Sunteți pe pagina 1din 91

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIALE ȘI ADMINISTRATIVE


PROGRAM DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

TEHNICI ŞI METODE ALE ADOPTĂRII DECIZIILOR PUBLICE

Conf. univ. dr. Parlagi Anton P. PARLAGI

EDITURA Pro Universitaria


2011
1
TEHNICI ŞI METODE ALE ADOPTĂRII DECIZIILOR PUBLICE

Introducere

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Obiectivele disciplinei Tehnici şi metode ale adoptării deciziilor publice sunt formulate
în termeni de competenţe profesionale, astfel încât să asigure:
- însuşirea de către studenţii a termenilor, principiilor si normelor specifice
managementului procesului decisional;
- capacitatea studenţilor de a utiliza noţiunile la disciplinele de specialitate;
- deprinderea de abilităţi în elaborarea unor proceduri specifice de adoptare a
deciziilor;
- dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra teoriei şi practicii europene în
domeniul policy-making;
- învăţarea metodelor de intervenţie în şedinţele publice pentru, modificarea,
eliminarea, amendare şi adoptarea unor dispoziţii din deciziile publice.
COMPETENȚELE
Disciplina are ca scop formarea unor competenţe specifice de tipul următor:
1. Cunoaştere şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei
- cunoaşterea conceptelor si procedurilor de elaborarea deciziilor publice
- înţelegerea contextului politic al deciziilor publice.
- însuşirea reglementărilor U.E. în domeniul policy-making
2. Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei)
- explicare unor situaţii concrete privind instituţionalizarea procesului decisional;
- interpretarea diferitelor acţiuni de intervenţie ale autoritătilor pentru
implementarea şi controlul execuţiei deciziilor publice;
- explicarea necesităţii interdisciplinarităţii în procesul decizional.
3. Instrumental–aplicative conducerea utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
- proiectarea unor modele de decizie publică;
- evaluarea ante factum a consecinţelor pe care le pot produce deciziile publice;
eficacitătii;
- utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de modelare a soluţiilor în procesul
decisional;
- folosirea instrumentelor de investigare a eficienţei deciziilor publice.
4. Atitudinale
- Cultivarea unei atitudini de cooperare, participativă, în contexte organizaţionale
variate;
- Motivarea comportamentului etic-profesional în relatii contractuale, parteneriate
etc.
- Promovarea unui sistem de valori coerent (responsabilitate, implicare, moralitate
etc.).
Resurse şi mijloace de lucru

Anton P. Parlagi Tehnici şi metode ale adoptării deciziilor publice, curs universitar,
Univ. „Nicolae Titulescu” din Bucureţti, 2011; Slite-uri; schemele logice

2
Structura cursului

Cursul Tehnici şi metode ale adoptării deciziilor publice conţine 12 unităţi de învăţare
şi două teme de control (constând în elaborarea de referate).

Cerinţe preliminare

În vederea studierii cursului Tehnici şi metode ale adoptării deciziilor publice se


impune cunoaşterea noţiunilor disciplinei Teoria administraţiei publice; Management
general;

Durata medie de studiu individual


Pentru fiecare unitate de învăţare se va parcurge, în medie, în 2-3 ore de studiu individual

Evaluarea

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


 răspunsurile la colocviu (evaluarea finală) 70%
 testarea continuă pe parcursul semestrului 30%
Modalitatea practică de evaluare finală: 70 + 30 = 100

3
CUPRINS

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1


DECIZIA ŞI MEDIUL DECIZIONAL

I. Autorităţile de decizie;
II. Mediul extern al deciziei publice;
III. Mediul intern al deciziei publice;
IV. Scopul deciziilor publice;
V. Caracterele deciziei publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2


METODE ŞI TEHNICI DECIZIONALE

I Previziunea decizională;
II Proiectarea deciziilor;
III Raţionalizarea;
IV Optimizarea procesului decizional;
V Scientizarea.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 3


PROCEDURA ADOPTĂRII DECIZIILOR PUBLICE
I Componente ale procesului decizional;
II. Cerinţe privind fundamentarea deciziilor publice;
III. Etapele elaborării deciziei publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

4
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4
TEHNICI SI INSTRUMENTE POLITICE DE ADOPTARE A DECIZIILOR

I. Stabilirea scopului politic;


II. Influenţa mediului politic asupra procesului decizional;
III. Instrumente politice specifice în procesul decizional;
IV. Cerinţe politice pentru elaborarea deciziilor publice;
V. Funcţiile politice ale deciziilor publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5


TEHNICA LEGISLATIVĂ DE ELABORARE A DECIZIILOR
I. Încadrarea deciziilor publice în sistemul legislativ;
II. Alegerea procedurilor şi tehnicilor de reglementare;
III. Adoptarea deciziilor în forma cerută de lege;
IV Modificarea, completarea şi abrogarea deciziilor normative. Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 6


OBIECTUL, SCOPUL ŞI CLASIFICAREA DECIZIILOR PUBLICE
I. Obiectul deciziei publice;
II. Clasificarea deciziilor publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7


TEHNICA ADOPTĂRII DECIZIILOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

I. Principiile procesului decizional în instituţiile publice;


II. Factorii care influenţează adoptarea deciziei în instituţiile publice;
III. Metode de fundamentare a deciziei în instituţiile publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

5
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 8
TACTICA ADOPTĂRII DECIZIILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE PUBLICE

I. Adoptarea deciziilor în societăţile comerciale cu capital public;schema logică;


II. Adoptarea deciziilor în regiile autonome; schema logică;
III. Adoptartea deciziilor în asocierile de tip public-privat; schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 9


FUNDAMENTAREA DECIZIILOR SCUP

I. Fundamentarea legală a deciziilor SCUP;


II. Fundamentarea regulilor de organizare;
III Fundamentarea principiilor de funcţionare;
IV. Elaborarea deciziilor SCUP; schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 10


STRATEGIA ADOPTĂRI PROIECTELOR PUBLICE

I. Fundamentare proiectelor publice;


II. Implementarea proiectelor publice;
III. Managementul proiectelor publice;
IV Evaluarea proiectelor publice, Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

6
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 11
METODA CONSULTĂRII CETĂŢENILOR LA ADOPTAREA DECIZIILOR

I. Cerinţe tehnic-organizatorice pentru participarea cetăţenilor;


II. Modalităţi de informare a cetăţenilor;
III. Proceduri de consultare a cetăţenilor;
IV. Organizarea şedinţelor. Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 12


METODE ŞI TEHNICI DE CONTROL A DECIZIILOR PUBLICE

I. Autorităţile de control;
II. Caracteristicile controlului public;
III. Formele controlului public;
IV. Etapele exercitării controlului;
V. Efectele controlului.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

7
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

DECIZIA SI MEDIUL DECIZIONAL

CUPRINS

I Autorităţile de decizie;

II Mediul extern al deciziei publice;

III Mediul intern al deciziei publice;

IV Scopul deciziilor publice;

V Caracterele deciziei publice.

Teste de autoevaluare

Bibliografie

INTRODUCERE

Teoria generală a deciziei şi mediului decisional descrie noţiunile, principiile,


metodele şi tehnicile specifice elaborării, adoptării şi implementării deciziilor publice,
precum şi noţiunile fundamentale pentru înţelegerea procesului decisional.
Unitatea de învăţare nr. 1 descrie noţiunile, principiile, metodele şi tehnicile
specifice elaborării, adoptării şi implementării deciziilor publice, precum şi noţiunile
fundamentale pentru înţelegerea procesului decizional. Unitatea abordează teoria
deciziei publice pe care o defineşte ca o manifestare de putere prin care o autoritate
centrală sau locală alege un set de măsuri şi le aplică, la nevoie cu ajutorul forţei de
constrângere a statului, pentru realizarea unui interes general şi/sau de utilitate publică.
Decizia publică relevă interdependenţa dintre politicile publice şi sprijinul politic
care asigură, prin feed-back, modificarea obiectivelor în acţiuni decisive pentru
susținerea sistemului politic dat conform teoriei lui David Easton . Unitatea de învăţare
descrie procesul decizional (policy-making) ca ştiinţă a conducerii statele prin tehnici
legislative şi executive. În ştiinţa administraţiei, termenul se foloseşte pentru a defini
conducerea statului prin procesele de realizare a politicilor publice, în contextul
raţionalizării sistemului politic. Termenul de policy a fost utilizat pentru a defini statul
ca sistem care poate, şi trebuie, să intervină pentru a asigura eficacitatea funcţionării
societăţii. Unitatea nr.1 analizează interconexiunea dintre decizia publică şi politicile
publice (Policy sciences) care stau la baza adoptării deciziilor de interes general,
caracteristicile acestor decizii, modul de elaborare a politicilor publice, implementarea
şi controlul acestora. Modulul prezintă mediul decisional extern şi intern, autorităţile
de decizie, scopul şi caracteristicile deciziilor publice, precum şi elementele specific
ale managementului decizional.

8
Timp necesar: 120 minute
După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la factorii
care influenţează procesul decizional şi metodele de implementare a politicilor publice
prin decizii ale autorităţilor administraţiei centrale şi locale.

Cerinţe preliminare
 să înţelegeţi procedura de elaborare a deciziei publice;
 să cunoaşteţi principalele reguli necesare în procesul decizional ;
 să explicaţi modul în care factorii de mediu politico-social influenţează
adoptarea unei decizii publice;
 să aplicaţi principiile de management decizional în adopătarea deciziilor;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul social al deciziilor publice

Definiţia Decizia publică este o manifestare de voinţă prin care autorităţile statale
deciziei şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilesc, reglementează,
publice implementează şi controlează programe şi proiecte de dezvoltare social-
economice.

I. AUTORITĂŢILE DE DECIZIE
Actul Actul decizional exprimă voinţa unei persoane fizice sau juridice, numită decident,
decizi
onal investită în mod formal cu autoritatea de a hotărî în domeniul său de competenţă.
►Autorităţile politice: Preşedintele, Parlamentul, Guvernul,
►Autorităţile administraţiei publice: Ministerele şi Agenţiile Guvernamentale;
Miniştrii şi prefecţii, Consiliile judeţene şi consiliile locale; Preşedinţii consiliilor
judeţene, primarii şi şefii unor servicii publice deconcentrate sau descentralizate;
►Autorităţile publice de jurisdicţie; Curtea Constituţională ; Curtea de
Conturi; Instanţele de contencios administrativ
► Autorităţile Naţionale Autonome: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;
Consiliul Naţional al Audiovizualului; Consiliul Economic şi Social,
►Autorităţile Naţionale de Reglementare; Autoritatea naţională de
reglementare a energiei electrice; Autoritatea naţională de reglementare a serviciilor
publice comunale; Agenţia naţională de protecţie a mediului; Agenţia naţională pentru
siguranţa alimentelor şi protecţie sanitar-veterinară; Agenţiile regionale de dezvoltare,
etc.
►Cetăţenii.
- cetăţenii nu participă direct la adoptarea unei decizii publice decît în situaţia
referendumului;
- cetăţenii participă indirect la adoptarea deciziilor publice prin dreptul de de
vot, dreptul de petiţionare şi dreptul de iniţiativă;
- promovarea unui proiect de hotărâre poate fi niţiată de cetăţenii cu drept de

9
vot dacă este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept
de vot dintr-o unitate administrativ-teritorială.

II. MEDIUL EXTERN AL PROCESULUI DECIZIONAL

► Mediul ideonomic; defineşte sfera ideilor, principiilor şi valorilor spirituale


specifică sistemului social în care este elaborată decizia. Caracteristicile mediului
Mediul sunt:
ideon - alegerea liberă a unei variantei de acţiune (intervenţie) dintre mai multe
omic posibile ; în cazul în care acţiunea este impusă prin lege nu există o decizie, ci
Caracteristici
doar un act de executare a legii;
- raţionalitatea opţiunii; decizia se elaborează ca urmare a unui proces
intelectual de analiză şi selecţie a variantelor optime; acţiunile instinctive nu
se pot asimila deciziilor conştiente;
- utilitatea opţiunii; caracterul public al deciziilor derivă tocmai din scopul lor
social, de utilitatea socială, de măsura în care satisfac un interes general sau
binele public;
- materializarea opţiunii; odată aleasă o soluţie se impune intervenţia unei
autorităţi publice pentru realizarea ei în mod concret; decizia presupune
aplicarea unor măsuri efective, în sens contrar ea fiind doar o declaraţie de
intenţii.

Mediul ► Mediul politonomic; ansamblul instituţiilor politice şi a raporturilor de putere


polito
nomi
dintre ele care intervin (influenţează) elaborarea deciziilor publice;
- sistemul de alegere (numire) a liderilor politici şi a autorităţilor publice;
- modul de organizare a colectivităţilor umane şi gradul lor de autonomie
locală;
- descentralizarea, deconcentrarea şi centralizarea puterii;
- sistemul public de asistenţă socială etc.

Mediul ► Mediul socionomic; adoptarea, dar mai ales implementarea deciziilor publice,
socio
depinde în mod ineluctabil de caracteristicile socio-morale ale colectivităţii. Din
această cauză decidenţii trebuie să ţină sema de:
- valorile morale specifice colectivităţilor în care se aplică decizia; în unele
comunităţi sunt tolerate uniunile dintre persoanele de acelaşi sex; unele
comunităţi acceptă avortul, altele nu; etc.
- normele de conduită stabilite ca reguli de funcţionare ale unei colectivităţi
(ex: acceptarea în anumite comunităţi a căsătoriei dintre minori) ;
- relaţiile cauzale (algoritmi) care definesc raporturi biunivoce între cauzele
unui fenomen şi efectele lui (ex: sărăcia poate fi percepută fie ca un efect al
politicilor sociale, fie ca o cauză a acestora);
- percepţia colectivă (imaginea)pe care indivizii şi-o formează cu privire la un
anumit obiect sau fenomen social (ex: imaginea unei biserici induce ideea de
religiozitate).

Mediul juridic ► Mediul juridic; ansamblul normelor şi instituţiilor de drept care reglementează
activitatea autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice. Conducătorii autorităţilor
publice aleg mai degrabă soluţii normative care să le asigure protecţia, decât soluţii în
beneficiul societăţii (ex. extinderea aparatului birocratic care să le justifice existenţa)
- în cazul deciziilor adoptate de autorităţile administraţiei publice dreptul

10
administrativ impune forma actelor administrative, ca manifestări unilaterale de
voinţă prin care se nasc, se se modifică sau sting raporturi juridice între stat şi
cetăţeni în temeiul executării legii.
- sistemul juridic stabileşte condiţiile de fond şi de formă necesare pentru legalitatea
unei decizii publice.
Mediul
econo ►Mediul economic,
mic - în funcţie de tipul de proprietate, de stat sau privată, deciziile publice pot fi
elaborate în mod centralizat, sau descentralizat;
- în funcţie de tipul de piaţă, dirijată sau liberă, deciziile pot fi de comandă sau
numai de îndrumare;
- în funcţie de tipul de redistribuire a venitului naţional deciziile pot fi
personalizate (în avantajul unei persoane sau grup social) sau depersonalizate
(în avantajul tuturor).

III. MEDIUL INTERN AL PROCESULUI DECIZIONAL

 Strategia autorităţii de decizie. Elaborarea şi implementarea deciziei publice


Strategia
depinde de modul de organizare şi funcţionare al autorităţii de decizie, fixat de regulă
autor de autoritatea ierahic superioară, conform scopului urmărit. În funcţie de acest scop
ităţii sunt fixate sarcinile şi obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt, sunt elaborate
de
procedurile, sunt stabilite criteriile de selecţie a soluţiilor şi variantelor de decizie,
precum şi răspunderea pentru modul de realizare a sarcinilor.
- modelul tactic de elaborare a deciziilor are avantajul că este operaţional şi permite
aplicarea rapidă a unei soluţii datorită rutinei, dar are dezavantajul că este limitat
în timp, dar este ineficient pe termen lung;
- modelul strategic are avantajul că permite dezvoltarea durabilă prin obiective de
interes public, dar are dezavantajul că nu permite controlul resurselor şi nu poate
prevedea influenţa mediului extern;
- modelul teoretic: presupune din partea autorităţii de decizie utilizarea unor
metode ştiinţifice cum sunt analiza şi sinteza factorilor economico-sociali,
stabilirea criteriilor de selecţie a variantelor de decizie, proiectarea unor soluţii şi
evaluarea consecinţelor pe care le pot avea acestea ca urmare a implementării
Concepţia deciziei etc. În sens larg, concepţia teoretică se caracterizează prin:
teoretică.
 Gradul de asimilare (înţelegere) a problemelor sociale. Autoritatea de
Caracterizare decizie
poate (şi trebuie) să ia act de producerea unor fenomene sociale şi caută soluţii
pentru elaborarea unei politici publice adecvate realităţii. În acest scop se studiază
factorii determinanţi ai fenomenului social şi interacţiunea dintre ei; se determină
factorii care pot fi influenţaţi şi a celor care nu pot fi evitaţi în elaborarea şi
implementare deciziei, se alege criteriul optimului social (ca tip de utilitate publică
Exemplu de politici publice adoptate prin decizii politice: stabilirea măsurilor
economice de combatare a şomajului; aplicarea unor măsuri pentru diminuarea
infracţionalităţii; stabilirea unor facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi etc.)

 Capacitatea de cercetare, previzionare şi evaluare a soluţiilor prin


desfăşurarea

11
unor activităţi relevante pentru elaborarea unei decizii, cum ar fi: culegerea opiniilor
(propunerilor) de la partide politice, agenţi economici, asociaţii patronale sau sindicale,
ONG-uri, cetăţeni etc; prelucrarea informaţiilor proprii şi a datelor primite de la
instituţii specializate în economie, sociologie, educaţie, cultură etc.; consultarea cu
experţii în analiză economică, demografică, ecologică etc.; sinteza şi ierarhizează
problemele în funcţie de importanţa lor politică, socială sau economică.
 Modalitatea de selecţie a variantelor. După culegerea opţiunilor relevante se
face comparaţia (diferenţierea) între diverse soluţii posibile şi se alege varianta care
are cele mai multe şanse de realizare în momentul adoptării deciziei (ceea ce nu
înseamnă că este varianta optimă). Noul Management Public se bazează pe aplicarea
unor modele de management privat în elaborarea deciziilor publice; elaborarea unor
variante de soluţii conform unor criterii de utilitate socială, de eficienţă economică sau
de altă natură; se determină pentru fiecare soluţie, necesarul de resurse, limitele de
timp, costul instrumentelor şi mijloacelor ce trebuie folosite; se evaluează efectele şi
riscurile de implementare; se alege soluţia care răspunde cel mai bine obiectivelor
stabilite
 Stabilirea procedurilor de adoptare a deciziilor; autoritatea de decizie alege
un
tip de procedură care să conţină reguli, instrumente şi forme adecvate de concepţie,
elaborare, aplicare şi evaluarea a efectelor deciziilor; sistemul de management este
influenţat mai rapid de progresul tehnic decît de modificările legislative în procesul
elaborării deciziilor, prin informatizare ,
- procedura administrativă formă de activitate care are drept scop stabilirea
regulilor necesare pentru a se asigura legalitatea deciziilor;
- procedura deliberativă în cazul organelor colegiale care adoptă deciziile prin
votul majorităţii membrilor;
- procedura emiterii; în cazul autorităţilor individuale deciziile au caracter
unipersonal întrucît exprimă voinţa unei singure persoane.
- procedura jurisdicţiei în cazul autorităţilor jursidicţionale administrativ-financiare
sau a contenciosului administrativ.

Exemplu de norme de procedură Eliberarea autorizaţiilor de construcţie


concesionarea bunurilor imobile, încheierea contractelor economice, selecţia şi
încadrarea funcţionarilor publici etc).

IV. SCOPUL DECIZIILOR PUBLICE

Scopul politic ► Scopul politic. Acest scop derivă din faptul că deciziile publice exprimă voinţa
unui partid (sau alianţă de partide) cu privire la realizarea unor politicilor general-
statale. Realizarea scopului politic al deciziilor publice este asigurat exclusiv de către
instituţiile politice, parlament, guvern, preşedinte etc, care urmăresc;
- realizarea unei anumite politici publice;
- dezvoltarea durabilă a statului şi/sau a colectivităţilor locale;
- materializarea voinţei politocraţiei (deşi valoare unei decizii nu rezidă în
voinţa decidenţilor, ci în efectele sociale pe care le produce);
- menţinerea status-qoului (a sistemului politic).

► Scopul politico-administrativ. Scopul politico-administrativ derivă din faptul


Scopul politico-
admi că deciziile publice sunt adoptate de autorităţi ale administraţiei, prin reprezentanţii
nistra partidelor politice care deţin majoritatea în cadrul autorităţilor de decizie. Scopul
tiv

12
politico-administrativ se manifestă prin :
- democraţia decizională; ele sunt rezultatul unor confruntări ideatice între
persoane, grupuri, partide, care participă la adoptarea deciziei.

Exemplu de democraţie decizională: în cadrul consiliilor judeţene, municipale


şi comunale, adoptarea hotărârilor se face prin votul consilierilor ce aparţin unor
partide politice diferite şi deţin majoritatea în cadrul consiliului respectiv;
- obiectivele stabilite conform unei voinţe politice, dar fără a specifica
mijloacele (instrumentele) de realizare a acestora;
- justificarea deciziilor publice prin gradul lor de utilitate socială,
prin nevoia de a satisface o necesitate sau interes general.
Scopul
admi ► Scopul administrativ
nistra Scopul deciziilor cu caracter executiv se manifestă prin în faptul că ele au de
tiv regulă un caracter de organizare a executării şi/sau de executare în concret a legilor.
Pentru a realiza această misiune a administraţiei, managerii aleşi sau numiţi în funcţii
de decizie au ca scop:
- soluţionarea operativă a problemelor administrative, întrucît reflectă
activitatea obişnuită (de rutină), fiind elaborate conform unor proceduri
administrative prestabilite;
- intervenţia tactică, în vederea executării deciziilor politice prin norme, reguli,
mijloaceşi instrumente proprii;
- întărirea autorităţii statului, prin utilizarea puterii publice; în caz de nevoie
deciziile pot fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului.

Scopul tehnic ► Scopul tehnic.


În sens larg, caracterul tehnic al unei decizii defineşte gradul său de specializare şi
tipul de competenţă al decidentului: economică, juridică, financiară, educaţională,
ecologică sau de altă natură. Din această perspectivă scopul tehnic al deciziei publice
poate fi:
- Controlul şi îndrumarea (tutela); prin care autorităţile ierarhic superioare intervin
în activitatea instituţiilor subordonate şi emit acte pentru respectarea legalităţii;
- Constatarea conformităţii (sau a neconformităţii) unei acţiuni (inacţiuni) cu actele
de reglementare fiscale, comerciale, de protecţia mediului, sau ale autorităţilor
ierarhic superioare;
- Sancţionarea; pentru abaterile de la regulile de organizare şi funcţionare ale unei
instituţii publice;
- Jurisdicţia; pentru soluţionarea divergenţelor (litigiile) privind încălcarea
normelor prohibitive sau a celor onerative.

