuitoare au adoptat i Noi
LEGE sanctionim ce urmeaza : sanctionam ce urmeazi :
Art. unic.-In virtutea art. 9 din Consti- LEGE LEGE
tutiune, se recunoaste calitatea de centean Art. unic.-In virtutea art. 9 din Consti- Art. unic. - In virturea art. 9 din Con-
roman d-lui Coriolan Miron, roman din Tran- tutiune, se recunoaste calitatea de centean stitutiune, se recunoaste calitatea de centean
silvania, domiciliat in comuna Bucuresti, roman d-lui George N. Miciuci, romin din roman d-lui Ion Ionescu Pufu, roman din
judetul Ilfov. Transilvania, domiciliat in comuna Bucu- Transilvania, domiciliat in comuna Bucuresti,
resti, judetul Ilfov. judetul Ilfov.
Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta
dela 2 Martie anul x 912 si s'a adoptat cu Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta Aceasti lege s'a votat de Senat in sedinta
unanimitate de 39 voturi. dela 15 Mutie anul i 912 si s'a adoptat cu dela 8 Fevruarie anul 1913 s'a adoptat cu
Presedinte, G. Gr. Cantacuzino. majoritate de 36 voturi, contra 1. unanimitate de 36 voturi.
(L. S. S.) Secretar, Grigore Goilar. Presedinte, General Al. Tell. Presedinte, G. Gr. Cantacuzino.
Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu- (L. S. S.) Secretar, N. St. Cesianu. (L. S. S.) Secretar, A. D. Riranu.
tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul I 91 3 si Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu- Aceasta lege s'a votat de Adunarea depu-
s'a adoptat cu unanimitate de 6o voturi. tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 19 1 3 si tatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913
Presedinte, C. Cantacuzino. s'a adoptat co unanimitate de 64 voturi. s'a adoptat cu unaninaitate de 6o voturi.
(L. S. A. D.) Secretar, N. B. RoOanu. Presedinte, C. Cantacuzino. Presedinte, C. Cantacuzino.
Promulgim aceasta lege si ordonim ca ea (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Riosanu. (L. S. A. D.) Secretar, N. B. Rio0anti.
si fie investiti cu sigiliul Statului si publi- Promulgim aceasti lege si ordonarn ca ea Promulgam aceasta lege si ordonam ca ea
can prin Monitorul Ofwial. si fie investin cu sigiliul Statului i publi- sa fie investin cu sigiliul Statului i publi-
Dat in Bucuresti, la 25 Iulie 1913. can prin Monitorial 0 ficial. can prin Monitorul 0 ficial.
(L. S. St.) CAROL Dat in Bucuresti, la 25 Julie 1913. Dat in Bucuresti, la 25 Iulie 1913.
Ministrul de justitie, (L. S. St.) CAROL (L. S. St.) CAROL
M. G. Cantacuzino. No. 5.098. Ministrul de justitie, Ministrul de justitie,
M. G. Cantacuzino. No. 5.100. M. G. Cantacuzino. No. 5.102.

www.digibuc.ro
4046 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913
CAROL I, varstá in elementul rezervei, conform art. 36 tre acelas d. ministru prin raportul No. 4.959,
Prin gratia lui Dumnezcu si vointa natio- din legea asupra pozitiunei ofiterilor, reparti- subofiterul plotonier cu termen redus Brai-
nala, Rege al Rornâniei, zlndu-se corpurilor de trupi arâtate in drep- coff Teodor, din regimen tul 2 artilerie ',Ge-
La tali de faid i ()Uteri, sanatate : tul fiecáruia : neral de divizie Gh. Mann», a fost inaintat
Corpurile legiuitoare au adoptat si Noi Maiorul in retragere Paraschivescu Dumi- la gradul de sublocotenent in rezervl, pe ziva
sanctionim cc urrneaza : tru, in regimentul Constanta No. 34;
Maiorul in retragere Paulian Joan, in regi- de 16 Julie 1913, repartizandu-se in acelas
LEGE mentul Tulcea No. 33; regi rant.
Art. unie. - In virtutea art. 9 din Con- Maiorul in retragere Mardare Dumitru, in era-.
stitutiune, se recunoaste calitatea de cetätean regimentul COlugareni No. 40;
MINISTERUL INDUSTRIEI I COMERTULUI
romAn d-lui Nicolae Rodeanu, român din Sublocotenentul in retragere ROdoiu Tu-
Transilvania, domiciliat in comuna Calirna- doran, in regimentul Tulcca No. 3 3. CAROL I,
nesti, judetul
Prin decretul regal No. 5.i 30 si dupâ pro- Prin gratia lui Duninezeu si vointa
Accastâ lege s'a votat de Senat in sedinta Rege al României,
punerea fâcuta de datre acelas d. ministru
dela 4 Fevttiarie anul 1913 s'a adoptat cu La too de Nei i viitori, sdnalate:
majoritate de 39 voturi, contra I. prin raportul No. 4.949, maiorul in rezervâ
Presedinte, G. Gr. Cantacuzino. Lupascu Constantin, dela comandamentul Asupra raportului ministrului Nostru sc-
(L. S. S.) Secretar, A. D. RiFtuilt. corpului I armatl, a fost trecut pe ziva de crctar de Stat la departamentul industriei
August 1913, in pozitiunea de retragerc, comertului sub No. 14.418/91 3,
Aceastá lege s'a votat de Adunarea de-
putatilor in sedinta dela 5 Aprilie anul 1913 conform art. 23 din legea asupra pozitiunii Avand in vedere jurnalul consiliului de
si s'a adoptat cu unanimitate de 65 voturi. ofiterilor. ministri No. 2.143, incheiat in sedinta dela
Presedinte, C. Cantacuzino. 6 Iulie 1913,
(L. S. A. D.) Secretar, N. B. Riosanu. Prin decretul regal No. 5.129 dupa In puterea art. 93 din Constitutiune,
propunerea ficuta de câtre acelas d. ministru Am decretat si decretâni :
Promulgam aceastO lege si ordonim ca ea
si fie investiti cu sigiliul Statului si publicati
prin raportul No. 4.948, medicul câpitan in Art. I. Aprobâm i sanctiondm regula-
prin Monitorul Olicial. retragere Costiniu Alexandru, a fo,t trecut mentul privitor la functionarea oboarelor
pe ziva de 16 Iulie 1913, in elementul re- (târgurilor, pietelor, rampelor) de cereale,
Dat in Bucuresti, la 25 Ellie 1913.
zervei, repartizindu-se la corpul II armatd. märfurilor i animale, intocmite conform art.
(L. S. St.) CAROL 67 din legea asupra burselor de comers.
Ministrul de justilie,
M. G. Gantacuzino. Prin decretul regal No. 5.128 si dupi Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
No. 5.103.
propunerea flcutl de câtre acelas d. ministru la departamentul industriei si comertului este
-
prin raportul No. 4.947, ofiterii inferiori din insärcinat cu aducerea la indeplinire a dis-
MINISTERUL DE RISBOI
arma infanteriei, prevazuti mai jos, au fost pozitiunilor prezentului decret.
Prin decretul regal No. 5.126 si dupi trecuti pe ziva de 16 Iulie 1913, in elemen- Dat in Bucuresti, la 29 Iulie 1913.
propunerea facuta de d. ministru secretar tul rezervei, repartizându-se corpurilor de CAROL
de Stat la departamentul de râsboi prin trupá ardtate in dreptul fiecáruia : Ministrul industriei
raportul No. 4.945, ofiterii superiori i infe- comertului,
Locotenentul reformat Toroceanu Grigore,
in regimentul VII Racova No. 25; N. Xenopol. No. 5.131.
riori din arma infanteriei, cavaleiiei, inten-
dentei i administratiei,notati mai jos, au fcst Sublocotenentul demisionat Torand Cezar,
in regimentul V Ialomita No. 2 3 ; REGULAMENT
trecuti, pe ziva de i 6 lulie 1913, din pozitia
Sublocotenentul reformat Tinta Alexan- PENTRU
de retragere in elementul rezervei, conform dru, in regimentul Gorj No. i8. PUNEREA IN APLICARE A CAP. VII (ART. 59-69) DIN
art. 36 din legea asupra pozitiunei ofiteiilor, LEGEA ASUPRA BURSELOR DE COMM
repartizându-se corpurilor de trupá si servi- Prin decretul regal No. 5.124 din 29 Iu- Cu privire la flinclionarea oboarelor (lärgurilor,
ciilor arätate in dreptul fiediruia : lie 191 3 i dup. propunerea tácutá de cdtre pietelo, rampelor) de cereale, marItiri
acelas d. ministru prin raportul No. 4.95o, si animale
Colonelul in retragere Mateescu loan, la
corpul Ill armatá; plotonierul cu termen redus Georgescu Ma-
Intendantul-colonel in retragere Leonida rin, din regirnentul de rezervi Bucuresti, s'a CAPITOLUL I
Anastase, la corpul II armatâ; inaintat pe ziva de i6 Iulie 1913, la gradul Obiectul oboarelor (tärgurilor, pietelor,
Maiorul in retragere Casian Gheorghe, in de administrator-sublocotenent de rezervâ, rampelor) instituirea, intretinerea,
reginientul i rosiori; conducerea i supravegherea lor
Intendantul-rnaior in retragere Ionescu repartizându-se corpului I armata.
Gheorghe, la corpul armata; SECTIUNEA I
Intendantul-maior in retragere Stâncescu Prin decretul regal No. 5.125 din 29 Obiectvl oboarelor (teirgurilor,
Nip., la corpul IV armatâ; lulie 1 9 1 3 si dup. propunerea ficutâ de catre rampelor)
Administratorul-locotenent in retragere acelas d. ministru prin raportul No. 4.944, Art. I. Oboarele (targurile, pietele, ram-
Canache loan, la corpul II armatd. plotonierül cu termen redus Pata Stachie, din pele) de cereale, märfuri animale, stint
regimentul Dolj No. I, a fost inaintat pe ziva centre anurne destinate, unde producatorii,
Prin decretul regal No. 5.127 si dupl pro- comerciantii i cumpärätorii se intrunesc
de 16 Iulie 1913, la gradul de sublocotenent
punerea ficutâ de acelas d. ministru prin ra- spre a inlesnl incheierea operatiunilor lor
de rezervâ in arma infanteriei, repartizân-
portul No. 4.946, ofiterii superiori i infe- comerciale de vânzäri i cumpárári a cerea-
du-se in acelas regiment. lelor si derivatelor lor, a märfurilor (pro-
riori din arma infanteriei, notati mai jos, au
fmt trecuti, pe ziva de i6 Iu lie 1913, din duse ale solului si de industrie casnicd),
Prin decretul regal No. 5.137 din 30 precum si a animalelor i produselor ani-
potiunea de retragere pentru limitâ de lulie 1913 si dupi propunerea Raid de ca- male.

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4047
Art. 2. Limitele fiedrui obor (thrg, din comunele rurale, pot figurà i agricul- d) Atributiunile secretarului-controlor.
piatä, rarnpä); vor fi fixate prin regulamen- torii domiciliati tn localitate.
tul interior al oborului (thrgului, pietei,
Art. 10. Mid pe lângä oboare (tirguri, Art. 15. Secretarul-controlor al oboru-
rampei). piete, rampe) functionead i mijlocitori au- lui (targului, pietei, rampei), va aveh inda-
torirea :
SECTIUNEA II torizati, pe Mug cei 3 membrii numiti de a) De a supravegheh i controli in deo-
Instituirea i intretinerea oboarelor minister, va face parte din comisiune si un sebi operatiunile din oboare (tArguri, rampe)
(tdrguritor, pietelor, rampelorl mijlocitor, pe care-1 va delegh Camera de aducând la cunostinta presedintelui comi-
comer i industrie respectid.
Art. 3. Camerele de comert industrie, siunii orice abateri va constath cu privire
Art. 11. Comisiunea oborului (tirgului, la aplicarea legii i regularnentelor oboru-
din oficiu cu aprobarea ministerului in- pietei, rampei) se va constitui, mlegindu-si
dustriei i comertului - sau la cererea a- lui (tArgului, pietei rampei) ;
din sAnul ei un presedinte i un vice-pre- b) De a control& si vizit borderourile, no-
cestuia, vor organid si face sä functioneze sedinte. tele ce se incheie in obor, (thrg, piatA, ram-
in localitätile din circumscriptiunea lor res- pi), in ceeace priveste aplicarea timbrelor
pectivA, unde necesitAtile vor cere, oboare Art. 12. Delegatul mijlocitor nu va puteh
(thrguri, piete, rampe), de cereale, märfuri fi ales in nici una din aceste demnitäti. de oboare (tirguri, piete, rampe) ;
si animate. c) De a ingriji 0 tine in bunit regulä
b) Atributiunile comisiunii oborului scriptele i arhiva din cancelarie ;
Art. 4. Primäriile localitAtilor uncle se (argului, pietei, rampei) d) De a tine intreaga corespondentA a
vor iufiintâ oboare (tirguri, piete, rampe) comisiunii i registrul de deliberAri.
sunt datoare, conform art. 59 din legea Art. 13. Comisiunea oborului (tArgului,
asupra burselor de comert, sA punA in acest pietei, rampei) are urrnätoarele atribu-
tiuni CA.PITOLUL II
scop, la dispozitia Camerilor de comert
industrie, terenurile necesare. af De a executh legile i regulamentele Mijlocitori autorizati
Intretinerea i IngrAdirea acestor tere- privitoare la oboare (thrguri, piete, rampe),
nuri vor 11 in sarcina primAriilor, cari vor Art. 16. Pe laugh' oboare (thrguri, piete,
in deosebi regulamentul interior al oboru- rampe), vor puteh functioni i mijlocitorii
percepe o taxi asupra cerealelor, mirfuri- lui (targului, pietei, rampei) respectiv ;
lor i animalelor ce se vor negocii. autoriz a ti.
b) De a fixà zilele si orele dnd functio- Drepturile i indatoririle lor sunt ace-
Taxele ce se vor percepe se vor fixà de nead oborul (tArgul, pieta, rampa) ;
dire primärii, in intelegere cu Camera de leasi ca si ale mijlocitorilor oficiali prevA-
comer i industrie respectiva, si se vor a- c) De a ingriji de afisarea cotei cerealelor zute in legea regulamentul bursei.
prold de ministerul industriei si comer- si a educe la cunostinta vAndtorilor si cum- Art. 17. Pentru abateri dela indatoririle
tului. pädtorilor din obor (thrg, piatä, rampi) ; lor, mijlocitorilor autorizati a functionh pe
Art. 5. In fiecare obor (thrg, pieta, d] De a supravegheh i controlh modul hingi oboare, (tArguri, piete rampe), co-
rampA) va pute& function& cel putin un ofi- cum mijlocitorii îi exercitä mandatul lor ; misiunea oborului (thrgului, pietei, rampei)
ciu public de du-Wire ; aceastä dispozitie e) De a observi i controlh modul cum le va putei aplich in ultimä instantä a-
fiind obligatorie pentru oboarele (thrgurile, cumpädtorii i vAnzatorii îi exercitä obli- menda panä la 50 lei in folosul Carnerei de
pietele, rampele) din comunele urbane. gatiunile lor ; comert i industrie respectivä.
Intretinerea acestor oficii se va face de fl De a ingriji sä se tread zilnic toate Pentru abateri mai grave, mijlocitorii
cAtre Camerle de corned i industrie, fie operatiunile incheiate in conformitate cu autorizati vor 11 trimisi (le cAtre comisiunea
direct si in acest caz va incash taxe regle- prevederile acestai regulament, inteun re- oborului, (thrgului, pietei, rampei), sau mi-
mentare, fie prin dare in concesiune. gistru special al oborului (thrgului, pietei, nisterul industriei i comertului sau de biu-
Serviciul acestor oficii nu va fl obligator ram pei) ; roul insäsi al Camerei, in judecata Camerei
pentru 0 De a aplanh pe loc mici[e diferende ce de comert d industrie, care având fat./ de
Art. 6. VAnzärile de cereale in oboarele se ivesc din operatiunile incheiate in obor dânij drepturile si atributiunile cornitete-
(tArgurile, pietele, rampele) din comunele (thrg, piatä, rampä) ; lor de bursä, va putei pronunth una din
urbane, se vor face numai pe greutate. pedepsele adtate de art. 18 din legea asu-
h] De a yid, parafh i nurui carnetele pra burselor de corned.
SECTIUNEA Ill mijlocitorilor si ale comerciantilor, precum Art. 18. Mijlocitorii autorizati se numese
Gondacerea qi supravegherea oboarelor si ale verifici i pästrà dupä intrebuinta- de ministerul industriei cornertulpi, dupA
(targuritor, piefelor, rampelorl rea lor. . recomandarea Carnerei de coined i indus-
i) De a trimite zilnic Camerei de comert trie.
Art. 7. Oboarele (tArgurile, pietele, ram-
industrie a circumseriptiei in care se gi- Art. 19. Pentru a 11 numit ca inijlocitor
pele) sunt puse sub autoritatea i controlul seste oborul (tirgul, pieta, rampa) un ra-
Camerilor de comer i industrie. autorizat, candidatul trebuie sA indepli-
port referitor la operatiunile efectuate si a neascA urmAtoarele conditiuni :
a) Comisiunea oboarelor (thigurilor, reguleler din obor (thrg, piatä, rampA) ;
pietelor, rampelor) a) SA fie romin, major si cu exercitiul
j/ De a intocmi bugetul oborului (tArgu- drepturilor civile i politice ;
Art. 8. Conducerea oboarelor (targuri- lui, pietei, rampei) i a-1 trimite Camerei
lor, pietelor, rampelor) este incredintatä de comer i industrie spre aprobare i in- b) SA fi satisfäcut legea de recrutare ;
unei comisiuni cornpusä din 3 comercianti corporare in bugetul Camerei de comert c) SA poseadA cunostintele necesare dAn-
romini, cu firme inscrise de cel putin un industrie. du-se preferintA absolventilor scoalelor co-
an de zile, care se va numi de ministerul merciale ;
industriei i comertului, drip& recomanda- c) Secretarul-controlor d) SA fad dovadä cA se bucurä de bunii
rea Camerilor de comer i industrie res- Art. 14. Biuroul comisiunei se va corn- reputatie i cA au a suferit vreo pedeapd
pective. puns, in afarA de presedinte i vice-prese- infamantä sad cA nu a fost condamnat pen-
Aceste comisiuni se numesc pe 3 ani, dinte si din un controlor al oborului (tirgu- tru bancrutA ;
Camerele de comer i industrie putând lui, pietei, rampei) numit sau indrcinat e) SA depunä o garantie de 1.000 lei,
cere ministerului, motivat, disolvarea lor. prin delegatie de Camera respectid, si care care va servi exclusiv pentru acoperirea
La expirarea mandatului comisiunei, va indeplini i sarcina de secretar al comi- angajamentelor derivând din operatiunile
mernbrii pot fi numiti din nou. siunei. Retributlunea sau indemnizatiunea functiunii de mijlocitor.
Art. 9. Printre membrii comisiunilor secretarulni-controlor se va prevedd in Garantia va consti din vArsarea unei ca-
oboarelor (thrgurilor, pietelor, rampelor) budgetul Camerei de comer i industrie. utiuni in numerar sau efecte publice ga-

www.digibuc.ro
4048 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913 .

cantate de Stat, iar recipisa de consemnare SECTIUNEA Eliminarea temporalä pia la 3 luni,
se va pastra la ministerul industriei 0 co- Timbrele pentru transactiuni data cu aprobarea Camerei de comert 0 in-
mertului. taxele pentra frecaentarea oboarelor dustrie ;
ttärgurilor, pietelor, rampelor) Eliminareä definitiva data de minister,
CAPITOLUL III pe baza cererii Camerii de comert 0 in-
Art. 26. Toate transadiunile efectuate dustrie ;
Operatiunile din oboare (targuri, in oboare (targuri, piete, rampe) sunt su-
piete. rampe) Amenzile aplicate in baza legii burselor
puse la plata timbrului Camerei de comert, 0 a prezentului re-gulament, sunt In folosul
Art. 20. Sunt considerate ca operatiuni find scutite de timbrul Statului. Camerii de comert 0 se vor da spre inca-
de obor, (targ, piatä rampi), afacerile In- Timbrul Camerei de corned se va stabill sare administratiei financiare, de catre Ca-
cheiate de persoanele cari pot intri §i ne- prin regulamentul interior al fiedrui obor, merele de comert i industrie.
gocii In oboare, (targuri, piete, rampe), po- (tan, piatä, isampa), pe speta de marfuri
§i pe baza de maximum de 20 bani de car Art. M. Orice hotarâre luatä In acest
trivit art. urmätor. fel 01 previzuta la alin. a 0 b ale articole-
Art. 21. Pot infra, i negocii in oboare, unitate.
lor precedente, se va comunich prin secre-
(targuri, piete rampe) : Art. 27. Prin regulamentul interior al tarul comisiunii oborului (targului,
a) Producatorii rnirturilor al diror obiect fiecärui obor (targ, piata, rampa), Camera rampei), partii interesante, care va da do-
il formeazä oborul (targul, piata, rampa) ; de comer i industrie, luând i avizul comi- vadä de primire.
Comerciantii cu firmele Inscrise, In siunii oborului (targului, pieei, rampei), va In caz de refuz de primire a deciziei co-
obiectul comertului carora Infra articolele stabili pentru fiecare obor (tirg, piatä, misiunii oborului (tirgului, pieei, rampei),
ce se negociaza In obor, (targuri, piata, rampd) in parte, taxele pentru cartile de , prin care este condamnat, sau In caz de
rampa) ; legitirnatie, cari in nici un caz nu pot intrece lipsä dela domiciliu, secretarul comisiunii
c) Procuriqtii acestor comercianti, cari suma de 5 lei anual. oborului (tirgului, pieei, rampei) va dresà
vor prezentit comisiunii oborului (târgului, un proces-verbal in asistenta a doi martori,
pietei, rampei), procurile autentice elibe- CAPITOLUL V
constatand refuzul de primire sau lipsa dela
rate conform legii firmelor, vizate de Ca- Contraventiuni, penalitäti, domiciliu.
mera de comert i industrie respectiva ; oboarelor (târgurilor, pietelor, rampelor)
Mijlocitorii autorizati ; SECTIUNEA II
Cei ce cumpara pentru trebuintele lor SECTIUNEA I Poliia oboarebor (tdrgurilor, piefelor,
personale. Contravenliuni, penalitâi rampelor)
Art. 22. Camerele de corned i industrie Art. 28. In localitätile in cari sunt oboare Art. 32. Politia oborului (targului, pie-
vor eliberâ arti de legitimatie pentru co- (targuri, piete, rampe) nimeni nu va pu- tei, rampei) in ce prive§te aplicarea aces t-
merciantii §i procuri§tii prevazuti la alinia- tea tirgui sau vinde märfurile cari fac tui regulament, apartine pre§edintelui co-
tele b i c dela articolul precedent. obiectul oboarelor (tfirgurilor, pietelor, misiunii oborului (targului, pietei, rampei),
Art. 23. Neintelegerile ce vor isborâ din rampelor), pe strazi, §osele, carciumi, ha- care In exercitarea mandatului sau va fi
operatiunile sivir0te in oboare (târguri, nuri, magazii, etc., inteo rag de 5 kilo- secundat, in afara de secretarul comisiunii,
piete, rampe), acute In conditiunile regula- metri. in comunele urbane de unul sau de mai
mentului oboarelor (targurilor, pietelor, Contravenientii se vor pedepsi cu amendä multi agenti politiene§ti, dupä necesitatile
rampelor) i cari nu au putut fi aplanate de de la 10 la 100 lei, iar in caz de ricidiva ce va aveà, iar In comunele rurale, fie de
comisiunea oborului (targului, pietei, ram- cu inchisoare pâna la 10 zile. cätre jandarm detapt permanent pe linga
pel), conform prescriptiunei art. 13, se pot Aceste contraventiuni se judeca de catre fiecare obor (târg, piata, rampa), fie de no-
judeca, dad panne vor oonveni, de dire judecätoriile de ocoale 0 se constatä de cá- tarul sau secretarul comunal.
Camera arbitralä a bursei celei mai apro- tre toti auxiliarii politiei judiciare, membrii
piate, fie cä a intervenit sau nu oficiul mij- secretarii Camerei de comert i industrie, CAPITOLUL VI
locitorului autorizat. membrii i secretarii comisiunii oborului Dispozitiuni finale 0 transitorli
Procedura va fl aceea prevazuta la legea (targului, pietei, rampei) i inspectorii de
rcgulamentelor burselor pentru contesta- Art. 33. Dispozitiunile prezentului regu-
toate categorile ale ministerului industriei lament se vor aplich tuturor oboarelor (tar-
tiunile isvorand din operatiuni de bursa. comertului. gurilor, pietelor, rampelor) cari functio-
Procesele-verbale de constatarea contra- neaza in prezent pe baza dispozitiunilor le-
CAPITOLUL IV ventiunilor de mai sus, se vor inainta jude- gii burselor din 1904 0 a regulamentelor
Curtajul mijlocitorilor, timbrele de citoriei respective prin intermediul Camerii aprobate de minister.
oboare i taxele pentru frecuentarea de comert. Aces te oboare (targuri, piete, rampe) se
oboarelor (tärgurilor, pietelor, rampelor) Art. 29. Toate abaterile savar0te in vor organiza in conditiunile prezentului re-
obor In contra legli i regulamentului inte- gulament i vor continua a functiona con-
SECTIUNEA I
rior al fiecärui obor (tâeg, piatä, rampa) se formandu-se dispozitiunilor lui.
Curtagiul mijlocitorilor vor constatà de catre membrii comisiunii Art. 34. Fiecare obor (targ, piaá, rimpa)
Art. 24. Mijlocitorii, pentru operatiunile (targului, pietei, rarnpei), sau de secreta- va aveà i un regulament interior, intocmit
'acute prin intermediul lor, vor percepe un rul. controlor precum 0 de secretarii Came- de Camera de corned 0 industrie respec-
curiagiu, ce se va fixa prin regulamentul relor de corned i industrie i inspectorii tiva i aprobat de minister, In care se vor
interior al oborului (tirgului, pietei, ram- ministerului. prevedeä märfurile cari formeazä obiectul
p ei). Art. 30. Tuturor acelora, cari se vor acelui obor (Virg, piat.ä, rampa), numärul
Mijlocitorilor nu li se va datora curtagiul abate de la dispozitiunile prezentului regu- mijlocitorilor autorizati a functionä i atri-
deat pentru operatiunile la incheierea ca- lament, sau de la dispozitiunile regulamen- butiunile lor, cuantumul timbrului curta-
rora au mijlocit in mod efectiv. tului interior al oborului (târgului, pietei, giul cuvenit mijlocitorilor, orele când Irmo-
Curtagiul datorit mijlocitorilor se va pläti rampei), li se vor aplica de cätre comisia tioneazä oborul (targul, piata, rampa), mo-
In intregime de cumparator. oboarelor (targurilor, pietelor, rampelor), dul de incheiere §i executare al transac-
Art. 25. Este interzis mijlocitorilor a se urmätoarele pedepse disciplinare tiunilor, etc.
invol pentru un alt curtagiu cleat acel sta- a) Amenda pâná la 10 lei, fail drept de Art. .95. Mijlocitorii autorizati existent,
bilit de regulamentul interior al oborului apel i 'Ana la 50 lei cu drept de apel la pe lângä diferitele oboare (targuri, pietei
(targului, pietei, rampei). Camera de comert i industrie ; rampe), prevazute la art. 33, astazi Iii func-

