Sunteți pe pagina 1din 37

LICEUL DE SERVICII ,,SF.

APOSTOL ANDREI „ PLOIEŞTI


DOMENIUL : Sănătate şi asistenţă pedagogică
SPECIALIZAREA : Asistent medical generalist
NIVEL DE CALIFICARE : 5

CAIET DE PRACTICĂ
ANUL I

ELEV Neamțul Marina


CLASA 1C AMG
Partea I

DATE GENERALE

1. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele____________________________________________

Data şi locul naşterii_____________________________________________

Adresa de domiciliu_____________________________________________

Telefon fix/mobil_______________________________________________

Adresă e-mail__________________________________________________

2. COORDONATE DE IDENTIFICARE A STAGIULUI DE PRACTICA

Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice 1.NURSING GENERAL I


specializate 2.IGIENĂ, PREVENIREA ȘI CONTROLUL
INFECȚIILOR
3.SEMIOLOGIE MEDICALA
Locatia desfasurarii stagiului(spital/sectie)

Nr. total de ore NURSING GENERAL 1 -224ORE


IGIENĂ – 16 ORE
SEMIOLOGIE -24 ORE
Programul zilnic,nr de ore/zi
Perioada derulării stagiului 07-22 12.2020
25.-29.01.2021
08-26.02.2021
Semestrul I
Coordonator(i) COVACI CORINA
DUMITRESCU ANDREEA
3. SCOPUL STAGIILOR DE PRACTICĂ

Stagiile de practică reprezintă instruirea efectuată în spitale , instituţii de sănătate inclusiv


servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Învățământul clinic (stagiilede practică) trebuie să aibă
ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel,
incluzând prevenirea bolii, educația sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență,
de reanimare şi de transfuzie sanguină. Învăţământul clinic este o instruire coordonată .
Instruirea clinica cuprinde asistenţă medicală în materie de:

medicină generală şi specialităţi medicale;


chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;
îngrijirea copiilor şi pediatrie;
igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;
sănătate mintală şi psihiatrie;
geriatrie și îngrijirea persoanelor vârstnice;
îngrijiri comunitare;
îngrijiri la domiciliu

Stagiul de practică constituie una din formele de pregătire a elevilor şcolilor postliceale
sanitare. astfel încât după absolvire să le permită integrarea într-un timp relativ scurt şi cu
rezultate foarte bune în funcţiile în care vor fi repartizaţi.
Stagiul de practică este o parte integrantă a procesului de învăţământ şi pune în comun
concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop principal dezvoltarea şi
perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor practice formate în şcoală. Elevii au oportunitatea de
a câştiga experienţă practică, încredere şi de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere.
În vederea organizării şi desfăşurării stagiului de practică, şefii unităţilor sanitare!
desemnează tutori profesionali cu experienţă în munca practică şi cu o conduită exemplară,
pentru monitorizarea activităţilor elevilor.
Stagiul de practică asigură formarea şi consolidarea competenţelor specializate ale viitorului
asistent medical
Caietul de practică intră în categoria documentelor de proiectare, organizare,
desfăşurare,evidenţă şi evaluare a procesului de învăţământ. Elevul completează pagina cu datele
personale, ia la cunoştinţă de obligaţiile pe care le are în stagiul de practică şi semnează în
procesul verbal întocmit cu această ocazie.

4. Cunoștințe și competențe necesare pentru formarea asistenților


medicali generaliști

Directiva 2013/55/EU include un set de cunoștințe și competențe profesionale de bază, cerințe


educaționale minimale pentru asistenții medicali generaliști.
Formarea asistentului medical generalist oferă garanția că profesionistul respectiv a dobândit
următoarele cunoștințe și competențe:
(a) cunoștințe cuprinzătoare despre științele ce stau la baza asistenței medicale generale,
inclusiv o înțelegere suficientă a structurii organismului, funcțiilor fiziologice și
comportamentului persoanelor sănătoase și bolnave, precum și a relațiilor dintre starea de
sănătate și mediul fizic și social al ființei umane;
(b) cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind
sănătatea și asistența medicală;
(c) experiență clinică adecvată; această experiență este selectată pentru valoarea sa formatoare
și dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul
personalului calificat și echipamentele sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie
acordată pacientului;
(d) capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența
colaborării cu acest personal;
(e) experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical;
Calificarea de asistent medical generalist demonstrează că profesionistul în cauză este capabil să
aplice cel puțin următoarele 8 competențe de bază:
(a) competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe baza
cunoștințelor teoretice și clinice existente, și de a planifica, organiza și pune în aplicare asistența
medicală în tratarea pacienților, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea
îmbunătățirii practicii profesionale;
(b) competența de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul sanitar, inclusiv prin
participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și competențelor
dobândite;
(c) competența de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le
permită să aibă un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească, pe baza cunoștințelor și
competențelor dobândite;
(d) competența de iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și de a
aplica măsuri în situații de criză sau de catastrofă;
(e) competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care
necesită îngrijire și persoanelor apropiate;
(f) competența de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale și evaluarea acesteia;
(g) competența de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii
altor profesii din domeniul sănătății;
(h) competența de a analiza calitatea asistenței acordate pentru a-și îmbunătăți practica
profesională de asistent medical generalist.
5. Domenii de competență cheie dezvoltate în cadrul unității de rezultate
ale învățării tehnice specializate:

MODULUL 13
IGIENĂ, PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILORSE STUDIAZĂ ÎN ANUL I PE
PARCURSUL UNUI SEMESTRU ȘI ARE PREVĂZUTE 44DE OREDIN CARE 28 ORE
DE TEORIEȘI 16ORE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă


competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
competenţe sociale şi civice
competenţe antreprenoriale
Cunoștințe și competențe profesionale / Directivă UE/55/2013
 Descrierea interacțiunilororganism-mediu-alimentație
 Experiență clinicăadecvată
 Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorulmedical
 Capacitatea de a participa
la formareapractică
CompetențedinDirectivă UE/55/2013
 Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorulsanitar
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi
practica profesională de asistent medical generalist

MODULUL 11
SEMIOLOGIE MEDICALĂSE STUDIAZĂ ÎN ANUL IPE PARCURSUL UNUI
SEMESTRU ȘI ARE PREVĂZUTE 52 DE OREDIN CARE 28 ORE DE TEORIEȘI 24
ORE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă


competenţe sociale şi civice
competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală

 Conștientizarea identității personale, acceptarea diversitățiiculturale


Cunoștințe și competențe profesionale / Directivă UE/55/2013
 Experiență clinicăadecvată
 Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorulmedical
 Capacitatea de a participa
la formareapractică
CompetențedinDirectivă UE/55/2013
 Comunicareaprofesionalăexhaustivășicooperareacumembrii
altorprofesiidin domeniulsănătății
 Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorulsanitar
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi
practica profesională de asistent medicalgeneralist
MODULUL 14
NURSING GENERAL1 SE STUDIAZĂ ÎN ANUL I PE PARCURSUL UNUI SEMESTRU
ȘI ARE PREVĂZUTE 408DE OREDIN CARE 168ORE DE TEORIEȘI 240ORE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC.