V. CARACTERELE DECIZIILOR PUBLICE

În sens larg, prin efect al adoptării deciziilor publice se înţeleg toate consecinţele
care se produc în mediul politic, social, economic, cultural etc., prin punerea în
executare a deciziei.

Caracterul ► Caracterul politic . Deciziile publice exprimă voinţa partidelor şi liderilor politici,
politi ai căror reprezentanţi participă la adoptarea deciziilor (ca deputaţi, senatori, membrii ai
c guvernului, prefecţi, consilieri judeţeni sau locali etc.)

13
- obiectivele deciziei publice trebuie să fie în concordanţă cu politicile publice
stabilite de puterea politică; adoptarea unei anumite soluţii reflectă preferinţe
politice (ex. elaborarea deciziilor în favoarea intereselor unui partid, mai înainte
de realizarea unor interese sociale; metodele de execuţie a deciziilor publice
sunt stabilite prin reglementări ce emană de la instituţii politice, în special
guvernamentale; scopul deciziilor are caracter politic pentru că ele
reglementează raporturi sociale.

Exemplu de alegere a unei soluţii potrivit criteriului oportunităţii politice;


autorităţile publice care preferă să adopte decizii “satisfăcătoare” în loc să adopte
decizii care presupun un efort mai mare pentru realizarea unui interes general
Utilitatea ► Utilitatea socială. Caracterul public al deciziei derivă din utilitatea şi eficienţa ei
socială
socială; cu cât o decizie are un obiectiv social mai general cu atât este mai justificat
caracterul său public. Obiectivele deciziilor publice se materializează, de regulă, în
proiecte şi programede utilitate socială:
- de tip economic: pentru combatarea şomajului, stimularea concurenţei, stabilitatea
preţurilor, creşterea salariilor, crearea de noi locuri de muncă, reconversia
profesională;
- de tip socio-moral: eliminarea discriminărilor de orice fel (etnice, religioase,
culturale etc), protecţia persoanelor defavorizate, reducerea fenomenelor antisocial;
de tip educaţional: pentru instruire, învăţământ, culturalizare şi informatizare, de
propagare a tehnicilor şi metodelor ştiinţifice de ultimă generaţie etc.;
- de tip juridic: pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale, pentru
reducerea infracţionalităţii, a traficului de droguri, a prostituţiei etc.
- de tip politico-administrativ: pentru combatarea corupţiei, pentru descentralizarea
deciziei, pentru reglementarea raporturilor dintre admiistraţia centrală şi cea locală
etc.

Normativitatea ► Normativitatea. Procesul decizional are ca scop reglementarea (normarea), un


proces sau un fenomen social cu scopul de a asigura funcţionarea sistemului politic,
pentru menţinerea status-qoului. Normativitatea defineşte elementele specific
deciziilor publice, cum sunt:
- Elaborarea de norme au caracter general-obligatoriu pentru toate persoanele
fizice şi juridice vizate prin actul decizional; Încadrarea într-un sistem ierahic, în
sensul că fiecare decizie adoptată de o autoritate ierahic inferioară trebuie să se
încadreze în dispoziţiile normei emise de autoritatea ierarhic superioară;
Transpunerea în norme a intereselor sociale: liderii şi partidele politice au
interesul de a câştiga alegerile; cetăţenii au interesul de a obţine anumite beneficii
sociale; aparatul şi funcţionarii de stat au interesul de a-şi maximiza bugetul;
diverse grupuri de presiune au interesul de a obţine reglementări favorabile
activităţii lor etc.

► Legitimitatea. Caracterul legitim al procedurilor decizionale conferă validitate


Legitimitatea
politico-administrativă scopului, obiectivelor şi mijloacelor de realizare.Deciziile
publice reflectă modul în care autorităţile statului receptează şi soluţionează interesele,
nevoile sau aspiraţiile cetăţenilor, ceea ce relevă trei component ale legitimităţii;
- utilitatea politică; rezultă din efectele pe care le produce în plan politic,
economic, social, cultural etc.
- eficienţa; rezultă din cuantificarea beneficiilor sociale pe care le produce,
comparativ cu resursele consumate;
- eficacitatea socială, rezultă din gradul în care respectă ordinea socială; normele,

14
principiile şi valorile unei comunităţi umane.

Caracterul ► Caracterul discreţionar. În virtutea dreptului de reglementare autonomă autorităţile


discre publice elaborează decizii conform propriei competenţe în mod independent de voinţa
altor autorităţi sau a cetăţenilor. Caracterul discreţionar al deciziei se manifestă prin:
- este legitim întrucît este prevăzut prin legea dreptul unei autorităţi de a decide
într-o anumită materie;
- devine abuz atunci când autoritatea de decizie depăşeşte cadrul legal;
- impune norme proprii de către autoritatea de decizie în sfera sa de autoritate.

Colegialitatea ► Colegialitatea. Procesul decizional reflect o activitate colectivă, participarea mai


multor persoane la adoptarea unei soluţii, indiferent dacă este materializată printr-un
act individual sau nu. Elementele specifice colegialităţii sunt:
- asigură impersonalitatea (anonimatul) măsurilor stabilite prin decizie ceea ce
face ca administraţia să acţioneze indiferent de persoanele care adoptă
deciziile;
- permite participarea indirectă a persoanelor calificate, care analizează
fenomenul ce face obiectul deciziei, care elaborează soluţii, care avizează din
punct de vedere tehno-juridic deciziile, sau pur şi simplu fac propuneri pentru
adoptarea unei anumite soluţii;
- asigură participarea directă la adoptarea deciziilor în cazul autorităţilor
colegiale, sau la emiterea deciziei, de către o autoritate unipersonală.

Exemplu de colegialitate: deciziile miniştrilor, prefecţilor, preşedinţilor de consilii


judeţene, ca şi ale primarilor, sunt fundamentate, redactate, motivate şi promovate de
compartimentele de specialitate din aparatul propriu al ministerelor, prefecturilor,
consiliilor etc.
Formalismul ► Formalismul. Defineşte caracterul fix (prestabilit) al procedurilor de adoptare a
deciziilor publice necesar pentru pentru a întruni condiţiile de validitate şi legalitate.
- constituie o garanţie pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de
către autorităţile publice; orice decizie trebuie să respecte anumite proceduri şi este
condiţionată de îndeplinirea unor formalităţi);
- formalismul excesiv are efecte contrare realizării sarcinilor autorităţilor publice.

Exemplu de formalism : invocarea unei formalităţi pentru respingerea unei cereri


de către autoritatea publică în sarcina căreia era soluţionarea cererii.

15
Test de autoevaluare

Întrebări:

1. Ce se înţelege prin caracterul strategic al deciziei ?


a) orizontul de timp pentru realizarea obiectivelor;
b) caracterul social-global al obiectivelor;
c) dreptul de decizie al autorităţii publice.

2. Ce înseamnă participarea indirectă la elaborarea deciziei?


a) prezenţa consilierilor la adoptarea deciziilor;
b) contribuţia specialiştilor la elaborarea proiectelor de decizie;
c) intervenţia conducătorilor autorităţilor publice în procesul decisional.

3. În ce constă scopul tehnic al deciziilor publice?


a) în analiza factorilor de decizie;
b) în controlul de legalitate;
c) în soluţionarea litigiilor,

Răspunsuri 1): a, b. 2): b. 3) b, c.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti.

PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti.

TRIFU,Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, Ed. Economică, 2009,


Bucureşti.

GAREIS, Roland Happy Projects, Ed. CODECS, Bucureşti, 2006

ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, Ed.


Economică, 2009.

16
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2

METODE ŞI TEHNICI DECIZIONALE

CUPRINS

I. Previziunea decizională;
II. Proiectarea deciziilor;
III. Raţionalizarea;
IV. Optimizarea procesului decizional;
V. Scientizarea.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Unitatea de învăţare nr.3 abordează problematica deciziei administrative ca
pe o manifestare de voinţă prin care o autoritate a administraţiei publice organizează,
coordonează, comandă şi controlează cu mijloace proprii activitatea unor persoane
fizice sau juridice. Modulul alocă un capitol autorităţilor de decizie a persoanelor
politice numite sau alese în funcţii de conducere la nivel central sau local (miniştrii,
secretarii de stat, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, sau locale, şefii agenţiilor
guvernamentale, primarii etc.). Unitatea trateză şi problematica procesului decizional
ca tip de activitate desfăşurată de autorităţile de decizie pentru reglementarea unui
fenomen social prin alegerea unei soluţii optime de rezolvare, stabilirea metodelor şi a
mijloacelor necesare materializării soluţiei şi satisfacerea interesului general. Un
paragraf este dedicat special tipului de participare la adoptarea deciziilor pentru că
defineşte fie dimensiunea colectivă (democraţia), fie dimensiunea unipersonală
(autocraţia) procesului de adoptare a deciziilor publice. Unitatea de învăţare prezintă
fundamentarea deciziilor prin prisma modului în care sunt alese obiectivele şi
mijloacele de realizare a obiectivelor precum şi a utilităţii sociale. Un capitol este
dedicat cerinţelor politice pe care trebuie să le îndeplinească decizia publică; de
legalitate cu caracter ştiintific etc. Ultimul capitol tratează problematica etapelor
elaborării deciziilor publice; iniţierea deciziei, elaborarea proiectului de decizie,
documentarea, selecţi şi analiza informaţiilor, propunerea de alternative, deliberarea,
adoptarae prin vot (sau unilateral) a decizie, executarea, monitorizarea şi evaluarea
deciziei.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la procedura
decizională privind organizarea unui serviciu comunitar de utilitate publică.

17
Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de elaborare a deciziei publice;
 să cunoaşteţi principalele metode de proiectare a deciziilor publice-
modelarea, simularea, improvizarea;
 să explicaţi modul de raţionalizare a procesului decizional;
 să aplicaţi principiile de management pentru optimizarea procedurilor de
elaborare a deciziilor publice;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul informatizăţii şi tehnicizării procesului
decizional.

I. PREVIZIUNEA DECIZIONALĂ
Cercetarea
► Cercetarea; ansamblu de activităţi realizate în mod sistematic, cu scopul de a
dezvolta teoria deciziei prin elaborarea de modele, schimbarea tehnicii şi procedurii de
adoptare şi experimentarea lor în diferite condiţii de mediu socio-economic.
- Cercetarea ştiinţifică în procesul decizional este activitatea sistematică de
obţinere, prelucrare şi utilizare a informaţiilor ştiinţifice în scopul creşterii
eficienţei (utilităţii sociale) a deciziilor publice;
- Cercetarea operaţională are ca obiect pregătirea deciziilor prin utilizarea
unor modele matematice şi modelarea factorilor, cu scopul soluţionării
eficiente a problemelor socio-economice. Metodele moderne de cercetare
operaţională sunt: programarea lineară, model de optimizare a deciziilor
fie prin creşterea, fie prin diminuarea unei funcţii manageriale în mod
obiectiv; analiza stocurilor, model care se bazează pe determinarea corectă
a necesarului de resurse; proiectarea şi delimitarea activităţilor specifice
fiecărei etape decizionale; teoria grafurilor, care construieşte modele de
tipul drumului critic, arborele de decizie, circuitele de decizie etc.;

Planificarea deciziilor publice defineşte activitatea prin care autorităţile


Definiţie statale stabilesc obiectivele de interes general ce trebuie realizate în diferite
perioade de timp şi elaborează strategia şi tactica pentru realizarea acestora.

Ciclul  Ciclul planificării deciziilor publice este format din patru


planificării etape principale:
deciziilor
publice
- stabilirea agendei; problemele care ajung pe agenda politică
provin de la instituții, organizații sindicale, patronate,
ONG-uri din acelaşi sector de activitate;
- formularea politicii, în această etapă sunt identificate,
definite și selectate alternativele care vor fi ulterior
analizate; formularea politicii decizionale se face pe baza
evaluării impactului înainte de adoptarea deciziei (ex-
ante)în două etape: evaluare preliminară se realizează
pentru a evalua conceptele soluțiilor alternative; după ce
documentul de politică publică este acceptat, se face o
nouă evaluare a impactului în momentul redactării actelor
normative în domeniu.
- adoptarea deciziilor, etapă, în cadrul căreia persoanele
18
responsabile de luarea deciziilor stabilesc care dintre
soluțiile propuse este cea mai bună, putând fi implementată
în practică; se stabileşte procedura de finanţare şi se
estimeză resursele ;
Alegerea - implementarea politicii publice; se realizează cu ajutorul
meto instrumentelor de
dei
planificare, management și coordonare , precum și
monitorizarea și evaluarea implementării.

 Alegerea metodei. Elaborarea unor soluţii presupune existenţa unei metode de


lucru care să stabilească principiile, regulile, procedurile şi eficienţa reglementării
fenomenelor socio-economice prin intermediul deciziilor publice. Alegerea metodei
adecvate fiecărui proces decizional ţine seama în primul rând de specificul domeniului
de reglementare social. In sfera deciziilor publice sunt utilizate:
- Metoda coşului de gunoi care pleacă de la premisa corectă că deciziile
publice nu pot satisface toate interesele aşa că este preferabilă soluţia
„extragerii din coş” a unei variante care să fie oportună (în acel moment, în
acel loc, în acel mod, cu mijloacele existente etc.)
- Metode politice (ale mesei rotunde),care propun adoptarea deciziei prin
acordul participanţilor astfel că soluţia adoptată nu va fi cea mai bună, dar
va fi soluţia acceptă de toată lumea.
- Metode administrative care permit adoptarea unei decizii publice pe baza
mijloacelor proprii, a instrumentelor tehnico-juridice, a operaţiunilor
materiale, şi resurse ale resurselor existente: statistici, rapoarte, documentaţii
tehnice, avize de specialitate, informări, sinteze etc.
- Metode logice cuprind metoda deductivă care constă în activitatea de sinteză
a rezultatelor pe care le-au produs politicile publice anterioare, pentru a putea
formula concluzii pertinente necesare în procesele decizionale ulterioare;
metoda inductivă, care constă în observarea unui fenomen social, formularea
unei ipoteze cu privire la soluţia care trebuie adoptată pentru reglementarea
acelui fenomen şi verificarea corectitudinii acestei soluţii
- Metode de analiză cantitativă şi calitativă se bazează pe măsurarea efectelor
(politice, economice, sociale etc.) pe care le poate produce una sau alta dintre
soluţiile adoptate, pentru a se putea alege şi varianta optimă de decizie.

Modelarea

II. PROIECTAREA DECIZIILOR

 Modelarea. Modelarea este un procedeu care constă în construcţia mai multor


variante (modele) de decizie potrivit unor criterii şi conform unui scop.
- elaborarea modelului conform metodei PALM: se bazează participarea
tuturor persoanelor (compartimentelor) de specialitate la elaborarea unor
Condiţiile variante de decizie, considerate optime în raport obiectivului urmărit;
mode
lării
argumentarea sub aspect social, economic, ideologic, ecologic etc., a fiecărei
decizi variante, pentru fundamentarea deciziei; legitimarea variantei de decizie prin
conformitatea cu sistemul normativ juridic, social-moral sau de altă natură:
motivarea participanţilor pentru:

 Condiţiile modelării deciziei în funcţie de gradul de cunoaştere a factorilor


exteriori se pot observa trei situaţii:

19
1. elaborarea unui model de decizie în condiţii de incertitudine; se referă
la situaţia în care se pot prevedea efectele, dar fără să existe
certitudinea realizării unuia, sau altuia dintre ele.
2. elaborarea unui model de decizie în condiţii de certitudine , pleacă de
Simularea la premisa că btoate variabilele sunt cunoscute şi există siguranţa
producerii efectului scontat.
3. elaborarea unui model de decizie în condiţii de risc defineşte
probabilitatea foarte redusă de a se produce efectul scontat.

 Simularea . Prin simulare se defineşte în sens larg un experiment în care


informaţii (date) reale sunt formalizate (de regulă matematic) pentru a studia care sunt
efectele diferitelor modele de decizie. Modelul fiecărei decizii în parte este studiat
prin prisma diverselor variabile şi a combinaţiilor posibile dintre ele, precum şi
efectelor pe care le pot produce în realitate aceste modele;
- modelul econologic presupune că autoritatea de decizie a analizat toate
alternativele posibile şi urmăreşte maximizarea unor parametrii conform
scopului propus; după definirea problemei autoritatea de decizie stabileşte
criteriile de evaluare, calculează efectele pe care le poate produce fiecare
soluţie şi selectează prin comparaţie, soluţia cea mai convenabilă;
- modelul deciziei mediane care presupune că într-o societate democratică
deciziile publice exprimă interesele cetăţenilor aflaţi în centrul spectrului
politic sau social (nu al extremelor).
Improvizarea
Exemplu de decizie mediană; curba cheltuielilor publice potrivit principiului
redistribuirii venitului naţional în favoarea cetăţenilor cu venituri medii şi explicaţia
politică a acesteia (media politicilor de dreapta cu politicile de stânga).

 Improvizarea. A improviza înseamnă a găsi o soluţie ad-hoc, fără a avea


timpul
necesar de analiză a condiţiilor interne şi externe care pot influenţa decizia.
-modelul improvizării strategice se bazează pe participarea persoanelor
(instituţiilor) competente la elaborarea deciziilor publice astfel încât să nu mai
fie necesar controlul ierarhic;
Construcţia - soluţionarea în timp real a problemelor de management; modelul
unei imagini
publice improvizării se distinge de modelele strategice prin faptul că asigură
favorabile soluţionarea problemelor în mod operativ, în momentul apariţiei lor
- imaginarea unor soluţii de către persoanele (instituţiile) de decizie pe baza
gândirii prospective, a imaginaţiei tehnice, juridice etc.

 Construcţia unei imagini publice favorabile. Propaganda decizională este un


procedeu care cuprinde o gamă largă de metode de propagandă, comunicare,
publicare, dezbatere etc., care au ca scop justificarea (înfrumuseţarea) soluţiilor
adoptate de autorităţile de decizie din punct de vedere politic, social, economic şi aşa
mai departe. Modelarea imaginii publice este posibilă datorită efectului de informare
care se realizează trei faze:
- de mediatizare, caracterizată prin faptul că autoritatea publică recunoaşte
existenţa unei probleme sociale şi se angajează să adopte anumite decizii
pentru soluţionarea ei;
- de politizare, în care autoritatea publică încearcă să justifice necesitatea
alocării de resurse (în special din fonduri publice), pentru adoptarea unei
decizii;

20
- de polarizare, în cadrul căreia se elaborează proiecte reciproc exclusive
pentru stabilirea modului de reglementare (conţinutul deciziei).

21
I. RAŢIONALIZAREA DECIZIONALĂ
Raţionalitatea  Raţionalitatea decizională. Conceptul de raţionalitate se referă la relaţia
decizi
onală logică dintre conţinutul normativ al deciziei publice şi legitimitatea unei autorităţi de
a reglementa prin norme un fenomen social.
- teoria raţionalităţii sinoptice, susţine că adoptarea deciziilor publice este
posibilă pe baza culegerii tuturor informaţiilor relevante, pe analiza
variabilelor ce intervin în faza de implementare, precum şi pe baza
examinării tuturor efectelor, astfel încât să fie elaborată cea mai bună
variantă de politică publică,
- teoria raţionalităţii limitate, pleacă de la premisa că nu pot fi cunoscute
toate variabilele şi consecinţele unei decizii astfel încât este de preferat
satisfacerea unor anumite exigenţe , definite în mod realist;
- teoria incrementalistă consideră că procesele decizionale reflectă
fenomenul contradicţiilor socio-economice iar variantele decizionale (sau
reformularea deciziilor anterioare) este rezultatul negocierii dintre forţele
sociale.
- Modelul raţionalităţii perfecte se caracterizează prin următoarele elemente:
Autoritatea de decizie are posibilitatea de a cunoaşte toţi factorii interni şi
externi care intervin în procesul elaborării şi implementării deciziei; există
posibilitatea elaborării unor soluţii alternative pe baza unor criterii obiective de
evaluare a efectelor; implementarea soluţiei este luată în calcul anterior
alegerii unei variante de decizie.

 Raţionalizarea managerială defieşte pe larg utilizarea unor strategii


Raţionalitatea decizionale, cum sunt : modelul antreprenorial, modelul incrementalist, modelul
managerială
raţionalităţii limitate etc.
- îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a conducătorilor autorităţilor
publice pentru a explica semnificaţiei unei decizii publice din perspectiva
motivelor, nevoilor şi intereselor publice;
- creşterea capacităţii de asimilare a informaţiilor, inclusiv de utilizare a
feed-back-ului în adaptarea (reformularea) deciziei;
- dezvoltarea aptitudinilor de coordonare şi control a managerului sau a
staff-ului care participă la elaborarea deciziei.

 Raţionalizarea normativă. Raţionalitatea normativă reflectă gradul de


Raţionalitatea corespondenţă (conformitate) între mijloace şi scopuri în realizarea obiectului deciziei
normativă
publice.
- raţionalitatea instrumentală, bazată pe ideea de răspundere, justifică
normele instituite prin decizia publică, prin prisma scopului social urmărit de
autorităţi;
- raţionalitatea substanţială, bazată pe ideea de convingere, justifică normele
deciziei prin raportul lor cu valorile şi principiile socio-morale.

 Raţionalizarea organizaţională. Raţionalitate organizaţională răspunde unor


Raţionalitatea cerinţele privind modul de organizare şi funcţionare al unei autorităţi de decizie.
organizaţională
- raţionalitatea instrumentală se referă la faptul că decizia promovează în
primul rând interesele membrilor unei organizaţii;
- raţionalitatea axiologică defineşte decizia publică prin conţinutul valoric,
prin faptul că recunoaşte norme, principii sau valori superioare;
- raţionalitatea instituţională relevă faptul că decizia publică este rezultatul
constrângerii membrilor autorităţii decizionale, al aplicării regulilor, sau al
structurii formale.

Raţionalitatea ► Raţionalizarea comunicării deciziilor;


comunicării
deciziilor - simplificarea metodelor de comunicare şi reducerea canalelor de
Coordonarea comunicaţie 22
- transparenţa procesului decizional; ca regulă a procesului decizional, ea
Centralizarea
Consultanţa
asigură cunoaşterea de către public a conţinutului şi semnificaţiei deciziilor
Test de autoevaluare

Întrebări:
1). Modelarea unei decizii se poate realiza:
a) În condiţii de certitudine;
b) În condiţii de incertitudine;
c) În condiţii de reciprocitate.

2) Ce este tehno -structura ?


a) Aparatul tehnic al autorităţilor de decizie;
b) Corpul funcţionarilor publici dintr-o instituţie;
c) Colectivul de experţi şi consultanţi de specialitate ai autorităţii de decizie.

