Sunteți pe pagina 1din 19

CONFLICTUL

DELIMITARI CONCEPTUALE, CARACTERISTICI

1. DEFINITII
Literatura de specialitate cu privire la conflict, săracă înainte de 1989 la noi, s-a
îmbogăţit în ultimul deceniu cu lucrări de psihologia şi sociologia conflictului ca o
recunoaştere a funcţiilor importante a acestui complex fenomen psihosocial dar şi a
impactului şi efectelor sale la nivelul societăţii.
Conflictele apar între oameni, între diferite grupuri, întreprinderi sau organizaţii,
între indivizi şi instituţii statale, între diferite state si naţiuni. "În lumea reală, spune
Dahrendorf (1996), există mereu concepţii diferite şi de aici conflict şi schimbare. De
fapt, conflictul şi schimbarea sunt libertatea noastră, fără ele nu poate exista
libertatea”.
După unii autori, termenul conflict provine din verbul latin confligo,
conflingere care înseamnă ciocnire, polemică, luptă. Alţii susţin că termenul derivă
tot din latină, dar cuvântul „conflictus” înseamnă "a ţine împreună cu forţa”. (cf.
Z.Bogaty, 2002)
O verificare critică a definiţiilor date conflictului în literatura de specialitate are
ca rezultat o diversitate de definiţii (acest fapt este valabil la toate ştiinţele socio-
umane datorită lipsei unor noţiuni general acceptate). Definiţiile diferă prin varietatea
aspectelor incluse, generalitate şi exactitate.
Mic Dicţionar Enciclopedic Român şi Webster's New World Dictionary;
menţinându-se la o definiţie foarte generală a termenului de ,,conflict” apropiată de
etimon şi de accepţiunea curentă, dicţionarul romanesc conturează sensurile de
„neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, cearta, discuţie violentă”.
Dicţionarul american adânceşte definiţia a ceea ce la modul general numeşte ,,Un
dezacord sau o coliziune acută între interese, idei etc., care se referă mai degrabă la
proces decât la rezulta” şi pentru care se mai folosesc sinonime ca luptă sau orice alt
cuvânt general care desemnează bătaie (fizică), luptă (de ex. lupta pentru existenţă),
ceartă (în plan verbal) sau competiţie (lupta pentru supremaţie într-o anumită
chestiune).
Dicţionarul surprinde mai multe faţete ale conflictului în accepţiunea lui acută:
1. bătaie sau luptă, război; 2. dezacord sau opoziţie acută de idei, interese etc., ceartă
zgomotoasă; 3. tulburare emoţională produsă de o ceartă puternică, de impulsuri
contrarii sau de incapacitatea de a împăca impulsurile cu principiile realiste sau
morale; 4. rareori, spune el, se mai foloseşte şi cu trimitere la coliziunea unor
corpuri în mişcare.
Elena Zamfir şi Mihaela Vlăsceanu (1993) consideră că noţiunea de conflict
înseamnă o opoziţie deschisă, luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide,
comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale, divergente
sau incomparabile, cu efecte disruptive asupra interacţiunii sociale.
În funcţie de localizarea lor în spaţiul social, conflictele se pot produce la orice
nivel al organizării sociale: de la cele specifice raporturilor interindividuale şi
intragrupale (între prieteni, soţ-soţie, membrii unui grup de muncă etc.), la cele de
1
nivel organizaţional (între conducerea administrativă şi specialiştii tehnici, între
sindicate şi patronat, între salariaţi şi reprezentanţii sindicali etc.) sau la cele de nivel
macrosocial (între grupări sau parţiale cu interese politice diferite) sau grupuri şi
categorii sociale cu interese divergente, de tipul celor dintr-o confederaţie sindicală şi
guvern (M. Vlăsceanu, 1993).
Conflictele se produc în manieră cvasi-sistematică între obiectivele unui individ
sau serviciu care se lovesc de voinţa altuia văzută ca fiind împotriva intereselor
proprii, consideră Burke (1972). O atitudine similară o adoptă şi Myers (1989), în
concepţia căruia, conflictul este o "incompatibilitate percepută a acţiunilor şi
scopurilor”.
În concluzie, apreciază Z. Bogaty (2002) conflictul este considerat ca o poziţie
reciprocă sau o agresiune raportată întotdeauna la o tendinţă, scop indivizibil. La baza
conflictului stau ciocnirile dintre interesele particulare (ale grupurilor sau
organizaţiilor), condiţiile existente, părerile şi convingerile de grup, condiţiile
sistemului social-economic existent, pe de o parte, şi interesele general-umane,
legităţile economice, juridice, politice, tendinţele dezvoltării societăţii în ansamblu,
pe de altă parte.
Moscovici (1976), afirmă despre conflict că este o sursă de energie şi vitalitate
în măsura în care el este cel care reanimă credinţele, stimulează pasiunile şi
revigorează simbolurile, pe scurt, creşte nivelul de creativitate şi participare selectivă.
Se cunoaşte că în cadrul organizaţiilor există diferenţe foarte mari între diferite
sectoare, secţii, compartimente, ateliere si birouri, facultăţi, laboratoare, catedre şi
secţii, în felul în care se munceşte şi se face şcoală, în felul în care simt trataţi
salariaţii, elevii, bolnavii sau studenţii. Aceste diferenţe determină apariţia şi
existenţa diferitelor culturi organizaţionale. Cu cât aceste diferente sunt mai puţin
compatibile, cu atât se creează premisele pentru apariţia şi dezvoltarea conflictelor.
Conflictele în organizaţii, instituţii sau întreprinderi sunt practic manifestările
diferenţelor a) de valori, b) de conduite, c) de percepţii si d) comportamente.
Marly Fryer (1998, p.119) defineşte conflictul ca „un dezacord sau o
nepotrivire între o anumită stare de lucruri şi alta”. Supune atenţiei o altă imagine
mentală creată de conflict,- aceea a unei „falii tectonice". Faliile tectonice sunt o
cauză a mişcărilor seismice şi influenţează activitatea vulcanică. Analogia cu
activitatea vulcanică sugerează efectele pe care un conflict le produce, generând
agresivitatea, violenţa sau având o acţiune tectonică asupra relaţiei dintre părţi ce-şi
dispută interesele.
Conflictele pot avea şi rezultate novatoare apreciază creatologii M. Deutsch
1988, Ana-Stoica Constantin 1998, Mariana Caluschi, 2000. Conflictele iau cele mai
diverse forme şi sunt diferite ca intensitate, gravitate, persistenţă. Ele pot să ia naştere
dintr-o anumită cauză şi se pot stinge o dată cu dispariţia cauzei sau a condiţiilor care
le-au favorizat.
Cei mai mulţi oameni consideră conflictele ca fiind ciocniri distructive,
ireconciliabile, în urma cărora unii câştigă în defavoarea altora, dar preocuparea de
tip ştiinţific privind căile de a face faţă conflictelor a dus la dezvoltarea unor modele
şi strategii de abordare eficienţă şi control a conflictelor.