Competenţe de comunicare în liîn limba maternă


 Prezentarea evoluției îngrijirilor de-a lungul istoriei omenirii
 Expunerea motivației în alegerea profesiei în corelație cu calitățile personale
 Prezentarea etapelor procesului de nursing utilizând vocabularul de specialitate
 Explicarea modalităților de formulare a diagnosticului de nursing în conformitate cu
terminologia standard și cu taxonomia internațională
 Utilizarea vocabularului de specialitate pentru descrierea manifestărilor de independență,
dependență și a surselor de dificultate pentru fiecare nevoie fundamentala

Competențe de bază de matematică, științe și tehnologie


 Prezentarea diagnosticelor de nursing, validate de NANDA, pentru fiecare nevoie
fundamentală, a obiectivelor și intervențiilor specifice
 Argumentarea realistă și științifică a modului de concepere a planului de intervenții în funcție
de caz
 Aplicarea criteriilor și a standardelor în vigoare pentru evaluarea finală a intervențiilor
aplicate

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi


cunoaștere
 Realizarea unei baze de date valide, utilizând surse și metode adecvate situației clinice
 Reprezentarea schematică a modalităților de formulare a diagnosticului de nursing în funcție
de datele colectate
 Înregistrarea și transmiterea rezultatelor evaluării către ceilalți membri ai echipei de îngrijire

Competențe sociale și civice


 Manifestarea interesului pentru evidențierea progresului în îngrijirea bolnavului de-a lungul
istoriei
 Manifestarea unei atitudini pozitive față de sănătatea personală și a celorlalți
 Asumarea responsabilității privind formularea diagnosticului de nursing pentru o îngrijire
individualizată și eficientă
 Manifestarea gândirii critice și a capacității de analiză și sinteză în realizarea sarcinilor în
cadrul grupului de lucru

Competenţe antreprenoriale
 Conceperea planului de intervenții în funcție de caz
 Asumarea responsabilității pentru înregistrarea și transmiterea rezultatelor evaluării către
ceilalți membri ai echipei de îngrijire

Competența de a învăța să înveți


 Corelarea nevoilor fundamentale cu diagnosticele de nursing și intervențiile specifice pe baza
datelor din diferite cazuri clinice

Cunoștințe și competențe profesionale /Directiva UE/55/2013


 Experiență clinică adecvată
 Capacitatea de a participa la formarea practică

Competențe din Directivă UE/55/2013


 Manifestarea responsabilității pentru a asigura, în mod independent, calitatea îngrijirii medicale
și evaluarea acesteia
 Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist .

6. NORME DE SECURITATE A MUNCII ÎN DOMENIUL SANITAR

Normele de securitate a muncii in domeniul sanitar sunt reglementari cu aplicabilitate


nationala si cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in
conditii de securitate. La locurile de munca in care se desfasoara activitati in domeniul sanitar,
vor fi repartizate numai persoane care au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii.
Astfel persoanele care lucreaza in domeniul sanitar vor fi informate cu privire la:
 Riscurile la care sunt expusi: contractarea unor boli;
 Partilepericuloase ale echipamentelortehniceutilizate (butelii de oxigen, aparaturaelectrica
in cazulresuscitarii cardio-respiratorie, etc);
 Dispozitive de protectieexistente in serviciul radiologic (ecrabe de protectie, manusi,
sorturi);
 Mijloace de protectiesiautoprotectiepentru a evitacontaminarea cu produse de excretie
(urina, materiifecale, sputa, lichid de ascita, etc);
 Modul de interventie in caz de avariisauaccidente;
 Semnificatiamarcajelorsiinscriptiilordiverselorambalaje (recipiente de stical, cutii,
flacoane, etc) pentrupastrareadiferitelorsubstante, materiisimaterialeutilizate in procesele de
munca, conform standardelor;
 Semnificatiatabliteloravertizoare cu semnul de pericol, de iradiere, etc;
 Purtareaechipamentului de protectie care estealcatuit din halatalb, calota, papucice pot fi
usordecontaminati.
Vestiarele echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru
imbracamintea persoanelor din exterior.
Echipamentul de protectie se utilizeaza numai in incinta spitalului, acesta va fi schimbat
cu hainele persoanle la schimbarea din tura, dupa o spalare si aseptizare a mainilor.
Tehnica spalarii mainilor ar trebui sa dureze 15-30 secunde.
Pe mainile ude aplicam 3-5 ml sapun lichid sau un antiseptic care este special si se freaca
mainile 5 secunde pentru fiecare dintre cei sase pasi aratati mai jos. Pot fi folositi pe mana
curata 3 ml alcool sau gel.
Cei sase pasi ai spalarii mainilor:
1) Mainile – pefetelepalmare
2) Mainile – pefeteledorsale
3) Palmele – interdigital
4) Degetele – cu palmaopusa
5) Policele – cu palamaopusa
6) Unghiile prin rotatie pe palma opusa
Candartrebuispalatemainile:
- ori de cate orimainilesuntmurdare;
- Inainte de contactul direct cu pacientul;
- Inainte de baie;
- Dupacontactul cu sangelesau cu produsele de excretie;
- Dupaindepartareamanusilor;
- Inainte si dupa parasirea saloanelor;
- Inainte de manuireahranei;
- Inaintea de procedurileaseptice: ingrijire rani, injectii, punctii, etc;
- Inainte de contactul cu oricepacient.
 Se interziceefectuareaoricareiinterventii cu mainileumede la
echipamenteletehnice,electricesi se interzicedescompletareaechipamentuluielectroizolant;
 In sectiile de anestezie, terapie intensiva si bloc operator, unde se lucreaza si cu gaze
narcotice, inflamabile, se interzice purtarea imbracamintii din fibre sintetice sau lana;
 Se interzice ca in timpul desfasurarii unei tehnici medicale sa nu se manance sau sa se
atinga gura sau fata cu mainile;
 Se vorutilizagrupurisanitare separate de celedestrinatebolnavilor;
 Depozitareareziduurilormenajere se va face separat de celerezultate din
activitateamedicala;
 Se cererespectareaintocmai a procedeelor.

7. PRECAUŢII UNIVERSALE( PU ) 

SCOPUL aplicarii PU:

prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului.

CONCEPTUL de PU se referă la:

- măsurile  care se aplică in vederea prevenirii transmiterii  HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi microbieni cu cale de
transmitere sanguină, in timpul actului medical.

