Sunteți pe pagina 1din 2

Studii de Licență - Specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia

Disciplina: Managementul Proiectelor

Nume și Prenume student:


_____________________________________________________________________

Programul: ...
Acțiune cheie:
Acțiune:
Titlul proiectului /Acronim:
Dată de început:
Dată de sfârșit:
Instituție aplicantă:
Număr parteneri:
Prioritate orizontală sau
sectorială relevantă (în
conformitate cu obiectivele
proiectului):

PROPUNERE DE PROIECT
(Calibri 12, spațiere între linii: Single)

1. BACKGROUND
1.1. Prezentați (pe scurt) organizația dumneavoastră.
1.2. Prezentați (pe scurt) instituțiile partenere.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1. Care este rațiunea acestui proiect în ceea ce privește obiectivele urmărite, nevoile și grupurile
țintă care trebuie incluse? Prezentați - din această perspectivă - obiectivele SMART ale propunerii.
2.2. În ce măsură considerați că acest proiect este inovativ?
2.3. Cum va avea loc cooperarea și comunicarea între partenerii de proiect, dar și cu alți actori
relevanți? Specificați în acest sens, o matrice de comunicare. (Matricea de comunicare va fi atașată -
Anexa II)
2.4. Care sunt obiectivele măsurabile ale proiectului?
2.5. Ce rezultate sunt așteptate în timpul proiectului și la finalizarea acestuia? Furnizați o descriere
detaliată a rezultatelor așteptate (livrabile).

3. PARTICIPANȚI
3.1. Câte persoane vor beneficia direct și indirect de activitățile organizate în cadrul proiectului?
3.2. Descrieți - pe scurt - cum și în ce activități vor fi implicate aceste persoane?

4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
4.1. Care au fost principiile de elaborare a bugetului și cum veți asigura un control adecvat al
bugetului și o gestiune optimă a timpului în proiectul dumneavoastră? (Bugetul proiectului va fi atașat
- Anexa I)
4.2. Cum va fi monitorizată și evaluată calitatea activităților și rezultatelor proiectului? Menționați
profilul personalului implicat și frecvența acestor monitorizări.
4.3. Care sunt planurile pentru gestionarea riscurilor proiectului?

1
Studii de Licență - Specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia
Disciplina: Managementul Proiectelor

Nume și Prenume student:


_____________________________________________________________________

4.4. Ce activități și indicatori de realizare (cantitativi și calitativi) veți pune în aplicare pentru a evalua
dacă și în ce măsură proiectul își atinge obiectivele și rezultatele?

5. IMPLEMENTARE
5.1. Prezentați metodologia de implementare pe care intenționați să o aplicați în proiectul
dvs. Furnizați, de asemenea, informații detaliate despre activitățile pe care le veți desfășura.
5.2. Construiți structura defalcată pe activități și prezentați diagrama de implementare a activităților
(Diagrama Gantt va fi atașată - Anexa III).

6. PRODUSE INTELECTUALE ȘI EVENIMENTE MULTIPLICATOARE


6.1. Care sunt produsele intelectuale ale proiectului? Enumerați și precizați pentru fiecare produs
intelectual, care parteneri au o contribuție semnificativă în ceea ce privește impactul și
transferabilitatea acestor produse (de exemplu, un nou curriculum, metode de învățământ, mijloace de
învățământ, instrumente TIC, analize și studii etc.).
6.2. Care sunt evenimentele multiplicatoare propuse în proiect? Definiți și descrieți aceste evenimente,
datele propuse, participanții și produsele intelectuale care vor fi prezentate.

7. IMPACT
7.1. Care este impactul așteptat asupra participanților, asupra organizațiilor participante, a grupurilor
țintă și a altor actori relevanți?
7.2. Care este impactul așteptat la nivel local, regional, național și transnațional? Cum măsurați acest
impact?

8. DISEMINARE
8.1. Cum și cui veți difuza rezultatele proiectului în interiorul și în afara organizației dvs.?
8.2. Cine va fi responsabil pentru activitățile de diseminare în cadrul parteneriatului dvs. și ce resurse
veți pune la dispoziție pentru a implementa planul de diseminare?
8.3. Ce fel de activități de diseminare intenționați să desfășurați și prin ce canale?

9. SUSTENABILITATE
9.1. Care sunt activitățile și rezultatele care vor fi viabile și după finalizarea finanțării, și cum veți
asigura resursele necesare?

10. ANEXE
I. Bugetul Proiectului
II. Matricea atribuirii responsabilităților
III. Diagrama Gantt a activităților proiectului

S-ar putea să vă placă și