Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea tefan cel Mare Suceava Facultatea de tiin e Economice i Administra ie Public Specializarea : Drept

Referat la Disciplina : Istoria Dreptului Romnesc

Coordonator : lect. Drd. NEDELEA Oana

Student : GROZAVU Mircea

Suceava, 2011

Tema : Regulamentul Organic n Principatele Romne

Cuprins: 1. Introducere 2. Pacea de la Adrianopol. Premisele Regulamentului Organic 3. Situa ia existent n ara Romneasc i Moldova. Comisiile specializate 4. Regulamentul Organic. Document cvasi -constitu ional sau o adev rat Constitu ie ? Partea secret a Regulamentului Organic 5. Schimb rile n domeniile puterii executive Regulamentele Organice n 6. Concluzie 7. Bibliografie ara Romneasc i judec tore ti instituite prin i Moldova

1. Introducere
Zona central a Europei ca i Balcanii au fost cauza lungilor lupte pentru st pnire ntre marile puteri ale vremurilor, fie c era vorba despre Ungaria, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman sau mai trziu Imperiul Rus. Teritoriile rilor Romne nu au fost cru ate nici n secolul al XIX-lea de r zboaiele duse ntre Imperiul Otoman i Imperiul Rus, fiind deseori teatru al ac iunilor militare n ciuma r zboiului dezl n uit de c tre cele dou imperii care- i urm reau scopurile meschine i lacome. Toate aceste evenimente istorice nefaste au constituit un impediment puternic n calea dezvolt rii economice, culturale, sociale, ct i n multe alte domenii. Cu toate acestea, nu trebuie s trecem cu vederea unele realiz ri de importan major n ra Romneasc i n Moldova, care dup natura lor erau inovatoare n ntregul context european sau chiar i n raport cu unele puteri militare majore precum Imperiul Rus sau Imperiul Otoman. n anii n care nc nu erau pu ine la num r statele n care era instaurat o monarhie absolutist n Europa, ntre anii 1831-1832, n ara Romneasc i n Moldova este instituit, de c tre o putere str in , primul document quasi-constitu ional care de i fiind nc departe de documentele constitu ionale cunoscute n prezent, punea bazele unui stat modern. De aceea, pentru a elucida ntr-o m sur ct mai exhaustiv tema c reia i-am consacrat referatul meu, voi ncerca s aduc la lumin ct mai multe momente i detalii importante descoperite n literatura de specialitate.

2. Pacea de la Adrianopol. Premisele Regulamentului Organic


R zboiul ruso-turc, desf urat ntre anii 1828-1829, terminat cu nfrngerea Por ii Otomane, a fost unul dintre o serie de circa zece r zboaie, desf urate ntre cele dou imperii rivale ntre secolele XV-XIX. Tratatul de pace de la Adrianopol, care a pus cap t r zboiului ruso-turc din 1828-1829, fiind semnate la 14 septembrie 1829 de Alexei Orlov i omologul s u Abdul Kadr-bei. n cadrul tratativelor de pace, s-a ajuns la stabilirea unei serii de ced ri teritoriale f cute de Poarta Otoman n folosul Imperiului Rus. Sultanul a recunoscut st pnirea Rusiei asupra Georgiei, i a hanatului Erevanului i Nahicevanului. Tratatul de asemenea deschidea strmtorile maritime Bosfor i Dardanele tuturor vaselor comerciale, liberaliznd circula ia m rfurilor i comer ul. Astfel, Grecia urmeaz s primeasc autonomie promis de sultan, iar n zona Balcanic . Serbia i prime te autonomia garantat de sultan, iar Rusia pune st pnire pe Valahia i Moldova drept garant al achit rii enormei sume cu titlu de desp gubire de r zboi din partea Imperiului Otoman. Rezonan ele Tratatului de la Adrianopol n via a politica, economic i social ale Principatelor Romne ncep s - i fac apari ia o dat ce prevederile tratatului recuno teau domnia pe via a principilor ale i, fixa hotarul dintre Imperiul Otoman i ara Romneasc pe talvegul Dun rii i restituia acesteia raialele Br ila, Giurgiu i Turnu M gurele. Prin acest tratat, de facto, se consolideaz influen a crescnd a puterii ariste n spa iul Principatelor Romne n detrimentul puterii otomane, aceasta fiind i principala premis n nceperea preg tirilor pentru implementarea Regulamentelor Organice.