- sânge, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor se consideră a fi  potential infectate cu HIV, HBV, HCV
alţi agenţi microbieni cu cale de transmitere  parenterală ( sanguină )

- toţi pacienţii  se considerati potenţial infectaţi cu HIV, HBV, HCV sau cu alţi agenţi microbieni cu cale de transmite
sanguină, deoarece:

cei mai mulţi dintre purtătorii de HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi microbieni sunt asimptomatici şi nu-şi cunosc propri
stare de portaj;

 
 REGULI de bază in aplicarea Precauţiunilor Universale:
      1. Consideră toţi pacienţii potenţial infectaţi;

      2. Consideră că sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile sunt contaminate cu HIV, HBV, HCV

      3. Consideră că acele şi alte obiecte folosite in practica medicală sunt  contaminate după utilizare.
CONTACTUL

tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse TREBUIE considerat LA RISC:

      - sânge;

      - lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid
            sinovial, lichid cefalo-rahidian;

      - sperma, secreţii vaginale;

      - ţesuturi;

      - orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge;


 
APLICAREA PRECAUŢIUNILOR UNIVERSALE SE REFERĂ LA: 

1. utilizarea echipamentului de protectie adecvat,complet, corect; 

      1.1. DEFINIŢIE "ECHIPAMENT DE PROTECŢIE": bariera intre lucrător şi sursa de


infecţie, utilizată in timpul activităţilor care presupun risc de infecţie. 

      1.2. CATEGORII DE BARIERE utilizate pentru aplicarea precauţiunilor universale: 

            1.2.1. MĂNUŞI 

      a) TREBUIE UTILIZATE in următoarele situaţii:

 anticiparea contactului mâinilor cu sânge, lichide biologice   contaminate,


alte lichide biologice cu urme vizibile de sânge, ţesuturi umane;
 abord venos sau arterial;
 recoltare de LCR;
 contact cu pacienţi care săngerează, au plăgi deschise,  escare de decubit,
alte leziuni cutanate;
 manipularea, după utilizare a instrumentarului contaminat, in vederea 
curăţirii, decontaminării.

      b) FELUL MANUŞILOR

- de uz unic sterile:

 chirurgie
 examinare interna
 intervenţii care implică un contact cu regiuni ale corpului in mod normal
sterile; uneori sunt necesare mănuşi duble;
 abord vascular prin punctie;
 tegument pacient cu soluţii de continuitate;
 manipularea unor materiale potenţial contaminate;

- nesterile curate:
- examinări curente, care implică un contact cu mucoasele,        dacă nu există o
recomandare   contrară;

-  manipularea de materiale contaminate;

             -  curăţenie, indepărtare de produse biologice contaminate; 

-  de uz general, menaj, de cauciuc;

 activităţi de intreţinere, care implică un contact cu sânge şi alte produse


biologice considerate a fi contaminate:
 colectare materiale contaminate, curăţire şi decontaminare
instrumentar,material moale, suprafeţe contaminate.
 manipularea de materiale contaminate;
 curăţenie, indepărtare de produse biologice

c) MOD DE FOLOSIRE:

-   schimbare după fiecare pacient;

-  după folosire se spală mai intâi măinile cu mănuşi, după care


acestea se indepărtează, prinzând marginea primei prin exterior 
aruncând-o in containerul pentru colectare si apoi prinzând-o pe
cealaltă, cu mâna liberă prin interior, scoţând-o cu grijă şi
aruncând-o in acelaşi container aflat la indemână;

-  după indepărtarea mănuşilor mâinile se spală din nou, 10-15


secunde, chiar dacă mănuşile nu prezintă semne vizibile de
deteriorare in timpul activităţii incheiate;   mănuşile de unică
utilizare nu se reutilizează, deci nu se curată, dezinfectează;

-  mănuşile de uz general se pot decontamina si reutiliza, dacănu prezintă semne de deteriorare


(perforare, imbătrânire cauciuc, etc.) 
1.2.2. HALATE OBISNUITE 

- in timpul tuturor activităţilor din unităţile medicale 

            1.2.3. ŞORTURI, BLUZE IMPERMEABILE - completează portul halatelor atunci când


se anticipează producerea de stropi, picături, jeturi cu produse biologice potenţial contaminate,
protejând tegumentele personalului medical din:

                  - secţii cu profil chirurgical;

                  - laboratoare;

                  - servicii de anatomie patologică, medicină legală;


                  - unele activităţi administrative;

                  - servicii de urgenţă. 

            1.2.4.MASCA , protejează:

                  -   tegumentele;

                  - mucoasele bucală, nazală ale personalului medical.  

            1.2.5. PROTECTOARE FACIALE, protejează:

                  - tegumentele;

                  - mucoasele bucală, nazală, oculară.  

                   - OCHELARI

                   - ECRAN PROTECTOR etc. 

            1.2.6. ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE, protejează mucoasa bucală in timpul


instituirii respiraţiei artificiale. 

            1.2.7. BONETE - simple (textile), sau impermeabile

            - CIZME DE CAUCIUC 


 

2. SPALAREA MAINILOR şi a altor parţi ale tegumentelor

      - IMPORTANŢA

  - cel mai important si uneori singurul mod de prevenire a contaminării,  a diseminării agenţilor
microbieni.

      - CÂND ?

            - la intrarea in serviciu şi la părăsirea locului de muncă;

            - la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi;

            - inainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie bolnavii cu mare receptivitate;

            - inainte şi după aplicarea unui tratament;

            - inainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive;


            - după scoaterea manuşilor de protecţie;

            - după scoaterea măştii folosită la locul de muncă;

            - inainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os;

            - după folosirea batistei;

            - după folosirea toaletei;

            - după trecerea mâinii prin păr;

            - după activităţi administrative, gospodăreşti. 

      - CUM ?

        - indepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor;

            - unghii ingrijite, tăiate scurt;

            - utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obisnuită;

            - două săpuniri consecutive;

            - in cazuri de urgentă este permisă utilizarea de antiseptice ca      inlocuitor al spălatului,
dar nu ca rutină;

            - in unele situatii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor:

      - după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a    celor cu


imunodepresie severă;

- inainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (in abordurile vasculare şi


efectuarea de puncţii lombare este obligatoriu portul mănuşilor), schimbarea
pansamentelor (atenţie - mănuşi),termometrizare intrarectală, clisme, toaleta
lehuzei (atenţie - mănuşi);

            - după efectuarea toaletei bolnavului la internare;

            - după manipularea si transportul cadavrelor;

- inainte şi după efectuarea examenelor si tratamentelor oftalmologice, ORL,


stomatologice şi in general inainte şi după orice fel de manevră care implică
abordarea sau producerea unor soluţii de continuitate (atenţie-mănuşi).
            - spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor: - ŞTERGEREA, USCAREA este
OBLIGATORIE

            - cu hârtie prosop;

            - prosop de unică intrebuintare. 

3. PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI A ALTOR TIPURI DE EXPUNERE


PROFESIONALĂ 

      3.1. EXPUNEREA PROFESIONALĂ

      - prin inoculari percutane:

            - inţepare;

            - tăiere.

      - contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate;

      - contaminarea mucoaselor.

      - in timpul: - efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi     instrumente ascuţite;

                  - manipulării de produse biologice potenţial contaminate;

            - manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare,    după utilizarea in


activităţi care au dus la contaminarea cu produse biologice potenţial infectate.

      - prin intermediul:

                  - instrumentelor ascuţite;

                  - materialului moale;

      - suprafeţelor, altor materiale utilizate in activitatea din unităţile sanitare;

                  - reziduurilor din activitatea medicală; 

      3.2. METODE DE PREVENIRE

      - obiecte ascuţite:

                  - reducerea de manevre parenterale la minimum necesar;


                  - colectarea imediat după utilizare in containere rezistente la inţepare şi tăiere,
amplasate la indemână şi marcate corespunzator conf.Ord.MS 219 /2002, pentru:

                  - pregătire in vederea utilizării;

                  - distrugere;

                  - evitarea recapişonării, indoirii, ruperii acelor utilizate.

            - de evitat scoaterea din seringile de uz unic.

      - lenjerie:

            - manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice potenţial


contaminate cât mai puţin posibil;

            - sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit, in spaţii    special destinate;

            - colectare in saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaţi in mod     corespunzator 
conform Ord. MS 219 /2002 ;

            - evitarea păstrării lor indelungate, inainte de prelucrare;

- asigurarea unui ciclu corect şi complet de prelucrare -   decontaminare.

                 - curăţenie şi decontaminare:

            - folosirea mănuşilor la indepărtarea urmelor de sânge, alte lichide   biologice sau
ţesuturi;

- decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene, indepărtarea cu hârtie


absorbantă care se colectează in containere sau saci de plastic marcate;

            - dezinfecţie cu solutie germicidă;

            - uscarea suprafetei prelucrate;

- folosirea de tehnici standard in vederea efectuării curăţeniei,  sterilizării,


decontaminării echipamentului medical, a pavimentelor, pereţilor, mobilierului,
veselei, sticlăriei, tacâmurilor, conform    Ord.MS.nr.185 /2003.

      - reziduuri infectante (Ord.MS 219 / 2002)

            -  neutralizare prin ardere sau autoclavare


            - colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenţierea clară prin culoare si
etichetare.

      - igiena personală:

            - spălarea mâinilor (pct.2);

- spălarea altor parţi ale corpului care au venit in contact cu produse biologice
potenţial contaminate sau cu materiale potenţial contaminate;

            - evitarea activităţilor cu risc de expunere:

                  - existenţa de leziuni cutanate;

                  - prezenţa unui deficit imunitar;

                  - graviditate;

      - asistenţa de urgenţa, principii:

            - viata pacientului este pretioasa;

            - obligatorie aplicarea precautiunilor universale;

- chiar si in situatii imprevizibile se vor asigura cele necesare respectarii


principiilor precautiunilor universale. 

      3.3. SERVICIILE DE STOMATOLOGIE, echipament de protecţie:

            - masca;

            - ochelari, ecran;

            - mănuşi;

            - şorţ impermeabil când se anticipează producerea de:

                  - epanşamente

                  - sânge;

                  - salivă cu urme vizibile de sânge.

            - alte recomandări:

                     - sistem de aspiraţie rapidă;


                     - poziţia adecvată a scaunului;

            - instrumentar:

                  - corect utilizat;

                  - corect colectat, spălat, decontaminat şi/sau dezinfectat 

      3.4. SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGICĂ:

- mască, ochelari, ecran protector, mănuşi, halat, şorturi impermeabile, cizme, bonete;

      - decontaminare după efectuare a necropsiilor:

            - instrumentar;

            - suprafeţe, mobilier. 

      3.5. LABORATOARE CLINICE ŞI DE CERCETARE: regulile generale de aplicare a


precauţiunilor universale trebuie completate cu:

      - colectarea flacoanelor care conţin produse biologice in containere marcate, care să
impiedice răsturnarea, vărsarea, spargerea;

      - evitarea contaminării pereţilor exteriori ai flacoanelor colectoare;

      - utilizarea echipamentului potrivit cu prestaţiile laboratorului:

            - mănuşi;

            - masca, ochelari de protecţie, ecran protector;

            - halat, şorţ impermeabil, bonetă.

      - spălarea atentă a mâinilor (pct.2);

      - utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate, pentru  inlăturarea tehnicilor


de pipetare cu gura;

      - atenţie la utilizarea de material ascuţit in activitatea de laborator;

      - curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea in mod corect, standardizat;

      - instrumentarul contaminat, colectare, decontaminare:


            - chimică;

            - fizică-ardere;

            - autoclav.

      - aparatura defectă-decontaminare inainte de reperare;

- la terminarea activităţii, echipamentul utilizat rămâne in laborator până la colectarea si


indepărtarea in vederea prelucrării;

      - amplasarea de afişe avertizoare asupra riscului de contaminare. 

      3.6. ATITUDINEA IN CAZUL EXPUNERILOR PROFESIONALE

      CU PRODUSE BIOLOGICE CARE FAC OBIECTUL PRECAUŢIUNILOR


UNIVERSALE 

            3.6.1. INOCULARE PERCUTANĂ, intepătură, tăietură:

            -  spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute;

- aplicarea de antiseptice, dezinfectante, spălarea cu apă şi săpun sau detergent. 

            3.6.2. EXPUNEREA MUCOASELOR:

            - clătirea gurii cu apă curentă;

            - clătirea mucoaselor oculare cu apă curentă sau ser fiziologic. 

            3.6.3. RAPORTAREA EVENIMENTULUI:

            - medicului personalului;

            - imediat dupa expunere;

            - inregistrarea datelor de identificare a pacientului-sursă (dacă este posibilă identificarea);

            - inregistrarea unor date legate de personalul care s-a expus:

                  - momentul şi  felul expunerii;

                  - primul ajutor. 

      3.7. MEDICUL PERSONALULUI decide:


            - asupra personalului;

            - asupra pacientului.

      -  consiliere  şi consimtământ pretestare;

      - testare privind statutul imunitar şi infecţios (HBV, HIV, HCV) in dinamică;

      -  urmărire clinică, profilaxie, tratament complicaţii ale expunerii.

Persoanele expuse in timpul activităţii in unităţi private se vor adresa Direcţiei de Sănătate
Publică, dacă nu au acces la medicul personalului sanitar din unităţile de stat

N.B.

