Sunteți pe pagina 1din 3

l N l R t t,P l c A 5l l ".

l R l c A

O s c r i s o a re

d e d ra g o ste

in ch ip u i ti

P n I N r n r u i n r r r r- E R A M A s E de la raposatul meu prieten, am gisit ;i aceasti scrisoare de dragoste...inchipuiti. lmprejuririle in care a scris-o lc spune el insugi - de altminteri, stiu ci n-ar fi fost in stare si iubeasci, din pricinrr firii lui ciudate, de a se stdpini, de a-gi infringe orice bucurie, de a se abqinede la orice plicere... de teami si nu ajungi sclavul lor. Nu putea nimeni si-i prindi mai tirziu atit de bine nota dominantd a caracterului siu, cum gi-o flcea singur in 1908, in acesreciteva rinduri. Acesta era el ! Asa l-am pomenit, asaa rimas pe rot parcursul vieqii...gi a murit... ablinindu,sc de la singura plicere ce-i mai rimisese: mincarea. Plictisit de boali, deceptionat, s-a lisat, printr-un efort de voinqi, si moari de foame ! Din scrisoare chiar se vede ci e un copil al dragostei. El crede ci patima izbucnesteca un vulcan de cuvinte sonore si rare, ca un potop de lirism si imagini - umflate si goale ! Nu-9i putea inchipui ca patima adinci si curati cauti vesmintul cel mai simplu gi cel mai curat gi cd,zecerinduri sim$te, din suflet, fac mai mult decit atitea pagini cugeraresi poate ciutare. Dar eu mi-am uitat rostul meu de simplu editor gi am luat pe acelade critic al morlilor - gi ce e mai greu am uitat cd,:de mortuis nil nisi bene. 1908,oaombrie 13 1897 * d.ecembie X... mi-a citit aseari scrisorile lui de dragoste - simple, sincere... dar cit de sterse,cit de banale,9i l-am pizmuit totugi. De ce nu iubescsi eu, pe origicine gi

in scrisoride dragoste, ? oricum ar fi... numaisi iubesc Cum i-asscrienebune scrisori ceamai indtdzneagd|, caresimbolul tainic si sreaalituri cu mirnrrisirea cum nu s-aumai scris,underidicolul si seinfrileasci cu sublimul! Oh ! nebune, Cum i-agscrie: Iubito, te aseminimblinzitorului de fiare,imblinzitorului nemilos9i crud"' ? sub Ai vizut cum leul clipqte ameqir privirile stripungitoarealestipinului infringi cu ciudi parplini de dorul pustiei,seinchid, durerogi, ochii lui galbeni, - strilucitori ca el - sint, iubito, ochi deimblinzica! ochiiui rrineii c" ogelul tori de fiare...Za'arniccerc si-i infrunt, puterealor doboari nePutincioasa-mi lacrimi de trebuiesi secoboarecasi-mi asclrnzeamare impotrivire 9i pleoapele ! Tu egtiimblinzitorul mi .i"'al g drrr"r.. oh, cr.r,,, doareprivirea ta neinfrinta ! sfigia Te urisc din pricina gi eu sintfiaraimblinziti ! cum te urisc...qi cum te-ag ! din puterii ceai asupra-mi, pricina tiraniei cu carestipinegtipestesufletulmeu - migel ta tremur in faga cum trem-uri t. .,rr"r",,.-4 ,figi", 9i cu toate astea la pnirundeimblinzitorul. Tremur 9i mi gudur.lingugitor pileul cind in.rrga-i ! sfigia Tremur de frici, de uri, 9i de plicere"' 9i ca oh, tale... cum te-a9 cioarele un un leul cergesc semndin parte-qi, semngipentru mine...fie chiar o lovituri usturitoare,o injositoarelovituri cu biciul plumbuit' oh, cum te urasc,pentru libertateace mi-ai ripit, pentru robia la carede firi bunivoie mi supun,pentru dragostea margini ce-mistirnegtiin iniml... codrilot silbatici, o fiarn imblinzite, pe caieinsi o biruie inci nostalgia Sint dorul vieqii slobode,firi ianguri, firi grattide fier; sint o fiari in fala cLreia, ai daci qiai pierde puterea,magnetica-liputere, daca clipi, micar infiorati ! sfigia te-aq teribila fermecitori de gerpi- naia, sint vestigii ln risiritul plin de basme supusi,vipera9i incolic.qte dupi gitul lor caun colan,umilitl 9i najachiar,se ,-rigt"brnqiri ,trilrr.lito"r., seinvirtesc in jurul braplui de ebenal "riid.rl, "" fermecitorului. umilit ca un Iubita mea' ru egti neintrecutfermecitor de gerpi - supus-9i incolicescimprejurul viegiitale9i-i facun neprepit vrajei,mi sub garpe puterea colan,o brigarascumpi 9i firi seamin. C; [mbile pline de venin guierminios...dar nu indriznesc si te mugc,cici nici un fior nu te stribate,9i astami infringe ! nici un mugchinu qi seclintegie, ai o Oh! Daci ai avea clipi de indoiali, daca tresarimicar de spaimi, cum delicati, virsind in rani veninul ucigitor ! _ subcolqicarnea f-ag strivi ca oarbi in tine, te joci cu garpele 9i cu Dar tu, nepisitoare'cu incredere spaimi, fiu:dfior, gi astate scapi 9i te facestipina lui un colan ,r.,rino-r"t,firi vesnici.
727