O alt premis a implement rii Regulamentelor Organice a fost numirea lui Pavel Kiseleff n fruntea administra iei militare ruse, general cu un caracter inovator, fapt demonstrat i de reformele cu caracter sui generis n tot spa iul rus ct i n provinciile aflate sub influen a Imperiului Rus, reforme pe care le vom discuta ulterior n cadrul acestui referat.

3. Situa ia existent n

ara Romneasc

i Moldova. Comisiile specializate

n cercet rile mele asupra situa iei create n ara Romneasc i Moldova dup r zboiul ruso-turc din 1828-1829, am folosit lucrarea autorului rus V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai secolului XIX). Conform datelor culese de c tre autor n lucrarea sus-men ionat , putem ob ine o imagine oglindit n scrierile i coresponden a acelor timpuri, imagine care la drept vorbind este una pe ct de bine documentat pe att i de dezolant . Drept urmare a faptul c teritoriul rilor Romne a servit drept teatru de ac iuni militare n cursul r zboiului ruso-turc desf urat ntre anii 1828-1829, care au dus la mari pierderi economice i n materie de vie i umane, la nregistrarea unei recolte slabe cauzat de seceta din ultimii ani ct i la declan area unei epidemii cauzate de cadavrele p r site pe cmpurile de lupt i a sistemului sanitar practic inexistent. Astfel, anterior ntreprinderii oric rui tip de ac iuni cu caracter reformator, noua administra ie a fost nevoit s ia m suri de oprire a epidemiilor, de redresare a situa iei deplorabile n care se afla economia celor dou ri i acoperirea deficitului ap rut n sistemul de aprovizionare cu hran . Rezolvarea acestor deficien e s-a soldat cu descoperirea unor alte probleme, de data asta nregistrate n domeniul administrativ al rii Romne ti i Moldova. Toate acestea se datorau n mare parte faptului c datele de care dispunea administra ia rus erau destul de superficiale i nu reflectau situa ia real a lucrurilor. Mai mult ca att, nici autorit ile locale nu cuno teau ct de aproape de realitate erau datele de care dispuneau i nici nu cuno teau aproape nimic despre f r delegile comise de demnitarii de stat cu scopul mbog irii f r de just temei, prin abuzarea func iei pe care o exercitau. nsu i Kiseleff, care se presupune c personal examina multe plngeri care veneau de la locuitorii inuturilor celor dou ri, n urma c rora a reu it s - i creeze o imagine a haosului creat de unii func ionari ai autorit ilor locale n inuturile cu pricina, scria n una dintre scrisorile sale din aprilie 1830, urm toarele : Eu am fost convins de mul imea de rug min i, care mi s-au adresat, de faptul c exist abuzuri excesive i despre colect rile nesanc ionate care exist n inuturi. Lund n considera ie c toate aceste abuzuri din partea conducerii locale au ca pretext necesit ile armatei ruse, am v zut necesitatea de a stopa ct mai repede tot acest r u att pentru binele ob tesc ct i pentru a salva cinstea conducerii ruse 1 Astfel, din cauza faptului c doar plngerile primite de la oamenii de rnd erau insuficiente pentru a ob ine o informa ie actualizat , detaliat , sistematizat , ct mai aproape de realitate i care s cuprind toate localit ile din ambele ri, Kiseleff decide s constituie comisii
Arhiva Politicii Externe a Rusiei, arhiva 1-7, d.1, p.9, l. 10 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n Rusia (anii 20-30 ai secolului XIX) Ed. ctiin a , Moscova, 1965
1