INTREAGA ASISTENŢĂ ACORDATĂ PERSOANELOR IMPLICATE IN EXPUNEREA


PROFESIONALĂ ("SURSĂ", PERSONAL AFECTAT) SE VA DESFĂŞURA NUMAI PE
BAZĂ DE CONSIMTĂMÂNT ŞI CONFIDENŢIALITATE, CU ASIGURAREA
DOCUMENTELOR LOR MEDICALE. 
 

Registrul activitatilor desfasurate

Data Activitati Numa Activitati Numar Observatii


observate r desfasurate
AUTOEVALUARE

Data Tehnica/ Activitatea efectuata Am exersat suficient/


Nu am exersat suficient
Impresii asupra stagiului de practică

Cel mai interesant lucru pe care l-am învăţat/l-am făcut a fost…

Cel mai util lucru pe care l-am făcut în timpul stagiului de practică a fost….
Pentru a îmbunătăţi organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică în viitor
consider că ar trebui să.....

PLAN DE ÎNGRIJIRE

1.Culegerea datelor

Metode de culegere a datelor : interviul, observaţia luarea de notite


Surse de culegere a datelor: pacientul, familia, dosarul medical

DATE PRIVIND IDENTITATEA PACIENTULUI:


 Nume V
 Prenume I
 Varsta 29 ani
 Sex feminin
 Religie ortodoxa
 Stare civilă necasatorita
 Ocupaţia antropolog
 Domiciliul Copenhaga,Danemarca
 Nationalitate germana
 Condiţii de viaţă şi de muncă :uneori pleaca pe teren cu munca
 Gusturi personale şi obiceiuri:consuma multe fructe proaspete si ceaiuri
 Mod de petrecere a timpului liber :de 2-3ori/sapt merge la dans,inot sau catarat

DATE PRIVIND STAREA DE SANATATE ANTERIOARA


A) DATE ANTROPOMETRICE
 Greutate 60kg
 Inălţime 1,65m
 Grup sanghin 0
 Rh pozitiv
B) LIMITE SENZORIALE

 Alergii-

 Proteze-

 Acuitate vizuală şi auditivă pastrate


C) Somn: odihnitor
D) Alimentaţie:adecvata

E) Eliminări:in limite fiziologice,3-5 mictiuni/zi,1scaun/zi

F) ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE:-

G) ANTECEDENTE PERSONALE
 Fiziologice -0 avorturi
-0 nasteri
-menarha 15 ani
 Patologice:-

INFORMAŢII LEGATE DE BOALA


 Motivele internării:Pac.VI prezinta dureri de cap,respiratie
anevoioasa,greoaie,puetrnic auzita,epuizare,oboseste repede la orice tip
de efort,stare de rau.Pac.prezinta batai rapide ale inimii,apasare in
piept,dureri de plamani,TA=160/100mmHg,P=100p/min,R=30
r/min,T=37℃

 Istoricul bolii:Pac.a prezentat in martie spre sfarsitul lunii batai accelerate


ale inimii,apasare in piept,epuizare,dureri la plamani,a fost confirmata in
iunie cu anticorpi SARS-COV2,la sfarsitul lunii august pacienta a
prezentat iar aceste simptome amplificate de dificultatea de as ridica
capul de a se deplasa,de a vorbi si intelege.

 Diagnosticul la internare: Epuizare post COVID

 Data internării:10.09.2020

Analiza pe aparate:

- Stare generala :usor alterata

- Starea de constienta :constienta

- Tegumente si mucoase :integer de culoare roz

- Tesut adipos :corect dispus


- Sistem ganglionar :integru, fara adenopatii loco-regionale,ganglioni nepalpabili

- Sistem osteo - articular : aparat integru-functional

- Aparat respirator :respiratie anevoioasa,greoaie,accelerate,puternic


auzita,R=30r/mi
- Aparat cardio-vascular :TA=160/100mmHg,P=100p/min

- Aparat digestiv : abdomen nedureros,transit intestinal prezent

- Aparatul uro-genital :integru,mictiuni in limite fiziologice

- S.N.C :fara semen neurologice

2. Analiza satisfacerii nevoilor fundamentale

Nevoia Manifestarea Surse Manifestarea Problema Not


Fundamental de independenţă de de dependenţă de a
ă dificultate dependenţă
1.Nevoia de a Acuitate vizuala Spitalizari Teama Comunicar 3
comunica si auditiva i Anxietate e
pastrate ineficienta
Debit verbal la nivel
usor afectiv

Bolii Dificultatea de Comunicar


Epuizarii a vorbi e
ineficienta
la nivel
senzorila

2.Nevoia de a Raspiratie Procesulu Tahipnee Alterarea 3


respire si a costal i infectios (30r/min) respiratiei
avea o buna superioara Durerilor Tahicardie si a
circulatie Amplitudine de (100p/min) circulatiei
profunda plamani Hipertensiune
Zgomote (160/100mmHg
respiratorii )
adecvate Palpitatii
Prezenta
murmurului
apexian
3.Nevoia de a Prezenta Epuizarii Dificultatea de Dificultate 2
bea si a satietati si Durerii de a mesteca a de a se
manca Apetitului cap De a manca alimenta si
Cavitate bucala Procesulu singura hidrata
integra, i infectios Absenta
Reflex de gustului si
deglutitie mirosului
present

4.Nevoia de a Postura Starii de Dificultatea de Imobilitate 2


se misca si a adecvata rau as misca capul
avea o buna Epuizarii de a se deplasa
postura
5.Nevoia de a Somn fara Durerilor Somn Dificultate 2
dormi si a se cosmaruri neodihnitor a de a se
odihni odihni
6.Nevoia de a 3-5 mictiuni/zi - - - 1
elimina Urina de
culoare galbena
si miros de
bulion
1 scaun/zi
Cu miros
fecaloid,
Diametru de 3
cm
Culoare inchisa
7.Nevoia de a Vestimentatie Durerilor Dificultatea de Dificultate 2
se imbraca si adecvata Epuizarii as misca a de a se
dezbraca varstei, Starii de membrele,de as imbraca si
Greutatii rau lua dezbraca
sexului imbracamintea
De a se incheia
si incalta
8.Nevoia de a Deosebirea Procesulu Subfebrilitate Hipertermi 2
mentine temperaturii i infectios (37℃) e
temperature Perceperea
corpului in temperaturilor
limite calde si reci
normale
9.Nevoia de Deprinderi de Starii de Dificultatea de Dificultate 2
afi igiena rau a se igieniza a de a se
curat,ingrijit corespunzator ingriji
si de as
proteja
tegumentele
si mucoasele
10.Nevoia de Masuri de Procesulu Predispunere Risc de 2
a evita prevenire a i infectios la afectiuni complicatii
pericole accidentelor, Bolii pulmonare
Mediu
salubriu,calitate
a si umiditatea
aerului,tempe
Ratura adecvata
a incaperii
11.Nevoia de Manifestari de - - - 1
a fi bucurie,luare de
preocupat in decizii,stima de
vederea sine,multumire
realizarii fata de succesele
sale
12.Nevoia de destindere Bolii Neefectuarea Dificultate 2
a se recrea Epuizarii de activitati a de a se
recreative recrea
13.Nevoia de Urmeaza o - - - 1
a actiona religie,
conform spiritualitate
propiilor
convingerisi
de a practica
religia
14.Nevoia de deprinderea Starii de Lipsa de Dificultate 2
a invata sa-si rau cunostinte a de a
pastreze invata si
sanatatea intelege
Nivel de dependenta :27 pct,niv 2,pact dependent moderat

