Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa 2 - Formularul cererii de finanţare1

COD APEL: PNRR/2022/C11/I5 - 1

Numele organizatiei: Asociația „ALIANȚA GREEN 4 LIFE REȚEAUA ORIZONT 2050”

Persoana de contact: CIOBANU GHEORGHE

Telefon: 0726748749

Email:

Sediul social al organizaţiei: România, Județul Argeș, Comuna Mihăiești, sat Valea Popii, Strada Principală nr. 62 A, Camera 5

Cod de identificare fiscală:

INFORMAŢII GENERALE PROIECT

Denumirea proiectului cultural „Anotimpuri Culturale Muscelene în Țițești - Calendar Cultural de Animare Teritorială, Pro

Locul desfășurării proiectului Județul Argeș, Comuna Țițești


cultural
Judeţ, oraș/comună - sat)

2 Încazul în care proiectul se derulează într-un


Nr. locuitori cf. INS2 5251 sat / mai multe sate, se va trece populaţia
comunei de care aparţine satul.

Proiectul cultural se va desfăşura de la data de 01/04/2023 la data de 30/06/2024

1
Se completează, se salvează în format PDF, se semnează electronic și se încarcă în platforma proiecte.pnrr.gov.ro conform
instrucţiunilor cuprinse în Anexa 1

1
Scurtă prezentare a solicitantului - obiective şi a activităţi (max. 2000 caractere)

Scopul Asociației, conform statutului acesteia, îl reprezintă promovarea și susținerea tranziției către o
societate eco-sustenabilă și rezilientă care să contribuie la dezvoltarea socioeconomică a regiunilor prin
întărirea capacităților colectivităților locale, societății civile și sectorului privat, având ca finalitate Refondarea
Identitară pentru eliminarea sărăciei și pentru bunăstare.

Asociația, la inițiativa sa, împreună cu reprezentanții comunităților locale din 28 de localități din județul
Argeș, reprezentanți ai operatorilor economici locali și reprezentanți ai societății civile (organizații
neguvernamentale) au pus bazele constituirii „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Intercomunitară - ITI Ținutul Plai
Mușcelean”.
„ADI - ITI Ținutul Plai Muscelean” s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale
Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, cu scopul realizării în
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate conservării şi
reconstrucţiei ecologice a zonelor protejate, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului
economic public şi privat, a turismului şi regenerării urbane şi rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
şi a unei dezvoltări bazate pe promovarea și susținerea tranziției către o societate eco-sustenabilă și
rezilientă care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin întărirea capacităţilor
colectivităţilor locale, societății civile şi sectorului privat, având ca finalitate eliminarea sărăciei și bunăstarea.

Proiectul de față, de redefinire identitară a Țițeștiului, va reprezenta proiectul model (pilot) care va fi
multiplicat până în 2025 la nivelul tuturor localităților membre ale ITI, urmând ca proiectul global la nivelul
întregului teritoriu să fie propunerea de candidatură pentru Ținutul Plai Muscelean Capitală Europeană a
Culturii 2035 (după modelul Marseille-Provence 2013).

Sumarul proiectului cultural (max. 1000 caractere)


Proiectul cultural Muscel declinat în teritoriu (în comuna Țițești) va fi structurat în trei părți:

Partea întâi: Refondarea lumii Țițeștiului Muscelean explorând planul descoperirii tradiționalului și al empatiei coagulante regăsită în
cotidian.

Partea a doua: Găsirea limbajului locului pentru exprimarea spiritului locului (definit în partea întâi).

Partea a treia: Crearea mesajelor în limbajul locului (descoperit în partea a doua) pentru transmiterea spiritului locului (definit în partea
întâi).

În acest sens, pentru implementare, proiectul se va axa pe următoarele activități:


- Crearea calendarului de evenimente culturale (pe anotimpuri) și a brandului local (standardizare, etichetare, acreditare);
- Organizarea unei Expoziții de artă meșteșugărească;
- Organizarea a 5 evenimente câte unul pentru fiecare anotimp și al cincilea (al cincilea anotimp, ca reluare a ciclului) pentru încheierea
proiectului și prezentarea Brandului local și a derulării programului în viitor.

