Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


FACULTATEA: Științe economice
Specialitate: Contabilitate

Departamentul ,, ECONOMIE, MARKETING și TURISM

Lucru individual la Teoria Economică


REFERAT
TEMA:Căile de reducere a costurilor de producție în
economia națională

Autor:Ciubuc Victoria, gr.221


Conducător științific:asist. univ., Bradu Margareta

Chişinău – 2022
CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 3
I. ABORDĂRI TEORETICE DESPRE CĂILE DE REDUCERE A COSTURILOR DE
PRODUCȚIE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ.............................................................................4
II. ANALIZA STRUCTURII CĂILOR DE REDUCERE A COSTURILOR DE PRODUCȚIE
ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ......................................................................................................9
III. MODALITĂȚI DE FORMARE A COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA...................................................................................................................................17
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI....................................................................19
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................20

2
INTRODUCERE
În afacere e necesar să se cunoască costul de producție. Procesul de determinare a costului de
producție joacă un rol vital în construirea și gestionarea unei afaceri profitabile. Atunci când un
proprietar de afaceri cunoaște costul implicat în fiecare pas de producție, proprietarul poate
optimiza procesele implicate în producție, poate programa livrarea în mod realist și poate
planifica alte activități de afaceri pentru a conduce afacerea mult mai eficient.
Actualitatea temei. Lucrarea intitulată “Căile de reducere a costurilor de producție în economia
națională,” încearcă să sintetizeze principalele căi de reducere a costurilor de producție ce au loc
în economia națională. Lucrarea acordă o atenție deosebită căilor de reducere a costurilor de
producție, prezentând punctul forte a unei companii, din punct de vedere economic. De
asemenea, am abordat pe scurt, o analiză detaliată cu privire la căile de reducere a costurilor de
producție în economia națională.
Scopul lucrării. Scopul lucrării prezente este efectuarea unei analize multilaterale a diferitelor
aspecte existente în căile de reducere a costurilor de producție în economia națională. Pornind de
la scopul enunţat vom determina şi obiectivele acestei lucrări, care sunt următoarele:
1. Analiza spectrului teoretico-economice a căilor de producție în economia națională;
2. Evaluarea informaţiilor retrospective referitoare la căile de producție în economia națională;
3. Analiza situaţiei problemelor existente în economia națională;
4. Identificarea soluțiilor provizorii cu privire la producție;
5. formularea concluziilor și recomandărilor a căilor de producție în economia națională.
Metodologia cercetării. Pentru atingerea scopului au fost utilizate metoda analizei și sintezii,
inducției și deducției, abstractizarea științifică.
Selectarea temei, scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura lucrării, care
cuprinde: introducerea, trei capitole ce redau conţinutul lucrării, concluzii, bibliografia.
Rolul și importanța practică a lucrării. Costurile de producție sunt variate. Costurile de
producție ajută companiile să estimeze veniturile, profiturile și pierderile pe care le-au
înregistrat. De asemenea, permite companiilor să stabilească prețurile corecte pentru produsele
pe care le vând.
Literatura de bază. La cercetarea costurilor de producție au contribuit un șir de autori,
care au analizat problemele existente la definirea conceputului de costuri de producție și
abordarea națională cât și cea internațională a costurilor de producție și au înaintat propuneri de
soluționare a lor. Printre aceștia se numără:
Cuvinte cheie – cost de producție, cheltuieli, economie,cost economic, cost contabil, cost
explicit, cost implicit, costul global total, costuri fixe, costuri variabile.

