Sunteți pe pagina 1din 49

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport


a Consiliului Municipal Chișinău

PROIECT
de dezvoltare instituțională
a Școlii primare-Grădiniță
„Abeceluș”

2017–2020
Autor:
Sergiu Afanasiu,
directorul instituției
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport


a Consiliului Municipal Chișinău

PROIECT
de dezvoltare instituțională
a Școlii primare-Grădiniță „Abeceluș”
2017–2020

Autor:
Sergiu Afanasiu,
directorul instituției

Chișinău – 2018
Discutat și aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 30 august 2018.

Sergiu Afanasiu, directorul Școlii primare-Grădiniță „Abeceluș”


CUPRINS
ARGUMENT..................................................................................................................... 1
SCURT ISTORIC.............................................................................................................. 3
CONTEXT GENERAL: EDUCAŢIONAL ŞI LEGISLATIV....................................... 4
REPERE GEOGRAFICE ................................................................................................. 5
CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL INSTITUŢIEI.................................. 6
PAŞAPORTUL INSTITUŢIEI......................................................................................... 7
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ............................................................................... 8
RESURSE UMANE .......................................................................................................... 9
PERSONALUL DE CONDUCERE................................................................................ 9
PERSONALUL DIDACTIC......................................................................................... 9
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN........................................................................ 13
Diagnoza mediului intern....................................................................... 16
BAZA MATERIALĂ.................................................................................................. 16
Analiza P.E.S.T.E........................................................................................................ 20
ANALIZA SWOT ........................................................................................................... 23
VIZIUNEA ȘI MISIUNEA............................................................................................ 24
ŢINTE STRATEGICE.................................................................................................... 26
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI
CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII................................................................... 30
II. Domeniul funcţional RESURSE UMANE.
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE................................................................. 34
III. Domeniul funcţional – RESURSE MATERIALE................................................. 38
IV. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE
ȘI PARTENERIATE........................................................................................................ 39
Analiza Proiectului: Avantajele și factorii de risc
în implementarea Proiectului de dezvoltare................................ 42
Monitorizarea și evaluarea
PLanului de dezvoltare a instituției.................................................... 43
Bibliografie.............................................................................................................. 44
Deviza:

„Școală mică
pentru vise mari.”
ARGUMENT
Semnarea Acordului de asociere și liber schimb de către Republica Moldova cu
Uniunea Europeană a generat noi oportunități, dar, în același timp, și noi cerințe
în domeniul educației și formării continue. Educația școlară rămâne o prioritate
absolută, deoarece Republica Moldova trebuie să fie un partener credibil și valabil
în domeniul educației și formării continue.
Prezentul Plan de dezvoltare proiectează dezvoltarea Școlii primare-Grădiniță
„Abeceluș” din or. Durlești, mun. Chișinău în perioada 2017–2020. La elabora-
rea proiectului de dezvoltare am ținut cont de modificările legislative cuprinse în
Codul educației al Republicii Moldova cu referire la organizarea învățământului
general, standardelor educaționale de stat în învățământul general, curriculum,
evaluare, management și personal de evoluția economică și demografică în care
este cuplată și instituția noastră precum și de mobilitatea și cerințele pieții muncii.
Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere
a instituției, al corpului didactic, al elevilor și părinților acestea alcătuind împreună
comunitatea educațională.
Proiectul de dezvoltare indică direcțiile majore de atingere a progresului prin con-
sultarea tuturor părților interesate și implicarea în asumarea responsabilităților în
scopul realizării obiectivelor stabilite.
Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și
dezvoltarea culturii organizaționale am aplicat principiul asigurării continuită-
ții în politica educațională a echipei manageriale și a cadrelor didactice ale Școlii
primare-Grădiniță „Abeceluș”, continuitate justificată prin rezultatele academi-
ce și socio-comportamentale ale discipolilor, cât și experiențele părinților și ale
comunității locale.
Proiectul de dezvoltare al Școlii primare-Grădiniță „Abeceluș” este elaborate și
fundamentat în strânsă concordanță cu mediul și condițiile în care își desfășoară
activitatea, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educa-
ționale:
 Solicitarea instituției la înscrierea în clasa I-a și în grupele de grădiniță;
 Concurența accentuată între instituții în oraș și la scara întregului munici-
piu;
 Schimbări manageriale și educaționale generate de reforme educaționale;
 Politica managerială a statului, a comunității locale și a instituției.
Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită deoarece axează
atenția asupra finalităților educației, asigurând concentrarea tuturor domeniilor
funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |1|
relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung.
Proiectul de dezvoltare a instituției exprimă voința comună a echipei manageriale,
a corpului didactic, a personalului nedidactic și a comunității (părinți, primărie),
fiind elaborate pornind de la punctele tari și punctele slabe (analiza SWOT) ale
activității educaționale, călăuzindu-mă de următoarele aspecte:
• păstrarea în continuare ca structură a celor 2 niveluri de școlaritate: învăță-
mânt preșcolar și învățământ primar.
• păstrarea, dar și punerea în aplicare a noii oferte educaționale, care să per-
mită pregătirea unitară și coerentă a copiilor/elevilor de-a lungul celor 2 ni-
veluri de învățământ;
• centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea și fi-
delizarea cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite;
• asigurarea continuității parteneriatelor existente, dar și stabilirea a noi parte-
neriate și schimburi culturale cu diverse instituții și organizații;
• derularea de programe extracurriculare în vederea formării de competențe
necesare integrării în învățământul gimnazial;
• profesionalizarea actului managerial;
• consolidarea bazei tehnico-materiale a instituției întru asigurarea calității
procesului educațional, și gestionarea eficientă a acesteia.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |2|
SCURT ISTORIC
Imstituția Privată de Învățământ Şcoala primară-Grădiniţă „Abeceluş” a fost înre-
gistrată la Ministerul Justiției la 10 aprilie 2013. De atunci și până la l septembrie
2018 a devenit o instituţie de învăţământ furnizoare de educatie preşcolară de cali-
tate, recunoscută în comunitatea părinților și educatorilor. Ținând cont de numă-
rul tot mai mare al solicitărilor pentru servicii educaționale de calitate, pentru ofe-
ri continuitate programului educațional, reieșind din posibilitățile infrastructurii
dezvoltate ala instituției, am extins spațiile de învățământ, amplasând pe teritoriu
o construcție modulară.
Odată cu inițierea anului școlar 2018-2019, instituția noastră și-a deschis ușile
pentru treapta primară, oferind o gamă vastă de servicii educaționale curriculare
și extrașcolare.
Scopul nostru este să promovăm excelenţa în educaţie şi să înconjurăm toţi copiii
cu dragoste şi căldură.
În cadrul instituției activează cadre didactice autorizate, cu specializare universi-
tară, înzestrate cu calm, afecţiune şi răbdare, precum și personal auxiliar calificat.
La moment, Şcoala primară-Grădiniţă „Abeceluş” oferă servicii educaţionale mo-
derne, destinate copiilor cu vîrste cuprinse între 3 şi 10-11 ani.
Echipa noastră creează condiții în care copilul se dezvoltă într-un mediu cald, pro-
tector, stimulativ, departe de agitaţia cotidiană.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |3|
CONTEXT GENERAL:
EDUCAŢIONAL ŞI LEGISLATIV
Elemente de identificare a unităţii educaționale
Unitatea şcolară: Școala primară-Grădiniță „Abeceluș”
Adresa: str. Ștefan Vodă, nr. 64, or. Durlești, mun. Chișinău, MD-2003.
Tipul instituţiei: Școală primară și grădiniță; cursuri de zi.
Tel./Fax: 022 586202;
E-mail. abecelus@gmail.com;
Site: www.abecelus.md;
Limba de instruire – limba română.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |4|
REPERE GEOGRAFICE
Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” se află în or. Durlești, municipiul Chişinău,
fiind situată într-o zonă ferită de zgomotul orașului.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |5|
CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC
AL INSTITUŢIEI
Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” este o instituţie privată de învățământ de
tipul complex şcolar cu grădinăță și clasele 1-4, care asigură copiilor/elevilor o
pregătire necesară pentru continuarea studiilor în învățământul gimnazial.
Activitatea instituției este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Con-
stituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova, Codului
Muncii al Republicii Moldova, a Hotărârilor de Guvern, actelor normative ale Mi-
nisterului Educaţiei, Culturii și Cercetării a RM, precum şi în temeiul deciziilor
Organelor Publice Locale, a ordinelor şi dispoziţiilor Direcţiei Generale Educație
Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, a statului Școlii primare-Grădi-
niță „Abeceluș” şi a Regulamentului de ordine internă pentru salariaţi.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |6|
PAŞAPORTUL INSTITUŢIEI
Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” are următoarea structură:
• ciclul preșcolar (grupa mică – 2, grupa medie – 2, grupa mare – 2, grupa
pregătitoare – 1),
• ciclul primar (clasa I – 1),
Activitatea educațională se realizează, în temei, conform Planurilor Ministerului
Educaţiei, Culturii și Cercetării, însă, pentru a păstra tradiţia instituţiei, o par-
te substanţială se realiza în baza Planurilor Individuale coordonate cu Ministerul
Educației.
În prezent, procesul educațional se desfăşoară conform Planului cadru pentru
învățământul general. Limba străină de studiu este limba engleză.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |7|
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
O condiţie esenţială a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puter-
nice, proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.
Cultura organizațională este caracterizată printr-un înalt profesionalism, unde
domină asemenea valori ca: cooperarea, munca în echipă, respect reciproc, atașa-
ment faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate
la nou, creativitate, entuziasm şi dorinţa de afirmare.
Colectivul a elaborat şi instituționalizat elemente de integritate colectivă, care au
dat instituţiei coeziune şi proprie identitate pornind de la valorile interne: grupă,
şcoală, comunitate şi familie, până la oraş și ţară. Astfel, au devenit valori colective:
 Imnul;
 emblema;
 insigna;
 uniforma.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |8|
RESURSE UMANE
PERSONALUL DE CONDUCERE

