Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza bilanțului

NUMĂRUL 20, 4-10 IUNIE 2019  »  EXPERTIZA ȘI AUDITUL AFACERILOR

CECCAR
REZUMAT
Bilanțul contabil este o sinteză a situației financiare la un moment dat a unei persoane
juridice, care conține informații despre active (capitalul revenit în urma desfășurării
activităților acesteia) și pasive (capitalul propriu și datoriile). Rolul său este de a reda
o imagine clară, în formă sintetică și valorică, a situației financiare aferente unei
entități. În funcție de rezultatele obținute în bilanț și de indicatorii economico-
financiari calculați pe baza acestuia, o companie își poate gestiona mai bine resursele,
poate face previziuni pentru evoluția bugetului și își poate orienta mai profitabil
activitatea.

Termeni-cheie: bilanț contabil, active, capital propriu, datorii, valoare contabilă,


bilanț financiar, bilanț funcțional

Clasificare JEL: M41

Bilanțul contabil este o imagine contabilă a companiei la o anumită dată. Acesta are


două părți: activele, pe de o parte, și capitalurile proprii ale
acționarilor și datoriile, pe de altă parte. Bilanțul arată de fapt cum este finanțată
entitatea. După cum este cunoscut, egalitatea contabilă a acestuia presupune
următoarea relație:

Activele companiei = Capitalul propriu al acționarilor + Datorii

De fapt, capitalul propriu al acționarilor este definit ca fiind diferența dintre activele și
datoriile entității. În principiu, reprezintă cu ce rămân aceștia după ce întreprinderea
și-a îndeplinit obligațiile pe termen scurt și lung. Datoriile și capitalurile proprii ale
acționarilor reflectă tipurile și proporțiile de finanțare a societății, care depind de
alegerea realizată de managementul acesteia în ceea ce privește structura capitalului,
între surse proprii și surse împrumutate sau între datorie curentă și datorie pe termen
lung.
Atunci când analizează un bilanț, trei elemente trebuie avute în vedere de către
managerul financiar: lichiditatea activelor, structura de finanțare (capital propriu
versus datorii) și valoarea contabilă versus valoarea de piață.

✔ Lichiditatea activelor

Lichiditatea activelor se referă la ușurința și rapiditatea cu care acestea pot fi


convertite în numerar:

 Activele circulante (curente) sunt cele mai lichide și includ numerarul și


activele care pot fi transformate în numerar în termen de un an de la data
bilanțului.
 Creanțele reprezintă sumele care încă nu au fost colectate de la clienți pentru
bunurile vândute sau serviciile prestate acestora.
 Stocurile sunt compuse din materii prime sau materiale care urmează să fie
utilizate în producție, mărfuri care vor fi valorificate sau alte elemente de
natura acestora.
 Activele imobilizate sunt activele cel mai puțin lichide.

✔ Capital propriu versus datorii

Capitalul propriu este deținut de acționari sau asociați. Acțiunile sau părțile sociale
reprezintă, de regulă, o creanță a acționarilor asupra activelor întreprinderii, care este
reziduală, și nu concretă. În termeni generali, atunci când compania realizează
împrumuturi, aceasta conferă creditorilor primul drept în ceea ce privește recuperarea
sumelor investite în afacere. Mai mult, creditorii pot da în judecată societatea atunci
când aceasta își pierde credibilitatea în fața lor sau nu respectă termenele de plată
stabilite contractual.

Datoriile, fie ele pe termen lung sau pe termen scurt, sunt obligațiile societății, care
necesită o plată în cadrul unui termen stipulat, așa cum am menționat anterior.
Echilibrul dintre valoarea datoriilor și cea a capitalurilor proprii atrase depinde de
politica entității și de deciziile de management financiar.

Să nu uităm că toate sursele de finanțare ale societății vin cu anumite costuri. Pe de o


parte, aporturile realizate de acționari/asociați prin capitalurile proprii presupun un
dividend în funcție de rezultatul financiar al întreprinderii într-o anumită perioadă, iar
pe de altă parte, datoriile (cele financiare) implică un cost cu dobânda.
✔ Valoarea contabilă versus valoarea de piață

Valoarea contabilă sau valoarea de intrare este valoarea la care un activ este


înregistrat în bilanțul unei companii:

 Bunurile aduse ca aport la capitalul social sunt înregistrate la valoarea de aport.


