Sunteți pe pagina 1din 8

Director,

ARIA CURRICULARĂ: ARTE


DISCIPLINA: EDUCAȚIE PLASTICĂ
CLASA A VII-A
Profesor: Stafie Viorica Responsabil comisie metodică
Număr de ore alocat: 1 oră/ săptămână
MANUAL: Educație plastică pentru clasa a VII-a, Editura Corint

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE UNITĂȚI, CLASA a VII-a
Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017
Anul școlar 2021-2022

Competențe generale și specifice și exemple de activități de învățare, conform Programei școlare pentru disciplina Educație plastică pentru clasa
a VII-a, avizată de MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.
3393/28.02.2017
Competențe specifice
1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative;
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;
1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României;
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură;
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;
3.0. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice.
3.1 Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii;
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate
3.3. Implicarea în evenimente culturale şcolare si extraşcolare care valorifică artele vizuale
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE-SEMESTRUL I
Educaţie plastică
Nr. Nr.
Unităţi de învăţare /Conţinuturi Săptămâna Competenţe specifice Exemple de activităţi / resurse
crt. ore
0 1 2 3 4 5
 Recapitulare şi evaluare Recapitulare teoria culorilor şi  Discuţii pe reproduceri de artă.
13-17.09
1 iniţială 2 20-24.09
trăsături specifice stilurilor artistice
studiate în anul precedent.
LIMBAJ PLASTIC 3.1.Explorarea unor modalități noi de  Realizarea de compoziții folosind redarea în 
 Redarea în perspectivă 27.09-1.10 exprimare a ideilor, sentimentelor și perspectivă a formelor
2 a liniei, a suprafeței și a 3 4.10-8.10 mesajelor prin compoziții plastice
volumului: perspectiva 11.10-15.10
la un punct de fugă
NOȚIUNI DE CULTURĂ 1.3.Recunoașterea unor forme de  Realizarea unor organizatori grafici ale 
ARTISTICĂ comunicare artistică, plastică și caracteristicilor fiecărui secol studiat
3  Preistorie și arta daco- 1 18-22.10 decorativă, pe teritoriul României  Exerciții de argumentare a preferințelor în ceea
getă pe teritoriul ce privește diferite lucrări de artă
României
LIMBAJ PLASTIC 3.1.Explorarea unor modalități noi de  Realizarea de compoziții folosind redarea în 
25-29.10 perspectivă a formelor
4  Efectul spațial al 2 exprimare a ideilor, sentimentelor și
1-5.11
culorilor mesajelor prin compoziții plastice
PROIECTE ȘI 1.1.Interpretarea de mesaje și  Exerciții de analiză a expresivității limbajului
EVENIMENTE semnificații transmise prin limbaj vizual în lucrări de artă decorativă
 Portofoliu – compoziție artistic în cazul artelor decorative
5 liberă cu motive 1 08.12.11
inspirate din arta
populară

COMPOZIȚIA PLASTICĂ 2.1.Utilizarea limbajului plastic, a  Realizarea aceleiași compoziții tematice, 
Compoziția plastică cu mai tehnicilor și instrumentelor variate în folosind diferite tehnici sau instrumente
multe centre de interes 15-19.11 cadrul studiului după natură și/sau
6  Compoziția statică 3 22-26.11 compoziției
 Compoziția dinamică 29.11-3.12
 Recapitulare

7 NOȚIUNI DE CULTURĂ 1 06.10.12 1.3.Recunoașterea unor forme de  Realizarea unor organizatori grafici ale
ARTISTICĂ comunicare care artistică, plastică și caracteristicilor fiecărui secol studiat
 Evul mediu pe  Exerciții de argumentare a preferințelor în ceea
decorativă, pe teritoriul României
teritoriul României: ce privește diferite lucrări de artă
Stilul romanic, Stilul
gotic, Stilul bizantin
Recapitulare 1 13-17.12
(20-23.12)
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE-SEMESTRUL II
Educaţie plastică

