Sunteți pe pagina 1din 2

[Astd,zi

im p lin e s c g i c in c i d e a n il

d o u iz e c i

1909,noiembrie27, vineri, seara $apteceasari gI cIN C I de ani si m i sim t , A srA zt Il ' r.ILIN E S C D ouA zncI parci, obosit de atita vieguire. Stau in casi, la masa de scris: boala mi impiedici si fiu, trupegte, acolo unde imi este tot sufletul. Stau... gi sint trist, de-o tristeqi amarnici, nelinigtiti, neastimpirati gi totugi covirgitoare. l.rt.eaga mea tristeqi de odinioari - blinde si resemnati, ce m-a intovirlgit ca o sori de-a lungul celor douizeci gi patru de ani de mai inainte, mi-a fost rdzvritita, aqilati, riscoliti de bucuriile scurte, neasteptate,de durerile gi deznndejdile fari seamin ce mi-au adus acestdin urmi an - al douizeci gi cincilea - ce seincheie astizi.- $i astizi sint trist, nespus de trist, de aceatristeqi dugmani, ce nu te ianl, nu te alini, ci neimpicati te mustri, te invrijbegte gi hirquitoare iqi zgindiregte toate rinile, inveninindu-1e...; tristegi care in loc si te impace, si te amorqeasci,dimpotrivi, te face si te zvircolesti ca un vierme sub strivirea propriei tale neputinqe 9i nimicnicii... Astizi implinesc doulzeci;i cinci de ani gi tristeqeami-a deschis toateizvoarele amintirilor ce curg ca niste ape tulburi peste suflet. $i sufletul, nipidit, inecat de nivala cotropitoare, abia mai risufli. Astfel, bintuit de ginduri, stau la masade scris. Deodati o amintire m6,facesi tresar, sd mI ridic 9i sL alerg dincolo... Gribit risfoiesc ceva...Da, da, rebuie si fie... Am gisit!... E un simbol: Un bitrin groaznic, gol, descdrnat aleargl in goana calului peste cimpuri 9i orage,peste sate,peste munli. Barba ii infigoari piepd gi-gi amestecl firele cu coama calului, pletele-i fluturi pe spate...gi in pornirea-i

V . V o t r l Jtl.' ( l,

Aoo r r uoe

scapi insa ochilor lui aclirrci Nirnic r-ru furtunoasi parepurtat dc un uragar.r... 1i pe nu scapi de miinile lui inclegtate coasacu carereteazat()l ( ( infioritori, nimic intilnegte in cale, gi pe care o minuiegte cu atita iuqeali ci oqelul guieri tiind v:iz. duhul. lnaintea lui toate sepleaci, sub el cad toate gi-n urma-i nu rimine nimi. in dosul acestuisimbol infioritor stau scrisetotugi cuvinte sfioase9i dulci, .rt'r de dornice, figiduitoare de atita fericire ! Ah, mina care le-a scris atunci, c,t , ' mingiiere pentru cei douizeci gi patru de ani ce-mi cosisenemilosdvul bitrirr, cu minuta aceea, ce dureroasi dragosteagsiruta-o acum, desi nu-mi mai scri., deqim-a uitat... $i cum agteptamastdzicevade la ea..' Rimin multi vreme a$a,incremenit, cu ochii pe icoana Timpului 9i pc plepindele rinduri ce-mi flgiduia atunci, in calda lor urare, viaga! Dar acum aceaurare imbracd pentru mine un alt inleles.'. $i bitrinul, rinjind, i9i poarri coasa peste ea, peste toati nidejdea, dragostea 9i viala cuprinsi intr-insa rerezind-o cu spaimintitorul gest de ciliu... $i iar mi acoperdtalazul amintirilor... Acum un an, ca si astdzi,stiteam in casi, dar nu ata Pustiu si uitat ! Un suflet venise si veghezeimpreuni cu al meu, veniseinchis intr-un plic, ascuns in citeva slove... dar de acolo, dintre slovele tainice, imi zimbea imb;rbatindu-mi, indemnindu-ma cilduros la viati. $i acum e aceeagizi, dar nu mai esteacelagian...Eu stau singur gi amirit, clci sufletul n-a mai venit - mingiietorul de atunci... Zadarnic cerc si-mi alin amarul ciutind sufletul prieten in slovele unde-mi zimbise odinioari, nu-l mai gasesc... totugi slovelesint acolo, si $i alituri simbolul pe care acum il privesc ingrozit... Ah, Timpul, b;.trinul cosag, ce ironic rinjegte la mine in goana-i nebuni ! El gtie de atunci ci ce am si caut eu n-are si mai fie, ci nimic nu-i statornic, nimic nu rimine, totul trece - 9i sufletele ca qi cuvintele !... Ah, Timpul - 9i tocmai el - ca un simbol - mi-a fost trimis purtator al celei mai frumoase uriri gi figiduieli ce am primit vreodati !'.. Vnd cn trebuie si mi opresc...Sint trist, indurerat qi plin de amar, dar n-agvrea si fiu nedrept. Daca am fost uitat astazi - ca qi alte deli - e din propria mea nesocotinti si vini... E irziu,afari sufli vintul 9i galopul furios al amintirilor ma poarti necontenit... Lucruri pe care le credeamuitate se trezescdin nou in minte, crimpeie de fapte 9i imprejuriri se intregesc acum, luind adevirata lor infigigare, farime de trai, risipite de-a lungul vremilor, se alcituiesc din nou intr-un anumit chip... $i viala triiti odinioari clipd cu clipi, viaqaimprigtiati in cele patru vinturi alezarilor gi ale intimplirii, viala ingusta de-un ceas,de-o zi, de-un an, ce-qiPareagoali, destrimat d, fdrd \inta gi firi insemnitate atunci , aceaviagdprivitl deodati in tot cuprinsul ei qi seinalgi i nfagd ca o stinci de granit, ale clrei boabe sint adinc infipte unul in altul, gi din care nici unul nu trebuie si lipseasci. Privind astfel viaqanu-i dezlegi taina, nu-i afli enigma, dar veziinlinpirea tuturor aminuntelor, faptelor celor mai mici, care trebuiau si te mine acolo unde era,unde se cerea

sdajungi_...$iastfelimitrecvremeagi-miomoruriruladunindfircufiruraleSoartei"' ,""f" rr[qii meie,qesutidouizeci 9i cinci de ani de miinile nevizute rari 9i strimbi, ci e o batjocuri !"' qesutiatit de incilcit, atit de
5) (,Cronica",19oaombie 1984'P.

768