Sunteți pe pagina 1din 254

ANDREI POGOJEV

EVADARE
UE LA
AUSCHWITZ
Andrei Pogojev

Amintirile inedite despre evadarea unui militar


sovietic din lagărul de concentrare de la Auschwitz

T r a d u c e r e d i n l i m b a e n g l e z ă d e M i h a i - D a n P a v e le s c u
Cuprins

C u v â n t î n a i n t e .......................................................................... 7

H ă r ţi ş i p l a n u r i ....................................................................... 13

P r o l o g .......................................................

C a p ito lu l u n u Capturarea ............................................... 19


C a p ito lu l d o i Stalag 3 0 8 ................................................. 3 7
C a p i t o l u l tr e i Auschwitz ................................................. 4 3
C a p ito lu l p a tru Exterminarea ........................................... 5 0
C a p i t o l u l c in c i Birkenau ............................................... 94

C a p ito lu l ş a s e Spitalul..................................................... 1 2 5
C a p i t o l u l ş a p te Spânzurătoarea ...................................... 1 5 7
C a p ito lu l o p t Sonderkommando ................................. 1 7 1
6 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

C a p ito lu l n o u ă Evadarea ................................................ 1 8 6


C a p ito lu l z e c e Interogatoriul.........................................2 2 0
E p i l o g .................................................................................... 2 3 5

G l o s a r ................................................................................... 2 4 1

I n d e x ..................................................................................... 2 4 5
Cuvânt-înainte

P e 2 7 ia n u a r i e 1 9 4 5 , A r m a t a R o ş i e a e l ib e r a t A u s c h w i tz u l,
c e l m a i m a re la g ă r d e c o n c e n tra re d in te rito r iu l c o n tro la t d e
g e r m a n i. L a s o s i r e a t r u p e l o r s o v ie t ic e , î n la g ă r m a i e x is ta u
d o a r c â t e v a m i i d e s u p r a v i e ţ u i t o r i b o l n a v i ş i în f o m e t a ţ i ; a l te
m i i - p o a t e p â n ă l a 6 0 0 0 0 - f u s e s e r ă t r i m i s e î n m a r ş f o r ţa t
s p r e v e s t d e c ă t r e n e m ţ i i c a r e s e r e tr ă g e a u . î n t r e t i m p , d e v e n i s e
c l a r c ă î n la g ă r a v u s e s e r ă lo c m a s a c r e la o s c a r ă f ă r ă p r e c e d e n t.
P r i n t r e r e s t u r i l e s i n i s t r e d e s c o p e r i t e d e r u ş i s - a u n u m ă r a t ş a p te
t o n e d e p ă r d e f e m e i , c a n t it ă ţi u r i a ş e d e d i n ţ i o m e n e ş t i - d in
c a r e f u s e s e r ă e x t r a s e p l o m b e l e d e a u r - ş i z e c i d e m i i d e h ă i n u ţe
d e c o p ii .
î n c i u d a î n c e r c ă r i l o r r e p e t a t e a l e S ta t u l u i S e c r e t P o l o n e z 1
d e a i n f o r m a î n t r e a g a l u m e d e s p r e o r o r i l e c e s e p e t r e c e a u la
A u s c h w itz , v e s te a a fo s t d ifu z a tă o fic ia l p e 8 m a i 1 9 4 5 , c â n d

Statul Secret P o lo n ez (Polskie Panstwo Podziemne, în polon eză)


e s te term en u l p rin care is to r io g r a fia p o lo n e z ă d en u m eşte
organ izaţiile clan d estin e de rezistenţă, c iv ile şi m ilitare, din
P olon ia, în tim p u l celu i d e-al D o ile a R ăzb oi M on d ial, (n. trad.)
8 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

o c o m i s i e s o v ie t ic ă a j u t a t ă d e e x p e r ţ i p o lo n e z i, f r a n c e z i ş i c e h i
a d e z v ă lu it în tr e a g a d im e n s iu n e a c r im e lo r n a z is te îm p o triv a
u m a n it ă ţ ii . E s t i m ă r i l e in i ţ i a l e a l e A l i a ţ i l o r a u a f i r m a t c ă î n la g ă r
f u s e s e r ă u c i ş i p a t r u m i li o a n e d e b ă r b a ţi, f e m e i ş i c o p ii. L a N tim -
b e r g , c o m a n d a n t u l la g ă r u lu i, R u d o l f H o s s , a s u g e r a t c i f r a d e
tre i m ilio a n e . U lte rio r, o f ic ia lită ţi a le M u z e u lu i A u s c h w itz
a u r e v iz u it c ifra a c e a s ta la u n m i l i o n c i n c i s u te d e o a m e n i,
d i n t r e c a r e 9 0 % e v r e i.
A u s c h w i t z e r a n u m e l e g e r m a n a l a ş e z ă r i i O s w iş c i m d in
s u d -v e s tu l P o lo n ie i, u n o ră ş e l s itu a t p e m a lu rile flu v iu lu i V is ­
tu la , l a 5 0 d e k i l o m e t r i v e s t d e C r a c o v i a . L a g ă r u l a f o s t c o n ­
s tr u it la 2 ,5 k il o m e t r i î n a f a r a o r a ş u lu i, p e m a l u l e s ti c a l V is tu le i,
î n j u r u l u n u i c o m p le x d e b a r ă c i ş i g r a j d u r i v e c h i. L u c r ă r il e a u
î n c e p u t î n 1 9 4 0 , s c o p u l i n i ţ i a l a l l a g ă r u l u i f ii n d d e a in t e r n a
d e ţ in u ţi i p o li ti c i p o lo n e z i d u p ă o c u p a r e a ţă r ii d e c ă t r e g e r m a n i ,
î n lu n a a p r ilie 1 9 4 0 , a s o s it a ic i c ă p ita n u l S S R u d o lf H o ss - u n
e x p e r i m e n ta t c o n d u c ă to r d e la g ă r e d e c o n c e n tr a r e - , î n u r m a
o r d i n u l u i p r i m i t d e la R e i c h s f u h r e r - S S H e i n r i c h H i m m l e r d e
a e x ti n d e la g ă r u l. A u s c h w i tz f u s e s e d e s e m n a t c a la g ă r d e m u n c ă
s ilită p e n tru p o p u la ţia p o lo n e z ă în r o b ită - a n e x ă a u n u i p ro p u s
o ra ş n a z is t „ m o d e l” .
R o lu l d e s e m n a t a l A u s c h w itz u lu i a f o s t s c h im b a t în s ă
d e s t u l d e r e p e d e , i a r l a a c e a s t a a u c o n t r i b u i t tr e i f a c t o r i m a jo r i.
M a i î n t â i, O p e r a ţi u n e a Barbarossa - in v a z ia g e r m a n ă a U n iu n ii
S o v ie t ic e , d e c l a n ş a t ă î n i u n i e 1 9 4 1 - a d u s l a c a p t u r a r e a u n u i
n u m ă r m a r e d e p r i z o n i e r i d e r ă z b o i s o v i e t i c i c a r e tr e b u i a u
in t e r n a ţi . I n a l d o il e a r â n d , e x te r m in a r e a e v r e i lo r d e c ă t r e n a z i ş ti
p r i n m e t o d e c o n v e n ţ i o n a l e ( îm p u ş c a r e , s p â n z u r a r e e t c .) s e c ă -
tu ia a tâ t re s u rs e le m ilita re , c â t şi m o ra lu l şi c e re a g ă s ire a u n e i
„ s o lu ţii” . în a l tr e ile a râ n d , P ro g ra m u l d e E u ta n a s ie re a A d u l­
C u vân t-în ain te 9

ţ i l o r ( P E A ) d in G e r m a n i a s ta b i le a u n p r e c e d e n t p e n t r u l i c h i d a ­
r e a p e s c a r ă la r g ă a p e r s o a n e l o r p e c a r e s t a t u l le c o n s i d e r a
n e p o triv ite s a u n e d o rite . A u s c h w itz u rm a să d e v in ă a s tfe l u n
v a s t l a g ă r d e c o n c e n tr a r e , c u z e c i d e m i i d e d e ţ i n u ţ i d in t o t
R e ic h u l, în c h i ş i p e te m e iu r i d e n a ţi o n a l it a t e , r a s ă , r e li g ie , o r ie n ­
ta r e p o l i t i c ă ş i s e x u a l ă . î n t r e t i m p , î n t r - o z o n ă m a i î n d e p ă r t a t ă
d in n o r d - v e s t u l c o m p l e x u l u i p r i n c i p a l , u r m a s ă f i e c o n s t r u i t
u n a l d o i l e a la g ă r , u t i l i z â n d f o r ţ a d e m u n c ă a p r i z o n i e r i l o r d e
r ă z b o i s o v ie t ic i . C u n o s c u t c a „ B i r k e n a u ” s a u „ A u s c h w i t z I I ” ,
e l v a a v e a c a s c o p e x te r m in a r e a î n m a s ă , î n p r im u l r â n d a e v re ilo r.
î n s c u r t t i m p , H o s s ş i- a d a t s e a m a c ă , p e n t r u a i m p l e m e n t a
c e r i n ţe l e B e r l i n u l u i , A u s c h w i t z - B i r k e n a u t r e b u i a s ă d e v i n ă o
f a b r ic ă a m o r ţ i i , c a p a b i l ă s ă u c i d ă ş i s ă i n c i n e r e z e z i ln ic m i i
d e o a m e n i şi d e a c e e a a u fo s t c o n s tru ite c a m e re le d e g a z a re ,
c r e m a t o r i u l ş i l a g ă r e l e d e m u n c ă a u x i li a r e , c a r e e r a u d e s e r v i t e
d c c ă i fe ra te şi în tr e ţin u te d e „ e c h ip e ” s a u „ d e ta ş a m e n te ” d e
m u n c ă f o r m a t e d i n d e ţ in u ţi .
C e le d in u r m ă e ra u c o n tro la te p rin tr-o p o litic ă d e g e n u l
„ d e z b in ă ş i s t ă p â n e ş t e ” , c a r e - i a s m u ţ e a p e d e ţ i n u ţ i î n t r e e i; î n
a c e s t sc o p , a fo s t in s ta u r a tă o ie ra rh ie a la g ă ru lu i c a re -i a v e a
în v â r f p e „ a r i e n i ” ( g e r m a n ii d i n m a r e l e R e i c h ) , l a b a z ă p e
e v r e i ş i l a m i j l o c p e s la v i. D i s c r i m i n ă r i u l t e r i o a r e a u lu a t f o r m a
c c u s o a n e lo r t r i u n g h iu la r e c o lo r a te , c e in d i c a u m o t iv u l in t e r n ă r ii
d e ţ i n u tu l u i. A s t f e l, c u l o a r e a v e r d e e r a p e n t r u c r im in a l i, r o z
p e n tr u h o m o s e x u a l i, p u r p u r iu p e n t r u M a r to r ii lu i I e h o v a , n e g r u
p e n tr u ţ i g a n i ş i g a l b e n p e n t r u e v r e i . î n c e l e d i n u r m ă , u n i i
d e ţ i n u ţ i e r a u n u m i ţ i s u p r a v e g h e t o r i - t e m u ţ i i „ K a p o ” ş i ş e f ii
d e b lo c - ş i, î n s c h i m b u l u n o r p r iv i le g i i, tr e b u i a u s ă a s i g u r e
s u p u n e r e o a r b ă f a ţ ă d e r e g im u l la g ă r u lu i. M u lţ i d in t r e e i a u f o s t
c h i a r m a i b r u t a l i d e c â t s tă p â n i i l o r S S - iş ti.
10 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