726

V . V r - r tuil 5( tJ r

i trtl R t e P tc A tl Ll R l c A

$i cum te-ar sfisialeul, imblinzitorule ! $i cum re-ar muscasarpele,fermecitorule ! Dar nu poate; simt ci ura lor nu e decit o dragoste niryiaznicapenrru tine, o dragoste firi margini gi firn nndejde. o dragoste penrru insisi tirania, puterea si cruzimea cu care sti.pinesti, imblinzitorule, fermecitorule ! Totusi, ia seama ! Mi-e sile gi rugine de ce am scris. Asa e o scrisoarede dragoste? unde estc _ sublimul, sn mn inall pini la el, si-l ripesc, si-l inlin,tuiesc io.b" si, supus ca un orb, sil aduc la picioarele iubitei ! Cum si-i scriu ? ".".,

cind Dante a pitruns sfios in Paradis, Beatrice i-a risirit in cale gi i-a luat mina ca si,-l caliuzeasci. Beatrice ! inger de lumini, al cirui zbor erao armonie ! citn fericire a simlit atunci poetul tragic, au spus-o si o vor spune de-a pururi dumnezeiegtile versuri care l-au nemurit ! Eu sint mai fericit ca Danre ! ln Infernul acesteivieqi, in intunericul de aici, eu te am pe dne, iubito, cilluzir vesnici, mai luminoasi ca Beatrice ! Te am pe tine, stilp de foc, ce-mi strilucegti in noapte ! Nu sint eu oare mai fericit c" Darrte, c,aren-a gisit pe Beatrice decit in Paradis,cind eu pe tine te am alituri, aici, in iadul acestapimintesc ? sint nespus mai fericit decit vestitul florentin, si, cu toate astea,nespus mai nenorocit ! Dante a scris numai .Infernwl. Divina-i comedie eu o triiesc - o trd.iesc mai adinci, mai cumpliti de cum a inchipuit-o si a scris-o el ! Aceasti. infernala,,Divini Comedie". Oh, cum i-aq mai scrie, nebun ! F,raugapteminuni, vestite si sigure in lumea intreagi - insi, din toate, statuia lui Memnon seinilga uriasr la margineadeqertului.Era de granit ros si tocit de vremi si furtuni, dar cu cit megtegugalcdtuiti I in timpj nopqii reci gi intunecoase, roua, ca un prinos de lacrimi, pitrundea prin ciip;turiie pietr.i in trupul uriasului incremenit. Tot dorul lui niprasnic de soa.., de cilduri, toati dragostea lui pentru lumini se stringeau, ca lacrimi curate de roui. in granitul tocit de furtuni; gi cind, dimineala, soarele risilrea din adincurile mirii - soarele de foc, - atunci roua se topea in trupul uriasului si intreaga statuie se pornea si cinte... si cinte tinguitor; armonii ciudate, nemaiauziteJi fermecatese revirsau din granitul tocit de vremi, se revirsau de sub sirutirile de foc ale soarelui. in noapt. a oarbi.a vieqii mele de pini acum de-a pururi am plins. Am plins _ de dorul soarelui de foc, de dorul cildurii gi luminii pe care o^presi-rea-, o agteptam setos,?n noaptea ce mi inviluia. Am plins, gi prinos de lacrimi mi s-a adunat in suflet - lacrimi de durere, lacrimi de bucurie, toate deopotrivi de amare!