rile Romne i

specializate n acest domeniu. Cu acest scop, n decembrie 1929, n ara Romneasc sunt create comisii specializate, fiecare dintre ele fiind alc tuit din 2-3 boieri de rang nalt, care nu se aflau n slujba statului i un demnitar rus, care exercita func ia de procuror-observator. Membrii comisiei erau ale i personal de c tre Kiseleff, acesta tinznd s g seasc oameni cointeresa i s efectueze o investigare obiectiv i s poat s mpiedice pe parcurs continuarea abuzurilor. n total, n ara Romneasc sunt alc tuite trei comisii, la fel ca i n Moldova, ns ultimele ncepndu- i activitatea mai trziu, n aprilie 1830. Fiind stabilit graficul acestor comisii specializate, n toate ora ele i localit ile erau expediate n tiin ri despre sosirea comisiilor, venire anun a i prin intermediul ziarelor instituite recent ct i pe alte c i Scopurile de baz ale comisiilor, care au fost special prestabilite, erau urm toarele : 1. S execute recens mntul popula iei pe categorii, s stabileasc m rimea impozitelor i obliga iilor fa de stat 2. S verifice colectarea rusumatului, adic a a-numitelor impozite indirecte pentru diferite produse agricole 3. S investigheze toate ac iunile autorit ilor locale n materie de satisfacere a necesit ilor materiale a armatei prin colectarea lemnului, m rfurilor i mp r irea locuin elor 4. S studieze ac iunile autorit ilor locale.2 Pe lng aceasta, comisiilor le erau transmise toate plngerile cu privire la autorit ile locale, acestea trebuiau s studieze toate anchetele ncepute dar care nu au fost ncheiate pn la venirea comisiei, n toate localit ile pe care le vizitau. Comisiile au primit instruc iuni detaliate care delimitau clar sfera ac iunilor lor, acestea men ionau expres situa iile care necesitau o aten ie sporit din partea comisiilor. Conform acelora i instruc iuni, orice tip de abuz trebuia ncetat imediat, i de asemenea, n m sura posibilit ilor, comisia trebuia s satisfac toate plngerile locuitorilor i s ntoarc integral banii pe care administra ia local i-a luat de la ace tia fie prin for fie prin minciun . Aceste sume, desigur, trebuiau s fie recuperate de la cei vinova i de aceste abuzuri. Desigur c demnitarii care erau nvinui i de nendeplinirea cu bun credin a obliga iilor de serviciu, fie acuza i de alte nc lc ri, depuneau toate eforturile pentru a induce n eroare comisia de revizuire, de a ascunde urmele fie de a da vina pe predecesorii lor, iar a a cum domnitorii se schimbau des, uneori o data pe an, nu era cu putin s fie aflat adev rul datorit faptului c trebuia investigat situa ia precedent . Drept exemplu concludent al acestor abuzuri, poate servi urm toarea situa ie : n Moldova, comitetele au descoperit suplimentar 14.518 familii de scutelnici i slujitori, ntruct anterior erau consemnate 21506 familii n listele visteriei. De c tre toate comitetele de revizuire, n ambele principate, au fost identificate 35471 de familii i 873 de luidori 3 care ar fi trebuit s pl teasc impozite, de care nu avea nici o n tiin are statul. Cu alte cuvinte, din vizorul
Scrisoare Kiseleff Da kov, 17 februarie 1830 ( ibidem p 1, l 57). Gh Platon. Comisiile de rivizie n Moldova i activitatea lor n anii 1830 i 1831 Studii i materiale de istorie modern , v 1, Bucure ti, 1957, p 1 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai secolului XIX) Ed. ctiin a , Moscova, 1965 3 A. P. Zabolo kii-Deseatkovski. Eseuri, tomul IV, pag. 123 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai secolului XIX) Ed. ctiin a , Moscova, 1965
2