E v a d ă rile d in A u s c h w itz c o n s titu ia u e v e n im e n te ra re , d e ş i


n u n e m a ia u z ite , şi n u e ra u în to td e a u n a s a lu ta te d e d e ţin u ţii
r ă m a ş i î n la g ă r , c a r e s u f e r e a u r e p r e s a l i i s ă l b a t i c e d u p ă f i e c a r e
te n ta tiv ă d e e v a d a re - in d if e r e n t d a c ă a v u s e s e s a u n u s u c c e s .
C u to t u l , a u f o s t î n j u r d e 7 0 0 d e e v a d ă r i, d a r a p r o x i m a t i v 4 0 0
a u s f â r ş it p r i n r e c a p tu r a r e a f u g a r ilo r . C e i c a r e a v u s e s e r ă g h i n i o ­
n u l d e a fi p r i n ş i e r a u d e o b i c e i p u r t a ţ i p r i n t o t la g ă r u l î n a i n t e
d e a fi e x e c u ta ţ i, p u r t â n d la g â t o p a n c a r t ă p e c a r e s c r i a „ U r a ,
m - a m î n t o r s !” . M e to d e l e f a v o r ite d e u c i d e r e a l e c e l o r c a r e în c e r ­
c a s e ră să e v a d e z e e ra u în f o m e ta r e a şi b ă ta ia . O ric e e v a d a re
în c u n u n a t ă d e s u c c e s e r a u r m a t ă , î n g e n e r a l, d e o m o r â r e a c a m a ­
r a z ilo r fu g a ru lu i. în fe lu l a c e sta , d e ţin u ţii e ra u r e s tric ţio n a ţi şi
d e b a r i e r e d e n a t u r ă p s i h o l o g i c ă , n u d o a r f iz ic ă .
P r im u l l o t d e p r iz o n ie r i d e r ă z b o i s o v i e t ic i a s o s i t la A u s c h ­
w itz la c â te v a s ă p tă m â n i d e la d e c la n ş a re a O p e ra ţiu n ii Barba-
rossa. E r a u c o m is a r i - o f iţ e r ii r e s p o n s a b il i c u i n s tr u i r e a p o li ti c ă
d in u n i t ă ţ i l e A r m a t e i R o ş i i - ş i a u f o s t o m o r â ţ i î n u r m ă t o a r e l e
z ile . U r m ă t o r u l lo t a f o s t f o r m a t d in 6 0 0 d e p r iz o n i e r i d e r ă z b o i ,
c a re , a lă tu ri d e 2 5 0 d e p o lo n e z i, a u f o s t u c iş i p rin g a z a re în
p r i m a u t i l i z a r e p e s c a r ă la r g ă a c r i s t a l e l o r d e Z y k l o n B ( u n
i n s e c t i c i d c o m e r c ia l f o l o s i t p e n t r u d e s p ă d u c h e r e ) p e 3 s e p t e m ­
b rie 1 94 1 . S o v ie tic ii a u fo s t f o lo s iţi d e c o n d u c e re a la g ă ru lu i
d r e p t c o b a i p e n t r u s t a b i l i r e a d o z a j e lo r . î n c h i ş i e r m e t i c î n b l o ­
c u l 1 1 , o a m e n i i a c e i a s - a u c h i n u i t d o u ă z i l e p â n ă a u m u r i t.
P â n ă în lu n a o c to m b rie a a n u lu i 1 9 4 1 , la A u s c h w itz fu s e ­
s e r ă i n t e r n a ţ i î n j u r d e 1 0 0 0 0 d e p r i z o n i e r i d e r ă z b o i s o v ie t ic i ,
p r i n t r e c a r e ş i A n d r e i P o g o j e v ( a u t o r u l c ă r ţ i i d e f a ţă ) , î n c h i ş i
î n t r - u n „ R u s s ic h e K r ie g s g e f a g e n e n A r b e it s l a g e r ” , a d i c ă „ L a g ă r
d e m u n c ă p e n t m p r iz o n ie r ii s o v ie tic i d e r ă z b o i ” s p e c ia l c o n s tr u it.
L a s c u rtă v re m e d u p ă a c e e a , P o g o je v şi to v a ră ş ii s ă i a u fo s t
C u vân t-în ain te 11

p u ş i s ă m u n c e a s c ă la c o n s tr u i r e a la g ă r u l u i B ir k e n a u . C o n d iţ ii l e
p e n t r u p r i z o n i e r i i d e r ă z b o i e r a u te r i b i l e , s o v i e t i c i i f i i n d t r a t a ţi
m u lt m a i d u r d e c â t p o lo n e z i i. S ili ţi s ă lu c r e z e î n s a l o p e t e s im p l e
(şi f ă r ă le n je r ie d e c o r p ) , s o v ie ti c i i a u tr e b u i t s ă î n d u r e î n t i m p u l
ie r n ii t e m p e r a t u r i d e m i n u s t r e i z e c i ş i c i n c i d e g r a d e C e l s i u s ,
ia r m u l ţ i a u m u r i t d e b o li s a u i n a n i ţ i e . A l ţ i i e r a u b ă t u ţ i p u r ş i
s im p lu p â n ă d e c e d a u . R a t a m o r t a li tă ţi i e r a a t â t d e r id ic a t ă , î n c â t
n u m a i î n z i u a d e 4 n o i e m b r i e 1 9 4 1 a u m u r i t 3 5 2 d e r u ş i.
P o tr iv i t m e m o r i i l o r c o m a n d a n tu l u i la g ă r u lu i, R u d o l f H o s s
(Wspomnienia Rudolf a Hoessa, komendanta obozu Oswiecim-
skiego, W y d a w n ic tw o p r a w n i c z e W a r s z a w a 1 9 5 6 ) , î n 1 9 4 2 a
a v u t lo c o „ e v a d a r e î n m a s ă ” a p r i z o n i e r i l o r d e r ă z b o i s o v ie tic i:

M a j o r i t a t e a a u f o s t î m p u ş c a ţ i , t o t u ş i m u l ţ i d in t r e
e i a u sc ă p a t. C e i re c a p tu ra ţi a u a firm a t c ă e v a d a re a
fu s e s e c a u z a tă d e te a m a d e a n u fi trim iş i în c a m e re le
d e g a z a r e - c â n d s e a n u n ţ a s e c ă v o r fi t r a n s f e r a ţ i î n
p a r te a n o u c o n s tr u i tă a la g ă r u lu i . E i n u c r e z u s e r ă in f o r ­
m a ţ i a d e s p r e tr a n s f e r , c i p r e s u p u s e s e r ă c ă e r a u m i n ţiţ i,
d e ş i în re a lita te n im e n i n u d o re a să -i g az e ze . B in e în ­
ţe le s , e i ş t ia u d e s p r e e x te r m in a r e a p o l i tr u c i lo r ş i c o m i­
s a rilo r s o v ie tic i şi se te m e a u să n u le îm p ă rtă ş e a s c ă
s o a r ta .

E v a d a r e a s o v i e t i c i l o r e s t e m e n ţ i o n a t ă ş i î n „ J u r n a lu l d e la
A u s c h w i t z ” a l lu i D a n u t a C z e c h ( p u b l i c a t î n Zeszyty Oswien-
cimskie voi. 3, w y d a w n i c t w o p a n s tw o w e g o m u z e u m w O s w e -
ie c im i u 1 9 5 8 ) , c a r e a f ir m ă c ă „ c i n c iz e c i d e p r iz o n i e r i d e r ă z b o i
d i n t r - u n d e t a ş a m e n t d e p e d e a p s ă a u e v a d a t” , a d ă u g â n d „ c a
r e z u l ta t a l u r m ă r i r i i , t r e i s p r e z e c e d i n t r e e i a u f o s t î m p u ş c a ţ i ş i
n o u ă a u i z b u t i t s ă s c a p e ” . î n c i u d a c o n s e m n ă r i i lu i C z e c h , s e
12 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

p a r e c ă d o a r c i n c i e v a d a ţi a u s c ă p a t r e a l m e n t e , p r i n t r e c a r e
A n d r e i P o g o j e v ş i to v a r ă ş u l s ă u , P a v e l S te n k i n .
U lte r io r , P o g o je v ş i S te n k i n a u în r e g i s t r a t m ă r t u r ii s e p a r a t e
c u p r i v i r e l a A u s c h w i t z ş i e v a d a r e a s o v ie t ic i lo r . R e l a t ă r i l e l o r
d i f e r ă î n d e t a l i i - d e l o c n e o b i ş n u i t p e n t r u m e m o r i i s c r i s e la
m u l t ă v r e m e d u p ă e v e n im e n te le p e c a r e l e d e s c r iu - , c u P o g o je v
p u n â n d m u lt a c c e n t p e p a trio tis m c a fa c to ru l m o tiv a ţio n a l a l
p r i z o n i e r i l o r d e r ă z b o i s o v ie t ic i . A s p e c t u l a c e s t a a r p u t e a fi
e x p lic a t p r in fa p tu l că, d u p ă c e a f o s t s e p a ra t d e S te n k in în
c u r s u l e v a d ă r ii, P o g o je v a c ă z u t p â n ă l a u r m ă î n m â i n i l e p o li ţie i
s e c r e t e s o v i e t i c e N K V D . î n c o n f o r m i t a t e c u O r d i n u l n r. 2 7 0 ,
d in 1 6 a u g u s t 1 9 4 1 , e m is d e S ta l in , c a r e a f i r m a c ă : „ N u e x i s t ă
p r i z o n i e r i d e r ă z b o i r u ş i, c i d o a r t r ă d ă t o r i ” , P o g o j e v s - a s i m ţ i t
o b l i g a t s ă - ş i s u b l i n i e z e l o i a l i t a t e a f a ţă d e U n i u n e a S o v ie t ic ă .
I r i n a H a r in a , f o s t ă d e ţ i n u t ă l a A u s c h w i t z , c a r e c o n d u c e
u n g ru p d e s u p ra v ie ţu ito ri a i la g ă re lo r d e c o n c e n tra re şi c a re a
p ă s tr a t le g ă tu r a c u P o g o je v , s - a î n g r i j i t d e m a n u s c r i s u l lu i o r i g i ­
n a l şi p r in in te rm e d iu l e i a c e s ta a fo s t p u b lic a t fin a lm e n te în
r u s ă , a p o i î n e n g le z ă .
A c e a s t a e s te r e la ta r e a p e r s o n a lă a lu i P o g o je v d e s p r e z i le le
p e t r e c u t e î n i a d u l la g ă r u lu i m o r ţ i i n a z i s t , d e s p r e c u r a j u l ş i tă r i a
s u f le t e a s c ă a p r i z o n i e r i l o r d e r ă z b o i s o v ie t ic i ş i d e s p r e a c ţ iu n e a
l u i a p a r e n t i m p o s i b i l ă : e v a d a r e a d e l a A u s c h w i t z ...
„ C u v â n tu l în a in te ” a f o s t p re g ă tit c u a ju to ru l a m a b il al
I r in e i H a r in a , f o s t ă d e ţ i n u t ă l a A u s c h w i tz , d r. P i o t r S e t k ie w ic z ,
d ir e c to r u l A rh iv e i M u z e u lu i d e S ta t A u s c h w itz - B ir k e n a u ,
dr. R e b e c c a W it tm a n n d e la U n iv e r s it a te a T o r o n to ş i E w a H a r e n .

