Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECȚIA DE ARHIVĂ CHIȘINĂU – 30 DE ANI DE ACTIVITATE

Toate creațiile umane sunt menite să adauge ceva


la patrimoniul dobândit de la strămoși, să sporească
această moștenire alcătuind astfel tradiția culturală
a neamului…
Petre ANDREI

Una dintre creațiile umane, care cu precădere, trezește un interes sporit, este
arhiva, instituție ce înglobează în sine memoria colectivă a unei entități, care are
menirea să păstreze informațiile acumulate de-a lungul anilor; arhiva – instituție în
sensul contemporan al cuvântului, are misiunea de a păstra, sistematiza, a duce
evidența documentelor emise de diferite instituții, persoane fizice etc.

Arhivele – comoară de aur a poporului nostru deoarece


în ele sunt păstrate cele mai scumpe izvoare care privesc
istoria poporului…
Gheorghe ASACHI

După căpătarea independenței Republicii Moldova, în societate au fost înfăptuite


o serie de reforme, inclusiv și în domeniul arhivelor. În conformitate cu Legea
Fondului arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 22.01.1992, în baza Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova nr. 352 din 27 mai 1992 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului Fondului arhivistic de stat” și decizia Primăriei orașului Chișinău nr.
28/21 din 25 decembrie 1992 a fost fondată Arhiva de Stat a orașului Chișinău, fiind
constituită din necesitatea autorității publice locale de a păstra patrimoniul
documentar al Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, furniza și facilita accesul la
datele cu caracter personal sau public. Astfel, documentele instituțiilor, organizațiilor,
agenților economici din orașul Chișinău, care s-au acumulat de-a lungul anilor, au
început să fie transmise la arhivă.
Pe parcursul anilor, odată cu modificările în structura administrativ-teritorială a
Republicii Moldova, au parvenit și modificări în denumirea instituției arhivistice. Așa,
în anul 1994, conform Legii Republicii Moldova nr. 306-XIII din 07.12.1994 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, orașului Chișinău i se
atribuie statut de municipiu, concomitent Primăria or. Chișinău își schimbă denumirea
în Primăria Municipiului Chișinău, iar Arhiva de Stat a orașului Chișinău devine
Arhiva de Stat a Municipiului Chișinău.
În anul 2006, prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 47/8 din
08.06.2006 Arhiva de Stat a Municipiului Chișinău își schimbă denumirea în
1
Serviciul municipal de arhivă Chișinău, iar, în anul 2012, în baza deciziei Consiliului
Municipal Chișinău nr. 6/34 din 25.10.2012 Serviciul municipal de arhivă Chișinău
își modifică denumirea în Direcția de arhivă Chișinău.

Una dintre sarcinile supreme ale fiecărei generații


este botezarea timpului ce i-a fost dat. E o muncă
grea, chinuitoare, deseori imposibilă, căci au trecut
nenumărate generații, care nu au fost în stare să-și
conceapă timpul pe care l-au avut, să-l descifreze,
să-i găsească numele și fața.
Ion DRUȚĂ

