Sunteți pe pagina 1din 4

Anul şcolar: 2019 - 2020 Avizat:

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Director,


Profesor: CIURTE CAMELIA ELENA
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie Responsabil comisie
Clasa: a XIII-a Seral
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 28 săpt.= 28 ore/an (28 săptămâni conform OMEN nr. 3207/22.02.2019)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
1. Recapitulare 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii ale  Lumea contemporană. 1 1 Test iniţial
spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi coerent  Spaţiul românesc şi spaţiul
2. I. Europa și terminologia specifică domeniului european.
România – 1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) asupra
geografie fizică problematicii fundamentale a Europei şi a României, cu  Elemente fizico-geografice
ajutorul noţiunilor şi al conceptelor corespunzătoare definitorii ale Europei şi
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), ale României:
prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului - relieful major (trepte,
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor specifice tipuri şi unităţi majore 7 2–8
problematicii geografice a Europei şi a României, valorificând de relief);
adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de specialitate
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător - clima (factorii genetici,
(geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate elementele climatice,
de analiza modelelor grafice, cartografice şi a imaginilor regionarea climatică); Evaluare
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi harta sinoptică a scrisă (T1)
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, Europei şi a României;
pentru studierea comparativă a geografiei Europei şi a - hidrografia – aspecte
României generale; Dunărea şi
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, Marea Neagră;
tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul continentului, prin
analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale - învelişul
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale biopedogeografic;
1
şi umane ale mediului geografic european, utilizând date - resursele naturale.
statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice
adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale şi
umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite mijloace de
documentare şi a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice, pentru
prezentarea unei realităţi investigate
3. II. Europa și 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii ale  Elemente de geografie
România – spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi coerent umană ale Europei şi ale
geografie terminologia specifică domeniului României:
Umană 1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) asupra Evaluare
- harta politică a Europei;
problematicii fundamentale a Europei şi a României, cu scrisă (T2)
România ca stat al
ajutorul noţiunilor şi al conceptelor corespunzătoare Europei;
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect),
prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului - populaţia şi
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor specifice caracteristicile ei 6 9 – 14
problematicii geografice a Europei şi a României, valorificând geodemografice;
adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de specialitate - sistemul de oraşe al
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi Europei; analiza
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, geografică a unor oraşe
pentru studierea comparativă a geografiei Europei şi a (patru oraşe europene,
României oraşul Bucureşti şi două
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, oraşe din România);
tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul continentului, prin
analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale - activităţile economice –
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale caracteristici generale;
şi umane ale mediului geografic european, utilizând date analiza unei ramuri
statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice industriale (la nivel
adecvate european şi în
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale şi România);
umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite mijloace de - sisteme de transport.
documentare şi a unor materiale demonstrative
4. Recapitulare, 3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice, pentru
evaluare prezentarea unei realităţi investigate 1 15
Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)
2
SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)
5. 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect),  Mediu înconjurător şi
III. Europa și prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului peisaje.
România – 2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător  Regiuni geografice în
mediu, peisaje, (geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate Europa şi în România:
regiuni de analiza modelelor grafice, cartografice şi a imaginilor 3 16 – 18 Evaluare
geografice, țări 2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi - Carpaţii – studiu de caz orală
vecine metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, al unei regiuni
pentru studierea comparativă a geografiei Europei şi a geografice.
României  Ţările vecine României
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie (caracterizare geografică
şi mediul înconjurător, la nivelul continentului, prin analizarea succintă).
unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale
şi umane ale mediului geografic european, utilizând date
statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice
adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale şi
umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite mijloace de
documentare şi a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice, pentru
prezentarea unei realităţi investigate
6. 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii referitoare la  Formarea Uniunii Europene şi
IV. Uniunea elemente geografice ale U.E., utilizând corect şi coerent evoluţia integrării europene.
Europeană terminologia specifică domeniului
 Caracteristici geografice,
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor specifice
politice şi economice actuale
problematicii geografice a U.E. şi a României, valorificând adecvat
ale U.E.
semnificaţiile termenilor-cheie de specialitate 4 19 – 22
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi  Statele Uniunii Europene:
umane ale mediului geografic al U.E., utilizând date statistice, - privire generală şi
modele grafice şi reprezentări cartografice adecvate sintetică;
2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative specifice
ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor referitoare la - studii de caz: Franţa,
globalizare din perspectiva U.E. Germania, Regatul Unit,
3.2. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice adecvate, Italia, Spania, Portugalia,
pentru interpretarea şi exprimarea realităţii geografice a U.E. şi a Grecia, Austria.
unor ţări din componenţa acesteia Evaluare
3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme
3
de prezentare (texte, modele etc.) scrisă (T3)
7. 1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor spe-cifice România ca parte a Uniunii
V. România ca problematicii geografice a U.E. şi a României, valorificând adecvat Europene:
parte a Uniunii semnificaţiile termenilor-cheie de specialitate Oportunităţi geografice ale
Europene 3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme României cu semnificaţie pentru
de prezentare (texte, modele etc.) U.E.
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor grafice referitoare România şi ţările U.E. – 2 23 – 24 Evaluare
la U.E. şi la România interdependenţe geografice,
economice şi culturale. orală
Problema energiei în U.E. şi în
România.
VI. Europa și 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii referitoare la Problemele fundamentale ale
Uniunea rolul Europei în sistemul economic şi geopolitic mondial, utilizând lumii contemporane (prezentare
Europeană corect şi coerent terminologia specifică domeniului sintetică).
în lumea 1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi la Rolul Europei în construirea
globalizare, din perspectivă europeană, utilizând corect şi coerent lumii contemporane.
contemporană
terminologia specifică domeniului U.E. şi ansamblurile economice şi
2 25 – 26 Evaluare
2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii geopolitice ale lumii
contemporane şi Europa contemporane – privire orală
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor grafice referitoare comparativă.
la Europa, U.E, România şi lumea contemporană Mondializare, internaţionalizare şi
globalizare din perspectivă
europeană.
Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie
a lumii contemporane în
următoarele decenii.
Sinteză şi 1.1. …. 3.4. Europa – România – Evaluare
evaluare Uniunea Europeană. 1 28 finală (Tf)
Probleme fundamentale

Notă:

- Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” 30.03.2020- 03.04.2020, SAPTĂMÂNA 27
- Sem. I 2 săptămâni practică
- Sem. II, 3săptămâni practică.

S-ar putea să vă placă și