A r te m D ra b k in
C h r i s t o p h e r S u m m e r v il l e
Hărţi şi planuri

2 te
14 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

Planul lagărului Auschwitz I

Legenda
1- 28 : blocuri pentru locuit (prizonierii de război ruşi locuiau în
blocurile 1-3, 12-14, 22-24).
a: locuinţa comandantului
b: corpul de gardă principal
c: biroul comandantului
d: administraţia lagărului
e: spitalul
f, g: blocurile deţinuţilor politici
h: crematoriul
i: corpul de gardă de lângă poarta lagărului
j: bucătăria
k: biroul de înregistrare
1: depozitul pentru obiectele deţinuţilor decedaţi
H ărţi şi planuri 15

Planul lagărului Auschwitz II

Legenda
Clădirile care au supravieţuit sunt înnegrite
a, b: lagărul pentru femei
c: corpul de gardă principal („Poarta morţii”)
d: lagărul de carantină
e: lagărul pentru familii
f: lagărul pentru unguri
g: lagărul pentru bărbaţi
h: lagărul pentru ţigani
i: spitalul
j, k, o , p: camerele de gazare
1: memorialul
m: depozitul pentru obiectele deţinuţilor decedaţi („Canada”)
n: baia de aburi
r: clădirile aflate în constiucţie („Mexic”)
Prolog

Frankfurt-am-Main, RFG
C ă tre : D l H a n s H o fm e y e r, p re ş e d in te le C u rţii î n p ro c e s u l
c r im in a lilo r n a z iş ti d e la A u s c h w itz
C ă tre : D l F r i t z B a u e r , p r o c u r o r - ş e f a l la n d u l u i H e s s e n
D e la : A n d re i A le x a n d ro v ic i P o g o je v (n. 1 9 1 2 ), c e tă ţe a n a l
U R S S ş i f o s t u l d e ţ i n u t n r. 1 4 1 8 d e l a A u s c h w i t z

în c a lita te d e m a rto r o c u la r la u c id e re a a ze c i d e m ii d e
p e rs o a n e la A u s c h w itz , c o n s id e r c ă e s te d a to ria m e a d e o m să
în d e p lin e s c u ltim a d o rin ţă a a c e lo r v ic tim e c a re a u p ie rit în
c h in u ri te rib ile .
O f e r j u r i u l u i ş i a c u z ă r i i m ă r t u r i a m e a d e m a r t o r o c u l a r la
c rim e le c o m is e îm p o triv a u m a n ită ţii d e c ă tre a c u z a ţii H a n z
S ta r k , Ş te f a n B a r e t z k i , B r u n o S c h l a n g e ş i H e r b e r t S c h e r p e î n
a n i i 1 9 4 1 ş i 1 9 4 2 , î n la g ă r u l A u s c h w it z / O s w iq c i m , u n d e n u m iţ ii
a u fo s t p a r tic ip a n ţi d ire c ţi la u c id e re a în m a s ă a d e ţin u ţilo r şi
l a o m o r u r i ş i t o r t u r ă r i in d i v i d u a l e . î n c e l e p e s t e tr e i s p r e z e c e
lu n i p e c a r e l e - a m p e t r e c u t î n l a g ă r a m a s i s t a t l a s u te , l a m i i d e
c r i m e ş i a t r o c i t ă ţ i c o m i s e d e a c e ş t i S S - iş ti ş i d i n a c e s t m o t i v
18 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

i m p l o r j u r i u l s ă m ă c i te z e ş i s ă m ă c h e s t i o n e z e c a m a r t o r a l
a c u z ă r ii .
C r i m e l e la c a r e a m a s i s t a t s u n t d e o c a m d a t ă n e c u n o s c u t e
p e n tru is to rie , d e a c e e a ro g ju r iu l s ă -m i a c c e p te m ă rtu r ia - o
p a r te i n f i m ă d in c e e a c e a m v ă z u t ş i s u f e r it - şi s ă - i p e d e p s e a s c ă
p e c ă lă ii S S - iş ti d e la A u s c h w i tz . A c e a s ta e s te o p le d o a r ie a c o n ­
ş t i i n ţe i m e le . C o n ş t i i n ţ a u n u i o m c a r e a s u p r a v i e ţ u i t o r o r i l o r
d e la A u s c h w itz .
A n d r e i P o g o je v
C a p it o l u l unu

Capturarea

- V i n o , t e r o g , l - a m a u z i t a d r e s â n d u - m i - s e i n t r - o r u s ă s tr i­
c a t ă p e p o l i ţ i s t u l c a r e p ă t r u n s e s e î n în c ă p e r e .
A m tra v e rs a t îm p r e u n ă u n v e s tib u l tic s it c u o a m e n i d e
lo a te v â r s te l e , c a r e t o t m a i s p e r a u s ă p o a t ă in t r a . P o l i ţ i s t u l m i - a
d e s c h is a m a b i l u ş a ş i a p ă ş i t î n la te r a l , î n g ă d u i n d u - m i s ă tr e c .
I)in s tâ n g a şi d in d re a p ta , s u te d e o c h i e ra u fix a ţi a s u p ra m e a .
P ă s trâ n d u -m i c a lm u l, a m s tr ă b ă tu t c u p a s e g a l c u lo a ru l c e
s e p a r a r â n d u r i l e d e s p e c ta to r i, p â n ă l a p u p i t r u l m i c , u n d e s tă te a
I r a n s la t o a r e a V e r a . P e c â n d m ă a p r o p i a m , e a m ă p r i v e a î n c o r ­
d a tă şi r ig id ă , c u o u r m ă d e n e lin iş te în o c h i. M - a m c o n c e n tra t
î n s ă a s u p r a p r e ş e d i n t e l u i C u r ţi i, a i c ă r u i o c h i î m p i e t r i ţ i m ă
e x a m in a u , f ă r ă s ă c l i p e a s c ă , d e s u b s p r â n c e n e l e s tu f o a s e .
S a la f u s e s e c o n c e p u t ă c a l o c a l d e d iv e r t i s m e n t , c u o s c e n ă
c a r e s e r i d i c a d o m i n a t o a r e d e a s u p r a n i v e l u l u i p o d e l e i . A ic i
s t ă t e a u j u r a ţ i i , l a o m a s ă lu n g ă , c u p r e ş e d i n t e l e C u r ţ i i î n c e n t r u ,
î n c a d r a t d e c e i d o i a d j u n c ţ i . î n l u n g u l a v a n s c e n e i s e a f la u
20 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

p r o c u r o r i i la n d u lu i. î n d r e a p t a , l â n g ă p e r e t e , s tă t e a u a c u z a to r i
p u b li c i d in F r a n k f u r t, R D G ş i F r a n ţa . î n s tâ n g a , s tă te a u a c u z a ţii,
c u a v o c a ţi i lo r. î n s p a t e l e s ă li i f u s e s e a ş e z a t p u b l i c u l , i a r la
b a l c o n s e i n s t a l a s e p r e s a , d a r c e n t r u l s ă li i e r a g o l, c u e x c e p ţ i a
p u p i t r u l u i m a r t o r u l u i , u n d e m - a m o p r i t ş i a m s a lu t a t C u r t e a
p r i n t r - o p l e c ă c i u n e s o le m n ă . V r e m e d e c â t e v a s e c u n d e , to ţ i
o c h ii s -a u h o lb a t la m in e : u n m a r to r d in U n iu n e a S o v ie tic ă ,
u n o m c a r e s u p r a v i e ţ u i s e p r i n t r - o m i n u n e , r i d i c a t d in c e n u ş ă
p e n tru a p o v e s ti d e s p re z ile le p e tre c u te în Iad .
P r e ş e d i n t e l e C u r ţ i i a v o r b i t ş i V e r a a tr a d u s :
- N u m e , p re n u m e , n u m e le ta tă lu i?
- P o g o je v , A n d r e i, A l e x a n d r o v ie i.
- A n u l n a ş te r i i?
-1 9 1 2 .
- S t a r e a c i v il ă ?
- C ă s ă t o r i t , d o u ă f iic e . C e a m a i m a r e e s t e c ă s ă t o r i t ă ş i a r e
o f iic ă ...
- D o m ic iliu l?
- O r a ş u l D o n e ţk , d i n U c r a in a .
- O c u p a ţ i a a c t u a lă ?
- I n g in e r m in ie r.
- A v e ţi v r e o o b i e c ţ i e p e n t r u c a m ă r t u r i a d u m n e a v o a s t r ă
s ă f ie î n r e g i s t r a t ă p e b a n d ă ?
-N u .
- R e lig ia ?
- S u n t a te u .
- D o riţi s ă ju r a ţi p e c ru c e s a u n u ?
-N u .
- R i d i c a ţ i m â n a d r e a p tă .
C ap tu rarea 21

P re ş e d in te le a în c e p u t să v o rb e a s c ă în g e rm a n ă , e n u n ţâ n d
d i s t i n c t c u v i n t e l e ş i a c c e n t u â n d u n e l e d i n t r e e le . N e d u m e r i t ,
m - a m u i t a t l a V e ra .
- S u n t c u v in te le ju ră m â n tu lu i, m i- a ş o p tit ea, c ă v e i s p u n e
a d e v ă r u l ş i n u m a i a d e v ă r u l. J u r !
A m r e p e ta t c u f e rm ita te şi a m c o b o râ t m â n a .
P r e ş e d i n t e l e a c o n t in u a t:
- P o v e s t i ţ i - n e c u m a ţi a j u n s î n la g ă r u l A u s c h w i t z ş i d e s p r e
p e r io a d a p e c a r e a ţ i p e t r e c u t - o a c o l o . ..

* * *

R ă z b o iu l a fo s t a ş te p ta t şi în a c e la ş i tim p n e a ş te p ta t.
O a m e n i i c r e d e a u ş i n u c r e d e a u î n p o s i b i l i t a t e a lu i: „ E x i s t ă u n
p a c t d e n e a g r e s i u n e c u g e r m a n ii , n u ? ” . . . „ N o i f a c e m c o m e r ţ
c u G e r m a n i a ş i v i n d e m a c o l o c e r e a le , p e t r o l ş i c ă r b u n e . C u m
s ă p o a t ă iz b u c n i u n r ă z b o i ? ” . .. „ M o lo t o v n u l - a v i z i t a t d e g e a b a
p e H itle r. A u c ă z u t d e a c o rd a s u p r a p ă c ii.” D a r î n z iu a c a ld ă
ş i î n s o r i t ă d e 2 2 i u n i e 1 9 4 1 , r ă z b o i u l a lo v i t c a u n t r ă s n e t î n
p li n ă v a r ă .
P e 5 iu l ie , a m p r i m i t p r in p o ş tă o în ş ti in ţa r e , c a r e m ă a n u n ţ a
să m ă p re z in t a d o u a z i la o ra 9 d im in e a ţa la voencomat2. C â n d
a m a ju n s a c o lo , m i s -a s p u s s ă -m i p u n tr e b u rile la p u n c t în
ş a s e o r e ş i s ă r e v i n l a o r a 15 c u o b i e c t e l e p e r s o n a l e . U r m a s ă
f iu t r i m is d ir e c t l a u n i t a t e a m e a . A m r e v e n it a c a s ă , m i - a m s tr â n s
lu c r u r i l e ş i m i - a m l u a t r ă m a s - b u n d e l a m a m ă , s o ţ i e ş i f iic ă .
M i- a m p ă r ă s it c ă m in u l c o n ş tie n t d e fa p tu l c ă s .a r p u te a s ă n u
m a i re v in n ic io d a tă . I n im a m i se frâ n g e a , to tu ş i s im ţe a m u n
f e l d e e x a l t a r e - d o r e a m s ă p a r t i c i p l a a p ă r a r e a p a t r i e i. D u p ă

