Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25.01.2021

CLASA : a III –a

ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare

DISCIPLINA: Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,În lumea sunetelor și a culorilor”

SUBIECTUL LECȚIEI : Adjectivul

TIPUL LECȚIEI: Predare-învățare

SCOPUL LECȚIEI:

- Familiarizarea elevilor cu noțiunea de adjectiv.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1 – Să identifice adjectivele dintr-un text dat;


O2 – Să definească adjectivul;
O3 – Să găsească adjective potrivite substantivelor date;

O4 – Să alcătuiască propoziții cu adjective date;

STRATEGII DIDACTICE:

METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : conversaţia euristică, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul , problematizarea, munca


independentă.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : manual, caietele elevilor, fișe de lucru, planșe.

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală;

RESURSE UMANE: 26 elevi;

RESURSE TEMPORALE :50 de minute;

RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă - Limba şi literatura română- Editura Intuitext,2014
 Molan, Vasile, Didactica disciplinei ”Limba şi literatura română” în învăţământul primar, 2010, Editura
Miniped, Bucureşti.

DEMERS DIDACTIC

Momentele Conținut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare


lecției
Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment Pregătirea materialelor necesare pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de
organizatoric desfășurare a lecției. organizare a
1 min. elevilor
2.Verificarea Se verifică tema din punct de vedere cantitativ, timp Explicația Fișa nr. 1 Frontal Capacitatea de
temei și a în care elevii rezolvă fișa nr. 1. Conversaţia a rezolva
cunoștințelor Se verifică apoi tema calitativ prin citirea de către 2- corect fișa
anterioare 3 elevi a temei , după care se verifică rezolvarea Capacitatea de
4 min. sarcinilor de pe fișa nr. 1.(anexa 1) a defini
Se verifică noțiunile însușite în lecțiile anterioare substantivul
referitoare la substantiv.
-Ce este substantivul?
-Câte numere are substantivul?(exemplifică)
-Care sunt genurile substantivului? ?(exemplifică)

3.Captarea Se prezintă o planșă cu un fulg de nea și se cere Ciorchinele Planșă Frontal Capacitatea de
atenției elevilor să găsească cât mai multe însușiri potrivite a găsi cât mai
2 min. substantivului ,,fulg”. multe însușiri
4.Anunțarea Se anunță tema activității si obiectivele urmărite într-o Explicația Tabla Frontal Capacitatea de
temei și a manieră accesibilă elevilor. Caietul receptare a
obiectivelor Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,, Adjectivul ” unui mesaj oral
1 min.
5.Dirijarea -Se descoperă planșa pe care se află următorul text: Conversația Planșa text Frontal Capacitatea de
învățării ,, Într-o dimineață frumoasă , un ieduț harnic și silitor a citi un text la
30 min. mergea la școală. Era elev ascultător. La matematică prima vedere
socotea pe cornițele lui mici și ascuțite. Lângă el în
bancă, era un ied mic, fricos și leneș .”
-Se cere elevilor să sublinieze cu o linie substantivele
din text și cu două linii cuvintele care exprimă însușirile
substantivelor. Conversatia Individual
-Se grupează substantivele găsite după ceea ce Capacitatea de
Problematizarea identifica
exprimă ele apoi se scriu cuvintele care arată însușirile
acestora. însușirile
ființe: -ieduț harnic și ascultător; substantivelor
-elev ascultător;
-ied mic, fricos și leneș;
lucruri: -cornițele mici și ascuțite;
fenomene ale naturii: -dimineață frumoasă.
-Cu ajutorul elevilor se stabilește că acele cuvinte
care sunt subliniate în text cu două linii exprimă însușiri
Tabla Frontal
ale ființelor, lucrurilor și ale fenomenelor naturii. Capacitatea de
Caietul
-Se definește adjectivul iar elevii notează în caiete a defini
definiția. adjectivul
Partea de vorbire care exprimă însușiri ale ființelor,
lucrurilor , fenomenelor naturii , se numește adjectiv.
-Se repetă definiția de către 2-3 elevi.
-Se cere elevilor să spună care sunt adjectivele din
text, apoi vor da exemple de alte adjective . Munca Fișă de Individual
-Se rezolvă exercițiile de pe fișa de lucru(anexa 2). independentă lucru Capacitatea de
1. Găsește adjective potrivite pentru substantivele: a găsi
zăpadă – Pe grupe adjectivele
potrivite
flori -
minge –
elev – Capacitatea de
noapte - a alcătui
2.Alcătuiți propoziții cu adjectivele care au înțeles opus propoziții cu
cuvintelor: rece, înalt, mare, veseli. cuvinte date
-Prezint elevilor cea de-a doua planșă cu următorul
text:
,, Într-o dimineață, un ieduț mergea la școală. La
matematică socotea pe cornițele lui. Lângă el în bancă ,
era un ied.”
-Cer elevilor să citească cu atenție textul de pe planșă
și să spună ce diferență este între acest text și textul
anterior.
- Se deduce astfel că adjectivele au rolul de a
îmbogăți și înfrumuseța vorbirea.
6. Fixarea -Se rezolvă exercițiile de pe fișa nr. 2( anexa 3) Munca Fișă de Individual Capacitatea de
cunoștințelor independentă lucru a rezolva
10 min. exercițiile
7. Încheierea - Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului Explicația Frontal Capacitatea de
activității de desfășurare a lecției. înțelegere a
2 min. -Tema pentru acasă : ex 1,3/pag. 60. unui mesaj oral
-Se dau indicații asupra modului de rezolvare a temei.
ANEXA 1
FIȘA NR. 1

1. Încercuiţi substantivele :
stea, a cânta, băiat, cerc, şapte, oaie, floare, inteligent, ploaie.

2. Subliniaţi substantivele din propoziţiile următoare şi grupați-le in funcție de numărul substantivului.


În grădină au înflorit crizanteme multicolore.
Elevii din clasa noastră plantează pomi și flori.
Ploaia rece bate în geam .
ANEXA 2

FIȘA NR. 2
1. Găsește adjective potrivite pentru substantivele:

zăpadă –
flori -
minge –
elev –
noapte –

2. Alcătuiți propoziții cu adjectivele care au înțeles opus cuvintelor: rece, înalt, mare, veseli.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
ANEXA 3

FIȘA NR. 3

1. Subliniați adjectivele din textul următor:


,,Sub cetina verde , puiul sprinten de căprioară, cu blana catifelată și cu picioarele subțiri , adormi mângâiat de vântul călduț.”

2. Unește prin săgeți substantivele cu adjectivele corespunzătoare:


-soare -poznaș, frumos, naiv;
-câmpie -cald, luminos, prietenos;
-iarbă -semeț, înalt, abrupt;
-copil - întinsă, netedă, roditoare;
-munte -fragedă, mătăsoasă, verde;

3. Alege din paranteze adjectivele potrivite și scrie-le în spațiile libere:

În pădurea _______________________am văzut o căprioară __________________. Avea ochii _______________,urechile


______________________ și blana _____________ și ____________________ .
( umbroasă, moale, catifelată, ascuțite, blînzi, sprintenă)

S-ar putea să vă placă și