 Bunurile obținute cu titlu gratuit sunt înregistrate la valoarea lor justă de piață.
 Bunurile achiziționate cu titlu oneros sunt înregistrate la valoarea de achiziție.
 Bunurile produse de societate sunt înregistrate la costul de producție.

Matematic, valoarea contabilă a unei întreprinderi se calculează astfel:

Valoarea contabilă = Activele totale – Datoriile totale

Aceasta reprezintă și valoarea totală a activelor companiei pe care acționarii ar primi-


o dacă societatea ar fi lichidată.

În comparație cu valoarea de piață a entității, valoarea contabilă poate indica dacă


acțiunile unei companii listate sunt supra sau subapreciate.

În finanțele personale, valoarea contabilă a unei investiții reprezintă prețul plătit, iar
atunci când se vinde, prețul de vânzare minus valoarea contabilă este câștigul (sau
pierderea) de capital din investiție. Deși valoarea contabilă a unui activ poate rămâne
neschimbată în timp, valoarea contabilă a unei societăți poate să crească din
acumularea de câștiguri generate prin utilizarea eficientă a activelor.

Valoarea de piață reprezintă generic prețul la care un activ poate fi valorificat pe


piață. Atunci când vorbim despre o companie, valoarea de piață a acesteia presupune
evaluarea sa folosind diverse tehnici. Dacă societatea este cotată pe o piață financiară
(de capital) reglementată, valoarea de piață este reprezentată de capitalizarea bursieră
(numărul de acțiunix prețul unei acțiuni).

În ceea ce privește relația dintre valoarea contabilă și cea de piață, există trei situații
pe care le putem discuta:

 Valoarea contabilă este mai mare decât cea de piață: Piața financiară evaluează
compania sub valoarea sa declarată în situațiile financiare. În acest caz putem
spune că piața a pierdut încrederea în capacitatea activelor entității de a genera
profituri viitoare și cash flow-uri.
 Valoarea de piață este mai mare decât cea contabilă: Piața atribuie o valoare
mai mare companiei datorită capacității activelor acesteia de a genera câștig.
De obicei, aproape toate entitățile profitabile au în mod constant valori de piață
mai mari decât cele declarate în situațiile financiare.
 Valoarea contabilă este egală cu cea de piață: Piața nu vede niciun motiv
convingător pentru a crede că activele societății sunt mai valoroase sau mai
puțin valoroase decât cele indicate în bilanț.

Deoarece valoarea contabilă a unei societăți reprezintă valoarea totală a acțiunilor sau
părților sociale, compararea acestei valori cu cea de piață poate servi drept tehnică
eficientă de evaluare atunci când se verifică dacă acțiunile sunt tranzacționate la
prețuri echitabile.

 Tipuri de bilanț folosite în evaluare și utilitatea lor

Din perspectiva legislației naționale, bilanțul contabil conform Ordinului ministrului


finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare, are următoarea structură bine cunoscută:
În acest articol, în cadrul analizei financiare vom folosi cu precădere forma tabelară a
bilanțului:
✔ Bilanțul financiar

Bilanțul financiar se bazează pe criteriile lichidității crescătoare a activelor și


exigibilității crescătoare a capitalurilor și datoriilor.

Lichiditatea crescătoare a activelor, așa cum am precizat și mai sus, reprezintă


capacitatea activelor de a se transforma în bani lichizi. Activele sunt prezentate în
bilanț în ordinea crescătoare a lichidității, deci a capacității acestora din ce în ce mai
mare de a deveni „lichide” și de a acoperi necesitățile financiare ale întreprinderii.
Astfel, vom pleca de la activele imobilizate, cel mai puțin „lichide”, iar la final vom
avea disponibilitățile, cele mai „lichide”.

Clasarea elementelor de capitaluri și datorii (resursele) în ordinea exigibilității


crescătoare semnifică faptul că exigibilitatea unei surse de finanțare este legată de
scadența sa, primele elemente fiind cel mai lent exigibile (capitalurile proprii), iar
ultimele, cel mai rapid exigibile (datoriile pe termen scurt).

Construcția bilanțului financiar implică respectarea unor principii și reguli care permit
ordonarea elementelor de bilanț după criteriul pe termen scurt și pe termen lung. În
acest sens, dintre elementele constitutive ale bilanțului trebuie să se facă distincție
între cele care rămân la dispoziția întreprinderii pe termen lung (peste un an) și cele
care nu îi aparțin decât pe termen scurt (sub un an).

