Sunteți pe pagina 1din 6

Dosarul nr.2r-553/20 Prima instanță jud.

Galușceac
Eduard

DECIZIE
27 februarie 2020 mun.
Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău


În componența sa:
Președintele completului, judecătorul Ion Secrieru
Judecătorii Viorica Mihaila şi Iurie
Cotruță

Examinând recursul declarat de Revenco Alexandru și Chesari Svetlana


împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, emisă la 19 februarie
2020, prin care a fost respinsă cererea depusă de către Alexandru Revenco și
Svetlana Chesari cu privire la suspendarea executării procedurii de executare silită
nr.019-2066/20, intentată de executorul judecătoresc Nicolae Pașa, în cauza civilă
nr.25-614/20 la cererea lui Alexandru Revenco și Svetlana Chesari împotriva
O.C.N. ”Prime Capital”, intervenientul accesoriu executorul judecătoresc Nicolae
Pașa cu privire la anularea încheierii de intentare a procedurii de executare nr.019-
4066/20, precum și suspendarea executării documentului executoriu, după
expunerea esenței cauzei de către judecătorul-raportor Iurie Cotruță, a

constatat:

La 14 februarie 2020, Alexandru Revenco și Svetlana Chesari au depus


cerere împotriva O.C.N. „Prime Capital”, intervenientul accesoriu executorul
judecătoresc Nicolae Pașa, cu privire la anularea încheierii de intentare a procedurii
de executare nr.019-4066/20 din data de 12.02.2020, precum și suspendarea
executării documentului executoriu (f.d.2-3).
La 18 februarie 2020, reclamanții Alexandru Revenco și Svetlana Chesari au
depus cerere de concretizare a cerințelor indicînd faptul că, O.C.N. „Prime Capital”
nu a respectat procedura de notificare impusă prin art. 752 Cod civil, fapt ce
conduce la anularea încheierii contestate cu nr. 019-4066/20 din data de
12.02.2020, fiind pus sub interdicție exercitarea dreptului de gaj. Mai mult, faptul
că O.C.N. ”Prime Capital” nu și-a respectat obligațiile de notificare prealabilă a
părților implicate privind revendicarea datoriilor, pînă la emiterea încheierii
constatase cu nr. 019-4066/20 din data de 12.02.2020, fiind în vigoare contractul
de împrumut IMP/2559/12/2017. (f.d.6-7)
Totodată au solicitat suspendarea executării documentului executoriu nr.
019-4066/20 din data de 12.02.2020 pe perioada în care instanțele naționale se vor
expune în mod definitiv pe marginea cererii de chemare în judecată cu privire la
nulitatea absolută a contractului de împrumut ipotecar și contractului de ipotecă cu
formulă executorie asupra imobilului cu nr. cadastral *****, excluderea dreptului
de ipotecă și contestarea executării silite. Prezentând în acest sens cererea de
chemare în judecată concretizată din data de 17.02.2020, adresată Judecătoriei
Chișinău (sediu Centru) judecător Crigan Dragoș.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, emisă la 19 februarie
2020, s-a respins cererea depusă de către Alexandru Revenco și Svetlana Chesari
cu privire la suspendarea executării procedurii de executare silită nr.019-2066/20,
intentată de executorul judecătoresc Nicolae Pașa.
Nefiind de acord cu soluția primei instanțe, la 19 februarie 2020, în termenul
legal, Alexandru Revenco și Svetlana Chesari au declarat recurs prin care au
solicitat admiterea recursului, casarea încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul
Centru emisă la 19.02.2020, suspendarea procedurii de executare silită nr. 019-
4066/20 intentată de către executorul judecătoresc Pașa Nicolae în temeiul
încheierii nr.019-4066/20, încasarea solidară a cheltuielilor de judecată.
În conformitate cu prevederile art.425 din CPC, termenul de declarare a
recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.
Cum rezultă din materialele cauzei, încheierea primei instanțe a fost
pronunțată la 19 februarie 2020, iar recursul a fost declarat în aceiași zi, adică în
termenul legal.
În motivarea recursului, au indicat că încheierea primei instanțe este
neîntemeiată emisă cu încălcarea normelor de drept procedural, interpretarea
eronată a normelor de drept material.
Au mai menționat recurentul că, O.C.N. „Prime Capital” nu a respectat
procedura de notificare impusă prin art. 752 Cod civil, fapt ce conduce la anularea
încheierii contestate cu nr. 019-4066/20 din data de 12.02.2020, fiind pus sub
interdicție exercitarea dreptului de gaj. Mai mult, faptul că O.C.N. ”Prime Capital”
nu și-a respectat obligațiile de notificare prealabilă a părților implicate privind
revendicarea datoriilor, pînă la emiterea încheierii constatase cu nr. 019-4066/20