Din primii ani de activitate, colaboratorii Direcției de arhivă Chișinău și-au


îndreptat eforturile spre rezolvarea problemelor curente și de perspectivă prin care
trece orice instituție: de la simplul mobilier pentru angajați la mobilierul arhivistic, la
tehnica arhivistică și la noile tehnologii informaționale. Primăria Municipiului
Chișinău a fost receptiveă la toate problemele instituției, asigurând baza tehnico-
materială, creând condiții optime de lucru.
În primii ani de după fondare, arhiva a preluat la păstrare de stat documentele
instituțiilor din cadrul entităților din municipiul Chișinău. Datorită abilităților,
implicării și efortului depus de către colaboratorii instituției, inițial au fost preluate,
păstrate și utilizate documentele al căror conținut reglementează raporturile
administrative dintre autoritățile publice locale cu capacitate de decizie și cetățenii,
asupra cărora se reflectă conținutul acestor decizii. În acest context ne referim la
procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Municipal și ședințelor consiliilor locale,
la dispozițiile primarilor cu privire la activitatea de bază și la alte documente care fac
parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
Conform Legii Republicii Moldova „Privind oranizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova” nr. 292-IV din 19.02.1999 în componența Municipiului
Chișinău au fost incluse următoarele localități: orașele Codru, Cricova, Durlești,
Sângera cu satele Dobrogea și Revaca, Vadul lui Vodă și Vatra; comunele: Băcioi cu
satele Frumușica, Străistieni și Brăila, Budești, Ciorescu cu satele Goian și Făurești,
Colonița, Condrița, Cruzești, Ghidighici, Grătiești cu Hulboca, Stăuceni cu satul
Goianul Nou, Tohatin cu satul Buneț și Cheltuitori, Trușeni. Documentele acestor
localități sunt transmise la păstrare de stat la Direcția de arhivă Chișinău, constituind o
bază solidă pentru istoria Municipiului Chișinău.
Cele mai vechi documente datează din anul 1944, documente ce reflectă starea
gospodăriilor locuitorilor din sat: componența familiei; casa (case) și acareturi;
2
suprafața și destinația pământului, semănăturile și culturile cultivate; animalele
deținute; activitatea gospodarilor.
La păstrare de stat au fost preluate și documentele Agenției teritoriale a
Municipiului Chișinău, dintre care cele mai solicitate sunt contractele de vânzare-
cumpărare, primire-predare a locuințelor în proprietate privată și documentele anexate
la acestea care au un impact direct asupra cetățeanului, confirmând dreptul de
proprietate.
Direcția de arhivă Chișinău dispune de un bogat material documentar ce
dezvăluie activitatea Direcției Generale pentru Statistică a Municipiului Chișinău, al
căror conținut nu doar reflectă date statistice și asigură o prognoză eficientă în diferite
domenii, ci și servește drept bază teoretico-metodologică atât pentru specialiștii din
domeniu, cât și pentru savanți, cercetători care au drept scop elaborarea lucrărilor
științifice, tezelor de licență, masterat, doctorat, editarea lucrărilor.
Pe parcursul anilor au fost preluate documentele agenților economici care au
activat pe teritoriul municipiului, iar după încetarea activității au transmis spre
păstrare de stat documentele personalului scriptic, pentru facilitarea cetățenilor de a-și
calcula stagiul cotizat pentru pensionare. În acest scop pentru persoanele care se
pregătesc de pensionare, Direcția de arhivă Chișinău a plasat pe pagina sa Lista
organizațiilor, întreprinderilor care au transmis documentele personalului scriptic la
păstrare de stat la Direcția de arhivă Chișinău.
De la fondare a crescut considerabil numărul fondurilor și dosarelor, și anume,
dacă în anul 2008 numărul fondurilor era de 92, iar numărul de dosare de 43789 mii,
atunci către anul 2022 numărul acestora atinge cifra de 126 de fonduri, în care se
păstrează în jur de o sută mii de dosare. La acest capitol trebuie de subliniat faptul că
un lucru important pe care îl fac colaboratorii Direcției este acordarea ajutorului
metodic la crearea și perfecționarea aparatului informativ-științific pentru
documentele ce se păstrează în instituții.

… Patrimoniul care ne aparține și care aparține


lumii actuale -, nu s-a născut în mod nemijlocit
și numai pe pământul contemporanietății, acest
patrimoniu este o moștenire și rezultatul unei
munci, și anume al muncii tuturor generațiilor
omenești care ne-au precedat…
G. LANSOU

3
Pe lângă atribuțiile de preluare la păstrare de stat și utilizarea informației
disponibile, Direcția se implică și în activitatea de pregătire și sistematizare a
documentelor, care fac parte din Fondul arhivistic de stat, asigurând o conlucrare cu
instituțiile din Municipiul Chișinău privind expertiza valorii documentelor și
includerea lor în componența Fondului arhivistic de stat.
În activitatea arhivistică, problema personalului arhivelor în instituții, care
participă nemijlocit la efectuarea expertizei valorii documentelor trebuie să se situeze
între cele dintâi preocupări, de aceea colaboratorii Direcției de arhivă Chișinău au
organizat cu responsabilii de arhivă din instituții seminare instructiv-metodice cu
diferite generice: „Ordonarea documentelor în Direcția generală educație, tineret și
sport” cu invitația tuturor responsabililor din instituțiile de educație din municipiu;
„Executarea prevederilor deciziilor Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la
aprobarea planului de acțiuni pentru reforma structurii administrative a Primăriei
Municipiului Chișinău”; „Expertiza valorii documentelor create în procesul activității
judecătoriei Chișinău în urma fuzionării judecătoriilor Botanica, Buiucani, Centru,
Ciocana, și Râșcani” care a cuprins următoarele compartimente: Constituirea
Comisiei de Expertiză în activitatea judecătoriei, constituirea dosarelor, perfectarea
dosarelor, întocmirea și definitivarea inventarelor, stabilirea termenelor de păstrare a
documentelor, întocmirea istoricului fondului. Documentele judecătoriilor sunt
specifice și corespunzător în procesul comasării prin fuziune au apărut mai multe
probleme privind inventarele, termenii de păstrare etc.; „Cu privire la lichidarea
fondurilor în instituții”; „Închiderea fondurilor documentare în instituțiile care s-au
comasat, fuzionat”, „Implementarea nomenclatoarelor dosarelor conform deciziilor
organelor ierarhic superioare”; „Organizarea lucrărilor de evidență și documentare
prin intermediul tehnologiilor informaționale”, „Condițiile tehnice de păstrare a
documentelor pe suport hârtie, normele de amplasare a utilajului, asigurarea
integrității documentelor în depozitele arhivelor departamentale”; „Aplicarea în
practică a Nomenclatorului concret al dosarelor Primăriei satelor (comunelor),
orașelor”; „Monitorizarea activității arhivistice în organele administrației publice
locale, ținerea lucrărilor de secretariat, implementarea corectă a Regulamentului cu
privire la activitatea Comisiilor de Expertiză, Regulamentului arhivelor și efectuarea
controalelor în organele APL privind verificarea păstrării documentelor cu termen
permanent de păstrare și cu termen lung de păstrare în arhivele departamentale”;
„Transmiterea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic al Republicii Moldova
spre păstrare de stat și aplicarea Codului contravențional (administrativ) în caz de
pierdere a documentelor”; „Ordonarea documentelor în instituțiile de învățământ