Nr. Unităţi de învăţare Nr. Săptămâna Competenţe specifice Exemple de activităţi / resurse
crt. /Conţinuturi ore
8 COMPOZIȚIA 3 10-14.01 3.1.Explorarea unor modalități noi de  Realizarea de motive decorative folosind tehnici
PLASTICĂ 17-21.01 exprimare a ideilor, sentimentelor și diverse
 Compoziţia 25-28.01
mesajelor prin compoziții plastice  Organizarea unor expoziții în afara școlii în
decorativă – 3.2.Conceperea unor produse artistice scopul promovării/evidențierii talentelor
principii: simetria, creative, originale și funcționale, în  Participarea la diverse evenimente culturale în
repetiția, alternanța și cadrul unor evenimente la nivel local școală sau în comunitate
jocul de fond sau la nivel de comunitate
9 LIMBAJ PLASTIC 2 31.01-4.02 3.1.Explorarea unor modalități noi de  Realizarea de compoziții folosind redarea în
 Modularea formelor și exprimare a ideilor, sentimentelor și perspectivă a formelor
7-11.02 mesajelor prin compoziții plastice
texturilor prin valoare  Realizarea unei compoziții plecând de la realitatea
2.2. valorificarea valențelor expresive ale obiectivă, folosind contrastul extrem al scării
limbajului plastic în studiul după natură valorice, în tehnica creion sau tuș
și/sau compoziției
10 NOȚIUNI DE CULTURĂ 1 14-18.02 1.3.Recunoașterea unor forme de  Realizarea unor organizatori grafici ale
ARTISTICĂ comunicare artistică, plastică și caracteristicilor fiecărui secol studiat
 Renaștere și baroc pe decorativă, pe teritoriul României  Exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce
teritoriul României privește diferite lucrări de artă

11 TEHNICI SPECIFICE 3 21-25.02 2.1.Utilizarea limbajului plastic, a  Realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind
ARTELOR PLASTICE tehnicilor și instrumentelor variate în diferite tehnici sau instrumente
28.02-4.03 cadrul studiului după natură și/sau  Desenarea după natură, a unor obiecte, evideniind
 Valoratie în
creion/cărbune 7-11.03 compoziției fiecare etapă de studiu (paginație, construcție,
valorație)
NOȚIUNI DE CULTURĂ 1 14-18.03 1.2. Analizarea valenţelor expresive  Descrierea unor creaţii artistice în paralel cu
ARTISTICĂ ale limbajului plastic în compoziţii conștientizarea diferitelor reacţii proprii
12  Arta în secolul XIX pe diverse  Realizarea unor organizatori grafici ale
teritoriul României 1.3.Recunoașterea unor forme de caracteristicilor fiecărui secol studiat
comunicare artistică, plastică și  Exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce
decorativă, pe teritoriul României privește diferite lucrări de artă
13 COMPOZIIA PLASTICĂ 2 21-25.03 1.1.Interpretarea de mesaje și  Exerciții de analiză a expresivității limbajului
 Simboluri in arta 28.03-1.04 semnificații transmise prin limbaj vizual în lucrări de artă decorativă
decorativa artistic în cazul artelor decorative  Aplicarea exercițiului receptării în etape la
14 imaginea umană, artele textile, mobilier, ceramică,
RECAPITULARE 1 4-7.04 1.2. Analizarea valenţelor expresive sticlă, metal, design etc.
ale limbajului plastic în compoziţii
diverse

15 ȘCOALA ALTFEL 1 8-14.04

LIMBAJ PLASTIC 2 2-6.05 3.1.Explorarea unor modalități noi de  Realizarea de compoziții folosind redarea în
 Redarea în perspectivă a 9-13.05 exprimare a ideilor, sentimentelor și perspectivă a formelor
16 liniei, suprafeței și mesajelor prin compoziții plastice  Realizarea de schie după natură în diverse tehnici rapide
volumului: studiu după 2.2. valorificarea valențelor expresive ale (pensulă, băț, pană etc.)
natură - peisaj limbajului plastic în studiul după natură
și/sau compoziției
NOȚIUNI DE CULTURĂ 2 16-20.05 1.2. Analizarea valenţelor expresive  Descrierea unor creaţii artistice în paralel cu
ARTISTICĂ 23-27.05 ale limbajului plastic în compoziţii conștientizarea diferitelor reacţii proprii
17  Arta în secolul XX pe diverse  Realizarea unor organizatori grafici ale
teritoriul României 1.3.Recunoașterea unor forme de caracteristicilor fiecărui secol studiat
comunicare artistică, plastică și  Exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce
decorativă, pe teritoriul României privește diferite lucrări de artă

PROIECTE ȘI 1.1.Interpretarea de mesaje și  Exerciții de analiză a expresivității limbajului


EVENIMENTE semnificații transmise prin limbaj vizual în lucrări de artă decorativă
18 1 30.05-3.06 artistic în cazul artelor decorative  Identificarea corespondenţelor dintre destinaţia
 Proiect:” Zborul” unui spaţiu ambiental şi mijloacele de expresie
folosite de proiectant (mobilier, cromatică, lumină,
elemente de decorație)
 Aplicarea exercițiului receptării în etape la
imaginea umană, artele textile, mobilier, ceramică,
sticlă, metal, design etc.
19  Evaluare finală 1 06.10.06  Test grilă

S-ar putea să vă placă și