Sunteți pe pagina 1din 6

Bazele contabilității

Management ID, anul I


22.04.2021

AT2. Aplicații privind identificarea și încadrarea în structura patrimonială


corespunzătoare a elementelor de activ și de pasiv.

I. SINTEZA STRUCTURA PATRIMONIULUI (II)

II. PASIVELE PATRIMONIALE


În funcţie de gradul de exigibilitate, pasivele se grupează în:
A. Datorii;
B. Provizioane;
C. Venituri în avans;
D. Capital şi rezerve.

A. DATORII
Persoanele fizice sau juridice faţă de care unitatea are obligaţii băneşti sunt denumite
creditori.
Datoriile se reflectă de contabilitate din momentul naşterii lor şi până la momentul
scadenţei, care poate fi momentul rambursării, restituirii sau plăţii acestora către terţi.
În funcţie de exigibilitate, datoriile se împart în:
I. Datorii pe termen scurt – sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an,
şi
II. Datorii pe termen lung – sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un
an.
În funcţie de natura lor, datoriile, indiferent de exigibilitate, pot fi grupate în
următoarele categorii: datorii financiare, datorii comerciale, datoriile fiscale, datorii salariale şi
sociale, datorii aferente relaţiilor de decontare cu asociaţii/acţionarii, datorii aferente relaţiilor
de decontare în cadrul grupului şi creditorii diverşi (datorii care nu pot fi incluse în nici una
dintre categoriile enumerate).
Datoriile financiare reprezintă creditele primite de la bancă, creditele pe termen scurt
și creditele pe termen mediu şi lung, şi de la alte instituţii de credit, precum şi împrumuturile
din emisiunea de obligaţiuni.
Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi care reprezintă costul resurselor
împrumutate, reprezentând pentru entitatea economică cheltuieli rezultate din activitatea
financiară.
Datoriile comerciale iau naştere graţie activităţii de comerţ şi apar, deci, în cadrul
relaţiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionări de bunuri materiale, lucrări şi servicii
primite. Datoriile comerciale se delimitează patrimonial sub forma furnizorilor, avansurilor

1
primite de la clienţi şi efectelor de plătit (titluri de valoare : cambie şi bilet la ordin, care
atestă obligaţia de plată a entităţii patrimoniale în cadrul relaţiilor de decontare cu furnizorii)
Datoriile fiscale, salariale şi sociale cuprind, în ordine, obligaţiile privind impozite şi
taxe datorate bugetului statului, obligaţii privind salariile şi alte drepturi asimilate datorate
angajaţilor, obligaţiile la bugetul asigurărilor sociale, obligaţii la bugetul asigurărilor sociale
de sănătate, obligaţii la fondul de şomaj. Aceste datorii sunt generate în urma desfăşurării
activităţii de exploatare şi privesc, aşa cum reiese de mai sus, decontările cu salariaţii şi cu
statul.
Datoriile aferente relaţiilor de decontare cu asociaţii/acţionarii reprezintă obligaţiile
faţă de acţionari sau asociaţi pentru capitalul de rambursat acestora în cazul retragerii
participării la capitalul social sau diminuării acestuia din cauza restrângerii sau reorganizării
activităţii, precum și faţă de asociaţi/ acţionari pentru repartizările din profit sub forma
dividendelor.
Datoriile aferente relaţiilor de decontare în cadrul grupului se referă la obligaţiile
care iau naştere în cadrul grupului ca urmare a împrumuturilor primite de către entităţile
afiliate, entităţile asociate de la alte entităţi, inclusiv de la societatea mamă, aparţinând
grupului respectiv.
Datoriile reflectate prin categoria patrimonială Creditori diverşi cuprind toate datoriile
entităţii faţă de terţi, alţii decât cei la care se face referire în mod explicit (bănci, instituţii
financiare, furnizori, salariaţi, stat, acţionari/asociaţi, etc. ).

B. PROVIZIOANE
Acestea se constituie la sfârşitul exerciţiului financiar în situaţia în care se stabileşte că
există probabilitatea înregistrării unor datorii sau cheltuieli, cu grad mare de incertitudine.
„Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la
data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea
ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea”. Ele reprezintă pasive (datorii) cu
exigibilitate sau valoare incertă.

C. VENITURI ÎN AVANS
Veniturile în avans sunt reprezentate de venituri precum veniturile anticipate din
chirii, abonamente, asigurări, etc., încasate în contul exercițiilor viitoare.
Asimilate veniturilor în avans sunt şi subvenţiile.
IMPORTANT: Deși poartă denumirea de venituri NU VOR FI LUATE ÎN CALCUL
la determinarea rezultatului exercițiului financiar, fiind datorii ale perioadei curente asupra
celor viitoare.