lrrt.eg sufletul mi-e imbibat de lacrimi, ca granitul statuiei lui Memnon de roui. Soare -, mi topesc 9i cint $i acum, cind tu mi-ai risirit - mult agteptatule sub razele tale de foc ! Mi setopegteintreg sufletul, cu noianul lui de lacrimi, se topette ca roua granitului qi ca granitul statuii, sub sirutirile de foc ale soarelui, sufletul meu cinti, cum nu s-a mai cintat pini acum! Soare,care-mi dai viag; gi cintec, soare de foc, sI nu mai apui vreodati pentru mine. Cici granitul statuii lui Memnon s-a risipit in pulbere de durere ci te pierde in fiecare seari, cind te afundai in mare. Dar cum ag mai putea si indur noaptea grozav1,noaptea plini de moarte' ce m-a inviluit pini cind imi risirigi tu, soare ?

Nu sint decit un biet nebun! Caut sublimul prin cer 9i pe pimint, cind sublimultot eaeste'numai ea! e intrupat $i, caun smintit, cercsi-l inchegin vorbe,cind sublimulintreg in ea. Petine am si te cint atunci,iubito, caun nebun! cu iubi cu tot sufletul!Nu. Te iubesc pingiri de te-ag dar Te iubesc... te-ag tor ce am mai nobil, mai inalt gi mai cinstit in suflet.Te iubescPetine qi pentru mele rine, numai pentru tine ! Nici o piciturl din bucuriagi fericireadragostei mea,ci toatd,toatasi fie a ta 9i numai a ta. asupra nu vreausi sereverse pentnr tot ci suferit,Pentrutot cete-ai bucurat,Pentrucit te-ai Te iubesc "i pentruinfringerileceai suferigplntru durgrjlecarete-ausfigiat, luptat.Te iubesc toati' intreagi, o inseninat clipi sufletul! Te iubesc careqi-au pentrumulgumirile bodin pletele-qi egtiacum! Nici un fir de pir n-asvreasi seschimbe "g" "rrrn fie aga, si rimii, cum te-amvizut intii ! aga gate,ci si josniciin mea.ceilalqitoqisint nigteegoigti Tu nu-gipoqiinchipui, dragosrea propria lor plicere, numaipe ei. lgi iubesc pe iubirealo., r. iubesc ei ingigi, "i ! igi iubesc in vegnic propriul lor sufletingust9i rece, 9a11il.au P! propriafericire ripiti din sufletuliubitelor lor ! i"q; gi p. carecauti si-l saturecu comoara ' numai pornirile 9i l,riin le pasi de iubiti, cine e gi cum e ! Ei igi indeplinesc Ca propria lor simgire. cerceteze,firisAsimti decit ltr trebuinqele firegti, fLrdsF, indrigostiqi Narcis se oglindescei ingigi pretutindeni 9i intotdeauna,nu sint decit de .i. d. ac..a, puqinle pasi de iubita 1or,cineestegi cum este.Ei in dranumaipentruei.$i pe ei... pornirilefiregti.$i iubesc igi goste indeplinesc cum pe tine, numai pe tine gi pentru tine numai! Te iubesca9a Eu te iubesc dugi aga vreaupururi' De-ai gti cum binecuvintez te te-amvisat egtiacum- asa gi gi-aucrescutsufletul,pe bralelelor de careqi-auleginat rerile fi suferinqele
729

728

V . V or c ur e s < ,u

mame duioase ! Durerile si suferintele care 1i-au ficut sufletul aEacum e astaz,i, un ocean...un ocean, in al cirui nimol striluceqte aurul 9i unde, alituri dc mongtri, se gisesc 9i stinci de mirgiritare ! Te iubesc atit incit nu-!i cer nimic, nu vreau nimic pentru mine, nici micar amigitoarea bucurie ci gtii despre dragostea mea. Te iubesc atit incit o dati de-ag binui micar ci te-ag face fericiti, renunlind la dragostea tainici ce am pentru tine, m-ag jertfi,feresi stau o clipi la indoiali, mi-ag sugruma cu deliciu dragostea din suflet qi sufletul meu insugi. Te iubesc atit incit n-as vrea sd cunoqti durerile dragostei prin mine, durerile fatale si de neinliturat. Pricepi cum te iubesc ? Nimic pentru mine, gi toati dragosteapentru tine ! Zadarnic! Tu nu pogi pricepe, clci eu nu te iubesc omeneste...

1897, decembrie, searatirziu. Recitesc ce am scris gi zimbesc - ca si nu rid. Ce ar zice iubita prietenului de aseari, ce ar gindi de scrisoareaasta? Sirman nebun, du-te gi te culci qi te linisteqte !