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4049

tiune, vor continua a funetiona, conforanân- de romini pentru lucrátorii intrebuintati, per- Art. H. D. ministru al industriei si co-
du-se prezentului regulament. sonalul administrativ i personalul tehnic, mertului este insarcinat cu aducerea la hide-
Art. 36. La punerea in aplicare a pre- precum i dispozitiunile art. 31 din lege. plinire a dispozitiunilor din prezentul jumal.
zentului regulament, se vor numi noui co- Art. II. D. ministru al industriei si comer- T. Maiorescu, Al. Marghiloman, C. G.
misiuni in oboarele (targurile, pietele, ram- tului este insircinat cu aducerea la indepli- Dissescu, C. C. Anion, A. A. Badareu, M.
pele) pre vazute la art. 33. nire a dispozitiunilor din prezentul jurnal. G. Cantacuzino, N. Xenopol.
Art. 37. Toate divozitiunile contrarii T. Maiorescu, Al. Marghiloman, Take No. 2.044.
prezentului regulament sunt i raman a- Ionescu, C. G. Dissescu, M. G. Cantacuzino,
brogate. General C. Hârjeu, N. Xenopol. Consiliul ministrilor, in sedinia sa de astizi,
Ministrul industriei i cornerfului, Ni- No. 2.018. o Iulie I 913, land in deliberare referatul
colae Xenopol. d-lui ministru al industriei i comertului sub
No. 11.103 din 26 Iunie 1913, prin care
Consiliul ministrilor, in sedinta sa de as - propune a se acordi inlesnirile i foloasele
Jurnale ale consiliului de ministri Uzi, to Iulie i 913, land in deliberare refe- legii pentru incurajarea industriei nationale
ratul d-lui ministru al industriei si comertului morei ce d. Petre Nedelcu Dumitru doreste
Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astizi,
sub No. I 1.1 oo din 26 Iunie 1913, prin care infiinteze in comuna Mogosesti-Copaceni, ju-
o lulie 1913, Itand in deliberare referatul
propune a se acordi inlesnirile i foloasele detul Ilfov,
d-lui ministru al industriei si comertului sub
legii pentru incurajarea industriei nationale Avind in vedere avizul comisiunii indus-
No. 12.501 din 8 lulie 1913, prin care pro- triale, cum si dispozitiunile legii pentru incu-
pune a se acordâ inlesnirile i foloasele legii morei ce d. Pascal Goldfracht posedä in co-
muna Giurgeana, judetul Tecuci, rajarea industriei nationale, promulgati prin
pentru incurajarea industriei nationile morei
Avind in vedere avizul comisiunii indus- decretul regal No. 71 1 din 13 Fevrua-
ce d. Nestor Cincu poseda in comuna Mun-
teni, judetul Tecuci, trial; cum si dispozitiunile legii pentru ben- rie 1912 si publicati in Monitorul Oficial
rajarea industriei nationale, promulgati prin No. 249 cln i 4 Fevruarie i 9123
Avind in vedere avizul comisiunei indus- Decide :
decretul regal No. 711 din 13 Fevrua-
triale, cum si dispozitiunile legii pentru incu-
rie 1912 i publicati in Monitorul Oficial Art. I. Se acordi morei ce d. Pette Ne-
rajarea industriei nationale, promulgata prin
No. 249 din 14 Fevruarie 1912, delcu Dumitru doreste sá infiinteze in co-
inaltul decret regal No. 711 din i3 Fevrua- muna Mogosesti-Copaceni, judetul Ilfov, in-
rie 1912 si publicata in Monitorul 0 ficial Decide :
lesnirile i foloasele legii pentru incurajarea
NO. 249 din 14 Fevruarie 1912, Art. I. Se acordi morei ce d. Pascal Gold- indus'riei nationale specificate mai jos :
Decide : fracht pose& in comuna Giurgeana, judetul I) Scutire e vami pen`ru masini, WO de
Art. I. Se acordi morei ce d. Nestor Tecuci, inlesnirile i foloaselc legii pentru accesoriile lor necesare atit hi cursul
Cincu posedà in comuna Munteni, judetul incurajarea industriei nationale specificate func io3iri:, pmec in i in cazuri de schim-
Tecuci, inlesnirile i foloasele legii pentru mai jos: bare completare sau adLg e a fabricei.
incurajarea industriei nationale specificate I) Scutire de vami pentru maini, parti de Aceste fc loase se acordi asa dupá cum se
mai jos : masini i accesoriile lor necesare atit in prevede la art. 3, alin. c din lege, adici :
I) Scutire de vama pentru masini, pirti cursul functionirii, precum i in cazuri de trucit ele nu pot fi procurate in mod curent
de masini si accesoriile lor necesare atât in schimbare, completare sau acläugire a fabricei. de fabricele din tail la titnp, de calitatea, sis-
cursul function:11-H, precurn i in cazuri de Aceste foloase se acordi asa dupl cum se temul i brevetul declarat de fabricant si sub
schimbare, completare sau adâugire a fa- prevede la art. 3, alin. c din lege, adica in- rezerva ca ele sä fie previtzute cu aparatde
bricei. tru cat ele nu pot fi procurate in mod curent de prevenire a accidentelor de mund ale lu-
Aceste foloase se acorcla asa dupi cum se de fabricile din tad la timp, de calitatea critorilor, cel mai tärziu in timp de 6 luni
prevede la art. 3, alin. c, din lege, adica : in- sistemul si brevetul declarat de fabricant dela data acestui jurnal ;
trucât ele nu pot fi procurate in mod curent de sub rezerva ca ele si fie previzute cu apara- II) Reclucerea de transport pe C. F. R.,
fabricile din tail la timp, de calitatea, sistemul tele de prevenire a accidentelor de munci ale conform dispozitiunilor referitoare din lege,
si brevetul declarat de fabricant si sub rezerva lucritorilor, cel mai tArziu in timp de 6 luni prevázute la art. 3, punctul ci;
ca ele sá fie prevázute cu aparatele de preve- dela data acestui jumal; III) Scutire de orice alt impozit direct ci-
nire a accidentelor de muncd ale lucrátorilor, If) Reducerea de transport pe C. F. R., tre Stat, judet i comuni, afari de obligatiu-
cel mai târziu in timp de 6 luni dela data conform dispozitiunilor referitoare din lege, nea de a pliti din beneficiul net anual, con-
acestui jurnal; prevazute la art. 3, punctul d; form dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punctul i
Reducerea de transport pe C. F. R., con- din lege, si anume :
III) Scutire de orice alt impozit direct ea- pe an in ultimul period de to ani.
form dispozitiunilor referitoare din lege, prc- tre Stat, judet i comuni, afari de obliga-
vazute la art. 3, punctul d; Foloasele specificate la punctele I si II se
tiunea de a plati din beneficiul net anual, acordä cu incepere dela 19 Martie i 913 si
III) Scutire d. orice alt impozit direct ca- conform dispozitiunilor art. 19 si art. 3,
pinä. la I Aprilie 1942.
tre Stat, jude i comuna, afari de obligatiu- punctul i din lege si anume : Foloasele specificate la punctul III se acorda
nea de a plati din beneficiul net anual, con- 3O/0 pe an in ultimul period de io ani. cu incepere dela trimestrul urmitor aceluia
form dispozitiunilor art. i9 si art. 3, punctul i Foloasele specificate la punctele I si II se in care s'a emis acest jurnal pinila t Aprilie
din lege si anume : acordi cu incepere dela 22 Aprilie 1913 si
1942.
pe an in ultimul period de io ani. pAnala i Aprilie 1942. Toate foloasele enumirate mai sus se acora
Foloasele specificate la punctele I si II se Foloasele specificate la punctul III se acordi conform art. 3 si 35 din lege, cu condi/iune
acorda cu incepere dela 28 Main 1913 si cu incepere dela trimestrul urmitor aceluia ca zisa fabrici sá indep:ineascâ prevederile
*Ala i Aprilie 1942. in care s'a emis acest jurnal pinála i Aprilie art. 21 din lege in ceeacc priveste proportia
Foloasel2 specificate la punctul III se acordi 1942. de ro:-.Lâni pentru lucratorii intrebuintati, per-
cu incepere dela trimestrul urmator aceluia in Toate foloasele enumirate mai sus se sonalul adrninistrativ i personalul tehnic,
care s'a emis acest jurnal p'ina. la i Aprilie acorda, conform art. 3 si 35 din lege, cu si sub rezerva ca la constatarea fäcutä de de-
1942. conditiune ca zisa moari si indeplineasci legatul ministerului, la completa ei instalarc,
Toate foloasele enumärate mai sus se acordi prevederile art. 21 din lege in ceeace pri- sä se gäseascl in stare de functionare, hide-
conform art. 3 si 3 5 din lege, cu conditimie veste proportia de români intrebuintati, perso- plinind conditiunile legii industriale, prevá-
ca zisa fabricä sa indeplineasca prevederile nalul administrativ i personalul tehnic zute la art. 2 i dispozitiunile art. 31 din
art. 21 din lege in ceeace priveste proportia dispozititmile art. 31 din lege. lege.

www.digibuc.ro
4050 MONITOR UL OFICIAL 2 August 1913

Art. II. D. ministru al industriei si co- Decide: tova, inlesnirile i foloasele legii pentru inert-
mertului este insircinat cu aducerea la inde- Art. I. Se acordá morei ce d. Gheorghe raji'rea industriei nationale specificate mai jos:
plinire a dispozitiunilor din prezentu' jurnal. Popescu posecia in comuna Racovita, ju- I) Scutire de vana pentru masini, pirti de
detul Ramnicu-Sárat, inlesnirile i foloasele masini si accesoriile lor necesare atit in
T. Maiorescu, Al. Marghiloman, C. G. legii pentru inctarajarea industriei nationale cursul functionarii, precum i In cazuri de
Dissescu, C. C. Anion, A. A. Badareu, Ge- specificate mai jos : schimbare, completare sau adiugire a fabricei.
neral C. Härjeu, N. Xenopol. Aceste foloase se acordi asa dupi cum se
I) Scatire de vama pentra maini, pârti de
No. 2.047.
masini i accesoriile lor necesare atit in cursul
prevccle la art. 3, alin. e din lege, adici (ti-
functionirii, precurn si in cazuri de schim- tre cat de nu pot fi procurate in mod curent
bare, completare sau aclaugire a fabrkei.
de fabricile din larl la timp, de calitatea, sis-
Consiliul ininitrilor, in sedinta sa de astazi,
temul i brevetul declarat de fabricant si sub
o lulie 1913, luand in deliberare referatul Aceste foloase se acorda asa dupi cunt se rezerva ca ele all fie prevazute ca aparatele
d-lui ministru al industriei si cornertului sub prevede la art. 3, alin. e din lege, adica : in- de prevenire a accidentelor de munci ale in-
No. ILI ti din 26 tunic 1913, prin care tru cat ele nu pot fi procurate in mod curent crâtorilor, ccl mai tirziu in Limp de 6 inni
propene a se acordl inlesterile i foloasele de fabricile din tail la timp, de calitatea, sis- dela data acestui jamal ;
legii pentru incurajarea industriei nationale team! i brevetul declarat de fabricant i sub Il) Reducerea de transport pe C. F. R.,
fabricei de acid carbonic si ape gazoase ce rezerva ca ele si fie previzute cu aparatele conform dispozitiunilor referitoare din lege,
fabricele rornâne unite, proprietatca bancii de de prevenire a accidentelor de mencá ale lu- previzute la art. 3, punctul d;
scout, posecla in Capitalâ, calea 13 Septem- cri.torilor, cel mai Ozzie in titnp de 6 luni de III) Scutirc de orke alt impozit direct cave
vrie No. 191, la data acestui jurnal; Stat, judet i comuni, afari de obligatia de
Avand in vedere avizul comisiunii indu- II) Reducerea de transport pe C. F. R., a plat! din beneficial net anual, conform dis-
striale, curn i dispozitiunile legii pentru in- conform dispozitiunilor referitoare din lege, pozitiunilor art. 19 si att. 3, panctul i: din
curajarea industriei nationale, promulgati prevazute la art. 3, punctul d; lege, si anume :
prin inaltul decret regal No. 711 din 13 Fe- Scutire de orice alt impozit direct ci- 30/0 pe an In ultimin period de to ani.
vruarie 1912 si publicati in Monitorul Or- tre Stat, judet si comunl, in afari de obligatiu- Foloasele specificate la punctele I si II se
cial No. 249 din 14 Fevruarie 191 25 nea de a pliti din beneficiul net anual, con- acordi cu incepere dela 13 Main 1913 si
Decide : form dispozititmilor art. 19 si art. 3, punc- patina i Aprilie 1942.
tul i din lege, si anume : Foloasele specificate la punctul III se
Art. I. Se acordá fabricei de acid car- 3°/0 pe an in ultimul period de I o ani. acordi cu incepere dela trimestral urmitor
bonic si ape gazoase ce fabricile române aceluia in care s'a etnis acest jurnal pini la
unite, proprietatea bancii de scont, poseda in Foloasele specificate la punctele I si II se
acoreld ea incepere dela 13 Main 1913 si Aprilie 1942.
Capitalâ, calea 13 Septemvrie No. 191, in- Toate foloasele enumirate mai sus se
lesnirile i foloasele legii pentru incurajarea paella i Aprilie 1942.
acordi conform art. 3 si 35 din lege, ea con-
industriei nationale specificate mai jos: Foloasele specificate la punctul III se
ditiune ca zisa fabrici si indeplineasci pre-
acorda cu incepere dela trimestral ermator
Scutire de orice diri dare Stat, judet si co- vederile art. zi din lege in ceeace priveste
aceluia in care s'a ernis acest jurnal pini la proportia de români pentru lecritorii intre-
inuna, pentru clidirile destinate locuintelor
Aprilie 1942. buintati, personalul administrativ si personalul
intregului personal al zisei fabrici.
Toate foloasele enurnirate mad sus se tehnic, precum si dispozitiunile art. 31 din lege.
Aceste foloase se acorda cu incepere dela acordä conform art. 3 si 35 din lege , cu Art. II. D. ministru al industriei i corner-
trimestral urmator aceluia in cart s'a ernis conditiune ca zisa fabrici si indeplineascl
acest jarnal si conform art. I I 13 din lege, tului este insircinat cu adacerea la indepli-
prevederile art. 2 I din lege in ceeace pri- nine a dispozitirmilor din prezentul jurnal.
adidi *Ala i Aprilie 1942, ca conditiune veste proportia de români pentru lacrätorii
ca zisa fabricá sä indeplineascl prevederile intrebuintati, personnel adrninistrativ si per-
T. Maiorescu, Al. Marghiloman, C. G.
art. 21 din lege in ceeace priveste proportia Dissescu, C. C. Arlon, A. A. Badareu, Ge-
sonalul tehnic, precum i dispozitiunile art. 31
de români pentru lucrätorii intrebuintati, per- neral C. Hârjeu, N. Xenopol.
din lege. No. 2.071.
sonalul administrativ si personalul tehnic, pre- Art. II. D. ministru al industriei si comer-
cam si dispoziunile art. 31 din lege. tului este insärcinat ca aducerea la indepli- Consiliul minitnilor, in sedinta sa de as-
Art. II. D. ministru al industriei si comer- fire a dispozitiunilor din prezentul jurnal. tizi, I 3 Iulie 1913, hailed in deliberare re-
tului este insárcinat cu aducerea la indeplinire T. Malorescu, Al. Marghiloman, C. G. feratul d-lai ministru al industriei i corner-
a dispozitiunilor din prezentul jurnal. Dissescu, C. C. Anion, A. A. Badareu, Ge- tului sub No. I 2.977 din II lithe I 9 I 3, prin
T. Maiorescu, Al. Marghiloman, C. G. neral C. !Wien. care propene a se acordi inlesnirile i foloa-
Dissescu, C. C. Arlon, A. A. Badareu, No. 2.069. sele legii pentru incurajarea industriei natio-
General C. Hârjeu, N. Xenopol. nale morei ce d. Const. B. Predescu posedi
No. 2.055. Consiliul mninitrilor, in sedinta sa de as- in comuna Aurora, judetul Mehedinti,
tizi, IO Iulie 1913, kind in deliberare re- Avind in vedere avizul comisiunei indus-
leratul d-lui ministru al industriei si cornertu- triale, cum si dispozipunile legii pentru in-
Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astázi, lui sub No. i 1.21 I din 26 Iunie 1913, prin curajarea industriei nationale, promulgati
o Julie 1913, land in deliberare referatul care propene a se acordi inlesnirile i foloa- prin decretal regal No. 711 din 13 Fe-
d-lui ministru al industriei si comertului sele legii pentru incurajarea industriei natio- vruarie 1912 i publicati in Ifonitorut Ofi -
sub No. 11.209 din 26 Iunie 1913, prin care nale morel ce Toader Bolea, posedi in co- cial No. 249 din 14 Fevruarie 19 I a,
propune a se acordi inlesnirile si foloasele muna Costesti, judetul Tutova, Decide:
legii pentru incurajarea industriei nationale Avind in vedere avizul comisiunii indus- Art. I. Se acordi morei ce d. Const. B.
morei ce d. Gheorghe Popescu posedi in co- triale, cum si dispozitianile legii pentru incu- Predescu posedi in comuna Auror.., judetul
muna Racovita, judetul Rimnicu-Sârat, rajarea industriei nationale, promulgati prin Mehedinti, inlesnirile i foloasele legii pentru
Avind in vedere avizul comisiunei indus- maltai decret regal No. 711 din 13 Fevrua- incurajarea industriei nationale specificate
triale, cum si dispozitiunile legei pentru incu- rie 1912 si publicata in Monitorul 0 ficial mai jol :
ralarea industriei nationale, pronaulgatä prin No. 249 din 14 Fevruarie 1912, I) Scutire de varna pentru maini, pärti de
decretul regal No. 711 din 13 Fevruarie 191 2 Decide : masini si accesoriile lor necesare atit in
publicati in Monitorul 0 ficial No. 249 Art. I. Se acordi morei ce d. Toader curse] functionirii, precum i in cazuri de
din 14 Fevruarie 1912, Bolea posedi in comuna Costqti, judetul Tu- schimbare, completare sau adlugire a fabricei,

www.digibuc.ro
2 A.ugust 1913 MONITORUL OFICIAL 4051

Aceste foloase se acordi aa dupá cum se trucit ele nu pot fi procurate in mod curent trucit ele nu pot fi procurate in mod curent de
prevede la art. 3, alin. e din lege, adicá : in- de fabricile din tall la timp, de calitatea, sis- fabricele din tará la timp, de calitatea, siste-
tacit ele nu pot fi procurate in mod curent temul si brevetul declarat de fabricant si sub mul i brevetul declarat de fabricant si sub
de fabricile din tará la timp, de calitatea, sis- rezerva ca ele si he previzute en aparatele rezerva ca ele si fie prevázate cu aparatele
temul i brevetul declarat de fabricant si sub de prevenire a accidentelor de :Almci ale lu- de prevenire a accidentelor de mama ale la-
rezerva ca ele si fie prevázute cu aparatcle critorilor, cel mai tirziu in tiinp de 6 luni critorilor, cel mai tárziu in timp de 6 luni
de prevenire a accidentelor de tunnel ale lu- dela data acestui jurnal; dela data acestui jurnal;
crátorilor, cel mai tirziu in tirnp de 6 luni II) Reducere de transport pe C. F. R., II) Reducerea de transport pe C. F. R.,
dela data acestui jurnal; conform dispozitiunilor referitoare din lege, conform dispozitiunilor referitoare din lege,
II) Reducerea de transport pe C. F. R., previzute la art. 3, punctul d; previzute la art. 3, punctul d;
conform dispozitiunilor referitoare din lege, HI) Scutire de orice alt impozit direct ca.- III) Scutire de orice alt impozit direct catre
previzute la art. 3, punctul d; tre Stat, judet si camini, afari de obligatiu- Stat, jude i comuni, in afará de obligatiunea
III) Scutire de orice alt impozit direct ea- nea de a pliti din beneficiul net anual, con- de a pliti din beneficiul net anual, conform
tre Stat, judet i comura, afari de obligatiu- form. dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punc- dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punctul
nea de a pláti din beneficiul net anual, con- tul i din lege i anume : din lege si anume :
form dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punc- 30/0 pc an pentru durata ce a mai rimas
tul i din lege si anume : din primul period dc ro ani ; 3010 pe an in ultimul period dt i o ani.
3°10 pe an in ultimul period de io ani. 40/0 pe an pentru al doilea period de 1 o Foloasele specificate la punctele I si II se
Foloasele specificate la punctele I si H se ani ; acordi cu incepere dela 2 3 Martie 1913 si
acordá cu incepere dela î 3 Maiu 1913 si 5010 pe an pentru ultimul period de 10 ani. OM. la i Aprilie 1942.
*Ala i Aprilie 1942. Foloasele specificate la punctele si II se Foloasele specificate la punctul HI se
Foloasele specificate la punctul III se acordi cu incepere dela 18 Martie t913 si acordi ca incepere dela trimestral urmitor
acordi cu incepere dela trimestrul urmátor pinila r Aprilie 1942. aceluia in care s'a emis acest junta! pinála
aceluia in care s'a enlis acest jurnal pini la Foloasele specificate la punctul III se acordi Aprilie 1942.
Aprilie 1942. cu incepere dela trirnestrul urmitor aceluia Toate foloasele enumárate mai sus se
Toate foloasele enumarate mai sus se acordi in care s'a emis acest jurnal [Attila r Aprilie acordi conform art. 3 si 35 din lege, cu
conform art. 3 si 35 din lege, cu conditiune 1942. conditiune ca zisa fabrici si indeplineasci
ca zisa fabrici si indeplineasa prevederile Toate fciloasele enumirate mai sus se prevederile art. 21 din lege in ceeace prive-
Att. 21 din lege in ceeace priveste proportia acordi conform art. 3 si 35 din lege, cu con- ste proportia de romini pentru lucritorii in -
de romini pentru lucritorii intrebuintati, ditiune ca zisa fabrici si indeplineascl pre- trebuintati, personalul administrativ i perso-
personalul administrativ si personalul tehnic, vederile art. 21 din lege in ceeace priveste nalul tehnic, precum si dispozitiunile art. 31
precum si dispozitiunile art. 31 din lege. proportia de ro nâni pentru lucritorii intre- din lege.
Art. II. D. ministru al industriei si comer- buintati, personalul administrativ si persona- Art. II. D. ministru al industriei si comer-
tului este insarcinat cu aducerea la indeplinire Ial tehnic, precum si dispozitiunile art. 31 ;alai este insircinat cu aducerea la indepli-
a dispozitiunilor din prezentul jurnal. din lege. nire a dispozitiunilor din prezentul jurnal.
T. Maiorescu, Al. Marghilonnn, Take Art, II. D. ministru al industriei si co- T. Maiorescu, Al. Marghiloman, Take
Ionescu, C. G. Dissescu, C. C. Anion, Ge- mertului este insircinat cc aducerea la inde- Ionescu, C. G. Dissescu, C. C. Arlon, Ge-
neral C. Hdrjeu, N. Xenopol. plinire a prezentului jurnal. neral C. Hârjeu, N. Xenopol.
No. 2.094. T. Maiorescu, AI. Marghiloman, Take No. 2.445.
Ionescu, C. C. Arion, A. A. Baclareu, Ge-
Consiliul ministrilor, in sedinta sa de as- neral C. Härjeu, N. Xenopol. Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astazi,
tizi, 13 lulie 1913, Wind in deliberare refe- No. 2.106 16 Iulie 1913, luind in deliberare referatul
ratul d-lui ministru al industriei si comertu- d-lui ministrul al industriei si comertului sub
lui sub No. 13.279 din i3 Iuie 1913, Fin Consiliul minitrilor, in sedinta sa de astizi, No. t 3.473 din 16 Iulie 1913, prin care pro-
care propane a se acord,I. foloasele legii pen- 16 Iulie 1913, luând in deliberare referatul pune a se acordá inlesnirile si foloasele legii
tru incurajarea industriei nationale fabricei d-lui ministru al industriei i comertului sub pentru incurajarea industriei nationale morei
de conserve alimentare Muschetari ce d. No. 13.470 din 16 Iulie 1913, prin care ce d. Gheorghe Popescu posedi in comuna
A. Paraschivescu posedä in Capitali, strada propane a se acordi inlesnirile si foloasele Topolog, judetul Tulcea,
Cuza-Vodá. No. 41, legii pentru incurajarea industriei nationale Având in vedere avizul comisiunii indus-
Având in vedere avizul comisiunii indus- morei ce d. Radu Petrescu posedi in comuna triale, cum si dispozitiunile legii pentru incu-
triale, cum si dispozitiunile legii pentru in- Peretu, judetul Teleorman, rajarea industriei nationale, promulgati prin
curajarea industriei nationale, promulgati prin Având in vedere avizul comisiunii indu- inaltul decret regal No. 7 1I din i3 Fevrua-
decretul regal No, 711 din 13 Fevruarie striale, cum si dispzitiunile legii pentru in- rie 1912 si publicatá in Monitoral 0 ficial
curajarea industriei nationale, promulgati prin
1912 si publicatá in Monitorul. Oficial No. 249 din 14 Fevruarie 19 I 2,
No. 249 din 14 Fevruarie 1912, decretul regal No. 711 din 13 Fevruarie
1912 i publicatá in Monitorul Oficial Decide :
Decide : No. 249 din 14 Fevruarie 1912. Art. I. Se acordi morei ce d. Gheorghe
Art. I. Se acordi fabricei de conserve ali- Decide : Popescu posedi in comuna Topolog, judetul
mentare Muschetariu ce d. A. Paraschivescu Art. I. Se acordi marei ce d. Radu Pe- Tulcea, inlesnirile i foloasele legii pen-
posedá in Capitalá, strada Cuza-Volt No. 1. , trescu posedá in comuna Peretu, judetul Te- tru incurajarea industriei nationale specifi-
inlesnirile si foloasele legii pentru incurajarea leorman, inlesnirile i foloasele legii pen- cate mai jos :
industriei nationale specificate mai jos : tru incurajarea indastriei national,t specifi- I) Scutire de vami pentru maini, párti de
I) Scutire de vami pentru mini, párti de cate mai jos : masini si accesoriile lor necesare atit in
masini i accesoriile lor necesare atit la insta- I) Scutire de vaml. pentru maini, pirti de cursul functionirii, precum i in cazuri de
larea fabricei cât si in cursul functionirii, masini si accesoriilelor necesare atit in cursul schimbare, completare sau adiogire a fabricei.
precum si in cazuri de schimbare, completare functionirii, precum si in cazuri de schim- Aceste foloase se acordi asa dupi cum se
sau adiugire a fabricei. bare, completare sau adAugire a fabricei. prevede la art. 3, alin, c din lege, adici : in-
Aceste foloase se acordi asa dupi cum se Aceste foloase se acordi asa dupi cum se tru cit ele nu pot fi procurate in mod curent
prevede la art. 3, alin. c din lege, adici : in- prevede la art. 3, alin, c din lege, adici : in- de fabricile din tará la timp, de calitatea, sis-

www.digibuc.ro
4052 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913
temul i brevetul declarat de fabricant si sub cu incepere dela trirnestrul urmitor aceluia DECIZIUNI MINISTERIALE
rezerva ca ele sá fie previzute cu aparatele
de prevenire a accidentelor de munci ale lu-
in care s'a emis acest jurnal pinl la r Aprilie -
1942. Prin deciziunea d-lui ministru de finante
critorilor,cel mai tirziu in tirnp de 6 luni de Toate foloasele enuinirate mai sus se cu No. 1.974/913, d-soara Ana Alárno-
la data acestui jurnal; acordá conform art. 3 §i 35 din lege, cu reanu, se numeste pe ziva de i August 1913,
II) Reducerea de transport pe C. F. R., conditiune ca zisa fabrici si indeplineasci in functiunea de dactilografa in directiunea
conform dispozitiunilor referitoare din lege, prevederile art. 21 din lege in ceeace priveste contabilitatii generate a Statului i datoriei
previzute la art. 3, punctul d; proportia de romini pentru lucrItorii intrebu- publice, in locul d-soarei Eugenia Radicescu,
III) Scutire de orice alt impozit direct ci- intati, personalul adtninistrativ si personalul demisionati.
tre Stat, jude i comuni, afarl de obligatiu- tehnic, precum i dispozitiunile art.31 din lege.
nea de a plati din beneficiul net anual, con- Prin deciziunea aceluias d. ministru cu
form dispozitiunilor art. 19 si art. 3, punc- Art. II. D. ministru al industriei si comer-
tului este insArcinat cu aducerea la indepli- No. 25.714 din 26 Iulie 1913, d. Nicolae
tul i din lege i anume : Vasiliu, absolvent cu diploma al scoalei cen-
30/0 pe an in ultimul period de ro ani. nire a dispozitiunilor din prezentul jurnal.
trale de agricultura dela Herastrau, este nu-
Foloasele specificate la punctele I §i II se T. Maiorescu, Al. Marghiloman, Take mit agent clasa III in serviciul tutunului cul-
acordi cu incepere dela 27 Maiu 1913 lonescu, C. G. Dissescu, C. C. Arion, Ge- turei si al depozitelor de fermentare din ad-
pänila I Aprilie 1942. neral C. Härjeu, N. Xenopol. ministratiunea exterioari a regiei monopo-
Foloasele specificate la punctul III se acordl No. 2.110. lurilor Statului, in locul vacant.

