Sunteți pe pagina 1din 8

Tema X.

Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor locale.

1. Competenţa autorităţilor publice locale în domeniul fiscal.


2. Impozitul pe bunuri imobiliare.
3. Impozitul pentru folosirea resurselor naturale.
4. Taxele locale.

§1. Competenţa autorităţilor publice locale în domeniul fiscal.


Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează,
aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, avînd dreptul
în conformitate cu art.9 a Legii privind administrația publică locală să pună în aplicare taxe şi
impozite locale1 şi să stabilească cuantumul lor2. Competența de a pune în aplicare şi modifica
impozitele şi taxele locale, inclusiv stabilirea modului şi a termenelor de plată a acestora, precum
şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar este a consiliului local(municipal, orașenesc
etc.), se menționează în art.14 al legii, acesta luând deciziile date cu votul majorității deputaților
aleși.
Autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu Legea cu privire la finanțele
publice locale este responsabilă de elaborarea, aprobarea și executarea bugetului unității
administrativ-teritoriale date,3 acesta la rândul lui fiind format în majoritate din impozite și taxe.
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din
taxele locale prevăzute de lege, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile acesteia, acestea
modificânduse ori anulânduse de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu
adoptarea sau modificarea bugetului local. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale
monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat
și le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile din data adoptării acestora, aducândule şi la
cunoştinţă contribuabililor4.
De asemenea autoritățile administrației publice locale în conformitate cu art.293 Cod
Fiscal au obligația de a prezenta, trimestrial, inspectoratului fiscal de stat teritorial o informaţie
cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii, cărora le-au fost suspendate, anulate,
retrase autorizaţiile sau la care au expirat termenele de valabilitate a acestora.
Autoritățile administraței publice locale mai au dreptul în conformitate cu art.296 Cod
Fiscal să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295 Cod Fiscal; să
acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri la plata
taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

§2. Impozitul pe bunuri imobiliare.


Impozitul pe bunurile imobiliare este o plată obligatorie, în formă pecuniară achitată în
bugetul local de către persoanele fizice sau juridice ce au în proprietate sau posesie bunuri
imobiliare şi anume terenuri, clădiri, construcţii, apartamente, case și alte încăperi a căror
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor.
Subiectii impunerii în conformitate cu art. 277 al Codului Fiscal sunt persoanele fizice şi
persoanele juridice rezidente și nerezidente ce au în proprietate bunuri imobiliare sau în posesie,
gestiune sau folosință bunuri imobile pe teritoriul R.Moldova proprietate a statului sau a
unităților administrative-teritoriale. Sunt subiecți ai impunerii, conform aceiași norme juridice și
arendașii terenurilor agricole, dacă contractual de arendă nu prevede altfel.

1
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, în conformitate cu art.297 Cod fiscal nu are dreptul să
aplice alte taxe locale decît cele prevăzute în Titlu VII – Taxele locale a Codului fiscal.
2
Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006//M. Of. al R. Moldova nr.32-35 din 09.03.2007.
3
Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003//M. Of. al R. Moldova nr.248-253 din 19.12.2003.
4
Codul Fiscal al R.Moldova, art. 297.
Obiect al impunerii sunt bunurile imobiliare menţionate anterior, inclusiv terenurile,
indifirent de locaţia şi destinaţia acestora cât şi acele bunuri care se află în construcţie mai mult
de 50 %, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie5.
Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare într-o unitate administrativ-
teritorială data sunt adoptate anual prin Decizia organului deliberativ local(Consiliu local,
Consiliu municipal etc.). Aceștea stabilesc cotele în conformitate cu art. 280 al Codului Fiscal şi
anume pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă între 0.05 % şi 0.3 % din valoarea
bunurilor imobiliare; pentru cele cu altă destinație – 0,1 %.
Responsabil de calcularea impozitului pe bunurile imobiliare este în cazul persoanei
fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat și a gospodăriei țărănești - a serviciului de
colectare a impozitelor și taxelor, care calculează suma impozitului şi expediază contribuabilului
avizul de plată; în cazul persoanei fizice ce practică activitatea de antreprenoriat și a celor
juridice - însuşi aceștea, urmând a calcula și achita desinestătător impozitul pe venit.
Termenul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare este în două rate egale până la 15
august şi 15 octombrie însă, acei contribuabili ce vor achita impozitul până la 30 iunie vor avea o
reducere de 15 % din suma acestuia6.
Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării o face Organul Cadastral care odată
la 3 ani reevaluiază bunurile imobile.
Sunt scutiţi total de plata impozitului pe bunurile imobiliare în conformitate cu art. 283 al
Codului Fiscal autorităţile publice finanţate din buget, societatea orbilor, surzilor, invalizilor,
instituţiile penitenciare, organizaţiile religioase, misiunile diplomatice etc. Deasemenea au scutiri
parţiale la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare în conformitate cu anexa la titlul VI al
Codului Fiscal persoanele invalide, familiile celor decedaţi în război, celor ce au participat la
lichidarea avariei de la Cernobâl în dependenţă de preţul imobilului şi amplasarea acestuea etc.