3) Pe ce se bazează teoria raţionalităţii sinoptice?


a) pe baza culegerii tuturor informaţiilor relevante;
b) pe analiza variabilelor ce intervin în faza de implementare;
c) pe baza evaluării tuturor efectelor

Răspunsuri : 1): a, b. 2): c. 3): a,b,c,.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar 2011-2012,
Universitatea N.Titulescu, Bucureşti.
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti.
GAREIS, Roland Happy Projects, ed. CODECS, Bucureşti, 2006
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, ed.
Economică, 2009

23
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 3
PROCEDURA ADOPTĂRII DECIZIILOR PUBLICE

CUPRINS
I Componente ale procesului decizional;
II. Cerinţe privind fundamentarea deciziilor publice;
III. Etapele elaborării deciziei publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Pentru înţelegerea mecansimelor specifice, a tehnicilor şi metodelor utilizate în
procesul decizional este necesară cunoaşterea unor concepte cheie. Unitatea de
învăţare abordează problematica deciziei administrative ca pe o manifestare de
voinţă prin care o autoritate a administraţiei publice organizează, coordonează,
comandă şi controlează cu mijloace proprii activitatea unor persoane fizice sau
juridice. Modulul alocă un capitol autorităţilor de decizie a persoanelor politice
numite sau alese în funcţii de conducere la nivel central sau local (miniştrii, secretarii de
stat, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, sau locale, şefii agenţiilor guvernamentale,
primarii etc.). Unitatea trateză şi problematica procesului decizional ca tip de activitate
desfăşurată de autorităţile de decizie pentru reglementarea unui fenomen social prin
alegerea unei soluţii optime de rezolvare, stabilirea metodelor şi a mijloacelor necesare
materializării soluţiei şi satisfacerea interesului general. Un paragraf este dedicat special
tipului de participare la adoptarea deciziilor pentru că defineşte fie dimensiunea
colectivă (democraţia), fie dimensiunea unipersonală (autocraţ ia) procesului de
adoptare a deciziilor publice. Unitatea de învăţare prezintă fundamentarea deciziilor prin
prisma modului în care sunt alese obiectivele şi mijloacele de realizare a obiectivelor
precum şi a utilităţii sociale. Un capitol este dedicat cerinţelor politice pe care trebuie să le
îndeplinească decizia publică; de legalitate cu caracter ştiintific etc. Ultimul capitol
tratează problematica etapelor elaborării deciziilor publice; iniţierea deciziei,
elaborarea proiectului de decizie, documentarea, selecţi şi analiza informaţiilor,
propunerea de alternative, deliberarea, adoptarae prin vot (sau unilateral) a deiczie,
executarea, monitorizarea şi evaluarea deciziei.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la procedura
adoptării deciziei publice.

24
Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de elaborare a deciziei publice;
 să cunoaşteţi principalele componente ale procesului decizional :
participarea, procedura, adoptare, adjudecarea;
 să explicaţi necesitatea argumentării (cerinţele) pentru fundamentarea
ştiinţifică a deciziilor publice;
 să aplicaţi criteriile de clasificarea a deciziilor publice;
 să înţelegeţi rolul şi obiectivele fiecărei etape în elaborare deciziilor publice.

25
I. COMPONENTE NECESARE PROCESULUI DECIZIONAL

Tipul de
1. Tipul de participare Noţiunea defineşte în sens larg dimensiunea colectivă
partic (democraţia) sau dimensiunea unipersonală (autocraţia) procesului de adoptare a
ipare deciziilor publice.
- în cazul autorităţilor deliberative deciziile se adoptă prin vot de către
majoritatea membrilor care compun respectivele organe;
- în cazul autorităţilor unipersonale, deciziile sunt emise conform voinţei
persoanei care are dreptul de a decide.

2. Şedinţa publică. Metoda specifică de adoptare a deciziilor de către


Şedinţa
publică autorităţile deliberative este şedinţa publică. Etapele principale pentru desfăşurarea
şedinţelor publice sunt:
- Convocarea participanţilor la şedinţă se face în scris, individual, în timp util,
cu precizarea locului de desfăşurare;
- Ordinea de zi, cuprinde proiectele de decizii care urmează a fi dezbătute în
şedinţă şi aprobate prin vot de către participanţi;
- Legalitatea constituirii şedinţei se referă la cvorum , la numărul minim de
participanţi cerut de lege pentru validarea şedinţei;
- Procedura de vot, se referă la modul în care sunt adoptate deciziile; prin vot
deschis, secret, nominal, şi la majoritatea cerută de lege;
- Redactarea procesului verbal de şedinţă constă în menţionarea fiecărui proiect
de hotărâre adoptat, a amendamentelor, modificărilor sau respingerii unor
decizii;
- Publicitatea şedinţei; potrivit legii şedinţele sunt deschise , pentru a permite
participarea cetăţenilor, a mass-media, a prefectului şi altor instituţii la
adoptarea deciziilor.

Gradul de  Gradul de expertiză. În sens larg, nivelul sau gradul de expertiză defineşte
expertiză calitatea profesională a unei persoane de a elabora documentaţia completă şi
corectă sub aspect tehno-ştiinţific pentru adoptarea unei decizii. Gradul de expertiză
poate fi demonstrat prin:
- cunostintele de specialitate, de pregatirea profesională a celor care
participă la elaborarea soluţiilor, şi de nivelul lor de înţelegere a
fenomenelor (necesităţilor) sociale,

- spiritul de discernamânt, de obiectivitatea si corectitudinea participanţilor


al adoptarea deciziei ;

- modalitatile de rezolvare a problemelor (adecvate sau nu) pe care le


folosesc autorităţile de decizie.

Adjudecarea  Adjudecarea este o forma de decizie constand în elaborarea unor reguli


(algoritmi) formalizate pentru a identifica (cuantifica) factorii situationali, interesele
liderilor şi partidelor , corelarea intereselor politice cu sistemul normativ, gradul de
satisfacere a interesului public.
-adjudecarea prospectivă implica stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea
serviciilor publice
- adjudecarea retrospectivă, intervine atunci când se constată deificienţe în
activitatea administraţiei , de regulă ca urmare a unei plângeri sau reclamaţii.

Exemple de adjudecare prospectivă şi retrospectivă în cadrul servicilor


publice de transport, radio-televiziune pe baza plîngerilor, eclamaţiilor, propunerilor
cetăţenilor.

Efectele 26
deciziilor
Evaluarea II.CERINŢE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIILOR
27
ARBORELE ELABORĂRII DECIZIEI

POLITONOMIA SOCIONOMIA
IDEONOMIA
Principii de norme sociale
teorie -ştiinţă
guvernare

AUTORITATEA
DE DECIZIE

FORMULAREA
OBIECTULUI
DECIZIEI

METODE.
PREVIZIUNE
Politice
Documentare
Administrative
Cercetare
Juridice

SOLUŢII
RELEVANTE

COORDONARE ORGANIZARE
Centralizare Instituţională
Formalizare Managerială

ALEGEREA
VARIANTEI
OPTIME

EVALUARE EVALUARE EVALUARE


EFECTE UTILITATE EFICIENŢĂ
POLITICE SOCIALĂ ECONOMICĂ

28
Test de autoevaluare
Întrebări:
1. Ce se înţelege prin deliberare?
a) Delimitarea temei de dezbatere, la obiectul deciziei;
b) Respectare formalismului, a procedurii prevăzute prin lege, sau alt act oficial,
pentru desfăşurarea dezbaterilor; ,
c) Utilizarea metodelor şi tehnicilor de negociere;

2) Cine are drept de iniţiativă pentru adoptarea unei decizii publice?


a) autorităţile administraţiei publice;
b) guvernul;
c) cetăţenii cu drept de vot care reprezintă 5% din populaţia unei unităţi
administrative-teritoriale

3) În ce constă cerinţa de legalitate?


a) în respectarea legilor şi a celorlalte acte normative;
b) în conformitatea cu reglementările U.E;
c) în conformitatea cu normele sociale.

Răspunsuri: 1): a, b. 2): a, b, c . 3): a, b.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU,Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, ed.
Economică, 2009

29
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4

TEHNICI SI INSTRUMENTE POLITICE DE ADOPTARE A DECIZIILOR

CUPRINS

I. Stabilirea scopului politic;


II. Influenţa mediului politic asupra procesului decizional;
III. Instrumente politice specifice în procesul decizional;
IV. Cerinţe politice pentru elaborarea deciziilor publice;
V. Funcţiile politice ale deciziilor publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE

Pentru înţelegerea strategiei de elaborare a deciziilor cu caracter politico-


administrativ este necesară cunoaşterea unor concepte politice fundamentale pentru
activitatea executivă a statului. În cap. I, este analizat scopul politic al deciziilor
publice din perspectiva adoptării politicilor sectoriale : economice, sociale, fiscale
etc. În capitolul al II-lea este analizată influenţa mediului politic al guvernării, ciclului
electoral, pieţei şi corectitudinii politice, asupra rocesului decizional. În continuare
unitatea de învăţare descrie palierele mediului decizional: politocraţia, sociocraţia,
tehnocraţia şi ideocraţia, care circumscriu întregul proces al elaborării unei decizii
publice. Unitatea de învăţare acordă un capitol separat instrumentelor politice utilizate
în procesul decizional şi anume: stabilirea agendei, modul de organizare a procesului
decizional, polinomia, redactarea intrumentelor de motivare, puterea de decizie,
dereglementarea. În capitolul al IV-lea sunt studiate elementele politice ale procesului
decizional şi anume transparenţa, legitimitatea, caracterul discreţionar şi
proporţionalitatea. În capitolul al V-lea sunt tratate funcţiile politice ale deciziilor
publice ; funcţia de reglementare, de aplanare a conflictelor sociale, de socialitate, de
comunicare, precum şi pentru realizarea poliţiei administrative.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la factorii
politici care intervin în procesul decizional, instrumentele şi metodele de elaborare a
deciziilor, rolul şi funcţiile politice ale deciziilor publice.

30
Cerinţe preliminare
 să înțelegeți scopul deciziilor publice ;
 să cunoaşteţi instrumentele politice utilizate în procesul decizional ;
 să explicaţi modul în care factorii de mediu politico-social influenţează
adoptarea unei decizii publice;
 să aplicaţi în practică principiile de transparenţă legitimitate şi
proporţionalitate a deciziilor;
 să înţelegeţi rolul şi funcţiile politice ale deciziilor publice

Deciziile privind
politicil

Decizii privind
politici antişomaj

Decizii privind
politici fiscale

Decizii privind
politici de mediu

Decizii privind
politici economice

Decizii privind
politici sociale

31
I. STABILIREA SCOPULUI POLITIC

Deciziile politico-admimnistrative au ca scop elaborarea politicilor publice


(proiecte şi programe de dezvoltare) în diverse domenii de activitate. Conceptiul de
Politici publice este un termen generic pentru toate programele şi proiectele prin care
autorităţile legislative şi executive reglementează un sector al sistemului socio-
economic cu mijloace (instrumente) administrative, juridice, financiare,
informaţionale, umane, etc.

 Deciziile privind politicile agrare= ansamblu de proiecte şi programe de


acţiune prin care se realizează obiectivele generale ale statului în domeniul
agriculturii. Obiectivele specifice sunt producţia agroalimentară, preţurile agricole,
protejarea veniturilor agricultorilor, formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă
în agricultură, protecţia mediului.

 Decizii privind politici antişomaj= Acţiuni realizate sistematic de către


administraţia publică locală şi/sau centrală privind ocuparea forţei de muncă,
diminuarea şomajului, reconversia profesională a şomerilor etc.

 Decizii privind politici fiscale= concepţia şi instrumentele de impozitare


utilizate de stat în sfera veniturilor şi cheltuielilor publice, căi şi mijloace de
mobilizare a încasărilor, tipurile şi dimensiunea cheltuielilor etc.

 Decizii privind politici de mediu= ansamblul de principii şi norme cu caracter


administrativ-juridic, prin care autorităţile publice asigură dezvoltarea durabilă a
colectivităţilor umane în conformitate cu cerinţele de protecţie ecologică a apei,
aerului, solului şi subsolului.

 Decizii privind politici economice= programe elaborate de autorităţile publice


prin care se stabilesc obiective cu caracter industrial, comercial, de transport, import-
export, etc, resursele necesare şi direcţiile prioritare pentru efectuarea investiţiilor
publice.

 Decizii privind politici sociale= ansamblul de metode şi mijloace folosite de


autorităţile publice la nivel central şi local pentru asigurarea evoluţiei în domeniile
educaţiei, învăţământului, sănătăţii, asistenţei şi protecţiei sociele etc. Totalitatea
instrumentelor de intervenţie ale statului pentru repartizarea resurselor în conformitate
cu normele de dreptate socială

II. MEDIUL POLITIC

Guvernarea
 Guvernarea. Tip de conducere a statului prin autorităţi publice legal
constituite.
În cazul monarhiilor constituţionale, monarhul conduce, dar nu guvernează; în
guvernarea parlamentară guvernul este investit sau dizolvat de către Parlament; în
cazul guvernării prezideţiale, guvernul se subordonează numai preşedintelui; în cazul
României, guvernarea semiprezidenţială instituie o conducere bicefală a administraţiei:
preşedinte şi guvern
- Guvernarea corporatistă metodă utilizată în statele cu economie socială de piaţă
pentru adoptarea politicilor publice prin organizarea de consultări şi negocieri între
Funcţia de
trei forţe : guvern, sindicate şi patronate. În guvernarea de tip corporatist obiectivele
aplanar politicilor publice sunt stabilite de salariaţi (sindicate), metodele de management sunt32
Funcţia de
social
apanajul patronatelor, iar reglementarea poltico-juridică aparţine guvernului.
itate
Transparenţa
Transparenţa

33
Instrumente, proceduri şi tehnici politice

POLITOCRAŢIA SOCIOCRAŢIA IDEOCRAŢIA


Regim politic Sistem social Ideologia
dominantă

agenda Fereastra advocacy


politică de coalition
oportunitate framework

Necesitate, Legitimitate
Instrumente de Oportunitate, Raţionalitate
fundamentare Legalitate Proporţionalitate

Funcţia politică Funcţia


-menţinere ideologică
status-quo- -normativitate-

OBIECT ŞI SCOP DECIZONAL


Utilitate socială

34
Test de autoevaluare
Întrebări:
1). Ce se înţelege prin funcţia de poliţie administrativă?
a) Activitate executivă
b) Activitate de constrîngere
c) Activitate de reglementare

2) La ce se referă dereglementarea?
a) la lipsa de reguli pentru elaborarea deciziilor;
b) la scoaterea din vigoare a actelor normative vechi;
c) la reducerea intervenţiei statului în reglementarea unor sectoare;

3) Ce este agenda politică?


a) Ordinea de prioritate stabilită pentru adoptarea unor decizii;
b) Lista proiectelor de decizie care urmează a fi adoptată;
c) Documentul în care sunt înscrise deciziile publice.

Răspunsuri. 1): a, b. 2):b, c. 3):a

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
GAREIS, Roland Happy Projects, ed. CODECS, Bucureşti, 2006
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, ed.
Economică, 2009

35
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5

TEHNICA LEGISLATIVĂ DE ELABORARE A DECIZIILOR

CUPRINS

I. Încadrarea deciziilor publice în sistemul legislativ;


II. Alegerea procedurilor şi tehnicilor de reglementare;
III. Adoptarea deciziilor în forma cerută de lege;
IV Modificarea, completarea şi abrogarea deciziilor normative. Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Unitatea de învăţare prezintă principalele reguli şi principii legislative
necesare pentru adoptarea unor decizii publice. Sunt explicate principalele instituţii
juridice: Activitatea de legiferare, care se referă în sens larg, la stabilirea unor regului,
norme, principii care trebuie respectate de orice persoană juridică în procesul
elaborării actelor normative.
Tehnica legislativă, care conţine procedeele tehnice privind elaborarea,
redactarea modificarea, completarea, abrogarea, publicarea şi republicarea actelor
normative, precum şi limbajul şi stilul actului normativ. Respectarea normelor de
tehnică legislativă este obligatorie la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine,
instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei
publice centrale de specialitate, precum şi la elaborarea şi adoptarea deciziilor cu
caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale. Ierarhia actelor
normative, pentru a înţelege poziţia pe care o ocupă o decizie cu caracter normativ în
sistemul de legi, respectiv: Constituţia, legile organice, legile ordinare, hotărârile de
guvern etc), Iniţierea deciziilor care defineşte competenţa pe care o are fiecare autoritate
publică la elaborarea diferitelor categorii de decizii . Evaluarea impactului, ca ansamblu de
activităţi şi proceduri necesare pentru fundamentarea corectă a inţiativelor legislative,
care presupune identificarea şi analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, de
legislaţie, bugetare etc, pe care le produc noile reglementări.
Modulul abordează şi ierarhia actelor normative, pentru a înţelege poziţia pe care
o ocupă o decizie cu caracter normativ în sistemul de legi, respectiv: Constituţia, legile
organice, legile ordinare, hotărârile de guvern etc). Un capitol al unităţii de învăţare
este destinat analizei structurii şi stilului actelor normative. Modulul analizează o serie
de procedee tehnice de modificare, completare, publicare a deciziilor ca şi condiţie sine
qua non de validitate; pentru a produce efecte trebuie publicate atât legile cât şi
celelalte acte normative ; intrarea în vigoare a actelor normative, (momentul din care
încep să producă efecte juridice) este de la 3 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României.

36
Timp necesar: 120 minute
După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la normele,
principiile şi tehnica elaborării deciziilor publice.

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți principiile de tehnică legislativă şi să le aplicaţi ;
 să cunoaşteţi cerinţele integrării deciziilor publice în ansamblul legislaţiei;
 să explicaţi necesitatea alegerii procedurii şi tehnicii de reglementare;
 să aplicaţi normele de reglementare la redactarea (structurarea) conţinutului
deciziei publice;
 să înţelegeţi scopul şi obiectivele tehnicii legislative în elaborare deciziilor
publice.

37
I. ÎNCADRAREA DECIZIILOR PUBLICE ÎN SISTEMUL LEGISLATIV

 Avizarea proiectelor, în cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare


aproiectelor de acte normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor
competente în domeniul ce urmează a fi reglementat.
 Avizul Consiliului Legislativ; proiectele de legi, propunerile legislative,
precum şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale
Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ. Avizul
poate fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau propuneri, ori negativ.
 Integrarea proiectului în ansamblul legislaţiei ;presupune îndeplinirea
unorcerinţe referitoare la ; corelarea cu prevederile actelor normative de nivel
superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune; conformitatea cu
decizia unei autorităţi ierarhic superioare ;
 Conformitatea cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale ; Soluţiile
preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în
materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea.Prevederile
se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte dispoziţiile cuprinse în
tratatele internaţionale la care România este parte.
 Unicitatea reglementării; deciziile publice de acelaşi nivel care au acelaşi
obiect de reglementare se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ.
Reglementarea poate fi derogatorie dacă soluţiile sunt impuse de o situaţie
specială, strict determinată, prin norme diferite în raport cu reglementarea-
cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general
obligatoriu pentru toate celelalte cazuri.
 Evitarea paralelismelor ; în procesul de legiferare este interzisă
instituireaaceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi
act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor
conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.
 Asanarea legislaţiei ; în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normativeeste necesară abrogarea expresă a deciziilor, normelor şi dispoziţiilor
căzute în desuetudine (care nu mai sunt necesare) sau care vin în contradicţie
cu alte acte nrmative în vigoare.
 Sistematizarea legislaţiei; defineşte încorporarea actelor normative în codexuri
(coduri de legi) pe domenii de activitate, sau sectoare ale vieţii sociale .

II. ALEGEREA PROCEDURII ŞI TEHNICII DE REGLEMENTARE

 Activitatea de documentare: munca desfăşurată pentru cercetare, studiere,


analiză ştiinţifică, cunoaşterea realităţilor economico-sociale care urmează să
fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi a
reglementărilor similare din legislaţia Uniunii Europene.
 Jurisprudenţa şi doctrina juridică; în activitatea de documentare
pentrufundamentarea proiectului de act normativ sunt examinate hotărîrile şi
deciziile adoptate în acel domeniu, în practica instanţelor judecătoreşti;
 Alegerea soluţiilor ; pentru alegerea unor soluţii corecte se pot elabora mai
multevariante posibile, evaluându-se efectele previzibile ale soluţiilor
preconizate. Soluţiile preconizate prin proiectul de decizie trebuie să acopere
întreaga problematică a relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare.
Pentru ca soluţiile să fie eficiente (viabile) trebuie luate în considerare diferite
ipoteze privind posibilitatea implementării, efectele aplicării, impactul asupra
38
altor domenii sau decizii etc. Proiectul trebuie să cuprindă şi soluţii pentru
situaţii tranzitorii (pentru raporturile juridice născute sub vechea reglementare,
dar care îşi produc efectele sub noua reglementare)
ELEMENTE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ ÎN ELABORAREA DECIZIILOR
PUBLICE

Nevoia socială Politici publice STATUL


SOCIETATEA DE
CIVILĂ DREPT

ÎNCADRAREA DECIZIEI SISTEM


Cereri PUBLICE ÎN SISTEMUL ---------- LEGISLATIV
LEGISLATIV

ALEGEREA TEHNICILOR ŞI A ---------- CONDIŢII DE


Consultare LEGALITATE
PROCEDURILOR DE
REGLEMENTARE

Participare
ADOPTAREA DECIZIEI ÎN
FORMA CERUTĂ DE LEGE Schimbarea
strategiei
normative
modificare

Publicare
IMPLEMENTAREA DECIZIEI
PUBLICE

Efecte
social-economice
EVALUAREA
EFICIENŢEI

39
Test de autoevaluare
Întrebări:
1. Indicaţi cerinţele necesare pentru încadrarea deciziei publice în sistemul
legislative:
a) conformitatea cu voinţa autorităţii de decizie;
b) conformitatea cu voinţa sistemului politic;
c) conformitatea cu sistemul de drept.

2. Studiul de impact necesar fundamentării deciziei trebuie să cuprindă:


a) modificările aduse legislaţiei prin adoptarea proiectului de decizie ;
b) mijloacele disponibile pentru realizarea scopului propus ;
c) evaluarea costurilor şi beneficiilor ce rezultă din aplicarea deciziei.

3. Conţinutul proiectului de decizie trebuie sistematizat în următoarea ordine de


prezentare a ideilor:
a) Dispoziţiile de fond ;
b) Dispoziţiile generale ;
c) Dispoziţiile finale;

Răspunsuri: 1): c; 2): a, b, c; 3): ordinea corectă este b, a, c.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
Legea nr. 189/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative.