Deciziune rninisteriala Na_390 cl3 1 Iulie 1913,prin du-se da in platd bonuri de rechizitie, controlate de co-
care se introduan unele modificeiri in deciziunea mi- misiunea de lichidare si preschimbare in bonuri de plath
nisterialei No. 384 din 24 Iulie 1913, privitoare la (bonuri albastre), conform regulamentului lichidärii
destinatiunea ce se va da dupei demobilizarea armatei, bonurilor de rechizitie.
animalelor, vehiculelor si atelajelor rechizitionate. In acest scop, fiecare comisar al guvernului, in inte-
(Serviciul controlului, contabilitätii, contencios §i pensii). legere cu comisiunile de lichidare din circumscriptiu-
nea sa, va stabill mäsurile de luat pentru ca populatiu-
Noi, general de divizie C. Harjeu, ministru de rrtsboi, nea sa fie instiintatä de locul, ziva i ora cand fiecare
Avand in vedere necesitatea de a se face cat mai poate sä. se prezinte, fie pentru a-si valorifich dreptul
aplicabile dispozitiunile deciziei ministeriale No. 384 sau de rescurnpärare a animalului sau obiectului rechi-
din 1913, privitoare la destinatiunea ce se va da, dupá zitionat, fie pentru a uzh de dreptul de a concurh la
demobilizarea armatei, animalelor, vehiculelor i atela- licitatie, eland in platá bonurile de rechizitie ce ar po-
jelor rechizitionate; sea..
Avand in vedere i mäsurile luate in aceastä privinta Termenele de licitatie se vor fixà de catre comisarul
de comun acord cu d. ministru de finante i cu comi- guvernului din circumscriptiunea respectiva, astfel ca
sarii guvernului pentru lichidarea rechizitiilor, intru- dansul sii poata asistà la fiecare licitaie i sa confirme
niti in conferitip la acest minister in ziva de 29 lulie sau sä. infirme rezultatul ei, fixând in acest din urmá
urent, caz un alt termen de licitalle.
Decidem : Art. 3. In toate cazurile, cand bonul de plata ce se
Textul deciziunii ministeriale No. 384/913, publi- dä in schimbul animalului sau obiectului primit, este
cata in Monitorul Oficial No. 91 din 25 Julie si in Mo- de o valoare mai mare, bonul se va lash posesorului
nitorul Oastei, partea regulamentara No. 22 din 30 notandu-se pe el ca, in contul valorei acelui bon,
Iulie curent, se inlocueste cu urmatorul : i s'a liberat cutare animal sau cutare obiect, de valoa-
Art. I. In principiu, animalele, tras-irile si atelajele rea cutare, i ea bonul prin urmare rimâne valabil
rechizitionate i pe cari administratiunea militarä le va mimai pentru suma cutare, adica numai pentru dife-
gas', de prisos, se vor pune, prin comisiunile de lichi- rentä.
dare, la dispozitia fostilor lor proprietari, pe cat, bine Aceeas adnotatie se va face si pe cotorul (matca) bo-
inteles, aceasta va fi cu putinta a se face. nului respectiv.
Celor cari vor consimtl sä-si reia animalul sau obiec- Dad. Irish valoarea bonului ce se da in schimb este
lul, li se va bonifich, drept indemnizare pentru intre- mai mica' de cat valoarea aniinalului sau obiectului
buintarea animalului san obiectului, un spor panala prima, in acest caz bonul se va retine de comisiune, care
maximum de 250/0 din pretul stabilit de comisiunea de it va anula, cu indicarea motivului, iar cumpärb.torul
lichidare pentru animalul sau obiectul prevazut in bo- este tinut sä verse imediat diferenta in numerar.
nul de platä, bon pe care fostul proprietar este tinut Art. 4. Cand se va liberh unei persoane un animal
sa-1 restitue comisiunii de lichidare, in schimbul ani- sau un obiect, comisiunea de lichidare, apreciind nece-
inalului sau obiectului primit. sitatea, ii va puteh liber i un bilet de identitate, daca
Art. II. Celelalte animale, träsuri i atelaje se vor se va gäs1 necesar un asemenea bilet pentru legitima-
vinde, de urgenta, prin licitatiune publicä, conform rea dreptului de proprietate.
legii asupra contabilitätii publice, de care comisivaile Art. 5. In genere pentru toate operatiunile lor, comi-
de lichidare, in asistenta i cu aprobarea comisarului siunile de lichidare a bunurilor de rechizitie au dreptul
guvernului din circurnscriptiunea respectiv, putan- ca, in caz de nedomirire, sä ceard prin delegatul mini-

www.digibuc.ro
Aagtifii 4.046 tilOisTitOttitiL OVICIAL 4a3
sterului de rilsboi in cornisiunea respectivá, sa se aducá ciului respectiv ca act justificativ pentru scaderea de
dela corpurile de trupi i serviciile armatei, de catre ofi- asupra sa a animalelor i obiectelor prevAzute in tabel
iterul care a liberat bonurile de rechizitie, cotoarele precum i pentru incetarea alocatiei de furaj.
(mteile) acestor bonuri, mateile ordinelor de rechizitie, Art. 10. Lichidarea automobilelor, motocicletelor
tabelele de recensarnant i oricare alt act care ar puteet bicicletelor, se va face dupl tariful lor special, in con-
sii slujeascá la stabilirea adevärului. ditiunile preväzute de deciziunea-ministerialä-privitoare
Ofiterul este tinut sá deä toate lämuririle ce i se vor
la stabilirea acelui tarif.
cere de cornisiune in acest scop. Art. 11. Deciziunea de fatä se va publicâ in Moni-
Comisiunile sunt asernenea in drept a chema Main- torul §i in Monitorul Thstei,
tea lor, pentru a da lamuriri, pe oricare altä persoanä Ministrul de reisboi, General de divizie C. Hârjeu.
care a executat sau care a luat par te la executarea re- Director superior, Intendant-colonel Stanciovici.
Comisiimile, apreciind necesitatea, vor puteet chem
pe primarii comunelor respective, spre a da relatiuni, Deciziunc ministeriald No. 391 din 31 Julie 1913, pri-
si a face A. fie asistate $i de cAtre un medic veterinar vitoare la taxarea automobilelor, motocicletelor i bi-
sau militar), spre a-si da pärerea sa tehnica asu- cieletelor rechizitionate pentru trebuintele armatei
pra valorii milli animal, ori de Me ori se va gäi ne- mobilizatr, precum fi la destinatiunea ce li se va da
cesarti C asemenea consultatiune. dupei demobilizarea armatei.
Art. 6. Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiu- (Secretariatul general).
nilor din aceastä deciziune, corpurile de truph i servi- Noi, general de divizie C. llärjeu, ministru de lit's-
ciile armatei se vor inapoiA, la demobilizare, la rese- boi ;
dintele lor, cu toate aninialele, träsurile i atelajele re- Avand in vedere art. 24 din legea de rechizitie, pre-
chizitiona te. cum si avizul comisiunei consultative, _compusä din
Pentru toate aceste, ele vor intocml tabele, in cari specialisti, in scopul fix5rii unui tarif special pentru
vor arätä i numele proprietarului, flechrui animal, automobile, motociclete i biciclete ;
träsura sau obiect, precum i adresa lui, dacä bine- Decidem :
inteles sunt in másurá a da asemenea indicatiuni. Art. I. Cererile pentru despilguburi de automobile,
In tabele nu se vor trece acele animale, vehicule motociclete biciclete rechizitionate pentru trebuin-
sau atelaje, in privirrta cärora corpul sau serviciul ar ele rnobilizate, vor fi neapärat insolite de fac-
aveä un orclin expres din partea ministerului, semnat turile originale ale uzinei, garajului sau magazinului
personal de ministrul de rasboi, in baza propunerilor de unde cel care solicitä despagubirea Si-a procurat
marelui statmajor, prin care se hotaraste ca cutare vehiculul.
animale sau cutare vehicule, ori atelaje rechizitionate, Ateste facturi vor cuprinde amänuntit relatiunile
sä se retina definitiv pentru trebuintele armatei. din cari sä reiasä in mod precis No. chassis-urui, pu-
Tabelele vor ii in triplu exemplar, din care dora se terea in cai, pretul chassis-ului, acela al carosseriei
vor inaint de urgenth delegatului ministerului da rds- acela al accesoriilor de träsurrt.
boi, in comisiunea de lichidare respectivä, care Ira su- Art. Il. Preturile de despagubiri pentra automobi-
pune chestiunea comisiunii, ske a se luà mäsuri in lele, motocicletele i bicicletele rilmase definitiv pro-.
consecintä. prietate a Statului, se vor calculà pe baza urmatoa-
Cel de al treilea exemplar se va pastel de corpul sau relor norme :
serviciul respectiv. Categoria I
Art. 7. Delegatul ministerului de rasboi In comi- Automobilele In valoare, dupi factura prevázutii la
siune va instil*, corpul" sau servichil respectiv despre art. 1, de peste 10.000 lei, se vor consider-A amortiza-
locul, ziva i ora unde animalele i obiectele trebuiesc bile in 5 ani, facanduli-se in consecintä urmätoarele
aduse pentru restituire, ori pentru vindere prin licita- scazäminte din valoarea lor initialä :
tie publica. 35% din pretul din facturrt, daca automobilul se
Art. 8. Pe tot timpul duratei animalelor, gäseste in primul an de cumparare, dela data fdcturei;
ele vor aveä dreptul la alocatia de furaj regulamentard, 55%, in al II-lea an, idem ;
stabilindu-se aceste drepturi pe baza triplicatului ta- 65%, « «111-lea» ;
belului prevazut la art. 6 si retinut de corp sau ser- « « IV-lea n n ;
serviciu. « V-lea « i cei urmätori.
850Io «
Art. 9. Indatti ce intregul tabel de animale sau
obiecte va fi lichidat, delegatul ministerului in comi- Categoria II
siune va inapoiä corpului sau serviciului respectiv du- Autombilele de o valoare sub 10.000 lei se considerti
plicatul tabelului preväzut la art. 6, in care secretarul amortizabile in 3 ani, cu urmätoarele scazaminte :
comisiunii va aratel destinatiunea data flecärui animal, 50')/0 din pretul din factura, in I-jul an ;
sau obiect, precum i ziva din care trebuie sä inceteze 75% 1I-lea ;
alocatia de furaj pentru animale. 85°/0 n Ill-lea « i cei ur-
Acest duplicat de tabel va servi corpului sau servi- mätori.

www.digibuc.ro
4054 MONITORUL OFICIAL 2 August (913
Categoria HI tinerea lor procuratá de Stat, dau drept proprietarilor
Auto-camioanele §i tractoarele se considerä amor- lor la urmätoarele indemnizdri, drept chirie §i mici re-
tizabile in timp de 10 ani, cu urmätoarele scäzdminte: pargiuni :
Pentru automobile de ()rice categorie, o chide de
20% din pretul din facturd tri I-iul ari ; 40 lei pe zi, plus o indemnitate fixä de 200 lei, pentru
25°10 " II-lea ;
restaurarea carosseriei i mici reparatiuni, pe tot tim-
, III-lea ;
35o/e pul intrebuinthrii lor in serviciul armatei.
n n » n
,1IV-lea ;
2) Pentru auto-camioane, o chirie de 20 lei de fiecare
40% V-lea ;
Loud pe zi, plus o indemnitate fixd de 200 lei pentru
500/0 VI- lea ;
camioanele cu remorcd §i 150 lei pentru cele fárd re-
60°/0 , VII-lea ;
pe tot timpul Intuebuir4ärii lor in serviciul
70ulo VIII-lea ;
armatei.
80°/0 77 71 77
" XI-lea ;
3) Pentru rnotociclete o chirie de 5 lei pe zi.
71

90°/0 ,, X-lea urmd- Art. 4.-In principiu, automobilele §i motocicletele,


torii. dupd ciemobilizarea arrnatei, se vor restitul proprieta-
Categoria IV rilor Ion prin comisiunile de lichidare, fixAndu-li-se
liernorcele se considerd amortizabile t.1 ani cu ii- chiria §i indemnizdrile prevdzute la articolul precedent,
mätoarele scdzdminte : pentru care comisiunea va liber celui tri drept cuve-
50°/0 (lin pre[ul facturei in primul an ; nitul bon de plath Md. 6 bis (bon albastru).
700/0 al II-lea an ; In cazul când cel interesat ar pretinde plata integrald
80°/0 Ill-lea ;
a automobilului sau motocicletei sale, cererea, cu ac-
900/0 IV-lea tele relative, se va inaintà ministerului de rázboi , care
torii. singur este in drept sd fixeze asemenea indemnizäri to-
Categoria V tale, potrivit normelor stabilite la art. 2.
Se excepteazd despdgubirile de biciclete, a cdror va-
Motocicletele §i bicicletele se considerä amortizabile loare va fi stabilitä §i lichidatá de catre cumisiunile de
in 3 ani cu urmátoarele scdzäminte : lichidare respective.
50% din pretul facturei in primul an ; Art. 5.-Dispozipunile art. 5 din deciziunea minis-
750/0 al II-lea an ; teriald N. 390 de astázi, cu privire la mijloacele prin
90°10 « III-lea §i urmätorii. cari comisiunile de lichidäre stabilesc adevdrul in pri-
Motocicletele §i bicicletele noui, rechizitionate direct vinta stärii §i valorii animalului sau obiectului rechi-
din prävälii, se vor evaluâ dupd pretul din catalog al zitionat, sunt aplicabile §i in privinta automobilelor,
magazinului, asupra cdreia se va face un scäzärnánt motocicletelor §i bicicletelor.
de 25°/0. Art. 6.-Deciziunea de fatä se va public in Monito-
Art. 3.-Automobil&e §i motocicletele luate in servi- rul Oficial §i in Monitorul Oastei, partea regulamentard
ciul armatei numai pentru efectudri de transporturi, in Ministra de rdsboi, General de divizie C. Hârjeu.
baza art. 24 din legea de rechizitie, in gall de intre- Secretar general, General G. C. Valeanu.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa- mentul pentru serviciul automobilelor Statu- ficut de cätre presedintele Camerei de comert
mentul lucririlor publice, lui, judetelor i comunelor, industrie din Craiova, prin adresele cu
Decidem : Decidem : No. 1.030 1.042 din 27 Iulie 1913,
Art. I. D. loan Teodoru se numeste, pe Art. I. D. Vasile G. Benu se numeste, pe Decidem :
ziva de i August 1913, in postul de con- ziva de i August 1913, in postul äe ofeur Art. I. Se numesc comisari comerciali,
ductor, cu titlu provizoriu, la serviciul de cu titlu provizoriu la automobilul serviciului atasati pentru Camera de comer i industrie
poduri i sosele din judetul Dorohoi, iar sa- de poduri si sosele al judetului Arges, plätit din Craiova :
lariul i se va pláti din alocatia bugetarl de din bugetul drumurilor cu salariu de 200 lei In orasul DrágIsani :
sub cap. II, art. 4. lunar, in locul afiat vacant. D. Joan Radulescu, comerciant.
Art. U. D. director al personalului este Art. II. D. director general al persona- La Ocnele Mari :
insircinat cu aducerea la indeplinire a aces- lului este insIrcinat cu aducerea la indeplinire D. G. I. Rädulescu, comerciant.
tei deciziuni. a acestei deciziuni. La Târgul arbunesti, (judetul Gorj) :
Dati la 30 lulic 1913. Datâ. la 30 Iulie 1913. D. Gheorghe Preda Driginescu.
p. Ministry, G. Panait. p. Ministru, G. Panait. Art. II. Aceste insircinári sunt onorifice
No. 22.130. No. 22.124. si se considerá ca ficute dela data prezentei
deciziuni si *Ala noui dispozitiuni.
Noi, ministrul secretar de Stat la departa- Noi, ministrul secretar de Stat la departa- Art. III. D. director al comertului este in-
mentul lucrárilor publice, mentul industriei i comertului, sárcinat cu executarea prezentei deciziuni.
Avind in vedere raportul serviciului de Având in vedere punctul III al circularei Datâ la 30 Iulie 1913.
poduri i osele al judelului Arges cu noastre No. 11.480/913, publicati in Moni- Ministru, N. Xenopol.
No. 2.742 din a. torul 0 ficial No. 70 din 29 Iunie 1913, No. 24.878.
Având in vedere art. 2 0 4 din regula- Avind in vedere recomandirile ce ni s'a

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4055

MINISTERUL MINISTERUL Multuntire publicd


AFACERILOR STRAINE CULTELOR §I INSTRUCJIUNII
Societatea generalä a functiona-
Prin art. 144 din regulamentul de apli- rilor comerciali din Romania, sec-
Ministerul afacerilor sträine aduce care a legii invatamintului primar si nor- tia centralä Bucure§ti, ne Incuno-
la cuno§tinta publica c blocusul mal primar, urinâ ca pe ziva de 20 lulie §tiinteaza urmätoarele :
care fusese stabilit de flota greaca a. c., sa fie chemati la minister, normalistii
pe coastele Macedoniei §i Thraciei, absolventi i normalistele absolvente cu di- Domnule ministru,
a fost cu totul ridicat. ploma de capacitate pentru invätator, pen- Societatea masted doritoare ca in impreju-
tru alege locuri in invatämentul ruralrärile prin care trece cumpa noasträ Patrie,
in ordinea de clasificare. sä nu aiba a se ocupa de cat de-fapte Inal-
PARTE NEOFICIAL A Anul acesta din cauza evenimentelor pe-
trecute, fiind mobilizati membrii examine-
tätoare, cari sä provoace entuziasmul gene-
ral si se indemne pe tosi la sacrificiu, giln-
Bucure0i, 1 August tori precum i cea mai mare parte din can- dindu-se .ca functionarii comerciali plecati
didatii normalisti, examenele au fost sus- cu atata avant i voe bur& pentru a räs-
PRE§ED I NTA pendate i emanate pentru alta data. punde chemärii supreme, au lasat in urma
CONSILIULUI DE MINI*TRI Ministerul având in vedere aceasta, pir lor un mare numar de familii in nevoe, a
Mica spre cunostinta tuturor ca i chemarea hoterit, in sedinta plenara din 28 lunie
Incheerea tratatului de pace din normalistilor normalistelor pentru a- a. c., sä lanseze in acest scop liste de sub-
Bucure§ti, fiind salutatá en cele lege locuri in invatimant sa se suspende scriptie, inscriindu-se cea dintâí cu suma de
pentru a UM ate. lei 500.
mai calduroase felicitäri, prin adrese, Ajutoarele sunt de lei 10, saptamanal, au
prin telegrame §i prin inscrieri la inceput a se distribui Inca depe ziva de
Palat, M. S. Regele a instircinat pe Se educe la cunostinta publica, ca 14 curent i vor continua a se distribui in
d. pre§edinte al consiliului sä ex- irodiaconul Damaschin Popescu dela Sf. fiecare Duminica dimineata, la sediul socie-
Mandstire Neamlu, din cauza abaterilor Oa la complete demobili-
prime viile Sale multumiri : mal- contra disciplinei monahale i neflind nici
tätii
zare.
tului cler, d-lor reprezentanti ai un mijloc de Indreptare, este exclus, cu in-
Aducem aceasta la cunostinta d-voastre,
natiuni, autoritätilor civile §i mili- cepere dela 22 Iulie a. c., din monahism asigurandu-vä cä ne vom da toate silintele
tare, cum §i. tutulor -persoanelor pentru totdeauna, neavând voie a mai umblà
pentru ca comitetul de ajutoare depe lángá
particulare, cari aU tinut sä mani- in haine monahale. societatea noasträ sä fie adevárata Inältime
In aceastä imprejurare No. 25.942. a chemärei sale".
festeze §i.
iubirea §i devotamentul lor pentru Autorizat de M. S. Regele, rog
Tron §i Dinastie. MINISTERUL DE RISBOI
pe d. pre§edinte al societätii func-
tionarilor comerciali, sectiunea Bu-
-
MINISTER UL DE INTERNE
Multumire publidt
cure§ti, sä prinaeasc& din partea
D. Ministru de finante, cu adresa mea §i a armatei, expresiunea sen-
D irec tdunea generala a serviciului sanitar No. 62.335/913, ne comunich ur- timentelor de adanch multumire §i
COmunicat No. 12. mátoarele : sä transmit* acelea§i sentimente §i
1913, Iulie 31 Domnule ministru, d-lor membrii ai acelei societati,
In Turnu-Mägurele s'au confir- Avem onoare a v5 Inainta recepisa de pentru aceastä patrioticä faptä.
mat Mcá don& cazuri de holerd, consemnare No. 95.294/913, in valoare de Mintistru de retsboi, General de
dintre bolnavii suspecti izolati pe lei 5.860, ce reprezintä diurnele cuvenite divizie C. Frarjeu.
Mg& eel existent. d-lor deputati pentru zilele de 3 si 4 Iulie
1913.
Sunt deci trei confirm*. Purtä- In urma votului adunärii dela 3 Iulie cu- MINISTERUL
tori de vibrioni patru. Top izolati rent, aceastä suma, vä rugam sä binevoiti CULTELOR I INSTRUCTIUNII
in spital. a dispune sa se incaseze pe seama comisiu-
INSTITDTUL METEOROLOGIC DIN BUCUREVI
In Rusäne§tii-de-Jos, Romanati, nei centrale pentru sprijinirea In timp de STAREA GENERALA A ATMOSFEREI
rasboi a familiilor militarilor grade infe-
6 cazuri noui de holerä, total Hoare mobilizati.
hi, 14 Augeist 1913 stil non
din cari 5 morti. In tali
In Vii§oara, Teleorman, s'a vin- Autorizat de M. S. Regele, rog pe Acelas timp frumos i cald din zilele pre-
decat o femee bolnavä de holerä, d. prgedinte al Camerei deputati- cedente s'a mentinut i In cursul zilei de
rämanand izolai trei bolnavi con- lor sä primeasca din partea arma- eri, numai la Rucär a plouat prea putin.
firmati. tei expresiunea omagiilor ei de a- Temperaturile cele mai ridicate de peste zi
au avut loc in Muntenia unde In multe loca-
In Corabia, Romanati, odblia§ul clamed multumire §i recuno§tintä §i litâti termometrul a atins 30°, iar cele mai
vamei, izolat In spital, confirmat sä transmit& acelea§ omagii §i d-lor coborite de peste noapte In localitätile mun-
holeric. membrii ai Camerei deputatilor, toase unde s'au inregistrat 90 la Sinaia, 70
La tefäne§ti, Ilfov, nici un caz pentru aceastä patriotich §i umani- la Rua'. si 6° la Dorna.
tarä Astazi dimineap cerul cam inorat mai
nou. ales in vestul tar% iar la Turnu-Severin a
In comuna Tatlageac, Constanta, Ministru de retsboi, General de inceput sâ plouä. Presiunea atmosferica s'a
a murit de holer& un soldat demo- divizie C. Harjeu. coborit pretutindeni cu 2 la 3 mm, iar
bilizat. partea vestica ceva mai Inuit.

www.digibuc.ro
4656 1'ONI1OR-1M OPICIAL August lob
In Europa la 13 August Licitatia se va tine in conformitate cu Concursul se va tine in localul fiecärei
Presiunea a fost in descrestere in toed art. 72-83 din legea contabititätii publice.
partea centrald i sudic a continentului, Concurentii vor depune odatä cu oferta Cererile de inscriere la concurs pentru
pe cand la vest a crescut mult. Regimul de garantia de 10 la sutä in numerar sau locurile vacante din scoala normald de in-
presiune coborit sub 755 mm, ocupä nor- efecte garantate de Stat, calculatä la suma vättoare «Elena Doamnau din Bucuresti,
dul eentrul Rusiei ; de asemeni in Medi- ofertatä. se vor adresa la minister, cel mai tärziu
terana, Italia 0 Adriatica s'a format o de- Supra oferte nu se primesc. Oa la 20 August.
presiune intre 758 si 760 mm. In vestul Licitatia va incepe la ora 10 dimineata. Pentru seriala normal de fete, tinandu-
Europei dominä presiunea inaltä peste No. 2.063. 1913, Iulie 27. se concurs in orasele : Bucuresti, Craiova,
765 mm, atingând 770 mm pe coastele Galati si Iasi se va aráti precis, in cererea
Frantei. A plouat in tot centrul continen- MINISTERUL de inscriere, in care din aceste 4 localitäti
tului, in Franta si in o parte a Rusiei. Tern-, aspirantele doresc sä. depund examenul.
CULTELOR II INSTRUCTIUNII In cererile de in.scriere la concurs pentru
peratura stationar.
Conditiunile de admitere in gooalele normale de oricare scoall normalä, se va specifica dacd
invätitori intratätoare din tail. aspirantul sau aspiranta concureaz pentru
MINISTERUL LUCRA.RILOR PUBLICE un loc de bursd, sau de solvd. Cererile vor
Intre 1-15 Septemvrie a. c., se va line fi semnate totdeauna de reprezentatii le-
Directiunea serviciului hidraulic concurs pentru ocuparea locurilor vacante gali ai candi latilor (tatäl, mama sa tutorul)
de burse si solve din scoalele normale de eu artarea profesiunii i locuintii.
Tab lou de cotele apei Duncirii invätätori i invätatoare din tall i anume; La cererile de inscriere la concurs se a-
din orasele Craiova, Campulung, Buzau, nexeazd urmätoarele acte
Cota in raport Galati, Bârlad, Iasi (V. Lupu, bäeti), Bucu-
cu etiajul 1) Extraetul de nastere al aspirantului
Observalii
re0i (Elena Doamna, fete), Constanta, T.- säu aspirantei ;
PORTURILE
In zina de In aim de' Severin i Piatra-Neamtu. 2) Actul de vaccina sau dovadi cd a zá-
31 lulie 1 August Locurile vacante sunt uymätoarele cut de värsat ;
1) Craiova : 44 burse si 21 solve pen- 3) Un eertificat al primiriei locale prin
tru clasa I ; care sä se arate calitatea de fiu sau flied de
T.-Severin . 661 649 Scad e
2) Campulung : 40 burse si 15 solve
Calaf at . . . 628 623 pentru clasa I ;
rom An ;
Bechet . . . 603 600 4) Certificat de purtare exemplarä, libe-
3) Buzau : 20 burse i 5 solve pentru
77

