Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind conferirea post-mortem
a Ordinului ,,$tefan cel Mare"

in temeiul art. 88 lit. a) din Constitu{ia Republicii Moldova qi al Legii


cu privire la distincliile de stat ale Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e cre te az6'.

kt.l . - in semn de inalt6 prefuire a vitejiei, eroismului gi spiritului


de sacrificiu manifestate in ac{iunile de luptd pentru apirarea integritdlii
teritoriale qi a independenlei Republicii Moldova, se confer6 post-mortem
Ordinul ,,$tefan cel Mare" urmdtorilor:
CARLINTU Grigorii - participant la acliunile de luptd

CUCONESCU Aurel - participant la acliunile de lupt6,


ex-primar al satului Vamila, raionul
Anenii Noi.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrii.

PRE$ED CII MOLDOVA


' slj,:\
'"t'^

Chiqindu, 2l decembie 2022.


Nr.753-IX.
IIepesoA

IPE3ITAEHT PECTIyEJIIIKII MOJIAOBA


YKA3
o HatpaxAeHr.rr.r OpAeuoIr,r ,,$tefan cel Mare"
(uocrr,repruo)

Ha ocnoaanuu [yHKTa a) craun 88 Koncruryuuu Pecny6luxu MorAosa


n 3axoua o rocyAapcrBeuHblx HarpaAax Pecny6luxu MolAoea

flpesu4eut Pecny6;ruxu MorAosa rr o c r a H o B JL e r:

Cr. L - B 3HaK BblcoKoro [pI,I3HaHIt MyxecrBa, repol'I3Ma


H caMoorBepxeHuocrll, [poqBreHHblx r
6opr6e 3a reppl4TopnanbHylo
IIeJTOCTHOCTb tI He3aBr.rCr,rMOCtr Pecuy6lttxu Mol4ona, HarpaAI',ITb [oCMeprHO
OpAenor',r,,$tefan cel Mare":
K3PYHTY fpuropux - ) racrHr.rKa 6oesrrx Aefictsufr
KYKOIIECKY Aypera - yrracrHuKa 6oesrtx 4eficrrufi, erc-
rpnMapa cerla Bapxuqa pafioxa
Anesrafi Hoil.

Cr. 2. - Hac'roqunfi yKa3 Bcrynaer B cI,IJIy co AHq [oAnxcaHI'IJI.

iEP U
$c ny a i1)
MOnAOBA

Kuurunsy, 2l aerca6pt 2022 r.


Js 753-IX.

S-ar putea să vă placă și