3
I. ABORDĂRI TEORETICE DESPRE CĂILE DE REDUCERE A
COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ
Producerea de bunuri și servicii în cadrul unei economii concurențiale pune în fața fiecărui
agent economic problema evaluării consumului necesar de factori de producție și pe această bază
determinarea costului de producție [8, p.171].
Autorul Gogoneață Constatin, [9, p.204] afirmă că costurile de producție constituie totalitatea
cheltuielilor ocazionate de producerea unui anumit bun.
Autorul Zbârciog Valeriu,[18, p.107] susține faptul că costurile de producție sunt suma de
cheltuieli a factorilor de producție pentru producerea și desfacerea mărfurilor.
Autorul Enache Olga, [7, p.34] consideră că costurile de producție în esență constituie
totalitatea cheltuielilor, în expresie monetară, pe care producătorul le efectuează pentru
fabricarea și vânzarea bunurilor economice.
În accepțiunea unor autori,[17, p.72] costul ca totalitatea cheltuielilor ocazionate de
producerea și desfacerea unor cantități determinate de bunuri poate fi analizat în două puncte de
vedere cum ar fi:
1.costul economic;
2.costul contabil.
1.Costul economic-constă în cheltuielile necesare atragerii, utilizării și menținerii în
exploatarea a unui volum de factori necesari producerii și desfacerii de bunuri, într-o perioadă
determinată de timp.
2.Costul contabil-implică cheltuielile efective, așa cum sunt reflectate în evidența contabilă,
suportate de către firmă pentru realizarea cantității de bunuri, într-o perioadă determinată.
Există și altfel de costuri în analizele microeconomice cum ar fi [12]:
1.costul explicit-este compus din toate cheltuielile efectuate de către întreprinzător posesorilor
de factori de producție atrași, utilizați și consumați în procesul de producție a unui bun.
2.costul implicit-este costul alegerii făcute de întreprinzător și este egal cu veniturile care ar fi
putut fi obținute de către întreprinzător de pe urma resurselor avute în proprietate, în condițiile
celei mai bune utilizări a acestora și la care a renunțat.
Tipologia costurilor de producție.Sunt diferite tipuri de costuri de producție pe care
întreprinderile le pot suporta în cursul fabricării unui produs sau al furnizării unui serviciu.
Acestea includ următoarele [10, p.60]:
I)În funcție de volumul fizic al producției distingem:
a)Costul global total-este format din cheltuielile corespunzătoare unui volum de producție.
La rândul său cuprinde:

4
1.costurile fixe (CF)-sunt cheltuieli care nu se modifică odată cu cantitatea de producție
produsă, aceasta înseamnă că costurile rămân neschimbate chiar și atunci când producția este
zero sau când afacerea și-a atins capacitatea maximă de producție. De exemplu, o afacere de
restaurant trebuie să-și plătească chiria lunară, trimestrială sau anuală, indiferent de numărul de
clienți pe care îi deservește. Alte exemple de costuri fixe includ salariile și leasingul de
echipamente [6].
2.costuri variabile (CV)-cuprinde cheltuielile care variază odată cu modificarea volumului
fizic al producției. Unele dintre aceste cheltuieli pe termen scurt, pot fi direct proporționale cu
producția (salarii directe, mateii prime directe), altele au același sens cu producția adică
crescătoare sau descrescătoare, dar nu cu aceeași intensitate [10, p.60].
3.costul total-înglobează toate cheltuielile ocazionate de fabricarea și desfacerea unui volum de
producție și se determină prin însumarea costueilor fixe și a celor variabile. Mărimea sa este
determinată de volumul producției si nivelul prețurilor factorilor de producție. Iar atunci când
vorbim de termenul scurt, modificarea sa este rezultatul exclusiv al schimburilor survenite în
costurile variabile [10, p.60]
II)Costul mediu (unitar)-sunt costurile globale pe unitatea de produs. El derivează din
raportarea costului global la producția obținută. Acesta estea rândul său se divid:
1.costul mediu fix-constituie costul fix ce revine fiecărei unități de producție și se calculează
după formula următoare: CFM=CF/Q
Costul mediu fix este o variabilă determinată de variația volumului producției când cantitatea
de produse crește, costul mediu de productie descrește, deoarece se raportează la o producție
mereu mai mare, devenind neglijabil când Q este suficient de mare.
2.costul mediu variabil-este egal cu costul variabil total pe unitatea de cantitate produsă și se
determină prin raportul dintre costul variabil total și volumul producției.
3.costul mediu total-constă de costul suportat de fiecare unitate de producție și se determină
prin raportul dintre costul total și producția obținută sau prom adunarea costului mediu fix și
costului mediu variabil. CMT=CT/Q=CF+CV/Q
III)Costul marginal-determină cât ar fi nevoie pentru a produce o unitate suplimentară de
produs, arătând creșterea costului total din acel produs suplimentar. Cheltuielile variabile
afectează în principal costul marginal, deoarece costurile fixe nu se modifică odată cu nivelul
producției. Costurile marginale sunt de obicei utilizate pentru a decide unde trebuie alocate
resursele pentru a optimiza profiturile de producție. Costurile marginale vor varia în funcție de
volumul de producție și sunt afectate de lucruri precum discriminarea prețurilor, informații
asimetrice, costuri de tranzacție și externalități [6].