2
Cunoscutul psiholog Vasile Pavelcu (1969, p.52) sintetizează aceste aspecte
caracteristice conflictului, delimitându-1 ca „o formă interioară de frustraţie, întrucât
satisfacerea unei tendinţe se face în detrimentul alteia, astfel, că acest fenomen
relaţional se manifestă ca o tensiune, frământare existentă atât în viaţa personală a
individului, cât şi între membrii unui grup social”. Tensiunea ce se naşte în urma unei
divergenţe reprezintă o sursă de influenţare şi schimbare a partenerilor şi are drept
consecinţă o modificare la nivelul individului sau a grupului.
Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte
a lui reprezintă o parte componenta a conflictului:
 Solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul,
şcoala).
 Rădăcina - cauzele multiple ale conflictului.
 Tulpina - părţile implicate în conflict.
 Scorbura - problema clară definită a conflictului.
 Florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi în conflict.
 Frunzele - acţiunile concrete a celor implicaţi în conflict.
 Fructul - soluţia rezolvării conflictului.

Caracteristici ale conflictului

1. Ca fenomen psihosocial (economic, social, politic etc) normal, conflictul se


caracterizează prin: trăsătura naturală şi inevitabilă a activităţii umane ce apare atunci
când două forţe sunt sau numai se percep diferite, incompatibile, la nivelul
trebuinţelor, scopurilor, resurselor sau transferurilor de personalitate (lupta pentru
existenţă - afaceri, lupta politică, lupta economică – faliment sau succes, lupta dintre
sinele profund (Freud) şi Supraeu – Eul mediatorul şi negociatorul).
2. Are o cauză declanşatoare a) reală, cunoscută, b) ascunsă.
3. Provoacă o stare de tensiune ce se poate amplifica generând alte fenomene
psihosociale şi care se reduce sau se şterge odată cu rezultatul sau rezolvarea
conflictului.
4. Conflictul ca fenomen psihosocial are mai multe dimensiuni:
a) perceptuală (cognitivă);
b) emoţională (afectivă);
c) voliţională;
d) acţională (comportament atitudini de impact);
5. Se desfăşoară ca un proces ce poate fi declanşat de o provocare de diferite
origini. Se derulează în raport cu factori (condiţii, atitudini şi stiluri de abordare a
lui), poate creşte, poate fi blocat, controlat sau rezolvat.
6. El însuşi (poate) constituie în majoritatea cazurilor o provocare la schimbările
individuale, sociale, economice, politice, comunitare, profesionale.
7. Poate constitui o terapie de şoc în anumite situaţii.
8. Efectele conflictului pot fi distructive sau constructive.
Unii conflictologi consideră că la baza tuturor conflictelor se află trebuinţele
umane. Motivaţia principală a intrării în conflict o reprezintă faptul că au nevoi care
3
pot fi satisfăcute doar prin procesul conflictual sau de faptul că le consideră că
propriile trebuinţe sunt incompatibile cu ale celuilalt. Toate aceste trebuinţe sunt
cuprinse într-un ansamblu de 5 forţe:
1. O primă forţă, comunicarea. Erorile de comunicare (percepţii greşite) sau
lipsa comunicării (lipsa ascultării active, informaţia prost decodificată, limbajul
trupului şi paraverbal) pot duce la apariţia unui conflict şi escaladarea lui.
2. Valorile. Când sunt atacate valorile oamenii se simt ei înşişi ameninţaţi.
3. Contextul (mediul, structura) desfăşurării acţiunii, distribuirea resurselor,
accesul la informaţii, condiţii politice, norme în vigoare, distanţa dintre părţile aflate
în conflict.
4. Emoţiile – tensiunea şi energia ce dau viaţă şi susţin conflictul. Ele sunt
influenţate atât de contextul propriu-zis al acţiuni cât şi de experienţe anterioare ale
unor astfel de interacţiuni.
5. Istoria părţilor aflate în conflict (trecutul lor), al contextelor în care au avut şi
au loc interacţiunile – istoria conflictului în sine.