puterii au sc pat n jur de 200 de mii de oameni, fiecare avnd n medie 5 persoane. Iar fiecare luidor fiind compus din 5 familii. Astfel, haosul creat n timpul regimului fanariot, mai persista i nc dup 10 ani de la c derea acestuia, f r delegea fiind ridicat la nivelul legii, cea mai mare parte a popula iei fiind condamnat astfel la ndurarea permanentelor lipsuri, ace tia ne mai avnd speran a c acest calvar se va termina cel pu in n viitorul ndep rtat. Reducerea num rului de contribuabili, f cut n detrimentul visteriei statului, a popula iei i a statului, era efectuat prin diferite moduri : fie prin intermediului deplas rilor ranilor, care devenise cronic , fie din cauza boierilor i nobililor care ascundeau adev ratul num r al ranilor afla i pe mo iile acestora, lucru devenit mai facil, n Moldova, dup incendiul din Ia i, cnd a ars i arhiva, astfel visteria nu mai avea posibilitatea s - i verifice suspiciunile.

4. Regulamentul Organic. Document cvasi-constitu ional sau o adev rat

Constitu ie ?. Partea secret a Regulamentului Organi c


Textul Regulamentului Organic, adoptat n 1831 n ara Romneasc i n 1832 n Moldova, ca urmare a prevederilor Tratatului de la Adrianopol, au consfin it o puternic influen a Imperiului Rus n Principatele Romne. Cu toate criticile care se aduc acestui document, nu poate fi ignorat faptul c el a consacrat pentru prima oar arbitrariul puterii domnitorului i a introdus norme i institu ii moderne de organizarea a statului. Regulamentul organic integreaz astfel proiectele anterioare de organizarea a vie ii statale, iar sub acest nume modest, ele reprezint n opinia lui Nicolae Iorga, o adev rat Constitu ie. Regulamentul Organic, a ini iat totu i o perioad de reforme, care au pus baza occidentaliz rii societ ii locale, oferind totodat celor dou principate primul lor sistem comun de guvern, n materie de organizarea i stabilire a atribu iilor guvernan ilor - o premis a unific rii celor dou state n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Marea parte a acestor reforme, pe care le vom trece mai detaliat n cadrul capitolelor urm toare au tatonat terenul pentru viitoarele reforme care au venit n cursul istoriei, astfel, influen nd benefic cele dou principate proasp t ie ite dintr-un veac de asuprire fanariot , n care s-a atestat o ruinare i o stagnare economic i social f r precedent. Un interes sporit este provocat de lucrarea Domniile romne sub Regulamentul Organic de I.C. Filitti, n care este tratat amplu procesul de dezbatere i adoptare al textului Regulamentului Organic. n cadrul acestei lucr ri am putut descoperi un capitol n textul c ruia se atest existen a unei p r i secrete ale Regulamentului Organic, adoptat de boierii care au participat la edin f r ca ace tia s fie n cuno tin de cauz . Conform lucr rii sus-men ionate, la sfr itul edin ei constituit din adoptarea Regulamentului Organic, prin semnarea acestuia de to i membrii adun rii, boierilor li s-a propus s semneze direct pe ultima pagin a originalului textului, care era goal n ntregime, chiar dac i pe penultima pagin a acestuia mai era spa iu, invocndu-se faptul c dac s-ar semna direct de la finalul textului, nu ar nc pea toate semn turile pe acea pagin , restul fiind nevoi i s semneze pe fa a cealalt ceea ce nu ar fi estetic. Aceast propunere nu a ntmpinat obiec ii din parte boierilor, din cauza ncrederii acestora