T.-Mfigurele 540 538 rat de directia scoalei, pe hartie sirnplií, unde


clasa I ; aspirántii sau aspirantele au urmat cursu-
Giurgiu . . 617 620 Creste 4) Galati : 46 burse 0 14 solve pentru
Oltenita . . 605 607 rile in timpul din urna ;
clasa I si 16 solve pentru clan IV ; 5) Certificatul perceptorului fiscal in care
Cildrasi . . 527 531 5) Bärlad : 40 burse i 1 solvä pentru
Cernavoda . 524 522 Scade sa se aräte ananuntit därile ce le pláteste
clasa I ; reprezentantul legal catre Stat, judet sau
G.-Ialom. . 525 526 Creste 6) Iasi, bäeti : 30 burse si 10 solve pen-
Galati . . . 456 459 comund. Acest certi Cleat trebuie vizat de
tru clasa I ; administratia financiarä respectivä ;
Tulcea . . . 292 294 7) Bucuresti, fete, Elena Doamna : 40 6) Certificatele de studiile facute ;
locuri de burse pentru clasa I ; 7) Un certificat al primiriei locale in
ANUNT1111I MINISTERIALE 8) Constanta : 40 burse si 10 solve pen- care sd se aräte amänuntit numirul co-
tru clasa I ; piilor, värsta fiecruia precum i averea ce
MINISTERUL DE FINANTE 9) T.-Severin : 40 burse si 8 solve pen- posedä reprezentantul legal al copilului.
tru clasa IV ; La conditiunile i actele arätate mai sus
Directiunea general& a v&milor 10) Piatra Neamtu : 43 burse si 10 de se fac urrodtoarele exceptiuni :
Biuroul vamal Bratolcea solve pentru clasa 1. Fii de romini din afard de regat, chiar
Rorninii singuri sunt admisibili la concurs. dacd stint nascuti din pdrinti cari nu au
Pierzandu-se ordonanta de platä sub
No. 8.372/913, in valoare de lei 1.867, Pentru clasa I normalä (MO si fete), obtinut recunoaqterea, cari insá sunt stabi-
emisä de onor. minister de fmante i achi- absolventii scoalelor primare urbane si ru- liti in România, sunt admisi la concurs, dacä
tabilä la administratia financiard de Pra- rale având etatea dela 13-17 ani impliniti satsfac i celelalte condiliuni.
hova, se declarä nulä i färä valoare in la Septemvrie a. c. Se acordä dispensa de cel mult 6 luni in
mAna ori cui s'ar OA. Pentru clasa IV normalä de invätätori plus, pentru candidatele la scoalele nor-
No. 1.265. 1913, Iulie 27. gimnazisti cu certificatul de promovare din male de invätätoare, de minister ; iar pen-
clasa IV de gimnaziu sau de liceu. tru candidatii la scoalele normale de invd-
Acesti candidati vor face proba cä nu au tätori, de catre directorul scoalei respective.
MINISTERUL DE INTERNE
trecut peste varsta de 19 ani in momentul Dispensa in minus nu se acorda.
incepérii concursului. Totusi comisiunea examinatoare, luând
Jandarmeria rural& avizul conform al medicului poate declar
Compania mobil& Candidatii trebuie sä aib o vedere admisibil pe acei candidati cari ating limita
La licitatia linutd in 7iva de 27 lulie a.c., foarte bunä i sa fie normal desvoltati la de varstä minima in timpul concursului,
pentru darea in intreprindere a furnisdrei corp in raport cu etatea ; cei slabi de con- deed se constatd eá sunt desvoltati.
urmiitoarelor cantitäti de furaje : stitutie, cei atinsi de vreo board ereditar, Elevele absolvente ale scoalei primare a
Fin 62.050 kg, ovaz 49.640 kg i pae schiopi, gângavi, cei cari vorbesc pe nas, azilului Elena Doamnau vor fi primite sä
44.530 kg, neprezentändu-se nici un con- vor fi respinsi dela concurs. coneureze cu orice vfirstá vor aveä la ter-
curent. De asemenea candidatii trebuie sá aibä minarea scoalei, iar celor ce sunt orfane
Se publied spre cunostinta generali a ureche muzicalä. Cei cari se vor dovedi provenite din asistenta publici nu li se va
amatorilor cd, in ziva de 12 August a. c., se lipsiti de simtul muzical, vor fi respinsi. cere nici actul de nastere.
va tine o nouri licitatie la compania mobilä, Cererile de inscriere la concurs se vor Aspirantii cari candideazd pentru solve
in strada Negru Vodä No. 8, pentru darea adresa eel mai tärziu pänä la 20 August nu vor aläturd la cererea de inscriere
in intreprindere a furnisärei cantitätilor de directiunii scoalei pentru care aspirantii do- actele preväzute la No. 5 si 7 de mai sus
furage mai sus notate. resc sä concureze. Candidatii i candidatele admisi la con-
(Supliment)

www.digibuc.ro
2' August '1613 MONÍTORTiL OtICÍA (Supliment) 40:51
curs vor fi supusi la urmAtoarele probe Dacd locurile vacante nu se pot ocupà vor reinoi aceste obiecte de ate ori va fi
scrise i orale : toate in conditiunile ardtate mai sus, ele ne voie.
Pentru clasa I norrnalei vor puted fi completate cu solventii dintre Iar intrucdt priveste hainele de uniformä
candidatii cari au obtinut la concurs media care trebuie neapdrat sa fie identice dupii
a) Probe serise
generali intre 7-6,50, luati in ordinea de model si procurate lq timp, le va procurd
Din limba romind : o pagind didacticä clasificare i cari declard cd primesc con- scoala, in contra uneisume de 48 lei, depusi
din care sii se aprecieze ortografia, punctua- ditiunile prevázute pentru solventi. anual de pärinti la intrare sau in rate, cos-
caligrafia. Bucata de dictat se va alege Taxele ce se vor percepe de la fiecare tul acestor obiecte pe 6 ani fiind de 288 lei.
din teo carte de citire de curs primar. solvent sunt de 300 lei pe an, atit pentru Eleva va 'mina pentru acesti bani urmä-
Din aritmeticd : un exercitiu usor cu nu- scoalele normale de invitätori cat i pentru toarele obiecte : 2 rochii de uniformd pe an,
mere intregi sau zecimale. scoalele normale de invägtoare. 2 sorturi de uniformä pe an, un costum na-
b) Probe orale In aceste taxe nu se cuprinde i imbed- tional complet cu ilic, o jachetá de iarnd, o
cdmintea i cArtile. invelitoare de pat, un tactun (4 bucdti), o
Intrebdri asupra lirnbei romeme, cetire cu Taxele se vor pail In cloud rate : jumä-
voce tare si analizá, exercitii i probleme päldrie de iarnä, o pälärie de yard.
tate in luna Septemvrie i cealaltd jumätate In fiecare an se va inscrie in foaia indi-
usoare de aritrneticä i geometrie, istoria la inceputul lunei Fevruarie.
geografia
viduald a elevei, iscälitá de familia sa, nu-
In cazurile exceptionale, ministerul, dud märul de obiecte primite in contra acestei
Intrebärile se vor faee depe pograma va gäsi cu cale, poate admite plátirea taxei sume.
analitici a scoalelor primare. in rate trimestriale sau chiar lunare, Ind La absolvirea scoalei eleva va lui cu
Pentru clasa IV normalei anticipativ. Taxele se vor depune ca venit dânsa :
la Stat, la una din administratiile financiare, 1) Tot ce a adus de acasä (rufe, ghete,
Probe serise iar recipisele de platá se vor inainti direc- asternut, etc.) ;
af Din limba rominä: o compozitie usoarä, tiunei scoalei respective. 2) Toate obiectele de mai sus aritate
descriptiune, naratiune, scrisoare, etc. Solventii nu vor fi primiti nici mentinuti (costum national, jachetä, invelitoare de
bl Din aritmeticd: o problemä de greuta- In internat dacä nu vor prezenti recipisa pat, tacdm, etc.) ;
tea celor ce se dau In clasa IV din gimnaziu, doveditoare de platä anticipativd a ratei de 3) 0 rochie noui, lucratá i tesuti de
liceu, cum si O chestiune de teorie depe solvent, admisä pentru fiecare. dfinsa In scoald.
programa analiticd a acelorasi Chid un solvent va fi indepärtat definitiv Fiecare elevá sau elev va depune la in-
c) Din caligrafie : o pagind de dictando din scoali cu mai mult de 15 zile de la ter- trarea sa in scoald o cautiune de 10 lei, alit
si Alta de caligrafie propriu zisi. menul fixat pentru plata unei rate, nu i se la scoalele normale de invititori czit si la
Probe ocale va restitui nimic, dad dejá a achitat rata. cele de invätätoare pentru stridiciunile ce
Directorul sau directoarea va cere celor eventual ar face in internat.
Examen din limba romind, matematici, admisi si-si procure obiectele necesare La fiecare inceput de an, elevul sau eleva
istorie i geografie depe progama analiticd a pentru instalare, a cdror listä se fixeazä va complectit cautiunea cu suma ce se va fi
scoalelor in care si-au ficut studiile. Pentru dupd cum urmeazä : cheltuit din ea, eventual in anul scolar pre-
aspirantii aspirantele la locurile vacante cedent, pentru stricáciunile acute.
de la scolile normale de Invárdtori Pentru roalele normale de invetlettori Cautiunea se va phstri de director sau
tätoare din clasa I, probele inscris nu sunt 4 cdmäsi, 4 perechi ismene, 6 batiste, 4 directoare si se va tine o condicd speciald
eliminatorii, Insi pentru concurentii pentru perechi ciorapi (coltuni), 6 perechi obiele, de banii cheltuiti pentru striaciunile acute
clasa IV, aceste probe sunt eliminatorii, ne- 3 cerceafuri (prostiri) de plaporra, 3 cer- de fiecare eley sau elevd in parte.
admitandu-se la oral deck acei candidati ceafuri pentru pat, 3 fete de pernä, o pla- La esirea elevului din scoald i se va res-
cari vor aved media la inscris 6, iar la fie- pomd, o saltea de and sau de pae, o perni, titui suma sau restul ce i se va cuveni.
care lucrare in parte cel putin 4. o cuverturd de pang albd, pentru pat, sau De asemenea fiecare elev sau elevá va
Candidatii cari au obtinut media generalä o scoartä de casá sau de pilna de casd, o plâti anual o surnd, care se va aprobi de
cel putin 7, se vor recomanda Ministerului, cutie de carton pentru pieptene, perie de minister, pentru spAlatul rufelor, In caz
spre admitere in scoalä, in ordinea cap, 3 servete, un tacim (pahar, cutit, fur- cind sumele Inscrise In buget n'ar fi sufi-
in limitele locurilor vacante i in con- culitd, lingurii, farfurii), 3 prosoape, o pe- ciente.
ditiunilor urmitoare, cu privire la calitatea reche cisme si o pereche ghete, o violind Dispozitiunea aceasta din urmá nu se re-
de bursieri sau solventi : cu cutia sa, cälimäri, condeie, penile cre- f erä la scoala normald Doamnac.
Comisiunile examinatoare respective vor ioane, hârtie de scris, cernealä, cutie de No. 56.145. 2
recomandà bursierii sau bursierele, aspi- compasuri, echer, plansetä, teu, aid, ace,
ranti sau aspirantele, cari vor fi dovedit prin briceag, (cutitas), säpun, prafuri de dinti, - Se aduce la cunostinta celor interesati
acte cá sunt in adevär lipsiti de mijloace ; perie de haine, perie de dinti, perie de cap. cd in scolile de menaj i gospodärie ru-
iar ca solventi pe ceilalti, dacä bine Inteles raid sunt vacante, pentru anul scolar
reprezentantii lor legali vor declari cd pri- Pentru roala normalii «Elena Doamnaa 1913-1914, urmätoarele locuri de bursä :
men conditiunile preväzute mai jos pentru din Bucure§ti La scoala de menaj Doamnau 7
solventi. Elevele vor aduce urmätoarele rufe : 4 locuri pentru clasa I si 3 pentru clasa H
In locul celor constatati de comisiune ca cimäsi de zi, 3 de noapte, 4 perechi panta- si 10 locuri de solventi.
neffind lipsiti de mijloace i putand prin loni, 2 capoade, 3 fuste cu pieptar de bar- Taxa de solventä e de 400 lei anual.
urmare pltti taxele i cari totusi nu vor het, 2 tulpane, 6 batiste, 4 perechi ciorapi, La coala de menaj "Elena Eraclideu 10
face declaratii cit primesc conditiunile de 3 cearceafuri de pat, 3 cearceafuri de pla- locuri de bursä;
solventi, se vor recomandi candidatii ime- pomd, 3 fete de perna, 12 metri de panzd La scoala de rnenaj Filipescu 20
diat_urmAtori la clasificatie ca solventi, tot albd, o pereche galoi, o umbrelä, 2 pe- locuri de burg;
depe norma de mai sus. - rechi ghete negre, un tricou de lând neagrä La scoala de menaj Principesa Maria din
In contra hotirarei comisiunei cu privire sau civit, o plapomd, o saltea, o pernä, 4 Iasi 10 locuri de bursa;
la solventi, se poate face apel la inspectora- prosoape, 3 servete, 6 farfurii, 2 cane, dupä La scoala de gospodárie ruralä Barcea
tul invät.dmantului primar i normal-primar, model, o casetä cu pieptene, perie, säpun, (Tecuci) 6 locuri de bursa;
in timp de 5 zile de la pronuntarea rezul- prafuri de dinti, degetar, atä, ace, o vioarl In scoala de gospoddrie Tehr (Arges)
tatului concursului, inaintându-se si dove- cu cutie. locuri de burs&
zile de lipsd de mijloace. In cursul celor 6 ani (le studfi elevele In roalele de menaj din Bucuresti se

www.digibuc.ro
4058 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913

admit : In clasa I elevele absolvente a 4 Pentru garnizona Calafat treaga cantitate de ovAz ariitatä mai sus,
clase primare varsta de 14 ani; in clasa Il Fin, 93.000 kg; oviz, 75.000 kg; pae, cat i pentru parte din ea.
elevele cari au 2 sau 3 clase secundare sau 74.000 kg. Concurentii, spre a puteâ 6 admi0 la li-
profesionale i varsta dela 15 ani in sus. Pentru furajele diviziei II, in ziva de 15 citatie, vor depune odatä cu oferta §i ga-
In .roala de megaj Principesa Maria din August, dupä cum se noteazä mai jos: rantia de 10°/0 din valoarea furniturii pen-
absolventele a 4 clase primare i varsta Pentru garnizona Craiova tru care doresc a licita in recepisa Casei
dela 14 ani-18 ani; Fan, 2.800.000 kg; oväz, 2.300.000 kg; de deRuneri i onsemnatiuni sau in un cek
In roalele de gospodarie dela Barcea pae, 2.000.000 kg. al Bartell Nationale, ea se mai poate depune
Teiu se primesc fiicele de säteni, absolvente Pentru garnizona Caracal: 0 in efecte ale Statului sau garantate de
a 4 clase primare i varsta de 13-18 ani, Fan, 520.000 kg; ováz, 410.000 kg; pae, Stat, se face exceptie dela aceasti regulä
in caz de lipsä se primesc i eleve cu 3 260.000 kg. garantiile cari nu tree peste 1.000 lei, care
clase primare, daca au varsta de 14 ani in- Pentru garnizona Slatina se primesc i in numerar.
pliniti. Fin, 1.200.000 kg; ovâz, 900.000 kg; Supraoferte nu se primesc.
Pentru roalele de menaj din Bucure§ti pae, 600.000 kg. Caietul de sarcine care prevede detailat
cererile de inscriere se vor adresa Pentru garnizona Ramnicu-Villcea : conditiunile acestei intreprinderi se poate
directiunei rolilor respective intre 1 0 31 Fan, 140.000 kg; oväz, 90.000 kg; pae, vedeä in toate zilele de lucru, dela 8-12
August. 100.000 kg. dimineata 0 dela 3-51/2 dupä amiazä in
Pentru rolile dela Barcea i Teiu, intre Pentru garnizona Drägä§ani: cancelariile autoritätilor insärcinate cu ti-
15 Septemvrie 0 1 Octomvrie. Fan, 10.000 kg; oväz, 8.000 kg. nerea licitatiilor.
Cererile vor fi insotite de actele de studiu, Pentru garnizona Corabia : Se mai face cunoscut ca ministerul de
de nWere 0 de paupertate. 3,3z. Fan, 10.000 kg; eváz, 8.000 kg. risboi, prin ordinul cu No.11.736 din 1911,
Pentru garnizona Bal§: a hotärât ca persoanele din localitate cari
Fân, 7.000 kg; ovaz, 7.000 kg. având cuno§tintä de termenul licitatiei, insä
MINISTERUL intentionat nu se prezinti la licitatie, nu
Licitatia se va tine In conformitate cu
AGRICULTURH I DOMENIILOR art. 72-83 din legea contabilitätii publice, vor mai fi admise a preda ovaz prin bunä
iar conditiunile i caietele de sarcini se pot invoialä.
Casa pädurilor vedei in toate zilele de lucru, dela ora 9 No. 3.017. 3,3z 1913, Julie 29.
Se publica spre cuno§tinta generalä a. m. Garnizona Dorohoi
cä, In ziva de 31 August 1913, ora 10 a. No. 1.096. '1913, lulie 29.
m., se va vinde prin licitatiune public, In conformitate cu ordinul _ministerului
Comandamentul diviziei III de rásboi No. 1.622, se aduce la cuno§tinta
oralä, in localul prefecturei judetului Arges,4,
1.080 arbori uscati in picioare, de specie Conform instructiunilor ministeriale cu generald ca, in ziva del2 August 1913, ur-
stejar, gorun, garnitä, cer 0 plop, marcati No. 846, publicate in Monitorul Oastei meazä a se vinde, prin licitatie publicä, un
cu ciocanul silvic
P. S.
numerotati cu cio- No. 20, partea regularnentará No. 18, din numär de 15 cai de rechizitie, cari sunt ri-
1908, 0 ordinul circular No. 28 din Mont- m* la partea sedentarä a regimentului 8
canul numiror dela No. 1-1.080 inclusiv, Drago§ No. 29 0 regimentul 69 de rezerva
din pädurea Statului Cotmeana, judetul torul Oastei No. 26, partea regulamentarä
No. 15, pe 1913, se aduce la cuno0inta ge- §i ai ciror proprietari nu s'au prezentat
Arge§, formind lotul No. 3. spre a-i lua.
Conditiunile generale de vânzare se pot neralá eh', in ziva de 3 Septemvrie 1913,
vedeâ la prefectura judetului Argq, iar ora 10 dimineata, se va tine licitatie pu- Doritorii cari voesc a concuri la aceastä
cele speciale sunt : cu oferte inchise, la comandamentul vânzare se vor prezentà la data de mai sus
1) Garantia ce se va depune de amatori diviziei III §i la garnizonele Pite§ti, Câmpu- in oborul comunal al ora§ului Dorohoi, unde
Lung, Gäe§ti i Curtea-de-Arge§, conform va avei loc vinzarea. Cu garantie de 5 0/0.
e de lei 1.000 ;
2) Termenul de täerea i transportarea cu art. 72 0 83 din legea contabilitätii pu- No. 243. 19'13, Iulie 24.
materialului va 11 de 4 luni ; blice, pentru aprovizionarea oväzului tre-
buincios cailor corpurilor i serviciurilor de
3) Drumurile de scoatere aunt eele exis-
tente. pe teritoriul comandamentului diviziei, pe
timp dela 1 Octomvrie 1913 la 30 Septem-
MINISTERUL DE JUSTITIE
-
D. Alexandru A. Popescu, advocat, domi-
Concurenta va incepe dela suma de lei vrie 1914. ciliat in Bucureqti, au Meat cerere acestui
4.301, bani 80. minister pentru schirnbarea numelui säu pa-
Cantitätile necesare a se aproviziona
No. 37.374. 1913, Iulie 30. sunt : tronimic de » Pop escu , in cel de »Sabaru.,
Pentru garnizona Targovi§te, 1.387.000 spre a se numi: »Alexandru A. Sabaru».
MINISTERUL DE RÄSBOI kg, la comandamentul diviziei III; Ministerul publicä aceastä cerere con-
form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
Corpul I armatä teritorial Pentru garnizona PitOti, 686.000 kg, la numelui, spre §tiinta odor interesati, cari
comandamentul diviziei 1II 0 la garnizona ar vol sä facä opozitiune in termenul pre-
Conform ordinului ministerului de räsboi Pite§ti;
No. 8.119, se publicá spre cunqtinta ge- vazut de aliniatul II al zisului articol.
Pentru garnizona Câmpu-lung, 50.000
neralâ cä, se va tine licitatie 0 la acest co- kg, la comandamentul diviziei III 0 la gar-
mandament, strada Sf. Mina, orapl Craiova, -D. Nicolae Salam, sergent jandarm rural,
nizona Câmpu-lung; domiciliat in comuna Balta-Verde, judetul
pentru furajele necesare garnizonelor ce
apartin diviziei I 0 II, 0 anume: Pentru garnizona Gáe§ti, 16.000 kg, la Dolj, a fäcut cerere acestui minister pen-
In ziva de 26 August, ora 9 dimineata, comaDdamentul diviziei III 0 la garnizona tru schimbarea nurnelui säu patronimic de
pentru furajele necesare diviziei I, dupä GäeSi; »Salam., in cel de »Florescuu, spre a se
cum se noteazä mai jos : Pentru garnizona Curtea-de-Argq, 8.000 numi »Nicolae Florescua.
Pentru garnizoana Severin. kg, la comandamentul diviziei III 0 la gar- Ministerul publicä aceastä cerere con-
Fan, 1.489.000 kg; ovaz, 1.191.000 kg; nizona Curtea-de-Arge§. form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
pae, 989.000 kg. - Concurentii pot oferta, atât pentru în numelui, spre celor interesati, cari ar
Pentru garnizona Targu-Jiu: treaga cantitate de ovaz arätatä mai sus, voi si facá opozitiune in termenul preväzut
Fin, 1.036.000 kg ; oviiz, 828.000 kg ; cat i pentru parte din ea. de alin. II al zisului articoL 611.
pae, 689.000 kg. Concurentii, pot oferta atit pentru In-

www.digibuc.ro
2 August 1913 MÓNITORUL OFICIAL 4059

executorie sub No. 177/910, d-na Henriette autorizarea sotului ei, i lucrând 0, ea man-
ANIJNITRI JUDICIARE Wexler, Proprietará, domicillatä In Ia§i, datar& a surorei sale Ecat. Weisngrüa, au-
strada Läpu§neanu No. 2, autorizath de so- torizat& de sotul situ, a luat cu imprurnut
LICITATIUNI
tul sari lulius Wexler, 0 lucrând i ea de la d. Dr. Julius Solomonieä, domiciliat
mandatarä a surorei sale Ecaterine Wei- in cernäuti (Austria) suma de 34.000 lei pe
Tribunalul Arge§ sengrün, proprietarä, domiciliatä in Viena, 5 ani, incepitori de la 26 Octornvrie 1908,
D. Ion Burcea Blejdea, in calitate de tu- cu autorizatia sotului ei Sam. Weisengrün, ultimii doi ani, facultativi pentru ambele
tore 0 representant legal al fiului säu mi- id cu Imprumut de la d. Berman Guttman, cu proeente de 91/4°/0 pe an, pläti-
nor Badea Ion Bureea Blejdea, domiciliat lu agricultor, domieiliat in Iai, strada Sf. bili semestrial, anticipat, la domiciliul ere-
comuna Sili§tea-Gume§ti, plasa Tecuci-Ca- Sava No. 5, suma de 25.000 lei, pe 3 ani, ditorului pânä la efectiva In des tulare, ipote-
linderu, judetul Teleorman, pe baza cartii cu 9,30 °le procent pe an, plätibil semes- eänd in al II-a rang acelea0 irnobile §i sti-
de judecatá civild No. 649/912, a judecäto- trial 0 anticipat la domiciliul creditorului, puldndu-se cä nerespectarea unei singure
riei ococului urban Pite§ti, investitä cu for- Oa la efectiva indestulare, stipuldndu-se clauze, atrage exigibilitatea intregei creante,
mula exeeutorie No. 22/913,:trimisä acestui creanta indivizibilä i solidarä, grevându-se iar in caz de urmärire silit& se convine a se
tribunal de judeciltoria ocolului urban Pi- cu ipoteca in 3 ranguri, fondul i venitul pláti 1.500 lei onorar de avocat. In aceastä
te§ti cu adresa No. 237/913, spre exam- imobilelor situate in Ia§i, strada Läpu§neanu obligatiune ipotecarä, ereditorul d. Julius
tare, a cerut prin petitiunea inregistrath la No. 2 0 Pacurari No. 1 0 3, fixându-se la Solomonied, prin actul de subrogare auten-
No. 14.205/913, tribunalului Ange§, scoa- 2.000 lei eventual onorar de advocat ; de- tificat de tribunalui Ia§i, sectia III, sub
terea in vânzare prin licitatie publieä a a- bitorii i§i aleg domieiliul la imobilul ipo- No. 2.697/911 a subrogatin drepturile sale
verei imobile mai jos notatd, prevázutä in tecat. In caz de vânzare, ipoteca va puted pe d-na Maria D. Sion, cu autorizatia
cartea de judecatä sus mentionata, rOmasá fi plbititä irnediat, pierzându-se procentele ei apitan D. Sion.
pe urma defunctei Drágana Radu Motroach plätite anticipat. Prin declaraVa autentifi- Spre executarea acestor 2 obligatiuni,
zis Ciobanu pentru e§ire din indiviziune. catd la tribunalul Ia§i, sectia IH, sub ipotebare 0 in baza jurnalelor tribuna[ului
Averea imobilä ce se va vinde este ur- No. 1.355/910, d-na Henrietta Wexler, Ia§i, sectia III sus citate, urn:land a se face
matoarea : personal 0 in calitatea descrisä mai sus, vanzarea imobilelor ipotecate, s'a proeedat
Imobilul situat In Pite§ti, strada Laseär adauga la. ipoteca descrisa §i clauza cä ne- la descrierea lor, care depe procesul-ver-
Catargiu No. 84, veein la räsärit cu G. Gu- plata la timp a procentelor, cum 0 eälcarea bal No. 5.41.2/912 este :
bavu 0 la miazänoapte cu strada Lasear oricärei obligatiuni, chiar din ipotecele an- Un imobil situat in Ia§i, strada Läpu§-
Catargiu, aviind o lätime la stradd de 8 me- terioare, atrage imediata exigibilitate a In- neanu. No. 2, 0 Picurari No. 1. 0 3, format
tri, spre miazdzi de 6 metri qi lung de 45 tregei creante. din 3 corpuri de case dintre care :
metri, pe care se alit o pereche case corn- Pentru executarea silith a acestei obliga- a] Un corp principal, formând colt intre
puse din 8 camera i o salá Invelitä cu fier, tiuni, de oarece debitorii n'au fost corect strada Utpu§neanu, unde poart& No. 2 0.
aceastä avere se vinde pentru e§ire din in- urrnatori cu plata procentelor, tribunalui Pleurari No. 1, in 2- etaje; In etajul I sunt
diviziune. Ia§i, sectia III, prin jurnalul No. 5.096/912, 13 ocläi, impirtite insä in 7 apartamente,
Elcaminându-se de d. grefier al tribuna- ordonând indeplinirea formalitätilor de van- in etajul II sunt tot 13 oädäi impirtite in
lului Arge§ registrele de transcriptiuni, zare a imobilelor ipotecate, s'a fäcut debi- 4 a partamente. Imobilul acesta, constructia
inscriptiuni i urmiriri pe ultimii 30 ani, torilor Henriette Wexler, sotului sari lulius de zid, acoperitä cu tablá, urcarea la etajul
pan& la zi pe numele Dragna Radu Motroa- Wexler, 0 d-nei Ecaterine Weisengritn, al 2-a prin strada Läpu§neanu, pe o searit
ca zis Ciobanu, al mo§tenitorilor sdi : Dobre comandamentul No. 4.632/912, indreptân- de piatrd, ce e cuprinsá in interior. In dos,
R. Motroach, Ene R. Motroaci, Nicolae Ar- du-se urmOrirea 0 contra d-nei Alice Cap. la etajullI, se aflä dealungul apartamentelor
senie, Maria Ilie R. Dobric& 0 al cumpärä- Ghenovici, cu autorizatia sotului ei Cap. un cerdac de lemn, cu zebfele de fier.
torului drepturilor . acestor mo§tenitori, Em. Ghenovici, atät ca sot cât 0 personal bl Corpul al 2-a, situat In strada Neu-
Const. N. Popescu, atestä cä asupra imobi- ea uzufructuar i d-nei Elise D. Berea, tu- rari No. 3, de aceia§i constructie, are : un
lului din Pite§ti, strada Lased'. Catargiu toarea minorului säu fm. Ernest Berea, toti subsol cu 2 säli 0 3 eämäri; etajul I cu 7
Nb. 84, nu s'a gäsit altá sarcinä de cât ac- proprietari, domiciliati in Ia§i, strada LA- odái, cuprinse in 2 apartamente; etajul II,
tul de vânzare, transcris la No. 3.238/909, pu§neanu No. 2, adresindu-se i acestor cu 5 oclai, formând un singur apartament
prin care sus aratatii mo§tenitorii, vând persoane acela§ eomandament, de oarece (clubul liberal) ; mansarde, cu 4 ocliti. Fie-
dreptul lor de mo§tenire ramas de la de- d-na Alice Ghenovici i minorul Ernest Be- care apartament atAt la primul eit 0 la al
funeta Drägana R. Motroacä, lui Constantin rea sunt actualii proprietari i detinatori doilea corp de case, are la etajul II eke o
N. Popescu, eu lei 960. a imobilelor urrnärite. Se mentioneazä ca bucätärie i o camera.
Vânzarea §i adjudecarea sus mentiona- minorul Ernest Berea, fiMd azi emancipat, Corpul al 3-a in ograd5, constructie
tului imobil se vor face in pretoriul tribu- urroeaza a 11 eitat personal in calitatea de de zid, acoperitä eu tablä, cuprinzAnd 8 o-
nalului Arge§, in ziva de 12 Noenavrie 1913, mai sus, cu domiciliul in Iai, strada Läpu§- ddi in un singur etaj.
ora 11 a. m., conform jurnalului No. 5.237 neanu No. 2, 0 prin curatorul säu d. D. Dimi- Acest imobil se megie§e§te In fatá cu
din 1913. triu, advocat in Ia§i, strada Anastasia Panu. strada Läpu§neanu i Picurari (coltul) In
Licitatia se va incepe de la suma de lei Prin jurnalul No. 6.629/912, tribunalul dreapta eu imobilul Diamant, in stilnga cu
1.800. Ia§i sectia III, jonctioneaza aceastä urmä- imobilul Dr. Al. Cäpätinä, i In fund cu
Sunt somati toti aceia cari ar pretinde rire eu o alta, ordonatä prin jurnalul säu mobilul Valutd.
asupra imobilului scos in vânzare vreun No. 6.372/912, exercitatd contra acelora0 Ca atenanse sunt 4 pivniti pie truite, fie-
drept de chirie sau areml, de ipoteca, sau imobile i debitori, fo§ti i actuali proprie- care cu 2 sau mai multe hrube ; imobilul
privilegiu, ca mai Mainte de adjudecare, sä- tari, de catre d-na Marie CAp. D. Sion, are instalatie de apa, totul la canal 0 e-
arate pretentiile lor tribunalului, sub pe- proprietar, cu autorizatia sotului ei lectricitate".
deapsd de a nu li se mai tine in seamä nici D. Sion, acesta atât ea sot cât 0 personal La termenele de 1. Aprilie 0 27 Mäiu
o pretentie. ea uzufructuar dotal, ambii domiciliati in 1913, aminindu-se vinzarea i, tribunalul
No. 8.111. 1913, Iulie 26. Ia§i, strada Läpu§neanu No. 14, urrniirire, Ia§i, sectia III, la stiruinta creditorului ur-
tinzänd a realizd sfiit obligatia ipotecdrei mätor ordonand prin jurnalul No. 3.371
Tribunalul Iagi, séchia III autentificatä de tribunalul Ia§i, sectia III, din 1913, scoaterea din nou in vänzare a i-
Prin obligatia ipotecarä, autentificatä de sub No. 2:6651908, inscrisä la No. 258/908, mobileler ipotecate, mai sus descrise.
tribunalul Ia§i, sectia III, sub No. 1.343 devenitä executorie suv No. 180/912 0 din Se publici spre cuno§tinta generalä ed,
din 1910, inscrisä la No. 179/910, devenitä care rezulti eä d-na Henriette Wexler cu vfinzarea i adjudecarea acestui imobil se