2
Comisariatul militar (nota ed. engleze).
22 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

c e m - a m p re z e n ta t la c o m is a ria t, a m fo s t in c lu s în tr - u n g ru p
d e o f iţ e r i d e a r ti le r i e , î m p r e u n ă c u c a r e a m f o s t d u s î n s a l a d e
f e s t i v i t ă ţ i a u n e i f a b r ic i, u n d e o c o m p a n i e d e a r t i ş t i a m b u la n ţi
a s u s ţ i n u t u n s p e c ta c o l d e v a r i e tă ţ i: o d o z ă d e v o io ş ie a r ti f ic i a lă
c u t o t u l n e l a l o c u l e i. I a r d u p ă a c e e a m - a m s u i t î n t r e n u l m il it a r .
A m c o b o r â t l a S e rp u k o v , u n d e s e f o r m a D i v i z i a 2 5 2 I n f a n ­
te r i e , î n c a d r u l c ă r e i a e x i s t a u d o u ă r e g i m e n t e d e a r t i l e r i e . î n
d i m i n e a ţ a u r m ă t o a r e , a u s o s i t c â ţ iv a o f iţ e r i s u p e r io r i. U n u l d i n ­
t r e e i, u n m a io r , s - a p r e z e n t a t c a f i i n d c o m a n d a n t u l b a t a l i o n u ­
l u i 1 d i n r e g i m e n t u l d e a r t i l e r i e 7 8 7 - n o u a n o a s t r ă u n it a te .
N e - a m g r ă b i t s ă n e p r e g ă t i m b a t a l i o n u l p e n t r u lu p t ă . T o tu l t r e ­
b u i a t e r m i n a t î n p a t r u z il e , d e o a r e c e p e 1 0 i u l i e u r m a u s ă
s o s e a s c ă tr e n u r i le c u c a r e s ă p le c ă m . Ş ti a m c ă p e f r o n t s e d ă d e a u
lu p t e g r e le ş i a m p u s b a t a li o n u l l a p u n c t î n ti m p u t i l p e n t r u d a t a
c e n e f u s e s e s ta b i l i t ă .
P e 1 0 i u l i e 1 9 4 1 , c e l e tr e i b a t e r i i a l e n o a s t r e a u f o s t î n c ă r ­
c a te în tr - u n s in g u r m a rfa r şi a m p o rn it la d ru m . S p re s u r p r in ­
d e re a n o a s tră , a m d e s c o p e rit c ă n e în d r e p ta m c ă tre M o s c o v a .
A m a j u n s la g a r a K u r s k , a p o i a m tr a v e r s a t o r a ş u l p e c a l e a f e r a t ă
s e c u n d a r ă , c e le g a g ă r i l e d e n o r d ş i d e s u d a l e c a p i t a l e i , d u p ă
c a r e n e - a m c o n t i n u a t p a r c u r s u l s p r e K a li n in . î n s ă r ă z b o i u l s - a
a b ă tu t a s u p ra n o a s tră p e n e a ş te p ta te , u n d e v a lâ n g ă L a c u l
S e li g e r , p e c â n d e r a m î n c ă d e p a r t e d e l i n i a f r o n tu l u i.
13 iu lie a f o s t o z i to rid ă . E u c ă lă to re a m în v a g o n u l o fiţe ­
r i l o r - u n v a g o n o b i ş n u i t d e m a r f ă - , s i t u a t î n p a r t e a d i n f a ţă a
tre n u lu i. L ă s a s e ră m u ş a v a g o n u lu i d e s c h is ă şi n e tre c e a m tim ­
p u l c i ti n d , î n t i n ş i p e c u ş e te . B r u s c , s - a a u z i t u n b u b u it c o l o s a l ,
u r m a t d e u n v u i e t te r i b il . T r e n u l s - a o p r i t s c r â ş n in d ş i s c â r ţâ in d
şi n o i n e - a m n ă p u s tit a fa ră d in v a g o n , r o s to g o lin d u - n e p e
r a m b l e u î n t r - u n la n d e s e c a r ă . F u m n e g r u ş i f lă c ă r i a l b e s e
C apturarea 23

r id ic a u d i n s e c ţ i u n e a m e d i a n ă a t r e n u l u i , i a r o a m e n i i s e r e v ă r ­
sau d in v a g o a n e . U n a v io n c u s v a s tic i n e g r e p e a rip i n e -a
s u r v o la t c a o c i o a r ă n e a g r ă ş i u r ia ş ă , î m p r o ş c â n d u - n e c u o
g r in d i n ă d e p lu m b , d u p ă c a r e s - a î n d e p ă r t a t ş i a d is p ă r u t. C â ţiv a
c a i, r â n d a ş ii l o r ş i o d u z i n ă d e s o l d a ţ i a u p i e r i t î n f u r t u n a d e
g l o a n ţ e d e m i t r a l i e r ă , i a r a l ţ i i a u f o s t r ă n i ţ i . î n p lu s , e x p l o z i a
b o m b e i a v a r i a s e c a l e a f e r a t ă , r u p â n d ş i î n d o i n d ş in e l e . D i n
v a g o a n e le l o v i t e d i r e c t d e b o m b ă n u m a i r ă m ă s e s e m a r e lu c r u
şi p a s a g e r i i l o r f u s e s e r ă f ă c u ţ i b u c ă ţ e le . T o tu l s e t e r m i n a s e î n
m im a i c â t e v a c l ip e .
D u p ă c e n e - a m r e v e n i t d in ş o c u l in i ţia l, a m în c e p u t im e d ia t
s ă n e o r g a n iz ă m . R ă n i ţ i i a u f o s t î n c ă r c a ţ i î n c ă r u ţ e p r o c u r a t e
d in s a tu l c e l m a i a p r o p i a t ş i t r i m i ş i l a s p it a l. M o r ţ i i a u f o s t
i n g r o p a ţi . S - a d a t o r d i n u l d e d e s c ă r c a r e a tr e n u l u i: o o p e r a ţ iu n e
d e l o c u ş o a r ă î n c â m p d e s c h i s , f ă r ă r a m p e d e s ta ţ i o n a r e , î n s ă
„ c la n u l p o a te d e p ă ş i o r ic e ” , a ş a c ă n e - a m d e s c u rc a t. N u m ă ru l
m ic d e c a i a f o s t c o m p e n s a t p r i n c a m i o a n e ş i n e - a m î n c e p u t
m a r ş u l s p r e v e s t.
P e s t e n o a p t e , a m p o p o s i t p e m a l u l u n u i la c . E p u i z a ţ i şi
f lă m â n z i , n e - a m t r â n t i t p e p ă m â n t ş i a m î n c e r c a t s ă d o r m i m .
N o a p te a a f o s t u m e d ă , în ă b u ş i t o a r e ş i în c i n s ă . R o i u r i d e ţâ n ţa r i
n e - a u a t a c a t , b â z â i n d ş i ţi u i n d . N u m a i v ă z u s e r ă m n i c i o d a t ă
n o ri a tâ t d e u ria ş i d e a s e m e n e a in s e c te şi n ic i n - a m m a i v ă z u t
v re o d a tă d e a tu n c i. N e - a m în f o f o lit în m a n ta le , s u fo c â n d u -n e
d e c ă l d u r ă ş i c u t r a n s p i r a ţ i a c u r g â n d ş ir o a i e . A m î n c e r c a t s ă
r e s p ir ă m p r i n m â n e c a v e s to n u l u i, t o t u ş i ţâ n ţa r ii ş i- a u g ă s it d r u m
şi p e a c o l o , i n t r â n d u - n e î n g u r i ş i î n n ă r i. î n f e lu l a c e la , o n o a p t e
g r o t e s c ă a u r m a t u n e i z i le g r o a z n i c e .
D i m i n e a ţ a , n e - a m r e l u a t m a r ş u l ş i, î n s c u r t t i m p , d i v i z ia
n o a s t r ă s - a r e u n i t î n a p r o p i e r e a L a c u l u i S e lig e r . A m i n s t a l a t
24 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

b iv u a c u ri te m p o ra re şi a m în c e p u t s ă n e o rd o n ă m e c h ip a m e n ­
t e le . A ş a a u t r e c u t c â t e v a z ile .
în tr - o n o a p te , a m fo s t d e ş te p ta ţi d e o a la rm ă . N i s -a o r d o ­
n a t s ă n e p r e g ă t i m d e l u p t ă ş i s ă î n a i n t ă m s p r e v e s t, p e n t r u a
n e a p r o p ia d e in a m ic . P re g ă tirile a u în c e p u t în iu ţe a la c e a m a i
m a r e ş i p â n ă d i m i n e a ţ a t o t u l e r a g a t a . T r e p t a t , t u n u r i l e tr a s e
d e a te la je , c a m io a n e le d e m u n iţie , c ă ru ţe le , in f a n te r iş tii şi
tru p e le c ă la re a u în c e p u t s ă se în tin d ă în c o lo a n e d e m a rş . E u
a m g a l o p a t p â n ă î n c a p u l c o l o a n e i, u n d e m a i o r u l ( c o m a n d a n tu l
b a ta lio n u lu i n o s tru ) p r im e a d e la c o m a n d a n ţii d e b a te rii r a ­
p o a r t e d e s p r e s t a d i i l e d e p r e g ă t ir e . î n m o d n e a ş t e p t a t , m a i o r u l
m i - a o r d o n a t s ă r ă m â n lo c u l u i p e n t r u a d e m o n t a p o s t u r i l e d e
g a r d ă , p e c a r e d u p ă a c e e a tr e b u i a s ă le în c a r c î n c ă r u ţ e îm p r e u n ă
c u e c h ip a m e n te le a fe re n te şi s ă a ju n g r e g im e n tu l d in u rm ă .
N u m ă î n c â n t a d e f e l i d e e a d e a r ă m â n e î n ti m p c e c a m a r a z i i
m e i p le c a u , d a r o r d i n e l e n u s e d i s c u t ă .. .
P â n ă î n z o r i, r e g i m e n t e l e d e a r t i l e r i e a u p l e c a t d u p ă c e l e
d e i n f a n t e r i e ş i t a b ă r a e r a p u s t i e . A m î n c e p u t s ă o s tr ă b a t ,
d e s f i i n ţ â n d p o s t u r i l e d e g a r d ă ş i a d u n â n d u - i p e to ţ i î n t â r z i a ţ i i
în tr - u n s in g u r d e ta ş a m e n t. A m o rd o n a t d u p ă a c e e a în c ă r c a r e a
t u t u r o r e c h i p a m e n te lo r , m u n i ţ i i l o r ş i h a m a ş a m e n t e l o r r ă m a s e .
U n tu n d e r e z e rv ă a fo s t le g a t d e u n ic u l n o s tru c a m io n , p e c a re
l - a m t r i m i s i m e d i a t d u p ă c o l o a n a p l e c a t ă î m p r e u n ă c u c â ţ iv a
s o l d a ţ i ş i u n s u b o f iţe r . P r i n t r e c e i r ă m a ş i s u b c o m a n d a m e a s e
n u m ă ra u n starşina 3 - u n tâ n ă r a ră to s , is te ţ şi p ru d e n t, c a re s -a
d o v e d i t a fi u n a g h i o t a n t e x c e le n t. E r a c â t p e - a c i s ă f a c g r e ş e a l a
d e a-1 t r i m i t e c u c a m i o n u l , d a r e l m i - a s u g e r a t :

3
Sergent-major (nota ed. engleze).
C apturarea 25

- T o v a r ă ş e lo c o t e n e n t , a r f i m a i b i n e s ă r ă m â n c u d u m n e a ­
v o a s tr ă . V ă v a f i g r e u s ă v ă d e s c u r c a ţ i s i n g u r c u t o ţ i o a m e n ii
ă ş t i a ş i c u c o n v o iu l.
A m f o s t d e a c o r d ş i l - a m p ă s t r a t l â n g ă m in e : o d e c i z ie p e
c a r e n - a m r e g r e t a t- o .
M - a m tr e z it a s tf e l l a c o m a n d a u n u i d e t a ş a m e n t d e d o u ă z e c i
şi c i n c i d e s o ld a ţ i ş i a u n u i c o n v o i. A b i a a d o u a z i, d u p ă p le c a r e a
r e g im e n tu l u i, e u ş i starşina a m iz b u tit să s trâ n g e m to a te e c h i­
p a m e n te l e , s ă o r g a n i z ă m s o ld a ţ ii ş i c o n v o i u l ş i s ă p o r n i m la
d r a m . N u a v e a m î n s ă o h a r tă a r e g iu n i i d u p ă c a r e s ă n e o r ie n t ă m
şi n u ş t i a m n i c i c â t v a d u r a m a r ş u l . î n p l u s , n u n i s e l ă s a s e r ă
r a ţii d e h r a n ă ş i, d e o a r e c e e r a r e s p o n s a b i l i t a t e a m e a d e a - i h r ă n i
p e o a m e n i, a t r e b u i t s ă c u m p ă r p â i n e ş i c a r t o f i d e l a u n c o l h o z
p e lâ n g ă c a r e a m tr e c u t; d i n f e r ic ir e , a v e a m c e v a b a n i a s u p r a
m e a . M a i tâ r z iu , n e - a m î n t â l n i t c u o c i r e a d ă d e v it e , p e c a r e
v ă c a r ii o î n d e p ă r t a u d i n c a l e a g e r m a n i l o r c a r e a v a n s a u . A m
r e u ş it s ă o b ţ i n u n v i ţ e l j i g ă r i t î n s c h i m b u l u n e i c h i t a n ţ e p e c a r e
v ă c a r ii s p e r a u s ă o b ţ i n ă a l i m e n t e . L a u r m ă t o r u l p o p a s , a m
î n c e r c a t s ă m ă o r i e n t e z a s u p r a z o n e i, c o n s u l t â n d u n l o c a ln ic
b ă tr â n c a r e m i - a s p u s c e a ş e z ă r i, p ă d u r i ş i r â u r i s e a f la u î n fa ţă .
C o n ti n u a m , a ş a d a r , s ă m ă r ş ă l u i m c ă t r e v e s t, în t â l n i n d u - n e
c u r e f u g i a ţ i - î n g e n e r a l, o r ă ş e n i c u r u c s a c u r i ş i g e a m a n t a n e -
c a r e v e n e a u d i n f a ţă . O b o s i ţ i ş i î m p o v ă r a ţ i c u c o p i i, s e m a i
o p re a u s ă se o d ih n e a s c ă p e m a rg in e a d ru m u lu i. U n ii n e a v e rti­
z a u s ă f i m p r e c a u ţi , d a r a l ţ i i s tr ig a u :
- A p ă r a ţ i p a tria !
M a i s p r e v e s t, a c ţ i o n a u s a b o t o r i î m b r ă c a ţ i î n u n i f o r m e l e
a r m a te i s o v ie tic e . î n t r - u n s a t, o ţă r a n c ă a v e n it la n o i ş i n e - a r u g a t
s ă in v e s t ig ă m o c e a tă d e s t r ă i n i d e p e o u l i ţ ă v e c i n ă . E u ş i star­
şina a m c ă lă r it în tr - a c o lo ş i a m g ă s it u n g m p d e z e c e - u n s p r e z e c e
26 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