Ordonarea elementelor de activ conduce la existența a două categorii: active


imobilizate, cu scadența mai mare de un an, care reprezintă elemente pe termen lung
cu trei categorii de valori imobilizate (necorporale, corporale și financiare), și active
circulante (curente), cu scadența mai mică de un an (stocuri, creanțe, disponibilități
etc.). În activul circulant, din perspectiva bilanțului financiar, se includ imobilizările
cu scadență scurtă, de sub un an, cum ar fi imobilizările financiare care ajung la
scadență sub un an.

Ordonarea elementelor de capitaluri și datorii le structurează pe acestea în categoria


capitaluri permanente, formată din capitalurile proprii și datoriile pe termen mediu și
lung (cu scadența peste un an), și categoria datorii pe termen scurt (cu scadența sub un
an), indiferent de natura lor (datorii de exploatare, credite bancare curente, venituri
realizate în avans). Dacă o parte a datoriilor pe termen lung ajung la scadență mai
repede de un an, ele vor fi evidențiate, din perspectiva bilanțului financiar, la datorii
pe termen scurt.
Așadar, realizarea bilanțului financiar implică efectuarea unor corecții ale elementelor
de activ, capitaluri și datorii pe baza informațiilor de la nivelul întreprinderii, prin
regruparea acestora după criteriul vechimii (peste un an sau sub un an).

Schematic, bilanțul financiar tabelar se prezintă astfel:

Așa cum am evidențiat anterior, trebuie realizate anumite corecții asupra bilanțului


contabil în scopul elaborării bilanțului financiar.

1. Corecții asupra activului bilanțului contabil:


2. Eliminarea activelor fictive, respectiv a activelor care nu vor mai genera
fluxuri financiare – cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare (pentru
care nu există siguranța că se vor materializa) sau debitori –, din capitalul
social subscris și nevărsat. Acestea se scad din activul bilanțului și în același
timp și cu aceeași valoare, din capitalurile proprii;
3. Tratarea fondului comercial pozitiv prin eliminarea lui din componența
activelor imobilizate și diminuarea în același timp a capitalurilor proprii;
4. Tratarea cheltuielilor în avans ca active circulante (creanțe);
5. Corectarea disponibilităților prin eliminarea avansurilor spre decontare și a
altor valori și includerea lor în categoria creanțelor, respectiv a stocurilor.
6. Corecții asupra resurselor prezentate în bilanțul contabil:
7. Tratarea veniturilor în avans ca datorii pe termen scurt sau pe termen lung, în
funcție de exigibilitatea acestora;
8. Tratarea subvențiilor drept componente ale capitalurilor proprii sau eliminarea
lor, după caz, atât ca surse de finanțare, cât și din creanțe;
9. Tratarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli drept datorii pe termen lung
sau pe termen scurt;
10. Tratarea fondului comercial negativ drept componentă a capitalurilor proprii;
11. Tratarea anumitor datorii pe termen lung cu o scadență apropiată drept datorii
pe termen scurt.
Exemplul 1

Pentru compania Alpha SA se cunosc următoarele informații din bilanțul contabil:

În urma analizei financiare a elementelor de bilanț se constată următoarele:

 10% din imobilizările financiare sunt active cu lichiditate sub un an.


 10% din stocuri au o lichiditate de peste un an.
 5% din datoriile financiare pe termen lung au o scadență sub un an.
 10% din datoria către furnizori va fi plătită peste 425 de zile.

a) Vom prezenta corecțiile care se efectuează asupra bilanțului contabil al companiei


Alpha SA în scopul elaborării bilanțului financiar.
b) Pe baza datelor de mai sus, vom întocmi bilanțul financiar.

a) În vederea întocmirii bilanțului financiar plecăm de la forma tabelară a bilanțului


contabil:
Corecțiile aduse bilanțului contabil:

1. Imobilizări necorporale = 70.000 lei (inițial) – 2.000 lei (eliminarea


cheltuielilor de constituire) = 68.000 lei
2. Imobilizări corporale = 1.800.000 lei (inițial) – se menține
3. Imobilizări financiare = 350.000 lei (inițial) – 35.000 lei (imobilizări financiare
care ajung la scadență sub un an (350.000 lei x 10%)) = 315.000 lei
4. Stocuri cu exigibilitatea mai mare de un an = 60.000 lei (600.000 lei x 10%)
5. Stocuri = 600.000 lei (inițial) – 60.000 lei (stocuri cu exigibilitatea mai mare
de un an) = 540.000 lei
6. Imobilizări financiare care ajung la scadență sub un an = 35.000 lei (eliminate
mai sus din categoria activelor imobilizate cu scadența mai mare de un an)
7. Creanțe = 550.000 lei (inițial) – se menține
8. Casa și conturi la bănci (trezoreria pozitivă) = 130.000 lei (inițial)
9. Capital propriu = 1.250.000 lei (inițial) – 2.000 lei (eliminarea cheltuielilor de
constituire) = 1.248.000 lei
10. Datorii pe termen lung = 1.150.000 lei (inițial) – 57.500 lei (datorii pe termen
lung care sunt scadente în anul curent (1.150.000 lei x 5%)) + 65.000 lei
(furnizori care sunt scadenți peste mai mult de un an (650.000 lei x 10%)) =
1.157.500 lei
11. Furnizori = 650.000 lei (inițial) – 65.000 lei (furnizori care sunt scadenți peste
mai mult de un an)= 585.000 lei
12. Alte datorii din exploatare = 350.000 lei (inițial) – se menține
13. Datorii bancare pe termen scurt = 100.000 lei (inițial) + 57.500 lei (datorii pe
termen lung care sunt scadente în anul curent) = 157.500 lei

b) Pe baza datelor de mai sus, bilanțul financiar se prezintă astfel:


Exemplul 2

Pentru compania Beta SA se cunosc următoarele informații din bilanțul contabil:

Alte informații:

 Imobilizările necorporale în valoare de 40.000 lei sunt aferente cheltuielilor de


constituire a entității.
 Datoriile pe termen lung în valoare de 80.000 lei reprezintă rate scadente în
anul curent.
 10% din datoriile către furnizori au termene de plată de peste un an, negociate
prin contract.
 10% din imobilizările financiare ajung la scadență sub un an.
 Subvențiile pentru investiții se referă la imobilizări corporale primite gratuit.

a) Vom prezenta corecțiile care se efectuează asupra bilanțului contabil al companiei


Beta SA în scopul elaborării bilanțului financiar.
b) Pe baza datelor de mai sus, vom întocmi bilanțul financiar.

a) În vederea întocmirii bilanțului financiar plecăm de la forma tabelară a bilanțului


contabil:

Corecții aduse bilanțului contabil:

1. Imobilizări necorporale = 200.000 lei (inițial) – 40.000 lei (eliminarea


cheltuielilor de constituire) = 160.000 lei
2. Imobilizări corporale = 800.000 lei (inițial) – se menține
3. Imobilizări financiare = 380.000 lei (inițial) – 38.000 lei (imobilizări financiare
care ajung la scadență sub un an (380.000 lei x 10%)) = 342.000 lei
4. Stocuri = 200.000 lei (inițial) – se menține
5. Creanțe = 510.000 lei (inițial) + 130.000 lei (eliminarea avansurilor de
trezorerie din disponibilități)+ 60.000 lei (cheltuieli în avans cu scadența mai
mică de un an) = 700.000 lei
6. Casa și conturi la bănci (disponibilități) = 330.000 lei (inițial) – 130.000 lei
(eliminarea avansurilor de trezorerie din disponibilități) = 200.000 lei
7. Imobilizări financiare care ajung la scadență sub un an = 38.000 lei (eliminate
mai sus din categoria activelor imobilizate cu scadența mai mare de un an)
8. Active circulante nete cu scadența mai mare de un an = 40.000 lei (cheltuieli în
avans cu scadența mai mare de un an incluse în categoria activelor circulante
nete cu scadența mai mare de un an)
9. Cheltuieli în avans = 100.000 lei (inițial) – 60.000 lei (cheltuieli în avans cu
scadența mai mică de un an incluse în categoria creanțelor) – 40.000 lei
(cheltuieli în avans cu scadența mai mare de un an incluse în categoria
activelor circulante nete cu scadența mai mare de un an) = 0 lei
10. Capital propriu = 600.000 lei (inițial) – 40.000 lei (eliminarea cheltuielilor de
constituire) + 100.000 lei (subvenții pentru investiții care se referă la
imobilizări corporale primite gratuit, tratate drept componente ale capitalurilor
proprii) = 660.000 lei
11. Provizioane = 510.000 lei (inițial) – 510.000 lei (provizioane pentru litigii care
vor fi reluate în anul N+1 incluse în datorii pe termen scurt) = 0 lei
12. Datorii pe termen lung = 400.000 lei (inițial) + 70.000 lei (venituri în avans de
reluat într-o perioadă mai mare de un an) – 80.000 lei (datorii pe termen lung
care reprezintă rate scadente în anul curent incluse în datorii pe termen scurt) +
68.000 lei (datorii către furnizori care au termene de plată de peste un an,
negociate prin contract (680.000 lei x 10%)) = 458.000 lei
13. Datorii pe termen scurt = 760.000 lei (inițial) + 510.000 lei (provizioane pentru
litigii care vor fi reluate în anul N+1 incluse în datorii pe termen scurt) +
80.000 lei (datorii pe termen lung care reprezintă rate scadente în anul curent
excluse din datoriile pe termen lung) – 68.000 lei (datorii către furnizori care
au termene de plată de peste un an, negociate prin contract, incluse în datorii pe
termen lung) + 80.000 lei (venituri în avans de reluat într-o perioadă mai mică
de un an incluse în datorii pe termen scurt) – 80.000 lei (datorii bancare pe
termen foarte scurt) = 1.282.000 lei
14. Venituri în avans = 250.000 lei (inițial) – 70.000 lei (venituri în avans de reluat
într-o perioadă mai mare de un an incluse în datorii pe termen lung) – 80.000
lei (venituri în avans de reluat într-o perioadă mai mică de un an incluse în
datorii pe termen scurt) – 100.000 lei (subvenții pentru investiții care se referă
la imobilizări corporale primite gratuit, tratate drept componente ale
capitalurilor proprii) = 0 lei
15. Credite bancare curente = 80.000 lei (datorii bancare pe termen foarte scurt)