2
JUSTIFICAREA PROIECTULUI CULTURAL

Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural (max. 4000 caractere)
Comuna Țițesti este un centru important zonal cu tradiție culturală, este situată într-un mediu natural atractiv,
cu un patrimoniu cultural divers, dispunând de o ofertă culturală diversificată (bibliotecă, ansambluri artistice,
biserici, patrimoniu cultural, monumente istorice).

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei (2017-2020-2030) semnalează o insuficientă integrare a localității


în circuitul cultural național și international, insuficienta implicare a societății civile în
viața culturală, lipsa bazei materiale, insuficienta mediatizare a vieții localității și a evenimentelor locale anuale,
lipsa unei strategii culturale și de turism specifice, o ofertă de agreement insuficientă.
Același document subliniază nevoia de a dezvolta relații atât culturale cât și economice cu mai multe localități
atât din zonă cât și la nivel național/internațional, dezvoltarea unui centru de informare turistică,
accesarea de finanțări nerambursabile pentru susținerea și dotarea ansamblurilor artistice și evenimentelor
tradiționale, reabilitarea unor monumente istorice de interes local.

În acest sens, eforturile comunității trebuie să se îndrepte către identificarea soluțiilor celor mai adecvate
pentru atragerea turiștilor și investitorilor prin acțiuni de promovare a comunei, ca de exemplu:
- organizarea și promovarea la nivel național a unor competiții sportive de oină (sport tradițional al comunei);
- reabilitarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural și turistic;
- implementarea unor sisteme informaționale computerizate de semnalizare a obiectivelor turistice și culturale;
- organizarea de spectacole şi concerte ale instituţiilor culturale în spaţii publice ce valorifică patrimoniul
cultural şi natural;
- promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor creştine, ca mod de păstrare a identităţii locale şi de atragere a turiştilor.

Unele dintre impedimentele identificate în realizarea acestor obiective se referă în principal la:
- lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltarea rețelei locale de transport;
- lipsa fondurilor necesare pentru realizarea și dezvoltarea infrastructurii de agreement;
- estomparea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului;
- migrarea populației către alte regiuni sau țări;
- lipsa mărcii turistice (a unui brand local).

Asociația „ALIANȚA GREEN 4 LIFE REȚEAUA ORIZONT 2050” vine cu o ofertă irefutabilă pentru revigorarea
componentei culturale, cu impact și asupra componentei turistice din viața comunei Țițești și, cu un efort
conjugat, în baza unui parteneriat cu autoritatea locală și cu implicarea întregii comunități, propune prezentul
proiect, ce se vrea a fi un proiect pilot pentru a fi replicat în întreg teritoriul Ținutului Plai Muscelean, menit să
maximizeze valorificarea resurselor culturale locale și să contribuie la redobândirea identității culturale, prin
promovarea meșteșugurilor, obiceiurilor, artei locale și a evenimentelor specifice zonei, propunând un
calendar cu caracter repetitiv și sustenabil pentru viața culturală de posteritate a comunei.

Până la această dată, în vederea stabilirii structurii proiectului, reprezentanții Asociației au realizat o
cartografiere de principiu a reperelor culturale specifice comunei, au inventariat abilitățile și opțiunile
comunității în acest domeniu, efectuând vizite la fața locului, studiind documentații de referință și arhive, prin
discuții cu autorități locale și reprezentanți ai societății civile și realizând prospecții în rândul locuitorilor
comunei (chestionare).

Căminul Cultural din localitate, neutilizat, a fost preluat de „ADI - ITI Ținutul Plai Muscelean”, în vederea
conceperii și derulării proiectelor identitare.
În prezent nu există entități de stat și/sau private care să activeze cultural în comuna Țițești.

3
Relevanţa proiectului cultural pentru obiectivele specifice ale apelului (max. 2000 caractere)

OS1: Dezvoltarea de aptitudini și cunoștințe artistice / de creativitate.

Proiectul, prin obiectivul său, vizează expunerea și implicarea comunității dintr-o localitate cu o populație mai mică
de 50,000 de locuitori în realizarea de evenimente (proiecte artistice) situate la intersecția dintre diverse domenii
culturale: artă artizanală, sport tradițional, dans, muzică, patrimoniu imaterial, etc.