40
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 6

OBIECTUL, SCOPUL ŞI CLASIFICAREA DECIZIILOR PUBLICE

CUPRINS

I. Obiectul deciziei publice;


II. Clasificarea deciziilor publice.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Sarcinile administraţiei locale şi/sau centrale se concretizează în decizii
publice, necesare pentru satisfacerea interesului general a societăţii, sau pentru
realizarea unor obiective de utilitate publică de tip industrial, commercial, de transport,
de sistematizare şi urbanism, de protecţie a mediului, de protecţie şi asistenţă socială,
de sănătate, învăţământ etc. Obiectul unei decizii publice trebuie să fie în conformitate
cu politicile publice elaborate la nivel guvernamental în virtutea obligaţiei autorităţilor
administraţiei publice de a organiza şi executa în concret legile şi celelalte acte
normative în vigoare. De aceea, unitatea de învăţare tratează în capitolul I,
problematica obiectului deciziilor publice, respectiv executive, economice, de
investiţii, de proiectare, de exploatare a resurselor natural, de sistematizare şi amenajre
a teritoriului. În capitolul al II-lea este prezentată clasificarea deciziilor publice după
diverse criterii: după tipul de politici publice pe care le implementează; după obiective;
după specificul activităţii desfăşurate; după tipul şi forţa de reglementare; după
criteriul de timp; după gradul de particpare la adoptarea deciziei. În final există un
model de autoevaluare şi un test de evaluare.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la obiectul
deciziilor publice din perspectiva politicilor guvernamentale pe care le pun în aplicare.

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți modul în care este stabilit obiectul unei decizii ;
 să cunoaşteţi principalele cauze care determină adoptarea unei decizii
publice într-un anumit domeniu ;
 să explicaţi modul în care factorii de mediu politico-social influenţează
adoptarea unei decizii publice;
 să aplicaţi principiile de clasificare a deciziilor;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi efectele clasificării deciziilor

41
I. OBIECTUL DECIZIILOR PUBLICE

 Decizii care au ca obiect activitatea executivă. Acest tip de decizii se referă


Decizii care au ca
exclusiv la activităţile de natura executivă pe care le desfăşoară, conform legii, numai
obiect administraţia de stat. Datorită faptului că prin intermediul deciziilor administrative se
activitate
a
realizează o serie de atribuţii executive ale administraţiei publice, acestea prezintă
executivă următoarele trăsături :
- se pot realiza numai în regie proprie, (adică prin intermediul unor compartimente
Trăsături
din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice).
- se elaborează în mod curent şi au caracter repetitiv (de rutină),
- scopul acestor decizii publice este organizarea şi executarea în concret a legilor şi
a celorlalte acte normative (ordonanaţe, hotărâri ale guvernului, ordine ale
miniştrilor, ordine ale prefecţilor, hotârâri ale consiliilor judeţen, respectiv, ale
Consiliului General al municipiului Bucureşti, etc).
- executarea (aducerea la îndeplinire) a acestor decizii este asigurată de către
autorităţile, instituţiile şi serviciile agenţii administraţiei publice de la nivel
central ş/sau local.
- sursa de finanţare pentru realizarea deciziilor administrative este bugetul
centralizat al statului, (în cazul implementării politicilor naţionale), sau bugetul
judeţean, municipal sau comunal, (în cazul implementării politicilor regionale
şi/sau locale).

Decizii care au  Decizii care au ca obiect activităţile economice. Această categorie de decizii
ca obiect publice vizează activităţi de natură industrială şi comercială pe care regiile autonome,
activităţii
economice agenţii economici cu capital public şi serviciile descentralizate ale administraţiei,
trebuie să le asigure pentru producerea de bunuri de interes general, de servicii de de
utilitate publică sau pentru executarea de lucrări de interes naţional şi/sau local.
- prin înfiinţarea unor activităţi (structuri) economice se asigură principiul
autogestiunii economico-financiare, (fără finanţare de la bugetul central sau
local) pentru ca structurile nou înfiinţate să obţină venituri din care să-şi
acopere propriile cheltuielile.
- prin organizare unor agenţi economici (de producţie, de servicii, de lucrări
publice), se
- instituie răspunderea administrativă faţă de autoritatea centrală/locală care i-a
înfiinţat ,
- obiectul deciziei este expres menţionat de autorităţile publice, prin decizia de
înfiinţare şi regulamentul de organizare şi funcţionare:

Exemplu de agenţi economici înfiinţaţi prin decizii publice


- agent economic cu capital integral public, finanţat de la bugetul de stat,
(pentruregiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional) sau de la
bugetuljudeţean sau local (pentru agenţii economici de interes local);
- agent economic privat, prin delegare de gestiune (concesionare, arendare,
închiriere);
- asociere de tip public-privat, între o autoritatea publică şi un agent economic
privat în scopul de a desfăşura în comun activităţi cu caracter industrial şi/sau
comercial de utilitate publică.

42
 Deciziile care ca obiect realizarea de investiţii publice.
Deciziile care
ca - scopul deciziilor prin care se aprobă proiecte de investiţii este dezvoltarea,
obiect modernizarea şi/sau restructurarea unui domeniu economic, social, ecologic,
realiz cultural etc., conform unei planificări sectoriale, pe baza unui buget alocat de
area
autorităţile administraţiei publice de la nivel central, sau de la nivel
- forma juridică în care se adoptă aceste decizii sunt hotărârile de guvern , sau
hotărârile consiliilor judeţene şi locale, pentru aprobarea realizării unor
obiective de utilitate publică, necesare pentru producerea de bunuri, servicii sau
lucări de interes general pentru colectivitatea locală.
- deciziile publice pentru realizarea investiţiilor pot avea ca scop:
● furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia unor lucrări care nu
existau anterior. Aceste proiecte au ca scop satisfacerea unei nevoi sociale,
realizarea unui interes public, chiar dacă investiţia nu va aduce profit cu
character financiar. În cazul obiectivelor pentru asistenţă socială, sănătate,
învăţămînt, cultură etc. beneficiile au numai caracter social; în serviciile de
Deciziile care transport public se fac investiţii de la bugetul de stat (local) tocmai pentru că
ca
obiect
transportul satisface o necesitate socială, dar nu produce profit.
realiz ● creşterea productivităţii operatorilor de servicii sau executări de lucrări
Deciziile care ca area publice pe prin investiţii în modernizare sau înlocuirii utilajelor,
obiect activitatea de
proiectare
echipamentelor şi tehnologiilor depăşite. Aceste proiecte sunt fezabile rapid
deoarece produsele, serviciile sau lucrările care sunt de interes public şi au
Etape desfacerea asigurată.
● creşterea capacităţii de producţie, de distribuţie sau de execuţie, care
presupun schimbarea utilajelor, instalaţiilor şi tehnologiei în aşa fel încât să
crească cantitatea de produse sau servicii livrate cetăţenilor. Motivaţia acestor
proiecte derivă din studiile de marketing care arată o cerere mare şi/sau
stringentă din partea populaţiei
● restructurarea internă a agenţilor economici în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă, de securitate ale salariaţilor din cadrul regiilor
autonome, agenţilor economici şi instituţiilor de stat.
● extindere/modernizare infrastructura; în acest caz deciziile publice au ca
obiect efectuarea investiţiilor pentru rezolvarea unor probleme de interes
general cum ar fi: sistematizarea şi amenajarea teritoriului; realizarea căilor de
comunicaţie, realizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice, electrice, sau
a gazelor naturale; alimentarea cu apă şi canalizare.
● organizarea serviciilor descentralizate, acest tip de decizii reflectă modul în
care autorităţile administraţei publice răspund cererii (nevoii) sociale în
ceeace priveşte necesarul de produse, servicii sau lucrări de interes public
(salubritate, transport, tratarea apelor uzate, amenajarea de parcuri sau spaţii
verzi, etc). Nici în cazul acestor investiţii nu se urmăreşte obţinerea de profit, ci
doar satisfacerea unei nevoi sociale.

Deciziile care ca  Decizii care au ca obiect activitatea de proiectare.


obiect activitatea de Deciziile publice prin care se apobă realizarea de noi obiective au ca scop atât
proiectare
dezvoltarea şi/sau modernizarea capacităţilor existente, cât şi construirea de noi
Etape unităţi de producţie şi/sau de servicii. Procesul apobării unor proiecte de interes public
se desfăşoară în patru etape :
- prima etapă constă în definirea unei strategii, sau a unui program, de către
autoritatea publică locală sau centrală (Guvern, minister, consiliu judeţean,
consiliu local) ; urmează elaborarea proiectului în acord cu strategia definită ;
se analizează fezabilitatea (posibilitatea tehnico-economică şi finaciară de

43
realizare a obiectivului) care presupune: analiza de piaţă, analiza de eficienţă
şi analiza de risc ; în final se adoptă decizia de acceptare sau de respingere a
proiectului care, potrivit legii, ţine de competenţa exclusivă a autorităţii
administraţiei publice centrale sau locale în subordinea căruia funcţionează
serviciul public.
- într-un program de dezvoltare economico-socială se regăsesc o multitudine de
proiecte care trebuie aprobate prin decizii publice şi care se află în mod
obiectiv în relaţii de intercondiţionare, fie de compatibilitate, fie de
incompatibilitate de natură constructivă, tehnică sau funcţională.
• Proiecte incompatibile sunt acele activităţi care, din punct de vedere tehnic
constructiv se exclud reciproc deoarece îndeplinesc aceleaşi funcţiuni. În această
situaţie se află mai multe proiecte de investiţii care au acelaşi scop, dar care se
deosebesc între ele prin soluţiil tehnologice diferite, sua prin soluţii constructive sau
de amplasament diferite. Adoptarea unuia dintre proiecte exclude în mod logic
posibilitatea adoptării altei decizii publice cu acelaşi obiect şi elimină posibilitatea
realizarii concomitente a celorlate variante în cadrul programului respectiv.
• Proiecte compatibile, sunt acele variante indpendente deoarece din punct de
vedere tehnic-constructiv, se pot realiza simultan, fără a fi afectate performanţele
celorlalte decizii ; singira problemă care apare este legată de capacitatea financiară a
autorităţii publice care decide să realizeze simultan mai multe proiecte.
• Proiecte contingente. În practică sunt frecvente cazurile când între serviciile
publice există o anumită interdependenţă, în sensul că, acceptarea sau respingerea unui
proiect poate influenţa decizia referitoare la un alt proiect şi de aceea ele se numesc
contingente. Dupa natura relaţiilor de contingentare dintre ele deosebim urmatoarele
situaţii: complementare, când din considerente de natură tehnică, comercială, etc,
decizia privind un proiect influenţează logic şi legic decizia de adoptare sau de
respingere a unui un alt proiect; de eficienţă, când eficienţa unui proiect depinde de
decizia de adoptare sau de respingere a unui alt proiect. In acest context putem vorbi de
contingentare pozitivă sau negativă în funcţie de modul cum se manifestă adoptarea
sau repingerea unui proiect la nivelul eficienţei altui proiect.

Deciziile publice
privind exploatarea
bogăţiilor naturale

Deciziile care ca Deciziile care ca


Scopul
obiect activitatea de obiect activitatea
admide 44
proiectare proiectarenistra
tiv
Etape Etape
 Decizii publice privind exploatarea bogăţiilor naturale.
Acest tip de servicii se referă la prospectarea, exploatarea şi valorificarea unor
resurse naturale (petrol, gaze, minerale utile etc.) de către un concesionar, persoană
fizică sau juridică, română sau străină în temeiul unui contract economic încheiat cu
statul român.
-în cazul acestor decizii sunt aprobate proiecte care combină activitatea de tip
industrial (perioada în care societatea comercială îşi asumă riscul de succes
pentru că efectuează cercetări pe cheltuiala sa) şi perioada de exploatare
comercială (în caz perioada pentru care guvernul acordă licenţă şi/sau
concesionează dreptul de exploatare a rezultatelor cercetărilor) în schimbul
unor redevenţe.
- activităţile de explorare se pot realiza şi de către o autoritate a administraţiei
publice pe baza unui contract de colaborare cu un institut de specialitate
urmând ca, în funcţie de nevoi, să coopteze un eventual finanţator, de regulă
o bancă.
Decizii care au ca
obiect dezvoltarea
durabilă  Decizii care au ca obiect dezvoltarea durabilă.
Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a elabora
programe strategice, privind dezvoltarea durabilă a localităţilor şi/sau a zonelor de
interes economico-social, geografic, turistic, ştiinţific sau de altă natură.
- în cadrul programelor privind dezvoltarea durabilă cea mai mare importanţă
o au proiectele privind amenajarea teritoriului şi sistematizare localităţilor în
vederea sporirii capacităţii lor economice, sociale etc. Proiectarea modernă se
bazează pe un sistem coerent de programe de amenjare a teritoriului care
reflectă spiritul de competiţie dintre între localităţi, interesele cetăţenilor,
utilitatea socială, tradiţiile şi spiritul local.
- proiectele de dezvoltare durabilă la nivel local trebuie să răspundă unor
cerinţe obiective, respectiv :
• economice, generate de nevoia de a atrage agenţi economici pentru
realizarea unor obiective care să creeze locuri de muncă, să promoveze
competiţia şi să concure la creşterea veniturilor locale ;
• rezidenţiale, care impun înfiinţarea de gospodării individuale într-un
cadru rezidenţial civilizat, caracterizat prin siguranţă şi confort, cu
scopul de a induce locuitorilor sentimente de ataşament local şi
imboldul pentru o viaţă colectivă dinamică ;
• creşterea ofertei de servicii, care au ca efect focalizarea interesului
cetăţenilor asupra zonelor şi localităţilor limitrofe ;
• atragerea de forţă de muncă cu un grad ridicat de instruire subsecventă
creării de noi locuri de muncă în cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale.

Decizii care au
ca obiect  Decizii care au ca obiect sistematizarea teritoriului şi urbanismul.
sistematizarea
teritoriului şi
În cadrul programelor de dezvoltare regională şi/sau locală, proiectele de urbanism
urbanismului joacă un rol primordial pentru că ele prefigurează modul de organizare a
colectivităţiilor locale într-un spaţiu determinat, cu activităţi, funcţiuni şi efecte
specifice.
- prin deciziile publice se aprobă mai multe categorii de planuri de urbanism
● Planul de Urbanism General (PUG) şi Schiţa Directoare de Amenajare
Urbană (SDAU) care reflectă gradul de dezvoltare economică, socială şi culturală a
comunităţii umane. PUG-ul este o sinteză a tuturor proiectelor din zonă, economice sau
noneconomice şi trasează atributele specifice care individualizează o localitate faţa
altele.
● Planurile de Urbanism Zonal (PUZ) şi Planurile de Urbansim de Detaliu
(PUD) Pentru ca viziunea strategică privind dezvoltarera durabilă să poată fi
concretizată se elaborează PU-uri şi PUD-uri;
Clasificarea Planuri de urbanism de detaliu (PUD); prin care se reglementeată tehnico-juridic
Clasificarea 45
după specificul
zone specifice ale localităţii, cu soluţii de utilizare a patrimoniului material şi cultural,
activităţilor cu măsuri de combinare a spaţiilor construite cu spaţiile deschise, cu soluţii de
desfăşurate
circulaţie pietonală şi de transport în comun, cu măsuri de protecţie a mediului şi
Test de autoevaluare
Întrebări:

1) Ce se înţelege prin obiectul deciziei publice?


a) Domeniul de reglementare al deciziei;
b) Domeniul de activitate al autorităţii publice;
c) Domeniul de implementare al unei politici publice.

2) Care dintre următoarele decizii au ca obiect devoltarea durabilă?


a) Planurile de urbanism şi sistematizare a teritoriului;
b) Exploatarea resurselor nationale;
c) programele de dezvoltare economic-socială.

3) Care sunt deciziile clasificate în funcţie de orizontul de timp?


a) deciziile curente;
b) deciziile tactice;
c) deciziile operaţionale.

Răspunsuri 1): a, 2): a, c. 3): a, b.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşt
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
GAREIS, Roland Happy Projects, ed. CODECS, Bucureşti, 2006
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, editura.
Economică, 2009

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7

TEHNICA ADOPTĂRII DECIZIILOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

CURPINS

I. Principiile procesului decizional în instituţiile publice;


II. Factorii care influenţează adoptarea deciziei în instituţiile publice;
III. Metode de fundamentare a deciziei în instituţiile publice.

46
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Unitatea de învăţare nr.7, tratează şi aspectul managementului, deoarece
conducătorii instituţiilor publice iau decizii în diverse domenii : pot să încheie
contracte de muncă ; sunt ordonatori de credite (secundari sau terţiari ; pot emite
dispoziţii, în calitate lor de conducători ai unor servicii de asistenţă şi protecţie
socială etc. În ultimul capitol este tratată problema fundamentării deciziilor în
instituţiile publice prin metode de analiză diagnostic, analiza PEST, analiza SWOT şi
analiza Pareto.
Unitatea de învăţare prezintă în mod explicit o serie de concepte cheie pentru
înţelegerea, aplicarea şi optimizarea adoptării deciziilor la nivelul instituţiilor publice.
Tactica adoptării deciziilor într-o instituţie publică este determinată în principal de
structura sa organizatorică, stabilită de regulă prin lege, la nivel central, sau de un alt
act normativ, la nivel local. Tactica procesului decizional este marcată de faptul că
instituţiile publice se află în subordonarea unei autorităţi publice, de regulă, care le-a
înfinţat.
Unitatea nr. 7, acordă o atenţie specială personalităţii juridice din cauză că
ea fixează limitele de comptenţă ale oricărei instituţii publice şi, implicit, tactica
adoptării deciziilor :
instituţiile publice care au personalitate juridică pot adopta decizii în mod autonom,
fără acordul autorităţii care le-a înfiinţat ; ele pot încheia contracte economice, pot sa
stea în justiţie în mod autonom, pot angaja şi concedia personalul, au buget propriu de
venituri şi cheltuieli etc.) ; instituţiile publice fără personalitate juridică se află în
raporturi de subordonare faţă de autoritatea care le-a înfiinţat (ele nu pot lua decizii în
nume propriu),
Unitatea de învăţare nr.7, tratează şi aspectul managementului, deoarece
conducătorii instituţiilor publice iau decizii în diverse domenii : pot să încheie
contracte de muncă ; sunt ordonatori de credite (secundari sau terţiari ; pot emite
dispoziţii, în calitate lor de conducători ai unor servicii de asistenţă şi protecţie
socială etc. În ultimul capitol este tratată problema fundamentării deciziilor în
instituţiile publice prin metode de analiză diagnostic, analiza PEST, analiza SWOT şi
analiza Pareto.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire reguli,
principii şi proceduri de adoptare a deciziilor în instituţiile publice
la factorii care influenţează procesul decizional în cadrul instituţiilor publice.

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de elaborare a deciziei publice;
 să cunoaşteţi care sunt factorii care influenţează procesul decizional în
instituţiile publice;
 să explicaţi modul în care se elaborează şi se adoptă decizia la nivelul unei
instituţii publice;
 să aplicaţi principiile de management decizional în adoptarea deciziilor;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul deciziilor adoptate de instituţiile
publice.

47
Tactica procesului decizional în instituţiile publice este o procedură
Definiţie specifică managementului bazat pe metode operaţionale pentru adoptarea unei
decizii cu caracter social.

48
I. PRINCIPIILE PROCESULUI DECIZIONAL ÎN INSTITUIILE
PUBLICE.

În adoptarea deciziilor autoritatea publică (persoana care exercită autoritatea


publică) trebuie să respecte principiile general-obligatorii de organizare şi funcţionare
a instituţiilor publice. Principiile sunt în sens larg teorii (concepte) cu privire la
fenomenolgia adminstrativă; în sens restrâns, principiile definesc un ansamblu de
norme prestabilite de autorităţile administraţiei ierarhic superioare pentru buna
funcţionare a instituţiilor din sistem.

Principiul  Principiul conducerii unitare


conducerii Potrivit acestei norme politico-administrative o instituţie publică se situează pe o
unitare
anumită traptă ierahică în sistemul organelor administraţiei publice. În virtutea acestei
poziţii o instituţie publică se subordonează faţă de autoritatea care a înfiinţat-o şi, după
caz, se suprardonează serviciilor pe care le coordonează. Principiul conducerii
unitare asigură o concepţie clară asupra obiectivelor şi sarcinilor pe care trebuie să le
realizeze instituţiile subordonate unei autorităţi centrale (Parament, Guvern, Minister)
sau locale (consiliu judeţean sau consiliu local).

Principiul  Principiul autonomiei decizionale


autonomiei Acest principiu defineşte necesitatea ca autorităţile de decizie să adapteze hotărîrile la
decizionale
modificările din mediul extern sau intern. Autonomia stimulează atât iniţiativa
managerilor, cât şi răspunderea lor pentru deciziile adoptate la nivelul instituţiei; se
elimină fenomene cum sunt lipsa de interes, birocraţia, dezinteresul faţă de evoluţia
instituţiei etc.;

Principiul  Principiul adaptării


adaptării Complexitate schimbărilor din mediul politico-administrativ impune adaptarea
continuă a instituţiei la cerinţele societăţii. Adaptarea instituţiei la realitatea socială
impune flexibilitatea structurii interne, atât în ceeace priveşte modul de organizare a
compartimentelor, cât şi în ceeace priveşte modul de funcţionare.

Principiul  Principiul intervenţiei


intervenţiei În scopul realizării sarcinilor pentru care sunt infiinţate instituţiile publice dispun
de o putere discreţionară care le permite să acţioneze fără acordul persoanelor fizice
sau juridice în executarea legii (exproprieri de bunuri, mobilizărea persoanelor sau
rechiziţionarea mijloacelor de transport în cazul catastrofelor naturale, executarea silită
a debitorilor etc.). Principiul intervenţiei presupune oportunitatea acţiunii, adică
intervenţia în locul, în timpul şi în cazurile în care este necesară.

Principiul  Principiul subordonării ierarhice


subordonării Fiecare instituţie publică este inserată într-o piramidă administrativă care are la
ierarhice
vârf autorităţile supreme de stat (Preşedinte, Parlament, Guvern). Potrivit ierarhiei
administrative comanda politică se transmite de sus în jos, la fiecare nivel, astfel încât
toate organismele subordonate sunt obligate să o execute. În virtutea acestei ierarhii,
autorităţile ierarhic superioare au dreptul de a înfiinţa, restructura sau desfiinţa
instituţiile din subordine.

Principiul  Principiul legalităţii activităţii


legalităţii
activităţii Legalitatea activităţii instituţiilor publice este dublu determinată; pe de o parte, în
adoptarea deciziilor ele trebuie să se conformeze cu legea (în sens larg); pe de altă
parte, instituţiile trebuie să respecte actele normative emise de autorităţile publice
ierarhic superioare.