Calitatea procesului educațional în mare parte este determinate de calitatea facto-


rului uman. Una din problemele cheie ale managementului resurselor umane în
Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” o constituie selectarea, organizarea şi dirija-
rea eficientă a întregului colectiv, reducerea la maxim a fluctuaţiei, consolidarea şi
perfecţionarea continua a acestora.
Conform statelor de funcţie echipa managerială a instituției este alcătuită din 4
persoane:
Director – 1;
Manager pe activitatea economică – 1;
Metodist pentru grădiniță – 1;
Director-adjunct școala primară – 1.
Aflată în fruntea instituţiei, echipa managerială ştie:
− să definească strategii;
− să concretizeze şi să le negocieze;
− să mobilizeze, să organizeze şi să dirijeze colectivul;
− să optimizeze resursele material şi umane disponibile în vederea eficienti-
zării activităţii.
Echipa managerială deopotrivă de convingeri şi de acţiune elaborează, realizează
şi monitorizează Planul anual de activitate al instituţiei, asigură desfăşurarea în
condiţii optime a procesului educațional, contribuie la formarea continua a cadre-
lor didactice şi dezvoltării profesionale a acestora, promovează experienţa avansa-
tă şi învățământul formativ aplicativ ş.a.
Echipa managerială este garantul respectării eficienţei educaţionale, purtătoarea
valorilor morale şi cetăţeneşti: libertate, democrație, drepturi şi obligaţiuni.
PERSONALUL DIDACTIC

Buna desfășurare a activităţii didactice la parametrii cei mai înalţi se realizează în


principiu prin selectarea resurselor umane care se regăsesc între cadrele didactice,
personal didactic, auxiliar şi nedidactic, precum şi valorificarea maximă a poten-
ţialului fiecăruia.
Resursele umane sunt un aparat complex de diagnoză şi prognoză.
Şcoala este considerată ca şi o integritate funcţională:

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” |9|
− Formabili (copii/elevii cu implicația lor comunitară – părinţii);
− Echipa managerială şi administrative cu rolul intra-extraparteneriat;
− Corpul didactic şi administrativ;
− Dimensiunea managerială promovează rolul instituției, marcând liniile de
orientare şi domeniile de interes.
− Dimensiunea curriculară vizează specificul instituţiei;
− Dimensiunea curricular-managerială modelează entitatea şcolară;
Corpul didactic este stabil şi cuprinde în mare parte cadre didactice de înaltă ca-
lificare.
Gradul de acoperire cu personal didactic calificat, și a normelor didactice consti-
tuie 100%. Toate disciplinele şcolare din Planul-cadru de învăţământ pentru anul
curent de studii sunt predate de specialişti cu calificarea respectivă, atestată în di-
plomele de studii. Sarcina didactică este repartizată în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare şi cerinţele Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi
Sport, iar suprasarcina didactică este acordată doar cu avizul pozitiv al DGETS.
Date generale despre corpul didactic

Nr. Numele, Instituţia absolvită Specialitatea Vechi- Funcţia


d/o prenumele mea
în
muncă
1. UPS “Ion Creangă” Licenţat în ştiinţe ale 26 Director
Afanasiu Sergiu educaţiei,
Master în ştiinţe
umaniste, doctorand
2. Mirzenco Tatiana UPS “Ion Creangă” Învățătoare la clasele 20 Director
IȘE primare, Master adjunct,
în management Învățătoare
educațional case primare
3. Rotari Aliona UPS “Ion Creangă” Master în Stiințe ale 13 Metodist,
educației Edcatoare
4. Margine Cristina UPS “Ion Creangă” Licentiat în științe ale 3,3 Educatoare
educației
5. Negru Natalia UPS “Ion Creangă” Licentiat în științe ale 13 Educatoare
educației
6. Cazac Vadim Cademia de Muzica, Licentiat în științe ale 5,6 Conducător
Teatru si Arte educației muzical
plastice
7. Vizir Nadejda UPS “Ion Creangă” Licentiat în științe ale 9,5 Educatoare
educației

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 10 |


8. Braguta Iuliana USM Licentiat in științe 0,25 Educatoare
sociale

9. Tregubenco-Baius UPS “Ion Creangă” Master în Stiințe ale 6 Educatoare


Gabriela educației
10. Prodan Raisa Universitatea deStat Licentiat in Pedagogia 12,7 Educatoare
din Tiraspol si psihologia
preșcolară, metodist
11. Catelea Renata UPS “Ion Creangă” Licentiat în științe ale 1,3 Educatoare
educației
12. Croitoru Mihaela Colegiul Pedagogic Pedagogie preșcolară 2,1 Educatoare
Alexei Mateevici
13 Volcov Ana UPS “Ion Creangă” Pedagogie preșcolară 15 Educatoare
14 Puica Irina USM Coregrafie și Dans 2,8 Coregraf
sportiv
15 Pleșca Alexandru Academia de Actor teatru 13 Profesor
Muzica, Teatru si Arta Vorbirii
Arte plastice
16 Ciobanu Mariana UPS „Ion Creangă” Master în știinșe ale 22,5 Profesor
educației Educație
digitală
17 Vicolaș Andrei Universitatea de Stat Licențiat în educație 9 Profesor
de Educație Fizică fizică și sport Educație
și Sport fizică
18 Moisei Georgeta USM Licentiat în științe 1 Profesor
umanistice, Limba si
masterand literatura
germană și
Engleză
19 Chihai Alina USM Licențiat în știinșe 4,4 Educator
ale educației,
psihopedagogie

Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” are un corp calificat cu o pregătire psihope-


dagogică adecvată. Toate disciplinele școlare din Planul-cadru și activitățile ex-
trașcolare sunt predate de specialiști calificați. Ore vacante nu sunt. Gradul de aco-
perire cu personal didactic calificat constituie 100 %.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 11 |


Organigrama Școlii primare-Grădiniță „Abeceluș”
la începutul anului școlar 2018-2019

Fondatorii

Consiliul Consiliul
Consiliul Profesoral
de Administrare de Supraveghere

Directorul

Manager Metodist Director adjunct


Activitate Economică Grădiniță Școala primară

Personalul auxiliar Cadrele didactice Cadrele didactice


și nondidactic Educație timpurie Învățământ primar
(educatorii) și alte discipline