4
(licee, gimnazii) și păstrarea lor în arhivele departamentale”; „Arhivistica și lucrările
de secretariat în cadrul procuraturilor din sectoarele municipiului” etc.
Funcționarii Direcției au fost mereu alături de instituțiile care trec prin
reorganizare/fuzionare, deoarece această procedură în instituțiile publice atinge și
arhivele departamentale. În aceste condiții specialiștii Direcției, împreună cu
conducătorii instituțiilor prevăd din timp problemele ce pot apărea și elaborează
scenarii pentru a păstra tezaurul documentar. Așa s-a întâmplat în procesul
reorganizării mai multor instituții: în urma creării Direcției generale economie, comerț
și turism, Procuraturii Municipiului Chișinău și Judecătoriei Chișinău. În procesul
reorganizărilor personalul Direcției de arhivă Chișinău a fost pregătit de a acționa
rapid și eficient, toate activitățile arhivistice au fost concentrate pentru a asigura
integritatea fondului documentar.
În această ordine de idei, colaboratorii direcției acordă o atenție deosebită
aplicării legislației arhivistice în instituții și organizații, care stipulează niște reguli cu
privire la organizarea muncii de arhivă, reglementează evidența documentelor,
stabilesc instrumentele acestei evidențe, modul cum se face selecționarea
documentelor și obligativitatea creării condițiilor corespunzătoare conservării lor, cu
scopul de a asigura, în cele din urmă, depunerea documentelor în fonduri, de păstrarea
permanentă în depozitele arhivei de stat.

Un popor nu poate să aibă alt patrimoniu de preț,


decât cel păstrat din generație în generație, prin
istoria sa națională, prin acest nesecat izvor al
energiei spirituale. În ea își caută și își găsesc adăpost
valorile neamului, care a fost în stare să le de ființă.
Istoria este altarul de rodnică închinare în fața acestor
valori nepieritoare.
I. LUPAS
Arhivele constituie un patrimoniu unic și de neînlocuit
transmis din generație în generație. Surse de informație
credibile pentru o guvernare responsabilă și transparentă,
arhivele joacă un rol esențial în dezvoltarea societății
contribuind la constituirea și salvarea memoriei individuale
și colective.
DECLARAȚIA UNIVERSALĂ ASUPRA ARHIVELOR
UNESCO, 10 noiembrie 2011