pe de o parte, iar pe de alt parte, din cauza lipsei unor cuno tin e juridice care sa le permit s - i dea seama de ceea ce urma s se petreac . Nu este de mirare, c primind toate semn turile boierilor pe textul originalului, n locul stabilit, pe acea bucat l sat liber ntre finalul textului Regulamentului i semn turile membrilor Adun rii, s-a nscris o prevedere adi ional conform c reia textul Regulamentului Organic nu putea fi modificat f r acordul Imperiului Rus, n caz contrar, Imperiul Rus avea dreptul de a reveni la status-quo prin for a armelor, astfel fiind afectat puternic suveranitatea celor dou Principate romne. A adar, abuzul legal n semnarea textului Regulamentului Organic, consfin it n lucrarea lui I. C. Filliti treze te unele suspiciuni cu privire la caracterul constitu ional a acestui document numit Constitu ie de o parte din istorici. Cert este faptul c o asemenea adoptare aduce o tirbire caracterului legal al acestui document, iar prevederea secret pune sub semnul ntreb rii adev rata menire ct i caracterul pur-constitu ional al textului Regulamentelor Organice.

5. Schimb rile n domeniile puterii executive Regulamentele Organice n ara Romneasc

i judec tore ti instituite prin i Moldo va

O dat cu adoptarea Regulamentului Organic n ara Romneasc i n Moldova, prevederile acestuia au nceput s fie aplicate, ncepnd un proces de reformare amplu. Astfel, puterea executiv a suportat schimb ri radicale de un caracter inovator. Domnitorul, spre exemplu, avea dreptul de a numi i demite mini trii dup discre ia sa, s joace cel mai activ rol la preg tirea noilor legi i la aducerea lor n executare. El ea comandantul suprem al armatei, putea s ridice sau s coboare n rangul militar pe oricine dintre comandan i, ne mai vorbind de solda ii de rnd. De atunci nainte, domnitorul mp r ea puterea executiv cu Adunarea Ordinar i putea s influen eze activitatea organelor judec tore ti. n pofida acestor prerogative i a faptului c mandatul de conducere a domnitorului nu era limitat, puterea lui era deja pus n anumite limite, care erau destul de clar definite n Regulamentele Organice. Domnitorul nu avea dreptul s ncalce legile. n cazul nc lc rii legii, delictul s vr it era examinat drept abuz i mpotriva lui se putea depune plngere puterilor garante, iar mpotriva lui se ncepea urm rirea penal . Astfel, spre deosebire de anii preceden i, cnd abuzurile erau la ordinea zilei i mai c nu deveneau lege, atunci a ap rut no iunea clar de lege, pe care era interzis s o ncalci. Potrivit Regulamentului Organic, domnitorul nu mai avea mai mult dreptul absolut de elaborare a legilor, el mp r ea aceast atribu ie cu Adunarea Ordinar ceva asem n tor cu Parlamentul unicameral. Domnitorul nu putea s dispun liber de banii rii, s ia din visteria statului orice sum de bani, lui i-a fost alocat un buget special anual, ini ial de 1.2 milioane de lei, mai apoi pu in majorat. n acest mod, puterea domnitorului pe plan intern a fost limitat n temeiul legii. Una dintre inova iile regulamentului a fost crearea ministerelor. Mini trii nu puteau fi membri ai Ordin rii Ordinare cu toate c trebuiau s fie prezen i la edin ele acesteia i s dea anumite explica ii. Cu toate acestea, ei nu se supuneau Adun rii, fiind obliga i s r spund doar n fa a domnitorului. Aceasta fiind una dintre particularit ile a a-numitului sistem regulamentar, n care organele puterii executive nu purtau r spundere n fa a organelor puterii legislative. Revenind la Ministere, prevederile regulamentului au instituit urm toarele posturi ministeriale