Dimensiuni ale conflictului

Dimensiunea cognitivă ce presupune perceperea conflictului, interpretarea


situaţiilor conflictuale (procesarea informaţiilor despre conflict). Aici sunt integrate:
1. Stilurile cognitive ale participanţilor
2. Stilurile apreciative
3. Stilurile de abordare
4. Stilurile de rezolvare a conflictelor.
Dimensiunea afectivă – orice problemă, situaţie conflictuală antrenează
dispoziţii şi stări afective generatoare de tensiune, această dimensiune include şi
dimensiunea valorică – valoarea de stimulare antrenată de conflict pentru persoanele
angajate.
Dimensiunea voliţională – tendinţa în antrenarea în escaladarea şi/sau
rezolvarea conflictului.
Dimensiunea acţională – satisfacerea trebuinţelor ce au determinat conflictul.
Dimensiunea de impact şi efecte – consecinţele conflictelor de durată,
trecătoare, produc schimbarea, produc distrugerea etc.
Prin analogie cu paradigma procesului comportamentului prosocial realizaţi o
paradigmă a conflictului văzut ca proces.

4
IMPACT - CONSECINŢE

REZOLVARE

DIMENSIUNE DE
IMPACT

DIMENSIUNE
ACTIONALA

DIMENSIUNE
CONATIVA

DIMENSIUNE
AFECTIVA

DIMENSIUNE
COGNITIVA

DIMENSIUNI ALE CONFLICTULUI


după Mariana Caluschi

5
Funcţiile conflictului

Tensiunea ce se naşte în urma unei divergenţe reprezintă o sursă de influenţare şi


schimbare a partenerilor şi are drept consecinţă o modificare la nivelul individului
sau a grupului.
În concepţia psihosociologilor conflictul este un proces continuu de transformare
socială, o provocare la creativitate şi schimbare. Deutsch (1973), situând conflictul la
intersecţia personalităţii cu situaţia, îi conferă următoarele funcţii:
 de a preveni stagnarea;
 de a stimula interesul şi curiozitatea;
 de a genera schimbări la nivelul persoanei şi grupului;
 de a da frâu liber anumitor capacităţi;
 de a oferi prilejul unor trăiri intense.
Luând în considerare afirmaţia psihologilor că rezolvarea de probleme este
domeniul performanţial de lucru al gândirii, Mariana Caluschi avansează ideea că o
altă funcţie a conflictului, în diferitele sale forme, este aceea de a provoca gândirea
şi de a o face să performeze continuu în elaborarea soluţiilor.
Aşadar, schimbarea nu se poate naşte decât din raportul dintre consens şi disens,
integrare şi ruptură, din conflictul dintre idei, atitudini, motivaţii. Lucrările de
psihologie socială sau de conflictologie încearcă să atenţioneze că a înţelege
conflictele ca dezastre de care trebuie să ne ferim este o eroare. Se argumentează prin
exemple că ele pot fi constructive dacă sunt abordate cu încredere în sine; acest fapt
înseamnă că nu există nici învingători, nici învinşi şi că putem obţine un câştig în
urma rezolvării conflictului. James Fleming (1998, p. 44) contura câteva efecte
pozitive ale conflictului dintre care amintim:
 poate stimula apariţia de idei noi;
 poate conduce la îmbunătăţirea lucrului în echipă;
 fumizează cadrul pentru anumite discuţii, dezbateri;
 poate reprezenta o modalitate de exprimare a sentimentelor reprimate;
 stimulează oamenii în gândire şi acţiune;
 deschide căi de schimbare şi incită la implicare activă.
Din ce în ce mai mult conflictologii promovează ideea provocării unor conflicte
controlate pentru a beneficia de efectele pozitive.

Probleme implicate în conflict şi cauzele lor

Referindu-se la teoriile asupra conflictului, Elena Zamfir (1997, p. 381)


sintetizează întreaga problematică evidenţiată de acestea cu privire la conflict:
 cauzele manifeste şi potenţiale ale acestuia;
 căile de evoluţie ale conflictului şi posibilităţi de soluţionare;
 efecte directe şi indirecte;
 funcţiile şi disfuncţiile sale în procesul de funcţionare şi schimbare a
sistemelor sociale;

6
 tipurile şi aria de cuprindere a conflictului;
 instituţionalizarea conflictului;
 procesele de negociere;
 menţinerea ordinii sociale în condiţiile inegalităţilor şi a deosebirilor de
interese dintre părţi;
 rolul conflictului în procesele dinamicii de grup, etc.
Din această problematică vastă implicată de teoria conflictului, delimitarea şi
cunoaşterea cauzelor acestor fenomene a constituit o preocupare majoră a
conflictologilor. Cunoscutul conflictolog Deutsch M. (1998, pp. 170-171) consideră
că şi analiza problemei ce duce la apariţia conflictului este prioritară în procesul
rezolvării conflictului. Analiza problemei implicate în conflict presupune delimitarea
tipului, dimensiunii şi rigidităţii problemei.
Tipul problemei - anumite tipuri de probleme duc la un conflict definit ca
victorie-înfrângere, în rezolvarea căruia nu există o cale de mijloc, ci se urmăreşte
„puterea” sau controlul asupra celuilalt.
Rigiditatea problemei este dată de perceperea inexistenţei unor alternative
satisfăcătoare pentru realizarea intereselor aflate în joc în cadrul conflictului.
Dimensiunea conflictului - exprimă, de fapt, amploarea pe care o capătă un
conflict, creşterea acestuia determinând creşterea probabilităţii unui proces distructiv.
Astfel, după cum precizează Deutsch, dimensiunea conflictului va părea mică pentru
acea parte care crede că ambele părţi pot câştiga şi va fi mare pentru acea parte care
consideră că una din părţi va pierde dacă cealaltă câştigă. Această definiţie implică,
de asemenea, faptul că dimensiunea unui conflict dat poate fi mai mare pentru una
din părţi decât pentru cealaltă. Capacitatea de a controla amploarea problemei ce face
obiectul conflictului poate împiedica derularea acestuia ca proces distructiv.
Factorii determinanţi ai conflictului au o extindere foarte largă. Între cauzele
conflictului se disting:
a) incapacitatea părţilor de a ajunge la un compromis care să corespundă
intereselor mutuale;
b) inegalităţi şi discriminări sociale;
c) competiţia pentru controlul resurselor;
d) acces competiţional la oportunităţi crescute;
e) dorinţa de dominare, putere, prestigiu.
Conflictele pot avea drept cauze factori obiectivi care acţionează din afara
individului şi scapă controlului acestuia şi factori subiectivi derivaţi din modul în
care se comportă individul şi se raportează la diferitele aspecte ale vieţii.
Factorii obiectivi ţin de mediul în care individul îşi desfăşoară activitatea sau de
contextul în care îşi desfăşoară viaţa. Factorii subiectivi stimulează potenţialul de
conflictualitate şi influenţează derularea conflictului. Dintre aceştia menţionăm:
 cunoaştere, interpretare greşită a unor aspecte ale realităţii;
 lipsa abilităţilor de comunicare, empatice;
 delimitarea vagă a scopurilor;
 incompatibilităţi la nivel temperamental, caracterial, aptitudinal;

