Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind numirea doamnei Iuliana CANTARAGIU
in func{ia de consilier al Pregedintelui Republicii Moldova
in domeniul protecfiei mediului Ei schimbirilor climatice

in temeiul art. 8
alin. (3) din Legea cu privire la statutul personalului
din cabinetul persoanelor cu funclii de demnitate public6,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d:

Articol unic. - Doamna Iuliana CANTARAGIU se numegte, de la data


de I 9 decembrte 2022, in func{ia de consilier al Preqedintelui Republicii Moldova
in domeniul protec(iei mediului qi schimbirilor climatice.

PRE$ED MOLDOVA

iffi;

Chigindu, 19 decembie 2022.


Nr.743-IX.
Ilepenog

IPE3IIAEHT PECtIvBJrr4K[r MOJIAOBA

YKA3
o Ha3HaqeHur.r rocroxu IOnuasu KAHTAPAAXI4y
coBerHHKoM flpesu4eura Pecny6:ruxu Mo.nAona
n o6ractu 3arrlr4rt r orcpyNaroulefi cpe4rr
u K;rrrMarrlqecrux u guenenufi

Ha ocnogaHr.ru uacrn (3) crarlu 8 3axoua o craryce lepcoHrrJra xa6uuera


nuq, ucnoJrHrroulux oTBeTcTBeHHr,re focyAapcTBeHHbre AoJrxHocTr,r,

Ilpe:ugeur Pecny6nr.rxll Mon4oaa n o cra H o B Ju er:

Eguuat crarbr. - Hagna.rrrb rocroxy lOnuauy KAHTAPAAXI,Iy


coBerHHKoM flpesugeHra Pecny6nr.rxu Mongoea e o6,.racru 3aurr,rrbr
oKpyxaoulefi cpeArr r.r KJrr,rMarr4rrecKux ugueseuu c 19 4era6px 2022 rola.

/.:3
t4 ?rh
TIPE3I4AE PE MOnIOBA

Kuurzusy, 19 4exa6pr 2022 r.


]\s 743-tX.

S-ar putea să vă placă și