: ministrul afacerilor interne (marele vornic), ministrul finan elor (marele vistier), secretarul de stat (marele postelnic), ministrul justi iei (marele logof t al justi iei), ministrul afacerilor biserice ti (logof tul cultelor), ministrul de r zboi (sp tarul-comandant al armatei). Primii trei mini tri creau un Consiliu Administrativ special sub conducerea ministrului de afaceri interne. Activitatea acestui consiliu era reglementat de capitolul IV al Regulamentului Organic. Despre organizarea sistemului judiciar, vorbe te sugestiv P. Eliade, afirmnd n una dintre lucr rile sale urm torul fapt : Capitolul despre organele puterii judec tore ti este unul dintre cele mai reu ite p r i ale Regulamentului Organic. La alc tuirea lui, D. Da kov, probabil, s-a implicat cel mai mult, ncercnd s implementeze n rile Romne ceea ce nu i s-a permis s implementeze n Rusia..4. P. Eliade fiind de acord cu unii dintre predecesorii s i, presupunnd c tribunalele de judecat au fost alc tuite dup modelul francez. Conform prevederilor regulamentare, n fiecare sate, localnicii alc tuiau instan e s te ti, n componen a c ruia intra preotul i trei rani-jura i, cte un reprezentant din fiecare p tur material : bogat , medie i s rac . Ace tia se ntruneau n fiecare zi de duminic sau n zile de s rb tori n casa preotului i clarificau toate conflictele ap rute ntre rani pe parcursul ntregii s pt mni. Instan ele s te ti luau decizii n cazuri evaluate nu mai mult de 10-15 lei. Astfel, n sate existau instan e de judecat care nu se supuneau boierilor pe p mnturile c rora se aflau ranii. Dup prevederile regulamentului, boierii nu putea judeca ranii care locuiau pe
p mnturile lor, iar unele litigii dintre ace tia, precum ar fi dauna cauzat de bovine, se judeca ntre mo ieri sau de reprezenta ii acestora, deciziile fiind autorizate de s teni.5

Tribunalele primei instan e erau considerate judec toriile jude ene, care n Valahia erau alc tuite dintr-un pre edinte i doi membri, instan e care se ocupau de litigiile civile i economice ce se iscau n localitatea n cauz 6. n caz de necesitate se puteau face apeluri la tribunalele celei de a doua instan , la divanele de judecat , divanele fiind doar dou la num r : unul fiind la Bucure ti i se ocupa de toate cazurile judiciare n cele 13 jude e ale Marii Valahii, alt divan se ocupa de Craiova i jude ele Olteniei. Tribunalele celei de a doua instan e era alc tuit din dou sec iuni : prima se ocupa de cazurile civile, a doua de cele penale. Divanul judec toresc din Bucure ti spre exemplu, era alc tuit din 12 membri, ale i din rndurile boierilor, care cuno teau legile i se descurcau n domeniul procesul juridic. apte din ei se ocupau de partea civil i cinci de partea penal 7. Divanele de judecat nu se ocupau de cazurile economice din cauza faptului c acestea se aflau n jurisdic ia judec toriilor economice specializate care se aflau n Bucure ti i Craiova, primul fiind alc tuit din 5 membri, al doilea din 3. Pre edintele i unul dintre membrii judec toriei comerciale erau ale i de c tre domnitor, ceilal i trei erau ale i dintre cei mai mari negustori. n judec toria comercial din Craiova domnitorul numea doar pre edintele8. Cu alte
P. Eliade. La Roumanie au XIX-e siecle , t. II, Paris, 1914, p. 124 apud V. Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. ctiin a , Moscova 1966, pag 269 5 Regulamentele Organice, cap VII, pag. 113-114, art 264-266 apud . Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. ctiin a , Moscova 1966, pag 269 6 Ibidem, p. 109-114, art. 243-266 apud . Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. ctiin a , Moscova 1966, pag 269 7 Ibidem, p. 114-117, art 267-298 apud . Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. ctiin a , Moscova 1966, pag 269 8 Regulamentele Organice, p. 117-119, art 299-315 apud . Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. ctiin a , Moscova 1966, pag 269
4