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 12 |


DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
CONTEXT EUROPEAN

Reforma curriculară, a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra siste-
mului de învățământ a constituit unul dintre cele mai controversate procese de
schimbare care s-au produs în învățământul din Republica Moldova după obține-
rea independenţei in 1991.
Considerată de unii ca fiind cea mai importanta „comutare de paradigmă’’ edu-
cațională din ultimii o sută de ani, contestată de alții, schimbarea din domeniul
curriculum-ului va stârni probabil încă multa vreme polemici și pasiuni.
În ultimii ani, la nivelul UE s-au produs progrese susținute în realizarea efectiva
a unui spațiu european extins al educației, în perspectiva cerințelor societății și
economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie
de documente de referință, cu rol important în regândirea reorganizarea și armo-
nizarea sistemelor de învățământ, din perspectiva asigurării calității educației și a
mobilității profesionale și de studiu.
Documentele europene cu impact și implicații semnificative asupra schimbări-
lor introduse in sistemul educațional din Republica Moldova sunt Recomanda-
rea Parlamentului European și a Consiliului UE privind competențele-cheie din
perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți și Cadrul European al Calificărilor
(European Qualications Farmework - EQF). Acesta are un rol de repere deciziona-
le majore pentru fundamentarea procesului de reforma a învățământului preuni-
versitar din Republica Moldova și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia
educației permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului UE privind competen-
țele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți conturează, pentru
absolvenții învățământului obligatoriu, un profil de formare european structu-
rat pe nouă domenii de competență. Competențele sunt definite ca ansambluri
de cunoștințe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la finele
școlarității obligatorii.
• Competențe de comunicare în limba română
• Competențe de comunicare in limba maternă
• Competențe de comunicare în limbi străine
• Competențe în matematică, științe și tehnologie
• Competențe digitale
• Competențe de a învăța să înveți
• Competențe sociale și civice

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 13 |


• Competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă
• Competențe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale
Structurarea acestor competențe-cheie se realizează la intersecția mai multor para-
digme educaționale și vizează atât domenii academice (de exemplu, Comunicarea
sau competentele in Matematică, științe și tehnologice), precum și aspecte inter- și
transdiciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii culturale.
CONTEXT NAȚIONAL

Premisa politii MECC privind descentralizarea este consistentă. Diagnoza este


structurată pe zone critice, care devin și principalele domenii în care va acționa
strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt:
CURRICULUM

• Curriculum la decizia școlii (CDȘ) redus ca pondere față de nevoile si inte-


resele locale.
• CDș structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice și nu ale comunitarii
(elevi, părinți, agenți economici etc.).
• Rolul redus al structurii-experți de la nivel central – cum ar fi Consiliul Na-
țional pentru Curriculum de pe lângă Ministrul Educației, Culturii și Cerce-
tării al Republicii Moldova.
• Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele școlare, ceea ce duce, in
unele cazuri, la primatul prețului in fața calității.
EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA

Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane ne-


pregătite în acest sens.

REȚEAUA ȘCOLARĂ ȘI FUXURILE DE ELEVI

1. Rețeaua școlara este fundamentata pe structura existenta (filiere, profiluri,


specializări si norme didactice): consilierea și orientarea nu au efectele
scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel central, fără consultarea parților
interesate de la nivel local.
2. Rolul minor, în stabilirea rețelei școlare, al autorităților publice locale.
CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE

1. Necorelarea finanțării școlii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunității


2. Administrarea curenta a patrimoniului și a fondurilor școlii in afara aceste-

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 14 |


ia, la nivelul consiliilor locale.
3. Comunitatea este sub-reprezentată în consiliile de administrație (CA) ale
unităților școlare.
4. Legislația adoptată în ultimii ani, care modifică aceasta situație, nu și-a pro-
dus încă efectele.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 15 |


Diagnoza mediului intern
BAZA MATERIALĂ

Spaţii educaționale / de învăţământ

Spaţiul: Şcoala–Gradiniţă „Abeceluş” este amplasată într-un imobil reabilitat și echipat


în conformitate cu standardele educaționale în vigoare. Dispunem de săli de grupă şi de clasă,
dormitoare, băi, cabinet medical, sală spaţioasă de sport, curte amenajata pentru jocurile si ac-
tivităţile copiilor în aer liber. Instituția dispune de autorizație sanitară de funcționare, sistem de
alarmă și echipament antiincendiar deservit de firmă particulară.
Confruntându-ne cu lipsa spațiilor de învățământ, am căutat o solutie modernă pentru ex-
tinderea instituției noastre, dorind aplicarea tehnologiilor noi în materie de eficiență energetică,
ecologie, durabilitate/siguranță și confort.
Fiind interesați în rezolvarea în termini restrânși a acestei probleme, ne-am decis asu-
pra unei constructii modulare prefabricate, o soluție temporală (20-30 ani) dar, care ar veni în
concordanță cu normele și reglementările europene de protecțiie antiincendiară, igienă, izolare
fonică/termică, rezistență legată de seismicitatea zonei, precum și de utilizare intensivă, soluții
care sunt conforme cu recomandările europene din domeniul Educatiei.
În Republica Moldova, deocamdată, nu sunt aplicate tehnologiile respective pentru extin-
derea spatiilor de învățământ și agrement, deși pe piața internațională ele se bucură de un interes
sporit atît din partea autorităților publice, cât și din partea investitorilor privați.
Considerăm oportună inițierea acestui proiect ca răspuns la cererea tot mai mare pentru
serviciile educaționale furnizate de instituția noastră.
Pentru început, ne-am propus achiziționarea a 12(douăsprezece) module prefabricate/
transportabile necesare amenajării a două săli de clasă, a unui coridor spațios și a două grupuri
sanitare. De me nționat că, tehnologia aleasă permite extinderea spațiilor respective atât în plan
orizontal cât și vertical.
Racordarea la rețelele inginerești a construcției respective se va face din contul extinderii
rețelelor existente.

Criterii Clădirea care adăpostește Clădirea care adăpostește


ciclul preșcolar ciclul primar
Anul dării în exploatare 2013 2018
Materiale din care este con- Zidărie de calcar Construcție metalică
struită
Suprafața desfășurată a Suprafața totală – 882 m.p. Suprafața totală – 180 m.p.
spațiilor

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 16 |


Spații și destinația lor Săli de clasă – 7 Săli de clasă – 2
Sală de mese – 1 Hol – 1
Bucătărie – 1
Cabinet metodic – 1
Sală de festivități – 1
Statutul juridic al spațiilor Contract de colațiune până în În proprietate
2039

CALCULATOARE

Nr. de calculatoare (PC)


funcționale
Total calculatoare (PC) 7
Din care, utilizate în scopuri educaţionale 4
Utilizarea de către copii/elevi 0
Utilizarea de către personalul didactic 4
În scopuri administrative (evidentă contabilă, re- 1
surse umane etc.)
În instituţie funcţionează sistemul autonom de încălzire (baterii solare / biomasă
/ gaze naturale / electricitate) şi sistemul centralizat municipal de alimentare cu
apă potabilă.
În instituțăie funcţionează o sală polivalentă.
În curtea instituției sunt amplasate:
• Stadion cu înveliș natural 300 m.p.;
• Teren de joacă echipat corespunzător vârstei copiilor;
• Foișor pentru activități în aer liber;
Informaţii de tip calitativ

Ambianţa în unitatea şcolară: cultura este dominată de spiritual de echipă, se ba-


zează pe cooperare şi respect reciproc. Atmosfera este distinsă şi plăcută, nu există
conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele sunt rezolvate în mod obiectiv.
Relaţiile interpersonale din interiorul instituției se bazează pe comunicare, co-
laborare, munca în echipă şi respect reciproc.
Mediul de provenienţă al copiilor/elevilor: elevii provin din familii cu pregă-
tire superioară şi medie. Familiile răspund în general pozitiv faţă de provocările
societăţii, în concordanţă cu spiritul reformei şi manifestă interes faţă de educaţia
oferită de instituție.
Calitatea personalului

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 17 |


Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt consta-
tat în urma:
− a asistărilor la activități, a inspecţiilor la grupe;
− a diverselor tipuri de controale efectuate de administrația instituției;
− a monitprizării activității din partea părinților, reprezentanților autorități-
lor administrației locale și centrale;
− a rezultatelor obţinute cu copiii,
− a rezultatelor în cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice în anul
2017-2018.
Managementul unităţii şcolare: se desfăşoară pe baza Planului complex de acti-
vitate a instituţiei şi a planurilor operaţionale, în colaborare cu membrii Consiliu-
lui de Administraţie şi a Consiliului profesoral.
Relații cu comunitatea: Implicarea părinţilor în activităţile manageriale este
foarte bună, echipa managerială menținând o relaţionare permanentă cu aceș-
tia. Cadrele didactice manifestă disponibilitate în vederea acordării de asistenţă
părinţilor. Nu există părinţi care s-ar dovedi dezinteresaţi faţă de educaţia copiilor.
Instituția colaborează eficient cu diverși parteneri sociali de-a lungul existenței
sale:
− Inspectoratul de Poliţie Buiucani a mun. Chişinău
− Serviciul Protecţiei Civile şi situaţii excepţionale al MAI
− Grădiniţele de copii din zonă
− Mănăstirea „Sfântul Andrei” din or. Durlești
− Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” din Chişinău
− etc.
ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV

Pornind de la unele informaţii şi realizări de tip statistic-cantitativ se impun şi


anumite constatări:
- s-a instaurat o stabilitate în colectiv;
- există climat favorabil, nu există conflicte;
- este încurajată dezvoltarea şi formarea profesională;
- este încurajată iniţiativa, activitatea colectivă şi participativă, în grupe, în
microcolective;

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 18 |


- nu există rezistenţă la schimbare, este caracteristică receptivitatea persona-
lului la nou şi la autodezvoltare;
- managementul unităţii şcolare este realizat de către o echipă de profesionişti
calificaţi.
Demersul managerial se realizează prin:
− comunicare directă;
− activitate decizională;
− şedinţe:
• ale Consiliului Profesoral;
• ale Consiliului de Administrație;
• etc.
− consiliere;
− sondaje, analize;
− dirijare şi control, planificare participativă;
− activitate democrat-participativă;
− iniţiative şi exemplu propriu ale membrilor echipei manageriale;
− monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi acţiunilor planificate;
− asistenţe la ore şi activităţi;
− propagarea şi încurajarea succesului, noilor tehnologii educaţionale;
− prin implicarea părinţilor în activitatea instituţiei.
În baza acestor informaţii sumative putem face concluzia că Școala prima-
ră-Grădiniță „Abeceluș” este un tip de şcoală dinamică şi în căutare.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 19 |


Analiza P.E.S.T.E.
Contextul politic

Din punct de vedere politic şcoala şi întreg sistemul educaţional se află într-un
continuu proces de înnoire impus de logica vieţii şi de necesitatea compatibilizării
noastre cu standardele unei Europe unite din care facem parte şi noi chiar dacă şi
nu facem parte din Uniunea Europeană. Marile provocări ce ne aşteaptă solicită
munca devotată a tuturor oamenilor şcolii, a partenerilor educaţionali, a comuni-
tăţii locale.
Este evident că e nevoie în primul rând de muncă, seriozitate, demnitate şi echili-
bru pentru a izbuti în toate proiectele asumate.
Legislaţia în vigoare din sistemul educaţional este asigurată în primul rând de
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 şi Codul Educaţiei al Republicii
Moldova din 17 iulie 2014 şi documente reglatorii de reper (de funcţionare a in-
stituţiilor preuniversitare, de formare continuă, de atestare a cadrelor didactice şi
cu funcţii de conducere, de evaluare a unităţilor de învăţământ, alte acte oficiale.
Documentele în baza cărora funcţionează instituţia sunt:
• Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
• Codul Educaţiei a Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015;
• Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 nr. 159-162, Publicat: 29.07.2003
în Monitorul Oficial;
• Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
• Statutul Instituţiei Private de Învățământ Școala primară-Grădiniță „Abece-
luș”, avizat de Ministerul Educaţiei la 10 februarie 2014;
• Regulamentul instituţiei de învăţământ preşcolar, aprobat prin ordinul Mi-
nisterului Educaţiei nr. 04 din 04 ianuarie 2011
• Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvi-
rea şi transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial şi liceal, aprobate
prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 718 din 24 iulie 2012;
• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Minis-
terului Educaţiei nr. 336 din 02.05.2013;
• Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar
general din perspectivele şcolile prietenoase copilului, aprobate prin ordinul

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 20 |


Ministerului Educaţiei nr. 970 din 11 octombrie 2013;
• Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobat prin ordinul Ministe-
rului Educaţiei nr. 202 din 19 aprilie 2015;
• Procedura de organizare instituţională şi de intervenţii a lucrătorilor insti-
tuţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al co-
pilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie
2013;
• Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţii
de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
În baza acestora a fost posibilă elaborarea Statutului Școlii primare-Grădiniță
„Abeceluș”, a Regulamentului de ordine internă pentru salariaţi.

Context economic

 inflaţia mereu-crescândă întrece, de regulă, rata de creştere a salariul angaja-


ţilor în sistemul educaţional;
 se manifestă un fenomen paradoxal: insuficienţa de cadre didactice şi şoma-
jul din rândurile pedagogilor;
Instituția utilizează fondurile sale pentru consolidarea bazei tehnico-materiale,
procurarea de material didactic şi utilaj necesar eficientizării procesului educa-
ţional, asigurarea vieţii şi sănătăţii copiilor, acordarea de premii băneşti cadrelor
didactice pentru performanțele obţinute.
Context social

Tendinţele demografice denotă o reducere anuală a populaţiei Republicii Moldova


ca rezultat al migraţiei în fond al tinerilor. Acest fenomen este specific pentru ma-
joritatea localităţilor din ţară dar în mod special se observă în localităţile rurale.
Nu face excepţie nici mun. Chişinău unde anual se reduce numărul elevilor cu
circa 1000 persoane. S-ar părea că în aceste condiţii presiunea asupra şcolii noas-
tre ar fi în scădere însă situaţia nu este aşa, ci din contra tot mai puternică şi mai
puternică.
Schimbările mediului de viaţă al populaţiei din mun. Chişinău au contribuit la
sporirea exigenţelor pentru şcolile unde vor învăţa copiii. Astfel, putem constata
că în şcolile „bune” de stat erau şcolarizaţi în temei copii din familii cu posibilităţi
financiare medii.
Context tehnologic

Instituția este dotată cu un număr corespunzător de calculatoare pentru a putea


asigura desfăşurarea orelor de informatică în bune condiţii şi accesul tuturor

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 21 |


elevilor şi a profesorilor la mijloace moderne de învăţământ. De asemenea, şcoala
este dotată cu câteva Televizoare SMART, videoproiectoare şi acces la Internet la
reţea Wi-Fi în tot perimetrul instituției. Marea majoritate a profesorilor și educa-
torilor folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de
pe Internet şi comunică cu ajutorul emailului. Toate aceste lucruri au un impact
pozitiv asupra metodelor de predare-învăţare-evaluare.
Context ecologic

Școala primară-Grădiniță „Abeceluș”, prin activitățile sale cotidienec, nu afectează


în niciun fel mediul înconjurător, ci dimpotrivă contribuie la îngrijirea și ame-
najarea spațiilor verzi, salubrizării permanente a teritoriului instituției și a celui
adiacent, promovează cultura ecologică în rândul întregii comunități școlare prin
amplasarea/utilizarea panourilor fotovoltaice, a cazanelor de încălzire pe biomasă,
instalarea utilajului electronic de eficentiizare a consumului de energie, utilizarea
sistemului de iluminare LED, utilizarea vopselelor și tencuielilor ecologice.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 22 |


ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (teh-
nică) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele
paliere:
• oferta curriculară;
• resurse umane;
• resurse materiale şi financiare;
• relaţiile cu comunitatea.
Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru
cadrele didactice din instituţie

Puncte tari Puncte slabe


Cadre didactice competente, ambițioase, motiva- Resurse financiare limitate pentru achi-
te spre succes. Educatorii sunt la curent cu Politi- tarea unor salarii motivante angajaților.
cile educaționale naționale actuale. Activitățile sunt
structurate reeșind din particularitățile individuale
ale copiilor.Cu fermitate sunt folosite metodele in-
teractive de lucru. Cadrele didactice pledează pentru
un mediu educațional prietenos copiilor Educatorii
participă cu interes la toate formele de activități de
creștere profesională. In instituție este formată o at-
mosferă sănătoasă de lucru.