www.digibuc.ro
4060 MONITORITL OFICI AL 2 August 1913

vor face in pretoriul acestui tribunal, in cu autorizatia sotului ei T. Scriban, ambii rit i apus cu creditoarea, la nord cu Hodö-
ziva de -H Septemvrie 1913, ora 11 a. m., proprietari in Iai, strada Vasile Lupu, ca iasca, la sud cu Poenareanca ;
incepandu-se licitatia dela suma de lei in baza deciziei Curtii de apel din Iavi, sec- - 3) 0 cash' veche cu locul ei din Ploevti,
17.000. tia II, No. 48/912, devenitä executorie la suburbia Buna-Vestire, strada Vânätorilor
Sarcini i imprejuräri Ora acum cunos- No. 5.365/912, sä-i plateasca suma de lei No. 2 ;
cute, in afarä de cele descrise mai sus, gre- 4.887, bani 36, plus procente legate i chel- 4) 0 pereche de case cu dependinfele lor
%/find acest imobil sunt : tueli 600 lei. Debitorii nefiind urmatori eu cu toatä curtea i gradina din Ploevti su-
1) 120.000 lei, datoriti Creditului urban plata vi tribunalul prin jurnalul No. 1.513 burbia Sfanta Vineni, strada Povtei No. 2,
Iavi, dui:a inscriptia No. 117/905, alma din 1913, ordonänd vanzarea imobilului, ce pentru ca din pretul ce va rezulti dinvân-
care impreuna cu ultimele rate intarziate, debitorii stäpanesc in Iai, strada Eternitate zare sä fie achitata de creanta sa plus tim-
dupa cum se prevede in adresa creditului No. 27, care, depe procesul-verbal de si- brele i taxele de executare, cerere inregi-
No. 2.929/913, se ridicä la suma de lei tuatie este : strata la No. 20.443/913 care se admis de
124.819, bani 47, se noteazä ca din capi- Un imobil situat in Iai, strada Eterni- tribunal, prin jurnalele cu No. 4.373 vi
talul de 120.000 lei, s'a retinut de credit tate No. 27, megievit : la räsärit cu A. No. 7.171 din 1913.
suma de 40.000 lei, in scop de a se face Trancu i strada Eternitate, la apus cu L. Averea scoasä in vânzare. se compune din:
din venitul ei plata besmänului, la care Cosmovici, la sud cu A. Stavila vi la nord 1) 0 jumätate de sfoará de movie fosta
sunt supuse imobilele urmarite catre Bise- cu D. Mainescu, compusa din o casa, con- proprietate a d-nei Manda A. Efstatiadis,
rica Sf. Neculai cel sarac. structie de zid, acoperita cu tabla, avind 6 nascuti Constantinescu i situatä la Seciu
2) 11.000 lei, cu procent de 9,30 04 pe oclai vi 2 bucatarii, are ca atenanse, doua cu Doftanetul-de-Sus, din comuna Scorteni,
an, datoriti d-lui Berman Guttman, depe vuri de scanduri, un grajd, un cover i o la- plasa Prahova. judetul Prahova vi care
inscriptia No. 307/912 ; Imobilul mai are un loc de aproxima- sfoar de movie are un curmeziv de 32 m,
3) 4.223 lei, 45 bani, datoriti primariei tiv 100 mp. invecinata : la apus cu Dinu Furtunu Mic,
comunes Iavi, depe o listä aflatä la dosar ; Se publica spre cunovtinta generalä ca, la rasarit cu proprietatea creditoarei ur-
4) 4.219 lei. 80 bani, perceptiei I, a) vi vanzarea i adjudecarea acestui imobil se matoare, la sud cu Poenareanca, iar la nord
depe adresa No. 2.571/912 ; vor face in pretoriul acestui tribunal, in cu movia Vangal ;
5) Actul de cesiune de venituri a aces- ziva de 11 Noemvrie 1913, ora 11 a. m., 2) 0 jumatate din locul situat in islazul
tui imobil pe suma de 8.600 lei, cfitre M. incepându-se licitalia dela suma de 5.500 lei. Buvtenarilor pendite de comuna Scorteni,
Terdiman, transcris la No. 3.880/912 ; Sarcini nu sunt asupra imobilului. plasa Prahova, judetul Prahova, care are
6) Idem pe 2.000 lei, catre M. Jurist, Se mentioneaza ca termenul de 30 Sep- un curmeziv de 2 na, 75 cm, invecinat : la
transcris la No. 3.924/912 ; temvrie 1913, e revocat. rásärit i apus cu creditoarea, la nord cu
7) Idem pe 1.600 lei, M. Terdiman, tran- Sunt somati toti acei ce ar pretinde vre bodovasca, la sud cu Poenareanca ;
scris la No. 3.936/912 ; un drept de chirie, privilegiu, ipoteeä sä 3) Un loc situat In strada Vinitorilor cu
8) Idem pe 4.000 lei, B. Guttman, tran- arate tribunalului pretentiunile lor, !Ana No. 2 azi No. 2 bis bis, oravul Ploevti, in-
scris la No. 3.979/912 ; in ziva adjudecarii, sub pedeapsa de a nu vecinat : cu Toader Birjaru la räsärit, la
9) Sechestru pe venituri pentru 4.400 se mai tine seam& de ele. sud cu §tofan Ghefan Gheorghiu, la nord
lei, catre F. Sion, transcris la No. 13/913; No. 3.658. 1913, Iulie 26. cu Anica Nedelcovici, fost proprietate a lui
-10) Contract de locatie pe 5 ani cu lei Dumitru lonescu, iar la apus cu strada Vâ-
1 .900 anual, atre F. §araga, transcris la Tribunalul Prahova, sectia I natorilor, pe acest loc se ea o ma' veche
No. 3.942/912 ; D-na Elena G. Georgescu, vaduva, ren- deräpanata, cu douä camere un antreu i o
11) Contract de locatie pe 5 ani cu lei tier& din Ploevti, strada Povta No. 2, cre- buratarie, acoperiti cu tablä i vindrilä. Se
2.-100 anual, catre M. Kornfeld, transcris ditoare, pe baza titlului executoriu cu No. 116 allá o pivniti, o magazie mica de scânduri,
la No. 3.944/912 ; din 1913 plus pe sentinta civilä cu No. 642 curtea e imprejmuita cu uluci :
12) Contract de locatie pe 4 ani cu lei din 1912 a tribunalului Prahova, sedia I, 4) Un loc situat in ploevti, strada Povtei
700 anual, catre F. Sion, transcris la prin care Elena Constantin L Th. Ionescu No. 2, invecinat : la räsarit cu strada Po-
No. 4.006/912 ; Leonte Stoenescu in calitate d,e tutore vtei, la sud cu locul movtenitorilor defunc-
13) Contract de locatie pe 4 ani cu lei ad-hoc al minorilor defunctului G. George- tului Dancovici i altii, la apus cu Maria
700 anual, dire Th. Popoviei, transcris scu, toti domiciliati in Ploevti, sunt obligati alecu Dumitriu, cu locul dotal al lui C.
la No. 4.032/912 ; sa pläteasca sus numitei creditoare suma Oprescu, la nord cu preotul I. Väleanu
14) Contract de locatie pe 5 ani cu lei de 37.000 lei, ce reprezintä numerariul cu movtenitorii lui Rovitz. Pe acest loc con-
1.300 anual, care N. *teen, transcris la valoarea trousoului constitutiv ca dotä la struit un corp de case cu opt camere, iar la
No. 4.200/912 ; trecerea sa in casatorie dupa defunctul G. dependinte o bucatarie o sala de bae vi co-
15) Contract de locatie pe 5 ani cu lei Georgescu, cu procente legate de 5 0/0 cu moditate, case e de zid i acoperita cu tablä.
900 anual &Are N. tefan, transcris la incepere dela 22 lanuarie 1905 pang la de- Un grajd cu vopron, cu douä inaperi de zid
No. 4.202/912 ; finitiva achitare i pentru ca numitii nu au acoperit cu tabla.
16) Contract de locatie pe 5 ani cu lei fost urmatori cu plata sus mentionatei sume, Asupra acestor imobile nu mai existi
2.400 anual, catre M. Rapaport, transcris creditoarea a cerut scoaterea in vânzare cu nici o sarcini popritoare, afará de aceea de
la No. 812/913. licitatie publica, a averei mobilä i anume : care se urmärevte
Sunt somati toti aceia cari ar pretinde 1) 0 jumatate din sfoara de movib fostä Vânzarea si adjudecarea sus mentiona-
vre un drept de chirie, ipotecti, servitute proprietate a d-nei Manda A. Eufstatiadis, tele imobil se vor face, in pretoriul tribu-
sau privilegiu, sä arate tribunalului preten- nascuta Constantinescu, situatä la Secui in nalului Prahova, sedia I, in ziva de 15
tiile lor, Onä la adjudecare, sub pedeapsi Doftänetul-de-Sus. din comuna Scorteni, Noemvrie 1913, ora 11 a. m., in sus.
de a nu li se mai tine seamä de ele. avand curmezivul de 32 m sau 16 stânjeni, Pretul dela care vor incepe strigarile este
No. 3.568. 1913, lulie 15. invecinat : la apus cu Dinu Furtunä Mic, la de lei 400 pentru mobilul No. 1, lei 50 pen-
rasarit cu proprietatee creditoarei urma- tru mobilul No. 2, lei 3.500 pentru linobi-
- D. Dim. A. Mainescu, functionar, do- toare la sud cu Poenareanca, iar la nord cu lul dela No. 3 vi lei 30.000 pentru mobilul
miciliat in Iai, strada Eternitate No. 27, movie Pangal ; dela No. 4.
prin comandamentul No. 1.936/913, a so- 2) 0 jumatate din locul situat in Islazul Sunt somati toti aceia cari ar pretinde
mat pe sotia sa d-na Zenobia Mainescu, do- Buvtonarilor pendinte de comuna Scorteni veriun drept de chirie sau arendd, de ipo-
miciliatä in Iavi, strada Eternitate No. 27, care are un curmeziv de 2 m vi 75 cm sau tecä sau privilegiu, ca inaintea adjudecati-
fit% profesie vi Maria T. Scriban, casnica, un stanjen vi 3 palme, invecinat : le rasa- unei, sa arate tribunalului pretentiunile lor,

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4061

ub pedeaps5 de a nu li se mai tine in din 1909, inregistratä la No. 5.456/909, locul ei, in lárgime fata i fundul de 20 tn
s eamä; punerea in vânzare prin licitatie public& i.lungimea de 20 m.
No. 54.406. 1913, lulie 27. a imobilului din Giurgiu, bulevardul Ex- Acest imobil se invecineste: la räsärit cu
teriorNo. 10, averea d-lor Dragna Ion La- imobilul lui Ion lonescu, la apus cu imobilul
Tribunalul Vlasca zar, menajerá, Dumitru Ion Lazär, Costich d-lor Dumitru Zet Vilara i Canea Stamba-
Administratia financiarä a judetului Vlas- I. Lazar i Grigore I. Lazar, muncitori, mos- liu, la miazänoapte cu imobilul d-lui Du-
ca, pe baza procesului-verbal de urmirire tenitorii numitului defunct, domiciliati in mitru Mihai Popa, la miazäzi cu imobilul
cu No. 365/909, aprobat de d. ministru de Giurgiu, bulevardul Exterior No. 10, pen- d-lui Petre Albu.
finante cu ordinul No. 155.643/909, prin tru despägubirea Statului de suma de lei Asupra acestui imobil nu'existä nici o
care mostenitoarele defunctului Florea An- 265, bani 80. sarcinä sau imprejurare Ora acum cunos-
drasi, datoreazä Statului suma, de lei 393, Imobilul ce urmeaz& a se vinde, dupi cute, dupá cum se arath in referatul fácut
bani 83, din foricier& i zecirni, pe anii cum rezultä din procesul-verbal de situa- de d. grefier, potrivit art. 505 din proce-
1900-1908/909, a cerut acestui tribunal, tiune se compune astfel : 3 case vechi, con- dura civilfi.
prin adresa No. 25.428/908, inregistratä la struite in paiantä, invelite cu olane, inthia Vinzarea i adjudecarea sus mentionatu-
No. 5.453/908, punerea in vänzare prin li- casä se compune din 2 camere cu o salá; a lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-
citatie publicä, a imobilului din Giurgiu, doua cash se compune din o camera si a lului Vlasca, in ziva de 2 Septemvrie
bulevardul CAeiFerate No. 18, averea d-lor treia casá se compune din o camera cu o 1913, ora 111/2 a. m.
Maria A. Florea, Roza A. Florea si Agnes A. sea', in fundul curtii se af1á un sopron de Pretul acestui imobil, ardtat de credi-
Florea, casnice, mostenitoare a defunctului scânduri, invelit cu scânduri, cu locul lor, tor prin adresa ficuti tribunalului si de
Florea Andrasi, domiciliate in Giurgiu, bu- in intindere de 50 m lungime, iar fata la care se vor bleeps strigärile, este de
le vardul CAiei Ferate No. 18, pentru despä- fundul de 24 m lärgime. 360 lei.
gubirea Statului de suma datoritä de lei Acest imobil se invecineste : la räsärit cu Sunt somati toti acei cari ar pretinde
393, bani 83. imobilul d-lui Ion Badea, la apus cu imo- vreun drept de chirie sau arerdá, de ipo-
Imobilul ce urmeaz& a se vinde, dup& bilul d-lui Marin N. Rosiu, la miazánoapte teed sau ea inaintea adjudecatiei,
cum rezultá din procesul-verbal de situa- au islazul orasului Giurgiu, la miazizi cu si arate tribunalului
p pretentiile lor, sub pe-
tiune, se compune astfel: 1) un corp de case bule yard al Exte rior. deaps& de a nu li se mai tine in searnä.
compuse din 2 etaje, sus 3 camere, o salä, Asupra acestlf, imobil nu existä nici o No 2.382. 3
1913, lulie 26.
o bucätärie i dependinte, jos 3 camere, o sarcink sau imprejurare pind acum cunos-
salá, o bucktärie, pivnitä i dependinte, in- cute, dupit cum se aratä in referatul fäcut - Administratia financiari a judetului
velite cu olane, curtea *re o lungime de 10 de d. grefier, potrivit art. 505 procedura Vlasca, pe baza procesului-vecbal de urmä-
m silátime 10 m; 2) un corp case cu un etaj, rire cu No. 94/908, aprobat de d. ministru
civilá.
având o práválie, servind pentru atelier de de finante cu ordinul No.116.971/908, prin
Vänzarea i adjudecarea sus mentiona- care contribuabila lordana Neagu Calianu,
fierärie, 4 camere, un antreu, o bucatárie tului imobil se vor face, in pretorial tribuna-
dependinte, invelit cu tinichea, curtea datoreag Statului suma de lei '114, bani 40,
lului Vlasca, in ziva de 2 Septemvrie 191.3, din fonciera, zecimi si vie pe anii 1901-908
are lungimea 25 m i lätimea 20 m, am- ora '11 si jumátate a. m.
bete constructie de zid. si 1909, a cerut acestui tribunal, prin
Pretul acestui imobil arätat de creditoare adresa No. 16.028/908, inregistratá la
Acest imobil se invecineste: la räsárit cu
prin adresa fácutä tribunalului i dela care No. 2 $.070/908, punerea in vänzare prin
magaziile Maria Ion Mierlescu, la apus cu se vor incepe strigärile, este de lei 265,
casele Gherase Catrava, la miagnoapte cu licita tie publicä a imobilului din Giurgiu,
magaziile Maria Ion Mierlescu, la .miazázi
bani 80. bulevardul Exterior No. 146, averea debi-
cu bulevardul Cäiei Ferate. Swat somati toti aceia cari ar pretinde toarei Iordana Neagu Calianu, muncitoare,
Asupra acestui imobil nu existá nici o vreun drept de chirie sau arendd, de ipo- din Giurgio, bulevardul Exterior No. 146,
tee& sau privilegiu, ca inaintea adjudeca- pentru despägubirea Statului de suma da-
sarciná sau imprejurare pâná acum cunos-
cute, dupä cum se aratá in referatul fäcut sä arate tribunalului pretentiile lor, torit5 de lei 114, bani 40.
de d. grefier potrivit art. 505 din proce- sub pedeapsa de a nu li se mai tine in Imobilul ce urmeaz a se vinde, dupi cum
dura seama. rezultä din procesul-verbal de situatiune
No. 2.371. 1913, Iulie 26. se compune astfel : o casä de zid i gard in
Vinzarea i adjudecarea sus mentionatului 3
palantá, compusä din o camerh, o salá, o
imobil se vor face, in pretoriul tribunalului
Vlasca, in ziva de 2 Septemvrie 1913, - AdministraVta financiará a judetului bucitärie i un celar, invelite cu olane.
Vlasca, pe baza procesului-verbal de urm5.- Locul casei fata de 22 m lung, 10 m lat.
ora 114/2 a. m.
Pretul acestui imobil arätat de credi- rire cu No. 305/909, aprobat de d. ministru Acest imobil se invecineste: la räsirit cu
toare prin adresa fácutá tribunalului si de de finante cu ordinul No. 156.016/009, prin bulevardul Exterior, la apus cu Anghel
care mostenitorii defunctului Tudor Dumi- Stoica, la miazánoapte cu Stanca Tomuleasa,
la care se vor incepe strigárile este de lei
tru Albu, datoreag Statului suma de lei la miazäzi cu Lincu Cazacu.
393, bani 83. Asupra acestui imobil nu existá nici o
Sunt somati toti acei care ar pretinde 360, din patentä, zecimi, fond comunal
taxa de succesiune pe anii '1904 -1908/909, sarcinä sau imprejurare pinä acum cunos-
vre-un drept de chirie sau arendä, de ipo- cute, dupä cum se arati in referatul facut
tea sau privilegiu, ca inaintea adjudecitiei, a cerut acestui tribunal, prin adresa cu
No: 25.128/909, inregistratä la No. 5.148 de d. grefier potrivit art. 505 din proce-
sä arate tribunalului pretentiile lor, sub
pedeaps& de a nu li se mai tin In seama. din '1909, punerea in vânzare prin licitatie dura civilä.
1913 ,Iulie 26. public& a imobilului- din Giurgiu, bulevar- Vânzarea i adjudecarea sus mentionatu-
No. 2.358. 3
lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-
dul Ciiei Ferate No. 54, averea d-nei Maria
D. Albu, sotie i mostenitoarea numitului lului Vlasca, in ziva de 2 Septemvrie
- Administratia financiará a judetului 1913, ora 111/2 a. m.
Vlasca, pe baza procesului-verbal de urmi- defunct, casnick, din Giurgiu, strada Digu-
lui No. 8, pentru despágubirea Statului de Pretul acestui imobil, arátat de credi-
rire cu No. 3621909, aprobat de d. ministru toare prin adresa ficutá tribunalului si de
de finante cu ordinul No. 156.024/909, prin suma datoritä de lei 360.
Imobilul ce urmeaza a se vinde, dupá la care se vor incepe strigärile, este de lei
care mostenitorii defunctului Ion Lazär, 114, bani 40.
datoreazá Statului suma de lei 265, bani 80, cum rezultá din procesul-verbal de situa-
tiune, se compune astfel : o casä veche Sunt somati toi acei cari ar pretinde
din contributhmi i taxä de inregistrare la vre-un drept de chirie sau arendrá, de ipo-
succesiuni pe anii 1907-1908/909, a ee- compusa din o camel% cu o salá, con-
struitä In paiantä i inveliti cu olane, cu tecd sau privilegiu, ca inaintea adjudecfitiei
rut acestui tribunal, prin adresa No. 25.428

www.digibuc.ro
4062 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913
se arate tribunalului pretentiile lor, sub cu care se slujeste, certificate de dânsul ca In bipai, potrivit art. 148 din procedure
pedeapsä de a nu li se anal tine in seamä. Intocmai cu originalul. civilä.
No. 2.390. 1913, Iu lie 26. Dace actele cu cari se serveste vor fi No. 8.863 1913, Iulie 19.
scrise in linabä strain& sau in litere vechi,
CITATIUNI pârâtul va fi dator sä le traduce O. si le Tribunalul Putna, sectia II
scrie cu litere latine. D. Vasile Teodosiu, cu domiciliul in co-
Tribunalul Ilfov, sectia I civilo- Personal la interogator. muna Valea-Seacä, judetul Baceu,se citeazi
corectionald No. 8.173. 1913 Iunie 27. ca, in ziva de 20 Septemvrie 1913, ora 11
dimineata, sä se prezinte la acest tribunal
D. Florea §erban, cu domiciliul in so- -Noi, prim-presedintele tribunalului Co- ca inculpat pentru contraventie; la neur-
seaua Mihai Bravu No. 33, este cheinat la vurlui, sectia I, in virtutea art. 71 din pro- mare, se va procedà conform legii.
acest tribunal in ziva de 22 Octomvrie 1913, cedure civilii, chemim pe d. Marigo Ne- No. 12.626.
ora 11 dimineata, spre a se cerceth ca in- culaide, cu domieiliul necunoscut, si vine
culpat intr'un proces penal cu G. Dumi- in ziva de 27 Septemvrie 1913, ora 1.1 a. m. -D. Costache Ene, domiciliat in comuna
treseu-Mitäsari; avend in vedere al, de nu la tribunalul Covurlui, sectia I, spre in- Focsani, se citeazi ea, in ziva de 30 Sep-
va fi urmätor, se va judece in lipsä. fälisare in procesul ce i s'a intentat de ci- temvrie 1913, ora 11 dimineata, se se pre-
No. 18.500. tre D. ban A. Caraiani, pentru bani, cu zinte la acest tribunal ca inculpat pen-
titlu de daune ; cunoscând ci, dace nu va tru furt ; la neurmare, se va procedi con-
- D. Bänicä Georgescu, cu domiciliul in räspunde la strigarea pricinii sale in ziva form legii.
oseaua Mihai Bravu, No. 33, este chemat ora sus arätate, se va da hotärire in No. 13.090.
la acest tribunal in ziva de 22 Octomvrie potrivit art. 148 din procedure civilä.
1913, ora 11 dimineata, spre a se cercetà Pârâtul este dator ca, pânä in termen - D-na Eliza Danfi, Invägtoare, dini-
ca inculpat intr'un proces penal cu G. Du- de 15 zile, mnainte de ziva fixate pentru eiliati in comuna Birgäoani, judetul Neamt,
mitrescu-Mitásari ; având in vedere el, de infätipre, sä depune, prin grefa acestui tri- se citeazii ca, in ziva de 18 Octomvrie1913,
nu va 11 urmfitor, se va judece in bunal la dosarul cauzei, côpii depe actele ora 11- dimineata, si se prezinte la acest
No. 18.503. cu cari se slujeste, certificate de dânsul ca tribunal ca inculpate pentru contraven-
intocmai cu originalul. tie ; la neurmare, se va procedà conform
-D. Tinase Raicu, din comuna Dudesti- Dace actele cu cari se serveste vor 11 legii.
Cioplea, este chemat la acest tribunal in wise in limb& streinit sau cu litere vechi, No. 12.517.
ziva de 22 Octomvrie 1913, ora 11 dimi- Ore tul va fi dator sä le traduce si sä le
neata, spre a se cercetà ea inculpat intr'un Tribunalul Rámnicu-Särat
scrie cu litere latine.
proces penal; având in vedere cä, de nu va D. Naum Ilie, covrigar, fost din orasul
No. 8.512. 1913, Iulie 8.
fi urmátor, se va judeci in lipsä. Râmnieu-Sirat, strada Principele Ferdinand,
No. 18.534. iar acum cu domiciliul necunoscut, se clime
- Noi, prim-presedintele tribunalului ca, in ziva de 25 Septemvrie 1913, ora 11
Tribunalul Botosani Covurlui, seciia I, in virtutea art. 71 din a. m., sä se prezinte la acest tribunal ca
procedura civilä, chemäm pe d. Gheorghe inculpat ; contrariu, se va procedi conform
Noi, presedintele tribunalului Botosani, Niculaide, cu domiciliul necunoscut, sot pen-
In virtutea art. 71 din procedure civilä, legii.
tru autorizare, si vine in ziva de 27 Sep- No. 26.667. 1913, Iulie 22.
chemern pe d. Andrei Brinzii, cu domici- temvrie 1913, ora 41 a. m., la tribunalul
liul necunoscut, sä vine in ziva de 28 Sep- Covurlui, sectia I, spre infetisare in procesul
temvrie 1913, ora 11 dimineata, la tribu- ce i s'a intentat de cätre d. Ioan A. Cara- -D. Rusit Adern, fost cu domiciliul in
nalul Botosani spre infetisare in procesul de orasul Remnicu-Serat, bulevardul Genii,
iani, pentru bani, cu titlu de daune; cunos- case P. Butac, iar acum necunoscut, se ci-
divort ce i s'a intentat de d-na Maria Andrei dud &a', dace nu va rispunde la strigarea
Brinzä ; cunoscend ce, dace nu va räspunde teazá ca, in ziva de 23 Octornvrie 1913,
pricinii sale in ziva i ora sus aritate, se ora 11 a. m., se se prezinte la acest tribu-
la strigarea pricinii sale In ziva i ora sus va da hoterere In lipsi, potrivit art. 148
aritate, se va da hotärire in lipsä, potrivit din procedure civilä.
nal ca inculpat ; contrarin, se va procedi
art. 148 din procedure civilä. conform legii.
Pârâtul este dator ca, pâni in termen No. 26.639.
No. 3.303. 1913, Iulie 18. de 15 zile, inainte de ziva fixate pentru In-
fitisare, se depuni, la grefa acestui tribunal Judecátoria I urbani Iasi
Tribunalul Covurlui, sectia I la dosarul cauzei, chpii depe actele cu cari D-na Catinca Mereute, cu domiciliul ne-
Noi, prim- presediutele tribunalului Co- se slujeste, certificate de dânsul ca intomai cunoscut, este citati a se prezenti la
vurlui, sectia I, in virtutea art. 71 din pro- cu originalul. aceasti judecitorie, ht ziva de 5 Au-
cedure civilä, chemäm pe d. I. Kapucinski, Dacá actele cu cari se serveste vor ft gust 1913, ora 9 jumätate a. m., ca incul-
prefect de Cimpulung, atit personal cit scrise in bimbi striini sau cu litere vechi, pate pentru insulte ; la neurmare, se va
in calitate de tutore al minorei Valeria §te- perâtul va fi dator se le traduce si si aplice legea.
finescu, cu domiciliul in comuna Cimpu- le scrie cu litere latine. No. 16.727.
lung, Bucovina, (Austria), se vinä in ziva No. 8.513. 1913, Iulie 8. Judeatoria II urbani Iai
de 13 Septemvrie 1913, ora 11 a. m., la
tribunalul Covurlui, sedge I spre infälisare Tribunalul Covurlui, sectia II D. Vasile Chirilä, fost cu domiciliul in
in procesul ce i s'a intentat de catre d-na comuna Tutora, judetul Iai, iar acum ne-
Noi, presedintele tribunalului Covurlui, cunoscut, este citat sä se prezinte la a-
Varvara §tefenescu, pentru bani; cunoscând sectia II, in virtutea art. 71 din procedure
ci, dace nu va räspunde la strigarea pricinii civilä, chemem pe d. Ionite. Tudor Chit*, ceasti judecetorie in ziva de 9 August
sale in ziva i ora sus aritate, se va da ho- 1913, ora 9 jumitate a. m., ca inculpat
cu domiciliul necunoscut, sä vine In ziva pentru furt ; la neurmare, se va aplici
tärire in lipsi, potrivit art. 148 din proce- de 2 Septemvrie 1913, ora 11 a. m., la
dure civilä. legea.
tribunalul Covurlui, sectia II, spre infetisare No. 16.934.
Peretul este dator ca, pine in termen de In procesul ce i s'a intentat de citre sotia
15 zile,inainte de ziva fixate pentru infäti- sa, pentru divert; cunoscând ei, dacä nu Judeatoria II urbana Ploesti
sare sä depune prin grefa acestui tri- va räspunde la strigarea pricinii sale In D-na Alexandrine Dumitru Ion Vicaru,
bunalul, la dosarul cauzei, cepii depe actele ziva i ora sus eat/de, se va de hoterere fosti cu domiciliul In Ploesti, iar acum