7
 incompatibilităţi în planul valorilor, convingerilor ideologice, politice,
religioase, morale;
 insatisfacţii, nemulţumiri, frustrări.

Managementul, controlul şi rezolvarea conflictului

Datorită costurilor individuale şi sociale pe care le implică, în cursul desfăşurării


oricărui conflict apare la un moment dat necesitatea rezolvării sale. În literatura de
specialitate se folosesc trei concepte ce acoperă tot atâtea arii de interese ce fac
referire la acest aspect: managementul, rezolvarea şi controlul conflictului. Studiul
conflictului, al rezolvării şi managementului acestuia cuprinde o macro şi o micro -
viziune asupra lumii noastre. Managementul conflictului poate fi aplicat atât la
nivel individual cât şi la nivel global. El intervine în mediul organizaţional, afaceri
interne, afaceri externe comerţ şi educaţie politică, etc.
J. Burton argumentează că între managementul conflictului şi rezolvarea acestuia
există o diferenţă care constă în aceea că managementul conflictului face relativă
abstracţie de sursele care le-au generat. Burton şi Dukes scriu că managementul
conflictului are ca obiect „modul în care sunt controlate dezacordurile şi certurile
privind opţiunile şi preferinţele ce rezultă din interacţiunile dintre părţi ce au interese
şi scopuri comune şi care se deosebesc doar prin mijloacele de a le atinge” (Burton J.
& Dukes F. 1990, p. 17). Aspectele negative ale conflictului sunt, în acest caz, numai
atenuate, cauzele reale şi profunde rămânând în stare latentă ceea ce poate duce la o
nouă confruntare dintre părţi.
Rezolvarea conflictului presupune:
1) iniţierea dialogului şi comunicării între indivizi şi grupuri
2) preluarea unui limbaj al reconcilierii. Aceasta presupune că „toate părţile
implicate în conflict ajung în mod liber la un acord, după ce au redefinit şi reperceput
relaţiile dintre ele şi după ce au făcut evaluarea, adică au examinat şi luat în calcul
toate elementele relevante ale relaţiilor” (Burton J., 1990, p. 40).
3) rezolvarea conflictului implică identificarea şi eliminarea cauzelor în vederea
atingerii unui acord al părţilor şi restructurarea situaţiei care a determinat apariţia
confruntării.
Diverşi specialişti care au studiat domeniul conflictului (Tidwell A., 1998;
Helena Cornelius, Shoshana Faire, 1996; Cristea D. , 2000) impun noţiunea de
control al conflictului care acoperă conceptele de management şi rezolvarea
conflictului.
Allan Tidwell (op. cit, p.188) subliniază că în cazul conflictelor manageriate
(gestionate) aspectele negative ale conflictului sunt doar atenuate, în timp ce
rezolvarea conflictului presupune eliminarea totală a aspectelor negative. Raportat la
aceste două concepte, D. Cristea (op. cit., p. 406) utilizează noţiunea de control al
conflictului desemnând un continuum comportamental care vizează trecerea graduală
de la gestionarea la rezolvarea unui conflict. Rezolvarea autentică a conflictelor este
mai dificil de obţinut, în timp ce managementul conflictului este mai frecvent.