Nevoi fundamentale afectate :


1.Nev.de a comunica
2.nev.de a respira si a avea o buna circulatie
3.nev.de a bea si a manca
4.nev.de a se misca si a avea o buna postura
5.nev.de a dormi si a se odihni
6.nev.de a se imbraca si dezbraca
7.nev.de a mentine temperatura corpului in limite normale
8.nev.de a fi curat si ingrijit si de as proteja tegumentele si mucoasele
9.nev.de a evita pericole
10.nev.de a se recrea
11.nev.de a invata sa-si pastreze sanatate.

Diagnostic nursing (PES si NANDA)

1.Pac.prez comunicare ineficienta la nivel afectiv din cauza spitalizarii manif.prin teama si
anxietate.

2.Pac.prez. comunicare ineficienta la nivel senzorial din cauza bolii si a epuizarii


manif.prin dificultatea de a vorbii.

3.Pac.prez alterarea respiratiei si a circulatieidin cauza procesului infectios si a durerilor la


plamani manif.prin tahipnee(30r/min),tahicardue(100p/min),HTA(160/100mmHg).

4.Pac.prez. dificultatea de a se alimenta si hidrata din cauza durerilor,a epuziarii si a


procesului infectios manif prin dificultatea de a mesteca,de amnaca singura,absenta
gustului si mirosului.

5.Pac.prez imobilitate din cauza starii de rau si epuizarii manif prin dificultatea de as
misca capul si de a se deplasa.

6.Pac.prez.dificultatea de a se odihni din cauza durerilor manif prin somn neodihnitor.

7.Pac prez dificultatea de a se imbraca si dezbraca din cauza durerilor,epuizarii si starii de


rau manif prin dificultatea de as misca membrele,de as lua imbracamintea,de a se incheia
si incalta.
8.Pac prez hipertermie din cauza procesului infectios manif prin subfebrilitate(37℃).

9.Pac prez dificultatea de a se ingriji din cazua starii de rau manif prin dificultatea de a se
igieniza corespunzator.

10.Pac prezinta risc de complicatii din cauza procesului infectios si a bolii manif prin
predispunere la afectiuni pulmonare.

11.Pac prez dificultatea de a se recrea din cauza bolii si epuizarii manif prin neefectuarea
de activitati recreative.

12.Pac pre dificultatea de a invata si intelege din cauza starii de rau manif prin lipsa de
cunostinte.

3.Planificarea îngrijirilor

3.1Obiective
1.Pac.sa prezinte stare de bine la nivel psihic si moral pe parcursul spitalizarii.
2.Pac. sa poata vorbi cu usurinta in decursul unei zile.
3.Pac sa respire cu usurinta si sa prezinte functiile vitale in limite normale in
decursul a 3 ore.
4.Pac.sa se alimenteze si hidrateze cu usurinta in decursul a 3 zile.
5.Pac.sa se poata deplasa si misca cu usurinta in decursul a 3 zile.
6.Pac sa se odihneasca corespunzator in decursul a 3 zile.
7.Pac sa se imbrace si dezbrace cu usurinta in decursul a 3 zile.
8.Pac sa prezinte temperatura in limite normale in decursul a 2 ore.
9.Pac sa se ingrijeasca corespunzator in decursul a 3 zile.
10.Pac sa fie ferita de complicatii pe parcursul spitalizarii.
11.Pac sa se recreeze pe parcursul spitalizarii.
12.Pac.sa capete cunostinte despre sine si starea sa de sine pe parcursul
spitalizarii.

3.2 Intervenţii
1.Linistesc pacienta cu privire la starea sa,ii arat cazuri similare care s-au
vindecat,familiarizez bolnava cu mediul ambiant,asigur un mediu linistit, port
discutii libere cu aceasta,ii castig increderea,o sustin psihic si moral,o ajut sa
depaseasca momentele dificile,ii explic fiecare interventie si necesitate
2. Cercetez modalitatea de comunicare a pacientei,ii furnizez mijloace de
comunicare,administrez medicatia prescrisa de medic.
3. Linistesc pacienta,o invat exercitii respiratorii,o sfatuiesc sa aiba o pozitie
favorabila respiratiei in pozitia sezand,asigur aer curat si umed,masor
frecventa respiratorie a pacientei cand aceasta doarme
Z1:R=30r/min
Z2:R=25r/min
Z3:R=20r/min
Z4:R=18r/min
Ii masor functiile vitale
Z1:TA=160/100mmHg,P=100p/min
Z2:TA=140/90mmHg,P=90/min
Z3:TA=130/80mmHg,P=80p/min
Z4:TA=130/80,P=70p/min.
pregatesc pacienta pentru investigatii :ECG si analize de sange,ii explic
fiecare tehnica si interventie,recoltez sangeii pun branula,administrez
tratamentul prescris de medic:agocalmin i.v,paracetamol i.v,remdesivir i.v si
daca este necesar si gentamicina i.v .
4.Administrez hranirea parenterala,administrez gluzoca cu vitamine si saruri
minerale pana pacienta se poate alimenta singura,cantaresc pacienta,stabilesc
cu aceasta un regim alimentar adecvat bogat in fructe si legume
verzi,hiposodat,intocmesc un program alimentar, asigur hidratarea
corespunzatoare in special cu ceaiuri,urmaresc circuitul
alimentelor,administrez tratamentul prescris de medic.
5. Ajut pacienta sa se miste si sa se deplaseze,o invat miscari usoare de
recuperare a miscarilor membrelor ,planific un program adecvat de exercitii
in functie de capacitatea sa,o invat sa utilizeze diferite aparate de sustinere si
ajutor,ii fac masaje la nivelul extremitatilor afectate,o ajut sa-si satisfaca
fiecare nevoie,administrez tratamentul prescris de medic.
6. Linistesc pacienta,o invat importanta unei bune odihne,ii asigur climat
corespunzator confortului,ii administrez lichide calde inaite de culcare,la
nevoie ii administrez la indicatia medicului sedative precum
optisomn,urmaresc starea pacientei.
7. Ajut pacienta sa se imbrace si dezbrace,sugerez anumite deprinderi ale
vesmintelor,sugerez hainele pe capse ,usoare si comode.
8. Aerisesc incaperea,asigur imbracaminte lejera,aplic comprese reci pe zona
frontala,aplic frectii si masaje,in caz de frisoane incalzesc
pacienta,administrez antitermice precum agocalmin iv.,masor temperatura
corpului la nivel axilar,notez temperatura in foaia de temperatura.
Z1:T=37℃
Z2:T=37℃
Z3:T=36℃
Z4: T=36℃
9.Ajut pacienta sa se igienizeze ,o ajut sa se spele,sa-si pieptene parul,o invat
deprinderi noi de curatare,asigur vesminte curate si lenjerii curate de corp si
pat,o schimb de cate ori este necesar.
10.Asez pacienta in salon in fuctie de afectiunile sale,indepartez orice factor de
risc,efectuez radiografie pulmonara,urmaresc zilnic functiile vitale si
respiratia,la nevoie administrez oxigen pentru usurarea respiratiei si
functionari plamanilor,ajut pacienta sa-si satisfaca fiecare nevoie,o sustin
psihic s moral,o ajut sa depaseasca momentele dificile,administrez
tratamentul prescris de medic.
11. Observ placerile si pasiunile pacientei,recomad activitati recreative
precum terapia muzicala,vizionarea de filme si animatii desenate, sustin
pacienta psihic si moral.
12. Port discutii libere cu pacienta,ii explic importanta unei vieti
sanatoase,importanta desfasurarii sfaturilor medicale,o invat cum sa evite
pericolele si sa duca o viata adecvata si frumoasa in raport cu problema sa,o
sustin si ii acord incredere de sine.
4.Aplicarea îngrijirilor