Etapele
Metoda 49
Analiza
Dezvoltarea II. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PROCESUL DECIZIONAL
orgaziţională
Arborele decizional în instituţiile publice

AUTORITATI AUTORITĂŢI DE CETĂŢENI


CENTRALE REGLEMENTARE

Norme de Instrucţiuni Interese


înfiinţare norme, Principii,Valori
organizare standarde politice
tehnice

subordonare PROCEDURI autonomie


decizională DECIZIONALE decizională

Instituţii Instituţii
deconcentrate descentralizate

OBIECT, SCOP, FUNCŢII ALE DECIZIEI ÎN INSTITUŢIILE


PUBLICE

50
Test de autoevaluare
Întrebări:

1.Etapele diagnosticării activităţii instituţiei publice sunt :


a) stabilirea obiectului investigaţiei,
b) activitatea de documentare,
c) stabilirea deficienţelor şi a cauzelor care le determină;
2. Care sunt condiţiile legale pentru înfiinţarea unei instituţii publice
a) finanţarea de la bugetul de stat sau local
b) obiect de activitate nonprofit
c) autonomie economico-financiară
3. Care sunt principiile procesului decizional în instituţiile publice
a) subordonarea ierarhică
b) conducerea unitară
c) autogestiunea

Răspunsuri 1): a,b,c, 2).a,b, 3). a,b.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N. Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, ed.
Economică, 2009

51
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 8

TACTICA ADOPTĂRII DECIZIILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE PUBLICE

CUPRINS

I. Adoptarea deciziilor în societăţile comerciale cu capital public;schema logică;


II. Adoptarea deciziilor în regiile autonome; schema logică;
III. Adoptartea deciziilor în asocierile de tip public-privat; schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie
INTRODUCERE

Unitatea de învăţare tratează problematica adoptării deciziilor publice prin care


autorităţile de decizie stabilesc sarcini, atribuţii şi răspunderi în sectorul tehnico-
economic. In acest sens, trebuie definite cîteva concepte cheie pentru înţelegerea
procesului decizional cum sunt: întreprinderile publice, agenţi economici care,
indiferent de forma lor de organizare, furnizează bunuri de utilitate publică, prestează
servicii sau execută lucrări de interes general contra-cost., Unitatea de învăţare nr. 8
tratează problematica deciziilor publice care au ca scop satisfacerea interesului general,
prin furnizarea de produse şi execuţia de lucrări de utilitate publică. Modul în care
autorităţile statului participă la adoptarea deciziilor în întreprinderile publice,
naţionale sau locale, este tratat separat pentru fiecare situaţie : când statul deţine
capital majoritar ; când statul deţine capital minoritar ; când deţine întregul capital
(regii autonome). Pentru fiecare dintre situaţiile analizate sunt prezentate scheme
grafice. Un capitol separat este dedicat adoptării deciziilor în cazul asocierilor de tip
public-privat.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la factorii
care influenţează procesul decizional în întreprinderile publice.

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de adoptare a deciziei în funcţie de capitalul social
pe care-l deţine statul la o întreprindere publică;
 să cunoaşteţi principalele reguli necesare pentru adoptarea deciziilor în
întreprinderile de stat;
 să explicaţi modul în care autorităţile de decizie partcipă la conducerea
regiilor autonome;
 să aplicaţi principiile de management decizional la nivelul întreprinderilor
publice;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul asocierilor de tip public privat.

52
I. ADOPTAREA DECIZIILOR ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE
CU CAPITAL PUBLIC

 In cazul societăţilor comerciale pe acţiuni la care statul, respectiv o unitate


administrativ teritorială, deţine un pachet de acţiuni majoritar (peste 50%,) sau
minoritar, (adică sub 50%). Societăţi comerciale pe acţiuni pot avea ca acţionari
autorităţi publice (statul şi unităţile administrativ teritoriale) în parteneriat cu persoane
fizice sau juridice, publice şi private. Această structură a acţionariatului determină şi
modul de luare a deciziilor
a) În cazul în care autoritatea publică deţine capital majoritar. În
virtutea faptului că statul, consiliul judeţean, consiliul local etc., deţine majoritatea
capitalului social (peste 51%) adoptarea deciziilor se caracterizează prin :
- dreptul de decizie aparţine statului, care dispune de votul majoritar în
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA);
- dreptul de vot se exercită prin reprezentantul administraţiei în A.G.A.
- funcţionarea în regie proprie (fără delegare de gestiune)
- dreptul de control = printr-un cenzor, un reprezentant al autorității
publice
- bunurile imobile (clădiri, terenuri, instalaţii, infrastructură etc) care aparţin
domeniului public pot fi atribuite în administrare sau în în folosinţa
societăţii comerciale.

Prin conţinul lor deciziile adoptate de autorităţile publice în cadrul A.G.A se


impun sarcini şi atribuţii cu impact strategic asupra dezvoltării întreprinderii publice
şi anume:
- numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie,
din rândul cărora se numeşte de regulă un Preşedinte;
- numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor echipei manageriale (director,
inginer şef, contabil şef etc);
- aprobarea strategiei de dezvoltare economică şi a planului de investiţii pe
care le poate efectua întreprinderea publică pe termen mediu şi lung ;
- exercitarea controlului asupra calităţii produselor, serviciilor şi lucărilor
realizate şi verificarea corectitudinii preţurilor şi tarifelor practicate,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a cash-flow-ului etc.

 Autoritatea publică locală prin cele două instrumente, dreptul de decizie şi


dreptul de control, are rolul determinant asupra proceselor de gestiune ale societăţii
comerciale, prin faptul că impune organizarea procesuală, strucuturală, precum şi
metodele şi tehnicile de management.
- Decizia luată de autoritatea publică în A.G.A are caracter strategic, dar
ea trebuie pusă în aplicare de Consiliul de Administraţie şi managerii
publici prin decizii tactice, astfel încât să asigure transformarea resurselor
publice(materiale şi financiare) în produse, servicii şi lucrări publice de
înaltă performanţă şi utilitate pentru cetăţeni (în calitatea lor de beneficiari)

53
Schema logică de adoptare a deciziilor în SA cu capital public majoritar.

dreptul de vot
Adunarea generală a Autoritatea Aparat
acţionarilor SA dividende publică (stat) propriu

Consiliul de Servicii de
Administraţie Manager specialitate

Sistemul
Management de
economico
gestiune
social
Interese, nevoi și cerințe sociale

Resurse materiale, financiare, umane


Produse,
servicii, lucrări
publice
Servicii publice

b) În cazul în care autoritatea publică deţine capital minoritar

 Chiar dacă statul, sau altă autoritatea publică, nu deţine votul majoritare,
(întrucât nu deţine acţiuni în capitalul social al SA, ori acţiunile pe care le deţine
reprezintă sub 50%), trebuie menţionat faptul că dreptul de proprietate asupra
bunurilor publice nu se poate transmite societăţii comerciale.
 Deciziile autorităţii publice trebuie să asigure strategia de gestiune a
întreprinderii publice tocmai din cauza faptului că întreprinderea este destinată
satisfacerii unui interes general, sau executării unor lucrări de utilitate publică. În astfel
de situaţii deciziile publice trebuie să conţină următoarele elemente:
- dreptul de control al autorităţii publice asupra modului de formare a
preţurilor şi tarifelor pentru produse, serviciile sau lucrări publice, conform
sarcinilor sociale şi răspunderii legale a autorităţilor publice faţă satisfacerea
nevoilor şi interesele cetăţenilor;
- dreptul de veto în cazul adoptării unor decizii publice referitoare la
strategiile investiţionale sau a modului de gestionare a resurselor umane;
- dreptul de a hotărî asupra modului de achiziţionare, vânzare sau altor forme
de valorificare a bunurilor şi lucrărilor publice realizate prin activitatea
întreprinderii.
 Exercitarea drepturilor de control şi de decizie pot fi impuse prin includerea
unor clauze obligatorii în contractele economice (de asociere, de concesiune sau
pentru delegare de gestiune), încheiate cu întreprinderile private ;

54
II. ADOPTAREA DECIZIILOR ÎN CAZUL REGIILOR AUTONOME

Deciziile autorităţilor publice reflectă faptul că Regia Autonomă, ca formă


juridică de organizare a unui agent economic, are un model mai simplu de organizare
şi funcţionare . În aceste cazuri deciziile publice trebuie să ţină sema de următoarele
elemente :
- regia autonomă nu deţine un capital propriu, dar administrează un
patrimoniu primit în momentul înfiinţării spre folosinţă din partea statului
sau a altei autorităţi a administraţiei publice;
- forul decizional nu este constituit din adunarea generală a acţionarilor,
pentru că deciziile sunt luate direct de către o autoritate publică (guvern,
minister, consiliu) potrivit procedurilor specifice administraţiei publice ;
- consiliul de administraţie se numeşte şi se eliberează din funcţii prin decizia
a autorităţii publice care a înfiinţat regia autonomă ;
- patrimoniul regiei autonome este constituit de bunuri imobile (terenuri,
clădiri, instalaţii, infrastructură etc) care aparţin domeniul public şi ca atare
nu pot fi înstrăinate (sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile).

 Prin deciziile publice privind modul de gestionare a regiilor autonome se


stabilesc condiţiile şi parametrii prin intermediul cărora trebuie apreciată efcienţa
activităţii ; elementul cel mai relevant este analiza fluxurilor financiare care se
stabilesc între regia autonomă şi autoritatea publică. În acest sens trebuie apreciat
faptul că regia autonomă asigură pentru bugetul local trei surse importante de venit:
- redevenţa, ca sumă fixă de bani anuală încasată în schimbul folosinţei
bunurilor publice de către regie;
- vărsămintele din profitul net, reprezentând cota-parte din profitul net care
îi revine autorităţii publice, în calitate de proprietar al bunurilor (acţionar
unic);
- impozitul pe profit datorat şi virat, de asemenea statului, respectiv
Consiliului local.
Scopul urmărit de către regia autonomă este, practic, acelaşi cu al tuturor
întreprinderilorpublice: de a asigura, prin intermediul unor structuri de specialitate
(producţie, maketing, resurse umane etc.) utilizarea resurselor publice pentru
furnizarea de produse şi servicii de utilitate sau interes general, pentru a satisface
nevoile colectivităţilor umane.

55
Minister, agenție
AUTORITATEA
guvernamentală,
PUBLICĂ
consiliu județean sau
local

Consiliul de prefect Compartimente


administraţie al primar de specialitate
Regiei Autonome

Preşedinte-
Director general

Cetățeni
producţie servicii de
utilități publice

56
III. ADOPTAREA DECIZIILOR ÎN ASOCIERILE DE TIP PUBLIC-
PRIVAT

Parteneriatul public-privat este un sistem de asociere şi colaborare între stat (sau unităţi
ale statului) şi întreprinderi private (persoane fizice sau juridice cu capital privat) în
vederea realizării în comun a unor obiective de interes general sau de utilitate publică.
 In adoptarea deciziilor de asociere a autorităţilor publice cu persoane juridice
sau fizice private trebuiesc luaţi în considerare factorii obiectivi: Lipsa de experienţă a
administraţiei în managementul întreprinderilor economice; Lipsa specialiştilor (în
special la nivel local) în domeniile de interes pentru dezvoltarea socio-economică ;
Nivelul redus al resurselor financiare, materiale şi umane; Sistemul legislativ confuz,
complicat sau contradictoriu.

 Autorităţile şi instituţiile publice care pot lua decizii privind încheierea


parteneriatelor de tip public-privat : oricare organism al statului, autoritate publica sau
institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local; persoanele
juridice care au fost infiintate pentru a satisface nevoi de interes general (fara caracter
comercial sau industrial) finantate, in majoritate, de catre stat ; instituţiile cu
personalitate juridica, ce a fost infiintată pentru a satisface nevoi de interes general
(fara caracter comercial sau industrial) care se afla in subordinea unui partener
public; oricare organism, ce a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general
(fara caracter comercial sau industrial) care are in componenta organului de
conducere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia, numiti de catre un
partener public,
 Principiile de baza ale parteneriatului public-privat sunt:
- nediscriminarea (asigurarea conditiilor pentru ca orice operator economic sa poata
participa la procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-privat )
- tratamentul egal ( stabilirea si aplicarea unor reguli, cerinte, criteria, identice
pentru toti partenerii economici privaţi)
- transparent (aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la
aplicarea procedurilor de incheiere a contractului de parteneriat public-privat);
- proportionalitatea (asigurarea corelatiei juste intre scopul urmarit de partenerul
public şi cel privat in sensul existentei echilibrului intre obiectivul ce urmează a se
realiza si conditiile impuse investitorului privat, precum si intre criteriile de selectie si
clauzele contractual);
- eficienta utilizarii fondurilor (parteneriatul trebuie sa reflecte avantajele de natura
economica ale ofertelor in vederea obtinerii rezultatului urmarit, luand in considerare
si efectele preconizate in domeniul social, al protectiei mediului si promovarii
dezvoltarii durabile);
- asumarea raspunderii (determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor partilor
implicate in procesul de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat),
 Conţinutul deciziei publice privind parteneriatul public-privat : modurile de
cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat; modul de finantare a
proiectului de parteneriat publicprivat este privat; alocarea riscurilor in mod
proportional si echitabil intre partenerul public si cel privat.
 Tipurile de activităţi ce pot fi transferate investitorului privat: proiectarea,

57
Mediul
Mediul econo
socio mic
incepand cu
faza de proiect tehnic; constructia; dezvoltarea; reabilitarea/modernizarea; operarea;
intretinerea; finantarea obiectivului de interes public.
 Etapele necesare incheierii unui contract de parteneriat public-privat sunt:
initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de intentie ;
analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii
acordului de proiect care este in sarcina partenerului public; negocierea este etapa în
care se deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si se negociaza clauzele
contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de
parteneriat public-privat, cu investitorii selectati; incheierea contractului de parteneriat
public-privat.
 Conditii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat; Initierea unui
proiect de parteneriat public-privat apartine partenerului public; initiatorul intocmeste
un studiu de fundamentare si prefezabilitate; costurile generate de realizarea studiului
de prefezabilitate sau de fundamentare cad in sarcina initiatorului.
 Conditii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat : in cazul
expirarii termenului contractului incheiat intre partenerul public si partenerul privat; in
baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;
 Contractul de parteneriat public-privat conţine clauze privind: tipul de
activitati convenite; obligatiile părtilor in cadrul proiectului de parteneriat publicprivat;
valoarea negociata a investitiei; perioada de derulare a contractului de parteneriat
public-privat si termenul de finalizare a acestuia; definirea calendarului de derulare a
contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a
studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii,
realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la
finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre
partenerul public; cotele departicipare la proiectul de parteneriat public-privat care
stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de
natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii; repartizarea riscurilor
dintre partenerul public si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului
de parteneriat public-privat; criteriile de performanta cu privire la indeplinirea
obiectivelor contractului de parteneriat public-privat; clauzele de retragere din proiect;
penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract.
 Aprobarea Guvernului (sau a autorităţii publice locale) a contractului de
proiect de parteneriat public-privat in calitate de titulari ai dreptului de administrare a
bunului care face obiectul parteneriatului public-privat.
 Înfiinţa companiilor de proiect prin decizii ale autorităţilor publice în scopul
de a opera si gestiona, pe principii economice, conform legii si statutului propriu de
infiintare si functionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de
parteneriat public-privat prin preluarea obligatiilor de la partile contractante, precum si
transferul in conformitate cu legea al bunurilor l si serviciilor care fac obiectul
acestuia, in beneficiul public, prin partenerul public.

58
Mediul
econo
mic
Test de autoevaluare
Întrebări:
1. Care sunt principiile de bazăale procesului decisional în cazul asocierilor de tip
public privat?
a) nediscriminarea;
b) egalitatea ;
c) transparenţa.

2. Ce drepturi are reprezentantul autorităţii publice în AGA?


a) De a expima votul în numele autorităţii publice;
b) Dreptul de veto;
c) Dreptul de a adopta decizii.

3.Ce resurse asigură regiile autonome la bugetul public ?


a) redevenţa,
b) vărsămintele din profitul net,
c) impozitul pe profit

Răspunsuri. 1) : a, b, c. 2) : a,b. 3) : a, b, c.

BIBLIOGRAFIE:
PARLAGI, A.P. Metode şi tehnici de elaborare a deciziilor publice, curs universitar,
2011-2012, Universitatea N. Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, A.P. Serviciile comunitare de utilități publice, curs universitar 2010-2011,
Universitatea N. Titulescu, Bucureşti, 2010
LEGEA 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările şi
completările ulterioare.

59
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 9

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR SCUP

CUPRINS

I. Fundamentarea legală a deciziilor SCUP;


II. Fundamentarea regulilor de organizare;
III Fundamentarea principiilor de funcţionare;
IV. Elaborarea deciziilor SCUP; schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE
Unitatea de învăţare abordează problematica fundamentării deciziilor
care au ca obiect înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea serviciului public este
posibilă numai cu respectarea legilor şi a celorlalte acte normative în vigoare. Prin
legea administraţiei publice locale se precizează că la nivel local, autorităţile
administraţiei publice "organizează servicii publice de gospodărie comunală, transport
local, reţele edilitare, întreţinerea şi epararea drumurilor etc. ;
In ceea ce priveşte fundamentarea regulilor de organizare modulul prezintă
cerinţele specifice pe care autorităţile publice trebuie să la aibă în vedere la elaborarea
deciziei: adaptarea (necesitatea modificării serviciului public în conformitate cu
nevoia socială), cuantificarea (necesitatea măsurării activităţii sub aspect cantitativ şi
calitativ), continuitatea (necesitatea prestării serviciului public în mod permanent) şi
autogestiunea (necesitatea obţinerii de venituri care să acopere costurile prestării
serviciului)
Deasemenea, unitatea de învăţare descrie fundamentarea principiilor de
funcţionare prin cerinţele privind obiectivele care trebuie stabilite (impuse) doptarea
serviciului public; furnizarea în mod direct, echitabil, imediat şi nediscriminatoriu
pentru toţi cetăţenii care au nevoie; caracter gratuit în virtutea faptului că cetățenii
plătesc taxe și impozite; finanţarea din bugetul public (central şi/sau local) fără nici o
obligaţie din partea cetăţenilor; cetăţenii nu sunt obligaţi la o plată directă, deoarece
costul serviciului este acoperit din fondurile publice deja constituite; realizarea
serviciului prin mijloace proprii fiind asigurate de stat, respectiv, de consiliile locale;
prestarea serviciilor administrative în regim de monopol (pe piaţă nu există alte
servicii alternative la care cetăţenii să poată apela).
În primul capitol sunt prezentate o serie de norme, principii și proceduri utilizate
în activitatea de înființare, respectiv desființare a serviciului public. Sunt explicate
criteriile care stau la baza înființării, organizării, restructurării sau desființării servicilor
publice.
În capitolul al doilea sunt prezentate regulile care guvernează organizarea
serviciului public: regula adaptării; regula cuantificării; regula continuității
(permanenței). Sunt tratate de asemenea formele moderne de descentralizare a
serviciilor publice : pe baza capitalului mixt (o parte capital public, altă parte capital
privat), conducerea fiind exercitată de un consiliu de administraţie format din repre-

60
zentanţi ai administraţiei publice şi acţionari; ca fundaţie, asociaţie nonprofit sau altă
instituţie de drept privat, pentru asigurarea unor servicii sociale, sub tutela
autorităţilor administraţiei publice (guvern,ministere, agenții guvernamentale etc); în
sistem corporativ, ca asociaţii profesionale, instituţii de învăţământ sau de cultură etc.,
cu precizarea că, deşi aceste servicii au personalitate juridică, ele nu beneficiază de
statutul instituţiilor publice ; ca servicii naţionalizate În capitolul al treilea este
descrisă funcționarea serviciului public conform următoarelor principii : principiul
utilității sociale (non-exclusivitate); principiul echității (non-rivalitate); principiul
descentralizării; principiul participării cetățenilor (efect de aglomerare zero). În
ultimul capitol sunt relevate rolul, sarcinile și atribuțiile asociațiilor de dezvoltare
comunitară în domeniul înființării unor servicii de utilități publice, fie în gestiune
proprie, fie prin forma de gestiune delegată.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la procedura
decizională privind organizarea unui serviciu comunitar de utilitate publică

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de elaborare a deciziei privind înființarea SCUP;
 să cunoaşteţi principalele reguli necesare în procesul decizional ;
 să explicaţi principiile de funcționare SCUO pe baza cărora trebuie adoptată
decizia;
 să aplicaţi normele și să implementați prevederile legii privind procedura
decizională;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul deciziilor publice pentru organizarea
şi funcţionarea SCUP.

I. FUNDAMENTAREA LEGALĂ A DECIZIILOR

Înfiinţarea
 Înfiinţarea serviciului public.
servic Deciziile privind înfiinţarea SCUP permit dau dreptul colectivităţilor locale de a
iului organiza servicii publice în următoarele condiţii:
publi
- cu respectarea legii, (numai pentru servicii publice care nu sunt statale). Prin
legea administraţiei publice locale se precizează că la nivel local autorităţile
administraţiei publice: "organizează servicii publice de gospodărie comunală,
transport local, reţele edilitare, întreţinerea şi epararea drumurilor etc. ;
- cu respectarea obligaţiei de a asigurafuncţionarea serviciilor cu caracter statal
(cu precizarea că răspunderea revine primarului în calitatea lui de reprezentant
al statului) ;
- cu posibilitatea de a înfiinţa servicii administrative, în regim de monopol
(care nu pot fi prestate de alte autorităţi sau instituţii)
- cu respectarea procedurii prevăzută de lege, conform celor trei restricţii:
fixarea obiectului de activitate, organizarea şi funcţionarea pe baza unui reguli
emise de administraţie, controlul modului în care îşi realizează prerogativele.
Posibilitatea de a înfiinţa operatori de servicii industriale este permisă de lege

61
Mediul
Mediul polito
econo
Mediul juridic
socio
nomi
mic
numai în trei cazuri:
- atunci când SCUP urmează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul public;
- atunci când legea instituie obligaţia de a presta un anumit serviciu
- dacă serviciul nou înfiinţat este necesar (complementar) altui serviciu public.
Desfiinţarea
serviciului  b) Desfiinţarea serviciului public.
public Desfiinţarea serviciilor publice trebuie să respecte principiul "actului contrar"
potrivit căruia decizia de desfiinţare este de competenţa aceleiaşi autorităţi publice
locale sau centrale care a aprobat înfiinţarea.
- dacă serviciul public a fost înfiinţat printr-o hotărâre a consiliului judeţean
atunci
desfiinţarea acelui serviciu public poate fi făcută tot printr-o hotărâre a
consiliului judeţean ( act administrativ care are aceeaşi forţă juridică;
- dacă serviciul public este de interes naţional atunci autoritatea publică
(parlament, guvern,minister, sau altă autoritate naţională) care l-a înfiinţat poate
decide printr-un act cu aceeaşi forţă juridică (lege, ordonanţă, hotărâre)
desfiinţarea serviciului respectiv.
- acest drept de a decide desfiinţarea un serviciu public nu are caracter absolut
din cauza faptului că autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate prin
lege să organizeze anumite servicii publice şi ca atare nu pot desfiinţa un
serviciu dacă este prevăzut prin lege.