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie


timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari Puncte slabe


Imobilul este renovat și echipat cu mobilier nou. Imobilul aparține APL Durlești, și este
Fondul de material didactic și de carte este îmbogăţit oferit, prin concurs public, în locațiune,
pentru fiecare grupă; pe un termen de 30 de ani. Administra-
• Sălile de grupă spațioase cu dormitoare separate; ția locală nu tratează relația drept par-
• Existența în grădiniță a tehnicii pentru realizarea tineriat social dar o consideră o relație
activitățișlor în TIC; comercială, tratănd copii din instituția
• Instituția este dotată cu echipament de sonorizare, privată descriminatoriu.
stadion, echipament de bucătărie modern;
• Instituția este conectată la rețeaua de Internet. Dis-
punem de dispozitive de supraveghere video, sistem
electronic de pază și alarmă antiincendiară

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 23 |


VIZIUNEA ȘI MISIUNEA
Instituția noastră este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite
copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi
principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea
(dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi
armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.
VIZIUNEA ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI NOASTRE este ca elevii să obțină
performanțe școlare, fiind motivați pentru excelentă, pentru pentru a vrea să
cunoască, să cerceteze, să creeze, să descopere. Copii curiosi, curajosi si competenti,
ne dorim să educăm, liberi și siguri pentru a face faţă provocărilor timpului.
Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere
experienţe orientate spre valorile instituției: responsabilitate, corectitudine
şi respect. Educaţia pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care
dezvoltă competenţe cheie pentru învăţarea de lungă durată, într-o tendinţă
modernă şi durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experienţe ale vieţii. 
În Școala-Grădiniță ABECELUȘ copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească soluţii
singuri.
MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE derivă din nevoile societății de a oferi copii-
lor servicii educaţionale moderne. Conceptul  nostru s-ar defini in linii mari ca
fiind un loc unde educatia se reinventeaza, unde copilul se simte ca acasa prin
continuitatea mediului familial, unde se intalneste cu prietenii sai, ca impreună să
meargă in fiecare zi pe acest fir al vieții numit CUNOAȘTERE/DESCOPERIRE prin
experiment și prin propriile trăiri, este: Ajutăm discipolii să-și atingă potențialul
maxim.
QQCINE o va realiza?
Administrația instituției în colaborare cu cadrele didactice, în parteneriat cu pă-
rinții și comunitatea locală parteneră a activității instructiv educative și financiare.
QQCUM ne propunem să realizăm?
• Axarea pe formarea de competențe;
• urmărirea implementării practice a sistemului de valori în viața cotidiană;
• centrarea pe copil și pe nevoile acestuia;
• asigurarea unei instruiri individualizate;
• crearea unui mediu favorabil – a școlii prietenoase copilului, în baza stan-
dardelor de eficiență a învățării și de evaluare /asigurare a calității.
QQCE ne propunem să realizăm?
• Respectarea drepturilor fiecărui copil;

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 24 |


• abordarea copilului ca un întreg, într-un context larg;
• centrarea pe copil şi pe familia acestuia;
• sensibilitatea la gen;
• promovarea calităţii rezultatelor academice;
• fundamentarea educaţiei pe viaţa reală şi pe integrarea şcolii în comunitate;
• flexibilitatea şi promovarea diversităţii;
• asigurarea incluziunii şi asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi copiii;
• promovarea sănătăţii mentale, fizice și spirituale a copilului;
• acceptabilitatea şi accesibilitatea programelor educaţionale pentru fiecare
copil;
• consolidarea competenţelor şi a statutului profesorilor;

QQPENTRU CINE vom realiza aceste scopuri?


• Pentru beneficiarii educației: elevi, părinți, comunitate, care se vor bucura de
o educație de calitate, conform politicilor educaționale.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 25 |


ŢINTE STRATEGICE
1. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi
reţinerea profesorilor cu rezultate academice deosebite.
2. Asigurarea în fiecare an şcolar şi pentru fiecare cadru didactic a cel puţin
10 ore de pregătire în funcţie de nevoile identificate.
3. Menţinerea şi dezvoltarea în instituție a unui climat de siguranţă fizică şi
psihică pentru elevi, a unei culturi organizaţionale relevante.
4. Dezvoltarea la copii/elevi a competenţelor creative de comunicare socială
şi a competenţelor prevăzute de curricula şcolară.
5. Extinderea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din străi-
nătate.
6. Implicarea în proiecte de formare, de reamenajare a imobilului.
IDENTIFICAREA PRIORITĂŢILOR

S-a ţinut cont de următoarele principii:


1. Caracterul realizabil;
2. Coerenţa (succesiune clară);
3. Consonanţa (măsura în care priorităţile interioare coincid sau se supra-
pun presiunilor din exterior).
Drept rezultat al căutărilor noastre şi ținând cont de necesităţile instituţiei vor ră-
mâne în continuare următoarele priorităţi:
 activitatea didactică centrată pe formarea competenţelor copiilor/ elevi-
lor;
 crearea condiţiilor de activitate (pentru toţi subiecţii);
 compatibilitatea psihologică (climatul organizaţional);
 dezvoltarea receptivităţii subiecților, pentru nou, schimbare şi perfecţio-
nare, intoleranţa faţă de nonvaloare, kitci, autoperfecţionarea personală
şi de sistem;
 perfecţionarea culturii organizaţionale;
 respectarea normelor sanitaro-igienice, grija în permanenţă pentru viaţa
şi securitatea subsecțiilor implicaţi în procesul de dezvoltare;
 angajamente de perfecţionare a personalului;
 angajamentul în activităţile de planificare şi colaborare;

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 26 |


 acordarea unei atenţii adecvate beneficiilor potenţiale ale documentării
şi reflecţiei, structurarea şi optimizarea performantă a acesteia.

Ciclul managerial de realizare


a Proiectului de dezvoltare a instituției

În proiectare (atât generală, cât şi cea a catedrelor) e bine să ţinem cont de


toate şase faze recunoscute în teoria managerială:
1. Stabilirea obiectivelor şi identificarea necesităţilor.
2. Elaborarea de strategii (care constau din scopuri şi instrucţiuni extinse).
3. Planificarea programelor.
4. Pregătirea şi aprobarea bugetelor programelor (acolo unde este inevitabil
necesar.
5. Implementare (termeni şi responsabili) monitorizare.
6. Evaluarea, influența şi reglarea de procese.
IDENTIFICAREA ŢINTELOR STRATEGICE

Țintele strategice care vor trebui atinse sunt de fapt scopurile generale ale PDI – deri-
vate din misiune şi factorii – cheie. Noi am identificat ţintele strategice călăuzindu-ne
de principiile manageriale, care, pentru a fi realizabile, cuantificate, sesizabile şi reale,
nu pot fi o infinitate, ci doar 5-6 la număr. Ele trebuie să reprezinte intenţiile majore,
care vor fi realizate prin proiect (şi mai ales, prin proiectările anuale). Aşadar, ţintele
strategice trebuie să fie realiste, clar formulate pentru a fi înţelese nu numai de către
cadrele didactice ci şi de elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii, să răspundă intere-
selor şi aşteptărilor acestora. Ţintele strategice au fost identificate de noi încât să poată
fi stabilite pentru perioade nu mai lungi de 3-5 ani (sau astfel elaborate) iar pentru ca
resursele să fie eficient folosite, ele trebuiesc concentrate în 3-5 direcţii strategice, care
vor crea efectele scontate. De asemenea, drept sursă de inspiraţie au servit analizele
SWOT şi PEST, nevoile şi posibilităţile la nivelul şcolii şi al comunităţii. Ținând cont
de cerinţele şi rigorile enunţate mai sus au fost elaborate următoarele ţinte strategice:
1. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi
reţinerea profesorilor cu rezultate academice deosebite.
2. Asigurarea în fiecare an şcolar şi pentru fiecare cadru didactic a cel puţin 10
ore de pregătire în funcţie de nevoile identificate.
3. Menţinerea şi dezvoltarea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psi-
hică pentru elevi, a unei culturi organizaţionale relevante.
4. Dezvoltarea la copii/elevi a competenţelor creative de comunicare socială şi
a competenţelor prevăzute de curricula şcolară.
5. Extinderea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate.
6. Implicarea în proiecte de formare, de reamenajare a imobilului.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 27 |


ELABORAREA OPŢIUNILOR STRATEGICE

Pentru configurarea modului concret în care vor fi elaborate scopurile stra-


tegice ale instituţiei, apare momentul şi necesitatea elaborării aşa-ziselor opţiuni
strategice, a unor căi de acţiune care sunt alese pe baza competenţelor şi a resur-
selor disponibile, dar ținând cont de istoria şi tradiţiiile instituției. Ca urmare, este
firesc ca la baza strategiei să se afle punctele tari, care, de altfel, definesc opţiunea
strategică. Această abordare strategică reprezintă utilizarea, construirea şi realiza-
rea strategiei, a ceea ce Școala primară-Grădiniță „Abeceluș” are mai valoros. În
general, noi vedem patru mari opţiuni posibile privind abordările strategice:
1. Opţiunea curriculară – ţintele strategice vor fi atinse prin disciplinele de
studiu şi prin activitatea în grupă / la clasă, realizând prevederile curricula
modernizate în baza competenţelor.
2. Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale – ţintele strategice pot fi atin-
se prin procurarea şi recrutarea de resurse financiare, prin dotări materiale
suplimentare, prin distribuirea optimală şi în funcţie de prioritate.
3. Opţiunea investiţiei în resursele umane – ţintele strategice sunt atinse
prin angajarea de profesori calificaţi, prin formarea adecvată a personalului
existent, prin motivarea suplimentară a personalului la autoformare profe-
sională.
4. Opţiunea relaţiilor comunitare – ţintele strategice urmează a fi atinse prin
extinderea şi diversificarea relaţiilor în cadrul comunităţii.