din data de 12.02.2020, fiind în vigoare contractul de împrumut
IMP/2559/12/2017.
La solicitarea repetată din partea reclamantei Svetlana Chesari, O.C.N.
”Prime Capital” la data de 14.02.2020 a emis notificarea OUT nr. 62.02. Pe
motivul că derularea contractului de împrumut IMP/2559/12/2017 este atestată de
către O.C.N. ”Prime Capital” se exclude punerea în aplicare a contractului ipotecar
IPO/2559/12/2017, contestat sub aspectul nulității absolute, respectiv, încheierea
nr. 019-4066/20 este nulă.
Au solicitat suspendarea executării documentului executoriu nr. 019-4066/20
din data de 12.02.2020 pe perioada în care instanțele naționale se vor expune în
mod definitiv pe marginea cererii de chemare în judecată cu privire la nulitatea
absolută a contractului de împrumut ipotecar și contractului de ipotecă cu formulă
executorie asupra imobilului cu nr. cadastral *****, excluderea dreptului de
ipotecă și contestarea executării silite. Prezentînd în acest sens cererea de chemare
în judecată concretizată din data de 17.02.2020, adresată Judecătoriei Chișinău
(sediu Centru) judecător Crigan Dragoș.
În conformitate cu art.424 alin.(1) CPC, curțile de apel examinează
recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii.
În conformitate cu art.426 alin.(3) CPC, recursul împotriva încheierii se
examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei
certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului şi a referinței la recurs,
fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.
În conformitate cu prevederile art.427 lit. c) CPC, instanța de recurs, după ce
examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să
caseze integral sau parțial încheierea, soluționând prin decizie problema respectivă.
Verificând legalitatea actului judecătoresc contestat, prin prisma
argumentelor invocate în recurs, a materialelor din dosar, coroborat cu normele de
drept material și procedural aplicabile la soluționarea speței date, Colegiul civil,
comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră
recursul declarat întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele
considerente.
Din înscrisurile anexate la materialele cauzei rezultă că prin încheierea nr.
019-4066/20 din data de 12.02.2020 emisă de către executorul Judecătoresc
Nicolae Pașa privind primirea documentului executoriu spre executare și intentarea
procedurii de executare, s-a dispus primirea spre executare a Contractului de
Ipotecă nr. IPO/2559/12/2017 autentificat și înregistrat cu nr. 7736 la data de
19.12.2017 de către notarul public Belicesco Oleg, privind transmiterea silită în
posesia creditorului ipotecar OCN „Prime Capital” SRL a obiectului ipotecii, și
anume bunului imobil situat în mun. *****, ce aparține lui Revenco Alexandru și
Revenco Raisa, terenurile de pământ cu nr. cadastral ***** pentru construcții cu
suprafața 0,0878 ha și construcțiile casa de locuit individuală nr. cadastral
**********, cu suprafața la sol - 219,4 m2, casa de locuit individuală nr. cadastral
********** cu suprafața la sol 118,0 m2 (f.d.22).
În conformitate cu prevederile art.161 Cod de executare, actele de executare
întocmite de executorul judecătoresc sau acțiunile/inacțiunea acestuia pot fi
contestate de către părți şi de alţi participanți la procesul de executare, precum şi de
terții care consideră că prin actele de executare sau acțiunile/inacțiunea
executorului judecătoresc le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege.
Conform art. 66 alin.(2) Cod de executare, încheierea executorului
judecătoresc este executorie de drept din momentul emiterii şi poate fi contestată,
în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanţa de judecată în a cărei rază
teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului
Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a
executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului
judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Contestarea încheierilor executorului
judecătoresc nu poate fi temei de suspendare a executării, cu excepţia cazurilor
prevăzute de prezentul cod.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, emisă la 19 februarie
2020, s-a respins cererea depusă de către Alexandru Revenco și Svetlana Chesari
cu privire la suspendarea executării procedurii de executare silită nr.019-2066/20,
intentată de executorul judecătoresc Nicolae Pașa (f.d.23-25).
Dispunând respingerea cererii, prima instanță și-a motivat soluția prin faptul
că cererea cu privire la suspendarea procedurii de executare silită nr.019-4066/20