b) Pe baza datelor de mai sus, bilanțul financiar se prezintă astfel:


✔ Bilanțul funcțional

Bilanțul funcțional reprezintă un instrument util în analiza financiară. În funcție de


tipul de companie, elementele bilanțiere se pot clasifica din punct de vedere
funcțional în active/resurse stabile, active/resurse de/din exploatare, active/resurse din
afara exploatării și active/pasive de trezorerie.

Din punct de vedere structural, bilanțul funcțional se prezintă astfel:

În scopul realizării bilanțului funcțional se au în vedere următoarele ajustări:

 Activele se împart în active stabile, curente și de trezorerie (în categoria


activelor stabile și în cea a resurselor stabile sunt incluse și bunurile care sunt
deținute în leasing operațional, în locație de gestiune sau închiriate).
 Activele sunt înregistrate la valoarea lor brută (de înregistrare în contabilitate).
 Amortizarea și provizioanele se înregistrează la resurse stabile (aciclice),
majorându-le.
 Capitalurile și datoriile se împart de asemenea în resurse stabile, curente și de
trezorerie (se face deosebire între activele curente și resursele curente din
exploatare și din afara exploatării).
În cele ce urmează prezentăm principalele categorii de active și resurse curente din
exploatare și din afara exploatării:

1. active curente de exploatare:

 stocuri;
 creanțe aferente exploatării (clienți și conturi asimilate);
 cheltuieli în avans legate de exploatare;

2. active curente din afara exploatării:

 creanțe diverse;
 creanțe fiscale (TVA de recuperat);
 cheltuieli în avans în afara exploatării;

3. resurse curente din exploatare:

 obligații către furnizori și asimilate;


 datorii către salariați;
 datorii fiscale;
 venituri în avans legate de exploatare;

4. resurse curente din afara exploatării:

 datorii legate de imobilizări;


 datorii diverse;
 datorii fiscale (impozit pe profit, impozit pe dividende);
 venituri în avans în afara exploatării;
 dividende de plată.

Exemplul 1

Pentru compania Alpha SA se cunosc următoarele elemente din bilanțul contabil:


Vom întocmi bilanțul funcțional al companiei Alpha SA.

Întocmirea bilanțului funcțional:

 Active stabile = 2.220.000 lei (active imobilizate)


 Active curente de exploatare = 600.000 lei (stocuri) + 350.000 lei (creanțe –
clienți) = 950.000 lei
 Active curente din afara exploatării = 100.000 lei (creanțe diverse)
 Active de trezorerie = 230.000 lei (conturi la bănci)
 Resurse stabile = 1.250.000 lei (capital propriu) + 1.250.000 lei (datorii pe
termen lung) = 2.500.000 lei
 Resurse curente din exploatare = 450.000 lei (datorii la furnizori) + 300.000 lei
(datorii către salariați)= 750.000 lei
 Resurse curente din afara exploatării = 50.000 lei (datorii cu impozitul pe
profit) + 100.000 lei (datorii diverse) = 150.000 lei
 Resurse de trezorerie = 100.000 lei (credite de trezorerie)

