Sunteți pe pagina 1din 3

CERINȚE

pe parcursul pregătirii la masterat - MFPP


 Conform programei disciplinei, se vor realiza teme de cercetare, cu analize
teoretice și practice, studii de caz și date concrete, finalizate într-un proiect,sub
îndrumarea profesorului titular . Este recomandat ca lucrarea să întrunească toate
condițiile pentru a putea să fie publicată în reviste de specialitate, susținută la
conferințe științifice, inclusă în contracte (cu mediul socio-economic, proiecte
europene, naționale etc., preferabil depuse anterior susținerii examenului).
CERINȚE OBLIGATORII
Proiect pentru examen
Proiectul va aborda o temă adecvată conținutului disciplinei și va fi structurat
pe patru părți, după cum urmează:
 
1. Sursele bibliografice cele mai importante (selecţie de 2-4 titluri) studiate de
masterand, relevante pentru tema lucrării, iar la fiecare autor (document)
selectat, se vor sintetiza principalele idei (1 pag.)
Referitor la tema dezvoltată în lucrare, este preferabil să se evidențieze articole
din reviste de specialitate, cărți, documente ale unor organisme (instituții
abilitate) naționale, regionale sau internaționale etc., din țară sau din străinătate,
cu precizarea autorului, a sursei care conține informația și ideea de bază,
elemente necesare pentru a se marca realizările anterioare pe domeniul vizat.
Această componentă a proiectului nu exclude bibliografia finală. Conținutul
temei - cu prezentarea planului lucrării și metodelor utilizate în cercetare: date
statistice, analize empirice, modele s.a. Se precizează aria de referință; aspecte
economice, financiare, sociale sau politice de actualitate sau în evoluție, până în
prezent; studii de caz la nivelul unei firme sau în plan național/european/global.
(4-6 pag.) Analize comparative (evidenţiate în planul lucrării)– cu alte
perioade (evoluții), cu alte țări, sisteme, firme sau cu alte concepte – cca. 2 pag.
4. Concluzii și propuneri la întreg proiectul, care să precizeze și elementele de
originalitate, contribuție personală, cercetare ştiinţifică ale lucrării, dacă poate fi
valorificat prin publicaţii, studii etc. în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică,
respectiv precizarea modalității prin care s-a realizat deja valorificarea.
 Proiectul trebuie să prezinte cuprinsul, adaptat temei tratate și disciplinei
de examen, în cadrul structurii menționate anterior și la final, toată
bibliografia studiată
– de asemenea, de câte ori se vor utiliza sursele bibliografice pe parcursul
prezentării, se vor trece la note de subsol.
 Proiectul trebuie să fie de circa 10 pagini, cât mai aplicativ şi cu date
actuale la nivel mondial, regional, naţional sau microeconomic, după caz și
să reprezinte efortul personal al studentului.
 Lucrările care sunt valorificate prin diferite modalități în cadrul cercetării
științifice, vor respecta cerințele impuse, de la caz la caz - conferință
științifică, revistă de specialitate, proiect etc.
 Respectarea cerințelor este obligatorie pentru promovarea examenului.
 
 Proiectul va fi transmis prin portalul Danubius Online, numai la secțiunea
dedicată (Assignments), cu document atasat denumit cu specializarea
masteratului si numele intreg al studentului (de exp. MFPP Ionescu Miruna
Ioana). Trebuie respectate termenele, altfel proiectul nu mai poate fi încărcat pe
platformă.
 Examinarea se va realiza conform programării stabilite
 Modalitățile de colaborare: direct, la cursuri și seminarii online sau folosind alte
instrumente de pe platforma Sakai.
 Temele propuse de profesor sunt complexe și orientative, acestea fiind
particularizate de student în funcție de studiile de caz concrete sau de alte
cercetări pe care acesta le realizează în cadrul lucrării.
 Studenții pot propune și alte teme adecvate disciplinei, în funcție de preocupările
practice sau de domeniul de interes al fiecăruiaOriginalitatea lucrării este
obligatorie, fiind posibile diferite metode de analiză a unor baze de date oficiale,
menționate ca sursă a datelor și care vor fi sintetizate, prelucrate și interpretate
de masterand, în funcție de subiectul abordat.
 Gradul de originalitate a lucrarii va fi verificat de profesor prin programul
specializat și prin alte instrumente adecvate, după caz iar dacă nu
corespunde standardelor, proiectul va fi notat cu calificative minime care
nu permit promovarea examenului.
Bibliografie
 1. Beaud Michel, Dostaler Gilles - Gândirea economica de după Keynes,
Ed. Eurosong et Book, Bucuresti, 2000
 2. Nicolae Dardac, Teodora Barbu - Monedă, bănci şi politici monetare,
Editura Didactica si Pedagogica, 2005
 3. Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, Ed.
Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi,2007.
 4. Dragomir Georgeta – Politici economice și financiare, Ediție revizuită şi
adăugită, Editura Universitară Danubius Galați, 2018-2019, ISBN 978-606-
533-523-3
 5. Dragomir Georgeta - Activitatea bancară şi riscul în economie –
coordonate în plan mondial şi naţional, E.D.P., Bucureşti, 2003
 6. Dragomir Georgeta – Mecanisme şi instituţii financiar-monetare, Ed.
Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2005
 7. Dumitru, Felicia ş.a. – Politici publice în spaţiul European - Târgovişte,
Editura Bibliotheca, 2009
 8. Dungaciu, D. (coord.) - Doctrine, strategii, politici, București, ISPRI,
2012
 9. Dobrescu Emilian -“Integrarea economică”, Ed. All Beck, Bucuresti,
2001
 10. Isarescu Mugur -“Reflecţii economice. Pieţe, bani, bănci”, Ed. Expert,
Bucuresti, 2000
 11. Manolescu, Gheorghe – Politici economice – concepte, instrumente,
experienţe, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
 12. Prisăcaru, Ghiorghi (coord.) - Politici comune ale Uniunii Europene.
Editura Universitară, Bucureşti, 2011
 13. Stoica Victor, Deaconu Petre – Bani şi credit. Teoriile monetare.
Administrarea banilor şi politica monetară, Ed. Economică, Bucureşti,
2003
 14. V. Turliuc – Politici monetare, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
 15. Vacarel I. – Politici economice financiare – de ieri şi de azi, Editura
Economica, Bucuresti, 1996
 16. Radu Vrânceanu, Daniel Daianu - România si Uniunea Europeana:
inflaţie, balanţa de plaţi, creştere economica, Ed. Polirom 2005

S-ar putea să vă placă și