Sunteți pe pagina 1din 6

incompatibile pentru fundarea construc iilor (umpluturi, depozite de gunoi cu materiale diverse, stratifica ii neuniforme/neomogene, terenuri slabe-mluri, prafuri

i argile moi, nisipuri afnate, p mnturi sensibile la umezire (loess) sau cu poten ial de contrac ie -umflare, funda ii sub nivelul apei subterane-inclusiv agresive, etc.). n cazul pernelor f ii nguste sau izolate urmeaz de utilajul de compactare i condi iile specifice de lucru. Consolidarea terenurilor cu perne din loess-fiind o opera ie preliminar funda ii- trebuie realizat , verificat obiectelor de construc ii. Constructorul va respecta cu stricte e toate condi iile tehnice de execu ie stabilite n caietul de sarcini, documenta ia tehnic conexe. n acest scop, la ntocmirea de c tre constructor a proiectului de organizare coordonator i a fi elor cu proceduri tehnice se vor men iona toate lucr rile specifice execu rii pernelor din loess i t succesiunea lor prev zute n proiectul de execu ie, precum i necesarul de utilaje i mijloace de transport. Fiecare antie va organiza n cadrul CTC efectuarea ncerc rilor de verificare prev zute n caietul de sarcini pentru fiecare obiectiv. n cazul cnd condi iile concrete de antier nu corespund cu prevederile proiectului de execu ie (condi ii locale de amplasament, dotarea constructorului, stratifica ia terenului, apele subterane, prezen a re elelor sau construc iilor subterane etc.) eventualele modific ri ale prevederilor din caietul de sarcini se pot face de c tre executant, dar numai cu acordul proiectantului beneficiarului. i pe obiectiv i normativele cu standardele de referin , inclusiv cele i recep ionat nceperii lucr rilor de naintea termenului planificat pentru nceperea ca instruc iunile s fie adoptate n func ie

MATERIALUL DE PERN
Pernele se execut din loess la umiditatea optima de compactare, rezukltat in urma excavatiilor de pe amplasament. Pernele se vor executa din p mnturi lipsite de poten ial de contrac ie-umflare i vor fi bine compactate n starturi de 15 - 20cm grosime. Este interzis folosirea materialelor drenante pentru perne in zona pamanturilor sensibile la umezire. Loessul va fi adus la umiditatea optim de compactare. Compactarea se va face cu un mai mecanic (broasc ) sau cu mai de mn , atingndu-se cel pu in o greutate volumic a p mntului uscat de 1,60t/m3. Nu sunt acceptate alte materialere vizibile: sol vegetal,r d cini, vegeta ie, resturi de materiale de construc ii, p mnturi argiloase, deseuri industriale,contaminare cu produse petroliere sau de canalizare etc. Realizarea unor umpluturi corespunz toare este conditionat de folosirea unui material a c rui umiditate s fie cuprins ntre limitele de 4-6% (bolov nis) si 6-10% (balast - nisipos). CONDITII DE COMPACTARE Umezirea terenului de compactat cu cantitatea suplimentar de ap se va face numai prin stropire, n reprize succesive, pe m sur ce apa se infiltreaz n teren, pe toat grosimea stratului de p mnt ce trebuie compactat. Compactarea va putea fi executat , de regul , dupa trec erea a cteva ore de la infiltrarea apei n p mnt, n func ie de natura p mntului i de starea atmosferic existent . Dac , din cauza precipita iilor atmosferice, umiditatea p mntului ce trebuie compactat este mai mare dect cea optim , se amn compactarea pn ce umiditatea scade la valoarea cerut , lundu-se totodat m suri de evacuarea apelor de precipita ii din groapa de funda ie i de mpiedicarea unui nou aport de ap . Nu se execut
o

compact ri prin batere pe timp friguros, cnd exist

pericolul sc derii

temperaturii sub 0 C, sau cnd p mntul este nghe at. Umiditatea p mntului ce se compacteaz trebuie s fie ct mai apropiat de umiditatea de compactare. Abaterea maxim ce se admite, fa de umiditatea optim de compactare, este de 3% (ca valoare absolut ).

caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor" i poate fi aproximat cu formula: wopt = wp + (13)% n care: wp - limita inferioar de plasticitate a p mntului, determinat conform STAS 1913/4-76 "Determinarea limitelor de plasticitate".(din studiul geo 18-20%) y Dac w < wopt, compactarea devine cu att mai dificil cu ct p mntul este mai argilos i mai uscat. y Dac w > wopt, compactarea r mne insuficient . y Dac (wopt - w) > 3%, aducerea masei de p mnt la umiditatea optim se poate face ad ugndu-i o cantitate de ap rw(m3) calculat cu formula:

w= x

n care: = coeficient pentru compensarea pierderilor de ap (prin evaporare etc.) a c rui valoare se ia de 1.1...1,25, n func ie de anotimp. Vd = densitatea p mntului n stare uscat (g/cm3) Vw = densitatea apei (rw = 1) wopt = umiditatea optim de compactare w = umiditatea p mntului ce trebuie compactat 3 V = volumul de p mnt ce intervine n compactare (m ) Utilajele folosite la compactarea cu maiul greu lucreaz prin impact. Prin sporirea treptat a n l imii de c dere a maiului greu se realizeaz adncime. Condi iile de calitate definitive pe care trebuie s le ndeplineasc perna se vor stabili n urma unei ncerc ri PROCTOR complet, camandat unui laborator autorizat. Rezultatele ncerc rilor vor fi avizate obligatoriu de proiectant, care va aviza umiditatea optim de compactare pentru tipul de pern stabilit. Gradul normal de compactare al pernei trebuie s fie de minim 95 %. UTILAJE DE NDESARE Pentru compactare se pot folosi utilaje terasiere din indicatorul de norme TS 1974 specifice materialelor granulare - rulou compresor vibrant tractat de 5,5 t neted, conform art. TSD 11. - compresor pe pneuri static autopropulsant de 10 t conf.art. TSD 8 n absenta utilajelor mentionate si n cazul balastului nisipos (exceptional balast) se poate utiliza si ruloul compresor static autopropulsat de 10 - 12 tone conform art. TSD 7. A ternerea, amestecarea si omogenizarea materialului se face cu buldozerul pe tractor cu enile. Buldozerul si unul din utilajele de compactare succesiv a opera iunilor specificate n cap 5.1. Pentru pernele locale, de completare, refacere local inclusiv placa vibratoare dac nu afecteaz vecin t ile. PROCESUL TEHNOLOGIC Executarea umpluturii const din urm toarele operatiuni : asternerea materialului n strat cu buldozerul - umezirea materialului cu furtunul sau autocisterna - compactarea propriuzis a fiec rui strat cu unul din utilajele prevazute anterior. Parametrii ini iali ai compact rii rezult n functie de natura materialului si tipul utilajului . n tabelul 2 se dau orientativ : - grosimea stratului nainte de compactare ( di ) - grosimea stratului dup compactare ( dc ) Tabel 2 n 4-6 6-8 - num rul de treceri suprapuse cu utilajul ( n ) Nr. crt. 1. 2. Utilajul Natura materialului Rulou compresor vibrant tractat (pt.toatematerialele) Compactor pe pneuri static auto 10 t. (toate materialele) di cm 50 - 60 30 - 25 dc cm 35 - 45 25 - 30 sau n spa ii restrnse etc. utilajele vor fi adaptate situa iei concrete pentru fiecare caz n parte , putnd fi utilizate alte utilaje de capacitate mai mic , se folosesc combinat pentru realizarea o ndesare preliminar , m rindu-se astfel efectul de compactare n

x(wopt-w) x V/(100 w)

tinnd seama de greutatea volumic determinat pe santier.

n stare uscat

a materialului afnat, asternut n strat, n functie

Umezirea materialului n cazul cnd umiditatea acestuia este sub 4 - 6 % se va face de volumul umpluturilor , cu furtunul sau cu autocisterna. NCERC RI PREALABILE

