Sunteți pe pagina 1din 3

P R O G R A M Ă

A D M I T E R E

M A S T E R PRACTICE

- septembrie 2010 -

PASTORAŢIE ŞI VIAŢĂ LITURGICĂ

TEOLOGIE PASTORALĂ

1. Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului.

2. Cultura preotului – coordonată majoră a activităţii pastorale.

3. Probleme ale pastoraţiei contemporane.

4. Vizitele pastorale – metodă de pastoraţie şi cale de cunoaştere a parohiei.

5. Spovedania – mijloc de pastoraţie.

Bibliografie orientativă:

1. Branişte, pr. prof. dr. Ene, Despre preoţie, Editura Reîntregirea, Cluj-Napoca, 2004;

2. Metallinos, prot. prof. dr. Gheorghios, Parohia Hristos în mijlocul nostru, trad. de pr. prof. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

3. Necula, pr. prof. dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I şi II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996 şi 2001; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004;

4. Idem, Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară al preotului, în „Glasul Bisericii”, LVII (2001), nr. 1-4, p. 60-77 şi în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 499-515;

5. Idem, Cultura preotului – condiţie esenţială a succesului pastoral în vremea noastră, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din Bucureşti – 2002”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002, p. 311-324;

6. Timiadis, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire, trad. de Paul Brusanowschi, Editura Sophia, Bucureşti, 2001;

7. Vintilescu, pr. prof. dr. Petre, Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939; Alba Iulia, 1994 sau 1995;

TEOLOGIE LITURGICĂ

1. Riturile liturgice şi liturghiile creştine de astăzi.

2. Tainele iniţierii creştine în viaţa Bisericii.

3. Cultul creştin şi adaptarea lui la cerinţele lumii contemporane.

4. Cultul morţilor în tradiţia Bisericii Ortodoxe.

5. Postul şi adaptarea lui la cerinţele vieţii contemporane.

Bibliografie orientativă:

1. Branişte, pr. prof. dr. Ene, Câteva opinii, atitudini şi propuneri în problema „revizuirii” cultului ortodox, în „Ortodoxia”, XXVI (1974), nr. 3, p. 450-466;

2. Idem, Liturgica generală, Bucureşti, 1993, sau în două volume, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002 şi Liturgica specială, Bucureşti, 1984 sau Editura Nemira, Bucureşti, 2005;

3.

Felmy, Karl Christian, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe un comentariu istoric, trad. de pr. prof. dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu,

2004;

4. Larchet, Jean-Claude, Tradiţia ortodoxă despre viaţa de după moarte, trad. de Marilena Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2006.

5. Necula, pr. prof. dr. Nicolae D., Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I şi II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996 şi 2001; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004;

6. Streza, Mitropolit Dr. Laurenţiu (Liviu), Botezul în diferite rituri liturgice creştine, teză de doctorat, Bucureşti, 1985 sau ediţia a doua, revizuită, cu titlul Tainele de iniţiere creştină, Editura Trinitas, Iaşi, 2002.

7. Taft, Robert F., Ritul bizantin – scurtă istorie, trad. de Dumitru Vanca şi Alin Mehes, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008.

Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula

Pr. Lect. Dr. Mihai Marian

OMILETICĂ ŞI CATEHETICĂ

1. Predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos

2. Redactarea şi prezentarea predicii. Teorie şi exemplificări, pentru cele patru genuri omiletice

(omilia, predica tematică, panegiricul şi pareneza);

3. Mijloace practice de catehizare în biserică (cateheza, programul catehetic „Hristos împărtăşit

copiilor”, dialogul programat, biblioteca parohială, buletinul parohial etc.);

4. Redactarea şi prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice şi practice (cu accent pe

momentele planului, cu explicaţii şi exemplificări).

5. Familia creştină – factor de bază al educaţiei religioase

Bibliografie orientativă:

1. CĂLUGĂR, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Catehetica, Manual pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1976, ediţia a II-a, 1984, ediţia a III-a, 2003

2. CREŢU, pr. asist. drd. Vasile, ,,Pentru o cateheză a timpurilor noastre. Pastoraţia tinerilor în Biserica Ortodoxă Română de la deziderat la realitate”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2006, pp. 451-468.

3. FAMILIA CREŞTINĂ AZI (elab. de un colectiv de profesori de la Facultatea de Teologie din Iaşi), Editura "Trinitas", Iaşi, 1995, 203 p.

4. GALERIU, Pr. Prof. Dr. Constantin, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în “Ortodoxia”, an. XXXV, 1983, nr. 1, p. 34-60

5. GORDON, Pr. Prof. Dr. Vasile, Introducere în Omiletică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001

6. Idem, „Mergând, învăţaţi…” (predici), Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 2006

7. Idem, Introducere în Catehetica ortodoxă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004

8. Idem, Simpozion cu temă catehetică: Hristos împărtăşit copiilor, „Vestitorul Ortodoxiei” din 31 ian. /2006, p. 8

9. KOULOMZIN, Sophie, Biserica şi copiii noştri (traducere din limba engleză de Doina Rogoti), Editura Sophia, Bucureşti, 2010

Pr. Prof. Dr. Vasile GORDON

Pr. Lect. Dr. Vasile CREŢU

MUZICĂ BISERICEASCĂ

1.

Macarie Ieromonahul(1770-1836), Anton Pann (1796-1854) şi Dimitrie Suceveanu (1816-1898). Viaţa şi opera. Contribuţia lor la românirea cântărilor bisericeşti.

2.

Teoria şi practica modurilor bizantine după reforma hrisantică. Lucrarea semnelor vocale, temporale şi consonante. Ethosul glasurilor.

3.

Începuturile şi dezvoltarea muzicii corale bisericeşti la Români.

BIBLIOGRAFIE:

1. Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Moldoveanu, Istoria Muzicii Bisericeşti la Români - curs pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii teologi - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti - 2007 (format electronic, pp. 66-72; 72-79; 174-175; 123-126; 212-281); 2. Gh. C. Ionescu, Muzica bizantină în România Dicţionar cronologic, Editura Sagittarius, 2003, pp. 87-92; 114-119; 138-141; 3. Nicolae Lungu, Gramatica muzicii psaltice, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1951 (în colaborare cu Grigore Costea şi Ion Croitoru); 4. Stelian Ionaşcu, Paul Constantinescu şi muzica psaltică românească, EIBMBOR, Bucureşti – 2005, pp.25-51. 5. Idem, Teoria muzicii psaltice, Editura Sofia, Bucureşti, 2006; 6. Zaharia Matei, „Aspecte ale ethosului muzical în cântarea bisericească”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Edit. Universităţii Bucureşti, 2008,

pp.169-199.

Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu

DREPT BISERICESC

Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu

1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii

2. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române: la nivel central, mitropolitan, eparhial, de protopopiat şi parohial

3. Condiţii şi impedimente privind Taina Hirotoniei

Bibliografie:

1. Pr. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, Edit.

I.B.M.B.O.R., vol. I şi II, Bucureşti, 1990

2. Statutul B.O.R. , Bucureşti, 2008

3. Pr. Lect. Alexandru Gherasim, Organizarea penitenţei potrivit canoanelor Sfântului Vasile cel Mare, în „Anuarul Facultăţii de Teologie”, Edit. Universităţii Bucureşti, 2009, pp. 89-104.

Pr. Prof. Dr. Vasile GORDON

Pr. Lect. Alexandru-Gabriel GHERASIM