PERSPECTIVELE GENERALE DE DEZVOLTARE

1. Perspectiva tehnologică:
 implementarea curriculumului, în bază de competenţe;
 aplicarea celor mai moderne tehnologii educaţionale;
 realizarea principiilor educative prin completarea standardelor naţionale
cu specificul instituției;
 acceptarea ofertelor „pilot” în activitatea didactică.
2. Perspectiva politică:
realizarea dezideratelor „Codului Educaţiei”;

colaborarea fructuoasă cu DGETS, alte instituţii ale stalului;

implicarea colectivului de profesori / cadre didactice, părinţi şi copii / elevi

în proiecte educaţionale;

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 28 |


 crearea şi menţinerea unei situaţii de confort psihologic între copii și edu-
catori, învățători, profesori, administraţie, comunitate.
3. Perspectiva culturală:
 atenţie deosebită faţă de relaţiile cotidiene şi normele culturale;
 centrarea activităţii educative pe formarea personalităţii în baza valorilor
universale şi autohtone;
 înscăunarea tradiţiilor, instituţionalizarea şi amplificarea celor existente şi
introducerea altora;
 perfecţionarea culturii organizaţionale a instituţiei;
 popularizarea activităţilor instituţiei, participarea tuturor subiecților în ac-
tivităţi extrainstituţionale.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 29 |


I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI
CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII
PLAN OPERAŢIONAL 2018–2019

QQOBIECTIVE:
1. Implementarea standardelor de eficiență a învățării și evaluarea rezultatelor în-
vățării în bază de competențe.
2. Diversificarea ofertei educaționale opționale în contextul dezvoltării compe-
tențelor-cheie – transdisciplinare ale elevilor.
3. Promovarea unor activități educative școlare și extrașcolare relevante interese-
lor elevilor.
4. Asigurarea procesului educațional cu resurse educaționale relevante nevoilor
de învățare a elevilor, conform curriculei (produse curriculare, materiale di-
dactice, de învățare, auxiliare).
5. Cunoasterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţi-
lor, urmărind modificările legislative.
6. Promovarea activitătilor educaționale bazate pe metode activ-participative, pe
demersuri educationale inter- si transdisciplinare, pe competenţele-cheie.
7. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici
(rata de participare, % reuşitei).

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 30 |


Obiective Acţiuni Responsabili / Termen de Indicatori
parteneri realizare
1.Implementarea standardelor • Asigurarea functionării efective a structurilor Directorul Septembrie Structuri create care
de eficiență a învățării și eva- decizionale (Consiliul Profesoral, în primul Afanasiu Sergiu 2018 - mai funcțio
luarea rezultatelor învățării în rand) și a structurilor subsistemice (Consiliul 2019 nează în baza pla-
bază de competențe. de administrație, grupuri de lucru, etc.), precum nurilor elaborate și
și a comisiei pentru evaluarea și asigurarea ca- aprobate;
lității; Plan întocmit și reali-
• Elaborarea și implementarea măsurilor de pre- zate acțiuni
venire și diminuare a absenteismului școlar. Angajații sunt infor-
• Asigurarea realizării politicilor educaționale mați cu toate Regula-
prin informarea angajaților, elaborarea Planuri- mentele / Metodologii-
lor de implementare. le în vigoare
• Proiectarea controalelor interne. Sunt elaborate planuri
• Analiza evaluărilor finale. de realizare
Note informative

2.Oferta educațională opți- Directorul August 2018


onală în contextul dezvoltă- • Studierea documentelor de politici educaționa- Afanasiu Sergiu
rii competențelor-cheie ale le, asigurarea instituției cu material curricular
elevilor opțional. Decembrie Curricula opțională
• Studierea opțiunilor elevilor/părinților și stabi- 2018 Chestionarele elevilor
lirea cursului opțional ce urmează a fi predat; Mai 2018 Oferta cursurilor opți-
• Evaluarea gradului de satisfacție al elevilor/pă- onale
rinților față de cursul optional predat.
3.Promovarea unor activități • Întocmirea planului activităților educative. Directorul August 2018 Planul întocmit

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


educative școlare și extrașco- • Studierea opțiunilor elevilor pentru activitățile Afanasiu Sergiu Note informative
lare relevante intereselor ele- extracurs. despre realizarea acti-
vilor. • Proiectarea activităților extrașcolare. Mai 2018 vităților

| 31 |
4.Asigurarea şi îmbunătăţirea • Monitorizarea aplicării standardelor de eficien- Directorul septembrie Seminare teoreti-
calităţii actului de predare-în- ță a învățării și implementarea standardelor de Afanasiu Sergiu 2018- co-practice
văţare-evaluare, asigurarea competență profesională a cadrelor didactice. mai 2019
şanselor egale tuturor elevi- • Eficientizarea îndrumării, monitorizării şi a Comisiile de 1-tematic,
lor, atingerea standardelor evaluării procesului educaţional. evaluare, cadrele 1- iniţial
curriculare de performanţă, • Consilierea cadrelor didactice privind Pla- didactice Seminar metodologic,
pregătirea elevilor pentru o nul-cadru și Organizarea procesului educațio- ședințe cu cadrele di-
societate în schimbare nal în anul de studii 2018-2019 dactice.
5.Cunoasterea si aplicarea Elaborări de suport de curs privind realizarea curri- Directorul Ianuarie 2018 Rapoarte de analiză a
documentelor de politică edu- culei la disciplinele şcolare (proiectelor de lungă procesului educațional
caţională si a finalităţilor durată)
Elaborarea şi derularea, activităţilor educative şi Directorul Conform Nr.actvităţi educative
extracurriculare din Calendarul naţional. calendarului şi extraşcolare
naţional al Nr. locuri premiante
activităţilor
Elaborarea proiectului de lungă durată la disciplina Directorul Septembrie Proiect elaborat Reali-
opțională 2017, zarea opționalelor
ianuarie 2018

6.Promovarea activitătilor Asigurarea unui climat de muncă eficient, centrat Directorul Pe parcursul Climat adecvat
instructiv-educative bazate pe elev si pe nevolile educationale ale acestuia și anului
pe metode activ-participative, competența cadrului didactic, in folosul beneficia-
pe demersuri educationale rilor, prin sprijinirea initiativelor didactice inova-
inter- si transdisciplinare, pe toare inter și transdisciplinare.
competenţele-cheie;

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


Realizarea asistenţelor/ Directorul Conform Grafic asistenţe
interasistenţelor la ore/ aplicarea graficului de Fişe de observaţie,
de măsuri pentru eficientizarea activităţii: transdi- control rezultatele controlului
ciplinaritate, centrare pe competenţe. prezentate la Consiliul
metod

| 32 |
Stimularea activitatii didactice prin încurajarea şi Directorul Pe parcursul Nr. cadrelor didactice
recomandarea pentru acordarea gradelor didactice anului ce depun cereri, dis-
şi distincţiilor pentru cadrele didactice cu perfor- tincţii aprobate
manțe.

Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei Directorul septembrie


informaționale la toate disciplinele de studiu . 2017 – mai
2018
Elaborarea si derularea activităţilor educative şco- Directorul Pe parcursul Program activităţi
lare şi extraşcolare anului educative
7.Monitorizarea si evaluarea Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva Directorul septembrie Fișa progresului,
întregii activităţi, pe baza prestaţiei actului didactic 2018– mai % reușitei; % calității;
indicatorilor specifici (rata 2019 Nr .de locuri premiante
de participare, grad de cu- la concursuri
prindere, rata de abandon, %
reuşită).
Monitorizarea și analiza rezultatelor comparative Directorul septembrie Rezultatele obţinute
la evaluările inițiale, sumative. 2018– mai evaluări
2019
Realizarea unei baze de date privind rezultatele Directorul adj. septembrie Rezultate pe nivele de
evaluărilor pentru diferite discipline pe ani de stu- 2018- noiem- studii , discipline, ca-
diu, pentru a stabili un studiu comparativ. brie 2018 dre didactice care vor
pune în evidentă ridi-
carea % calității, notei
medii și prevenirea

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


eşecului/abandonului
şcolar
Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 2017- Directorul Mai 2019 Raport general privind
2018 Raport general: Starea şi calitatea educaţiei la Directorul adj. starea şi calitatea edu-
sfârşitul anului şcolar 2017-2018. caţiei în anul şcolar

| 33 |
II. Domeniul funcţional RESURSE UMANE.
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OBIECTIVE:

1. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice pentru implementarea


noilor tehnologii didactice în scopul formării la elevi a competenței de instru-
ire pe tot parcursul vieții;
2. Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor
funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor;
3. Asigurarea și promovarea nonviolenței /protecția copilului;
4. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea
calităţii şi eficientizarea actvităţii educaționale, prin recrutarea cadrelor cu ex-
periență didactică
5. Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea cadrelor didactice:
grade didactice, formare continua obligatorie în anul şcolar 2018-2019.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 34 |


Obiective specifice Acțiuni Responsabili Termen Indicatori

1. Formarea profesională conti- 1. Crearea bazei de date a formării cadrelor Directorul Septembrie 2018 Baza de date creată
nuă a cadrelor didactice pentru didactice.
implementarea noilor tehnologii 2. Diversificarea ofertei cursurilor opţionale
didactice în scopul formării la în învăţământul primar. Conform perioa- Implicarea în câte un
elevi a competenței de instruire pe 3. Formarea cadrelor didactice pentru imple- dei de formare proiect educațional
tot parcursul vieții; mentarea TIC continuă anual
4. Implicarea în proiecte educaționale.
5. Diseminarea experienţelor de succes ale Pe parcursul Aplicarea în cadrul
profesorilor care au participat la programe anului orelor a tehnicilor
educaţionale privind tehnicile şi strategiile în- asimilate
văţării centrate pe elev.
2.Centrarea demersurilor didac- 1.Formarea cadrelor didactice pentru caracte- Directorul 4 ședințe în
tice în formarea și dezvoltarea rul aplicativ al celor studiate. cadrul S/M
competenţelor funcţionale; Directorul ad- Conform grafi- Testarea, rezultatele
junct cului MECC testării

2.Organizarea excursiilor /întâlnirilor cu an- Excursii:


gajați din diverse domenii de activitate. 1 – I semestru
2 – II semestru

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


| 35 |
3. Asigurarea și promovarea non- 1.Colaborare intersectorială; Directorul, di- Permanent Ordin de instituire a
violenței /protecția copilului; 2. Instruirea cadrelor didactice pentru preve- rectorul adjunct responsabilului VNET
nirea violenței față de copii Septembrie 2018 Fișa postului
3.Integrarea politicilor de protecție a copilu- Permanent Planul muncii educati-
lui în demersul educațional. ve/a dirigintelui
4. Acordarea asistenței psihopedagogice
copiilor. După necesități Registrul dirigintelui
5. Desfășurarea meselor rotunde , ședințe de Ateliere desfășurate,
pedagogizare, ore de diregenție la subiect. Conform proiec- Cadre Didactice for-
6.Planificarea și desfășurarea atelierului de tării diri- ginte- mate
formare cu tematica Nonviolența între copii. lui
7. Organizarea formării cadrelor didactice, Graficul cursuri-
prin implicarea formatorilor naționali, pentru lor de formare
gestionarea emoțiilor.
4. Promovarea unui manage- Instruirea periodică a personalului/ Directorul Septembrie 2018 Fişe de instruire per-
ment al resurselor umane care elevilor normele de protecţie a muncii . sonale
să asigure creşterea calităţii şi I semestru și al
eficientizarea actvităţii procesului II semestru
educațional.

Asumarea responsabilităţilor de către cadrele Directorul Septembrie 2018 Existenţa fişei postului
didactice şi de întregul personal al școlii pe cu atribuţii specifice
compartimentele funcţionale. postului
Existenţa contractelor
individuale de muncă,
a contractelor de res-

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


ponsabilitate materială
Monitorizarea activităţii personalului Directorul Permanent Fişe de evaluare

| 36 |
5. Asigurarea accesului la formar- Întocmirea bazei de date perfecţionare-for- Directorul Octombrie 2018 Bază de date
ea continuă si perfecţionarea cad- mare Identificarea nevoilor de formare ale Decembrie 2018 Fişe individuale de
relor didactice: grade didactice, personalului Popularizarea ofertelor de for- perfecţionare
formare continua obligatorie în mare profesională continuă. Graficul formării
anul şcolar 2018-2019 continue
Încurajarea unei culturi organizaţionale Directorul Permanent Chestionare, sondaje
care stimulează comunicarea deschisă,
participarea, inovaţia.
6. Eficientizarea activităţii co- Participarea personalului în procesul de pro- Directorul Permanent Funcţionare eficientă
misiilor, consiliului profesoral, movare a imaginii şcolii prin organizarea/
consiliului de administraţie, etc. participarea la diverse activităţi municipale,
republicane.
Stimularea/recompensarea personalului cu Directorul Ocazional Scrisori de mulțumire
performanţe deosebite
Promovarea colaborării în cadrul echipelor Tot personalul Permanent Climat de cooperare,
de lucru, spirit de cooperare, consultare. comunicare, colabo-
Cunoașterea cu actele normative în vigoare. rare

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș”


| 37 |
III. Domeniul funcţional – RESURSE MATERIALE
OBIECTIVE:

1.Asigurarea metodico-didactică și tehnico-materială a Școlii Primare ,,Abeceluș’’


conform standardelor;
2. Educarea personalului pentru folosirea responsabilă a resurselor materiale;
Obiective Acțiuni Responsa- Termen Indicatori
specifice bili
1.Asigurarea 1.Procurarea literaturii Literatură artistică
metodico-di- metodice. Directorul Pe parcursul și metodică achi-
dactică și 2.Finisarea construcți- anului ziționată
tehnico-mate- ei sălii de sport.
rială a Școlii 3.Asigurarea cu dez- Septembrie-oc- Sala de sport
conform stan- infectanți materiale tombrie 2018 sistemul defect de
dardelor ; igienico-sanitare iluminare
După necesități Instituția este asi-
gurată cu dezin-
fectanți conform
normativelor
2.Educarea 1.Numirea persoa- Directorul Septembrie 2018 Este numită prin
personalu- nelor responsabile ordin persoana
lui pentru pentru monitorizarea responsabilă
folosirea utilizării resurselor:
responsabilă lumină, apă, gaze.
a resurselor 2. Includerea în Sunt perfectate și
materiale; Contractul-colectiv de semnate contracte
muncă a obligațiunii de răspundere
date. materială
3.Perfectarea și sem-
narea cu personalul
angajat a contractelor
de răspundere mate-
rială.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 38 |


IV. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE
ȘI PARTENERIATE
OBIECTIVE

1. Promovarea unui sistem eficient de colaborare cu părinţii;


2. Implementarea mecanismelor de asigurare a transparenței și a participării co-
munității la procesele decizionale privind dezvoltarea și administrarea eficientă a
instituției;
3. Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local Durlești, Inspectora-
tul de poliţie ONG-uri, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi
funcţional;
4. Asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării proiec-
telor;
5. Cresterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor
6. Stabilirea relațiilor de parteneriat cu toti actanții educaționali din comunitate și
din exterior.
Obiective Acțiuni Responsabili/ Termen de Indicatori
parteneri realizare
1. Promovarea 1. Organizarea și Director Pe parcursul Planul
unui sistem efici- desfășurarea adunări- anului adunărilor,
ent de colaborare lor generale și a celor procesele-
cu părinţii; de pedagogizare a verbale
părinților; Bază de
2. Crearea unei pagini date pentru
WEB pentru comuni- comunicare
carea cu părinții; creată
3. Implicarea părinților La fiecare
în activități extrașco- activitate
lare. extrașco-
lară sunt
impli-cați
părinți