§ 3. Taxele pentru folosirea resurselor naturale.


Taxele pentru folosirea resurselor naturale sunt acele taxe ce se achită de personele fizice
înregistrate ce practiceă activitatea de antreprenoriat sau persoanele juridice care folosesc
resursele naturale şi anume extrag apa, efectuează exploarări geologice, prospecţiuni geologice,
extrag minereuri utile, folosesc spaţiul subteran în scopul construcţiilor obiectivelor subterane
etc.
Sistemul taxelor pentru folosirea resurselor naturale în R.Moldova este alcătuit din
următoarele taxe:
Taxa pentru apă, este acea taxă ce se achită de persoanele juridice şi fizice înregistrate în
calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor sau utilizează apa la hidrocentrale.
Aceştea calculează taxa pentru apă desinestatator şi o vireaza în bugetul local. Cota acestei taxe
constitue 30 bani pentru 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor, 16 lei pentru 1 m³ pentru cei ce o
îmbuteliază şi 16 bani pentru fiecare 10 m³ de apă folosită de către hidrocentrale. Taxa nu se
achită pentru apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru
prevenirea acţiunii dăunătoare a acestor ape; apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice
şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; apa extrasă pentru stingerea incendiilor
sau livrată pentru aceste scopuri; apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor,
invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora; apa extrasă de
întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora7.
Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice este taxa ce se achită de către
persoanele fizice sau juridice, care efectuează cercetări, pe teren şi în laborator pentru a
descoperi şi a localiza zăcămintele de minerale utile dintr-o regiune, şi nu sunt finanţate din
buget. Aceştea calculează taxa desinestătător, din valoarea contractuală a lucrărilor, şi o virează