b ă r b a ţi a ş e z a ţi p e u n b u ş te a n . E r a u m u r d a r i, z d r e n ţă r o ş i ş i a v e a u
r a n iţe . Starşina m - a a c o p e r i t c u a r m a , i a r e u m - a m d u s l a e i:
- C i n e s u n te ţ i? P r e z e n t a ţ i a c te le !
- N u a v e m a c te . A m f o s t e l i b e r a ţ i d i n î n c h i s o a r e ş i n i s - a
s p u s s ă p l e c ă m c ă t r e r ă s ă r it .
L e - a m e x a m in a t fe ţe le s c o fâ lc ite şi lih n ite , m i- a m d a t
s e a m a c ă n u m in ţe a u şi i-a m lă s a t î n p a c e .
S a te le p r in c a re tre c e a m e ra u p e ju m ă ta te p u s tii. U n d e
d i s p ă r u s e r ă lo c a l n i c i i ? O a r e l o c u r i l e a c e s t e a f u s e s e r ă a b a n d o ­
n a t e d i n a i n t e d e r ă z b o i ? E r a i m p r o b a b i l c a ţ ă r a n i i c o l e c ti v iş ti
s ă -ş i fi p ă r ă s it o g o a re le şi g o s p o d ă riile . N u n e o p re a m în s ă
în a in ta re a , c u c ă ru ţe le tr o s n in d su b g re u ta te a o b u z e lo r şi c u
s o l d a ţ i i t â r â n d u - s e f ă r ă v l a g ă s u b s o a r e l e p â r jo l it o r , î n t r u c â t
n u m a i e u şi starşina e r a m c ă lă re .
S tr ă b ă t e a m u l i ţ a u n u i s a t p e j u m ă t a t e p u s ti u , c â n d a m z ă r i t
o f a t ă î n h a i n e s im p l e , ţă r ă n e ş t i , c a r e n e p r i v e a p r i n f e r e a s t r a
u n e i b o jd e u c i. M - a m a p r o p ia t şi i- a m c e ru t c e v a d e b ă u t, ia r
p e s te o c lip ă e a a d e s c h is u ş a şi m i- a în tin s o c a n ă c u a p ă . în
tim p c e b e a m , a m p riv it-o p e b in e fă c ă to a re a m e a . D ife re n ţa
în tr e a s p e c tu l şi v e ş m in te le e i e ra iz b ito a re . în m o d n e în d o io s
e r a o r ă ş e a n c ă - f r u m o a s ă , r a f in a tă , c u t r ă s ă t u r i d e l i c a t e - , d a r
p u r t a h a i n e g r o s o la n e , ţ e s u t e m a n u a l . L a r â n d u l e i, m - a s t u d i a t
c u u n a e r în t r e b ă t o r .
- U n d e m e rg e ţi?
- S p re fro n t.
- D e ce?
- C u m a d ic ă „ d e c e ” ? S ă a p ă ră m p a tria !
F a t a s - a î n t o r s p e j u m ă t a t e , a s c h iţ a t u n g e s t c ă t r e i n t e r io r u l
j a l n i c a l b o j d e u c i i ş i a î n t r e b a t:
- S ă a p ă ra ţi u n asemenea m o d d e v ia ţă ?
C apturarea 27

C h i p u l m i - a î n c r e m e n i t , î n s ă f a ta m - a p r i v i t d r e p t î n o c h i
şi î n c e l e d i n u r m ă a m iz b u c n it:
- C re z i c ă n e m ţii v in c u fo c şi p a ră c a s ă n e o fe re o v ia ţă
m a i b u n ă ? T e -n ş e li a m a rn ic !
E a a m u r m u r a t:
- N u ş tiu , n u ş t i u . . .
D u p ă a c e e a , p e n e a ş te p ta te , a f u g it în ă u n tr u şi a trâ n tit
11 ş a . A m a ş e z a t c a n a p e p e rv a z şi a m g a lo p a t d u p ă d e ta ş a m e n tu l
m e u , c a r e d i s p ă r u s e d e j a d u p ă o c o t it u r ă .
A m m e r s a ş a c â t e v a z ile , s p r e s u d - v e s t, p e d r u m u l O s t a ş -
c o v - P e n o -A d ria n o p o l-T o ro p e ţ, a p o i m a i d e p a rte s p re su d ,
c ă tr e S t a r a i a T o r o p a . D i n l o c u l a c e la , a m î n c e p u t s ă î n t â l n i m
r ă n iţ i c a r e v e n e a u d i n f a ţă . E i n e - a u s p u s c ă d i v i z i a n o a s t r ă
fu s e s e î n f r â n t ă l â n g ă I l i n o ş i s e r e tr ă g e a . Ş tia m , t o t u ş i , d in
e x p e r i e n ţ a p e r s o n a l ă î n R ă z b o i u l F i n l a n d e z 4, c ă r ă n i ţ i i e x a ­
g e r e a z ă a d e s e a o r o r i l e l u p t e l o r ş i n u m ă r u l i n a m ic i lo r , a ş a c ă
a m a c o r d a t p u ţ i n ă a t e n ţ i e r e l a t ă r i l o r r e s p e c t iv e . D u p ă o z i p l i n ă
d e a s e m e n e a în tâ ln ir i şi m ă rtu rii tris te , a m p o p o s it în tr - u n sa t
şi a m a d o r m i t, f r â n ţ i d e o b o s e a lă . D i m i n e a ţ a , u n p l a n t o n m i - a
r a p o r ta t c ă î n t i m p u l n o p ţ i i t r e c u s e o u n i t a t e m i l i t a r ă î n d e z o r ­
d in e . E l a ş t e p t a s e r e v ă r s a t u l z o r i l o r c a s ă r a p o r t e z e , d e o a r e c e
nu d o ris e s ă m ă tre z e a s c ă ! Im e d ia t d u p ă a c e e a , u n ş o fe r ră n it
a ş c h io p ă ta t în c ă s u ţa în c a re m ă a d ă p o s tis e m şi a c o n firm a t c ă
d i v i z ia n o a s t r ă s e r e t r ă s e s e î n g r a b ă ; î n m o m e n t u l a c e la , î n t r e
n o i ş i g e r m a n i n u m a i e x i s t a a b s o l u t n im e n i.
N e - a m î n t o r s f ă r ă s ă m a i p i e r d e m v r e m e a şi, î n s c u r tă v r e ­
m e , a m d a t p e s t e u n p o s t d e p a z ă a l d iv i z ie i n o a s tr e . L a în c e p u t,

Referire la „Războiul Iernii” din 1939-1940 (notaed. engleze).


28 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

s o ld a ţ ii r e s p e c t iv i n - a u v r u t s ă n e l a s e s ă tr e c e m , în t r e b â n d u - n e
c in e e ra m şi d e u n d e v e n e a m . A m a v u t n o ro c c ă n u n e -a u c re z u t
i n a m i c i ş i n - a u d e s c h i s f o c u l. P â n ă l a u r m ă , a m t r e c u t m a i
d e p a rte şi n e -a m p o m e n it în tr - u n fe l d e ş a tră d e ţig a n i, c u
s o ld a ţ ii d o r m i n d î n j u r u l f o c u r i l o r ş i r ă t ă c i n d p r i n p ă d u r e . U n ii
a v e a u a r m e , a l ţi i n u , m u l ţi e r a u r ă n iţ i ş i b a n d a j a ţi . C u d if i c u lt a te
a m g ă s it r ă m ă ş i ţe l e r e g im e n tu l u i m e u . S u b u n c o p a c d in p ă d u r e
s tă te a p o litr u c u l b a ta lio n u lu i n o s tr u - u n tă ta r - , fă ră c e n tu ră
ş i f ă r ă g u l e r l a v e s to n . C â n d n e - a v ă z u t , a î n c e p u t s ă n e c e r ­
ş e a s c ă m i la . A m a f la t c ă î n t i m p u l b ă t ă l i e i s e t e m u s e s ă n u f ie
c a p t u r a t c a o f i ţ e r î n d m m ă t o r p o l i t i c ş i- ş i r u p s e s e g u le m l v e s to ­
n u lu i c u p e t li ţ e le r a n g u lu i, c a ş i s te le le r o ş ii d e p e m â n e c i. A c u m
s e a ş t e p t a s ă f ie e x e c u t a t . M ă î n s o ţ e a u n s o ld a t , i a r p o l i t r u c u l
m - a r u g a t s ă -i o rd o n a c e s tu ia s ă fa c ă s c h im b d e v e s to a n e c u
e l. I - a m r e p l i c a t c ă n u a v e a m d r e p t u l s ă f a c a ş a c e v a . N u ş t i a m
c e s o a r tă î l a ş te p ta p e p o litru c , d a r a tm o s f e r a g e n e r a lă e ra
a m e n in ţă to a re .
C e s e î n t â m p l a s e t o t u ş i c u d iv i z ia ? N i s - a s p u s c ă î n t â l n i s e
a v a n g a r d a i n a m ic u l u i î n a p r o p ie r e d e S ta r a ia T o r o p a . G e n e r a l u l
n o s t r u a r f i t r e b u i t s ă fi d i s p u s d i v i z i a p e f r o n t t r a n s v e r s a l , s ă fi
o r g a n i z a t o r d i n e a d e b ă t a ie , s ă fi t r i m i s p a t r u l e d e r e c u n o a ş t e r e
ş i a p o i s ă fi a v a n s a t o r i s ă s e f i r e tr a s p o t r i v i t c i r c u m s t a n ţ e l o r -
m a n e v re e le m e n ta re . în s ă , d e o a re c e a fla s e c ă n e m ţii d in fa ţa
lu i s e r e t r ă g e a u , g e n e r a l u l p o r n i s e i m e d i a t î n u r m ă r i r e a lo r.
A b a n d o n â n d lite r a m a n u a lu lu i p e n tru a e x p lo a ta - a ş a c u m i
se p ă ru s e - o o p o r tu n ita te d e n e p re ţu it, g e n e ra lu l o rd o n a s e :
„ U r m ă r i ţi in a m i c u l ş i d i s tr u g e ţi- 1 ! ” , i a r d i v i z i a p o r n i s e p e d r u ­
m u l fo re s tie r în c o lo a n e d e m a rş . F o rţa p rin c ip a lă g e rm a n ă
ie ş i s e î n s ă d e p e ş o s e a ş i a ş te p ta î n p ă d u r e . C â n d d iv i z ia s - a a p r o ­
p i a t d e I li n o , g e r m a n ii a u a t a c a t d i n a m b e l e f l a n c u r i ş i a î n c e p u t
C ap tu rarea 29