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 39 |


2. Implementarea 1.Participarea la ședin- Director, director Lunar Planul de
mecanismelor țele pentru părinți, adjunct activitate a
de asigurare a 2.Plasarea informați- CA, procese-
transparenței ei pe pagina WEB a le- verbale
și a participării Școlii
comunității la 3.Anchetarea părinților Februarie Pagina WEB
procesele deci- cu privire la satisfația 2018 a Școlii
zionale privind față de serviciile edu-
dezvoltarea și caționale;
administrarea
eficientă a insti-
tuției;
3. Menţinerea 1.Implicarea în viața Director, director Conform Chestiona-
şi promovarea comunității: activități educativ, diriginții ofertelor re-le/analiză
imaginii Școlii în culturale, ecologice, Poze, postări
contextul clima- sportive atât la nivel Publicații
tului concurenţial local cât și național, Scenarii,
etc. Pe parcursul poze, arti-
2.Publicarea în presa anului cole de ziar,
locală și republicană note infor-
a articolelor privind mative
succesele instituției, La sărbători- Poze, note
a elevilor, a cadrelor le de Crăciun informative
didactice; și de Paști Pagina
3.Organizarea cam- electronica a
paniilor sociale, de Periodic Școliii
caritate, etc.
4.Informarea populați-
ei prin intermediul zi-
arului, a paginii WEB
despre activitatea
școlii despre practicile
de succes, serviciile
acordate.
4. Asigurarea Participarea la stagii Managerii Conform Nr.
accesului la for- de formare în man- Cadrele didactice oportunită- participanţi.
mare, în dome- agementul proiectelor, ților Nr. stagiilor
niul elaborării/ marketing educaţional
implementă-rii
proiectelor

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 40 |


5. Cresterea Coordonarea/spri- Direcția Pe parcursul Nr. de
capacităţii insti- jinirea echipelor de Echipe formate anului proiecte
tuţionale pentru elaborare a proiectelor elaborate
elaborarea şi în vederea implemen-
gestionarea pro- tării lor
iectelor Evaluarea derularii Managerii școlari Permanent Grad sa-
proiectelor educative tisfacţie
și comunitare pe tot beneficiari
parcursul desfășurării
lor. Diseminarea rezul-
tatelor proiectelor
Evaluarea modului de Directia Pe parcursul Rapoarte
implementare a mode- C/d de sprijin anului semestriale
lului de educație
6. Consolidarea Eficientizarea comu- Director, director Permanent Eficienta in
colaborării cu nicării şcoală – comu- adjunct comunicare
biblioteca, teatru, nitate, inclusiv site, Feedback
biserica şi institu- comunicare electron-
ția parteneră din ică
România, Inspec- Colaborare şi part- Director Permanent Nr. de acti-
toratul de poliţie, eneriate în sprijinul vitati si
ONG-uri, , în ve- activităţilor educative proiecte rea-
derea asigurării formale, nonformale şi lizate
unui mediu şco- extracurriculare
lar atractiv, sigur
şi funcţional.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 41 |


Analiza Proiectului:
Avantajele și factorii de risc
în implementarea
Proiectului de dezvoltare
• Avantajele vizate prin Proiectul de dezvoltare al instituției pe termen scurt
și mediu, sunt:
- Asigurarea unui Plan de școlarizare realist în concordanță cu nevoile școlii,-
cerințele și nevoile comunității;
- Menținerea și creșterea prestigiului instituției, prin creșterea permanentă a
calității procesului educațional, dezvoltarea și modernizarea bazei didactice
a școlii;
- Crearea unui climat de siguranță fizică și libertatea spirituală pentru toți
copiii/elevii școlii;
- Continuarea procesului de perfecționare a cadrelor didactice pentru aplica-
rea metodelor active de grup și a metodelor modern de evaluare.

• Riscurile Proiectului de dezvoltare a instituției sunt:


- Nerealizarea în totalitate a Planului de școlarizare propus datorită scăderii
populației de vârstă școlară și a veniturilor populației;
- Posibilitatea apariției fenomenului de abandon școlar, ca urmare a scăderii
nivelului de trai, a creșterii șomajului și inflației la nivel national;
- Reducerea normelor didactice și a numărului angajaților unității școlare, ca
efect al reducerii numărului elevilor la clase;
- Declanșarea crizei economice influențează negativ costurile la energia elec-
trică, termică, precum și a costurilor tuturor celorlalte cheltuieli adminis-
trative.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 42 |


Monitorizarea și evaluarea
PLanului de dezvoltare a instituției
Implementarea Proiectului de dezvoltare va fi realizată de către întregul personal al
instituției.
Se va urmări sistematic:
- Corespondența între ceia ce s-a făcut și ceia ce s-a planificat;
- Realizarea de acțiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîn-
deplinirii unor indicatori de calitate.
Instrumente:
- Rapoarte și procese verbale ale responsabilităților;
- Fișe de monitorizare;
- Chestionare aplicate beneficiarilor direcți și indirecți;
- Sondaje de opinie.
Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială și echipa de realizare
(actualizare) prin:
- Întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
- Includerea de acțiuni specific în planul de activitate al Consiliului de Admi-
nistrație, al Consiliului profesoral;
- Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, Consi-
liului de Administrație;
- Revizuirea periodică și corecții;
- Activitățile de monitorizare a țintelor;
- Discuții cu cadrele didactice și elevii asupra schimbărilor care au avut loc în
procesul de predare-învățare-evaluare;
- Realizarea periodică a unor fișe referitoare la implementarea acțiunilor in-
dividuale;
- Comunicarea acțiunilor corective prin rapoarte la rezultate obținute;
- Interpretarea datelor privind nivelul de atingere țintelor;
- Stabilirea impactului asupra comunității.
Proiectul de dezvoltare a instituției pe perioada 2017-2020 a fost realizat respectân-
du-se procedura de întocmire a Proiectului de dezvoltare instituțională, procedura
de întocmire a Planului operațional și procedura de analiză SWOT.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 43 |


Bibliografie

1. Alecu Marin S. Dezvoltarea Organizației Școlare – repere teoretice și metodo-


logice, Editura Didactică și Pedagogică R.A. București, 2007.
2. Anghelache V. Managementul Schimbărilor Educaționale.
3. Cojocaru V.Gh. Calitatea în Educație. Managementul Calității Chișinău, 2007.
4. Cojocaru V.Gh. Competență, Performantă, Calitate, Concept și Aplicație în
Educației Chișinău, 2016.
5. Cojocaru V.Gh. Coordonator Paradigma Managementului Educațional din
Perspectivă Integrării Europene Chișinău , 2006.
6. Cojocaru V. Gh. Coordonator, Renovarea educației prin implementarea celor
mai avansate tehnici de conducere, Chișinău 2004.
7. Cojocaru V. Gh. Managementul Educațional, Chișinău 2002.
8. Cojocaru V. Gh. Schimbarea în Educație și Schimbarea Managerială Chișinău,
2004.
9. Cojocaru V.Gh., Cojocaru V. Postica A. Diagnostica Pedagogică din Perspecti-
va Calității Educației Chișinău, 2011.
10. Guzgan V. Managementul Educațional. Cultura organizațională în unitatea
școlară Chișinău, 2003.
11. Iorga, Gheorghe A., Ghidului practice al directorului unității de învățământ
preuniversitar. Ed. Paralela 45, Pitești, 2003.
12. Iosifescu Șerban, Manual de management educațional pentru directorii de
unități școlare. Ed. Pro Gnosis, București, 2000.
13. Jinga Ion, Managementul Învățământului, Ed. Aldin, București, 2001 / Ed.
ASE. 2003.
14. Patrașcu D. Ursu A, Jinga I. Managementul Educațional Preuniversitar Chiși-
nău, 1997.
15. Principii, Politici, Strategii, Editura Institutului European Iași, 2012.

Proiect instituțional de dezvoltare pentru anii 2017–2020 / Școala prinară-Grădiniță „Abeceluș” | 44 |

S-ar putea să vă placă și