n vederea definitiv rii parametrilor compact rii recomandati, constructorul prin CTC va executa din timp n prezenta beneficiarului, ncerc rii prealabile pe o suprafat limitat care poate fi ncadrat chiar si n primul strat al pernei. Materialul, respectiv utilajele vor fi acelea folosite efectiv pentru realizarea pernei. Pentru fiecare serie de ncerc ri prealabile constructorul va realiza determin rile indicate in capitolul Verificarea umpluturilor pe minim 3 probe de control. Determin rile prezentate vor fi naintate proiectantului pentru definitivarea procesului tehnologic de compactare si a conditiilor de calitate a umpluturilor din pern . VERIFICAREA CALIT TII UMPLUTURILOR Controlul pe santier al calit tii umpluturilor const compactare . Respectarea ntocmai a acestor elemente va asigura realizarea conditiilor de compactare prescrise si definitivate. Verificarea prin cnt rire Pentru verificarea compact rii prin cnt rire se execut sondaje deschise de prelevare a probelor de laborator, de dimensiuni n plan 0,80x1,00 m i de o adncime egal cu grosimea compactat prescris , plus 0,5 m. Num rul sondajelor deschise ce trebuie executate se stabile te avnd n vedere condi iile ar tate la pct. Probele se preleveaz din 25 n 25 cm; prima prob se ia la suprafa . Dup prelevarea tuturor probelor, sondajul se astup ; compactarea succesiv a straturilor de 25 cm grosime se face cu maiul manual. Cu valorile densit ii p mntului n stare uscat , determinate pe probele prelevate, se ntocmesc diagramele de varia ie n adncime a acestei m rimi. n paralel cu diagramele ntocmite se trec pentru compara ie i diagramele aceleia i m rimi ob inute din sondajele deschise executate n terenul natural i cel compactat, cu ocazia lucr rilor de compactare experimental (pct. 5 Anexa 2). Pentru caracterizarea cantitativ a compact rii zonei aferente unui sondaj deschis, se calculeaz media aritmetic (Vd mediu) a valorilor densit ii p mntului n stare uscat (Vd) ob inute pe probe, pe adncimea de compactare prescris (f r sperul de adncime de 0,50 m). Cu aceast valoare medie se calculeaz gradul de compactare (D) conform rela iei: D = Vd / Vdm Compactarea se consider bun cnd gradul de compactare realizat (D) corespunde valorilor indicate a l n tabelul 2. Zonele n care nu s-a realizat gradul de compactare prescrise vor fi compactate suplimentar. Dup recompactare zonele respective vor fi verificate din nou. n cazul PSU valorile gradului de compactare (D) ce trebuie s fie realizat sunt cele din tabelul 2. Pentru verific rile de adncime, el reprezint media aritmetic a tuturor valorilor m surate pe verticala punctului. Tabelul 2 Gradul de compactare 3 D(%)(Vd- t/m ) Nr. crt. Lucr ri executate prin compactarea p mnturilor sensibile la umezire Mediu minim n verificarea atent a granulozit tii , a materialului utilizat, a umidit tii , a grosimii stratului , a num rului de treceri suprapuse cu utilajul de

1.

Lucr rile de compactare pentru fundarea cl dirilor de locuit i social-culturale Lucr rile de compactare necesare pentru fundarea obiectivelor industriale cu procese de fabrica ie umede

95 (1.65) 98 (1.70)

92 (1.60) 95 (1.65)

2.

In cazul statiilor electrice se va asigura un grad de compactare de 95%, cu o greutate volumetrica de 1.65t/mc. Verificarea lucr rilor, pentru fiecare din procedeele de compactare de suprafa se va face prin compararea valorilor rd sau Rd ob inute pe probe de p mnt, din lucrare, respectiv din sondaje radiometrice sau de penetrare static , cu valorile ob inute n cadrul lucr rilor de compactare experimental , la ntocmirea diagramelor etalon. Verificarea prin sondaje de penetrare static Verificarea lucr rilor de compactare se face n puncte situate n nodurile unei re ele cu ochiuri regulate, astfel nct s existe cel pu in o verificare la 100 m2. Sondajul de penetrare static se efectueaz pe o adncime egal cu grosimea de compactare proiectat plus 0,5 m. Determinarea rezisten ei la penetrare pe con (Rp) se face din 20 n 20 cm. Cu datele ob inute din sondaj se ntocme te diagrama de penetrare static . Pentru zona aferent fiec rei diagrame de penetrare static , compactarea terenului se va considera bine executat dac diagrama ob inut se va nscrie n intervalul de siguran indic zonele ce vor fi compactate suplimentar. Probele pentru controlul compact rii se recolteaz din gropi cu diametrul minim si adncimea de 0,4 m sau egal cu grosimea stratului elementar compactat. Num rul probelor pentru controlul compact rii razult din conditia cte una prob pentru fiecare strat elementar si cel putin cte una la fiecare 20 - 30 mc material compactat , n zonele n care conditiile de compactare sunt dificile se vor prevedea probe suplimentare. Prelevarea probelor si determin rilor cad n sarcina executantului lucr rilor . Rezultatul verific rilor se consemneaz n buletinele conform Formularului anexa II n care la fiecare prob se noteaz pozitia punctului de control si adncimea fat de un reper de nivel cunoscut . pentru fiecare strat suplimentar, Calitatea umpluturilor se va considera corespunz toare dac (Rp-s). Valorile mai mari dect valoarea medie, reflect o compactare foarte bun iar valorile mai mici dect (Rp-s)

la cel putin 75% din probele de control se realizeaz sau se dep seste greutatea volumic n stare uscat ( d ) si gradul de compactare ( D ) specificate n tabelul 2 si definitivate n urma ncerc rilor

prealabile. n cazul n care conditiile de calitate nu sunt ndeplinite se preleveaz cte dou probe n imediata vecin tate a punctelor care au avut rezultatele cele mai slabe , f cndu-se astfel o verificare a datelor obtinute la prima serie de prob . Dac nici aceast serie de determin ri nu ndeplineste conditiile de calitate prescrise, compactarea stratului respectiv se va considera insuficient n care caz se vor lua cu avizul proiectantului , m surile corespunz toare.