m a s a c r u l. î n b ă t ă l i a c a r e a u r m a t , a u p i e r i t n u m e r o ş i o f iţ e r i şi
s o ld a ţi ş i a u f o s t p ie rd u te c a n tită ţi im p o r ta n te d e a rm a m e n t şi
e c h ip a m e n te . D iv iz ia - re c e n t fo rm a tă d in r e z e rv iş ti - a fo s t
d is tru s ă . D in e a n u m a i r ă m ă s e s e d e c â t b iv u a c u l a c e s ta c u
a s p e c t d e ş a tr ă , r i s i p i t p r i n p ă d u r e , c a r e , d u p ă c u m a m d e s c o ­
p e r it, e r a î n c o n j u r a t d e in a m ic .
D i s c i p l i n a s u f e r is e , d e a s e m e n e a , d i n p li n . N i m e n i n u e r a
d i s p u s s ă a s c u l t e o r d in e , a ş a c ă a u t o r i t a t e a f u s e s e s u b m in a tă .
I a r s i t u a ţ i a e r a a m p l i f i c a t ă d e f o a m e te , î n t r u c â t c o n v o i u l c u
p r o v iz i i f u s e s e p i e r d u t î n t i m p u l l u p t e i ş i n u e x i s t a o r g a n iz a r e
p e n tru a p ro v iz io n a re . î n a c e s te c o n d iţii, c a ra c te re le jo s n ic e a u
ie ş it l a iv e a l ă ş i a u î n c e p u t s ă s e î n r e g i s t r e z e f u r t u r i . L a d a m e a
d e c a m p a n ie - c a re c o n ţin e a to a te o b ie c te le p e rs o n a le , h a in e
d e s c h im b , le n je r ie , c i z m e e tc . - s - a n u m ă r a t p r i n t r e o b i e c t e l e
c a re a u „ d is p ă ru t” . M - a m c o n s id e ra t n o ro c o s c ă ră m ă s e s e m
c u c e le d in c o b u rii d e la şa, d a r şi a c e ia a u fo s t g o liţi în s c u rt
ti m p d e h o ţ i ; m i - a f o s t f u r a t ă p â n ă ş i m a n t a u a , c a r e f u s e s e
le g a tă d e ş a . A m r ă m a s î n f e l u l a c e s t a d o a r c u u n i f o r m a d e p e
m i n e ş i c u p o r t h a r t u l î n c a r e î m i ţ i n e a m t r u s a d e b ă r b ie r it ,
s ă p u n u l, p r o s o p u l , h â r t i i ş i c r e i o n . D i n f e r ic ir e , a c t e l e ş i f o t o ­
g r a f ii le e r a u î n s ig u r a n ţ ă , î n b u z u n a r e l e v e s t o n u l u i . M a i r ă m ă ­
s e s e m î n p l u s ş i c u c e v a b a n i , c u c a r e a m c u m p ă r a t o m a n t a şi
o ra n iţă d e la u n starşina. î n c e l e d in u r m ă , a m g ă s it ş i o g a m e lă
a b a n d o n a t ă , î n s ă I a r ă lin g u r ă ; o r ic u m n u c o n ta , f i i n d c ă n u e x i s ta
n im ic d e m â n c a r e .
S it u a ţia a c e a s ta c u m p li t ă n u m a i p u t e a c o n t in u a m u l t. D a c ă
n e m ţi i a r f i ş t i u t î n c e s t a r e n e a f la m , n e - a r f i p u t u t l i c h i d a c u
m i n i m u m d e e f o r t. D e a c e e a n o i , lo c o t e n e n ţ i i , a m î n c e p u t s ă
n e f a c e m a u z i t e g l a s u r i l e î n î n c e r c a r e a d e a r e s t a b i l i o r d in e a .
A p r o a p e s p o n t a n ş i v o lu n t a r , s - a a l c ă t u i t u n d e t a ş a m e n t d e
30 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

c o m a n d a n ţi c a re a o rg a n iz a t o lin ie d e a p ă ra re în a p ro p ie re d e
li z ie r ă . E r a m c o n d u ş i d e u n c ă p i t a n s a u m a i o r d e i n f a n t e r ie .
în fa ţa n o a s tr ă e ra u n lu m in iş m ic , d u p ă c a re r e în c e p e a
p ă d u re a , ia r a c o lo g e rm a n ii in s ta la s e r ă u n c u ib d e m itra lie ră .
N o i n u a v e a m u n e lte p e n tru s ă p a tu l tr a n ş e e lo r ş i m a jo rita te a
e ra m în a rm a ţi n u m a i c u p is to a le . în p lu s , m u n iţiile e ra u p u ţin e
ş i n u e x i s t a u s a n it a r i s a u m e d i c i . C u m v a , a m i z b u t i t s ă f a c e m
r o s t d e c e v a m â n c a r e , i a r c â n d a u î n c e p u t s c h im b u r il e d e f o c u r i,
n e - a m b a n d a ja t n o i în ş in e r ă n iţii c u p a n s a m e n te d in tru s e le
s a n it a r e . G e r m a n i i tr ă g e a u a d e s e a c u m i t r a l i e r e l e ş i c u p i s t o a -
le le -m itra lie ră , d a r n u le r ă s p u n d e a m a p ro a p e n ic io d a tă . A s ta
s e p a re c ă le s p o re a n e rv o z ita te a , m a i a le s n o a p te a , fiin d c ă
la n s a u în tr u n a ra c h e te d e s e m n a liz a re p e s te z o n a d in tre lin iile
n o a s tr e .

R a c h e ta s tră lu c e ş te c ă z â n d ,
A id o m a s te le lo r c â n d m o r.
D e -o v e i v e d e a o d a tă -n z b o r,
N - o v e i p u t e a u i t a n i c ic â n d .

D a , z i l e l e ş i n o p ţ i l e a c e l e a s u n t i m p o s i b i l d e u it a t. ..
N e a ş te p ta s e ră m ca, p r in s ta b ilire a u n e i lin ii d e a p ă ra re
- c a r e a s i g u r a a s t f e l o m ă s u r ă d e p r o t e c ţ i e a t a b e r e i - , s ă l e fi
o f e r i t o f i ţ e r i l o r s u p e r io r i p o s i b i l i t a t e a d e a - i o r g a n iz a î n u n i t ă ţ i
o rd o n a te d e in fa n te rie p e s o ld a ţii c e h ă lă d u ia u p r in p ă d u re ,
d a r n u s - a î n t â m p l a t a ş a . î n s c u r t ti m p , i n a m i c u l a î n c e p u t s ă
s t r â n g ă l a ţ u l î n j u r a i n o s t r u ; a c u m d o a r g r u p u r i m i c i d e s o ld a ţ i
p u t e a u e v a d a d i n î n c e r c u i r e , c e e a c e î n s e m n a p r a c t i c „ f ie c a r e
p e n t r u s i n e ” . U n ii o f iţ e r i d i s p ă r u s e r ă d e j a , a ş a c ă a m p o r n i t
s p r e n o r d p r i n p ă d u r e , f ii n d c ă d r a m u r i l e ş i s a te le e r a u c o n tr o la te
C apturarea 31

i Ic n e m ţi . D a c ă n e î n t â l n e a m c u o p a t r u l ă in a m i c ă , o o c o l e a m ,
e v it â n d p e c â t p o s i b i l s c h i m b u l d e f o c u r i. L a u n m o m e n t d a t,
p e c â n d t r e c e a m d i n t r - o p ă d u r e î n a lt a , u n t a n c g e r m a n n e - a
b lo c a t d r u m u l ş i a î n c e p u t s ă tr a g ă c u tu n u l . N e - a m r e tr a s în t r - o
râ p ă , a m d o r m i t î n p ă d u r e ş i n e - a m c o n t i n u a t m a r ş u l a d o u a z i
d im in e a ţă .
O d a tă , a m tr e c u t p e lâ n g ă u n s p ita l a fla t în p lin p ro c e s d e
e v a c u a re . O m u lţim e d e ră n iţi z ă c e a u în ş ir u iţi p e ia rb ă ş i în
ju r u l l o r s e a g i t a u d o u ă - t r e i in f i r m ie r e . C â n d n e - a u v ă z u t t r e ­
c â n d , in v a li z i i n e - a u b l e s t e m a t p e n t r u c ă - i l ă s a m s ă f ie m ă c e l ă ­
ri ţi d e n e m ţi . L e - a m r ă s p u n s c ă în c e r c a m s ă i e ş i m d in în c e r c u ir e
a t â t p e n t r u b i n e l e lo r , c â t ş i p e n t r u a l n o s t r u , t o t u ş i o a m e n i i
a c e ia g r a v r ă n i ţ i ş i b a n d a j a ţ i n u n e - a u c r e z u t ş i ş i - a u c o n t i n u a t
i m p r e c a ţi ile . S it u a ţi a n o a s t r ă e r a d if ic ilă , d a r s o a r ta n e f e r i c iţ il o r
a c e lo r a e r a m u l t m a i r e a ; c e l p u ţ i n , n o i e r a m p e p i c i o a r e l e
n o a s tr e ş i a v e a m a r m e , î n t i m p c e e i z ă c e a u n e a j u t o r a ţ i , p e
ju m ă ta t e m u r i b u n z i ş i i n c a p a b i l i d e a - ş i i n f l u e n ţ a p r o p r i u l
d e s tin . î n t r e ti m p , u n d e t a ş a m e n t i n a m i c î n c e p u s e s ă n e i a u r m a
p r in p ă d u r e ş i s ă s e a p r o p i e d e n o i . A t r e b u i t s ă n e î n t o a r c e m ,
s ă n e d e s f ă ş u r ă m î n l i n i e d e tr a g e r e ş i s ă f o l o s i m p i s t o a l e l e ş i
p u ş ti l e . G e r m a n i i e r a u î n s ă t e m e r a r i ş i a u t r i m i s u n s o l d a t
în a r m a t c u u n p i s t o l - m i t r a l i e r ă î n u r m a n o a s tr ă . C â n d a î n c e p u t
s ă n e î m p r o a ş t e c u g l o a n ţ e d i n s p a t e , a m î n t o r s c o m p l e t f o a ia ,
a m tr a s c u t o t a r m a m e n t u l ş i l - a m r e d u s l a tă c e r e , f i i n d c ă î n
s c u r t t i m p s - a o p r it .
în d e c u rs u l în c e rc ă rilo r d e a g ă s i o „ fe re a s tră ” p rin c a re
să s c ă p ă m , a m a ju n s la m a rg in e a p ă d u rii, d e u n d e a m v ă z u t
s a tu l V o r o b y o c u p a t d e i n a m i c . î n l o c u l a c e la , a m î n t â l n i t u n
g r u p d in tr - u n r e g im e n t a l n o s tr u d e in f a n te r iş ti , c o n d u s d e c â ţiv a
o fiţe ri. U n c ă p ita n a r o g a n t ju c a r o lu l d e c o m a n d a n t a l tru p e i
32 E v a d a r e d e l a A u s c h w it z