D. CAPITALURI PROPRII
2
Capitalurile proprii (capital şi rezerve) reprezintă dreptul acţionarilor/asociaţilor
asupra activelor unei entităţi economice, după deducerea tuturor datoriilor acesteia (drepturi
reziduale).
Capitalurile proprii cuprind:
1. Aporturile la capital sunt reprezentate de capitalul social, de patrimoniul regiei etc.,
exclusiv patrimoniul public (bunurile primite în administrare publică).
Capitalul social se constituie la înfiinţarea entităţilor economice prin aportul personal al
asociaţilor sau acţionarilor. Acest aport poate fi în numerar şi/sau în natură (imobilizări,
stocuri, etc.). Se evidenţiază distinct în contabilitate:
- capital subscris şi nevărsat ce reflectă partea de capital care, deşi a fost subscrisă, nu a
fost încă pusă la dispoziţia entităţii economice (nevărsată);
- capital subscris şi vărsat ce reflectă partea din capitalul subscris care a fost pusă
efectiv la dispoziţia entităţii economice (vărsată).
Capitalul social nu poate fi folosit pentru distribuirea de dividende.
Capitalul social este reflectat în patrimoniu la nivelul valorii nominale a acţiunilor sau
părţilor sociale subscrise de către acţionari, respectiv acţionari, valoare înscrisă în actul
constitutiv.
Capital social = Valoare nominală x Nr. acțiuni sau părți sociale

2. Primele legate de capital (sursă proprie) sunt determinate de operaţiunile de creştere


a capitalului social prin noi aporturi sau prin fuziuni. Primele legate de capital cuprind
1.primele de emisiune, 2.primele de fuziune, 3,primele de aport, 4.prime de conversie.
3. Rezerve din reevaluare (sursă proprie) reprezintă contrapartida plusului sau
minusului de valoare creat prin reevaluarea imobilizărilor corporale. În urma operaţiunilor de
reevaluare are loc o modificare a valorii activelor imobilizate şi ca urmare are loc o modificare
a capitalurilor proprii sub forma rezervelor din reevaluare.
4. Rezervele (sursă proprie) se constituie în principal prin acumularea profitului din
exerciţiile financiare precedente. Rezervele cuprind 1.rezervele legale, 2.rezervele statutare
sau contractuale şi 3.alte rezerve.
5. Rezultatul exerciţiului financiar reprezintă o sursă proprie de finanţare a activelor
entităţii patrimoniale, atunci când acesta se concretizează în realizarea de profit și o utilizare
de surse, atunci când se concretizează în pierdere. În contabilitate, „profitul sau pierderea se
stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar”.
Exerciţiu financiar = anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care o entitate
economică se înfiinţează sau se desfiinţează în cursul unui an, când exerciţiul financiar este
reprezentat de perioada dintre data înfiinţării şi 31 decembrie, respectiv perioada dintre 1
ianuarie şi data desfiinţării.

Rezultatul exercițiului financiar = Venituri - Cheltuieli

3
6. Rezultatul reportat apare în patrimoniu prin preluarea la începutul exerciţiului
financiar curent a profitului exerciţiului financiar precedent nerepartizat, reportat în exerciţiul
curent, a pierderii exerciţiului precedent, neacoperită, reportată în exerciţiul financiar curent,
precum şi a rezultatului reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din
corectarea erorilor contabile.

Capitalurile proprii împreună cu împrumuturile/creditele primite pe termen lung şi


provizioanele formează sursele la dispoziţia entităţii patrimoniale de o manieră permanentă,
durabilă, pe termen lung, adică reprezintă capitalurile permanente ale acesteia.

II. APLICAȚII IDENTIFICARE și CLASIFICARE elemente patrimoniale

Aplicație 1:
Se dau următoarele informații extrase din situația patrimonială a unei entități
economice:

1. clădiri 150.000 lei; bun, imobilizări corporale (IC), Active imobilizate (AI), Activ (A)
2. mărfuri 2.500 lei; bunuri, stocuri, activ circulant, A
3. materii prime 3.000 lei; bunuri, stocuri, activ circulant, A
4. acreditive 4.000 lei; bani în cont, activ circulant, A
5. disponibil în cont la bancă 10.000 lei; bani în cont, activ circulant, A
6. casa (casieria)1.000 lei; bani (numerar), activ circulant, A
7. tichete de masă 2.000 lei; bani, activ circulant, A
8. clienți 5.000 lei; creanță comercială, activ circulant, A
9. materiale de natura obiectelor de inventar 1.400 lei; bunuri, stocuri, activ circulant, A
10. avansuri acordate furnizorilor de stocuri 5.000 lei; creanță comercială, activ circulant, A
11. împrumuturi acordate pe termen lung 8.000 lei; creanță imobilizată, imobilizări
financiare, activ imobilizat, A
12. efecte de primit 2.000 lei; creanță comercială, activ circulant, A
13. acțiuni achiziționate pe termen lung 5.000 lei; titluri financiare (bunuri financiare),
imobilizări financiare, A
14. acțiuni achiziționate în scop speculativ (termen scurt) 3.200 lei; titluri financiare pe
termen scurt, investiții financiare pe TS, activ circulant, A
15. chirie plătită în avans 1.000 lei; creanță, cheltuieli în avans, A
Faceți analiza fiecărui element patrimonial și apoi determinați structura și valoarea pentru:
a) active imobilizate
b) active circulante
c) cheltuieli în avans

4
Active imobilizate:
1. Clădiri 150.000 lei
2. Împrumuturi acordate pe termen lung 8.000 lei
3. Acțiuni achiziționate pe termen lung 5.000 lei
Total 163.000 lei

Temă: de rezolvat punctele b) și c)

Intrebare în grila de examen:


Se dau următoarele informații: capital social 10.000 lei, rezerve 2.000,00 lei, furnizori
3.000,00 lei, clienți 5.000,00 lei, Casa 5.000,00 lei, datorii salariale 8.000,00 lei.
Valoarea activelor circulante este:
a) 10.000,00 lei (clienți:creanță, Casa: bani)
b) 5.000,00 lei
c) 20.000,00 lei

Aplicație 2
O societate are ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor de
patiserie. La începutul lunii mai, societatea prezintă următoarea situație (extras din situația
patrimoniului):

1.Cheltuieli cu înființarea 200 lei; cheltuieli de constituire, imobilizări necorporale (INc),


active imobilizate (AI), A
2.Calculator (PC) 2550 lei; bun, aparatură de birotică, imobilizare corporală (IC), activ
imobilizat (AI), A
3.Program informatic 600 lei; imobilizare necorporală, activ imobilizat, A
4.Dreptul de utilizare a programului informatic 250 lei; licență, imobilizare necorporală,
activ imobilizat, A
5.Făina 1000 lei; bun, materie primă, stocuri, active circulante, A
6.Ulei 500 lei; bun, materie primă, stocuri, active circulante, A
7.Zahăr 250 lei; bun, materie primă, stocuri, active circulante, A
8.Furnizori 350 lei; datorie comercială, datorii, P
9.Cuptor electric 1500 lei; bun, obiect de inventar, stocuri, activ circulant, A
10.Bani în contul bancar 600 lei; bani, activ circulant, A
11.Clienți 200 lei; creanțe comerciale, creanțe, activ circulant, A
12.Hârtie de ambalat 150 lei; bun, material consumabil, stocuri, activ circulant, A
13. Pateuri 400 lei; bun, produs finit, stocuri, activ circulant, A
14. Capital social 1000 lei; sursă proprie, capital propriu, P
15. Băutură răcoritoare 2550 lei; bun, marfă, stocuri, activ circulant, A
5
16.Credit bancar pe termen scurt 2000 lei; datorie bancară, datorii, P
17. Rezerve legale 1.000 lei; sursă proprie, capital propriu; P
18. Rezultatul exercițiului (profit) 2.500 lei; sursă proprie, capital propriu, P (profit)
19. Datorii salariale 20.000 lei; datorii, P
20. Impozit pe profit 3.500 lei; datorie, P
Identificați natura elementele patrimoniale prezentate mai sus și încadrați-le în
categoriile corespunzătoare.

Prin simple operații de adunare se pot stabili structura și valoarea categoriilor de


elemente patrimoniale, identificare fiind făcută. De exemplu:
Cheltuieli cu înființarea 200 lei
Program informatic 600 lei
Dreptul de utilizare a programului informatic 250 lei
Imobilizări necorporale: 1050 lei

Exemplificare încadrarea unui bun în diferite categorii de stocuri în funcție de scopul și


destinația acestuia în patrimoniu.

Făina : materie primă pentru o societate care utilizează făina pentru a obține produse de
panificație, de cofetărie etc

Făină: marfă pentru o societate de desfacere, comercializează produse alimentare

Făina: produs finit pentru o societate care macină grâu

S-ar putea să vă placă și