5
Codul Fiscal al R. Moldova, art.278.
6
Codul Fiscal al R. Moldova, art.282.
7
Codul Fiscal al R. Moldova, art.302-306, Anexa nr.1.
pe contul bugetului unităţii administrative-teritoriale până la începerea lucrărilor de prospecţiuni
geologice. Cota constituie 2 % din suma contractului de efectuare a prospecţiunilor geologice8.
Taxa pentru efectuarea exploarărilor geologice este acea taxă care se achită de către
persoanele fizice sau juridice, care fac cercetări geologice şi geofizice pentru a afla adâncimea
zăcămintelor minerale, preciza structura acestora, cantitatea, calitatea lor etc., cu excepţia
instituţiilor finanţate din buget. Taxa se calculează de către plătitor desinestătător, din valoarea
contractuală a lucrărilor şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la
începerea lucrărilor de explorări geologice. Cota taxei pentru efectuarea explorărilor geologice se
stabileşte în mărime de 5 % din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor9.
Taxa pentru extragerea mineralelor utile este acea taxă care se achită de către
persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile şi anume a
nisipului, argilei, gipsului, petrolului, gazului, calcarului etc. Taxa se calculează desinestătător de
plătitor, din costul mineralelor utile extrase şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale
pentru fiecare trimestru separat. Cotele sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Titlu VIII al Codului
Fiscal şi constituie: 20 % pentru petrol şi gaz, 10 % pentru ghips şi gresie, 7 % pentru piatră,
nisip, argilă, calcar etc. Sunt scutiți de taxa pentru extragerea minereurilor utile întreprinderile
din sistemul peniutenciar10.
Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiilor obiectivelor
subterane este acea taxă achitată de către persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător care folosesc
spaţiile subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate
extracţiei mineralelor utile. Taxa se calculează de către plătitor desinestătător, din valoarea
contractuală a lucrărilor de construcţie a obiectivului şi se achită integral la bugetul unităţii
administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de construcţie. Cota taxei constituie 3% din
valoarea contractuală a lucrărilor de construcţie a obiectivului. Sunt scutiți de taxa data
întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare
ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită11.
Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de
întreprinzător este acea taxă achitată de către persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător care au în
proprietate sau posesie construcţii subterane altele decît cele destinate extracţiei mineralelor
utile. Taxa se calculează desinestătător de către contribuabil, din valoarea de bilanţ a
construcţiilor şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru
separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor. Cota taxei constituie 0,2 %
din valoarea de bilanţ a construcţiei subterane. Sunt scutite de taxa data întreprinderile din cadrul
sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi
educaţională deosebită12.
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior este acea taxă care se achită de către beneficiarii
forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare. Obiect al impunerii este volumul lemnului eliberat pe picior la tăierile din pădurile
fondului forestier şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia. Cotele taxei se stabilesc în funcţie
de specia forestieră, grupa materialului lemnos şi destinaţia lemnului eliberat pe picior, potrivit
anexei nr.3 la titlul VIII Cod Fiscal şi constituie de ex: 25 lei m3 de lemn mare de specie salcâm;
16 lei m3 pin; 14 lei m3 molid etc13.

8
Codul Fiscal al R. Moldova, art.307-310.
9
Codul Fiscal al R. Moldova, art.311-314.
10
Codul Fiscal al R. Moldova, art.315-319.
11
Codul Fiscal al R. Moldova, art.320-324.
12
Codul Fiscal al R. Moldova, art.325-329.
13
Codul Fiscal al R. Moldova, art.330-333.
Sunt scutite de taxa pentru lemnul eliberat pe picior, în conformitate cu art. 334 Cod
Fiscal întreprinderile silvice în situația efectuării tăieturilor de reconstrucţie ecologică, a celor de
conservare şi a celor de produse secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de
cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor
calamităţilor naturale, precum şi a altor lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor etc.

§ 4. Taxele locale.
Taxele locale sunt acele taxe specificate la Capitolul VII a Codului Fiscal care pe lângă
impozitul pe bunurile imobiliare, taxele pentru folosirea resurselor naturale formează bugetele
locale. În competenţa autorităţilor locale intră adoptarea acelor taxe locale din Codul Fiscal care
sunt necesare în unitatea administrativ teritorială în cauză şi stabilirea cotelor acestora.
Reglementarea normativă a taxelor locale este Legea privind finanţele publice locale14;
Hotărârea Guvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriei15; Instrucţiunea Ministerului Finanţelor privind modul de percepere de
la populaţie şi transferare în buget a impozitelor şi taxelor locale de către primării16.
Instituirea taxelor locale şi cotele concrete ale acestora cum și am menționat anterior este
de competenţa consiliile locale acestea neavând dreptul de a aplica alte taxe decât cele prevăzute
de Codul Fiscal. La aplicarea taxelor locale autoritatea locală trebuie să ea în consideraţie
necesităţile unităţii administrative-teritoriale cât şi cotele maxime ale acestora prevâzute în anexa
la Titlul VII a Codului Fiscal17.
Sistemul taxelor locale în Republica Moldova este alcătuit din următoarele taxe:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;
l) taxa pentru dispozitivele publicitare.
Se scutesc de plata taxelor locale, în conformitate cu art.295 Cod Fiscal
a) tuturor taxelor locale
- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
- misiunile diplomatice, organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
- Banca Naţională a Moldovei;
b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale-
organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului
de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ- teritoriale;
c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - producătorii şi difuzorii de
publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
d) taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au