Suplimentar, verificarea compact rii se poate face si direct prin penetr ri dinamice cu con, dup metodologia indicat n "Instructiuni tehnice C 176 - 75 ". RECEPTIA UMPLUTURILOR COMPACTATE Receptia lucr rilor de umpluturi compactate se va face n conformitate cu Normativul privind executarea si receptionarea lucr rilor de terasamente pentru fundarea constructiilor civile si industriale , indicativ C 169 - 88. n cadrul receptiilor pe parcurs care sunt obligatorii se recomand receptionate pe faze ( straturi elementare ) astfel nct s ca umpluturile s fie nu fie necesare refaceri costisitoare de

lucr ri ( pe baza buletinelor din Formularele anexa II si a conditiilor din prezentele instructiuni ). n cazul n care pentru un strat elementar nu se ob in parametrii de compactare prescri i , acest strat se va sacrifica i se va proceda la o nou realizeaz , stratul se ndep rteaz n ntregime. EXECUTAREA LUCR RILOR PE TIMP FRIGUROS La executarea lucr rilor de umpluturi compactate pe timp friguros este obligatorie respectarea m surilor generale si a celor specifice lucr rilor de p mnt , prev zute n Normativul pentru realizarea licr rilor de constructii pe timp friguros , indicativ C 16 - 84. M SURI DE TEHNICA SECURIT TII MUNCII La executarea lucr rilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din " ormele N generale de protectia muncii ,reglement rile specifice ce decurg din Legea 90/1996 ct si din Normele specifice de protec ia muncii pe categorii de lucr ri de constructii montaj. M SURI DE PAZ CONTRA INCENDIILOR Att pentru prevenirea ct si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santierele unde se execut lucr ri de terasamente , se vor respecta prevederile date n Normele generale de protec ie pentru proiectarea si executarea constructiilor i instala iilor , nomativul P118-99 mpotriva incendiilor compactare. Dac nici n acest caz parametrii nu se

pentru sigura a la foc i C300-94 pentru prevenirea /stingerea incendiilor pe durata execu iei, precum i celelate reglement ri legale n vigoare la data execu iei. STANDARDE DE REFERINTA - C 169-88: Normativ pentru executarea lucrarilor de terasemente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale (BC 5/88); - C 29-77: Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (BC 5/78); - C 29-85: Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe; - C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii (BC 1-2/86);

- C159-89: Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibropenetrare; - C16-84 Executarea lucr rilor pe timp friguros; - P130-97 Urm rirea n timp a construc iilor; - P130-88 Urm rirea curent a construc iilor i a st rii tehnice. - NE008-96 nbun t irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice - GE 026-97: Ghid pentru executarea compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor (BC 5/98); - STAS 9850-89: Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii terasamentelor; - STAS 10355-84: Constructii hidraulice. Materiale locale pentru terasamente. Metode de determinare; - STAS 1913/13-83: Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercare PROCTOR; - STAS 1913/15-75: Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren; - STAS 1242/6-76: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare statica; - STAS 1242/9-76: Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice; - STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozitatii; - STAS 1913/1-82: Teren de fundare. Determinarea umiditatii. ALTE PREVEDERI Cu ocazia execut rii s p turilor pentru realizarea pernei se vor respecta prevederile Normativului C 169 - 88 cu privire la executarea s p turilor deasupra si sub nivelul apei subterane n terenul cu infiltratii puternice : -cota la care trebuie oprit s p tura -executarea s p turilor lng fundatiile unor eventuale constructii-re ele existente -preg tirea fundului s p turii n vederea execut rii pernei -receptia terenului de fundare de la baza pernei Pentru evitarea oric ror confuzii se face specifica ia c precizate anterior se refer i sunt cuprine n termenii , defini iile, tabelele i anexele I-III i STAS 1913/13-83, respectiv STAS 1913/1-82

STAS1913/5-85 care trebuie obligatoriu consultate i respectate de constructor la realizarea pernelor pe ficare obiectiv func ie de caracteristicile particulare ale amplasamentelor aferente amplasament .

S-ar putea să vă placă și