ş i m - a i n v i t a t p e m i n e ( ş i p e a l t c a m a r a d o f iţ e r ) l a o d i s c u ţ ie .
E l n e - a a n u n ţ a t c ă s t u d i a s e s it u a ţi a : î n s a t e x i s t a u n m i c p u n c t
î n t ă r i t a l n e m ţi l o r , d a r d a c ă p u t e a m t r e c e d e e l, a m fi s c ă p a t
d i n î n c e r c u i r e . P e n t r u a c e a s ta , n e - a p r o p u s s ă n e u n i m g r u p u ­
r il e , s ă n e c o n c e n t r ă m î n f a ţa s a t u l u i î n a i n t e d e l ă s a r e a î n t u n e ­
r i c u l u i ş i, l a s e m n a l u l lu i , s ă a t a c ă m , t r ă g â n d ş i s tr ig â n d . N e - a
s p u s c ă n e m ţ i i o b i ş n u i a u s ă d o a r m ă n o a p t e a , a ş a c ă a t a c u l a r fi
f o s t n e a ş te p ta t, ia r r â p e le ş i tu f i ş u r ile n e - a r f i c a m u f la t a p r o p ie re a .
S - a l ă s a t a m u r g u l . N e - a m a d u n a t s o ld a ţ ii , l e - a m e x p l i c a t
m is iu n e a şi a m în a in ta t s p r e s a t, a ş a c u m s ta b ilis e m cu
c ă p ita n u l. A v e a m m o r a lu l e x c e le n t şi a v a n s a m e n tu z ia ş ti, c u
c o n v in g e re a c ă -i v o m z d ro b i p e n e m ţi p rin tr-u n a ta c n e a ş te p ta t
ş i c ă p â n ă d i m i n e a ţ ă v o m e v a d a d i n la ţ. T o t u ş i , c ă p i t a n u l a
t r i m i s d o i s e r g e n ţi s ă n e î m b o l d e a s c ă c u a r m e le ş i s ă n e z o ­
re a s c ă . M o tiv u l u n e i a s e m e n e a a c ţiu n i re a lm e n te in s u ltă to a re
n u e r a d e f e l c la r, f i i n d c ă m e r g e a m c u t o a t ă v i t e z a ş i n u a v e a m
n e v o i e d e în d e m n u r i .
D u p ă c e a m a j u n s î n a f a r a s a tu l u i, n e - a m a s c u n s ş i a m
a ş te p ta t s e m n a lu l c ă p ita n u lu i, c u n e rv ii în tin ş i la m a x im u m .
P e n e a ş t e p t a t e , a m a u z i t o c o m a n d ă d i n p a r t e a i n a m ic ă : g e r ­
m a n i i n u d o r m e a u , c i s e p r e g ă t e a u s ă n e p r im e a s c ă ! C u t o a t e
a c e s te a , a m a ş t e p t a t . .. î n s ă s e m n a l u l n - a m a i v e n it. P â n ă la u r m ă ,
în c o rd a r e a a f o s t s p u lb e ra tă d e u n s o ld a t c a re a c e d a t n e rv o s şi
a u r la t : „ U r a ! ” A m s ă r i t t o ţ i î n p ic io a r e , n e - a m a l ă t u r a t r ă c n e ­
te lo r şi n e -a m n ă p u s tit în a in te , tră g â n d . In a c e e a ş i c lip ă ,
o r a c h e t ă a l b ă d e s e m n a l i z a r e a î n f l o r i t p e c e r, lu m i n â n d t o t u l
î n ju r . A u r m a t v u i e t u l r ă p ă i t o r a l f o c u l u i d e m i t r a l i e r e ş i u n
v a l d e t r a s o a r e a s tr ă lu c i t c ă t r e n o i . L a în c e p u t, a m s tr ig a t „ U r a ! ”
a l ă tu r i d e c e i la l ţi ş i a m a l e r g a t î n a i n t e , d a r , b u i m ă c i t d e f o c u r il e
d e a r m e , m - a m î m p i e d i c a t ş i a m c ă z u t. P o a te c ă a s t a m - a s a lv a t,
C apturarea 33

d e o a r e c e s e t r ă g e a î n n o i d e l a o d i s t a n ţ ă f o a r t e m i c ă . T o tu l m i
s - a î n v ă l m ă ş i t î n f a ţa o c h i lo r : s tr ă f u lg e r ă r i, ţi p e t e , î m p u ş c ă t u r i
şi b e z n ă . D e j a a t a c u l s e p o t i c n i s e ş i î n c e p u s e s ă b a t ă î n r e t r a ­
g e r e . E u a m r ă m a s î n s ă lo c u lu i, l i p i t d e p ă m â n t , c u r o i u r i d e
g lo a n ţe ţ i u i n d p e d e a s u p r a , s c u r m â n d s o l u l c u u n g h i i l e î n c ă u ­
ta re a s a lv ă r ii. R e p e t a m în tr u n a c e v a î n ş o a p tă , u n s o i d e in c a n ta ţie
c a r e a r f i t r e b u i t s ă m ă a j u te ...
C â n d s a lv e le s -a u re d u s , a m r id ic a t p u ţin c a p u l, d a r n -a m
v ă z u t d e c â t c a d a v r e . P r o b a b i l c ă u n g e r m a n m - a z ă r i t, f i i n d c ă
a r ă s u n a t u n g l o n ţ s o l i t a r c a r e a ş u i e r a t î n a p r o p ie r e . A m iz b u ti t
c u g re u s ă m ă tâ ră s c s p re c e a m a i a p ro p ia tă v ă iu g ă - u rm ă rit
d e f o c u r i d e a r m ă - , d e u n d e m - a m î n t o r s î n p ă d u r e . A c o lo ,
in - a m î n t â l n i t c u c a m a r a z i s u p r a v i e ţ u i t o r i a i a t a c u l u i o r g a n iz a t
d e c ă p i ta n , î n s ă c ă p i t a n u l ş i o f iţ e r ii s ă i n u s e v e d e a u n ic ă ie r i .
I ) in d i s c u ţ ii l e c u in f a n te r iş ti i, a d e v e n it c l a r c ă a c e ia s e în v â r te a u
p e a i c i d e m a i m u l t e z i le , o r g a n i z â n d „ a c ţ i u n i d e e v a d a r e ” c u
g r u p u r i l e c e s o s e a u , d a r f ă r ă s ă p a r t i c i p e ş i e i. î n c a z u l d e f a ţ ă
- d u p ă c e „ s tu d ia s e s itu a ţia ” - , c ă p ita n u l d e c is e s e să n e fo lo ­
s e a s c ă p e n o i c a n a d ă p e n tru u n a s a lt fa ls , c a re i- a r fi s ilit p e
n e m ţi s ă - ş i c o n c e n t r e z e f o c u l a s u p r a n o a s t r ă ş i l e - a r f i în g ă d u i t
a s tf e l lu i ş i c i r a c i l o r s ă i s ă o c o l e a s c ă s a tu l ş i s ă s c a p e d in î n c e r ­
c u ire . M a i m u lt în c ă , e l n e d ir e c ţio n a s e în m o d d e lib e ra t c ă tre
c e n tru l d e fe n s iv e i g e rm a n e , ş tiin d a b s o lu t s ig u r c ă v a u rm a
un m a sa c ru .
D u p ă c e p ie rd u s e ră m o m u lţim e d e o a m e n i în a ta c u l n o c -
lu m , n e - a m r e t r a s m a i a d â n c î n p ă d u r e ş i, î n z i u a u r m ă t o a r e ,
n e -a m a lă tu r a t a ltu i g r u p d e in f a n te r iş ti în tr - o te n ta tiv ă d e s tr ă ­
p u n g e r e a c o r d o n u lu i , l â n g ă s a t u l R o m a n o v o . N ic i d e d a t a a c e e a
n - a m î n r e g i s t r a t s u c c e s - d o a r a l te p ie r d e r i - ş i n e - a m î n t o r s î n
p ă d u r e , c r o i n d u - n e d r u m s p r e n o r d - e s t î n g r u p u r i m i c i.
34 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

S itu a ţia d e v e n is e d is p e r a tă , d e o a re c e în f o m e ta r e a n e
slă b ise . U n e o ri g ă se a m ciu p erci, p e care le fierb e am , fără sare,
în g a m e le . A lte o ri m e ste c a m se m in ţe le d e in şi tu rte le d e u le i
p e c a re le d e s c o p e re a m u ita te p rin c ă p tu şe a la b u z u n a re lo r -
d eşi a c e le a s-au e p u iz a t d e s tu l d e re p e d e . O dată, a m d a t p e s te
p ie le a u n u i an im al, p ro b a b il o capră, şi a m sfâşiat-o în bucăţele,
s u g â n d u -i in te r io r u l acru . îm p le tic in d u - m ă p rin ia rb ă , a m
d e s c o p e rit c u ib u l u n e i p ă să ri, c a re s-a rid ic a t în v ă z d u h c h ia r
d e sub p ic io a re le m e le . în c u ib se a fla u d o u ă o u şo a re îm p e s tri­
ţa te; le -a m fie rt în g a m e lă şi le -a m în fu le c a t cu lă co m ie .
L a în c e p u t, n e m ţii se av e n tu ra u ra re o ri în p ă d u re , p re fe ­
râ n d să o c u p e sa te le şi d ru m u rile . A p o i, în s ă , au în c e p u t să
treiere pă d u rile, pa tru lân d p e cără ri în şir in dian, av ân d în fru nte
u n so ld a t îm b ră c a t în u n ifo rm ă so v ie tic ă . A c e s ta e ra cu o ch ii
în p a tru d u p ă so ld aţi ră tă c ito ri şi le fă c e a se m n să se ap ro p ie .
G â n d in d u -s e că „ s o v ie tic u l” e ra d e p a rte a lor, o a m e n ii n o ştri
v en ea u , ia r în c lip a u rm ă to a re tru p e le g e rm a n e a p ă re a u cu
p is to a le le -m itra lie ră , răcn in d : „P red ă-te, ru s u le !” C ei c a re n u
rid ic a u b ra ţe le erau m itra lia ţi p e loc. C ă ră rile erau b ă tu te astfel
în lu n g şi în lat, ia r n o i fu g e a m p rin p ă d u re c ă u tâ n d o c a le d e
scă pa re, d a r n u g ă se a m d e c â t m o a rte sau ca p tiv itate . G lo a n ţe le
c a re u c id e a u a tâ te a v ie ţi n u erau în s ă n u m a i a le n e m ţilo r; u n ii
so ld a ţi a u fo s t u c işi d e c a m a ra z ii lo r p e n tru o fă râ m ă d e p âin e,
îm i a m in te s c de u n c a d a v ru care ză c e a în tr-o p o ie n iţă . E ra
în tin s p e s p a te şi p ă re a că se u ită la c e ru l a lb a stru şi sen in , d ar
v ie rm ii în c e p u s e ră d e ja să-i m iş u n e p rin o c h ii la rg d esch işi.
M ă s im ţe a m d ez n ă d ă jd u it. N u e x ista c a le d e ie şire d in în c e r­
cuire. A v eam to tu şi g lo a n ţe în p isto l - să m ă sin u cid ? N u v o ia m
să m or. A v e a m în p lu s g rija a lto r tre i v ie ţi, o a m e n i c a re m ă
p riv ea u p lin i d e sp eran ţă .
capturarea 35

IV, 15 a u g u s t 1941 (îm i am in te sc p re a b in e z iu a ac e ea


Idcsl cin ată ), a m în tâ ln it în p ă d u re u n g ru p d e ţă ra n i şi le -a m
i u 111ceva d e m â n care. M u re a m d e foa m e, în s ă ţă ra n ii n u n e-au
ilnl nim ic, s p u n â n d u -n e că a lim e n te d in p ră v ă liile je fu ite ex is-
l ii u î n Ir-u n sa t d in ap ro p ie re , care, a u a d ă u g a t ei, n u e ra o c u p a t
di g erm an i.
A m g ă s it satu l, c a re în c e p e a p rin tr-o c a s ă so lita ră , cu
.1>|tron. Ş tia m c ă n e m ţii a r fi p u s s a n tin e le în ju r u l o ric ă ru i sat
i u'iipat, a ş a c ă a m ră m a s privindu -1 m u ltă v re m e d in sig u ra n ţa
p ro ie c to are a p ă d u rii. N u a m z ă rit a b s o lu t n ic io san tin elă . în
i ele d in u rm ă, u n u l d in tre so ld a ţii m e i s-a tâ râ t d e -a lu n g u l
unui g a rd p â n ă la p rim a casă, p e n tru a o c e rc e ta m a i în d e a -
Iui tape. C â n d a ra p o rta t c ă e ra p u stie , a m p o rn it p ru d e n ţi c ătre
s a l. I )ar im e d ia t c u m a m tre c u t d e a c e a p rim ă c a să , p e c a re o
i re /u s e ră m pu stie , so ld aţi g erm an i s-au n ă p u stit d in ăun tru , răc-
linul şi tră g â n d c u p is to a le le -m itra lie ră , şi tă in d u -n e retra g erea
in p ăd u re. F u s e s e ră m p rin şi în cu rsă.
A m iz b u tit să tra g u n fo c cu p isto lu l, ap o i u n u l d in tre s o l­
da! ii m ei m -a p rin s d e m â n ă şi a strig at:
- T erm in ă, o să n e-o m o a re!
G erm an ii a u a ju n s lâ n g ă m in e şi au în c e p u t să m ă lo v ească
n i paturile arm elor, azvârlindu-m i pistolul d in m ână, trântindu-m ă
la p ă m â n t şi iz b in d u -m ă cu c iz m e le c u v â r f d e fier. P u rta m o
m an ta d e so ld a t p e s te u n ifo rm a d e o fiţe r şi, în d e c u rs u l în c ă ie ­
rării, m i-a fo st ru p tă . Im ed iat, n e m ţii m i-a u v ă z u t u n ifo rm a,
c e n tu ra şi d ia g o n a la c u c a ta ra m e stră lu c ito a re , în s e m n e le d e
o li Ier d e p e p e tliţe şi p o rth a rtu l d in p ie le g a lb e n ă . A u în c e ta t
să m ă m a i b a tă şi m -a u în tre b a t:
- D u b is t K o m m issa r? („ E şti c o m is a r? ” )
36 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