14
Legea privind finanţele publice localenr. 397-XV din 16.10.2003 // M. Of. al R. Moldova Nr. 248 din 19.12.2003.
15
Hotărârea Guvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul
primăriei// M. Of. al R. Moldova Nr.191-195 din 05.09.2003.
16
Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.4 din 07.12.1999 privind modul de percepere de la populaţie şi transferare în
buget a impozitelor şi taxelor locale de către primării // M. Of. al R. Moldova Nr.12 din 03.02.2000.
17
Codul Fiscal al R.Moldova, art.297.
atins vîrsta de pensionare;
e) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - persoanele
care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează
sicrie, coroane, flori false, ghirlande.
Taxa pentru amenajarea teritoriului este acea plată în bugetul local achitată de
persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază
impozabilă(salariaţi, fondatori), pentru amenajarea localităţii, aceasta achitânduse în dependenţă
de numărul salariaţilor şi fondatorilor până la ultima zi a lunii următoare trimestrului gestionat 18.
Cota maximă a taxei pentru amenajarea teritoriului în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod
Fiscal constituie 80 lei, stabilirea cotei cocrete fiind la discreția administrațiilor publice locale,
aceasta în mun.Chișinău find de 80 lei anual pentru fiecare salariat și fondator, dacă ultimul nu
este angajat a întreprinderii fondate.
Taxa pentru organizarea licitaţiilor, loteriilor este acea taxă care se achită de persoanele
juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor
din valoarea bunurilor declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise, baza impozabilă a
acesteia constituind-o veniturile din vânzarea bunurile declarate la licitaţie sau biletele de
loterie19. Cota maximă a taxei pentru organizarea licitațiilor, loteriilor în confomitate cu anexa la
Titlul VII Cod Fiscal constituie 0,1%, stabilirea cotei cocrete fiind la discreția administrațiilor
publice locale, aceasta în mun.Chișinău find de 0,1%.
Taxa pentru amplasarea publicităţii este acea plată achitată de persoanele juridice sau
persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii
publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice,
reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV,
internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor). Obiectul impozabil constituie serviciile de
plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice,
video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace
cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), precum şi afişele,
pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea
exterioară. Baza impozabilă o constituie veniturile din vânzări ale serviciilor de plasare sau
difuzare a publicităţii prin intermediul mijloacelor specificate20. Cota maximă a taxei pentru
amplasarea publicității în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod Fiscal constituie 5 %, stabilirea
cotei cocrete fiind la discreția administrațiilor publice locale, aceasta în mun.Chișinău find de 5
%.
Taxa pentru folosirea simbolicii locale este acea taxă achitată de persoanele juridice sau
fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele
fabricate, obiectul impunerii fiind produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală, iar
baza impozabilă - venitul din vînzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală21.
Cota maximă a taxei pentru folosirea simbolicii locale în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod
Fiscal constituie 0,1 %, stabilirea cotei cocrete fiind la discreția administrațiilor publice locale,
aceasta în mun.Chișinău find de 0,1 %.
Taxa pentru unităţile comerciale este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări
servicii de deservire socială, obiectul impunerii fiind unităţile de comerţ şi/sau de prestări
servicii de deservire socială iar baza impozabilă - suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau
de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor
prestate22. Cota maximă a taxei pentru unitățile comerciale în confomitate cu anexa la Titlul VII
Cod Fiscal constituie pentru mun.Chișinău - 18000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ

18
Codul Fiscal al R. Moldova, art.290, al. 1, p.a); art.291, al. 1, p.a); Anexa la Cap. VII, p. a).
19
Codul Fiscal al R. Moldova, art. 290, al. 1, p.b); art.291, al. 1, p.b); Anexa la Cap. VII, p. b).
20
Codul Fiscal al R. Moldova, art. 290, al. 1, p.c); art.291, al. 1, p.c); Anexa la Cap. VII, p. c).
21
Codul Fiscal al R. Moldova, art. 290, al. 1, p.d); art.291, al. 1, p.d); Anexa la Cap. VII, p. d).
22
Codul Fiscal al R. Moldova, art. 290, al. 1, p.e); art.291, al. 1, p.e); Anexa la Cap. VII, p. e).
şi/sau de prestări servicii de deservire socială și 100000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ
şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000. Pentru mun.Bălți și
Comrat - 11000 lei anual pentru I categorie și - 75000 lei anual pentru a doua categorie și pentru
celelalte orașe și sate - 7000 lei anual pentru I categorie și
- 23000 lei anual pentru a doua categorie.
Taxa de piaţă este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fizice înregistrate în
calitate de întreprinzător-administrator al pieţei în dependent de mărimea pieței, obiectul
impozabil fiind suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei 23. Cota
maximă a taxei de piață în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod Fiscal constituie în
mun.Chișinău 96 lei anual pentru fiecare metru pătrat; în mun.Bălți - 60 lei anual pentru fiecare
metru pătrat și în alte orașe și sate câte 30 lei anual pentru fiecare metru pătrat fiind la discreția
administrațiilor publice locale stabilirea cotelor concrete.
Taxa pentru cazare este acea taxă achitată de persoanele juridice sau fizice, înregistrate
în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare din venitul din vînzări a serviciilor
prestate de structurile cu funcţii de cazare, obiectul impozabil fiind serviciile prestate de
structurile cu funcţii de cazare24. Cota maximă a taxei pentru cazare în confomitate cu anexa la
Titlul VII Cod Fiscal constituie 5 %, stabilirea cotei concrete fiind la discreția administrațiilor
publice locale, aceasta în mun.Chișinău fiind 5 %.
Taxa balneară este taxa achitată de persoanele juridice sau fizice, înregistrate în
calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament din venitul din vînzări a
biletelor de odihnă şi tratament, obiectul impozabil fiind biletele de odihnă şi tratament25. Cota
maximă a taxei balnearre în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod Fiscal constituie 1 %,
stabilirea cotei concrete fiind la discreția administrațiilor publice locale, aceasta în or.Cahul
constituind 1 % din venitul de la vânzarea biletelor de odihnă și tratament.
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto este taxa achitată de persoanele
juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport
auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) în dependenţă de
numărul de locuri în unitatea de transport, obiectul impozabil constituindul unitatea de transport,
în funcţie de numărul de locuri26. Cota maximă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport
auto constituie lunar, 500 de lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de pînă la 8
locuri inclusiv; lunar, 1000 de lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de la 9 la 16
locuri inclusiv; lunar, 1500 de lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de la 17 la 24
de locuri inclusive; lunar, 1900 lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de la 25 la
35 de locuri inclusive; lunar, 2100 lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de peste
35 de locuri, administrațiile publice locale având dreptul de a le micșora prin deciziile consiliilor
locale.
Taxa pentru parcare este acea taxă achitată de către persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare şi se achită în
dependenţă de suprafaţa parcării, obiectul impozabil fiind însăşi parcarea iar baza impozabilă -
suprafaţa parcării calculată în m227. Cota maximă a taxei pentru parcare în confomitate cu anexa
la Titlul VII Cod Fiscal constituie 16 lei anual pentru fiecare m2, stabilirea cotei concrete fiind la
discreția administrațiilor publice locale, aceasta în mun.Chișinău constituind 12 lei anual pentru
fiecare m2.
Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor este acea taxă
achitată de persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea
produselor şi/sau prestarea serviciilor şi anume chioşcurile, gheretele, frigiderele, tonetele,