cuvinte, burghezia ob inea posibilitatea de a lua parte la judecat , dar numai n litigiile comerciale. A treia, ultim instan , se considera Divanul Suprem al Valahiei, care trebuia s examineze toate apelurile la deciziile instan elor de judecat i a tribunalelor comerciale. Divanul Suprem era alc tuit din 6 judec tori sub pre edin ia marelui ban. Deciziile divanului suprem erau trimise domnului pentru examinare, prin intermediul ministrului justi iei. Domnitorul consfin ea decizia , de obicei, n cazul n care nu existau decizii diferite n toate instan ele sau nu existau opinii diferite ntre membrii Divanului Suprem. n caz contrar, domnitorul putea ndrepta cazul la reexaminare, i el trebuia rev zut nu numai de membrii Divanului Suprem, dar i de ministerul justi iei i de pre edin ii judec toriilor din Bucure ti, cu excep ia pre edintelui judec toriei care s-a ocupat de judecarea cazului. Decizia acestui divan suprem de revizuire, care poate fi v zut ca a patra instan (ultima), urmau s fie aprobate de domnitor i aveau un caracter definitiv9. Toate acestea sunt m rturii c domnitorul avea posibilitatea s se implice nu numai n activitatea puterii legislative dar i activitatea puterii juridice. Dar asupra cazurilor juridice domnitorul putea ac iona pe 2 c i. Una dintre c i a fost discutat anterior, iar a doua cale era ministerul justi iei, care se supunea direct domnitorului. Ministerul, sau logofe ia, justi iei avea proprii procurori n toate instan ele de judecat . Procurorii urm reau activitatea tuturor instan elor, urm reau ca deciziile judec torilor s fie conform legilor i codurilor existente. Ei trebuiau s fie prezen i la edin ele de judecat i s -i comunice ministrului despre orice nc lcare depistat . Pe lng aceasta, procurorii se obligau s trimit ministrului raporturi n care trebuiau trecute n revist toate cazurile care au fost judecate de instan ele n care activau. La rndul s u, ministrul justi iei anun a organele c rora li se subordona despre toate legile care au fost nc lcate n ri.10 n concluzie, putem considera c institu ia procuraturii se afla n ntregime n interiorul unui organ executiv al puterii, cu att mai mult c procurorii erau numi i personal de domnitor. Pe lng procurori, existau nc i avoca ii care, ca i procurorii, au fost pentru prima dat institui i de regulamentele organice. Persoanele care cuno teau legile rii i care primiser permisiunea ministrului de justi ie. n cazul n care cei judeca i nu i permiteau s angajeze un avocat, avocatul putea fi desemnat din oficiu de autorit ile judec tore ti i era pl tit din banii statului. 11 Aceasta era, n mare parte, structura organelor judec tore ti n Valahia dup noul Regulament. Se poate ad uga nc faptul c n Bucure ti exista o judec torie poli ieneasc , alc tuit din doi judec tori, n spectrul activit ii c rora intrau delictele de gravitate minor s vr ite de colaboratorii poli iei. Aceast judec torie ducea eviden a contractelor ncheiate ntre me terii me te ugari.12 A adar, n linii generale, acestea au fost cele mai importante modific ri aplicate puterii executive i judec tore ti, fiind n esen a sa un pas important n modernizarea administra iei

Ibidem, p. 120-122, art 319-330 Ia. Grosul Reformele n rile Romne i Rusia , Ed. tiin a , Mos ova 1966, pag 270 10 Ibidem, p. 106, 217-218, p. 122, art 331 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai se olului XIX) Ed. tiin a , Mos ova, 1965,pag 270 11 Ibidem, p. 120-122, art. 319-330 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai se olului XIX) Ed. tiin a , Mos ova, 1965,pag 271 12 Ibidem, p.120 , art. 316-318 apud. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai se olului XIX) Ed. tiin a , Mos ova, 1965,pag. 271

i institu iilor judec tore ti de care depindea att via a social ct celor dou Principate Romne ti.