Materialele de arhivă însumează un univers de idei și sentimente înalte,


puternice. Din ele se îmbogățesc azi și mereu gândurile și simțirea noastră.
5
Patrimoniul, etica înaltă, năzuința spre cunoaștere și desăvârșire a înaintașilor se
desprind din aceste izvoare istorice. De aceea avem nenumărate motive de relevare a
documentelor din arhivă, a documentelor cu un profund conținut educativ, de
popularizare a tezaurului arhivistic. În această ordine de idei, colaboratorii arhivei au
purces la valorificarea și publicarea pe baza documentelor autentice a problemelor și
s-au propus soluții în rezolvarea lor. Pe parcursul anilor au fost publicate o serie de
articole tematice: „Istoria Direcției de arhivă Chișinău: 15 ani, 20 de ani” etc.,
„Direcția de arhivă Chișinău între real și ideal”, „Direcția de arhivă Chișinău – în
serviciul cetățeanului”, „Problema reabilitării victimelor regimului comunist în
documentele de arhivă”, „Documentele de arhivă ale primăriilor – sursă importantă
pentru studierea istoriei localităților”, „Colaborarea internațională a Primăriei
Municipiului Chișinău (în baza documentelor de arhivă)”, „Procesele demografice în
municipiul Chișinău și impactul lor asupra vieții sociale (în baza documentelor de
arhivă)”.
Tezaurul arhivistic este pus și la dispoziția cercetătorilor. Au fost editate în baza
documentelor arhivei monografia „Combinatul de vinuri spumoase „Cricova”,
monografia „Buiucani – retrospectivă și perspectivă (50 de ani de la înființare), au
fost folosite documentele pentru elaborarea studiilor „Istoria satului Ghidighici”,
„Istoria localității Brăila”, „Satul Condrița”, etc. Pentru a înlesni procesul de cercetare
a documentelor de arhivă, colaboratorii direcției au elaborat Îndrumătorul Direcției
de arhivă Chișinău, care a fost amplasat pe pagina WEB a instituției, un instrument
util pentru cercetarea fondurilor de arhivă.
În scopul propagării documentelor de arhivă, pe parcursul anilor au fost
organizate „Ziua ușilor deschise” cu participarea studenților de la facultățile de istorie
de la universitățile din Chișinău, elevilor din liceele din Chișinău, au fost organizate
expoziții de documente: „Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal
Chișinău alături de cetățean”, „Primăria Municipiului Chișinău în relațiile
internaționale”, „Primăria Municipiului Chișinău – relații cu orașele înfrățite” etc.
Expozițiile arhivistice, comunicările la simpozioane, sesiuni științifice, vizitele
elevilor și studenților în arhivă sunt factori care contribuie la instruirea și educarea
tineretului și a tuturor cetățenilor țării.
Colaboratorii direcției se implică activ în procesele demarate de Primăria
Municipiului Chișinău sau de Consiliul Municipiului Chișinău. Așa, colaboratorii
direcției s-au implicat plenar în găsirea deciziilor privind reabilitarea victimelor
regimului comunist, repunerea lor în drepturi, atribuirea de compensații etc. La fel, s-
au implicat în găsirea unor documente ale Direcției Generale Statistică, solicitate de
organele competente. Direcția s-a implicat conștiincios în studierea proceselor-verbale
6
ale ședințelor Consiliului Municipal Chișinău, ale Primăriei Municipiului Chișinău
pentru anii 1992-2011 în scopul elucidării deciziilor adoptate care au redenumit o
serie de străzi din oraș și la stabilirea listei plăcilor comemorative ce au fost instalate
sau trebuie de instalat pe pereții edificiilor din Chișinău.
Pe parcursul ultimilor ani Direcția de arhivă Chișinău a devenit un centru
informațional deschis. S-a intensificat considerabil interacțiunea dintre arhivă și
cercetători, mass-media, agenții economici. S-a extins sfera serviciilor acordate de
direcție, inclusiv în scopul asigurării informaționale a cetățenilor, satisfacerii
necesităților sociale, juridice, economice și de altă natură.
În secolul XXI arhivele, arhiviștii și însăși știința arhivistică se ciocnește cu
diferite probleme, provocări care sunt cauzate de o serie de transformări, care au
accelerat evoluția arhivelor. În era informatizării și răspândirii noilor mijloace de
comunicare, în contextul global noile tehnologii informaționale continuă să
influențeze activ asupra arhivisticii, dându-i posibilități noi pentru dezvoltare.
Tehnologii informaționale au cauzat schimbul, accesibilitatea și răspândirea
informației, ele au influențat lumea arhivistică, fiindcă a oferit noi posibilități pentru
păstrarea și valorificarea documentelor. Aceste tehnologii reprezintă apelul pentru o
nouă strategie de păstrare și conservare a documentelor și de folosirea lor la general.
În acest context apare o necesitate stringentă de digitizare a fondului documentar al
arhivei. Odată cu transcrierea documentelor pe suport electronic, arhiva și arhiviștii
vor avea un rol important, devenind mai desinestătători, luând în considerare creșterea
rapidă a necesității de noi informații, solicitate de diferite categorii de cetățeni,
instituții, cercetători etc. În final termenul pentru deservirea, livrarea informației se va
micșora considerabil, iar documentele pe suport hârtie vor fi conservate, se va exclude
riscul deteriorării acestor documente.
Pe parcursul a 30 de ani de activitate instituția a parcurs un drum cu suișuri și
coborâșuri, dat fiind faptul că societatea în diferite perioade, în mod diferit a perceput
instituția arhivistică: de la „un depozit de hârtie” („maculatură”) până la perceperea
instituției ca pe o importantă verigă a instituțiilor statale, ca pe un tezaur documentar.
30 ani de activitate – pentru un om este o micro epocă, pentru o instituție o etapă
importantă în formarea și devenirea ei drept un centru care pe parcursul anilor a
asigurat accesibilitatea și soluționarea solicitărilor la documentele de arhivă. Această
evoluție se datorează și sporirii importanței arhivelor. Odată cu această sporire, a
crescut rolul și misiunea arhivistului, el devenind omul destinat cercetării
documentelor de arhivă pentru societate și cetățean.

Direcția de arhivă Chișinău


7

S-ar putea să vă placă și