Pentru îndeplinirea OS1, prin proiect, se vor organiza: o expoziție de artă artizanală locală, concerte ale Corului din
Argeș în care activează reprezentanți locali, prelegeri/șezători tematice: „poveștile Țițeștiului”, Workshopuri, etc.

OS2: Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței prin mijloace artistice.

Proiectul are în vedere implicarea și reconferirea identității comunității rrome din comună propunându-și ca obiectiv
realizarea de proiecte culturale care abordează teme legate de comunicarea inter-etnică, conviețuirea într-un
spațiu multicultural și militând împotriva discriminării de orice fel.
Se caută de asemenea prin proiect asigurarea comunicării inter-generaționale, prin revigorarea și perpetuarea
tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor locale.

Pentru îndeplinirea OS2 se vor organiza „dialoguri” artistice între ansamblul local de dansuri populare „Brâulețul” și
ansamblurile grupurilor etnice de romi din satele Țițești și Valea Mânăstirii. Vor fi organizate, de asemenea, jocuri
de oină pe sate, în care va fi angrenată și echipa satului de etnici romi. Vor fi puse în valoare, deopotrivă, și
meșteșugurile etnicilor romi.

OS3: Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural și natural local.

Calendarul cultural și brandul local vor fi create pe baza identificării înclinațiilor comunității și în scopul satisfacerii
nevoilor culturale ale prezentului, pentru a deveni un reper cultural pentru viitor, în vederea promovării permanente
a patrimoniului natural, material și imaterial al comunei.

Valoarea adăugată a proiectului cultural (max. 2000 caractere)


Având în vedere că până acum evenimentele sporadice au fost oprite total de pandemie, prin calendarul
cultural de stagiune permanentă și brandul identitar pentru coeziune socială și teritorială, proiectul va
contribui la:
- revigorarea culturală a localității:
- revigorarea și asigurarea perpetuării tradițiilor, artei și meșteșugurilor locale prin organizarea de
evenimente specifice (șezători, spectacole de muzică și dans tradiționale, standuri de lucru, etc.) sau
includerea unor astfel de componente în toate evenimentele desfășurate în contextul proiectului, la care
să fie invitați elevi, tineri, turiști, mass media, locuitori ai altor comune din zonă, etc., precum și
asigurarea valorificării produselor locale;
- punerea în valoare a patrimoniului local cultural (monumente, mânăstiri, expoziții ale artei locale în
cadrul muzeului ce va fi creat în comună, etc.) prin organizarea evenimentelor în aceste locații, cu
asigurarea unei participări largi din partea comunității și din afara ei;
- revigorarea și promovarea sportului local (oina) prin organizarea de evenimente specifice sau
includerea acestei componente în cadrul tuturor evenimentelor desfășurate în contextul proiectului și
asigurarea unei mediatizări corespunzătoare;
- elaborarea și implementarea calendarului cultural local;
- recâștigarea identității localității: crearea și promovarea brandului local;
- transformarea localității într-un reper cultural și turistic și integrarea acesteia în circuitul național;
- crearea unui model de incluziune socială, prin integrarea comunității rrome în toate evenimentele
proiectului și/sau organizarea de evenimente dedicate exclusiv acesteia;
- transformarea proiectului într-un „proiect pilot”, model de replicat în tot ținutul muscelean;
- degrevarea bugetului local de cheltuieli cu evenimente;
- rezultate de imagine, notorietate și venituri suplimentare pentru economia locală și implicit bugetul local.
4
SCOP ŞI OBIECTIVE

Scopul proiectului cultural (max. 2000 caractere)


Scopul proiectului cultural: Redefinirea identitară culturală a Comunei Țițești prin redescoperirea și valorizarea tradițiilor și a
locurilor ca patrimoniu cultural material și imaterial integrat în patrimoniul natural.