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 4063
2 August 1913
necunoscut, se citeazä ea, in ziva de 12 administrativi ai fortei publice, sä aducä plicatä este proportionalá cu gravitatea fap-
August 1913, ora 9 0 junaatate dimineata, inaintea noastrá, pe Ilie Gh. Gup, fost cu tului sävar§it de numitul.
sä villa la aceastä judecätorie ca incul- domiciliul in comuna Miro0, iar acurn ne- Tribunalul gäse§te ed apelul este nefun-
patä pentru contraventie ; nefiind urmá- cunoseut, pentru ziva de 7 August 1913, dat i deci urmeazi a-1 respinge ca. atare.
toare, se va judeci in lipsá. ora 9 jumátate dimineata spre a se asculta Petru aceste motive, in unire cu conclu-
No. 13.736. 1913, Iulie. ca martor. ziunile ministerului public, hotärá§te :
Dat la 27 Iulie 1913. Respinge ca nefundat apelul facut de
Judecdtoria rurald Pantelimon-Dobroeqti, No. 7.933. Provazi Martin, lucrätor, din comuna Mo-
judetul Illov nastirea-Ca0n.
D-na Alexandra Gh. Nanu, fostä cu do- -In numele legii 0 al M. S. Regelui, Confirmä cartea de judecath No. 501
iniciliul in comuna -Horez, cätunul Rugi, ju- Noi judeatorul ocolului rural Mozáceni, din 1912, a judecätoriei rurale One§ti.
detul Gorj, iar acum necunoscut, este ci- In puterea dreptului ce ne acordá art. Condamna pe apelant la 30 bani porto
tati la aceastä judeatorie pentru ziva de 155-din procedura penald, po$al i sä pläteasci lui Armen Tauzun-
5 August 1913, ora 9 0 jumätate dimineata, Mandim i ordonám tuturor agentilor ad- gher 20 lei.
ca reclamantä pentru lovire ; cunoscând, eä ministrativi ai fortei publice, sa aducä Ina- Sentinta cu opozitie 0 recurs.
in caz contrariu, se va judech in lipsá. intea noasträ, pe Iorgu Mihai, au domiciliul Data i cititä in qedinti publied, la 13
No. 16.402. necunoscut, 'pentru ziva de 7 August Septemvrie 1912.
1913, ora 9 jumätate dimineata, spre a se No. 1.721.
- D. Constantin Tudorache M. Stoian, cerceti ca martor.
fost eu domiciliul in comuna Cornitel, ju- Dat la 27 Iulie 1913. -Tribunalul,
detul Dâmbovita, servitor la Dobre C. Mo- Având in vedere apelul fäcut de Aneta
No. 7.941.
ren, comuna Colentina, iar acum necunos- I. Curcuti contra cirtii de judecald cu
cut, este citat prin aceasta ca, in ziva de 5- - In numele legii 0 al M. S. Regelui, No. '1.160/912, a judectttoriei rurale Tärgu-
August 1913, ora 9 0 jumätate dimineata, Noi, judecatorul ocolului rural Mozäceni, Ocna, prin care este condamnatá pentru
sa ie la aceasta judecätorie ca inculpat ; In puterea dreptului ce ne acordä art. insulte la 15 lei amend& in folosul cornu-
contrariu, se va judecd in lipsi. nei, cu aplicatia art. 30 din codul penal in
155 din procedura penalä,
i ordonäm tuturor agentilor caz de insolvabilitate ;
No.16.420. 1913, lulie. Mandam
Având in vedere a din instructiunea ur-
administrativi ai fortei publice, sä aduci
Judecdtoria rurald Puesti, inaintea noasträ pe Latä Mihai, cu domici- mat& la prima instantä, cum 0 din lucrá-
judetul Tutova liul necunoscut, pentru ziva de 7 August rile aflate la dosarul cauzei, se constati in
'1913, ora 9 jumätate dimineata spre a se adevár in sarcina numitei inculpate faptul
D. §tefan I. lanu, fost cu domiciliul in de insulte ce i se imputä ;
comuna Gttrleni, jUdetul Bacäu iar acum asculti ca martoe. CA acest fapt este preväzut §i penat de
necunoscut, este citat ca, in ziva de 12 Dat la 27 Iulie -19-13.
art. 300, 396, alin. II, texte cari s'au tre-
August 1913, ora 9 0 jurratate dimineata, No. 7.940. cut in cartea de judecatä apelati ;
sk se prezinte la aceastá judecátorie ca in- Considerând cfi numita apelantä de0 le-
culpat pentru lovire in procesul reclamat - In numele legii 0 al M. S. Regelui, gal citatä 0 a avut cuno§tintä de termen,
de Marioara Paveluc, din Plopana ; la ne- Noi, judecAtorul ocolului rural Moziceni. tottq, azi nu se prezintá a-0 sustine apelnl
urmare se va aplied legea. In puterea dreptului ce ne acordä art. ce a Mud;
No. 10.581. 1913, Julie 24. 155 din procedura penal. Astfel fiind i intrucât §i pedeapsa apli-
Mandäm i ordonam tuturor agentilor catá este proportionatá eu gravitatea fap-
Judecdtoria ruralä §erbdne0i, administrativi ai fortei .publice sä aducá
judetu1 Olt tului savir§it de numita.
.1naintea noastra pe Mihai Täicuna, cu do- Tribunalul gäse§te ci apelul este ne-
D. Snare Michlilescu, fost cu domi- miciliul necunoscut; pentru ziva de 7 Au- fundat i deci urmeazä a-1 respinge ca atare.
ciliul in comuna Mogomti, judetul Olt, iar gust 19'13, spre a se asculti ca martor. Pentru aceste motive, in unire cu con-
acum necunoscut, se citeazä ca,ln ziva de Dat la 27 Iulie 1913. cluziunile ministerului public, d. Valenti
11 August 1913, ora 9 jumätate dimineata, No. 7.942. Ionescu, procuror, hotará§te :
sä se prezinte la aceastä judecatorie ca Respinge ea nefundat apelul fäcut de
martor ; contrariu, se va amendà. DECIZIUNI Aneta I. Curcutd, din Tirgu-Oena.
No. 13.479. 1913, Iulie 28. Confirmá cartea de judecatá No. 1.160
Tribunalul Bacäu, sectia din 1912, a judeatoriei rurale Tirgu-
Se face cunoscut d-lui Florea Ion Gugiu, Ocna.
lost cu domiciliul in comuna Floru, judetul Tribunalul, Condamni pe apelanti la 30 bani porto
Olt, iar acum necunoscut, pentru a se pre- Avand in vedere apelul fäcut de Provazi po§tal.
zentà in ziva de 11 August 1913, la comuna Martin contra cartii de judecati No. 501 Sentinta cu opozitie 0 recurs.
Floru, judetul Olt, a asistá la másurátoarea din 1912, a judeedtoriei rurale One§ti, prin Datä cititi in qedintä publicä, la 13
averii defunetului säu tatä Ion Gugiu, corn- care numitul este condamnat pentru loviri Noemvrie 1913.
pusi din 3 0 jumitate ha, 0 3.500 mp, pá- distrugere, la 5 zile inchisoare corectio- No. 2.438.
mânt rural arabil i loc de mg. nalä 0 30 lei despágubiri societätii Union
Expert, Ilie N. Baicu. 0 30 bani port postal ; Tribunalul Vaslui
Având in vedere cä din instructiunea ur- Tribunalul,
MANDATE DE ADUCERE math' la prima instanttt, cum din lucrä- AvAnd in vedere cä d. judecätor de in-
rile aflate la dosarul cauzei, se constatá in structie de pe lingä acest tribunal, prin
Judecdtoria rurald Mozaceni, adevär in sarcina numitului inculpat faptul ordonanta definitiva No. 45 din 1 Decem-
judetul Teleorman de loviri i distrugere ce i se imputä ; vrie 1910, trimite in judecatä pe Niculae
Cá acest fapt este previzut i penat de Breabän, fost agent de pereeptie la eir-
In numele legii 0 al M. S. Regelui, cumscriptia 14 Armäqoaea, actualmente
Noi, judecátorul ocolului rural Mozäeeni, art. 238, alin. II, 239, alin. I din codul
penal, texte cari s'au trecut in cartea de dispärut, pentru delictul de fals in acte pu-
In puterea dreptului ce ne acordd art. Mice, preväzut i pedepsit de art. 124 din
judecatä apelatá ;
155 din procedura penalä, i pedeapsa a- codul penal ;
Mandäm i ordonäm tuturor agentilor Cä astfel fiind i intrucit

www.digibuc.ro
4064 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913
Aviind in vedere cd din instructiunea in parte eu d. inagistrat-stagiar al parche-
urmati inaintea d-lui judecätor de Judeeätoria rurald Bdra,
tului, in nninele legii, hotirdste : judetul Roman
instructie, cit cea oralä urmati astäzi Condamnä pe Niculae Breabin la 7 luni
inaintea tribunalului, se constatii in fapt inchisoare corectionalä pentru delictul de Prin cartea de judecatä No. 1.342, din
urmätoarele : prin luna August 1906, in- fals in acte publice sä plateased Statului 12 Decenivrie 1912, s'a hotärit :
eulpatul Niculae Breabin pe and se gisea suma de lei 27, bani 45, ca despägubiri ci- Condamnä pe Joan Chiriac Smen, cu do-
ca agent fiscal la perceptia circurnseriptiei vile. miciliul in comuna Doljesti, judetul Roman,
14, ineaseazd suma de 40 lei dela Ionitä Cu opozitie i apel. iar acurnnecunoscut, de profesiune mun-
Cojocariu din comuna Armisoaea in contul citor, dovedit culpabil pentru lovire, sä su-
Pronuntatä in sedintä public:6, la 27 Fe- fere 15 zile inchisoare corectionald, plus sä
sumei ce datorà Statului pentru pdpusoi, vruarie 1913.
eliberândul chitanta No, 355 din 30 Au- pläteasca Statului 1 leu, 20 bani bani por-
gust 1906, si pentru No. 821. tul postal.
insu1 aceastä
sumi falsified in registrul de chitante co- Tribunalul Iasi Cartea cu apel.
torul, trecind in el pe Costache Breabän
eu 12 lei, 55 bani, procente datorite credi- Tribunalul, Judecätoria ruralä Beregti,
tului agricol, pe care sumi de -12 lei, 55 AvAnd in vedere apelul fácut de incul- judetul Covurlui
bani, a si vársat-o la destinatie, iar suma de patii Pavel Gheorghiu i Lascar Durai din Prin cartea de judecatá No. 731, si fa-
40 lei primitä dela Ionitä Cojocariu o intre- eomuna Buciurni, judetul Iasi, contra cirtii cand aplicatiunea art. 306 si 308 din'codul
buinteazi in folosul säu, cd atdt chitanta de judecatá No. 195/912, a judecdtoriei penal, s'a hotärit :
cât i cotorul ei sunt iscalite de inculpatul ocolului II rural Iasi, prin cari numitii sunt Condamnä pe Maria Gr. Cutitaru, din co-
Niculae Breabän ca perceptor, astfel cä a condamnati pentru furt cu efractie tdi- muna'Bolintesti, la 15 zile inchispare co-
prejudiciat Statul cu suma de lei 27, nuire, la câte o lunä inchisoare corectio- rectionali.
bani 45 ; nalä Cu apel.
Considerind ori faptul asa cum se des- Adoptând in totul motivele din cartea de Data i cititä in sedintä publied, la 2'1
erie, se stabileste pe deplin din arätirile judecati ; Noemvrie 1912.
lui Ioniti Cojocariu fdeute la instructie, cat Pentru aceste motive, hotard§te
si din verificarea i confruntarea chitantei Judecatoria rural& Corbii-Mari,
cu No. 355 din 30 August 1906 cu cotorul Respinge ea neintemeiat apelul fdeut de judetul 'nave
inculpatii Pavel Gheorghiu i Lascar Durai,
ei din registrul de chitante respectiv, con- din comuna Buciumi i confirmä in totul Prin cartea de judecatd No. 12 din 14
statare ficutä de d. jude-instructor prin cartea de judecati No. 195/912 a judecii- lanuarie 1913, si pe baza art. 300 si 396
procesul-verbal dresat in ziva de 19 Noem- toriei ocolului II rural Iasi. din codul penal, s'a hotarit :
vrie 1910, Oat la dosar ; Condamnä pe Traian Ionescu, din co-
Avind in vedere cä dupi art. 124 din Cu opozitie si recurs.
muna Udeni, judetul Vlasca, pentru delictul
codul penal, orice funetionar sau ofiter pu- cititi in sedintä publicä la 18 de insultd ce a comis, sa pliteasca 5 lei a-
blic care alcituind acte scrise privitoare la Decemvrie 1912. mendi in folosul Statului, cu aplicatia
f unctiunea lui, va fi cu viclenie denaturat No. 1.516. art. 28 din codul penal, in caz de insol-
substanta sau circumstantele lor, consta- vabilitate.
and ca adevárate fapte mincinoase, consti- EXTRACTE DE DECIZWNI Cu apel.
tue delictul de fals ta acte publice; Data si cititá in sedintä publicd, la 14
Avind in vedere cä, prin ordonanta de Tribunalul Ilfov, sectia comercialä lanuarie 1913.
urmärire a judelui-instructor, aeeleasi fapte Tribunalul, pnin sentinta No. 1.206 din
sunt calificate ca fals in acte publice i ca 26 Iulie 1913, hotäraste : Judeatoria ruralä Dumitresti,
delapidare de bani publici ; judetul Olt
Admite cererea fácutá de firma Abram
Avand in vedere ci delapidarea de bani Einhorn & Co., cu petitia inregistratä la PrIn cartea de judecatá No. '107, s'a Ito-
s'a sävdrsit prin mijlocul falsului in acte No. 33.515/913. tärît:
publice, cä, prin urmare, faptele comise de Condamni pe Lixandru Cristea Popa, sol-
inculpat cad sub prevederea exclusivá a Acordi numitei firme o prelungire a mo-
ratoriului pe timp de 6 luni socotit dela 29 dat in regim. 14 artilerie, in baza art. 308
art. 124 din codul penal, neputând primi din codul penal, sä sufere inehisoare coree-
douä calificari ; Iulie 1913, data expirdrii primului mora-
toriu, in care interval va achitä toate crean- tionald pe timp de 30 zile, plätind i 15 lei
CI, astfel hind, faptul pus in sarcina in- tele exigibile. despigubiri civile reclamantului Ilie Fl. St.
culpatului Niculae Breabáln constitue in Cojocaru, din Dienci, judetul Olt.
drept toate elementele delictului de fals in Num4te ea membrii in comisiunea de
supraveghere a comertului numitei firme Cartea cu apel.
acte publice, i deci in contra sa urmeazd
a se face aplicatiunea dispozitiunilor ai t. pe creditorii: Abram Haberman, Bernard Mid si eititá in sedinti publici, la 31
124 din codul penal, combinat cu 60, alin. Lichtenthal si S. Ghinsberg, cu obligatiunea Ianuarie 1913.
ultim din codul penal, de oarece judecata de a depune la tribunal la fiecare 15 zile,
in aprecierile sale constati circumstante situatiuni de plata creantelor exiaibile pre- - Prin cartea de judecati No. 166- s'a
atenuante in favoarea inculpatului ; cum si a relatii tribunalului moduti de admi- hotärit
nistratiune in acest moratoriu. Condamnä pe Gheorghe Visan, fost cu
Väzind mentionatele texte de lege, cari
s'au citit in sedinti publicä de d. prese- Insfircineazd in mod oficial pe d. Abram domiciliul in eomuna Bábeni-Bistrita, jade-
dinte ; Haberman, sub a sa rdspundere, sä facä in- tul Valcea, iar acum necunoscut, pentru
Vizind eâ inculpatul prin sivirsirea fal- casdrile zilnice, iar plätile se vor face tot delictul prevazut de art. '144 din legea or-
sului a prejudiciat Statul cu suma de lei 27, prin d-sa, conform art. 837 § 2 din codul ganicä a comunelor rurale, sä sufere Mehl-
bani 45, astfel cd cererea fäCtitä de d. ad- comercial. soare corectionald pe timp de 15 zile, iar
vocat al Statului de a li se acorda suma ea Se vor indeplini dispozitiile art. 943 din pentru contralientie la art. 103 din legea
despägubiri civile, este intemeiatä i justi- codul comercial. politiei rurale, sii plateasca 15 lei ámendi
ficatä ; In folosul comunei Odordlu, cu aplicatia
Cu apel.
art. 30 din codul penal, in caz de insolva-
Pentru aceste motive, redactate de d. Dati i cititä in sedinti publicii la 26 bilitate, plätind si 50 lei despdgubiri civile
membru de sedinti C. N. Ciurea, de acord Iulie 1913. d-lui Ion Báditi, din Opordlu.

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4065

Car tea cu-aptil. cultor, din atunul Po§ta, comuna Frecatei, gäse§te ea in favoarea inculpatilor stint
Data' i citita in rdintä publicá, la 11 judetul Tulcea, pe and lucrit in portul circumstante atenuante, pentru care a'i mai
Fevruarie 1913. Constanta, face .cunoqtinta unui individ a- ti§urà pedeapsa, face in cauzii §i aplicatiu-
nume Stelian lonescu, celalt inculpat, nea art. 60 din codul penal, al cärui text
Judecatoria ruralä Ivesti, dupa ce se imprietenese arnandoi, convin sa deasemeni s'a citit in qedinti publicii.
judetul Tecuci plece in Ploe§ti, pentru a gig de lucru, Pentru aceste Motive, in virtutea legii,
Prin cartea de judecati No. 198, s'a pleaca din Constanta cu trenul, dar pentru hotära§te :
hotari t : ca nu mai aveau bani snficienti pentru Condamni pe inculpatii Vasile Chirila,
Condamna pe Dumitru Vinea, din co- drum, Inainte de gara Monteoru, se hotaräse minor bulgar, din comuna Frecatei, judetul
muna Ive§ti, culpabil pentru faptul de in- sä-§i continue drumul cu piciorul, project, Tulcea i Stelian C. Ionescu, lost cu domi-
suite, sä suferä o zi inchisoare corectionala care 1-a i pus in executare, iar noaptea ciliul in Constanta, iar acum necunoscut,
§i la 25 lei amendi in folosul comunei târziu, când aproape i personalul gari nu ca pentru faptul de furt ce a comis, pre-
1ve§ti, cu aplicatia art. 28 din codul penal, mai era pe peron, ajungind in gara Mon- vazut i pedepsit -de art. 310, alin. II din
in caz de insolvabilitate, cum §i sä pliteasca teoru i vazand un cufär pe peron, profita codul penal, sa sufere fiecare cite 1 an in-
1 leu despagubiri civile reclamantului. de ocazie ca nu era nimeni vada, ridica chisoare corectionala.
Cu drept de apel. cufärul, care continea trusoul depus de Pe- Cu apel.
Data vi eitita in §edinta publicä, la 28 tre Tomescu, §eful postului din Pue§ii, ju- Data i cititä in §edinta publica, la 27
Fevruarie 1913. detul Tutova, asatorit de curând, i cu el Fevr oarie 1913.
se duc pe camp in dosuL gäri, de unde dupa No. 234.
- Prin cartea de jadecata No. 374, s'a ce-1 sparge i ia lucrurile gäsite inteansul,
hotärit : pleaeä cu ele incarcate inteun sac, spre Grefa tribunalului Ilfov, sectia III
Condamna pe Gherasim Cotrombis, fost ora§ul Buzau, ca sa le yaw* pe drum ei civilo-corectionalä
cu domiciliul in comuna §erbane§ti, judetul intalnesc pe Ion S,erdiu, unul din martori,
Tecuci, iar actualmente necunoscut, culpa- ce s'a audiat astazi, care dupä ce convine Extract
bil pentru faptul de raniri grave, sa sufere cu ace0i doui indivizi, ii duce .in Buzau, D-na Ana Solomonica, de profesie mena-
3 luni de zile inchisoare corectionala pentru suma de lei 2, bani 50, ajun§i la domiciliata in Bucure§ti, strada Ge-
pläteasca 25 lei atnenda in folosul Statului Buzau, incep desfacä lucrurile furate §i neral Lahovari No. 29, judetul Ilfov, a cerut
cu aplicatia art. 28 din codul penal in caz ca sä nu parä suspecti, Vasile Chirila spune acestui tribunal prin petitia inregistrati
de insolvabilitate. cumpärätorilor cä lucrurile furate sunt ale la No. 15.477 din 22 Iunie 1913, sä fie
Cu drept de apel. unei surori a lui, care a fugit cu un mocan divortatä de sotul säu penfru motive din
Data §i citita in ledinta publica, la 4 din Ploe§ii, §i din aceasti cauza parinti lui cauza. determinati.
Maiu 1913. s'a hotirit ca sä-i vândá trusoul ; Din casätorie este 1 copil, Leonida.
Cu toate minciunile intrebuintate de Va- Averea sotului park aratati de sotia re-
Judeatoria ruralä Merei, sHe Chirild,la urma urmei faptul a fost
judelu1 Buziu clamanta prin mentionata petitie se compune
descoperit, cad in ziva de 5 Maiu 1912, din :
La ordinea zilei ffind judecarea actiunii fiind gäsit in ora§u1 Buzau, pe stradä de un 1/6 parte indiviza in imobilele situate in
penale, in care Vasile Chirilä, din comuna agent politienesc, este dus inaintea subco- Iai: strada §tefan cel Mare No. 21, strada
Frecatei, catunul Po§ta, judetul Tulcea §i misarului de politie, care a facut primele Anastase Panu No. 30, strada C. A. Rosetti
Stelian C. Ionescu, din ora§ul Constanta, cercetäri i inaintea acestuia, cat §i Main- No. 30 §i C. A. Rosetti No. 18.
actualmente dispärut, pentru faptul de furt, tea d-lui prim-procuror §i judecator de in- Sotia se serve§te cu act de pauper-
prevazut i pedepsit de art. 310, alin. II structie, a märturisit faptul a§a dupä cum tate.
din codul penal, sävir§it in prejudiciul re- 1-a sävar§it, aratând pe Stelian Ionescu, Termenul infati§arei este fixat pentru
clamantului Petre Tomescu, din comuna care a dispärut' ca 'Arta§ la furtul cufäru- ziva de 5 August 1913.
Pue§ti, judetul Xutova. lui din gara Monteoru ;
La apelul cauzei, a räspuns numai mar- Având in vedere ca, faptul astfel expus Acest extract se publicä prin Monitorut
torii, lipsind reelamantul Tomeseu Petre, se stabile§te cu suficienta mai intii din mar- 0 (idal, conform art. 285 din codul civil
Steliean C. Io- turisirile lui Vasile Chinilá, unul din incul- modificat.
inculpatii Vasile Chirili
nescu, procedura completa ; pati, care dela inceput i panä la sfaritul No. 17.143. 1913, Iulie 25.
S'a citit lucrärile din dosar, i s'a intro- instructiunii a declarat cá impreuni cu
dus i audiat martorii Ivancea Tudor §erdiu, prietenul sat', Vasile- Stelian C. Ionescu, a Primul-presedinte al tribunalului
Marita Gh. Catoiu, Constantin Ion §erdiu furat din gara Monteöru cufirul lui Petre Prahova, sectia I
Ion erdiu, pe Sf. cruce, conform art. 153 Tomescu, din Pue§ti, märturisire care este Comisiunea pentru regularea consoti-
din procedura penala, de ale carui depu- coroborati i cu faptul gasiri a unei parti darea drepturilor de concesiuni petro-
neri s'a luat nota la dosar ; din obiecte, cum §i cu arätärile celor ce au lifere din judeful Prahova.
Judecata, cumparat lucruri dela inculpatii i anume :
Asupra actiunii penale de fata ; Ivanca T. §erdiu, Marita Gh. Catoi, Con- D-nii Mitica Grigorescu §i Moritz Veiss,
Avfind in vedere actele i luerarile din stantina I. *erdiu, Ion §erdiu §i Susana cu petitia inregistratä la .No. 30.157/913, a
dosar ; Bälosu ; cerut consolidarea drepturilor lor de conce-
Având in vedere cä, inculpatii de azi Considerind dar ca numiti inculpati prin siune i exploatare ce are asupra a 19 parcele
stint dati in judecata pentru faptul de comiterea acestui fapt al lor s'au facut cul- terenuri petrolifere, situate in comuna Bor-
furt, previtzut i pedepsit de art. 310, alin. pabili de delictul de furt preväzut i pedep- deiu, din judetul Prahova, configurate in
II din codul penal ; sit de art. 310, alin. II din codul penal; schitele de plan elate la dosar, Nate cu
Având in vedere ca, din rechizitorul de- Avand in vedere ca, din extractul de actele §i dela persoanele urmätoare :
finitiv sub No. 38, al d-lui prim-procuror nntere sub No. 7/897, al comunei Telita, Cu actul transcris special No.1.637/913,
al tribunalului Buzau §i din ordonanta de- se constatä ca inculpatul Vasile Chirilä e dela Floarea Ion C. Dinu cu sotul, 3 parcele
finitivä No. 54/913, a d-lui jude-instructor minor, pentru care se face §i aplicarea anume :
al tribunalului Buzau, cum §i din depune- art. 63 din codul penal, al carui text s'a 1) Una de 6.342 mp, nla Dumbravi",
rile martorilor audiati azi se constatä In citit deasemeni in pdinta ; vecind cu Marit R. Pärvu, Nita P. Plopeanu,
fapt urmitoarele : Avand in vedere, hag cä judecata apre- Nita E. Nitu §i Marin R. Parvu ;
Inculpatul Vasile Chinilá, originar agri- ciind imprejuririle in care s'a comis faptul, 2) Alta de 6.944 mp, la »Dnmbrava".