este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, deoarece la caz de către Alexandru
Revenco și Svetlana Chesari nu au prezentat probe care prin prisma art. 79 Codului
de executare ar permite admiterea cererii de suspendare a procedurii de executare.
Instanța de recurs conchide că instanța de fond eronat a constatat în privința
netemeiniciei cererii privind suspendarea procedurii de executare silită nr.019-
4066/20.
În conformitate cu art. 79 alin. (1) pct.2) Cod de executare, instanța de
judecată care a eliberat documentul executoriu poate suspenda executarea acestuia,
la cererea executorului judecătoresc sau a pârților în procedura de executare, în
cazul contestării eliberării documentului executoriu.
Din materialele cauzei rezultă că în susținerea cererii de suspendarea a
procedurii de executare Alexandru Revenco și Svetlana Chesari au indicat precum
că ei s-au adresat în instanța de judecată cu acțiunea împotriva OCN „Perime
Capital” și IP „Agenția Servicii Publice” prin care au solicitat recunoașterea
nulității absolute a contractului de împrumut ipotecar nr.
IMP/2559/12/2007(f.d.12-13) cît și contractul de ipotecă nr. IPO/2559/12/2017 cu
formula executorie impus asupra bunului imobil cu nr. cadastral ***** cât și
suspendarea contractelor menționate (f.d.14-21).
Potrivit încheierii contestate, executorul judecătoresc a primit spre executare
Contractul de Ipotecă nr. IPO/2559/12/2017 privind transmiterea în posesia
creditorului ipotecar a obiectului ipotecii, întrucât potrivit art. 79 alin. (1) lit. f)
Cod de executare, instanța de judecată poate suspenda executarea acestuia, la
cererea părţilor în procedura de executare, în cazul contestării eliberării
documentului executoriu, în speță a Contractului de Ipotecă nr. IPO/2559/12/2017.
Prin urmare, se atestă cu certitudine că sunt eronate concluziile instanței de
fond că, la caz de către Alexandru Revenco și Svetlana Chesari nu au fost prezentat
probe care prin prisma art. 79 Codului de executare ar permite admiterea cererii de
suspendare a procedurii de executare întrucât din materialele cauzei rezultă
contrariul.
Mai mult decât atât, instanța de recurs, notează că din prevederile legale
enunțate rezultă că, procedura de executare, potrivit jurisprudenţei CtEDO urmează
a fi privită ca o parte integrantă a procesului civil. Dacă se refuză sau se omite
executarea unei hotărîri judecătoreşti sau se întîrzie executarea acesteia, garanţiile
art.6 ale CEDO de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi
pierd orice raţiune de a fi (a se vedea Şandor v. România, hotărîrea din
25.11.2005, Hornsby v. Grecia, hotărîrea din 19*****.1997).
Distinct de cele enunţate şi având în vedere faptul că temeiurile invocate în
cererea de recurs sunt întemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios
administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite recursul
declarat de Revenco Alexandru și Chesari Svetlana, a casa încheierea primei
instanțe, soluționând prin decizie problema în fond în sensul admiterii cererii
depuse de privind suspendarea executării procedurii de executare silită nr.019-
2066/20, intentată de executorul judecătoresc Nicolae Pașa, în cauza civilă nr.25-
614/20 intentată la cererea Alexandru Revenco și Svetlana Chesari împotriva
O.C.N. ”Prime Capital”, intervenientul accesoriu Executorul judecătoresc Nicolae
Pașa cu privire la anularea încheierii de intentare a procedurii de executare nr.019-
4066/20.
În baza celor expuse, în conformitate cu art.425-427 din CPC, Colegiul

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de Revenco Alexandru și Chesari Svetlana.


Se casează încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru, din 19 februarie
2020, prin care s-a respins cererea depusă de către Alexandru Revenco și Svetlana
Chesari cu privire la suspendarea executării procedurii de executare silită nr.019-
2066/20 din 12 februarie 2020, intentată de executorul judecătoresc Nicolae Pașa,
soluționând prin decizie problema în fond, după cum urmează:
Se admite cererea depusă de Revenco Alexandru și Chesari Svetlana privind
suspendarea executării procedurii de executare silită.
Se suspendă executarea documentului executoriu nr.019-2066/20, intentată de
executorul judecătoresc Nicolae Pașa la 12 februarie 2020 pînă la examinarea
cauzei în fond.
Decizia este irevocabilă de la emitere.
Președintele completului, judecătorul Ion Secrieru

Judecătorii: Viorica
Mihaila

Iurie Cotruţă

S-ar putea să vă placă și