Pe baza datelor de mai sus, bilanțul funcțional se prezintă astfel:

Exemplul 2
Pentru compania Beta SA se cunosc următoarele elemente din bilanțul contabil:
cheltuieli de constituire – 8.000 lei; clădiri la valoarea brută – 125.000 lei;
amortizarea clădirilor – 25.000 lei; acțiuni deținute la entitățile afiliate clasificate ca
imobilizări financiare – 23.000 lei; materii prime – 32.600 lei; ajustări pentru
deprecierea materiilor prime – 2.500 lei; mărfuri – 16.200 lei; clienți – 25.000 lei;
clienți – facturi de întocmit – 45.000 lei; furnizori – debitori – 13.000 lei; cheltuieli în
avans legate de exploatare – 4.500 lei; obligațiuni emise și răscumpărate – 3.500 lei;
debitori diverși – 13.000 lei; cheltuieli în avans în afara exploatării – 33.000 lei;
conturi curente la bănci – 11.400 lei; casa în lei – 15.800 lei; capital social subscris
vărsat – 40.000 lei; rezerve din reevaluare – 34.000 lei; prime de emisiune – 2.000 lei;
profit net – 12.500 lei; rezerve legale – 40.000 lei; provizioane pentru garanții
acordate clienților – 10.000 lei; credite bancare pe termen lung – 11.200 lei;
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni – 22.000 lei; furnizori – 9.800 lei; efecte de
plătit – 15.300 lei; salarii datorate – 25.100 lei; datorii privind asigurările sociale –
35.500 lei; impozit pe salarii – 6.700 lei; venituri în avans legate de exploatare –
12.400 lei; creditori diverși – 4.700 lei; credite bancare pe termen scurt – 4.800 lei;
impozit pe profit – 12.200 lei; venituri în avans în afara exploatării – 12.500 lei;
furnizori de imobilizări – 30.800 lei.

Vom întocmi bilanțul funcțional al companiei Beta SA.

Întocmirea bilanțului funcțional:

 Active stabile = 8.000 lei (cheltuieli de constituire la valoarea brută) + 125.000


lei (clădiri la valoarea brută) + 23.000 lei (acțiuni deținute la entitățile afiliate
clasificate ca imobilizări financiare)= 156.000 lei
 Active curente de exploatare = 32.600 lei (materii prime) + 16.200 lei (mărfuri)
+ 25.000 lei (clienți)+ 45.000 lei (clienți – facturi de întocmit) + 13.000 lei
(furnizori – debitori) + 4.500 lei (cheltuieli în avans legate de exploatare) =
136.300 lei
 Active curente din afara exploatării = 3.500 lei (obligațiuni emise și
răscumpărate) + 13.000 lei (debitori diverși) + 33.000 lei (cheltuieli în avans în
afara exploatării) = 49.500 lei
 Active de trezorerie = 11.400 lei (conturi curente la bănci) + 15.800 lei (casa în
lei) = 27.200 lei
 Resurse stabile = 40.000 lei (capital social subscris vărsat) + 2.000 lei (prime
de emisiune) + 34.000 lei (rezerve din reevaluare) + 12.500 lei (profit net) +
40.000 lei (rezerve legale) + 25.000 lei (amortizarea clădirilor) + 2.500 lei
(ajustări pentru deprecierea materiilor prime) + 10.000 lei (provizioane pentru
garanții acordate clienților) + 22.000 lei (împrumuturi din emisiuni de
obligațiuni) + 11.200 lei (credite bancare pe termen lung) = 199.200 lei
 Resurse curente din exploatare = 9.800 lei (furnizori) + 15.300 lei (efecte de
plătit) + 25.100 lei (salarii datorate) + 35.500 lei (datorii privind asigurările
sociale) + 6.700 lei (impozit pe salarii) + 12.400 lei (venituri în avans legate de
exploatare) = 104.800 lei
 Resurse curente din afara exploatării = 30.800 lei (furnizori de imobilizări) +
4.700 lei (creditori diverși) + 12.500 lei (venituri în avans în afara exploatării)
+ 12.200 lei (impozit pe profit) = 60.200 lei
 Resurse de trezorerie = 4.800 lei (credite bancare pe termen scurt)

Pe baza datelor de mai sus, bilanțul funcțional se prezintă astfel:

BIBLIOGRAFIE
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu
modificările și completările ulterioare.

S-ar putea să vă placă și