5
II.ANALIZA STRUCTURII CĂILOR DE REDUCERE A COSTURILOR
DE PRODUCȚIE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ
În economia de piață, reducerea costurilor de producție trebuie pregătită pornid de la analiza
rezervelor existente, evoluarea lor și până la măsurile tehnico-economice și organizatorice de
punere în valoare a acestora.
Autorul Alexandru Cozac,[ 2, p.38] susține că un program de reducere a costurilor trebuie să
înceapă cu determinarea posibilităților unității, a agentului economic de a se angaja în această
acțiune. Programul va cuprinde acele posibilități care au cele mai mari șanse de valorificare.
Autorul Joseph Berk [11, p.3], afirmă că pentru a reduce costurile de producție e nevoie de o
echipă multidisciplinară pentru a obține o reducere semnificativă a costurilor. Sprijinul din partea
șefilor e necesar. Echipa trebuie să prioritizeze oportunitățile de reducere a costurilor, să
evalueze necesitatea tuturor costurilor, să cuantifice economiile proiectate, să identifice costurile
și riscurile de implementare pentru fiecare acțiune propusă, să se întâlnească cel puț qtin o dată
pe săptămână și să mențină un plan de acțiune pentru a crea și susține impulsul de reducere a
costurilor.
Printr-o accepțiune, există 5 pași de a reduce costul de producție și acești pași sunt [13]:
1.Selectarea strategiei. Aveți o imagine clară asupra strategiei dvs. și asigurați-vă că este
înțeleasă în mod consecvent în întreaga organizație. Directorii de asigurări recunosc amploarea
perturbărilor din industria lor, care creează oportunități pentru unii și amenințări pentru alții.
2.Alinierea costurilor dedicate strategiei. Priviți întreaga organizație și diferențiați „costurile
bune” critice din punct de vedere strategic de „costurile rele” neesențiale.
3.Încrederea. E nevoie de a fi îndrăzneț, curajos și creativ în folosirea tehnologiei, inovației și
a noilor moduri de lucru pentru a optimiza în mod radical baza de costuri.
4. Stabilirea direcției și leadershipul. E necesar de oferit optimizarea costurilor ca program
strategic de transformare a afacerii.
5. Crearea unei culturi de optimizărea a costurilor. E necesar de a vă asigura că includeți o
cultură a proprietății și stimulați îmbunătățirea continuă.
Costurile de producție specifice Republicii Moldova. În cele ce urmează vom încerca să
reflectăm situația costurilor de producție din Republica Moldova, conform rapoartelor statistice
privind prețurile și tarifele de mărfuri și servicii cu plată prestate populației. Anuarul Statistic din
anul 2021 [3], marchează schimbările ce au avut loc. Indicele prețurilor de producție industriale
la primul nivel de comercializare.

6
7
III.MODALITĂȚI DE FORMARE A COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
În vederea maximizării profitului, producătorul trebuie să minimizeze costurile de producţie
şi să obţină rezultate cât mai bune din utilizarea celor doi factori: munca şi capitalul. Problema
minimizării costurilor necesită o atenție deosebită din următoarele considerente [17, p.75]:
a) limitele resurselor de materii prime şi energie care impun raţionalitate în utilizarea lor;
b) minimizarea costului de producţie are un rol determinant în maximizarea profitului; la un
nivel dat al preţului de vânzare, diminuarea costului duce la cresterea profitului, deci este foarte
importantă relaţia dintre costul de producţie şi preţul competitiv.
c) costul de producţie influenţează oferta de bunuri: nivelul mai redus al consumului de factori
dă posibilitatea transferului de resurse spre anumite ramuri, ceea ce duce la mărirea ofertei;
producătorul alege acel nivel al producţiei la care profiturile sunt cele mai ridicate;
d) importanţa minimizării costurilor se reflectă şi în schimburile economice externe; reducerea
costurilor pe unitatea de produs reprezintă calea de asigurare a competitivităţii produselor şi de
realizare a unor schimburi economice eficiente pe piaţa internaţională.
În accepțiunea unui autor [5], există 11 modalități de reducere a costurilor și acestea sunt
următoarele:
1.creșterea nivelului tehnic al producției care se realizează prin introducerea în procesele de
fabricație a automatizării, robotizării, cibernetizării și care duce la promovarea unor tehnologii
modernizate sau noi. În această situație se obține o producție mai mare cu aceeași cheltuială de
muncă și cu implicații asupra diminuării celorlalte cheltuieli.
2.îmbunătățirea sistemului de pregătire și perfecționare a resurselor umane, adică angajarea de
personal cu o calificare corespunzătoare, evaluarea permanentă a personalului, organizarea de
cursuri de calificare, recalificare, etc.;
3.promovarea unui management competent ale cărui efecte se regăsesc în perfecționarea
organizării și conducerii activității economice, în folosirea intensivă a timpului de lucru, a
capitalului, a capacităților de producție.
4.asigurarea cointeresării materiale a salariaților prin crearea unui sistem de premiere în cazul în
care se înregistrează rezultate deosebite pe linia depășirii normelor de muncă, a realizării unor
produse de calitate, etc., acordarea unor sporuri pentru ore lucrate suplimentar, în schimburi de
noapte sau în perioade de repaos admise de lege, acordarea unor facilități pentru petrecerea
concediului de odihnă constând în obținerea unor bilete cu tarif redus în stațiuni de odihnă și
tratament, acordarea de prime de vacanțe, etc.
5.creșterea calității condițiilor de muncă și climatul social din cadrul firmei.