8
După opinia lui Tidwell există trei condiţii necesare şi suficiente pentru un
eficient control al conflictului:
1. capacitatea instrumentală şi rezolutivă - se referă la setul de tehnici,
abilităţi necesare manevrării cu succes a conflictului;
2. oportunitatea intervenţiei - are în vedere momentul ales, timpul consumat şi
libertatea de a controla conflictul. Tehnicile de control ale conflictului nu vor fi
eficiente în absenţa oportunităţii de a le pune în practică;
3. voinţa - părţilor de a discuta, elabora şi rezolva conflictul în care sunt
implicate.
Pentru a reuşi un control eficace al conflictului aceste trei condiţii trebuie
îndeplinite simultan.
Controlul conflictului orientarea spre gestionarea sau rezolvarea acestuia, spre
valorificarea tehnicilor, procedurilor şi abilităţilor disponibile necesită cunoaşterea şi
identificarea simptomelor conflictului în literatura de specialitate (Helena Cornelius
şi Shoshana Faire, 1996, pp. 23-30) se prezintă principalele simptome ce semnalează
instalarea unei crize, a unui conflict.
Violenţa - este evident un semn al crizei, al dezacordului, stare în care
elementele emoţionale le domină pe cele raţionale generând acte necugetate.
Tensiunea - propria tensiune distorsionează cel mai ades percepţia asupra
persoanelor, evenimentelor, acţiunilor din jur. O situaţie tensionată poate deveni
nucleul unui conflict de proporţii.
Neînţelegerea - survine în urma unei situaţii ce generează contradicţia şi
irascibilitatea. Ea poate să apară din decodificarea eronată a unei informaţii, sau a
unei opoziţii în principii, în idei etc.
Incidentele - un incident perceput adecvat se poate stinge fără să capete
amploare deşi ele au un halo afectiv persistent. In cazul unei percepţii eronate
incidentul poate fi escaladat.
Disconfortul — creează sentimentul unei insatisfacţii fără a avea un obiect
precis. Recunoaşterea semnelor disconfortului şi incidentului, abilitatea de a reacţiona
cu promptitudine în vederea ameliorării situaţiei, pot evita degenerarea în tensiune,
neînţelegere sau criză.
Pentru înţelegerea şi controlul conflictului este absolut necesară abilitatea de a
delimita simptomele conflictului cât mai corect şi acurat, pentru a putea implementa
tehnicile şi strategiile adecvate de control şi/sau rezolvare de conflicte.

9
Contracararea şi reducerea
Pas 1 Simptome trebuinţei – Conflictul nu se
declanşează

Incidente, manifestări
Consultaţii psihoterapeut
Pas 2 caracteristice, certuri,
– Conflictul nu se
disconfort, sentiment
declanşează
de frustrare, angoasă

Mediere, discuţii
Pas 3 Criza, tensiuni mediator, conflict
Conflict declanşat controlat

Pas 4 Escaladare Negociere

Negociere sau rezolvare prin metode şi strategii


Pas 5
creative / inventive

Pas 6 Monitorizarea efectelor

10
CONFLICTUL CA PROCES
după
MONITORIZAREA MarianaCaluschi
Pas 6 EFECTELOR

Alegerea soluţiilor
pertinente.
Pas 5
Acceptarea monitorizării DEZESCALADARE
REZOLVARE PRIN
CREATIVITATE

NEGOCIERE
NEGOCIERE
Pas 4 STRATEGII VICTORIE-VICTORIE
ESCALADARE COMPROMIS

MEDIERE CONSILIERE
DECLANSAT
Pas 3 CONFLICT DISCUTII MEDIATOR
MANIFEST
CONFLICT CONTROLAT
FOCUSAT

CONSILIERE CONFLICTUL NU SE
DECLANSEAZA
CONFLICT CONSULTATII PSIHOTERAPEUT sau
Pas 2 MANIFEST
CONSILIERE IN REZOLVAREA
INCIDENTE CONFLICTELOR
AGRESIVITATE
CERTURI

CONSTIENTIZAREA
Pas 1 TREBUINTELOR
SIMPTOME CONTRACARAREA SI REDUCEREA
DEZACORD, TENSIUNI, TREBUINTEI – CONFLICTUL NU SE
DISCONCORT, TREBUINTE,
TEMRI DECLANSEAZA (controlarea lui)
(conflict nedezvăluit,
nemanifest)

CAMP
CONFLICTUAL
MODEL BRANCUSIAN EXPLICATIV
COMPLEX AL CONFLICTULUI CA PROCES
INCONSTIENT
SENTIMENTE,
FRUSTRARI, 11
DEZACORDURI
Tehnici de control şi rezolvare a conflictelor

Tehnici de comunicare
Este un consens al specialiştilor asupra aserţiunii că în controlul conflictului
esenţiale sunt tehnicile de comunicare si analiză. Dificultăţile şi blocajele ce
intervin în comunicarea dintre părţi accelerează şi intensifică de multe ori un conflict.
Pentru obţinerea unei relaţii calitative de comunicare este necesar ca părţile să
utilizeze tehnici cum ar fi ascultarea activă, tehnici de limbaj şi restructurarea
deprinderilor. Ascultarea activă înseamnă a înţelege nu doar cuvintele, ci a pătrunde
dincolo de sensul acestora. Tehnicile de limbaj sunt cele cu ajutorul cărora se reduce
nivelul de evocare a cuvintelor emoţionale ca blamul, acuzarea (Tidwell A., 1998,
p.189).
În desfăşurarea lui conflictul se bazează pe comunicare. În demersul rezolvării
conflictului o funcţie deosebită trebuie acordată caracteristicilor comunicării, acestea
reprezentând cauza cea mai frecventă a construirii unor situaţii conflictuale prin:
 înţelegerea diferită a unei situaţii şi a elementelor sale;
 inexistenţa unui limbaj comun;
 lipsa abilităţilor de a comunica etc.

Analiza conflictului
Literatura consacrată rezolvării conflictului insistă asupra unui alt aspect esenţial
şi complementar comunicării ca tehnică de rezolvare a conflictului şi anume pe
structura situaţiei conflictuale.
Diversitatea situaţiilor conflictuale şi cauzele ce le justifică evidenţiate, servesc
ca suport în realizarea unei structuri a situaţiei conflictuale, a unei hărţi a
conflictului ca prim pas în soluţionarea problemei.
Structura situaţiei conflictuale trebuie să reflecte:
 cauzele obiective ale conflictului;
 interpretările date acestora de către cele două părţi;
 canalele de comunicare existente;
 presiunile externe care se exercită asupra părţilor;
 sistemul de motivaţii care susţin comportamentul participanţilor în situaţia
conflictuală.
Analiza conflictului presupune elaborarea hărţii conflictului şi structurarea
segmentelor acestuia.
După Wehr (1979), întocmirea hărţii este primul pas în intervenţia cu scop de
management al unui conflict. Ea oferă atât celui care intervine, cât şi părţilor aflate în
conflict, o mai clară înţelegere a originilor, naturii, dinamicii şi posibilităţilor de
rezolvare a conflictului (Tidwel A., 1998, p.190).