Proiectul cultural Muscel declinat în teritoriu (în comuna Țițești) va fi structurat în trei părți:

Partea întâi: Refondarea lumii Țițeștiului Muscelean explorând două planuri:


- planul descoperirii tradiționalului: un imbold de a descoperi valorile contemporane ascunse în tradițional, prin două perspective:
- o re-descoperire a semnificațiilor, a sensului;
- o re-descoperire a materialității.
- planul empatiei coagulante regăsite în cotidian: o perspectivă de reînviere a tradiției în prezent, prin:
- universalitate: dans, cântec, sport, meșteșuguri, sacru;
- originalitate: declinare ca în Țițeștiul Muscelean (dansuri, cântece, oină și meșteșuguri ca în Țițeștiul Muscelean și sacrul
anotimpurilor prin hramurile bisericilor din Țițești).

Partea a doua: Găsirea limbajului locului pentru exprimarea spiritului locului (definit în partea întâi).
Asamblarea planurilor constituie refondarea spiritului locului într-o interpretare culturală prin semnificații și simboluri ale lumii
Țițeștiului Muscelean. Proiectul va crea un limbaj cultural de exprimare intra-comunitară pentru comunicare extra-comunitară.
Limbajul ca explorare a principiilor de compoziție va fi fondat pe trei elemente:
SIMBOL - SEMNIFICAȚIE - EXPRIMARE/COMUNICARE

Partea a treia: Crearea mesajelor în limbajul locului (identificat în partea a doua) pentru transmiterea spiritului locului (definit în
partea întâi).
Mesajele vor susține COMUNICAREA și vor pune accentul pe elemente revelatoare de inițiere, re-descoperire și re-fondare a
identității. Important va fi să fie scos la iveală, să fie re-înviat și re-dat prin emoție, sensul trăirii culturale identitare a locului.
Adevărata semnificație a proiectului se află în scopul lui de a atrage implicarea și empatia.

Obiective generale şi specifice ale proiectului cultural (max. 2000 caractere)


Obiectivul general al proiectului este de a crea un calendar de evenimente cultural identitare susținut de
grupul țintă ce va fi îndrumat, sprijinit și stimulat să creeze evenimentele de o manieră care să inducă
nevoia replicării acestora în viitor.

Obiective specifice:

OS1: Elaborarea, definitivarea, promovarea și implementarea, până la momentul desfășurării primului


eveniment, a calendarului cultural identitar.

OS2: Crearea și instituționalizarea brandului local, până la data de finalizare a proiectului.

OS3: Organizarea și desfășurarea a 5 evenimente, până la data de finalizare a proiectului.

OS4: Valorificarea potențialului uman cultural local (grupul țintă) și promovarea acestuia prin angrenarea
sa în implementarea calendarului cultural identitar creat.

OS5: Poziționarea comunei Țițești ca un pol cultural zonal pentru creșterea turismului cultural, până în anul
2024, raportat la statisticile anului 2021.

5
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI

Grupurile ţintă ale proiectului cultural (max. 2000 caractere)


Proiectul are un grup țintă nucleu format din 70 de persoane, locuitori ai Comunei Țițești (membrii echipei
de oină, membrii Ansamblului Brâulețul, membrii unui ansamblu de dansatori romi din Satul Valea
Mânăstirii, cântăreți și artizani locali).

Nucleul grupului țintă a fost stabilit pe baza cercetărilor efectuate la fața locului și prin centralizarea
chestionarelor completate de către persoanele intervievate și are următoarea componență:
- meșteșugari - 20;
- producători locali - 7;
- dansatori
- cântăreți
- echipa de oină.

Beneficiarii direcţi, indirecţi ai proiectului cultural (max. 2000 caractere) (precizaţi numărul de beneficiari vizat)

Beneficiarii direcți:
- grupul țintă, alți practicanți susceptibili/interesați de a activa.

Beneficiari indirecți:
- comunitatea;
- turiștii;
- Ținutul Muscelean.