www.digibuc.ro
4066 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913

vecinä cu Marin P. Stan, Tome P. Niculae, a are vreun drept asupra terenurilor des- 5. A revizui obiectele asigurate ; a anulg
Ion M. Ionescu i drumul ; crise mai sus, sg-si formuleze pretentiunile asigurgri conform conditiunilor de asigu-
3) Alta de 5.100 mp, ain Sat, vecinä cu lor prin petitii adresate primului-presedinte rare.
Merin M. G. Vlaicu, Ionitg M. loan, Oda al tribunalului Prahova, fie inainte sau Toate aceste cu restrictiunile preväzute
Ion M. Ionescu. chiar in ziva cercetgrii in localitate. in procure depusg la tribunal $ i transcrisá
Cu acelas act dela Nita Sterian 4 parcele No. 47.707. 1913, Iunie 14. in registrul destinat pentru aceste.
anume p. Directiunea general5
4) Una de 4.340 mp, ape Plai, vecing. Extract depe contractul de societate autentificat de a societpi generale de asigurare
tribunalul Constants la No.1.483/913. 1:Dacia Romcinian
cu S. C. Mgr* Const. I. Buzilä, Nip. G. din Bucuregti,
Berearu i Gh. I. Nitu ; Intre Pompeu Ghetti, Cristu Vasiliu A. Totisser, director
5) Alta de 5.642 mp, ain Dumbravgu, Ivanciu Dumitriu, primul din orasul Bres- Strada Vienei No. 3.
vecinä cu Ion G. Stancu, Serban Urláteanu, cia, din Italia si cei doi din urmá din ora-
drumul plaiului i Trinase P. Bazgá ; Grefa tribunalului Dolj, sectia
sul Constanta, a intervenit un contract de
6) Alta de 4.350 mp, nla Dumbravg u; societate, pentru exploatarea unui brevet Se atesta cii aceastg procurä s'a tran-
vecing cu Iordache G. Popescu, Nae Vasile de inventiune, sub denumirea de a Acustic Seris in registrul de transcriptiuni sub
;erban i drumul ; de piano". proprietatea d-lui Pompeu No, 34/913.
7) Alta de 9.030 mp, ain Dumbravägg, Ghetti. (Urmeazg semnätura grefienilui).
vecing. cu Nae V. Serban, Maria lordache, Capitalul depus e de lei 700 si s'a depus
Gh. Popescu drumul plaiului. de asociatul Cristir Vasiliu.
Cu actul transcris speeial No. 1.636/913, Beneficiul acestei asociafii se va repar- ANUNTIIIII ADMINISTRATIVE
dela Nitä Const. I. Dinu, vg.cluvg, 2 parcele tiza astfel : d. Pompeu Ghetti 80°/0, d.
anume : Cristu Vasiliu 13, 33°/0si Ivanciu Dumitriu
Prefectura judetului Dolj
8) Una de 1 h 3.000 mp, nin Dumbravg. 6,670/0. Se aduce la cunostinta generalg cg, in
vecing cu Stan Nutg, lonitá P. Plopeanu, Nici un fel de salariu sau aconturi nu ziva de 4 Septemvrie 1913, ora 11 a. m.,
Grigore R. Pgrvu si Marin R. Pârvu ; primeste nici unul din asociati, pang ce nt se va tine la prefecturg (administratia ju-
9) Alta de 4.200 mp, «la Redie, vecing s'a inceput exploatarea brevetului. deteang), licitatie cu oferte scrise, sigilate
cu Anghelache Licuriciu, Nicula M. Stan, Asociatia incepe de la 1 Iulie 1913 $ i fárá drept de supraofertä, pentru darea
drumul GlAvana mostenitorii I. Panaitescu. expirä la vânzarea brevetului ; iar in caz in exploatare a zävoiului depe matca râtr-
Cu acelas act dela Marin T. Mee, 3 par- când brevetul se va exploatà de cgtre aso- lui Jiu, cuprins In perimetrul islazului ce
cele anume :- ciati, asociatiunea rämâne pe timp nelimitat. s'a dat comunei Filias, in suprafatä de 4
10) Una de 1 h 200 mp, a in Dumbravilu, Ivanciu Dimitriu. hectare, 6.500 mp, din care 4 hectare $ i
vecinä cu Ion G. I. Mee., Petre G. Diaconu, Constanta, 19 Iulie 1913. 400 mp pádure curatä.
Stan N. Dinu i drumul ; Exploatarea zgvoiului va incepe indath
11) Alta de 3.672 mp, nla Borcesti, Gre fa tribunalutui Constanla dupg confirmarea adjudecatiei $ i se va exe-
vecing cu Ion M. Ionescu, Ion G. I. Mee., Prezentul act se atestá de noi s'a tre- cuti in conformitate legea silvicä, cu
loniti G. Surcelea i Badea I. Bâjea ; cut in registrul de transcrieri sub No. 240, conditiunile intocmite referatul d-lui in-
12) Alta de 4.450 mp, la Dumbraväu, iar in cel de societati la No. 285 $ i hi cel giner-silvic al judetului No. 15/913, care
vecinii cu Stan St. Mee, Const. C. Niculae, de ordine sub No. 240/913. impreuni cu schita de plan se pot vede in
Ion G. V. Mee. si Stan St. Bâjea. (Urmeazä semnätura grefieruhn). orice zi la prefecturg in orele de lucru.
Cu actul transcris special No. '1.638/913, D-nii concurenti pentru a putei fi ad-
dela Vasile T. Stoica 4 parcele anume : Extras din procura No. 2.757 din 3116 A prilie misi la licitatie, trebue sä depunä la ziva
13) Una- de 1 h 1.100 mp, ala Runettu, 1913, ce s'a dat de societatea generalii de asi- fixatä o garantie de lei 1.000 in numerar
vecing cu Manole Stoian, apa Runcu, Toma gurare nDacia-RomAnia, d-lui Stefan Constan- sau efecte garantate de Stat.
P. Diaconu i drumul ; tinescu, din Craiova i transcrisii in registrele Dispozitiunile art. 72- 88 din legea con-
14) Alta de 6.750 mp, ala Gavanau, ve- onor. tribunalului Dolj, In ziva de
1913. tabiltätii publice sunt aplicabile acestei
cing cu Catrina P. Bärlijea, Ghit I. Stoica, licitatii.
Ion I. Surcelea si Marin T. Stoica ; 1. A primi oferte de asigurare pentru No. 8.347. 1913, Iulie 28.
15) Alta de 8.845 mp, ala Dumbravgu, ramurile incendiu, grinding., viatg acci-
vecinä cu Nae M. Antonescu, Ionitá Bog- dente. Primirea ofertelor chiar incasarea Prefectura judqului 'Hoy
toiu, Costieä C. Badea si Ion Barbu : premiului nu oblig pe societate inainte de Se public:4 spre cunostinta generalg cg,
16) Alta de 4.440 mp, ale &ma", v& epoca fixatä in politä pentru inceperea asi- in ziva de 31 August 1913, ora 1l a. m.,
cinä cu Catrina R. Bärlijea, Nitä T. Stoica, Intgrzierea din partea ágentului a se va tine licitatie in pretoriul prefec-
apa Mislea si N. T. Stoica. trimiterei ofertelor la loeul unde este a se turii Ilfov, situatä in strada Ilfov No. 5, pin
Cu acelas act transcris special No. 1.635 emite polite., nu constitue oferentului nici oferte sigilate, cari se vor primi pânila acele
din 1913, dela Iordache N. Pescaru 3 par- un drept fat cu societatea. ore, pentru darea in intreprindere a apro-
cele anume : 2. A emite politele suplimentele pen- viziongrii a 310 mc pietris, necesar soselei
17) Una de 5.709 mp, I7la Runcua, ve- tru asigurgrile de incendiu grinding, po- judetene Bucuresti-Oltenita, lotul II, km
cing eu Petre T. Gâtej, Ion Radu, apa Runcu, trivit conditiunilor de asigurare tipArite in 19-35, care lucrare depe deviz este de lei
Grigore C. Radu ; dosul politelor, pe cari nu le va putei mo- 3.687.
18) Alta de 1 h 4.766 mp, n la Dumbravii., dific prin adausuri manuscrise. Amatorii pot vedei proiectul in orice zi-
vecinä cu Al. Panaitescu, mostenitorul Du- 3. A incash orice fel de creante ale socie- de lucru, in cancelaria prefecturii (servi-
mitru Boroiu, Zamfir I. Simion si Maria I. -CAW trimise in acest scop de directiune, pe ciul administratiei judetene), dela orele 8 a.
Blea ; care va aplich stampila societátii pune m.-1 p. m., iar a doua zi de sárbátoare de
19) Alta de 9.430 mp, »la Runcua, ve- data platii. Chitantele manuscrise nu sunt la 2-7 p. m.
cinä cu Dumitru Mocanu, Gh. Stoian, dru- recunoscute de societate. Concurentii, pentru a putelt fi admisi la
mul i Dinu Badea Gheorghe. In momentul daunei, agentul nu va pu- licitatiune, trebuie sfi depunä, odatä cu
S'a fixat ziva de 31 August 19.13, ora teg priml premiu. ofertele d-lor garantia provizorie de 40/0
9 a. m., pentru efectuarea aeestei cereri la 4. In cazuri de daunä, eordonä sau opri in efecte garantate de Stat sau in numeral-,
localitate. evacuarea incgperilor amenintate $ i a lua prezentând recipisa Casei de depuneri
Sunt vestiti toti aceia cari ar pretinde in pästrare registrele daunatului. consemnatiuni.

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4067

D-nfi coneurenti se vor conformi si deci- ACT CONSTITUTIV lor, conform alAturatului inventar, libere
ziunii onor. minister al luerdrilor publice cu AL de mice sarcine ;
No. 18.630/908, publicatä prin Monitorul SOCIETÄTEI ANONIME ROWE PENTRU INDUSTRIA HARTIEI
b) Instalatiunile firmei noastre, atât mo-
0 ficial No. 92 din 24 Iulie 1908, pagina g A LENNULUI, FOSTÁ GUSTAV EICHLER
bile cAt si imobile, pentru exploatarea lem-
4203, ficAnd ofertele lor in acele conditiuni. nului, elate la Bicaz, Hangu, Rimnieu-
Dispozitiunile art. 70-83 din legea con- Intre subsernnatii : Sdrat, Tulgyesi, Farcasa, Szugo, Gyorgy-
tabilitätii generale a Statului, vor fi aplica- szent Miclos, cu toate clädirile, uneltele,
bile la aceastä licitatie. I. Firma Gustav Eichler, soeietate in masinile si aceesoriile lor, precum si liniile
Meseriasii români, pe baza art. 103 din nume colectiv, cu sediul in Piatra-Neamtu, ferate, liniile Decauville, liniile ferate ae-
legea meseriilor, "or fi preferiti la luerärilereprezentatä prin proprietarii säi subsem- riane, vagonetele, locomobilele, etc. si veri-
si furniturile cari nu tree peste 30.000 lei, nati : Bruno Schlessiger, cornerciant, domi- ce alte instalatiuni aflate la fabricele si ga-
chiar daeä ofertele lor vor 11 mai scurnpe cilia! in Gera (Germania), reprezentat prin terele noastre, precum si la pädurile din
cu 5 la sutä (teat ale celorlalli concurenti subsemnatul Artur Schlessiger, autorizat tarA si Ungaria, ce avem in exfloatare, con-
§i vor fi adrni§i a depune numai jumitate cu procura legalizatd de ministerul de ex- form aldturatului inventar. Instalatiunile
din garantia cerutä la licitatiune. terne sub No. 3.974/913; Margareta Fled- imobilele din aceste localitA ti, le aducem ea
Conditiunile vor fi acelea ale onor. minis- wig Dr. Rolle, rentierd, domiciliatä in Gera, aport social hi litnitele drepturilor pe cari
ter al luerärilor publice, cu derogare dela cu autorizatia sotuluimeu Dr. Martin Rolle, la avem si noi, conform contractelor exis-
art. 17 din conditiunile speciale, cä jude- r6prezentatä prin subsemnatul Artur &hie- tente ;
tul nu acordd nici un premiu, chiar dad ssiger, autorizat cu procura legalizatä de ef Toa'e materialele prime, marfa semi-
pietrisul se va aduce inainte de termenul miuisterul de externe sub No. 3.975/913 si fabricatä sau marfa gata, lemnul de reso-
contractat. Artur SchlesSiger, comerciant, domiciliat nantä, lemnul in picioare i mice alte ma-
Termenul ce se acordi pentru aprovi- in Gera, lucrând atät in numele meu per- teriala sau märfuri elate la fabricile noas-
zionarea acestei furnituri va fi de 2 luni dela sonal, cit si ca procurator al d-lui Bruno tre din Piatra-Neamtu, la Bicaz, Hangu,
data semndrii contractului. Schlessiger si al d-nei Margareta Hedwig Râmnicu-Särat, Tulgyesi, Farcasa, Szugo
Dr. Rolle, cu procurile arätate mai sus ; Gyorgyszent Mielo, aflate cum se specified
Supraoferte nu se primesc.
2) Gh. Gh. Ghitescu, proprietar, domi- in aläturatul inventar ;
No. 10.219. 1913, Me 30. ciliat in Fälticeni ; cif Toate eontractele de cumpärare de
Primäria Craiova 3) Walter Dickin, directorul general al pAduri si de lemne, incheiate cu Statul romd-
bäneei de credit romAn, domiciliat in Buell- nesc, cu comunitätile din Ungaria sau cu
In ziva (le 19 August 1913, ora 10 di-
mineata, s'a (lestinat a se tine din nou li-
resti, strada Concordiei No. 23 ; particularit din tard sau striinitate, con-
4) Oscar Stati, proprietar, domiciliat in tractele pentru vAnzare de materiale, con-
citatie publicd, in sala de sedintA a consi- Piatra-Neamtu ;
liului comunal al acestei primärii, cu oferte traetele in participatiune, precum si verice
5) Nicu I. Ioaniu, proprietar, domieiliat alte contracte cu antreprenori, furnisori si
inchise si färä drept de supraoferte, pentru in Piatra-Neamtu ;
aprovizionarea urmätoarelor cumpärätori, concesiunile de cäi ferate,
6) Oscar Kreindler, comerciant, domi- creantele, numerariul atlat in casä, polite,
1) 5.000 mp pavele. de granit paraleli- ciliat in Piatra-Nearntu ;
pipedice, avAnd urmAtoarele dimensiuni :
efecte publiee, avantagiile legii pentru In-
7) Albert Peitz, comerciant, domiciliat in curajarea industriei nationale, in fine toati
a) 10 la 12 lAtime ; Fdlticeni, s'a incheiat prezentul contract de
b) 16 la 20 lungime ; afacerea firmei Gustav Eichler, din RomA-
säcietate, precum urmeaza : nia si Ungaria, cu toate drepturile dobAn-
c) 12 la 14 grosime.
2) 5.000 mp asfalt pentru trotuoare, Pe baza aci anexatelor statute, sus nu- dite pentru aceastä intreprindere, cu tot
provenimi din a.sfaltul-din pulbere de stand mitii contractanti formeazä si constitue o activul ei care este pe ziva de 1 Ianuarie
de asfalt bitum de Tiinidad si pietri§ md.- societate pe actiuni sub denurnirea de 1913 de lei 8.383.899, bani 40, si cu tot
runt de Jiu. Societate anonimA românä pentru industria pasivul ei, care insumeazd pe aceias zi lei
hârtiei si a lemnului, fostä Gustav Eichler"; 3.383.899, bani 40, astfel cum rezulti din
3) 20.000 mp bolovani de rail, calculat aici anexatul inventar, semnat de noi, care
pretul pe vagonul de 10.000 kg. in limba germand : nRumaenische Aktien-
gesellschaft fuer Papier und Holzindustrie, face parte integrantä din acest act si cum
Toate aceste materiale sunt necesare a-
cestei primärii pentru câteva strade ale a- vormals Gustav Eichler" ; in limba fran- rezultä si din registrele flrmei Gustav Ei-
cezA : »Société anonime roumaine pour chler, incheia'e pe ziva de 1 Ianunrie1.913,
cestui oras.
l'industrie du papier et du bois ci-devant cu singura rezervA previzutd mai jos.
So aduce aceasta la cunostinta generalä Gustav Eichler", pentru seopul ardtat in Subsemnatii, Bruno Schlessiger, Artur
a d-lor amatori cari sunt invitati a se pre- art. 2 din statute, avAnd sediul in Bucu- Schlessiger si Margareta Hedwig Dr. Rolle,
zentA la aceastä licitatie in ziva si ora sus resti. In calitate de proprietari ai firmei Gustav
arAtatd, pregdtiti fiind de cuvenitele oferte Aceste statute, investite su semnäturile Eichler, nu aducem ca aport social in noua
si garantii de 4 la sutd din costul furniturii. contractantilor, formeazd parte integrantd societate, singure contractele ce firma Gus-
Dispozitiunile art. 72-83 din legea con- din acest contract. tav Eichler le are incheiate cu administra-
tabilitAtii generale a Statului sunt aplica- II.Capitalul societätei este de lei 5.000.000, lia domeniilor Coroanei, referitoare la ex-
bile si prezentei licitatii. repartizat in 4.000 actiuni la purtAtor de ploatarea pädurilor Suha i Gäinesti, do-
No. 8.430. 1913, Iulie 27. cite lei 1.250 sau 1.000 mArei fiecare. meniul Milini si la arendarea mosiei Mdlini,
Aeest capital s'a format in modul ur- precum si la contractele de cumpärare de
mitor lemn brut, referitoare la pdclurile Sabasa,
ANUNTURI PARTICULARE Subsemnatii Bruno Schlessiger, Marga- Borca, Farcasa §i. Bicaz, cu actele auten-
reta Hedwig Dr. Rolle, autorizatd de sot si tificate de tribunalul lloy, sectia de nota-
pierzAnd cuponul No. 11.186 pentru Artur Schlessiger, in calitate de proprie- Hat, la No. 4.320/910, 4.321/910, 4.322
22.945 kg titei Bustenari, eliberat de tari ai firmei Gustav Eichler, aducem ea din 1910, 4.323/910, 1.139/911 si 17.249
societatea creditului petrolifer, la ordinul aport social : din 1911.
d-lui Hane Thumann si trecut in posesiu- a) Fabricile de cherestea i de hArtie ale Numai aceste contracte rämin in patri-
nea mea, il declar nul i fArá valoare in firmei noastre, situate in orasul Piatra- moniul firmei Gustav Eichler, cu toate obli-
mAinile oricui s'ar arid. Neamtu, strada Colonel Rosnovanu, cu tot gatiunile si cu toate drepturile prevdzute
Inginer, L. Singer, strada Golesti No. 6, terenul inconjurätor, cu toate elädirile, in- inteinsele, iar fima Gustav Eichler va eon-
Ploesti. stalatiunile, mainile, uneltele si accesoriile tinui sä existe numai la Fälticeni,

www.digibuc.ro
4068 MONITORUL OFICIAL 2 August 1913

lntreaga afacere a firmei Gustav Eichler, nare generala constitutiva, in virtutea carei nima romanä pentru industria hârtiei 0 a
fára a mai rezerva absolut nimic pe seama proced actualmente la numirea a 3 censori lemnului, fosta Gustav Eichler, in limba
noastra, cii exceptiunea contractelor cu do- 0 a 3 censori-supleanti, conform art. 185 germanä : nRumanische Aktiengesellschaf-
meniul Coroanei, astfel earn se specifica din codul comercial. fuer Papier und Holzindustrieu, vormals
mai sus, subsemnatii proprietari ai acestei Censorii numiti sunt d-nfi : Nicu I. Ioa- Gustav Eichler; in limba franceza : Société
firme o aducem ca aport social pe ziva de nun, Hugo Horwitz, subdirectorul bancei de anonyme roumaine pour l'industrie du pas
1 lanuarie 1913 st. n. i toate operatiunile edit roman 0 Albert Paucker, advocat. pier et du boisu, ci-devant Gustav Eichler.
!acute cu incepere de la aceasta data- sunt Censorii supleanti sunt d-nii : G. Mileti- Art. 2. Scsopul societatii este industria
(acute pe contul societitei. neanu, A. Ottulescu si V. Lamotescu. unertul lemnului i a hârtiei, precum
Valoarea acestui aport social este de lei D-nii censori vor depune garantia statu- exploatarea veri carei alte intreprinderi co-
5.000.000. tarä in numerar, efecte publice sau in ac- merciale sau industriale, care ar fi nece-
Proprietarii firmei Gustav Eichler, d-nii: tiuni de ale societätei, conform legii. sará realizarea scopului aratat mai
Artur Schlessiger, Bruno Schlessiger i d-na Censorii supleanti o vor depune numai sus sau care ar fl in legatura cu dânsul.
Margareta Hedwig Dr. Rolle, vor primi in când vor 11 chemati in cazurile legale la Art. 3. Sediul societätii este in Bucu-
schimbul acestui aport social 3.788 actiuni exercitiul functiunei lor. re§ti. Se vor putea creâ agentii i sucursale
ale societatei a lei 1.250 fiecare, pe deplin VII. In virtutea prezentului contract, so- 0 in orice alte localitati din tarä sau sträi-
liberate, in valoare totalä de lei 4.735.000, cietatea se declara fondata, constituitä nätate, prin o simpla deciziumb a consiliului
iar restul pretului aportului de lei 265.000 organizatä subunica rezerva a autorizatiu- de administratie.
li se va numara in termen de un an de la nei legale din partea autoritatilor in drept. Art. 4. Durata societätii este nelimitata.
fondarea societätei. Pentru obtinerea acestei, autorizatiuni Capital social
Restul capitalului social de lei 265.000, dam mandat i delegam pe d-nfi : Const.
reprezentand 212 actiuni, s'a subscris in Wortman 0 Albert Paucker, ca amindoi Art. 5. Capitalul social este fixat de o
modul urmator : impreund sau fiecare in parte si cearä au- cam data la 5.000.000 lei, divizat in 4.000
D-nii : torizatiunea de functionare a societätii la actiuni a ate 1.250 lei sau 1.000 märci
Gh. Gh. Ghitescu a subscris lei 15.000, tribunalul Iltov, sectia comercialä 0 even- fiecare.
reprezentând 12 actiuni. tual la Curtea de apel din Bucure§ti, de a Actiunile vor fi la purtator.
Walter Dickin a subscris lei 125000, semnä in acest scop orice cerere i decla- Art. 6. Treptat cu desvoltarea afacerilor
reprezentand 100 actiuni. ratiune a face apel 0 a ne reprezenti Ina- prin o simplä deciziune a adunirii gene-
Oscar Stati a subscris lei 15.000, repre- intea tuturor instantelor i autoritatilor rale, capitalul social va putea li märit pana
zentând 12 actiuni. sa indeplineasci in scopul de mai sus, toate la lei 10.000.000, prin una sau mai multe
Nicu I. Ioaniu a subscris lei 10.000, re- formalitätile necesare, sä consimtä la orice emisiuni de actiuni. Nici un actionar n'are
prezentând 8 actiuni. modificare de fa:cut statutelor i actului dreptul de a se opune la marirea capitalu-
Oscar Kreindler a subscris lei 50.000, constitutiv, sä ceara inscrierea firmei, cu lui social panäla lei 10.000.000, and se a-
reprezentând 40 actiuni. dreptul de substitui unul sau mai multi proba aceasta de adunarea generala, nici
Albert Peltz a subscris lei 50.000, re- advocali. reclamà restituirea capitalului reprezentat
prezentand 40 actiuni. Iar dupä ce societatea va fi legahriente in actiunile ce posed& in proportiune cu ac-
Total lei 265.000 reprezentand 212 ac- autorizatä, imputernicim pe Banca de cre- tivul societätii constatat prin ultimul bilant.
tiuni. dit roman din Bucureqti, ca prin reprezen- Art. 7. Detentorii vechilor actiuni vor
30 la suta din acest capital in numerar tantii sal legali sa primeasca recepisele mai avea dreptul de preferinti la noile actiuni
s'a i depus de fiecare asociat la Banca Na- sus specificate, repreientand värsämântul in proportiune cu actiunile ce poseda.
tionalä a Rornaniei cu recepisele No. 73.894, in numerar de 301)/e, precum i banii cu- Art. 8. Actiunile se libereaza dinteun
73.895, 73.896, 73.897, 73.898, 73.899, prin0 in zisele recepise, iscalind orice chi- registru cu matca, sunt numerotate i in-
insumând in total lei 79.500. tante trebuincioase. vestite cu cel putin douä semnäturi olografe
Restul de 70 la suta ne obligam fiecare Gustav Eichler. a doi membrii din consiliu, delegati in acest
din noi a-1 värsa imediat dupä autentifi- Societate in nume colectiv prin
Artur Schlessiger, comerciant, domici- scop.
carea acestui act, in casa societätei. Art. 9. Actiunile vor purti un numar de
III Conform statutelor, capitalul social fiat in Gera, lucrând atat personal cat 0
cupoane de dividende i un talon pentru a
se poate spori prin una sau mai multe emi- ca procurator al d-lui Bruno Schlessiger
al d-nei Margarethe Hedwig Dr. Rolle, au-
servi la liberarea unei noui serii de cu-
siuni pang la suma de 10.000.000 lei, dupä poane.
deciziunea adunarei generale. torizatä de sotul sail Dr. Martin Rolle.
Albert Peitz, Gh. Gh. Ghitescu, Oscar Art. 10. Actiunea este indivizibild §i so-
IV. Subsemnatii, Sind proprietarii intre- cietatea nu recunoa0e decât un singur pro-
gului capital social 0 a tuturor actiunilor, Kreindler, Oscar Stati, Walter Dickin, N.
I. Ioaniu. prietar al unei actiuni.
numim ca administratori ai societitei pe
urmätoarele persoane : Gh. Gh. Ghitescu, Redactor 0 martor, Art. 11. Posesiunea unei actiuni pre-
Artur Schlessiger, Director Kraner de la Albert Paucker, advocat, strada Octa- suma de drept adesiunea la statutele socie-
Deutsche Bank, Berlin ; Dr. Weber, direc- vian No. 16. tätii 0 la deciziunile adunärilor generate
tor la Mittel-Deutsche Creditbank, din Ber- Interpret, ale actionarilor, cari s'au luat sau se vor
lin; Walter Dickin, directorul general al Const. Wortmann. lua in viitor.
bäncei de credit roman; Oscar Stati, Oscar (Urmeaza autentificarea tribunalului 11- Art. 12. Societatea va putea emite §i o-
Kreindler 0 Albert Peltz. fov, sectia de notariat sub No. 10.113 din bfigatiuni prin deciziunea adunärei generale.
Durata functiunei acestor administratori 5 Iunie 1913). Consiliul de administratie
este de 2 ani, având a exerciti atributiunile STATUTELE
lor 'n limitele statutelor act anexate 0 ale Art. 13. Administratia este incredintatä
SOCIETXTII ANON1ME ROMANE unui consiliu de adminislratie compus din
legii. pentru
V. Conform art.124 din codul comercial, cel putin 5 membrii i cel mult 11, ale0 de
INDUSTRIA HARTIaI SI A LEMNULUI
fiecayt administrator va depune in cassa FOSX GUSTAV MCI- adunarea generala.
societätei garantia statutara in numerar, Art. 14. Primul consiliu este desemnat
efecte publice sau actiuni de ale societätei. Denumirea, scopul, sedial qi durata prim actul constitutiv.
VI. Contractantii de fatä, reprezentând societaldi Dupi trecerea primului period de 2 ani
societatea i intregul capital social, exercita Art. 1. Se constitue o societate anonima al duratei societätii, adunarea gencralä va
prin prezentul act functiunea de adu- romanä sub denumirea de nSocieta tea ano- procede la alegerea intregului consiliu, nu-

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OPTGIM, 4069

mind cel putin 5 administratori i cel valabil societatea prin semnätura lor §i va Atributiunile stint cele pre.vAzute de
mult 11. fix& modul acestor semnAturi. codul de comert.
Aceastä alegere a administratorilor odatä Art. 24. Consilinl va pute& conferi pro- Art. 34. Censorii vor depone o cautiune
fácutä, urmeazd si iasi din consiliu, in de- curi generale sau speciale persoanelor care de lei 7.500, In numerar, efecte publice sau
cursul celor 3 ani urmätori, cAte o treime nu fac parte din sânul säu i va fix& intin- actiuni de ale societätii.
in fiecare an din numärul consilierilor. derea atributiunilor lor. Art. 35. Censorii vor fi retribuiti prin in-
EOr ea din consiliu se va determin& prin Art. 25. Consiliul se convoacil din initia- demnizarea care se va fixa de adunarea ge-
tragere la sorti. tive pre§edintelui, vice-pre§edintelui, sau a neralá.
In caz cind nurnärul administratorilor nu unui administrator-delegat.
va pute& fi impärtit in trei ffirä rest, nu- Convocarea riembrilor se va face prin Adunarea generalä
rnärul administratorilor destinati a e§i din scrisori recomandate, expediate cu cel pu- Art. 36. Adunarea generalA regula
consiliu va fi determinat färä a se sine tin 15 zile inaintea zilei fixatä prin §edintd, cons tituitä, reprezin tkuniversalitatea actio -
seam& de acest rest. comunicându-se tot deodati ordinea de zi narilor.
La finele anului al treilea, toti adminis- locul Intrunirii. Art. 37. Adunärile generale se intrunesc
tratorii, cari nu au fost tra§i la sorti, vor fi IN cazuri grave sau urgente, convocarea dupä convocarea consiliului de administratie
inlocuiti prin adunarea generalä. se poate face prin telegrame, cu cel putin in locul in care se va fix& in aceastii convo-
Administratorii e§iti din consiliu pot II 5 zile inaintea datei care. Adunarea generalä ordinarä se va
reale0. Art. 26. Ori-ce deciziune a consiliului se tine In primul semestru al fiecärui an, adu-
Reknoirea totalä prin tragere la sorti constatä printr'un proces-verbal care va fi narea generalä extraordinarä, ori de cite-
odatä efectuatd, funcliunile fiecArui membru semnat de toti membrii prezenti, se va face ori consiliul ve gäsi de cuviintä sä o con-
al consiliului expirä in ziva in care se va mentiune de mernbrii cari nu vor voi a voace.
Sine a treia adunare generalä ordinal.* dupä semna. Art. 38. Un numär de actionari repre-
alegerea sa de cAtre o adunare general& or- Art. 27. Consiliul se intrune§te ori de zintând cel putin a cincea parte din capi-
dine rä. cAte ori va fi trebuintá in interesul socie- talul social §i dovedind aceasta prin depu-
Art. 15. In caz de vacantd, pentru orice tAtii, la sediul societätii sau in localitätile nerea actiunilor, poate provoca pni cerere
eau* consiliul poate proced& la inlocuire, unde va crede de cuviintä i pe care le va In scris catre pre§edintele consiliului, con-
conform art. 126 din codul comercial, Wang aräta in convocare. vocarea unei adunäri generale extraordi-
la adunarea general& viitoare. Aceasti coo- Art. 28. Consiliul nu poate tine pdintä nare.
ptare trebuie supusä confirmärii celei mai cu mai putin decât jumgatea plus unu a In asemenea caz, consiliul de administra-
apropiate adunärii generale ordinare. membrilor Sie este dator a convoci adunarea in ter-
Membrul consiliului care a fost ales in Membrii consiliului de administratiune men de o lunä i dacä consiliul se opune,
locul vacant, indepline§te termenul predece- pot fi reprezentali i printr'un alt membru atunci acei actionari pot face convocarea in
sorului säu. al consiliului, printr'o procurá dati prin modul prescris de statute.
Art. 16. Consiliul va numi in fiecare an scrisoare sau prin telegramA, Ins& un §edinta se va prezida in acest caz de unul
din membrii sAi un nu poate aye& mai mult de douâ din actionarii ale§i de adunare.
pre§edinte. voturi impreunä cu al sau. Art. 39. Convocarea adunärii generale, fie
Vice-pre§edintele inlocue§te pe pre§edinte Art. 29. Consiliul poate In& hotArAri in ordinal* fie extraordinari, se face cu 15
in caz de absent:A. mod valabil, i prin circuläri semnate de zile cel putjn kainte de Intrunire, printr'un
ln lipsa pre§edintelui i a vice-pre§edin- membrii säi sau prin aderäri telegrafice. anunt inserat in Monitorul Oiai i Deut-
telui, unul din membrii consiliului, ce va fi seher Reichs-Anzeiger din Berlin,
Art. 30. Deciziunile consiliului se vor luà Incuno§tiintarea trebue s& cuprinzä locul
deseninat ad-hoc, va prezidi qedinta. cu majoritatea de voturi.
Art. 17. Membrii consiliului de adminis- ziva i ora intrunirii, ordinea de zi, i lodul
In caz de paritate, votul pre§edintelui depunerei acliunilor.
tratie urmeazä a depune o cautiune in nu- sau al membrului care prezidead ¢edinta,
merariu, in efecte publice sau in actiuni ale Art. 40. Actionarul care voete a In&
decide. parte la adunarea generali, este dator a
societäii,în valoare nominalä de 15.000 lei. Art. 31. Administratorii vor aye& dreptul
Aceastä cautiune nu se poate instrein& depune actiunile cu eel putin 5 zile inainte
la o indemnizare care se va fix& in fiecare de ziva intrunirii la locul arätat in convo-
pe tot timpul duratei functionärii. an de adunarea generalA §i in care vor fl
Art. 18. Membrii consiliului nu contrac- care, primind in schimb un bikt de legiti-
cuprinse i spesele de voiaj. matiune.
teazä nici o obliggiune personalä prin Acei din administratori, care vor fi de-
faptul executArii mandatului lor. Art. 41. Fiecare actiune dä dreptul la
Art. 19. Consiliul administreazA conform legati fie permanent, fie temporal pentru un vot.
prezentelor statute, el are cele mai intinse indeplinirea unei misiuni, oare-care, vor Art. 42. Adunarea general& este legal-
puteri in privinta conducerii afacerilor so- putei primi o remuneratie suplimentarA, mente constituitä când actiunile depuse re-
cietAtii.
care se va determine de consiliu. prezintA 30°/0 din capitalul social, iar ac-
Art. 20. Consiliul stabile§te regulamente Art. 32. Inaintea justitiei §i a autoritätilor tiunile reprezentate formeazä cel putin a
necesare pentru mersul lucrärilor i aface- publice, societatea este reprezentatá prin patra parte din acest capital social.
rilor, el stabile§te i prezintä adurarii gene- persoanele cari vor puteà semna valabil Art. 43. Dacá la ziva adunArei, nu se
rale bilantul, depune darea de seamä i ho- pentru societate. Intrune§te numärul de actionari cerut prin
tärA§te ordinea de zi a adunArilor generale. Aceste persoane vor pute& substitue articolul precedent, §edinta se amânä peste
Art. 21. Consiliul nume§te i revoacA pe alte persoane, pe care le vor pute& investi cel putin 15 zile. La aceestä dati, adunarea
impiegatii societAtii, el poate numi eventual cu o parte sau cu totalitatea drepturilor kr, va fi considerati ca legalmente constituitA,
unul sau mai multi directori, fixAnd atri- dar aceasta numai fatA de justilie, §i de au- oricari ar fi partea de capital reprezentatá.
butiunile i retributiunile kr. toritAti. Art. 44. Cererea de a se pune o ches-
Art. 22. Consiliul de administratie va tiune la ordinea zilei, trebuie fAcuti cu cel
Censorii putin 15 zile inaintea adunärei generale.
putea deleg& pe unul sau mai multi membri
din s'inul säu, investindu-i cu o parte sau Art. 33. Pentru supravegherea admi- Art. 45. Adunarea se prezideazä de cAtre
cu toate drepturile ce le sunt conferite prin nistratiunii, verificarea registrelor, revi- pre§edintele sau vice-pre§edintele consiliu-
lege §i prin statutele de fatä. zuirea bilantului, etc., se vor alege de adu- lui de administratiune, sau In lipsa lor, de
Art. 23. Consiliul de administratie de- narea generalä trei censori i trei censor cAtre un actionar pe care II va alege adu-
semneazA persoanele cari vor putea angaj& supleanti. narea.