Problema Obiective Intervenţii autonome/ delegate Evaluare


1.Com Pac.sa Linistesc pacienta cu privire la Z1:10.09.2020
ineficienta la prezinte stare starea sa,ii arat cazuri similare care
Pac prezinta
niv afectiv de bine la s-au vindecat,familiarizez bolnava teama,anxietate
nivel psihic si cu mediul ambiant,asigur un mediu Pe parcursul
moral pe linistit, port discutii libere cu urmatoarelor 3 zile
parcursul aceasta,ii castig increderea,o sustin11,12,13.09.2020
spitalizarii. psihic si moral,o ajut sa depaseasca Pacienta a capatat
momentele dificile,ii explic fiecare incredere este
interventie si necesitate linistita
coopereaza cu
personalul este
optimista
2.Com Pac. sa poata Cercetez modalitatea de comunicare Z1:10.09.2020
ineficienta la vorbi cu a pacientei,ii furnizez mijloace de Pac.nu poate vorbi
nivel usurinta in comunicare,administrez medicatia nu se poate
senzorial decursul unei prescrisa de medic. exprima cu
zile. usurinta
Z2:11.09.2020
Pac prezinta stare
amelioarata leaga
propozitii
Z3:12.09,2020
Pac se poate
exprima cu
usurinta
Z4:13.09.2020
Pac prezinta stare
de bine se poate
exprima vorbeste
clar si cu usurinta
3.Alterarea Pac sa respire Linistesc pacienta,o invat exercitii Z1:10.09.2020
respiratiei si cu usurinta si respiratorii,o sfatuiesc sa aiba o Pac prezinta
a circulatiei sa prezinte pozitie favorabila respiratiei in respiratie
functiile vitale pozitia sezand,asigur aer curat si anevoiasa,greoaie,
in limite umed,masor frecventa respiratorie a palpitatii
normale in pacientei cand aceasta doarme Z2:11.09.2020
decursul a 3 Z1:R=30r/min Pac prezinta stare
ore. Z2:R=25r/min amelioarata
Z3:R=20r/min respiratie,
Z4:R=18r/min Tensiunea si
Ii masor functiile vitale pulsul scazute spre
Z1:TA=160/100mmHg,P=100p/min limite normale
Z2:TA=140/90mmHg,P=90/min Z3:12.09.2020
Z3:TA=130/80mmHg,P=80p/min Pac prezinta
Z4:TA=130/80,P=70p/min. respiratie,puls si
pregatesc pacienta pentru tensiune aproape
investigatii :ECG si analize de normale
sange,ii explic fiecare tehnica si Z4:13.09.2020
interventie,recoltez sangeii pun Pac prezinta stare
branula,administrez tratamentul de bine ,poate
prescris de medic:agocalmin respira cu usurinta
i.v,paracetamol i.v,remdesivir i.v si Nu mai prezinte
daca este necesar si gentamicina i.v circulatie
neadecvata
4.Dific de a Pac.sa se Administrez hranirea Z1:10.09.2020
se alimenta si alimenteze si parenterala,administrez gluzoca cu Pac nu se poate
hidrata hidrateze cu vitamine si saruri minerale pana alimenta si hidrata
usurinta in pacienta se poate alimenta singura
decursul a 3 singura,cantaresc pacienta,stabilesc Z2:11.09.2020
zile. cu aceasta un regim alimentar Pac se alimenteaza
adecvat bogat in fructe si legume pe cale parenterala
verzi,hiposodat,intocmesc un prezinta stare
program alimentar, asigur ameliorata
hidratarea corespunzatoare in In urmatoarele 2
special cu ceaiuri,urmaresc circuitul zile 12 si
alimentelor,administrez tratamentul 13.09.2020 pac
prescris de medic. sealimenteaza
singura cu
alimente solide si
lichide,prez
satietate
5.Imobilitate Pac.sa se Ajut pacienta sa se miste si sa se Z1:10.09.2020
poata deplasa deplaseze,o invat miscari usoare de Pac nu se poate
si misca cu recuperare a miscarilor misca si deplasa
usurinta in membrelor ,planific un program Z2:11.09.2020
decursul a 3 adecvat de exercitii in functie de Pac executa
zile. capacitatea sa,o invat sa utilizeze miscari pasive cu
diferite aparate de sustinere si ajutor
ajutor,ii fac masaje la nivelul Z3:12.09.2020
extremitatilor afectate,o ajut sa-si Pac se ridica din
satisfaca fiecare nevoie,administrez pat,executa
tratamentul prescris de medic. miscari usoare
active fara ajutor
Z4:13.09.2020
Pac se poate misca
si deplasa cu
usurinta singura
6.Dific de a Pac sa se Linistesc pacienta,o invat Z1:10.09.2020
se odihni odihneasca importanta unei bune odihne,ii Pac nu se poate
corespunzator asigur climat corespunzator odihni
in decursul a 3 confortului,ii administrez lichide corespunzator
zile. calde inaite de culcare,la nevoie ii Urmatoarele 3 zile
administrez la indicatia medicului pacienta se
sedative precum optisomn,urmaresc odihneste pe
starea pacientei. 11.09.2020 cu
ajutorul unui
sedativ iar pe 12 si
13.09.2020 se
odihneste
singura ,prezinta
stare de odihna
7.Dific de a Pac sa se Ajut pacienta sa se imbrace si Z1:10.09.2020
se imbraca si imbrace si dezbrace,sugerez anumite Pac nu se poate
dezbraca dezbrace cu deprinderi ale vesmintelor,sugerez imbraca si
usurinta in hainele pe capse ,usoare si comode. dezbraca singura
decursul a 3 Z2:11.09.2020
zile. Pac prezinta stare
remediata este
ajutata la
schimbarea
hainelor
Urmatoarele 2 zile
12 si 13.09.2020
pacienta se poate
schimba singura
8.Hipertermie Pac sa Aerisesc incaperea,asigur Z1:10.09.2020
prezinte imbracaminte lejera,aplic comprese Pac prezinta
temperatura in reci pe zona frontala,aplic frectii si subfebrilitate
limite normale masaje,in caz de frisoane incalzesc Z2:11.09.2020
in decursul a 2 pacienta,administrez antitermice Pacienta prezinta o
ore. precum agocalmin iv.,masor noua crestere a
temperatura corpului la nivel temperaturii ,apoi
axilar,notez temperatura in foaia de ameliorarea
temperatura. acesteia dupa
Z1:T=37℃ administrarea de
Z2:T=37℃ agocalmin
Z3:T=36℃ Urmatorele 2 zile
Z4: T=36℃ 12 si 13.09,2020
pac prezinta stare
de bine fara febra
9.Dificultatea Pac sa se Ajut pacienta sa se igienizeze ,o Z1:10.09.2020
de a se ingriji ingrijeasca ajut sa se spele,sa-si pieptene Pac prezinta
corespunzator parul,o invat deprinderi noi de dificultatea de a se
in decursul a 3 curatare,asigur vesminte curate si ingriji singura
zile. lenjerii curate de corp si pat,o Z2:11.09.2020
schimb de cate ori este necesar. Pac este
spalata,schimbata
si ingrijita cu
ajutor
Urmatoarele 2 zile
starea pacientei
este aameliorata se
poate igieniza
10.Risc de Pac sa fie Asez pacienta in salon in fuctie de singura
complicatii ferita de afectiunile sale,indepartez orice Pe parcursul
complicatii pe factor de risc,efectuez radiografie spitalizarii
parcursul pulmonara,urmaresc zilnic functiile pacienta este ferita
spitalizarii. vitale si respiratia,la nevoie de complicatii,
administrez oxigen pentru usurarea Urmeaza
respiratiei si functionari tratamentul
plamanilor,ajut pacienta sa-si prescris de medic
satisfaca fiecare nevoie,o sustin nu prezinta
psihic s moral,o ajut sa depaseasca afectare si
momentele dificile,administrez complicatii ale
tratamentul prescris de medic. plamanilor
11.Dific de a Pac sa se Observ placerile si pasiunile Z1:10.09.2020
se recrea recreeze pe pacientei,recomad activitati Pac nu efectueaza
parcursul recreative precum terapia activitati
spitalizarii. muzicala,vizionarea de filme si recreative
animatii desenate, sustin pacienta Pe parcursul
psihic si moral. urmatoarelor 3 zile
de internare
11,12,13.09.2020
Pacienta initiaza
activitati
recreative,prezinta
stare de bine se
simte recreata
12.Dific de a Pac.sa capete Port discutii libere cu pacienta,ii Pe parcursul
invata si cunostinte explic importanta unei vieti spitalizarii
intelege despre sine si sanatoase,importanta desfasurarii pacienta a capatat
starea sa de sfaturilor medicale,o invat cum sa noi deprinderi si
sine pe evite pericolele si sa duca o viata informatii despre
parcursul adecvata si frumoasa in raport cu starea sa si virusul
spitalizarii. problema sa,o sustin si ii acord capatat,a invatat sa
incredere de sine. se fereasca de
complicatii si sa-si
mentina sanatatea
5. Evaluare