II. FUNDAMENTAREA REGULIOR DE FUNCŢIONARE

Principalele reguli pe care administrația publică trebuie să le le stabilească în


momentul inființării serviciilor cumunitare sunt:
Regula
adaptării
 Regula adaptării
Plecând de la premisa că nevoia socială creşte în permanenţă cantitativ şi calitativ,
ajungem la concluzia că orice serviciu public trebuie să se adapteze acestor cerinţe.
Adaptarea serviciului public la nevoile beneficiarilor se stabileşte prin :
- obligaţia adaptării se stabileşte prin Statutul de organizare şi funcţionare în
cazul regiilor autonome, sau a societăţilor comerciale cu capital public (de
stat sau al cumunităţilor locale).
- în cazul persoanele juridice care nu se află sub autoritatea administraţiei
locale, dar care au în obiectul lor de activitate prestări de servicii (concesiune,
locaţie, închiriere), autorităţile publice trebuie să prevadă prin contractul de
prestări servicii obligaţia adaptării serviciului la nevoia socială.
Regula
cuantificării
 Regula cuantificării
Necesitatea cuantificării serviciului public este determinată sub dublu aspect:
-cuantificarea produselor, serviciilor şi lucrărilor permite aprecierea gradului în care
serviciul public asigură (acoperă) necesităţile cetăţenilor ;
-cuantificarea asigură echitatea în distribuţia către cetăţeni a aceloraşi cantităţi de
bunuri şi servicii:

Regula
continuităţii  Regula continuității
Există o serie de servicii publice care prin natura interesului public asigurat nu se

62
pot întrerupe fără riscul de a pune în pericol însăşi viaţa publică
- servciile publice vitale pentru viaţa colectivităţii umane (alimentarea cu apă,
cu energie, cu căldură etc.) se realizează în regim de continuitate, adică de
permanenţă.
- autorităţile publice au obligaţia de a prevedea mijloace de intervenţie, de a
face stocuri de materii prime şi energie, de a pregăti forme alternative de
satisfacere a nevoilor comunităţii în cazuri excepţionale, ca şi atunci când
există pericolul întreruperii prestaţiei din alte cauze.
Regula
autogestiunii
 Regula autogestiunii
Autogestiunea economico-financiară este impusă de faptul că toate cheltuielile
necesare funcţionării serviciilor sunt efectuate din bugetul local, adică din taxele şi
impozitele cetăţenilor.
- prin decizia publică autorităţile au obligaţia de a găsi cel mai bun raport între
costuri şi cantitatea/calitatea serviciilor prestate cetăţenilor.
- în cazurile în care cheltuielile depăşesc beneficiile, administraţia are obligaţia
de a acoperi diferenţa, pentru că este preferabil să fie satisfăcut interesul
public, decât să fie blocată activitaţea colectivităţii.

III. FUNDAMENTAREA PRINCIPIILOR DE FUNCŢIONARE

Principiul
utilităţii  Principiul utilităţii sociale.
sociale
- serviciile sunt furnizate în mod direct, echitabil, imediat şi nediscriminatoriu
pentru toţi cetăţenii care au nevoie. ;
- serviciile publice administrative au caracter gratuit în virtutea faptului că
cetățenii plătesc taxe și impozite servicii şi cetăţeni nu se stabilesc relaţii
contractuale, de vânzare-cumpărare;
- serviciile cu caracter social sunt finanţate din bugetul public (central şi/sau
local) fără nici o obligaţie din partea cetăţenilor; cetăţenii nu sunt obligaţi la o
plată directă, deoarece costul serviciului este acoperit din fondurile publice deja
constituite;
- serviciile sociale realizează prin mijloace proprii fiind asigurate de stat,
respectiv, de consiliile locale;
- procesul de comunicare-informare are loc, înainte de cristalizarea cererii sociale,
fiind esenţial pentru aşa numita implicare strategică a administraţiei, respectiv
prin finţanţarea pe termen lung a unor obiective de investiţii, sau pentru
implicarea tactică respectiv prin alocarea de resurse limitate pentru satisfacerea
unei nevoi de moment.
- serviciile administrative se realizează în regim de monopol (pe piaţă nu există
alte servicii alternative la care cetăţenii să poată apela).

Principiul
echităţii  Principiul echităţii
- în virtutea faptului că toţi cetăţenii se bucură de aceleaşi drepturi fiecare dintre ei
are dreptul la aceiaşi cantitate şi calitate de bunuri şi servicii
- Principiul echităţii trebuie să acţioneze ca egalitate de tratament şi în ceea ce

63
priveşte pe furnizori şi beneficiari în sensul că tuturor li se aplică aceleaşi reguli.

Principiul  Principiul descentralizării.


descentralizării
Cea mai corectă definiţie a descentralizării unui serviciu public rezidă în dreptul
pe care-l au autorităţile administraţiei publice de a organiza aceste servicii pe plan
local. Descentralizarea serviciilor se face prin înfiinţarea unor persoane juridice
(societăţi comerciale) sau prin crearea de operatori de servicii în mai multe variante :
- pe baza capitalului mixt (o parte capital public, altă parte capital privat),
conducerea fiind exercitată de un consiliu de administraţie format din repre-
zentanţi ai administraţiei publice şi acţionari;
- ca fundaţie, asociaţie nonprofit sau altă instituţie de drept privat, pentru
asigurarea unor servicii sociale, sub tutela (îndrumarea) autorităţilor
administraţiei publice (guvern ministere, agenții guvernamentale etc);
- în sistem corporativ, ca asociaţii profesionale, instituţii de învăţământ sau de
cultură etc.), cu precizarea că, deşi aceste servicii au personalitate juridică, ele nu
beneficiază de statutul instituţiilor publice.
- ca servicii naţionalizate care să funcţioneze în regim de autonomie economico-
financiară, cu precizarea că statul nu aplică acestor operatori regimul gestiunii
administrative.

Principiul  Principiul participării cetăţenilor.


participării - primă formă participativă a cetăţenilor se realizează prin gestionarea plângerilor
cetăţenilor şi reclamaţiilor; transparenţa serviciului public.
- participarea cetăţenilor la prestarea servicilor publice în regim de voluntariat
(ecologizare, salubrizare etc)
- participarea cetăţenilor la referendum, la şedinţele de consiliu, la dezbaterea
proiectului de buget.

IV ELABORAREA DECIZIILOR DE CĂTRE ASOCIAŢIILE DE


DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Unităţile administrativ-teritoriale pot lua decizia de a copera între ele, în scopul


înfiinţării, finanţării şi realizării unor servicii de utilităţi publice, inclusiv a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi pentru organizarea, gestionarea şi
exploatarea în interes comun a acestor servicii, în cadrul unor Asociaţii de Dezvoltare
Comunitară.
 ADC pot realize gestionarea directă prin crearea unui compartiment sau
serviciu intern.
 AD poate opta pentru un regim de gestiune delegată (printr-o societate
comercială pe acţiuni de interes intercomunitar, al cărei capital social este deţinut în
totalitate sau în parte de consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care
formează asociaţia), ori poate angaja şi organiza procedura legală de delegare a
gestiunii serviciului.

64
Schema logică a procesului decizional SCUP

ADMINISTRAŢIA
Cetăţeni cereri instrucţiuni CENTRALĂ DE
SPECIALITATE

SECRETAR
Consilieri DIRECŢII DE
aeşi sau proiect avize SPECIALITATE
numiţi DECONCENTRATE

Servicii de
specialitate din
Autoritatea de aviz legal raport aparatul propriu
decizie
AVIZ

CONDUCATOR,
MANAGER
Anulare, reformare

publicare CONTROL CONTENCIOS


DECIZIE validare Administrativ ierarhic ADMINISTRATIV
PUBLICĂ.

65
Test de autoevaluare
Întrebări:

1). Înființarea servicilor publice se face prin:


a) lege;
b) act administrativ emis de o autoritate competentă;
c) orice act juridic.

2). Constituie reguli de organizare a serviciului public:


a) continuitatea;
b) adaptarea;
c) autogestiunea.

3). Care din următoarele sintagme nu constituie principii de funcționare a serviciilor


publice:
a) participarea cetățenilor;
b) participarea statului;
c) participarea investitorilor.

4). Descentralizarea serviciilor comunitare implică:


a) transfer de atribuții de la nivel central la nivel local;
b) transfer de fonduri;
c) transfer de autoritate.

5). Serviciile corporative sunt prestate de :


a) organizații profesionale;
b) asociații și fundațiile de utilitate publică ;
c) organizațiile neguvernamentale

Răspunsuri: 1) a și b; 2) a,b,c; 3) b și c; 4) a și b; 5) a și b.

BIBLIOGRAFIE:

PARLAGI, A.P. Metode şi tehnici de elaborare a deciziilor publice, curs universitar, 2001-2012,
Universitatea N. Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, A.P. Serviciile comunitare de utilități publice, curs universitar 2010-2011,
Universitatea N. Titulescu, Bucureşti, 2010
LEGEA 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările şi
completările ulterioare.

66
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 10

STRATEGIA ADOPTĂRI PROIECTELOR PUBLICE

CUPRINS

I. Fundamentare proiectelor publice;


II. Implementarea proiectelor publice;
III. Managementul proiectelor publice;
IV Evaluarea proiectelor publice, Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE

Unitatea de învăţare nr. 10, descrie regulile principale după care trebuie adoptate
proiectele de către autorităţile de deciziei pentru efectuarea în condiţii de legalitate şi
oportunitate a investiţiilor publice. Realizarea unor obiective social-economic
necesare satisfacerii unor interese generale presupune adoptarea deciziilor publice pe
baza unor proiecte de investiţii, aprobate şi finanţate de către autorităţile publice locale
şi centrale. Unitatea de învăţare descrie, printre altele, modul în care proiectele publice
pot fi elaborate şi realizate, fie în regie proprie, fie prin de delegare a obiectivului
tehnic-economic (de concesiune, asociere etc). Modalităţile de delegare a unui astfel de
obiectiv public se face printr-un montaj specific de tip BOT (Build-Operate-
Transfert), sau BOOT (Build-Own-Operate-Transfert). Unitatea de învăţare ia în
considere şi participarea sectorului privat la realizarea proiectelor privind obiectivele
de utilitate publică; orice agent economic privat este interesat să facă reclamă
proiectului său, pentru a beneficia de facilităţile oferite de autorităţile administraţiei
publice: (concesiunea de terenuri, acordarea de autorizaţii, asistenţă de specialitate,
facilităţi fiscale, juridice etc ; pe de altă parte, un proiect din sectorul public este
profitabil pentru agenţii economici privaţi; un agent economic privat este interesat de
proiectele din sectorul public în primul rând datorită avantajelor pe care le poate
obţine folosind gratuit infrastructura şi utilităţile publice. Unitatea de învăţare nr. 10
descrie cerinţele impuse proiectelor de decizii pentru realizarea investiţiilor publice
din perspectiva utilităţii lor socio-economice.

Timp necesar: 120 minute

67
Cerinţe preliminare
 să înțelegeți procedura de elaborare a proiectelor pentru fundamentarea
deciziei privind investiţiile;
 să cunoaşteţi principalele reguli necesare în procesul decizional ;
 să explicaţi fazele şi etapele realizării proiectelor;
 să aplicaţi normele și să implementați prevederile legii privind procedura
decizională;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul documentaţiei specifice realizării
proiectelor de investiţii publice;

I. FUNDAMENTAREA PROIECTELOR PUBLICE

Din perspectiva interesului public autorităţile administraţei locale trebuie să


cunoască beneficiile sociale ale proiectului înainte de a lua decizia realizării obiectivelor
propuse. In acest sens, proiectul de decizie privind investiţiile publice trebuie să fie
fundamentat :
1). Fundamentarea raţională
Fundamentarea Realizarea unor obiective cu caracter social-economic necesare satisfacerii unor
raţion
ală interese generale presupune adoptarea deciziilor publice pe baza unor proiecte, aprobate
şi finanţate de către autorităţile publice locale şi/sau central. Etapele fundamentării
Etape
teoretice sunt:
- Formularea literară a proiectului de decizie se referă la descrierea informaţiilor
disponibile în momentul elaborării proiectului de decizie, pe baza înscrisurilor,
documentaţiei tehnice, contractelor comerciale, know-how, etc.
- Expresia formalizată a proiectului de decizie, constă în redactarea explicită a
obiectivului preconizat, în special sub aspectul cuantificării componentelor sale
(valoric, fizic sau după alt criteriu);
- Expresia operaţională a proiectului ; în faza de formalizare se alege doar
varianta operaţională cea mai bună în condiţiile momentului, deşi în viitor ar
putea fi, la rîndul ei, exclusă. Expresia operaţională permite stabilirea unei
soluţii de programare efectivă. Această simplificare va conduce inevitabil la
abandonarea unor posibilităţi evocate în faza formală, dar explicitează gama de
restricţii impuse problemei.
- Analiza soluţiei are ca scop admiterea sau respingere a proiectului de decizie,
ceeace presupune aprecieri critice şi reformulări sau întoarecerea la fayele
enterioare (bucle) în logica formulării problemei. Cu alte cuvinte, soluţia
propusă decidentului spre adoptare este varianta optimă (dar nu cea mai bună)
din perspectiva condiţiilor existente.
- Aplicarea soluţiei; Analiza rezultatelor aplicării soluţiei la un moment dat;
măsurarea abaterilor, corecţii, reluarea problemei.

2). Fundamentarea socială


Fundamentarea
socială Elaborarea documentaţiei de proiect prin care se fundamentează sub aspect social
adoptarea unei decizii publice, în scopul realizării de investiţii se realizează printr-o
serie de documente :
 Prin studiul de oportunitate care trebuie să conţină argumente privind:
- utilitatea care relevă din punct de vedere economic faptul că proiectul propus
are o anumită utilitate, fapt care a determinat elaborarea lui. Din perspectiva
68
Mediul
Mediul polito
econo
Mediul juridic
socio
nomi
mic
interesului public autorităţile administraţei locale trebuie să cunoască beneficiile
sociale ale proiectului înainte de a-l putea aproba ;
- necesitatea care dovedește faptul că proiectul are ca scop satisfacerea unei nevoi
sociale, atât prin efectele economico-financiare pozitive ale proiectulului
(rentabilitatea, dezvoltare etc.), cât şi efectele sociale, respectiv cantitatea şi
calitatea produselor şi serviciilor furnizate cetăţenilor ;
- durata rezonabilă de realizare între un moment de începere şi un termen limită
de încheiere, întrucât pe durata prevăzută trebuie mobilizate resurse, mijloace şi
competenţe eterogene ;
- modalităţile de evaluare, economico-financiară şi de eficienţă a obiectivelor
deciziei publice pe baza unei metodologii specifice conform unor criterii de
costuri şi/sau de rentabilitate;
- localizarea optimă care motivează localizarea obiectivelor deciziei într-o
anumită zonă şi efectele asupra colectivitatăţii sub aspectul utilizării resurselor
locale de materii prime, forţă de muncă, instituţionale şi informaţionale ;
- structura organizatorică, a serviciului public care să asigure implementarea
politicii publice ;
- legalitatea deciziei, prin care se asigură conformitatea proiectului cu legislaţia
naţională şi europeană în domeniul în care se va implementa proiectul.

Fundamentarea
tehnică a 3). Fundamentarea tehnică a proiectelor
proiectelor

 Studiul de fezabilitate, este un document oficial care conţine informaţiile


de natură tehnico-economică necesare derulării proiectului înainte de adoptarea deciziei
prin care se aprobă finanţarea lui. Studiul de fezabilitate conţine :
- studiile auxiliare sau funcţionale, necesare pentru rezolvarea punctuală a
unor probleme concrete cum ar fi: amplasamentul, dimensiunea capacităţii de
producţie, alegerea utilajelor de producţie, teste de laborator sau în staţii pilot
etc.
- activităţile specifice pentru fiecare etapă şi modalităţile de realizare tehnice,
economice, financiare, juridice pentru acestea;
- sursele de finanţare şi monitorizarea cheltuielilor efectuate în fiecare etapă;
- evaluarea economico-financiară pe tot parcursul realizării proiectului;
- atribuţiile şi sarcinile fiecărui membru al echipei de proiect, în mod coerent,
determinat, în aşa fel încât aceştia să se cunoască atât gradul de prioritate, cât
şi importanţa în realizarea de ansamblu a proiectului;
- termenele de început şi de sfârşit pentru toate acţiunile, procedurile şi
verificările intermediare necesare, ca jaloane de timp deosebit de importante
pentru gestionarea eficientă a proiectului ;
- consumurile de resurse (materiale, financiare, umane, şi informaţionale)
pentru fiecare activitate în parte, pe baza costurilor şi a disponibilităţilor într-
un anumit interval şi într-o anumitã limitã. Se ştie că există şi procese
tehnologice care nu consumă resurse, cum este de exemplu, maturarea
betonului ;
- raporturile de prioritate dintre o activitate/sarcină şi o altã activitate/sarcină
fie printr-o relaţie de anterioritate (de precedenţă) care, din punct de vedere
tehnologic, aratã că o acţiune nu poate sã înceapã dacã o lucrare anterioare nu
a fost terminatã. Dacă este se poate realiza o suprapunere totală sau parţială a
mai multor activităţi, atunci trebuiesc stabilite condiţiile în care acest lucru
este posibil ;

69
- durata de viată a proiectului, care este de regulă dublu determinată: atât prin
evaluarea oportunităţii şi eficienţei proiectului ca suport pentru decizia de
investiţii, cât şi prin gestiunare implementării proiectului respectiv
(programarea, urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor).

II. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PUBLICE

 Faza de realizare a proiectului, adoptat prin decizie publică, este perioada de


Faza de
realizare
timp în care resursele alocate sunt transformate în elemente materiale, de folosinţă, de
exploatare sau deimplementare ale obiectivului. Realizarea proiectului se desfăşoară
conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect, şi cuprinde
următoarele :
-pregătirea tehnică şi tehnologică a proiectului, care se realizează printr-un
studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic, prin stabilirea tehnologiilor de
lucru a amplasamentulului, şi se elaborează graficele de execuţie a lucrărilor.
-negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii participanţi la execuţia
proiectului: finanţatori, antreprenori, constructori, furnizori de echipamente, sau
de utilităţi, de materiale, precum şi cu alţi prestatori de servicii pentru a se realiza
cadrul tehnico-juridic al prcesului de implementare.
execuţia propiu-zisă a proiectului, faza cea mai importantă din punct de vedere
al mobilizării resurselor investiţionale, priveşte coordonarea activităţii pe
şantier.
-pregătirea sau/şi formarea personalului necesar pentru exploatarea şi/sau
gestionare a exploatării proiectului.

Punerea în  Punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, etapă cu un pregnant caracter


funcţiune a tehnic, de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi,
obiectivului de
investiţii
Funcţionarea la parametrii scontaţi dovedeşte că proiectul a fost bine conceput, planificat
şi executat, şi se încheie cu transferul de proprietate către autoritatea publică ;
- durata de viaţă ; financiar- contabilă este durata investiţiei, intervalul de
timp în care imobilzările corporale se amortizează complet, fiind prestabilit prin
acte normative. Astfel, în cazul amortizării liniare, clădirile se amortizează în 20-
25 ani, echipamentele de lucru şi utilajele în 10-15 ani, iar materalul rulant în 5
ani,
- durata de viaţă fizică se referă la activele imobilizate, terenuri, echipamente,
clădiri, care se poate determina pe baza carateristicilor tehnico-constructive şi
se exprimă în timp de funcţionare (ore, luni, ani, decenii) ;
- durata de viaţa tehnologică este determinată de ritmul schimbărilor tehnologice
în domeniu respectiv de activitate. Mărimea acestei durate este dată de
“intervalul de timp între momentul punerii în funcţiune a obiectivului şi
momentul estimat al apariţiei pe piaţă a unui nou produs cu aceleaşi
caracteristici funcţionale, dar cu performanţe tehnice superioare" ;
- durata de viaţă a produselor sau serviciilor este perioada de succes comercial a
produselor fabricate, sau a serviciilor prestate, sau perioada de exploatare
rentabilă a unui zăcământ. Această perioada are importantă mai ales în cazul
proiectelor specifice pe produs (amenajări funciare, infrastructuri, mine) deoarece
părţile componente ale obiectivului nu pot fi reconvertite după dispariţia
produsului ;

70
- durata de viaţă juridică, aceasta se referă la proiectele a căror funcţionare este
reglementată prin acte juridice de exemplu: o instalaţie va funcţiona atât timp căt
este prevăzut prin acordul de licenţă, prelungirea sa ulterioară fiind un act de
voinţă al părţilor.

Finalizarea  Finalizării investiţiei ; momentul în care se trece de la faza de investiţie (în care
investiţiei s-au consumat o serie de resurse), la faza de exploatare a obiectivului de investiţii, în
care se realizează producţia de bunuri şi servicii (din care se face rambursarea datoriilor).
- finalizarea fizică înseamnă terminarea construcţiei diferitelor elementelor
structurale ale unei unităţi de producţie inclusiv montajul echipamentelor şi
instalaţiilor de lucru şi deci finalizarea contractelor specifice.
- finalizarea tehnică defineşte momentul în care obiectivul realizat intră în
funcţiune la parametrii proiectaţi, ceea ce înseamnă că: toate instalaţiile
proiectului sunt terminate conform criteriilor impuse prin caietul de sarcini şi
contractul de construcţie; toate lucrările efectuate sunt acceptate (recepţionate) de
beneficiarul proiectului;toate autorizaţiile şi acordurile de funcţionare au fost
obţinute; testele tehnice făcute de specialişti sau experţi au fost trecute cu succes ;
autoritatea competentă emite către finanţator certificatul care atestă că toate
condiţiile de construcţie au fost îndeplinite; finanţatorul îşi însuşeşte cerificatul
primit de la expertul independent.

III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR PUBLICE

Managementul  Managementul proiectelor privind realizarea de obiective de interes (utilitate)


proiectelor
public implică în mod necesar efectuarea unor activităţi tipice de planificare, organizare,
control şi evaluare
- Planificarea activităţii şi a operaţiilor ce trebuie să se execute în termenele
stabilite
- Evaluarea consumului de resurse financiare, materiale şi umane în limitele
stabilite de autoritatea publică în conformitate cu previziunile bugetare;
- Organizarea activităţilor de execuţie a fiecărui element în parte;
- Controlul prin operaţiuni de verificare a parametrilor tehnico-economici;
calculul abaterilor şi analiza pe baza căreia se fac anumite modificări.