12
PRESIUNI

PROIECTIE
TEMERI
PARTICIPANTI PARTICIPANTI
 
TRECUT

PROBLEMA

PARTICIPANTI
13
PIRAMIDA PENTRU ANALIZA CONFLICTULUI – cf. G.Tillet, 1941
Într-o viziune teoretică similară, modelul celor 5P al lui G. Tillet, reprezintă o
schemă pentru realizarea hărţii conflictului. Cele cinci elemente sunt:
1) participanţii
2) problema
3) trecutul
4) presiunile
5) proiecţiile
Acest model este un foarte bun instrument analitic ce deschide o pluralitate de
perspective asupra conflictului şi a căilor de soluţionare a acestuia.
Un alt model de a întocmi harta conflictului, surprinzând astfel interacţiunea unor
fapte şi aspecte ce ar putea rămâne neobservate, propun Helena Cornelius şi Shoshana
Faire (1996, p. 181). Paşii urmaţi în elaborarea hărţii conflictului sunt:
PAS I - Care este problema? Formulaţi problema în termeni largi. Concentraţi-vă
asupra naturii subiectului sau problemei care ar trebui reprezentată într-o hartă. Păstraţi
un caracter deschis definirii conflictului.
PAS II - Cine este implicat în conflict? Hotărâţi care sunt persoanele implicate în
conflict. Se poate înscrie pe o listă fiecare individ sau echipe întregi, secţii, grupuri sau
organizaţii. Dacă persoanele implicate au nevoi asemănătoare în ceea ce priveşte natura
conflictului, ele pot fi grupate laolaltă.
PAS III - Ce vor cei aflaţi în conflict? Pentru fiecare parte majoră implicată,
listaţi nevoile şi temerile importante, care au semnificaţie pentru problema aflată în
discuţie. Prin această schiţare a nevoilor şi preocupărilor, deschidem perspective
înţelegerii situaţiei problematice. şi lărgim gama de posibilităţi rezolutive care vor putea
fi utilizate în momentul când harta va fi definitivă. Delimitaţi nevoile şi temerile celor
implicaţi în conflict.
Nevoile, acest termen poate desemna trebuinţele, dorinţele, valorile, interesele sau
lucrurile la care ţine subiectul. Este necesar să se determine cu multă atenţie aceste nevoi
deoarece ele constituie puternice forţe motivaţionale de antrenare în conflict.
Temeri acest termen poate desemna preocupări, anxietăţi, griji. Aceste temeri
trebuie menţionate pe hartă. Unul din avantajele hărţii constă din posibilitatea de a
formula în cuvinte şi de a conştientiza temerile iraţionale. Prin studiile şi activităţile
practice ce au ca scop probarea, îmbunătăţirea şi descoperirea unor metode de rezolvare
a conflictelor Mariana Caluschi argumentează pentru elaborarea genogramei
conflictului alături de harta conflictului şi delimitarea şi considerarea expectanţelor
părţilor aflate în conflict împreună cu temerile şi dorinţele acestora. Expectanţele pot fi
antrenate de o motivaţie puternică ce ţine de ideal, convingeri, concepţia despre lume şi
viaţă a subiecţilor şi necunoaşterea lor poate frâna acţiunea de control sau rezolvarea
conflictelor. Considerăm că în acest mod se cunoaşte dinamica conflictului şi se pot
elabora soluţii multiple pentru rezolvarea conflictului.

14
Prin genogramă se vizualizează şi conştientizează trecutul părţilor aflate în conflict.
Prin expectanţe se conturează standardele de viaţă şi ghidurile proprii fiecărei părţi aflate
în conflict ţinând cont că ele acţionează după legea creşterii (motivaţiei de creştere).
Avantajele întocmirii hărţii conflictului, rolul acesteia în demersul rezolutiv sunt
următoarele:
 relevă noi direcţii de analiză şi interpretare;
 sprijină înţelegerea reciprocă a unor puncte de vedere diferite;
 oferă cadrul de comunicare şi de exprimare a nevoilor;
 structurează dialogul şi diminuează emoţiile negative;
 susţine comunicarea empatică între participanţi;
 genograma şi harta conflictului oferă posibilitatea vizualizării dinamicii
conflictului;
 oferă posibilitatea de elaborare a unor strategii de control şi rezolvare a
conflictului adaptate acestuia.

Strategii de rezolvare a conflictelor


În literatura de specialitate se discută şi se indică pentru utilizarea în practică
următoarele strategii de rezolvare a conflictelor.

Strategia victorie-victorie
În teoria rezolvării conflictelor s-au elaborat mai multe orientări, direcţii generale şi
planuri de acţiune numite strategii de rezolvare a conflictelor. Strategia este „artă" a
celui care conduce o luptă într-o anumită direcţie şi conform unui principiu unitar (P.P.
Neveanu, 1978, p. 685).
Având ca punct de plecare comunicarea, empatia şi înţelegerea celuilalt şi urmărind
îmbunătăţirea, consolidarea relaţiilor interpersonale şi găsirea unor soluţii constructive
pentru situaţia conflictuală, Helena Cornelius şi Shoshana Faire (1996, pp. 30-34) supun
atenţiei celor interesaţi (manageri, cadre didactice, politicieni etc.) strategia victorie -
victorie. Etapele acestei strategii sunt următoarele:
PAS I: Delimitarea trebuinţelor persoanelor în conflict şi stabilirea diferenţelor
dintre ele.
PAS II: Delimitarea punctelor de corespondenţă între diferenţe.
PAS III Schiţarea unor noi opţiuni prin care fiecare să obţină cât mai mult din ceea
ce necesită.
PAS IV: Lucrul împreună pentru a demonstra că sunt parteneri şi nu adversari.
Orientarea acestei strategii este spre situarea ambilor parteneri în situaţia de
câştigător. Ambii acceptă soluţia pentru că este rezultantă a eforturilor comune pe
parcursul întregului proces. Direcţiile şi indicaţiile clare şi practice pe care le oferă
această strategie reprezintă un alt punct în favoarea utilităţii şi viabilităţii strategiei în
soluţionarea conflictului.