www.digibuc.ro
4070 MONITORUL OFICIAL 2 A ugust 1913

Art. 46. Cei doi actionari prezenti cari Restul va ramble la dispozitia adunärei NOI, CAROL I,
posed numärul cel mai mare de actiuni generale. Cu mila lui Dumnezeu i vointa na-
in caz de refuz din partea lor, cei care ur- Alocarile pentru fondul de rezervä ordi- tionala, rege al României, -
meaza dupa dânii, vor indeplini functiunile nara, vor putei inceti indatä ce numitul La topi de Nei viitori, seimitate:
de scrutatori. fond va atinge suma de un sfert din capi-
Art. 47. Adunarea general& discuta, a- talul de actiuni i vor reincepe iar, in caz Tribunalul Rfov, sectia comercialei
proba sau modifica bi1anuI, dupa ce va fi ca fondul s'ar diminuà sub aceastä propor- Sentinia No. 1.169.
ascultat raportul consiliului de administra- tie prin eventuale pierderi. Audienta de la 4 Julie 1913
tiune i acel al censorilor. Ea se pronunta Art. 56. Dividendele cuvenite actionarilor Tribunalul e compus din d-nii Const.
asupra oricarei propuneri push la ordinea precum i indemnizirile cuvenite membrilor G. Ratescu prim-prepdinte0 N. Steriade,
zilei, alege sau revoaca prin vot secret cu consiliului de administratie i censorilor se judecätor.
majoritatea absoluta pe membrii consiliului vor plati in interval de o luna, incepfind Fotoliul ministerului public ocupat de d.
de administratiune pe censori i pe censorii din ziva adunärei generale, la cassa socie- procuror Robescu.
supleanti, i fixeaza jetoanele de prezenta tatei 0 la bancile cari vor fi indicate de con- Astäzi, find la ordinea zilei examinarea
i indemnizärile consiliului de administratie siliul de administratie. cererii acute prin petitia inregistrata la
0 ale censorilor. No. 29.385/913, de a se da autorizatiunea
In caz and la alegeri doi candidati vor Dizolvarea societätei, lichidare legalä de a functioni, societatii anonime
intruni acela nurnär de voturi, sortii vor Art. 57. Dacii prin deciziunea adunärei romine pentru industria hirtiei 0 a lem-
decide. generale, societatea se dizolva, adunarea nului fosta ',Gustav cu sediul hi
Art. 48. Deciziunile adunärei generale generalä nume0e unul sau mai multi lichi- Bu cure§ti.
se iau cu majoritatea absoluta a actiunilor datori, fixând atributiunile sau retributiu- prezentat din partea societatii d.
reprezentate. Totu0 prin derogare de la nile lor. advocat C. Nortman, prin d. advocat Kefner,
art. 160 din codul comerciaL dizolvarea so- cu procura la dosar, cum 0 d. aavocat Al-
cietätei, fuziunea cu alte societäti, reduce- Art. 58. In caz de perdere a unei treinli bert Pauker, care aratând ca formalitä-
rea, sporirea sau reconstituirea capitalului din capitalul social, consiliul de adminis- tile cerute de lege cu privire la constituirea
social, schimbarea scopului societatei, mo- tratie, este dator a consultä adunarea ge- societätii ce reprezintä sunt indeplinite,
. dificarea actului constitutiv sau statutelor, neralä asupra oportunitatii dizolvärei. avizul Camerei de comert venit favorabil, a
nu pot fi hotarite decit in prezenta unui Art. 59. Lichidatorul sau licidatorii vor conchis la admiterea cererei de functiona-
numär de actionari reprezentand jumatatea incheia mai intai un inventar de toatä ave- rea societatii.
din capitalul social, 0 cu votul respectiv a rea §i de datoriile societatei cari trebuie D. procuror Robescu, a pus concluziuni
doua treimi din voturile exprimate. semnat consiliul de administratie. Odatä in sensul de a se da autorizatiunea cerutfi,
Art. 49. Este nulä orice rezolutiune a- cu deciderea lichidärei, functiunile consiliu- daca se va constatà de tribunal cä forma-
supra unei chestiuni necoprinse In ordinea lui inceteazä. Lichidatorii pot tine in fune- litätile cerute de lege sunt satisfäcute.
de zi. tiune directorii i impiegatii necesari. Actul Tribunalul,
Art. 50. Deciziunile adunärei generale se de numire al lichidatorilor i bilantul in- Având in vedere cererea facuta prin pe-
vor consemna printeun proces-verbal, care cheiat de ace§tia, se vor di publicitätei. titia inregistrata la No. 29.385/913, de a
va fi semnat de pre§edinte 0 de scrutatori. Art. 60. Adunarea generald va continua se di autorizatia legal& de a functioni socie-
intrebuintarea beneficiilor, fond a avei toate drepturile ei i dupä ce va de- tätei anonimä romana, p entru industria
de rezervä cide dizolvarea. lemnului 0 a bârtiei fost ',Gustav Eichlere.
Art. 61. Produsul net al lichidarei se Aviind hi vedere actele i lucrarile din do-
Art. 51. Anul social incepe la 1 Ianuarie imparte intre actionari proportional cu ac- sar avizul Camerei de comert, sustinerile re-
0 se termini* la 31 Decemvrie st. n. Primul prezentantului societatii i concluziunile
tiunile ce poseda.
an se termini' la 31 Decemvrie 1913, iar d-lui procuror Robescu ;
toate afacerile ficute de la 1 Iannarie 1913 Gustav Eichler. Avand in vedere cä in conformitate cu
0 pia la autorizarea legalä a societatei Societate in nume colectiv prin. art. 138 din codul comercial, s'a depirs
sunt fäcute pentru contul societatei. Artur Schlessiger, comerciant, domiciliat la dosar actul constitutiv i statutele socie-
Art. 52. La finele frecarui an, consiliul in Gera, lucrind alit personal cat 0 ca pro- tätii de tribunalul Ilfov, sec-
de administratie face bilantul alcatuind un curator al d-lui Bruno Schlessiger 0 al tia de notariat, sub No. 10.113/913, cum
inventar amänuntit de activul i pasivul d-nei Margarette Hedwig dr. Rolle; autori- recipisele Bancii Nationale a României
socie tätei. zat de sotul sau dr. Martin Rolle. cu No. 73.894, 73.899/913, in valoare
Art. 53. Consiliul de administratie, este Albert Peltz, Oscar Stati, Oscar Kreind- totalä de lei 79.500, reprezentand vär-
dator sii prezinte censorilor Mar-4'311 im- samântul de 30 Olo asupra capitalului sub-
priunä ou actele justificative eel path' cu ler, N. I. Ioaniu, Gh. Gh. Ghilescu.
ter Dickin. scris in numerar.
20 zile inaintea adunarei generale ordinare. Ayind in vedere avizul Camerei de co-
Censorii la rândul lor vor face un raport Redactor 0 martor, Albert Paucker. mert dat prin adresa No.1.763/913, in sens,
asripra examinarei Interpret, Const. Wortmann. favorabil gat asupra utilitatii societätii cat
Art. 54. Bilantul va stà depus in copie (Urmeazä autentificarea tribunalului II- asupra onorabilitätii fondatorilor ei ;
impreuni cu raportul censorilor in biuroul Având in vedere acteIe de proprietate
fov, sectia de notariat). depuse la dosar cari dovedesc aportul in
societatei, 10 zile inaintea adunarei ge-
nerale. Grefa tribunalului Nov, sectia comercialci natura cum 0 raportul dat de Camera de
Art. 55. Din beneficiul net care va re- Comert, prin mentionata adres& ca estima-
zulti dupä deducerea tuturor perderilor, Prezentul act constitutiv 0 statute s'au rea aportului social adus In natura in socie-
cheltuelilor, indemnizarilor, gratificatiunilor trecut in registrul de ordine la No. 565/913 tate nu este exagerat facutä ;
0 in cel de societati la No. 133/913, §i se Având in vedere ci, in ce prive§te cele-
de mice natura i amortizärilor pe care lalte formalitäti cerute de lege, tribunalul
consiliul de administratie va gag de cuviint.ii vizeaza spre a se publici in Monitorul
a le face, se va preluà : 0 ficial. examinând diferitele dispozitiuni ale actului
Dosarul No. 2.695/913. constitutiv statutelor, le gase§te, cä
5°/0 pentru formarea fondului de rezervä sunt in conformitate cu codul de comert
ordinara. Grefier, P. Rizu.

www.digibuc.ro
2 August 1913 MONITORUL OFICIAL 4071

deci urmeaza a se da numitei societati AVIZ Dierzandu-se livretul de pensie No. 3.282,
autorizatiunea cerutä ; liberat de ministerul de finante al mi-
Pentru aceste motive, ascultand §i con- D-nfi actionari ai societatii marilor stabi- norului Vistirescu Ion tefan, se declarä nul
cluziunile d-lui procuror Robescu, in vir- limente din Constanta, cari au liberat com- In mainele oricui s'ar gisi.
tutea legii, hotariVe : plet titlurile d-lor, pot preschimbi cele Al. Georgescu.
Admite cererea facutä prin petitia lure- provizorii in titluri definitive la purator, la
gistrata la No. 29.385/913. sediul social.
Di autorizatiunea legalä de a functiona Cei cari n'au liberat Inca titlurile lor, Dierzand recepisa Casei de depuneri
societatii anonime romane pentru industria sunt rugati a se prezenta la cassele bancii cu No. 85.923 din 25 August 1913,
hrtiei §i a lemnului fostä 7, Gustav Eichler" comerciale rornane, In cel mai scurt timp, sub care am depus spre pästrare suma de
cu sediul in Bucurgti. de unde vor pute retrage titlurile ce le lei 4.000 efecte, o declar nula in mainile
Se vor indeplini dispozitiunile art. 91 §i apartin contra plätii sumelor ce datoresc. oricul se va gäsi.
95 din codul comercial. Titlurile cari nu vor fi retrase rani la Ion I. Popescu, Bucure0i.
Sentinta cu apel. data de 15 August, vor putea fi vandute 1913, Iulie
Data i citita in §edinta publici, la 4 conform legii.
Iulie 1913. Consiliul de administralie.
ubsemnatul soldat rezervist, contingen-
ConSt. Gh. Reitescu, N. Steriacle.
p. Grefier, P. Rizu.
... S tul 1896, din regimentul 8 Drago§
Dierzandu-se talonul de cupoane al titlu- No. 29, pierzand livretuIpodel E, il declar
Gre fa tribunalului Rfov, sectia comercialei lui de rentä 4 °/e amortizabilä, innpr. nul i fara valoare in mainile oricui s'ar
de lei 274.375, sub No. 74.547, In valoare OA.
Prezenta copie fiind conforma cu origi- de lei 500, 11 declar nul i fárá nici o va- Cojocctru Moi§e ?loim, strada Dorobanti
givalul se legalizeazä. loare in mainele oricui s'ar gag. No. 49, Dorohoi.
p. Grefier, P. Rizu. Banca agricold.
Dosarul No. 2.695/913. (Urmeaza doua semnaturi).
Qubsemnatul declar-anulat in mainele ori-
Dam putere i poruncim agentilor admi- cui s'ar gäsi actul meu de dispensa,
nistrativi sa execute aceasta hotarire, pro- ierzand adeverinta de primirea rechizi- pierdut din anul 1912.
curorilor sä stäruiasca pentru a ei aducere
la indeplinire.
pmuna-OdorDragane0i,
colectivä, emisä de comisia din co-
in ziva de 24 Iulie 1913,
Marcu Altftr lancu, domiciliat in Con-
s tan ta.
Spre credinta prezenta hotärire s'a sem- semnata de d. sublocotenent Bralteanu, 1913, Iulie 29, Constanta.
nat de noi. pentru o iapä a mea, in valoare de lei 60,
Const. G. Rettescu, A. Reidulescu. Ion Pavel, un cal in valoare de lei 50 §i
Marin I. Obre tin, o pereche harnuri in va- ubsemnabil, A. Angelescu, pierand re-
Grefier, St. fordeinescu. loare de lei 10, o declar nuli in mana ori- cepisa administratiei financiare a ora,u-
Gre fa tribunalului Ilfov, seclia comercialet cui s'ar afli. lui Bucurgti sub No. 20.977 din 22/12
Aceasta prima expeditie 1nvestita cu for- Zarnfir Obretin, comuna Crächineii-de- din 1911, in sumä de lei 388, bani 65, se
mula executorie s'a liberat la 27 Iulie sus, judetul Olt. anuleazä in maim oricui se va gäsi.
1913, sub No. 463/913, in primirea socie- Anton Angelescu.
tätei anonime rornane pentru industria has- Dierzand bonul de rechizitie eliberat de
tiei i a lemnului prin d. Albert Pauker, primaria comunei Traian, judetnl Bra-
conform jurnalului No. 11.018 din 1913. ubsemnatul, Nicolae I. Iordache, din co-
p. Grefier, P. Rizu.
ila, pentru furnisarea depozitului de furaj
garnizona Braila cu cantitatea de 30.000
S muna Maciuca, judetul Valcea, pierzand
brevetul de licentä ca ambulant ea caruta
No. 463. 1913, Iulie 27. kg Lucerna, recolta anului 1913, il con- No. 9.998/908, 11 declar nul i farä nici o
sider de nul in mainile oricui s'ar gäsi. valoare in mainile oricui se va gash
Gre fa tribunalului Ilfov, comercialet
Ch. N. Potropulo, proprietarul moOei Nicolae L Iordache.
Prezenta sentintä se vizeaza spre a se Comäneasca, comuna Traian, judetul Braila.
publica in Monitorul Oficial.
p. grefier, St. C. Iordeinescu. Q ubsemnata am pierdut sentinta investitä
ierzându-se cartea judecata comer-
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
P
lumi
cialä No. 200/911, a judecatoriei oco-
Investita cu formula exe-
cu formula executorie No.-110 pronun-
tata de onor. tribunal Ilfov, sectia 1, civilo-
coreetionala, In ziva de 10 Fevruarie 1897.
cutorie la No. 248/911, pe suma de lei
Epitropia bisericii Santa Treime para- 259, bani 45, plus 20 lei spese de judecati Aduc la cuno0inta generalä pierderea
clisul *tirbey, din Craiova, aduce la cuno-- datä In procesul contra d-lui Vvile Cris- sus aratatei sentinte, de oarece voiu cere
tinta d-lor antreprenori de lucrari, cä va tescu, comerciant din Ploe0i, o declar nulä de la onor. tribunal respectiv, liber area u-
tine licitatie in cancelaria palatului §tirbey, färä valoare la oricine se va nui duplicat conform legii.
calea Victoriei Bucure$1, la 28 August Oto Gutentag, din Slanic, judetul Bacau. Maria P. Dobrescu, autorizatä de sot
1913, ora 3 p. m., prin oferte inchise P. Dobresciu.
färä supralicitare, care se vor- deschide in
prezenta concurentiior la sus zisa orä, pen- Subsemnatul pierzind recepisa No. 11.731 Subsemnatul Costica V. Gheorghin, pro-
tru construirea in Bucure0i, calea Victoriei din 2 Noemvrie 1910, a administratiei prietar din orwl Drag4ani, pierzand
No. 240, a unei clädiri in valoare aproxi- financiare Buzau, de lei 600, o declar nula libretul Casei de economie No. 7.766 din
rnativ de ler 220.000. Planul, devizul cae- §i fárä valoare In mainele oricui va fi, suma Iulie 1903, liberat de administratia finan-
tul de sarcini se vor vedea la cancelaria a fost consemnata de d. Manole Mincule- cial% Valcea, in care erau trecuti lei 37, ce
sus aratata, In toate zilele de lucru, de la scu pentru datorii la dispozitia subsemna- depusesem, Il declar nul in mainile oricui
orele 9-11 dimineata, cu Incepere de la tului. se va gasi, i fat% nici un efect.
15 August 1913. Ios. Abramovitz, Bucure0i, strada Ed- V. Ghiorghiu, din Drägärpni, judetul
(Urmeaza douä semnaturi), gard Quinet No. 8. Valcea,

www.digibuc.ro
4072 MONTTORUL OFTGIAL 2 August 1013

-
IPIIMITI11 UK 8TAT MINK, Dil JUDETE, DE 01 Up §I SOCItfill
COTA OFICIALA A BURSEI DIN BUCURESTI PE ZIUA BE I (14) AUGUST 1913
Denude SCADENTA
Cupoanelor
CURS PRECEDENT
Ca bial qata Co term.
OFERITE
Ca bail oat' Ca torten
GERI:1TE
Ca ban! yea Ca tercel --_ INCHEIATE

Renta amortibila 1mpr. 1894 interni 5°/0 Aprilie-Octomvrie.. - -- 101


I

-- 100 -- ca bald fah I Ca tame"


-
-_
I

.
.
Imprumutul de 185 milloane din 1903
321i, .
.
50/0
0/0
Decemvrle-Iunie ..
lanuarie-lulie
. _
-
103'1,
901.14
90ii,
-_ 1021/3
90 -- _
--
. 50
.
din 1889
.
40/0
. _ -- 00114
. 1890 40/0 .. 9'012 95
*
..
274
45
120
,,
*
. 1891
1894
40/o
40/0 ,,
.
. _
90
93 -- 8P/4
8 P/a - - --
., 90 .
.
*
.
.
1896 40/e Maiu-Noemyrie
.
- 905/e
- 903/8
0
.
.
seria A gi B
n 180
100 . .
1898
1905
40/0
40/0 Aprille-Octomvrio
.
_ - 905/8
90114
903/8
90
90 30
- -
,
convertItA 1905
Imprunautul de 70 rnilioane din 1908
. 128 .
413/0
40/0 .
Martle-Septemvrie
. .
--
0 'Is
_
--
90 50
90
89,/,
-- I

I 8914 _
.
«
pentru cumparare de Wart 1910
1910 40/0
-_ -- - I 89114

- - _
- ---
40/0 Malu-Noemyrie 90 89
Augu3t-Fevruarie
Bonurl de tesaur 1913
Obligatlile creditului Judejean gi comunal
. . .
41100
50/0 Fevruarle-August - -- 103
- 1021/, -
. viticol
411.0/0
411.0/0 Iunie-DecemvrIe
_ --
95114

-
94
95
9311, -
.
comunei Bucuregti
.
.
1895
1898 cony
1903
41120/0
411.°/0
40/0
Martie-Septemvrie
Ianuarie-Iulie
Maiu-NoemvrIe
891/,
86114
- 89Ci1
86
- --
' ..
*
1906 . -- 85lli 86

--
" 40/o
. Iunle-Decemyrie
"
.
1910
1910
40/0
50/8 Maiu-Noemvrie...
.
86
100111
85
100114 -
.
.
. Cralova
. p. loc. ef. 1910
1912
1906
50/0
40/0
50/0
Iunie-Decenavrie
Aprilie-Octomvrie
-
- --
100'12
96114 - 1001k
86
96
--
. . . Ianuarie - Lille
. . Ploegti
1910
1906
50/0
50/0 . -- 96
95
95194
94%
. . Iunie-Decemvrie 94
lagi
1910
1906
50/0
,4110/0 Aprilie-Octomvrie -- 95
92 9111,
. w
.
II
Buzau
1910
1910
1P110/o
50/0
.
Iulie-Ianuarie
.
- --
-- - 92
921Is
911j,
92 -
8crisnr1 funcIare rurale
Braila
Botogani
1912
1912
411.13/0
50/0
-
* .
Aprilie-Octoravrie
Ianuarie-lulle 98 85; 99
--
91111
- 91
--
99; 98 90 98 ; 91i2
. urbane* 4 /o
0
.
.
.
,
-_ -- 91114 91
--
. . Buituregt.l. 513/0 98 97 80
_
. . . Iasi 50/0 , . _ 95 9434
-
. . -
Bonurile Case rurale
Obllg. Cameral de comert Bucureati
. soc. coin. pentru constr. de locuinte eftine....
53/0
56/0
9/0
Aprilie-Gctonavrie
lanuarie-lulle
- 1001i,
93
100114
g8112

greititii Letea (bucati a 1.000 lei) Maiu-Noemvrie _


--_ --
95
-
93

.
.
* pentru industria textilá
.
50/o
60/0 Aprille-Octomvrlo
Ittlie-Ianuarie
_ --
. ,
*
de petrol Steana Romani
60/0
Maiu-Noeinvrio - --
.
.
.
Metalurgica. romana.
de gaz gi electricitate.
50/0
5°,0 -_ -_ -
. soc. anon. a cael ferate Buzau-Neholag
. . de bazalt artif. al ceram. Cotroceni.
50/o
5o/o Matu- Noemvrie - 94 - 92
.
.
ipotecare ale Bancei Agricole
Muntelul de pietate
50/0
50/0
63/4
Octomvrie-Aprilie
Matu-Noemyrie
Octomvrie -Aprilie - -
103
--
112 -
Dir.ax trout lithium solunall
Bence National& a Ronolniei
ACTION!
50 500 lei 1ntreg vArsat -- -- -
5730 - 5710
--
-- -
Casa ruralá act. nominative 500 \Tars 1760 1740
Bence agricolit
. emislunea II
m
.
30 325 1. vat's
490 -- 300
637;38;7
- -
- - -- - -
. .
Th. Bank L-ted of. B-nia
Bence de scout din Bueuregti
HI
13421/1
500
6 1. sau 150 lei
300
- - 241
G40
235
633
-- -_
. . . emisfunea II
37,50 500 lei
560 . 260 -_
G30
_ - - _
.
.
Marmorosch, Blank & Co.
de credit roman
50
60
500 .
500 . ..... .... . -- -- --
945
10LO --
.
populara din Pitegt1
Generala Romana 125
20 200 .
1.250 *
--
2ro
--
210
- 2205 --
.
.
.
romaneasca purtitor
.
nominative
30
-
30
500 . 1 intreg
MO . f värsat _
-- -
- -
812
-
.
.
Oltulel
emisiunea H
150
500 . varsat 150 lei
1.000 .
500 . .......
373; 65
_ -- - ;,r,o
- --
.
.
llfov
Romanati-Cararal
Magurele-Giurgiu.
- ao
100/0 L000 .
1.000 .
. .
-- 570
-
1.-

.
100
- --
-
- ---
Furtuna..
--
. -
. Unlunei comerciale 22,50 250 .
. - --
Munteniei
Pistol
. Comercialit Romfina
80/0
3'10/0
500 .
500 . vársat 1501ei - -
_
- 70i
Reeletatea de asigurare .Dacia-România.
35
70
500 . deplin varsat
200
705
1729 -- - 1725 1742,140: 1
-
.
.
.Nallonala.
',Generale.
Letea purtitor
65
in
200 .
200
100 .
1110
1295 - _ -
1364

--
1290 1308
_
. . fondator
7
Pis 5,000 . - - --
*
.
.
. priorItate
p. !Unlit mil. gi incaltaminte
Romani de tricotage
15
711, 500
500 ii
200 .
- _ _ -- - --
. Metalurgica Romani
10
200 - - - -- -- -
--
16
pentru expl. de pad, fost P á C. Göetz & C-nie 25 500 - --
.
.
Industria textili de postav Buhugi..
anon. Rom. Ital. a Indus. text. tagi
28 200 . .
_ - - -- -
--
tielzeto 600
.
.
de petrol *Steaua Romani.
an. Romano-Franceza de petrol ',Colombia
comunali a Tramwaelor Bucuregtl.
40
-25
500
250 - - - -- -
. anon. rom..Sperante.
. de gaz $ i electricitate 1100/0
500
100 . -- .
030
-_-
1410

- - -
. romila de comer; (fost Fetter)
500
200 . -- - -
.

.
..
a cael ferate Buzau-Neholag
Govora-Calimanegti
--
1.2
500
-- --
-- - -
rem. Belgiana de petrol.
Silvia Romani
- 203
500
Tarsal 200
- -- - --
. Astra Romana
20 500
500
_
_
_
_
_ _
- - - -
. Centrala ook 100 .
.
'
.
.
Sinala
de petrol ',Orlon.
500 1ntreg viral -- - 520 - 500 -
. sub actIunile de petrol Orion.....
60/0
80/0
2.000 *
200 * - -_- - -- - - -
cony Buc. pentru constr. de locainte eftine
'Anon minlera .Lignitul.
. români de electrieitato Ploegti -
60/0
80/0
200
500 *
200
virsat 200
--
230
- --
230
-- 220

- -- --
---- --
SCHIMB CURS PRECEDEIT CORSI:IL Il SCONTURI §I A VANSUR MONETE Oferi te Cerrito Inchelata
Cek Cerute 1 Oferite Inclacia.c
-- -
1

Londra ask 25 t3,/,' 25 48,/, Fiance Nationaht, scout ... i

Parts ask . . Napelsonul 20 55 20 45


Julia
Visas
eck
ask
-- 101 15 I

124 7711,'
100 95
Cm ke ilevenerl. wirax* f
105 40I
124 521/.
105 20
deposits
&vane pa 6u12
&Pie Coteau. Osmanli imam).
avutisti,a2 4 1.4.14 I
I
I 1 271/.
t 08
12.61/1
i
saws_ . eak itiimote 100 45i 100 25 6',10
NOTA. - Actiunlle Baucei Nationale se conteazá faro acontul de 50 Isl.
lmf'PAMERIA itiTATULIDL DIRECTOR GENERAL , VINTIL1 r, A. liOSt
www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și