6
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
| Nr. | Nume si prenume | Poziţie ocupată | Responsabilitate
| crt | | |
1 Manager proiect Managementul proiectului
2 Leonte Ada Ramona Responsabil comunicare, promovare Organizarea și Implementarea tuturor activităților de comunicare, informare și publicitate

CV-urile echipei de implementare a proiectului se salvează într-un singur fisier PDF,se


semnează electronic de persoana autentificată în platformă și se încarcă în platforma
online proiecte.pnrr.gov.ro, la Alte documente

7
PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL PROIECTULUI CULTURAL
Prezentarea activităţilor proiectului cultural (max. 6000 caractere)
Activitatea nr. 1: Managementul proiectului.
(aprilie 2023 - iunie 2024)
A1.1 Organizarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea proiectului:
- organizarea tuturor activităților proiectului, rezolvarea problemelor administrative;
- coordonarea proiectului;
- monitorizarea proiectului: analiza fiecarei activități și subactivități în parte, pentru a se asigura încadrarea în indicatorii stabiliți prin Cererea de Finanțare,
precum și pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate;
- evaluarea finală a proiectului.
A1.2 Raportarea pe timpul implementării proiectului și elaborarea Cererilor de Plată:
- elaborarea de rapoarte de progres lunare, conform modelului impus de finanțator, precum și orice alte raportări și/sau documente solicitate de acesta;
- elaborarea raportului lunar de activitate;
- elaborarea cererilor de plată trimestriale, întocmite în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și însoțite de documente justificative;
- arhivarea online si/sau pe suport hârtie, astfel încât consultarea ulterioară să fie facilă.

Activitatea nr. 2: Comunicare, informare și publicitate.


(aprilie 2023 - iunie 2024)
Elaborarea și implementarea Planului de activități de informare și comunicare al proiectului (2 comunicate/ anunțuri de presă; 1 campanie promovare social
media; materiale promoționale: mape, afișe, broșuri, flyer-e, bannere, etc.; video-reportaje, mini-documentare; secțiune dedicată pe pagina web a Asociației,
etc.)

Activitatea nr. 3: Elaborarea, promovarea și implementarea calendarului de evenimente cultural identitare.


(aprilie 2023 - iunie 2024)
A3.1 Elaborarea și promovarea calendarului de evenimente cultural identitare.
(aprilie 2023 - iunie 2023)
După elaborare, calendarul va fi promovat prin afișarea și împărțirea de tipărituri, prin promovare online și mass media și mediatizarea lui în cadrul altor
evenimente zonale.
A3.2 Implementarea calendarului de evenimente cultural identitare.
(aprilie 2023 - iunie 2024)
Se vor organiza 5 evenimente: câte unul pentru fiecare anotimp și al cincilea, ca reluare a ciclului, pentru încheierea proiectului și prezentarea Brandului local
și a derulării programului în viitor.
Prin proiect vor fi organizate evenimente în fiecare sat al comunei.
În cadrul evenimentelor vor fi angrenate: întreaga comunitate, grupul țintă, mass media, invitați din partea comunităților din zonă (elevi, locuitori,
reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile, antrepenori, etc.) și se vor desfășura activități dedicate:
- artelor vizuale: Expoziție permanentă/ ad-hoc de artă meșteșugărească locală, Ateliere de creație - workshopuri (în care să fie angrenați și ceilalți
participanți la evenimente), etc.
- artelor spectacolului - spectacole de dans („dialoguri” între ansambluri), muzică, întâlniri cu artiști, etc.;
- cunoașterii și promovării patrimoniului cultural, material și imaterial: prelegeri/șezători tematice („poveștile Țițeștiului”), etc.;
- cunoașterea reperelor culturale din localitate/regiune, cunoașterea patrimoniului material și imaterial și a elementelor înscrise de România în lista
reprezentativă a patrimoniului cultural al UNESCO, etc.: organizarea evenimentelor în imediata apropiere a monumentelor locale;
- artei participative - rezidențe artistice, implicarea comunității în realizarea de activități creative pornind de la identificarea valorilor locale identitare: jocuri de
oină;
Se vor achiziționa servicii de organizare evenimente.

În Căminul Cultural Bucșenești-Lotași vor fi organizate două expoziții de artă reprezentând imagini ale vieții muscelene și opere ale artiștilor musceleni.
Proiectul va acorda premii și va achiziționa obiecte ale meșterilor/artizanilor locali. În cadrul proiectului se vor realiza canale de comunicare pe rețelele de
socializare pentru promovarea proiectului, brandului, valorilor patrimoniale locale și a comunei în general (inclusiv a antreprenorilor locali). Vor fi realizate
planuri de carieră artistică cu susținere a dezvoltării precum și planuri de afaceri tradiționale pentru artizani.