23
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.f); art.291, al. 1, p.f); Anexa la Cap. VII, p. f).
24
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.g); art.291, al. 1, p.g); Anexa la Cap. VII, p. g).
25
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.h); art.291, al. 1, p.h); Anexa la Cap. VII, p. h).
26
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.i); art.291, al. 1, p.i); Anexa la Cap. VII, p. i).
27
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.j); art.291, al. 1, p.j); Anexa la Cap. VII, p. j).
tarabele, unităţile de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate28. Taxa
pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor se achită trimestrial, pînă în
ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar, în dependenţă de suprafaţa ocupată de
unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor
comercializate şi/sau serviciilor prestate29. Cota maximă a taxei pentru unităţile stradale de
comerţ şi/sau de prestare a serviciilor în confomitate cu anexa la Titlul VII Cod Fiscal constituie
200 lei anual pentru fiecare m2, stabilirea cotei concrete fiind la discreția administrațiilor publice
locale, aceasta în mun.Chișinău constituind pentru gherete 200 lei m2; pentru automagazine
spacializate până la 10 m2 – 2000 lei; pentru tonetă până la 4 m2 – 800 lei, de la 4 la 6 m2 –
1200 lei etc.
Taxa pentru dispozitivele publicitare este taxa achitată de persoanele juridice sau
persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sînt proprietari de afişe, pancarte,
panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, aceasta achitânduse
trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar în dependenţă de
suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar30, cota maximă a taxei pentru dispozitivele
publicitare urmând a fi cel mult 300 lei anual pentru fiecare m2.

Subiecte pentru autoevaluare


1. Stabiliți competența autorităților publice locale în domeniul fiscal.
2. Identificați drepturile administrațiilor publice locale în domeniul fiscal.
3. Expuneți elementele impozitului pe bunurile.
4. Expuneți elementele taxei pentru apă.
5. Expuneți elementele taxei pentru efectuarea prospecțiunilor geologice.
6. Expuneți elementele taxei pentru efectuarea exploarărilor geologice.
7. Expuneți elementele taxei pentru extragerea minereurilor utile.
8. Expuneți elementele taxei pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției
obiectivelor subterane.
9. Expuneți elementele taxei pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul
desfășurării activității de întreprinzător.
10. Expuneți elementele taxei pentru lemnul eliberat pe picior.
11. Expuneți elementele taxei pentru amenajarea teritoriului.
12. Expuneți elementele taxei de organizare a licitațiilor și loteriilor.
13. Expuneți elementele taxei pentru plasarea publicității.
14. Expuneți elementele taxei de aplicare a simbolicii locale.
15. Expuneți elementele taxei pentru unitățile comerciale și prestări de servicii de deservire
socială.
16. Expuneți elementele taxei de piață.
17. Expuneți elementele taxei pentru cazare.
18. Expuneți elementele taxei balneare.
19. Expuneți elementele pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul
municipiilor, orașelor și satelor.
20. Expuneți elementele taxei pentru parcare.
21. Expuneți elementele taxei pentru unitățile stradale de comerț și prestare a serviciilor.
22. Expuneți elementele taxei pentru dispozitivele publicitare.

Bibliografie
Literatura recomandată:
1. Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, Editura Museum, Chişinău, 2001.

28
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.o); art.291, al. 1, p.o);
29
Anexa la Cap. VII, p. o).
30
Codul Fiscal al R. Moldova, art. art. 290, al. 1, p.q); art.291, al. 1, p.q); Anexa la Cap. VII, p. q).
2. Armeanic A., Drept fiscal, Suport didactic, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2013.
3. Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

Acte legislative și normative:


1. Codul Fiscal al R. Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997 // republicat în M. Of. al R.
Moldova din 25.03.2005, ediţie specială.
2. Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006//M. Of. al R. Moldova
nr.32-35 din 09.03.2007.
3. Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003//M. Of. al R. Moldova nr.248-
253 din 19.12.2003.Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // M.
Of. al R. Moldova Nr. 248 din 19.12.2003.
4. Hotărârea Guvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriei// M. Of. al R. Moldova Nr.191-195 din 05.09.2003.
5. Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.4 din 07.12.1999 privind modul de percepere de la
populaţie şi transferare în buget a impozitelor şi taxelor locale de către primării // M. Of. al R.
Moldova Nr.12 din 03.02.2000.

S-ar putea să vă placă și