Stabilirea echipei şi  Stabilirea echipei şi atribuţiilor


atribuţiilor
Conducătorul de proiect este asistat de regulă de o echipă de specialişti pe diverse
domenii, fie din aparatul propriu al autorităţii publice iniţiatoare, fie din experţi externi,
angajaţi pe baza unui contract de management al proiectului. Sarcinile şi răspunderea
managementului de proiect :
- să coopereze cu autoritatea publică atât în ceea ce priveşte stabilirea obiectivele
proiectului (de durată, de mentenanţă, de siguranţă a muncii sau de performanţă
tehnică),
- să elaboreze un program director cu toate documentaţiile, informaţiile şi datele
referitoare la obiective şi mijloace ;
-să evalueze permanent stadiul de realizare a lucărilor şi să intervină în cazul
abaterii de la obiectivele fixate ;
- să asigure stimularea angajaţilor antrenaţi la realizarea proiectului şi să
coordoneze permanent activitatea lor ; a abaterilor care apar în cursul execuției
proiectelor .

71
Delegarea
managementului  Delegarea managementului de proiect.
de proiect În cazul în care autorităţile de decizie nu dispun de specialişti, sau nu au tehnica şi
tehnologia specifică, ori nu au expertiză tehnico-ştiinţifică pentru realizarea unor
obiective, ele pot delega activitatea de proiectare unor persoane juridice publice sau
private, care au expertiză, forţa financiară, şi specialiştii necesari pentru realizarea
proiectului. Cronologic, procesul de lansare a unui astfel de proiect poate să cuprindă trei
faze.
- lansarea ofertei de către autoritatea publică înainte de adoptarea deciziei prin
care se aprobă proiectul. În ofertă trebuie să se precizeze: natura serviciului, data
limită de răspuns, caietul de sarcini ce trebuie respectat de fiecare candidat, alte
exigenţe specifice de formã sau de fond.
- perioada de răspuns la ofertă în care proiectanţii îşi elaborează propriile
proiecte, conform caietului de sarcini.
- delegarea activităţii de proiectare, de către autoritatea de decizie care a
lansat oferta. În general contractele conţin o parte de reglementare (în care se
regăsesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini) şi o parte contractuală (în care
părţile stabilesc clauze de comun acord).

IV. EVALUAREA PROIECTELOR PUBLICE

Concepţia
metologică a  Concepţia metodologică a evaluării.
evaluării La baza evaluării eficienţei proiectelor se află documentele Băncii Mondiale
conform cărora evaluarea trebuie efectuată sub dublu aspect: pe de o parte, pentru a
pune în evidenţă eficienţa şi profitabilitatea proiectului la nivel macroeconomic
(profitabilitatea naţională), iar pe de altă parte, pentru a cunoaşte eficienţa la nivelul
operatorului economic declanşator (profitabilitatea comercială)

Elavuarea  Evaluare utilităţii economico-sociale


utilităţii
economico- Fundamentare complexă a unui proiect de decizie publică se face de către
sociale specialişti în faza ante-proiect (evaluare ex-ante) Faţă de alte categorii de proiecte, în
cazul proiectelor de interes public, ideea se poate concretiza numai dacă proiectul
întrunește trei condiţii:
- se referă la un domeniu prioritar pentru dezvoltarea socio-economică a
colectivităţii locale; este conform cu strategia autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale privind satisfacerea interesului public; este fezabil din punct de
vedere tehnico-financiar.

Concepţia  Evaluarea antefactum,


metologică a Constă într-o analiză (studiu de fezabilitate) care serveşte la fundamentarea deciziei cu
evaluării
privire la continuarea, sau respingerea, finanţării proiectului din mai multe puncte de
vedere;
- evaluarea fezabilitatii tehnice a proiectului respectiv, dacă din punct de vedere
al soluţiilor tehnice şi tehnologice proiectul este realizabil. Dintr-un inventar de
soluţii tehnice admisibile (din punct de vedere al obiectivului proiectului sau al
şanselor de succes) se va reţine soluţia pertinentă pentru condiţiile date ;
- evaluarea acceptabilităţii proiectului are ca scop evidenţierea modului cum se
poate implementa proiectul într-un mediu social cu anumite caracteristici (ostil,

72
neutru, favorabil), precum şi în raport cu părţile implicate în realizarea lui
(oameni politici, finanţatori, autorităţi centrale şi locale etc.) ;
- evaluarea economică proiectului care se face pe baza unei metodologii
specifice în care primeaza calculele de eficiență; studiul de eficienţă se bazează
pe analiza comparativă şi corelativă a parametrilor de efort şi de efect, respectiv,
între costurile şi beneficiile proiectului.
Evaluarea
sincronică  Evaluarea sincronă se face la punctele de avans atunci când şeful de proiect
prezintă beneficiarului, autoritate publică, stadiul execuţiei proiectului. Are un caracter
preponderent tehnicist si se exprimă prin indicatori specifici de avans tehnic, sau de
pilotaj economic.
Evaluarea
postfactum
 Evaluarea postfactum se realizează pentru ca, pe baza concluziilor trase în urma
realizării proiectului, conform principiului "învăţare-eroare", nivelul de cunoştinţe şi
experienţa factorilor interesaţi, inclusiv a şefului de proiect, să se îmbogăţească,
concluziile trase devenind informaţii utile pentru viitoarele proiecte.

Evaluarea  Evaluarea riscurilor Analiza riscurilor proiectelor trebuie efectuată, pentru a


riscurilor
preîntîmpina eventualele abateri.
- în condiţii deterministe înseamnă, stabilirea unor mărimi unice pentru fiecare
parametru de calcul şi anume, cele care se consideră că au probabilitatea cea mai
mare de apariţie.
- în condiţii probabilistice (de incertitudine) elimină acest neajuns, prin luarea în
consideraţie a unei game de valori probabile pentru fiecare parametru
semnificativ.
- în condiţii de incertitudine are mai multe componente; analiză de
senzitivitate are ca scop evidenţierea modificărilor pe care le suferă criteriile de
eficienţă adoptat ; un proiect este considerat riscant dacă se constată că eficienţa
sa suferă modificari semnificative în raport de modificarile previzionate la
variabilele luate în calcul. Analiza de probabilitate studiază frecvenţa de apariţie
a unui fenomen perturbator şi impactul sau asupra eficienţei proiectului.

Desfiinţarea 73
Regula
serviciului
continuităţii
public
INTERESE SISTEM
ŞI POLITICO
NEVOI cerinţe instrucţiuni ADMINISTRATIV
SOCIALE

FUNDAMENTARE
PREVIZIUNE teoretică, STUDII
Cercetare, propuneri de oportunitate,
socială
Documentare, soluţii de legalitate,
tehnică,
Modelare economică de necesitate,
de fezabilitate

Raţionalizare
Alegerea unor Optimizare
soluţii Formalizare
relevante

ADOPTAREA
DECIZIEI Adaptare
FINALE Modificare

societate
Implementare Monitorizare şi Evaluare
. control Post-factum

74
Test de autoevaluare
Întrebări:

1) Ce se înţelege prin fundamentarea utilităţii sociale a unei decizii ?


a) demonstrarea faptului că investiţia răspunde unei nevoi sociale;
b) dovada faptului că investiţia este legală;
c) justificarea efecturăii de cheltuieli sociale.

2) La ce se referă evaluarea ante-factum?


a) la analiza consecinţelor realizării unui proiect de investiţii ;
b) la studiul impactului pe care-l poate avea realizarea investiţiei în plan socio-
economic ;
c) la eficienţa proiectului.

3) În câte etape se poate delega managemntul unui proiect de investiţii ?


a) în două etape ;
b) în trei etape ;
c) în patru etape.

Răspunsuri . 1) : a ; 2) : b ; 3) : b

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
Legea 200/2008 privind stimularea investiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările şi completările
ulterioare

75
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 11
METODA CONSULTĂRII CETĂŢENILOR LA ADOPTAREA DECIZIILOR

CUPRINS
I. Cerinţe tehnic-organizatorice pentru participarea cetăţenilor;
II. Modalităţi de informare a cetăţenilor;
III. Proceduri de consultare a cetăţenilor;
IV. Organizarea şedinţelor. Schema logică.
Teste de autoevaluare
Bibliografie
INTRODUCERE

Unitatea de învăţarea descrie procedurile privind asigurarea transparenţei în procesul


de elaborare şi adoptare a deciziilor publice trebuiesc respectate, în cadrul legal, de
către toate autorităţile administraţiei publice centrale, agenţiile guvrnamentale,
serviciile publice deconcentrate ale acestora, autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi de către agenţii economici care gestionează şi utilizează finanţe publice (de
stat sau locale). Modulul explică o serie de concepte cheie pentru înţelegerea acestei
metode democratice de partcipare a cetăţenior la adoptarea deciziilor de interes
general. Unitatea de învăţare descrie o serie de activităţi specifice cum sunt:
- analiza ex-ante ca proces de identificare a problemei, obiectivului, a
eventualelor opţiuni de soluţionare a problemei sau de atingere a obiectivului şi analiza
efectelor sau consecinţelor acestor opţiuni pînă la aprobarea deciziei;
- informarea cu caracter general ca o acţiune de transmitere a informaţiei
despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către un public larg, nedefinit,
fără a ţine cont de necesităţile şi preferinţele particulare de recepţionare a informaţiei
ale unor părţi interesate; la aceasta se poate adăuga informarea direcţionată (acţiune de
transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către
părţi interesate definite, prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei
indicate de părţile interesate);
- procedurile de consultare a publicului despre iniţierea consultării publice,
întreprinse de autorităţile publice în scopul colectării recomandărilor pe marginea unui
proiect de decizie; la acestea se pot adăuga proceduri adiţionale de consultare
(ansamblu de acţiuni de informare generală şi direcţionată a părţilor interesate, de
organizare a întrunirilor publice şi altor modalităţi de consultare, întreprinse la
iniţiativa autorităţilor publice sau la propunerea părţilor interesate, în scopul
recepţionării recomandărilor pe marginea unui proiect de decizie;
- părţile interesate în elaborarea deciziilor publice= cetăţenii, asociaţiile şi
fundaţiile de utilitate publică; sindicatele; asociaţiile patronale; partidele şi alte
organizaţii social-politice; organele de presă; reprezentanţi ai mediului de afaceri etc.;
anunţul public ca tip de informaţie transmisă prin orice mijloc mass-media cu privire
la organizarea unei consultări în vederea adoptării unui proiect de decizie;
- coordonatorul procesului de consultare cu cetăţenii ca serviciu sau
compartiment din aparatul autorităţii publice care organizează consultarea (funcţionar
public sau angajat al autorităţii publice abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare

76
a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii
din cadrul autorităţii respective.

Timp necesar: 120 minute


După parcurgerea acestei unităţi veţi avea informaţii complete cu privire la
metodele şi tehnicile de atragere, participare, motivare şi aplicare a deciziilor publice
prin intermediul cetăţenilor sau a grupurilor interesate.

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți necesitatea informării publicului asupra activităţii decizionale;
 să cunoaşteţi regulile şi principiile deomocratice ale participării publicului la
elaborarea deciziilor de interes general ;
 să explicaţi modul în care grupurile de interese, grupurile de presiune,
sindicatele, patronatele, ONG-urile, etc., influenţează adoptarea unei decizii
publice;
 să aplicaţi principiile de management specific întrunirilor, conferinţelor,
consultărilor, dezbaterilor, în procesul adoptării deciziilor;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul transparenţei decizionale.

I. CERINŢE TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PARTICIPARE

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice, îşi


elaborează şi aprobă regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi
participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor pubice, conform următoarelor
Cerinţe tehnico-
organizatorice cerinţe tehnico-organizatorice:
 stabilirea atribuţiilor coordonatorului (serviciu, birou,consultant de specialitate)
care organizează procesul de consultare publică ; atribuţiile de bază ale
coordonatorului sînt monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii şi
întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional
în cadrul autorităţii publice.
 fixarea atribuţiilor promotorului (compartiment de specialitate) responsabil cu
elaborarea proiectelor de decizii; acesta are şi obligaţia consultării părţilor
interesate în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie
 stabilirea raporturilor dintre coordonatorul procesului de consultare publică şi
compartimentele responsabile de elaborarea proiectelor de decizii;
 modalitatea de colaborare a autorităţii publice cu societatea civilă (crearea unor
comitete consultative, a grupurilor de lucru permanente sau a grupurilor de
lucru ad-hoc, participarea societăţii civile, încheierea acordurilor de
colaborare etc.);
 organizarea şedinţelor publice, inclusiv asigurarea condiţiilor tehnico-materiale
pentru desfăşurarea lor; coordonatorul procesului de consultare convoacă părţile
la şedinţă persoanelor fizice şi juridice care au solicitat în scris informarea

77
Mediul
Mediul polito
econo
Mediul juridic
socio
nomi
mic
despre procesul decizional al autorităţii publice.
 elaborarea şi publicarea raportului anual privind transparenţa procesului
decizional.
iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea-autor din cadrul autorităţii publice.
 stabilirea răspunderii pentru: informarea părţilor interesate despre iniţierea
elaborării proiectului de decizie; informarea părţilor interesate despre
desfăşurarea consultării publice; organizarea procedurilor de consultare publică;
întocmirea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;
redactarea sintezei recomandărilor prezentate; întocmirea dosarului privind
elaborarea proiectului de decizie;

II. MODALITĂŢI DE INFORMARE ÎN PROCESUL DECIZIONAL


Modalităţi de
informare cu 1. Modalităţi de informare cu caracter general
caracter general
 Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale,
pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi
interesate definite. Informarea generală este obligatorie în cazul anunţării despre
iniţierea elaborării proiectului de decizie cu caracter de interes general iar
informarea direcţionată pentru decizii publice sectoriale (cre vizează un anumit
sector de activitate).
 Informarea se face după solicitarea din partea părţilor interesate sub forma unei
cereri scrise (din care trebuie să rezulte doleanţa de a recepţiona informaţii
despre procesul decizional al autorităţii şi despre iniţierea consultărilor publice,
după caz, denumirea proiectului de decizie elaborat de autoritatea publică şi
supus consultării publice, numele, prenumele cetăţeanului sau denumirea, în
cazul ONG-urilor sau altor părţi interesate, modalitatea preferabilă de
recepţionare a informaţiei , adresa poştală, poşta electronică).
 Informarea generală se efectuează prin plasarea informaţiei pe pagina web
oficială a autorităţii publice, afişarea la sediul său într-un spaţiu accesibil
publicului, difuzarea, după caz, a unui comunicat de presă în mijloacele de
informare centrale sau locale. Informarea direcţionată se efectuează prin
transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei
electronice sau expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată
de solicitant.
 În scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor de către autoritatea publică, pe pagina web
oficială rebuie să se regăsească informaţii cu privire la: regulile interne
privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor; numele şi informaţia de contact ale
coordonatorului procesului de consultare publică în procesul decizional în cadrul
autorităţii publice; programele anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de
acte normative, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse
consultării publice; anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei; anunţurile
privind organizarea consultării publice; proiectele de decizii şi materialele
aferente acestora, precum şi deciziile adoptate; rezultatele consultării publice
(procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);
Anunţul privind raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional;
organizarea
consultării
publice 2. Anunţul privind organizarea consultării publice
Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind adoptarea unui proiect
78
de decizie este redactată în forma unui anunţ, care trebuie să conţină următoarele
elemente:
 argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
 argumentaţia (considerente de legalitate, oportunitate şi fezabilitate) care stă la
baza elaborării şi aprobării proiectului de decizie. Argumentarea trebuie să
explice scopul urmărit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea
proiectului cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei
comunitare şi ale tratatelor internaţionale
 data plasării anunţului; anunţul făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului
deciziei. Anunţul se face public prin informarea generală a publicului larg şi
informarea direcţionată a părţilor interesate,
 termenul-limită de prezentare a recomandărilor şi modalitatea în care părţile
interesate pot avea acces la proiectul de decizie;
 procedura de consultare a proiectelor de decizii asupra cărora a fost iniţiată
dezbaterea publică ; prin punerea la dispoziţia părţilor interesate, a proiectului
împeună cu notele de fundamentare şi, după caz, studii tenice, acte de analiză a
impactului, de reglementare, etc.).
 modalitatea de intervenţie a părţilor interesate;
 numele şi informaţia de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice,
adresa poştală) ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea
Informarea sesizărilor privind proiectul de decizie supus consultării.
despre
rezultatele
consultării
publice 3. Informarea despre rezultatele consultării publice
 rezultatele consultării publice (procese-verbale, sinteza cererilor, sesizărilor
şi/sau recomandărilor cu privire la modificarea proiectelor), se supun analizei
autorităţii publice deliberative înaintea adoptării deciziei,
 deciziile adoptate ale autorităţilor publice, sunt supuse la rîndul lor publicării.

III. PROCEDURI DE CONSULTARE A CETĂŢENILOR.


Principii
generale

1. Principii generale.
Autorităţile publice care iniţiază proceduri de consultare a cetăţenilor au ca scop,
atât informarea publicului cu privire la deciziile pe care urmează a le adopta, cât şi
adaptarea acestor decizii la interesul general.
 Consultarea publică în procesul decizional se desfăşoară în faza de elaborare a
proiectului de decizie şi după întocmirea textului iniţial al proiectului de decizie.
Consultarea publică la etapa de iniţiere a proiectului de decizie se desfăşoară
obligatoriu în cazul deciziilor supuse analizei ex-ante. Consultarea după
întocmirea textului iniţial al proiectului de decizie se desfăşoară după
fundamentarea acestuia şi aprobarea proiectului respectiv pentru consultare
publică de către conducătorul autorităţii publice.
 Perioada necesară procesului de consultare publică trebuie luată în considerare la
planificarea termenelor de elaborare a proiectului de decizie ;
 procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu
etapa de avizare a acestuia de către autorităţile publice şi instituţiile publice

79
interesate;
 aplicarea procedurilor obligatorii sau procedurilor adiţionale de consultare în
procesul de elaborare a proiectului de decizie, se realizează în funcţie de impactul
pe care îl are proiectul de decizie şi interesul publicului larg pentru subiectul
supus consultării.
 procedurile obligatorii de consultare presupun plasarea anunţului şi proiectului
de decizie pe pagina web oficială a autorităţii publice, afişarea lor la sediul
Desfăşurarea acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzarea lor, după caz, în
consultării mijloacele de informare în masă centrale sau locale.
publice
2. Desfăşurarea consultării publice
Autorităţile administraţiei publice (atât la nivel central cât şi la nivel local)
realizează procesul de consultare publică asupra deciziilor de interes general, conform
următoarelor etape:
- determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării; stabilirea
coordonatorului responsabil pentru desfăşurarea procedurilor de consultare ;
identificarea şi anunţarea persoanelor interesate în adoptarea deciziei;
selectarea modalităţilor de consultare; estimarea costurilor consultării;
necesarul de resurse materiale şi finnciare; convocarea şi desfăşurarea
întrunirilor (contactelor) publice de consultare; analiza recomandărilor primite
şi luarea deciziei privind acceptarea sau neacceptarea lor, precum şi întocmirea
sintezei recomandărilor; reformarea (restructurarea) proiectului de decizie pe
baza cerinţelor şi propunerilor acceptate; informarea părţilor interesate despre
Modalităţi de rezultatele consultării.
consultare

3) Modalităţi de consultare,
 Solicitarea opiniei cetăţenilor se desfăşoară prin informarea generală a
publicului larg nedefinit despre iniţierea consultărilor şi supunerea proiectului de
decizie spre consultare;
recomandările sînt recepţionate în scris prin intermediul scrisorilor expediate pe
adresa autorităţii publice, a poştei electronice, opţiunilor tehnice de transmitere a
comentariilor de pe paginile web, altor opţiuni tehnice; pot fi utilizate, opţiuni
tehnice de comunicare între părţile interesate şi autoritatea publică autor al
proiectului de decizie (pagini web oficiale, poşta electronică, bloguri, comunităţi
virtuale, mesagerie instantă).
 Solicitarea opiniilor experţilor se realizează prin informarea direcţionată a
părţilor interesate (experţilor identificaţi ca fiind relevanţi) de domeniul de
activitate a autorităţilor publice, recomandările pot fi recepţionate în scris prin
intermediul poştei electronice, opţiunilor de transmitere a comentariilor de pe
paginile web oficiale, scrisori.
 comitetele permanante , cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate, la
iniţiativa autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectelor de decizii
conform competenţei, în scopul iniţierii şi menţinerii unui dialog constant pe
parcursul procesului decizional; activitatea acestor grupuri este reglementată prin
regulile interne de organizare a procedurilor de consultare publică în procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobate în cadrul autorităţii publice respective;
propunerile din cadrul şedinţelor grupurilor de lucru se înregistrează în procese-
verbale privind consultarea publică a părţilor interesate.
 grupurile de lucru ad-hoc cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate
sînt create la iniţiativa autorităţii publice autor al proiectului de decizie, sau a
unei părţi interesate în scopul discutării proiectului de decizie supus consultării,

80
obţinerii de consens în aspecte contradictorii, funcţionarea grupurilor de lucru ad-
hoc este stabilită prin proceduri provizorii, aprobate de comun acord de către
membrii grupului; propunerile rezultate în urma şedinţelor grupurilor de lucru se
înregistrează în procesul-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate.
 dezbaterile publice implică întrunirea reprezentanţilor autorităţii publice şi
părţilor interesate pentru exprimarea într-un cadru organizat a viziunilor privind
proiectul deciziei. Organizarea dezbaterilor se fundamentează pe: întocmirea unei
ordine de zi, cunoscută în prealabil de către participanţii la dezbateri; intervenţia
participanţilor în cadrul dezbaterilor conform ordinii de zi; numirea, după caz, a
unui moderator neutru, care facilitează şi menţine dezbaterile în corespundere cu
ordinea de zi. Autoritatea publică îşi prezintă punctul de vedere, îl argumentează
şi îşi exprimă, după caz, acordul sau dezacordul asupra recomandărilor şi opiniei
participanţilor la dezbaterile publice. Rezultatul dezbaterilor publice se fixează în
procesul-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate.
 audierile publice reprezintă o modalitate de întrunire bine sistematizată a
autorităţii publice autor al proiectului de decizie şi a părţilor interesate; acestea
presupun desfăşurarea organizată a discuţiilor pe marginea proiectului de decizie
elaborat, prin înscrierea prealabilă a vorbitorilor şi, după caz, prezentarea
succintă în formă scrisă a recomandărilor, prin care se prezintă tema discuţiei, se
adresează, întrebări şi ia act de opiniile participanţilor la audieri, fără a-şi
exprima poziţia faţă de recomandările şi opiniile expuse.
 sondajul de opinie este o procedură sociologică de consultare a opiniei
cetăţenilor, menită să identifice atitudinea acestora faţă de intenţiile sau acţiunile
planificate ale autorităţilor publice, stabilite prin proiectele de decizii elaborate.
Pentru desfăşurarea sondajului sociologic autoritatea publică propune un
chestionar cu un şir de întrebări tematice privind subiectul supus consultării;
 Referendumul reprezintă un instrument de consultare a opiniei cetăţenilor
privind cele mai importante probleme ale statului şi societăţii şi se desfăşoară
Înregistrarea şi conform procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.
analiza
propunerilor,
sesizărilor, 4. Înregistrarea şi analiza propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor etc.
reclamaţiilor
Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale trebuie să înregistreze toate
sesizările părţilor interesate primite în cursul consultării publice a proiectului de
Etape
decizie pentru a le sinteziza şi, eventual, pentru a le include în decizia finală. Etapele
sunt următoarele:
 înregistrarea propunerilor; recomandările primite în cadrul diverselor întruniri
publice consultative (audieri, dezbateri intruniri cu experţi, pezentări de planuri
urbanistice, anchete sociale etc) sunt înregistrate în documente specifice;
 perioada consultării, proiectul deciziei supus consultării publice trebuie
analizat de către părţile interesate într-un termen rezonabil (de regulă, 15 zile
lucrătoare în cazul proiectelor de buget local, de pildă); dacă în termenul fixat
părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră
consultat public fără recomandări.
 analiza propunerilor (eventual cu specialiştii din alte compartimente ale
autorităţii) şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în
parte. Recomandările parvenite şi rezoluţia autorităţii publice pentru fiecare
recomandare sînt sistematizate într-o sinteză privind consultarea proiectului de
decizie, întocmită în forma unui tabel, care include: propunerea de modificare a
proiectului; autorul recomandării; poziţia autorităţii publice privind acceptarea
sau respingerea recomandării şi argumentarea, în cazul respingerii recomandării.
 documentaţia privind consultarea publică : dosarul cu anunţul de iniţiere a
elaborării deciziei; anunţul de organizare a consultării publice; proiectul
81
deciziei; anexele la proiectului de decizie (note de fundamentare, raport de
specialitate, avize etc), procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;
sinteza propunerilor de reformare.