15
Negocierea
Utilizată frecvent în lumea afacerilor organizaţiilor etc. negocierea este o altă
strategie accesată în rezolvarea conflictelor. Ea poate fi însuşită şi promovată atât de
oameni care au statut de negociator, cât şi de manageri, lideri, şefi, angajaţi, orice actor
social care doreşte să-şi îmbunătăţească propriul stil de soluţionare a conflictelor.
Negocierea, aşa cum afirmă S. Prutianu (1996, p. 38), apare ca o formă de
comunicare interumană. A negocia înseamnă a comunica în speranţa de a ajunge la un
acord. Pentru aceasta este necesară luarea în considerare a dorinţelor reciproce,
înţelegerea celuilalt, abilitatea de a descoperi ce se află în spatele refuzului şi de a
determina cooperarea.
Expert în problematica negocierii, Dan Voiculescu (1991, p.33) subliniază că în
negociere există parteneri şi nu adversari. Partenerii trebuie să finalizeze procesul de
negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce şi-au propus. Totuşi,
având în vedere că procesul de cooperare şi cel de negociere sunt realizate de indivizi
care oscilează între comportamente egoiste şi altruiste, apare una din dificultăţile
negocierii, obţinerea concursului. în acest caz, autorul citat (op. cit., p. 34) consideră că
este deosebit de important ca negociatorii să încerce transformarea intereselor divergente
în scopuri comune ceea ce ar duce la satisfacţia unui deznodământ de comun acord. Este
vorba despre un proces de ajustare a opiniilor ambelor părţi pentru a putea ajunge la o
soluţie de rezolvare a problemei, cum ar spune G. Kennedy (1998, p. 9). Negocierea este
în acelaşi timp un proces de rezolvare a unui conflict apărut între două sau mai multe
părţi şi în care ambele îşi modifică solicitările pentru a ajunge la un compromis reciproc
acceptabil.
Situaţia de negociere are următoarele trăsături:
 conflictele se prezintă în confruntarea dintre interese opuse, dar dependente
reciproc;
 oamenii supraapreciază semnificaţia intereselor proprii, dar sunt atenţi la
teritoriile înţelegerii posibile;
 informaţiile transmise sunt reale dar unilaterale. Ele se referă mai ales la
aspectele pozitive, pentru a scoate în evidenţă propriul grup;
 conflictul dintre grupuri este limitat la câţiva purtători de cuvânt;
 jignirile personale sunt refulate sau prezentate în mod indirect (cu umor);
 a treia parte este antrenată numai dacă negocierile au eşuat.
Negocierea implică efectuarea unor schimbări - a da ceva pentru a primi ceva în
schimb; este de fapt o căutare a unui acord.
O strategie a negocierii înţeleasă ca proces este delimitată de Helena Cornelius si
Shoshana Faire (1996, pp. 215-218), strategie gândită în patru etape: pregătirea,
interacţiunea, negocierea, încheierea.

16
În ultimii ani majoritatea lucrărilor din domeniul economiei, managementului
consacră studii strategiilor de rezolvare a conflictelor, dedicându-se spaţiu atât descrierii
negocierii cât şi medierii (Prutianu S., 1998; Bogathy Z., 1999).

Medierea
O altă strategie frecvent utilizată în controlul, managerierea sau rezolvarea
conflictelor o constituie medierea. A media înseamnă a interveni între părţile ostile şi a
le conduce spre rezolvarea conflictului. Mediatorul încearcă să găsească un punct de
vedere obiectiv şi neutru. El oferă garanţia că fiecare parte îşi prezintă punctul de
vedere, dar ascultă şi perspectiva celuilalt, îndrumându-i pe cei doi spre găsirea unor
soluţii satisfăcătoare. Aşadar, medierea implică o formă de intervenţie imparţială din
partea unui terţ neutru, care nu poate impune o soluţie, dar poate ajuta părţile să o
găsească. Mediatorii intervin atunci când negociatorii nu reuşesc să elimine divergenţele
apărute între părţi.
Negociatorul care cunoaşte procesul de negociere precum şi metodele ce trebuie
aplicate în confruntarea cu negociatori dificili, se poate angaja în rolul de negociator-
mediator. în acest caz el trebuie să încerce să fie imparţial şi să aplice tehnicile medierii
în vederea găsirii unui drum spre stabilirea acordului. într-o întreprindere, organizaţie,
atunci când izbucneşte o criză mediatorul este de cele mai multe ori solicitat să intervină
pentru dezamorsarea acesteia.
Conflictologii consideră că orice mediator trebuie să cunoască şi să respecte
cuvintele cuprinse în memoratorul pentru mediere. In el se prezintă următoarele reguli
de bază (Helena Cornelius si Shoshana Faire, 1996, pp. 230-232):
 ca mediator fiecare persoană va trebuie să se prezinte şi să explice rolul pe
care şi 1-a asumat;
 obiectivul este rezolvarea unei probleme;
 evitarea învinovăţirii şi a dezvinovăţirii proprii;
 relatarea adevărului;
 ascultarea fiecăruia;
 parafrazarea;
 exprimarea sentimentelor şi a dorinţelor în vederea încheierii acordului;
 mediatorul ajută ambele părţi să stabilească o înţelegere corectă;
 înţelegerea poate fi consemnată în scris şi semnată de fiecare.
Ca proces medierea cuprinde următoarele etape:
1. Începutul - aranjarea locurilor (a nu se sta faţă în faţă), înregistrarea discuţiilor şi
programarea pe ore. Precizarea drepturilor fiecăruia. Sublinierea necesităţii implicării
enunţurilor „EU", a focalizării şi participării egale.
2. Desfăşurarea - folosirea reprezentării grafice a conflictului (harta conflictului,
genograma), rezumarea punctelor cheie fiind foarte utilă. Definirea terenului comun.