i via a economic a

6. Concluzie
Noua structur a puterii statale, dup cum putem observa, se diferen ia puternic de cea precedent . O important realizare a regulamentului era chiar editarea lui, ceea ce nsemna apari ia legii, care pentru prima dat n scris determina sfera activit ii diferitor institu ii publice. Prin aceste metode s-a ncercat s se pun cap t dezordinii i iresponsabilit ii, caracteristice trecutului, i s impun legi stricte n sistemul conducerii de stat, se tindea s se pun cap t i abuzurilor demnitarilor, abuzuri care nu cuno teau limite n estorc ri i escrocherii. La toate calit ile regulamentului trebuie atribuite i nnoirea aparatului de stat : lichidarea atavismelor medievale i crearea unor institu ii moderne, caracteristice statelor de tip feudal. La aceste calit i mai poate fi atribuit i instituirea unui oarecare tip de Parlament Adunarea Ordinar , la fel ca i instituirea ministerelor, noilor tribunale judec tore ti, nfiin area institu iilor avocatului i procurorului, separa ia puterilor n stat, etc. Chiar i alegerea domnitorului, chiar i dac era o particularitate a trecutului, acum, a devenit un proces de sorginte modern. Creatorii noului regulament au ncercat ca dintr-o lovitur s lichideze r m i ele regimului vechi. Au declarat principiul legalit ii, din nou au instituit salarii solide demnitarilor de stat, au nceput s preg teasc n modul cuvenit opinia publica i altele. Dar totu i aceste m suri nu au fost de ajuns. Ceea ce purta amprenta veacurilor, nu puteau fi terse printr-o legisla ie sau c iva ani de reforme. Trecutul ncerca s tr iasc ag ndu-se de micile defecte ale noii ordini. Dac nainte f r delegea era aproape la nivelul legii, acum se tindea folosirea neclarit ilor unor postulate legislative, ambiguitatea unor articole aparte, iar dac nu era posibil, legea era pur i simplu ocolit . Regulamentele i legile erau tot timpul n minile celor puternici i chiar cele mai frumoase principii ale lor nu erau niciodat la fel de frumoase pentru cei care se aflau la capetele diferite ale sc rii sociale. Dac unul dintre cele mai importante rezultate ale regulamentului era ns i editarea lui, atunci cel mai mare defect al lui era nerespectarea normelor i legilor pe care le prevedea. i nu doar presiunea trecutului era pricina acestui fapt. Majoritatea creatorilor regulamentului nu doreau s piard fostele privilegii i ncercau s le p streze att n cadrul legii ct i n afara lui. Noua structur a puterii statale, n ciuda tuturor caracteristicilor pozitive, chiar prin esen a sa era o surs de contradic ii. Una din ele era originalitatea rela iilor dintre domnitor i Adunarea Ordinar . Potrivit regulamentului, n cazul n care domnitorul nc lca legea sau ntre el i Adunare ap reau litigii insolvabile, Adunarea Ordinar avea dreptul s se adreseze cu o plngere conducerilor Rusiei i a Turciei sau chiar s ceara demisia domnitorului. La rndul s u, domnitorul avea acelea i posibilit i, adic se crea o asemenea situa ie cnd puterile str ine trebuiau s joace rolul de arbitru n chestiunile interne ale Valahiei. E foarte clar, c aceste puteri sus ineau acea parte care n cea mai mare m sur le conveneau intereselor lor, iar prin aceasta, s poat influen a politica ambelor ri, folosind nc unul dintre prghiile destul de importante. Cu toate acestea, ntre Rusia i Turcia existau la fel vechi conflicte i deja chiar de la bun nceput s-a creat posibilitatea ca Rusia s fie sus in torul uneia dintre p r i, iar Turcia sus in toarea celeilalte p r i. n aceast situa ie, chestiunea n cauz putea s devin nerezolvat i s implice dezbateri lungi i f r rezultat.

7. Bibliografie
1. V. Ia. Grosul, Reformele n rile Romne i Rusia (anii 20-30 ai secolului XIX) Ed. tiin a, Moscova, 1965 2 I.C. Filitti, Domniile romne sub Regulamentul Organic, Editura Academiei Romne, Bucure ti, 1915