IV. ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR PUBLICE

Şedinţele autorităţilor în cadrul cărora sunt adoptate decizii de interes general sunt
de regulă publice, cu excepţia cazurilor cînd în cadrul şedinţelor sînt examinate sau
audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată conform legii. Argumentarea
desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică. Modalităţile de organizare şi
participare la şedinţele publice în cadrul autorităţii sînt stabilite în regulile interne de
organizare a procedurilor de consultare publică în procesul de elaborare şi adoptare a
deciziilor şi sînt aduse la cunoştinţă participanţilor la şedinţă, care sunt obligaţi să le
respecte.
- Limitarea accesului persoanelor interesate este posibilă doar la acele şedinţe
sau părţi ale şedinţei unde, conform ordinii de zi a acesteia, urmează să fie
examinate decizii sau comunicate informaţii oficiale cu caracter secret.
- Anunţul privind desfăşurarea şedinţei publice, data, ora şi adresa unde aceasta
va avea loc, ordinea de zi a şedinţei se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare,
- Participarea părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din
sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează
şedinţa, în conformitate cu ponderea fiecărei părţi interesate faţă de subiectele
examinate în cadrul şedinţei publice.
- Accesul mass-media care pot retransmite lucrările şedinţelor respective.
- Raportul anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional, se
întocmeşte anual şi se publică în mod obligatoriu de către toate autorităţile de
decizie. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional este
elaborat de coordonatorul procesului de consultare din cadrul autorităţii
publice respective, cu contribuţia tuturor compartimentelor implicate în
elaborarea proiectelor de decizii şi organizarea şedinţelor publice de adoptare a
proiectelor de decizii.

82
dreptul de vot
CETAŢENII AUTORITATE Aparat
DE DECIZIE propriu
ate

forme de Implemen-
participare Alocarea de tare
resurse

propuneri
ŞEDINŢA PUBLICĂ
de soluţii
satisfacerea nevoilor sociale

ADOPTAREA DECIZIEI FINALE


transparenţa
decizională
publice
Servicii publice

Test de autoevaluare

Întrebări:
1. Modalităţile de consultare a publicului în procesul decizional sunt:
a) Participarea le şedinţele de adoptare a deciziilor;
b) Referendum;
c) Interviul.

2. Părţile interesate în partciparea la procesul decizional sunt următoarele;


a) Sindicatele şi patronatele;
b) b) Organizaţiile non-guvernamentale;
c) c) Autorităţile administraţiei publice.

3. Informarea publicului se realizează prin:


a) Mass-media;
b) Compartimentele de relaţii cu publicul;
c) Şedinţe.

Răspunsuri: 1: a,b; 2: a, b, c; 3: a, b.

BIBLIOGRAFIE
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU,Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare.

83
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 12
METODE ŞI TEHNICI DE CONTROL A DECIZIILOR PUBLICE

CUPRINS
I. Autorităţile de control;
II. Caracteristicile controlului public;
III. Formele controlului public;
IV. Etapele exercitării controlului;
V. Efectele controlului.
Teste de autoevaluare
Bibliografie

INTRODUCERE

Începând cu momentul fixării obiectivului unei decizii publice, întreg procesul


decizional este controlat de diferite autorităţi publice în scopul realizării sarcinilor
stabilite pentru realizarea acelui obiectiv. Unitatea de învăţare nr. 12 tratează
următoarele forme, tipuri şi metode de control public:
Controlul politic intern, ca procedură de verificare a modului în care s-au
realizat sarcinile de către autorităţile executive , a gradului de îndeplinire a
obiectivelor social-economice stabilite de instituţiile politice şi intervenţia în scopul
corectării abaterilor de la aceste obiective şi sancţionarea autorităţilor , instituţiilor şi
serviciilor administraţiei.
Controlul politic extern, care se realizează de către conducătorii autorităţilor
publice asupra cetăţenilor sau organizaţiilor socio-economice pentru a asigura execuţia
deciziilor adoptate; Controlul social, ca ansamblu de manifestări pozitive sau
negative prin care societatea civilă intervine pentru a asigura conformitatea conduitei
cetăţenilor cu normele, principiile şi valorile instituţionalizate la nivel socio-politic.
Controlul administrativ , definit ca activitate a autorităţilor administraţiei publice
prin care se asigură executarea deciziilor politice şi se acţionează cu instrumente
specifice, (inclusiv prin folosirea forţei de constrîngere în caz de nevoie), în scopul
obligării tuturor persoanelor fizice şi juridice să execute aceste decizii; autonomia
ONG-urilor faţă de stat nu exclude controlul administrative asupra legalităţii înfiinţării
şi funcţionării acestora.
Controlul jurisdicţional. Controlul jurisdicţional se exercită de instanţele de
contencios administrative asupra deciziilor emise de administraţia publică ca urmnare a
excesului de putere (prin depăşirea limitelor legii). Anularea de către instanţă a unei
decizii cu caracter normativ are efecte erga omnes (asupra tuturor persoanelor fizice şi
juridice) iar autoritatea care a emis-o nu mai are dreptul de a adopta o altă decizie cu
conţinut similar.
Controlul bugetar. Componentă a politici de stat prin care se verifică realitatea
încasărilor şi cheltuielilor publice, se verifică modul cum este aplicată legea bugetului,
se previn (se înlătură) abaterile de la disciplina financiară.

84
Controlul financiar de gestiune. Control propriu, efectuat cel puţin odată pe an, la
nivelul ministerelor, departamentelor, autorităţilor administraţiei centrale şi locale,
precum şi a regiilor autonome. Are ca scop verificarea modului în care se respect
normele legale privind gestionarea mijloacelor material şi băneşti aflete în patrimonial
public pe baza documentelor financiar-contabile.

Timp necesar: 120 minute

Cerinţe preliminare
 să înțelegeți necesitatea informării publicului asupra activităţii decizionale;
 să cunoaşteţi regulile şi principiile deomocratice ale participării publicului la
elaborarea deciziilor de interes general;
 să explicaţi modul în care grupurile de interese, grupurile de presiune,
sindicatele, patronatele, ONG-urile, etc., influenţează adoptarea unei decizii
publice;
 să aplicaţi principiile de management specific întrunirilor, conferinţelor,
consultărilor, dezbaterilor, în procesul adoptării deciziilor;
 să înţelegeţi rolul, sarcinile şi scopul transparenţei decizionale.

I. AUTORITĂŢILE DE CONTROL

 Curtea Constituţională. Instituţie de control jurisdicţional a modului în care


autorităţile ca îndeplinesc funcţii statale (legislativă, executivă şi judecătorească) îşi
exercită atribuţiile stabilite prin lege.

 Curtea de conturi. Organism suprem de control financiar, cu atribuţii de


jurisdicţie,
care funcţionează independent şi are ca scop principal verificarea modului în care
autorităţile şi instituţiile publice respect legislaţia financiară. Principala atribuţie a C.C.
este verificarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat şi a bugetului
asigurărilor sociale de stat; a conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale; conturile
fondurilor de tezaur, etc.

 Consiliul legislativ. Organ consultative de specialitate al Prlamentului cu


atribuţii privind avizarea proiectelor de legi, verificarea tehnicii de redactare a actelor
normative, concordanţa proiectelor legislative cu normele juridice în vigoare, asanarea
legislaţiei (eliminarea actelor căzute în desuetudine, eliminarea paralelismelor,
sistematizarea legislaţiei etc.).

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Organ de specialitate al


administraţiei publice centrale care are ca scop crearea şi dezvoltarea unui corp de
funcţionari publici profesionist, stabil, imparţial. Ca urmare a dreptului propriu de

85
Mediul
Mediul polito
econo
Mediul juridic
socio
nomi
mic
control, ANFP are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţele de contencios
administrative cu privire la:
- deciziile prin care administraţia publică încalcă prevederile legale referitoare
la funcţia publică;
- refuzul administraţiei de a aplica dispoziţiile legale în domeniul funcţiei şi
funcţionarilor publici.
-
 Avocatul Poporului. Autoritate publică independentă care supraveghează modul
în care autorităţile administraţiei publice îşi îndeplinesc atribuţiile conferite prin lege.
Avocatul Poporului analizează cererile oricărei persoane fizice care se consideră
vătămată într-un drept legitim prin deciziile administraţiei publice şi se adresează
autorităţii reclamate pentru remedierea situaţiei.

 Prefectul. Funcţionar public superior numit de Guvern care se manifestă în


acţiunile de control în triplă ipostază: ca agent guvernamental deconcentrat în teritoriu;
ca un conducător al serviciilor deconcentrate ale ministerelor la nivel local; ca autoritate
de tutelă administrativă. Prefectul are dreptul de a ataca la instanţa de contencios
administrativ orice decizie pe care o consideră ilegală; până la pronunţarea instanţei,
decizia atacată este suspendată (nu se aplică).

 Instanţele de contencios administrative. Controlul jurisdicţional se exercită de


instanţele de contencios administrative asupra deciziilor ilegale adoptate (emise) de
autorităţi ale administraţiei publice. Secţiile de contencios administrative funcţionează
la nivelul Tribunalelor, a Curţior de Apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

II. CARACTERISTICILE CONTROLULUI DECIZIILOR PUBLICE

Execitarea controlului asupra modului de realizare a deciziilor publice la nivel


social- global are ca scop atât realizarea funcţiilor statului, cât şi a serviciilor de utilitate
publică pentru viaţa, sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor.

 Caracterul preventiv al controlului. Prin activitatea de îndrumare autorităţile


ierahic superioare pot verifica, de sus în jos, modul în care sunt aduse la
îndplinire deciziile politico-administrative şi pot intervene oricând cu mijloace
de corecţie. Acţiunile de verificare întreprinse de autorităţile publice pot să
înlăture cauzele care provoacă disfuncţii (abateri) de la obiectivele şi scopul
deciziilor publice.
- cauzele principale de abatere de la realizarea deciziilor publice sunt, în principal,
necunoaşterea legii, lipsa mijloacelor de realizare a sarcinilor, lipsa de expertiză
(incompetenţa).

 Caracterul reparator al controlului, Funcţia recuperatoare constă în posibilitatea


autorităţilor publice de a intervene înainte ca deficienţele (abaterile) să producă efecte
negative.
- condiţiile necesare pentru corectare eventualelor abateri sunt monitorizarea
acţiunilor de executare a deciziilor, intervenţia operativă (imediat ce se constată
abaterea); prevederea unor măsuri de intervenţie pre-programate; etc.

 Caracterul de eficientizare a activităţii autorităţilor de decizie . Controlul

86
deciziilor publice are ca efect perfecţionarea activităţii instituţiilor şi serviciilor publice
datorită faptului că scoate în evidenţă defectele şi propune soluţiile de remediere a
acestora;
- Controlul are ca efect şi creşterea gradului de profesionalism al funcţionarilor
publici implicaţi în executarea deciziilor prin formarea şi învăţarea acestora cu
privire la mijloacele şi procedurile moderne de management a deciziilor.

 Caracterul de monitorizare al controlului. Prin exercitarea controlului asupra


modului de executare a deciziilor publice, autorităţile de control culeg şi transmit
instituţiilor politice informaţii relevante cu privire la factorii pozitivi sau negative care
influenţează aplicarea deciziilor;
- organismele de control culeg (asigură) informaţiile cu privire la realitatea
politico-administrativă pentru ca autorităţile decizionale să-şi poată fundamenta
corect deciziile şi pentru a relua ciclul decizional.

 Caracterul stimulativ al controlului. Prin faptul că exercitarea controlului are


caracter analitic-constructiv, el poate stimula activitatea fautorităţilor (funcţionarilor)
prin aplicarea unui sistem de recompense şi/sau sancţiuni administrative.
- prin control se constată activitatea, competenţa şi implicarea fiecărei instituţii,
serviciu sau funcţionar, în realizarea sarcinilor proprii, se apreciază rolul în
executarea deciziilor şi se acordă recompense pentru merit sau sancţiuni pentru
abateri.

II. FORMELE CONTROLULUI

 Controlul continuu. Acest tip de control se desfăşoară permanent în interiorul


unei autorităţi publice (instituţie, serviciu, agenţie etc) , de către un compartiment
specializat din structura organizatorică a acelei autorităţi;

 Controlul discontinuu. Activitate de verificare a unui compartiment declanşată


la cererea conducătorului unei autorităţi (instituţie, serviciu, agenţie etc.) potrivit puterii
sale ierarhice. Controlul discontinuu se poate efectua şi la cerera unei autorităţi ierarhic
superioare celei controlate; de exemplu, la cererea ministrului pentru verificarea
acztivităţii unei instituţii aflate în subordine sau în coordonare.

 Controlul programat. Este o activitate de verificare stabilită şi anunţată înainte


de începerea efectivă a controlului. Scopul acestui tip de control este acela de a verifica
gradul de competenţă şi aportul unui funcţionar public la realizarea sarcinilor stabilite
prin deciziile publice.

 Controlul inopinat. Este o activitate de verificare prin surprindere a activităţii


unei instituţii (compartiment funcţional) cu rol de intimidare. Funcţionarii care ştiu că
pot fi controlaţi prin surprindere nu comit abateri, şi încalcă normele legale, din acuză
că se aşteaptă oricând la un control inopinat.

87
 Controlul exhaustiv. Este o activitate complexă care vizează verificarea tuturor
activităţilor, compartimentelor şi/sau a persoanelor implicate executarea deciziei
publice.
- în practică se preferă controlul parţial (eşantionar), asupra unei singure
activităţi (sau persoane).

 Controlul unilateral sau multilateral. În cazul în care organismul de control face


verificarea activităţii fără a solicita acordul sau participarea instituţiei (persoanei)
verificate, controlul este unilateral.
- dacă la activitatea de verificare participă şi instituţia (persoana) controlată care îşi
poate exprima punctele de vedere, controlul are caracter contradictoriu.

 Controlul individual. Controlul poate fi efectuat în prima etapă de o echipă de


specialişti care adună informaţiile relevante, fac o sinteză şi o prezintă pentru concluzii,
în a doua etapă, unui singur inspector
- în cazul în care controlului colegial, verificarea este efectuată de mai multe
persoane care exprimă mai multe opinii şi se reduce astfel nivelul de
subiectivitate posibil în cazul unei singure persoane.

 Controlul liber sau comandat. În cazul în care autoritatea publică stabileşte strict
obiectul controlului acesta are caracter comandat, dar are dezavantajul că elimină
posibilitatea investigării altor domenii; în cazul controlului liber, organismul de control
poate verifica orice activitate pe care o consideră necesară pentru constatarea realităţii.

IV. ETAPELE EXERCITĂRII CONTROLULUI

 Stabilirea corpului de control.


În principiu, stabilirea autorului, sau a echipei de control este de competenţa autorităţii
publice ierarhic superioară instituţiei subordonate (în cazul controlului extern) sau de
competenţa conducătorului autorităţii publice al cărei compartiment este controlat (în
cazul controlului intern). Corpul de control este un organism (structură) format din
persoane specializate într-un domeniu, investit legal pentru efectuarea unor activităţi
de verificare, analiză, monitorizare şi sancţionare, în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi
servciilor publice.
- Corpul de control intern este format din funcţionari ai autorităţii
(instituţiei) în interiorul căreia se desfăşoară activitatea de verificare
(testare);
- Corpul de control extern, este format din specialişti din afara autorităţii
(instituţiei) la care se efectuază controlul.

 Fixarea obiectivelor
Stabilirea obiectivelor se face în conformitate cu scopul urmărit de autorităţile
publice, respectiv, a modului în care se execută deciziile publice.
- Dacă prin decizia public s-a stabilit alocarea de resurse materiale, financiare,
umane, informaţionale sau de altă natură, atunci controlul poate avea ca obiect
execuţia materială, financiară, informaţională a deciziei etc.

 Planul de control.
Autoritatea publică stabileşte un program de verificare care cuprinde: obiectul
88
controlului, alocarea resurselor, fixarea perioadei de control, costurile, echipa de control,
sarcinile şi răspunderea acesteia etc.
- Pentru a determina nivelurile de performanţă atinse de instituţia controlată,
controlul trebuie să compare două variabile: nivelul planificat (norma,
standardul, calitatea) şi nivelul realizat efectiv să analizeze diferenţa dintre ele şi
să dispună măsuri de redresare.

 Stabilirea metodelor.
În această etapă se aleg mijloacele şi instrumentele de control precum şi tipul de
control (exhaustiv, inopinat, individual etc.). De principiu metoda de control nu trebuie
să afecteze desfăşurarea normală a activităţii instituţiei controlate.

 Documentarea.
Este etapa în care se culeg informaţii relevante despre activitatea
controlată.Informaţiile interne sunt puse la dispoziţie de compartimentele din cadrul
instituţiei controlate; informaţiile externe sunt luate din alte surse de informare (baze de
date naţionale sau loacle, statistici, indicatori şi indici economici etc).

 Pregătirea corpului de control.


În această etapă corpul de control primeşte planul şi tematica de control şi se
informează cu privire la particularităţile instituţiei ce urmează a fi verificată. Sunt
comunicate corpului de control mijloacele, metodele şi tipul de control, precum şi
cerinţele desfăşurării controlului

 Efectuarea controlului
Se referă la desfăşurarea propriu-zisă a activităţii de verificare conform planului de
control. Controlul trebuie să cuprindă toate problemele majore, prioritare, relevante
pentru actul decizional; să reflecte corect domeniul investigat; să descopere abaterile şi
să propună măsurile adecvate pentru corectare; să stabilească răspunderea fiecărui
participant la executarea politicii publice.

 Evaluarea rezultatelor.
Această etapă are ca scop evaluarea eficienţei controlului. Evaluarea începe cu o
estimare şi apoi o diagnosticare a situaţiei pe baza cărora să se poată elabora un
program de ameliorare (perfecţionare) a activităţii. În funcţie de rezultatele evaluării
autorităţile de decizie includ (sau exclud) soluţiile, instrumentele sau procedurile
administrative ineficiente.

V. EFECTELE CONTROLULUI

 Efecte controlului administrativ. Prin activitatea de control se stabileşte, în


principiu, conformitatea dintre activitatea autorităţilor publice (instituţiilor, serviciilor,
agenţilor) şi normele de referinţă stabilite prin decizii publice (politice, sociale,
financiare, juridice, economice etc).
- efectul imediat al controlului constă în restabilirea conformităţii prin corectarea
operativă a disfuncţiilor din activitatea administraţiei publice (prin aplicarea
măsurilor obligatorii dispuse de corpul de control);
89
- efectul în timp al controlului constă în corectarea modului de funcţionare a
instituţiei şi/sau a funcţionarului pentru viitor
- efectul de contingenţă constă în posibilitatea autocorectării activităţii prin decizia
conducătorului unei instituţii care a luat la cunoştinţă efectele controlului asupra
altei instituţii similare.

 Efectele controlului de legalitate. Verificarea legalităţii deciziilor publice de


către instanţele de contencios administrative presupune o triplă verificare: verificarea
existenţei faptelor; verificarea legăturii de cauzalitate dintre fapte şi decizia adoptată;
controlul adecvării deciziei la fapte. Soluţiile adoptate de instanţele de conencios
administrative pot fi diferite:
- respingerea cererii ca inadmisibilă sau ca nefondată;
- anularea deciziei publice în totalitate (sau numai în parte);
- reformarea deciziei publice prin includerea în conţinutul ei a măsurilor
dispuse în mod expres de instanţă;
- obligarea autorităţii decizionale de a reexamine condiţiile şi soluţiile pentru
elaborarea altei decizii publice.

 Efectele controlului financiar. Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi


asupra modului în care sunt executate bugetele, la nivel central şi la nivel local are ca
efect principal descărcarea de gestiune a autorităţilor administraţiei publice.

 Efectele controlului de oportunitate. Controlul de oportunitate se exercită numai


în cadrul tutelei administrative în virtutea dreptului autorităţilor ierarhic superioare de a
adopta decizii în locul autorităţilor ierarhic inferioare. Obiectul controlului de
oportunitate constă în verificarea mijloacelor, a locului, a momentului şi a tipurilor de
măsuri adoptate

Test de autoevaluare

1. Deosebirea dintre controlul politic intern şi cel extern rezidă în:


a) Autorităţi diferite de control;
b) Subordonarea instituţiei controlate;
c) Proceduri diferite de control.

2. Controlul financiar de gestiune se exercită asupra:


a) Autorităţilor administraţiei publice central;
b) Autorităţilor publice locale,
c) Regiilor autonome.

3. Efectele controlului de legalitate pot fi:


a) Anularea deciziei;
b) Obligarea autorităţii de decizie de a emite alt act;
c) Publicarea deciziei.

Răspunsuri : 1:b; 2: a,b,c. 3: a,b.

BIBLIOGRAFIE

90
PARLAGI, Anton Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor publice, curs universitar
2011-2012, Universitatea N.Titulescu, Bucureşti
PARLAGI, Anton Dicţionar de administraţie publică, ed. C.H.Beck, 2011, Bucureşti
TRIFU, Alexandru, Universul multidimensional al deciziei, ed. Economică, 2009,
Bucureşti
ŞTEFAN, Maria Proiecte şi acţiuni de dezvoltare la nivelul comunităţilor, ed.
Economică, 2009

91

S-ar putea să vă placă și