Activitatea nr. 4: Crearea și instituționalizarea brandului local.


(aprilie 2023 - iunie 2024)
Proiectul, prin calendarul de animare culturală va defini un Brand local prin sloganul „Mândru că sunt Muscelean din Țițești”.
Având ca scop crearea fondului patrimonial al brandului, proiectul își propune să inventarieze și claseze locuințe/gospodării tradiționale cu eticheta
„Gospodărie musceleană – ca în Țițești”, precum și produse gastronomice tradiționale urmând ca toate acestea să fie promovate (va fi acordat sprijin oricărui
solicitant să-și adapteze gospodăria pentru a primi eticheta „Gospodărie musceleană – ca în Țițești”).
Brandul definit prin proiect și comunicat în ultimul eveniment al proiectului va fi un instrument de susținere a dezvoltării locale și poziționare a economiei
locale printr-o politică de branding teritorial.
În cadrul proiectului va fi realizată documentația pentru înregistrarea Brandului și vor fi realizate un număr de acorduri de susținere și utilizare a brandului
care să asigure continuitate și sustenabilitate proiectului precum și venituri pentru dezvoltarea activităților culturale pentru animare teritorială prin evenimente
culturale identitare.
Se vor achiziționa servicii pentru realizarea unui concept grafic pentru standardizare, etichetare și acreditare, cu protejarea dreptului de autor.

Graficul de activităţi GANTT - se completează formularul din anexa 4, se salvează PDF,se


semnează electronic de persoana autentificată în platformă și se încarcă în platforma online
proiecte.pnrr.gov.ro, la Declaraţii/Anexe.
8
REZULTATELE ŞI IMPACTUL PROIECTULUI CULTURAL

Rezultatele proiectului cultural (max. 2000 caractere)

Proiectul trebuie să conducă, prin activitățile propuse, la atingerea următorilor indicatori:

a) Indicatori de rezultat:
R.1: Minimum 70 de beneficiari/proiect (meșteșugari, formații de dansatori, practicanți de oină, instructorii
echipei de oină și ai ansamblurilor artistice, etc.), din comuna Țițești;
R.2: Minimum 5 evenimente organizate în baza calendarului cultural identitar;
R.3: Abordarea proiectului ca ofertă turistică locală. Creșterea cu minimum 10% a numărului de turiști, prin
măsurare la sfârșitul proiectului, raportat la statistica din anul 2021;
R.4: coeziune teritorială prin integrare în calendarul a întregului teritoriu (evenimente în toate satele
comunei);
R.5: coeziune socială prin implicarea comunității de etnie romă, precum și a locuitorilor de toate vârstele, în
toate evenimentele organizate în baza calendarului cultural identitar;

b) Indicator de realizare - derularea proiectului în comuna Țițești (localitate cu populație mai mică de 50,000
de locuitori).

Produsele proiectului cultural (max. 2000 caractere)

- un calendar de evenimente cultural identitare;


- un brand local;
- o expoziție a produselor meșteșugarilor locali;
- cinci evenimente.

9
Impactul proiectului cultural (max. 2000 caractere)

Prin natura activităților proiectului se pot genera o serie de rezultate și beneficii pentru grupul țintă, astfel:
-
-
-
-

(Sunt clar descrise și sunt plauzibile efectele urmărite la nivelul beneficiarilor proiectului.

Sunt descrise și sunt plauzibile modalitățile de abordare a grupului țintă pe durata proiectului.)