17
Sugestiile trebuie făcute sub formă de opţiuni nu de directive. Acceptarea tăcerii şi a
pauzelor. Menţinerea orientării spre viitor, a unei atitudini pozitive şi a acţiunii.
Folosirea întrebărilor pentru a restructura conceptele generatoare de conflicte.
3. Încheierea - stabilirea câtorva acorduri şi consemnarea lor în scris. Stimularea
participanţilor pentru a acorda timp trecerii în revistă a progreselor.
Privită prin prisma acestor etape, medierea are ca obiectiv transformarea rivalilor m
parteneri care vor rezolva împreună problemele, căzând de acord asupra soluţiilor, trăind
sentimentul că şi-au rezolvat singuri dezacordurile, fără resentimente şi nemulţumiri.

Rezolvarea conflictelor prin creativitate


Problema rezolvării creatoare a conflictelor o întâlnim la reprezentanţii şcolii de
creatologie de la Buffalo. La noi contribuţii în delimitarea unor tehnici şi a unor strategii
de rezolvare a conflictelor prin creativitate, le are Şcoala „Mirabilis" de Educaţie şi
Psihoterapie prin creativitate din laşi.
O altă modalitate de a obţine un rezultat benefic şi constructiv din conflict o
constituie capacitatea noastră creatoare. Rezolvarea conflictului în mod creativ aşa cum
susţin creatologii (Marilyn Fryer, 1998, p.130) implică valorificarea motivaţiilor
generate de conflict pentru a crea ceva superior. Competenţa în rezolvarea conflictelor în
mod creativ se poate consolida practicând creativitatea în orice domeniu al vieţii noastre.
0 pregătire sistematică în creativitate se poate realiza prin intermediul grupurilor creative
noi propunând grupul creativ de formare. Activitatea intensă de colaborare în cadrul
grupului, stimularea imaginaţiei şi a abilităţilor creative sub îndrumarea mentorului,
constituie o bază solidă pentru formarea competenţei de rezolvare creativă a
problemelor.
Această strategie de rezolvare a conflictelor îşi are originea în procesul de rezolvare
creativă a problemelor (CPS) conceput de Alex Osborn şi dezvoltat mai târziu de Parnes,
ce constă într-o serie de etape deliberate prin care putem progresa atunci când căutăm
soluţii creative la probleme.
Marilyn Fryer, (1998, p.132) arată că acest proces presupune a gândi într-o gamă
vastă de direcţii, pentru ca apoi să îngustăm aria până la efectuarea unei singure alegeri.
Etapele rezolvării creative a problemelor identificate de Parnes (1985) se constituie
în următoarea succesiune:
 descoperirea obiectivului - a face un pas înapoi de la o problemă prezentată
pentru a obţine o viziune mai largă;
 descoperirea elementului - colectarea tuturor datelor necesare construirii unei
imagini coerente a întregii situaţii;
 descoperirea problemei - importantă în obţinerea unei soluţii satisfăcătoare;
 descoperirea ideii generarea unei game de soluţii noi;
 descoperirea soluţiei - constă în găsirea criteriului de evaluare a soluţiilor
deja generate;

18
 descoperirea acceptului - urmăreşte acceptarea şi implementarea ideilor unei
persoane.
Scopul CPS este acela de a extinde limitele gândirii pentru a ajunge la
managementul creativ al conflictului şi la rezolvarea sa. Abordarea creativă a unui
conflict, apreciază Cornelius F. şi Shoshana F. înseamnă transformarea acestuia în şansă,
înseamnă a extrage din orice situaţie nucleul ce poate fi valorificat. Răspunsul creativ
presupune o înţelegere mai profundă a propriilor trăiri faţă de o anumită situaţie,
aprecierea punctelor de vedere ale celorlalţi, extinderea posibilităţilor rezolutive spre
soluţii noi.
Existenţa conflictului este o premisă a schimbării şi reechilibrării necesare, orice
limită conţine şi posibilitatea depăşirii ei, orice conflict poate constitui o sursă de
progres, o oportunitate: „conflictul poate fi pozitiv sau negativ, constructiv sau
distructiv, în funcţie de ceea ce facem noi din el. Transformarea de această manieră a
conflictului este totuşi o artă care necesită o pregătire specială". Considerăm că însuşirea
artei de a rezolva conflictele creator presupune stimularea, dezvoltarea şi manifestarea
potenţialului creativ propriu aşa cum arătăm în lucrările noastre (1997, pp. 86-87). Este
necesar totodată formarea prin creativitate a specialistului (managerului) în rezolvarea
conflictelor.
Având la bază informaţiile oferite de specialişti în conflictologie cu privire la
controlul şi rezolvarea conflictelor am elaborat şi experimentat un program de
antrenament în rezolvarea conflictelor prin grup creativ de formare.

19

S-ar putea să vă placă și