8
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
Scopul principal al investigației a constituit cercetarea complexă și interdisciplinară a căilor de
reducere a costurilor de producție în economia națională, prin determinarea naturii sale
economice, a structurii sale, a analizei detaliate a căilor de reducere a costurilor de producție ce
au loc în Republica Moldova. În urma cercetării și generalizării materiei expuse în lucrare,
formulăm următoarele concluzii:
1.Costurile de producție implică cheltuielile ocazionate de achiziția, alocarea și consumul
factorilor de producție de către fiecare întreprindere, în vederea realizării unor proces productiv
și a desfacerii bunurolor-mărfurilor.
2.Există mai multe tipuri de costuri de producție cum ar fi costul de oportunitate, relevant,
ireversibil, nerecuperabil, etc.
3.Reducerea costurilor de producție depinde exclusiv de fiecare din noi.
Sintetizând asupra aspectelor economice în studiul destinat căilor de reducere a costurilor de
producție în economia națională, relevăm următoarele recomandări:
1.Reducerea costului direct al materialelor;
2.Evaluarea proceselor de producție;
3.Restructurarea produsului;
4.Evitarea surplusului;
5.Reducerea costului de transport;
6.Optimizarea eficientă a forței de muncă;
7.Reducerea consumului de energie;
8.Investiții inteligente.

9
BIBLIOGRAFIE
1.ADHEEM NAEEM.Suggested framework for reducing the cost of production by using the
cycle of manufacturing efficiency.Iraq:University of Al-Quadisiyah,202,p.2
2.ALEXANDRU COZAC.Reducerea costurilor de producție în economia de
piață.Microeconomie.Zălău:Sălajul, 1994, p.38
3.Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2021.[online][citat 2022-10-11].Disponibil pe
Internet:<www.statistica.gov.md>
4.Average cost.[online][citat 2022-11-10].Disponibil pe Internet:<
https://www.studysmarter.co.uk/explanations/microeconomics/production-cost/average-cost/>
5.Căile de reducere a costurilor de producție în economia națională.[online][citat 2022-11-
10].Disponibil pe Internet:< https://pdfslide.net/>
6.Cost of production.[online][citat 2022-11-10].Disponibil pe Internet:<
https://corporatefinanceinstitute.com>
7.ENACHE OLGA.Suport de curs.Teorie Economică.Chișinău:ASEM, p.34
8.GHEORGHE PÎRVU.RAMONA COSTINA PÎRVU.Microeconomie.Craiova:Editura
Universitară, 2011, p.171
9.GOGONEAȚĂ CONSTANTIN.GOGONEAȚĂ A.Economie politică –teorie micro și
macroeconomică, politici economice.București:Editura Didactică și pedagogică, 1995, p.204
10.IACHIM ALEXANDRU.Teorie economică(microeconomie).Curs
universitar.Chișinău:Universitatea Perspectiva-Int, 2017, p.60
11.JOSEPH BERK.Cost reduction and optimization for manufacturing industrial
companies.Canada:Wiley, 2010,p.3
12.Microeconomie. [online][citat 2022-11-10].Disponibil pe Internet:<http://ec.utgjiu.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Microeconomie.pdf>
13.More for less:five steps to strategic cost reduction.[online][citat 2022-11-10].Disponibil pe
Internet:<www.pwc.com>
14.NADEJDA GUȚUL.Modalități de formare a costurilor de producție.Bălți:Universitatea de
Stat “Alecu Russo”,2021, p.187
15.Production costs:What they are and how to calculate them.[online][citat 2022-11-
10].Disponibil pe Internet:<www.investopedia.com>
16.VALERIU CAPSÎZU.MARIA HĂMURARU.Teorie Economică.Microeconomie.Concepte și
aplicații, Chișinău:CEP USM, 2010, p.153
17.VASILE TURCU.DINA MARIA LUȚ.Microeconomie.Manual de studiu
individual.Timișoara:Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, 2003, p.72
18.ZBÂRCIOG VALERIU.Microeconomie.Chișinău:ASEM, 1996, p.107
10
11

S-ar putea să vă placă și