METODE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CULTURAL


Prezentaţi succint abordarea propusă prin proiectul cultural (metodele) şi motivele pentru care aţi
optat pentru aceasta (max. 2000 caractere)

Proiectul își propune să creeze un calendar de animare culturală prin care să definească un Brand local prin
sloganul „Mândru că sunt Muscelean din Țițești”. Având ca scop crearea fondului patrimonial al brandului,
proiectul își propune să inventarieze și claseze locuințe/gospodării tradiționale cu eticheta „Gospodărie
musceleană – ca în Țițești”, precum și produse gastronomice tradiționale urmând ca toate acestea să fie
promovate (va fi acordat sprijin oricărui solicitant să-și adapteze gospodăria pentru a primi eticheta
„Gospodărie musceleană – ca în Țițești”).
Brandul definit prin proiect și comunicat în ultimul eveniment al proiectului va fi un instrument de susținere a
dezvoltării locale și poziționare a economiei locale printr-o politică de branding teritorial.
În cadrul proiectului va fi realizată documentația pentru înregistrarea Brandului și vor fi realizate un număr de
acorduri de susținere și utilizare a brandului care să asigure continuitate și sustenabilitate proiectului precum
și venituri pentru dezvoltarea activităților culturale pentru animare teritorială prin evenimente culturale
identitare.
Calendarul va fi centrat pe 5 evenimente: câte unul pentru fiecare anotimp și al cincilea (al cincilea anotimp,
ca reluare a ciclului) pentru încheierea proiectului și prezentarea Brandului local și a derulării programului în
viitor.
Prin proiect vor fi organizate evenimente în fiecare sat al comunei. În Căminul Cultural Bucșenești-Lotași vor
fi organizate două expoziții cu artă reprezentând imagini ale vieții muscelene și opere ale artiștilor
musceleni. Proiectul va acorda burse și va achiziționa obiecte ale meșterilor/artizanilor locali.

10
Metodele de promovare şi vizibilitate ale proiectului cultural (max. 2000 caractere)
Responsabilul comunicare, promovare va elabora și implementa un Plan de activități de informare și
comunicare care va cuprinde metodele și mijloacele de promovare și vizibilitate a proiectului (minimum 2
comunicate/anunțuri de presă; 1 campanie promovare social media; materiale promoționale: mape, afișe,
broșuri, flyer-e, bannere, etc.; video-reportaje, mini-documentare; secțiune dedicată pe pagina web a
Asociației, etc.).
În cadrul proiectului se vor realiza canale de comunicare pe rețelele de socializare pentru promovarea
proiectului, brandului, valorilor patrimoniale locale și a comunei în general (inclusiv a antreprenorilor locali).
Vor fi realizate planuri de carieră artistică cu susținere a dezvoltării precum și planuri de afaceri tradiționale
pentru artizani.
Pentru realizarea activităților vor fi cooptați reprezentanți locali.
Fiecare eveniment va fi mediatizat corespunzător, inclusiv în cadrul altor evenimente ce vor avea loc la nivel
zonal și va avea invitați de pe plan local, zonal, inclusiv din cadrul presei locale/naționale. Se are în vedere,
de asemenea, organizarea unor excursii cu ocazia desfășurării evenimentului la care să participe elevi din
instituțiile de învățământ și alți locuitori ai comunelor din zonă.

Menţionaţi riscurile / dificultăţile care ar putea influenţa negativ derularea proiectului cultural.
Menţionaţi măsurile de prevenire / diminuare a acestora. (max. 2000 caractere)

-
-
-
-
(12.4. Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare
a) Analizarea în procesul de evaluare și selecție a dosarului de finanțare a riscurilor/dificultăților identificate
de solicitant, care ar putea influența negativ derularea proiectului, precum și a măsurilor de
prevenire/diminuare a acestora.
b) Analizarea în procesul de evaluare și selecție a dosarului de finanțare a capacității tehnice și financiare a
potențialilor beneficiari, astfel încât, în urma procesului de evaluare și selecție, să fie încheiate contracte de
finanțare doar cu entități care au capacitatea de a implementa proiectele conform planificării, reducând
astfel riscurile la un nivel acceptabil.
c) Monitorizarea atingerii indicatorilor de proiect din perspectiva atingerii țintei aferente Investiției I5, și
semnalarea ori de câte ori este identificat riscul de întârziere în realizarea acesteia,
d) Asigurarea respectării prevederilor legale aplicabile în derularea operațiunilor financiare și a achizițiilor
derulate de beneficiari)