5.1 Externarea :

- Data externării:13.09.2020

- Starea la externare:remediata

- Diagnostic la externare:Epuizare post COVID

5.2 Bilanţul autonomiei la externare

1.Nev.de a comunica:Pacienta este linistita,optimista,ii ajuta pe cei din jurul


sa cu situatii similare sa treaca peste momentele dificile,comunica
corespunzator,debit verbal usor si clar.

2.Nev de a respira si a avea o buna postura:Pac respira cu


usurinta,R=18r/min,TA=130/80,P=70p/min,nu mai prezinta palpitatii,dureri
in piept
3.Nev de a bea si a manca:Pac se alimenteaza corespunzator singura,fara
stare de rau,prezinta satietate .

4.Nev de a se misca si a avea o buna postura:Pac se poate misca si deplasa


singura,fara dureri.

5.Nev de a dormi si a se odihni:Pac se odihniste corespunzator doarme si pe


timpul zilei

6.Nev de a se imbraca si dezbraca:Pac se imbraca si dezbraca singura fara


dificultate.

7.Nev de as mentine temperatura in limite normale:Pac nu mai prezinta stare


febrila.temperatura in limite normale de 36℃

8.Nev de a fi curat si ingrijit:Pac se poate igieniza singura,a capatat noi


deprinderi igienice.

9.Nev de a evita pericole:Pac urmeaza sfaturile medicale si tratamentul,evita


pericolele.

10.Nev de a se recrea:Pac executa activitati recreative:dans .

11.Nev de a invata sa-si pastreze sanatatea:Pac i inteles gravitatea bolii si


posibilele riscuri,a inteles cum sa se ingrijeasca si sa-si intretina
sanatatea,urmeaza sfaturile medicale si la randul ei ii ajuta pe cei cu afectiuni
asemanatoare.

5.3 Plan de recuperare( Recomandări la externare)

Se recomanda comunicarea cu familia,vizitele cu acestia,grija la eforturile


intense si oboseala,respectarea regimului alimentar bogat in fructe si legume
verzi,hidratarea cu ceaiuri in special de curcuma,efectuarea zilnica de miscari
active,plimbari exercitii fizice 2-3 ore in fiecare zi,evitarea contactului cu
persoane confirmate cu covid,la nevoie sa ia agocalmin pentru dureri si
posibila temperatura,sa ia zilnic de 2 ori pe zi paracetamol timp de 2
saptamani si mereu cand se simte slabita,sa ia vitamina C de 3 ori pe zi,sa
pastreze masurile de siguranta precum portul mastii si dezinfectarea,sa revina
la control dupa o luna.

S-ar putea să vă placă și