Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 7

DECLARAŢIE
privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate
în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din PNRR

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare [CIF]

Denumire
[denumirea solicitantului]

Domiciliul fiscal

Județ Localitate Strada

Ap. Cod poștal Sector Telefon

Fax E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul proiectului

Numele programului
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Pilonul
Pilonul VI: Politici pentru noua generație

Componenta
Componenta C15: Educație

Reforma
Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Investiția
Planului Național de Redresare și Reziliență,
Pilonul VI. Politici pentru noua genera ție
Componenta C15: Educație
Reforma 4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții
pentru cetățeni
 Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)
 Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

1
Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
 Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în
sistemul de învățământ preuniversitar
 Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Data depunerii proiectului

C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului] , solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.
316, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA
aplicabil:
[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA,
[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA.

D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul mai sus menționat, la în
conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că, pentru achizițiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul
de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform
prevederilor din Regulamentul (UE) nr.241/2021.

Nr. Scopul achiziției/activității prevăzute


Achiziția
crt. în cadrul operațiunii1)

Numele și prenumele2:

Funcția:

Semnătura:

Data

1
Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
2
Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
2

S-ar putea să vă placă și