11
Monitorizarea și evaluarea proiectului cultural (max. 2000 caractere)

Durabilitate şi sustenabilitatea proiectului cultural (max. 2000 caractere)

12
PARTENERI (dacă este cazul)

Nr. crt. | Partener | CUI | Statut legal | Reprezentant legal | Website | E-mail | Contribuţie în proiect
(nume, prenume, funcţie)

1 Primăria Țițești 4971944 UAT cu personalitate juridică Savu Gheorghe, Primar https://comunatitesti.ro/ primarie@titesti.cjarges.ro
10%

13
BUGETUL PROIECTULUI: (lei)
Valoarea contribuţiei % din bugetul
Venituri, din care: Valoare TVA
(net) net al proiectului

1. Autoritatea locală (Primăria și/sau Consiliul judeţean)


– numiţi autoritatea locală
10%
2. Finanţare nerambursabilă PNRR 90%

Formularul de buget de la Anexa 3 se completează, se semnează de către


reprezentantul legal, se salvează în format PDF, se semnează electronic de
persoana autentificată în platformă și se încarcă în platforma online
proiecte.pnrr.gov.ro, la Declaraţii/Anexe.

ALTE DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU PROIECT

IMPORTANT!!!
Toate documentele se pot încărca în platforma proiecte.pnrr.gov.ro doar în format PDF, semnate
digital de persoana autentificată în platformă. Numărul maxim de documente care poate fi încărcat
în platformă este de 20 și un fișier nu poate depăși 50 MB.

Următoarele documente se încarcă în platforma online proiecte.pnrr.gov.ro:


• Documentele de identificare ale solicitantului: Act de constituire, Statut, Hotărâre judecătorească, Dovada de
înscriere în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor, Acte adiţionale și Hotărâri judecătorești, după caz, Certificat de
identificare fiscală, scanate într-un singur document PDF semnat electronic de persoana autentificată în platformă, la
Alte documente;
• Anexa 5 – Declaraţia privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupţiei și a dublei finanţări, semnată de
reprezentantul legal al solicitantului, salvată în format PDF și semnată electronic de persoana autentificată în platformă,
la Declaraţii/Anexe;
• Anexa 6 – Declaraţia privind aplicarea principiului „DNSH” și autoevaluarea privind impactul asupra mediului,
semnată de reprezentantul legal al solicitantului, salvată în format PDF și semnată electronic de persoana autentificată în
platformă, la Analiza DNSH;
• Anexa 7 – Declaraţie de eligibilitate și angajament, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, salvată în format
PDF și semnată electronic de persoana autentificată în platformă, la Declaraţii/Anexe;
• Anexa 8 - Acord de co-finanţarea încheiat cu autoritatea locală (Primărie/Consiliu Judeţean), semnat de
reprezentanţii părţilor, scanat în format PDF și semnat electronic de persoana autentificată în platformă, la Declaraţii/
Anexe;
• Anexa 9 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de reprezentantul
legal al solicitantului, salvată în format PDF și și semnată electronic de persoana autentificată în platformă, la Declaraţii/
Anexe;
• Anexa 10 - Declaraţia privind Beneficiarul Real, salvată în format PDF, semnată de reprezentantul legal al solicitantului,
salvată în format PDF și și semnată electronic de persoana autentificată în platformă, la Declaraţii/Anexe ;
• Situaţiile financiare la 31 decembrie 2021 sau, în cazul entităţilor înfiinţate în 2022, ultima balanţă de verificare, scanate în
format PDF, semnate electronic de persoana autentificată în platformă, la Alte documente;
• Documente de fundamentare a bugetului, scanate într-un singur document, în format PDF, semnat electronic de
persoana autentificată în platformă, la Alte documente;
• Raportul de activitate, în format PDF, semnat electronic de persoana autentificată în platformă, la Alte documente.

14
Reprezentant legal (nume organizaţie)

Nume prenume

Funcţie/Poziţie

Semnatura digitală

IMPORTANT!
După semnarea electronică fișierul se blochează! Asiguraţi-vă că aţi completat toate câmpurile înainte
de aplicarea semnăturii elecronice.
Toate documentele trebuie semnate în ziua încărcării în platforma online.

15

S-ar putea să vă placă și