A m re u ş it cu g re u să ră sp u n d :
- N e in .
E i în s ă a u c o n tin u a t să m ă e x a m in e z e cu a te n ţie , ap le-
c â n d u -s e d e a s u p ra m ea, d u p ă c a re m -a u rid ic a t cu fo rţa în
p ic io are şi m -au îm p in s în sp ate cu o p u şcă , silin d u -m ă să m erg.
S lă b it d e fo a m e şi bă tăi, m -a m îm p le tic it am eţit, p a rc ă p rin s
în v is u l a ltcuiva . M i se p ă re a re a lm e n te c ă n u m a i e x ista m , că
ră m ă se se m în tin s p e jo s la in tra re a în sat şi că so ld a ţii esc o rta u
p e a ltc in e v a...
C a p it o l u l do i

Stalag 308

C o m is ia d e in v e stig a re a c rim e lo r n a z iş tilo r în P o lo n ia a


în c h e ia t e x a m in a re a c a z u rilo r fo s te lo r la g ă re p e n tru p riz o n ie ri
de ră z b o i şi a le g ro p ilo r c o m u n e d e la Z a g a n , d in p e rio a d a
celui d e -a l D o ile a R ă z b o i M o n d ia l, d e sc o p e rite lâ n g ă Z ag a n ,
pe teritoriul actualului voievodat (regiune adm inistrativă) Lubusz.
P e b a z a stu d ie rii c u a te n ţie a d a te lo r strâ n se în d e c u rsu l
inv estigă rii, c a re au in c lu s d e c la ra ţii d e la c in c iz e c i d e m a rto ri,
s -a s ta b ilit c ă în a l D o ile a R ă z b o i M o n d ia l, lâ n g ă o ra şu l Z a g a n
(an te rio r S ag an, în g e rm a n ă ) a u ex istat la g ă re p e n tru p riz o n ieri
d e ră z b o i, c u filia le în S w iq n to szo w (N e u h a m m e r) şi K on in -
Z ag arisk i (K an au ). In iţia l, în a c e ste la g ă re au fo s t in te rn a ţi
p riz o n ie ri d e ră z b o i p o lo n e z i, a p o i b e lg ie n i, e n g le z i, fran ce zi,
iu g o sla vi şi so v ie tic i. în S ta lag 308, era u in te rn a ţi ex clu siv
ce tă ţe n i so v ie tic i. P o triv it A g e n ţie i P o lo n e z e d e P re s ă (A P P ),
10 0 0 0 0 d e p riz o n ie ri de ră z b o i au tre c u t p rin fie c are lagăr.
38 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

Inv estiga ţiile au arătat că tratam e n tu l ap lic at ac es­


to r p riz o n ie ri d e ră z b o i a re p re z e n ta t o în c ă lc a re fă ră
p re c e d e n t a c o n v e n ţiilo r in te rn a ţio n a le . M a i cu seam ă
tra ta m e n tu l a p lic a t p riz o n ie rilo r d e ră z b o i so v ie tic i a
fo s t atro ce: ei a u fo st în fo m e ta ţi p â n ă la m o a rte , c h i­
n u iţi, to rtu ra ţi, u cişi. în a p ro p ie re a la g ă re lo r au fo st
g ă s ite n u m e ro a se g ro p i in d iv id u a le şi co m u n e, d in tre
c a re u n e le c o n ţin e a u tru p u ri d e p riz o n ie ri d e ră zb o i.
L o c u rile g ro p ilo r a u fo s t d e p ista te p e b a z a d e c la ra ţii­
lo r m a rto rilo r şi a d o c u m e n te lo r g e rm a n e o fic iale , c a
şi p e b a z a u n o r d o v e z i m a te ria le - în s e m n e m ilita re
sp ec ifice sta telo r am in tite, restu ri d e u n ifo rm e, n astu ri
etc. E x c a v a re a m o rm in te lo r a fo s t d ificilă, d e o a re c e
h itle rlştii p la n ta s e ră p ă d u ric i p e s te ele.
F a p te le rele v ate în c u rs u l in v e stig a ţiilo r a te stă
tra ta m e n tu l c rim in a l a p lic a t d e n a z işti p riz o n ie rilo r
d e ră z b o i şi în c ă lc a re a fă ră p re c e d e n t a c o n v e n ţiilo r
in tern aţio n ale. C o m p o rta m e n tu l fa sciştilo r faţă d e p ri­
z o n ie rii d e ră z b o i so v ie tic i d e n o tă se m n e d e g e n o ­
cid . D u p ă c u m re la te a z ă A PP, p e 3 se p te m b rie , în
fo s tu l la g ă r Z a g a n va av ea lo c d e z v e lire a u n u i m o n u ­
m e n t în c h in a t v ic tim e lo r b a rb a riilo r h itle riste .
D in „ S e c re tu l p ă d u rii Z a g a n ” - rep o rta j a l a g e n ­
ţie i T A S S c ita t în z ia ru l Sotsialisticheski Donbass
(Donbasul socialist), m ie rc u ri, 28 a u g u s t 1968.

A d o u a ju m ă ta te a lu n ii se p te m b rie 1941. O z o n ă n e te d ă
d e so l n is ip o s d in m ijlo c u l u n u i co d ru d es şi b ă trâ n a fo st
în g ră d ită c u sâ rm ă g h im p ată . V â n tu l le g ă n a v ârfu rile c o p a c ilo r
u ria şi, m â n g â in d u -le c u ş o a p te lin iştito a re , d a r jo s , la n iv e lu l
Stalag 308 39

so lu lu i, p re z e n ţa n u i se sim ţe a n ic io d a tă . A ic i, g ru p u rile d e
co rp u ri m işc ă to a re e m ite a u u n z u m z e t d isc o rd a n t, care, rev er-
herând în ju r u l co pa cilo r, se în ă lţa , p ie rz â n d u -s e în ceru l a lb a s ­
tru. In fa ţa sin g u re i p o rţi se a fla u râ n d u ri d e c u ş ti p ătra te , d in
sâ rm ă g h im p a tă , cu la tu ra d e d oi m e tri. A c e s te a erau ce lu le le
(Ie p ed ea p să şi erau în to td e a u n a ocup ate. D eţin u ţii în c ă în putere
stă te a u în p ic io a re , d e şi n e sig u ri, m işc â n d u -se d e p e u n p ic io r
pe c elăla lt. M a jo rita te a zăc ea u g h em u iţi, cu o m o p la ţii ie şiţi în
afară. M ii d e priz o n ieri de răz b o i so vietici - sin g u ri sau în g ru ­
puri - se p lim b a u fără ţe l d e co lo -c o lo . V a rie ta te a u n ifo rm e lo r
le d u c e a cu g â n d u l la p e s triţă tu ra u n u i ia rm a ro c : v esto an e ,
căm ăşi, c o s tu m e civ ile, p elerin e, tr e n d u r i, p a rd e siu ri. C h ip u ri
m u rda re şi n e b ă rb ie rite , a fla te în p ra g u l in a n iţie i. O ch i stră ­
lucitori de feb ră, g uri c o n to rs io n a te ...
în tim p u l zilei e ra ca ld - d ac ă v rem e a era p rie ln ic ă - , în să
n op ţile erau te rib ile: n u e x ista p ro te c ţie îm p o triv a g eru lu i m u ş ­
cător. S in g u ra c o n s tru c ţie d in in te rio ru l ţa rc u lu i e ra b lo c u l d in
beto n a l s p ă lă to rie i, care o fe re a a d ă p o s t îm p o triv a frig u lu i
p en tru câ tev a zeci d e oa m en i. L o c u rile tre b u ia u o c u p a te d in
t im pui zilei şi cei care iz b u teau să le o b ţin ă d o rm ea u în picioare,
i n c ă lz in d u -se re c ip ro c ; d in c a u z a su p ra a g lo m e ră rii, era im p o -
sib il s ă cad ă... ia r c ă d e re a a r fi în s e m n a t cu sig u ra n ţă m o a rtea.
A fară, g e ru l a p rig îi s ile a p e d e ţin u ţi să sa p e cu m â in ile
g o a le în p ă m â n tu l n isip o s. C â te d o i şi câ te trei, o a m e n ii săp au
gropi p u ţin adânci în care să se ghem uiască, acope rindu -se - dacă
erau n o ro c o ş i - cu o m a n ta . în fe lu l a ce sta, z iln ic ap ă re a u su te
d e g ro p i c a re se tra n sfo rm a u fre c v e n t în m o rm in te p e n tru cei
care n u reu şeau să ia să cân d g lo a ta călca to tu l în p ic io are, în n e ­
bunită. A sta în tru c â t co n d u ce rea la g ăru lu i se am uza, p u n ân d u -i
pe p a z n ic i să a ru n c e n a p i p e s te g ard , în a p ro p ie re a lo c u rilo r
40 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

u n d e fu se se ră să p a te m a i m u lte a d ă p o stu ri. M ii d e o a m e n i cu


m in ţile p ie rd u te de fo a m e se n ă p u ste a u în tr-a c o lo , c ăz n in d u -se
să în h a ţe n a p ii, şi-i striv eau p e cei p rin ş i în v iz u in ile im p ro ­
v iz a te . U lte rio r, s c e n e le a c e s to r îm b u lz e li d e m e n te a u fo st
id e n tific a te c u u şu rin ţă : zo n e b ă tă to rite d e p ă m â n t d in care
ie şea u m â in i, p ic io a re şi tru n ch iu ri. în ciu d a p e ric o lu lu i p e rm a ­
n e n t d e a fi în g ro p a ţi d e viu, frig u l îi îm p in g e a to tu şi p e o am en i
să sa p e a d ă p o stu ri no i, care, în câ tev a zile, d ev en e au m o rm in te
p ro asp ete .
C h in u ire a d e lib e ra tă şi c u sâ n g e re c e a p riz o n ie rilo r d e
răz b o i so v ie tic i cu aju to ru l g erului, a l în fo m e tă rii şi a l to rtu rilo r
sad ic e se d e sfă şu ra ziln ic şi siste m atic. L u â n d u -ţi to a te p re c a u ­
ţiile p o sib ile, te p uteai p ro te ja d e p ro vo cări, d a r n u aveai ap ăra re
îm p o triv a frig u lu i şi a fo am e i. D e ase m e n e a , n u e x ista n ic io
s p e ra n ţă d e îm b u n ă tă ţire a situ a ţie i n o a stre . F ie c a re n o u ă zi îţi
se c ă tu ia p u te rile şi în c e p e a i să -ţi p riv e şti cu p re c a u ţie c a m a ­
razii, fiin d c ă în c e p u s e ră să se ră s p â n d e a s c ă z v o n u ri d e sp re
ca n ib alism . T reb uia în c e rc a t ceva, a ltfel fin alu l n u p u te a fi decâ t
u n u l s in g u r - m o a rtea.
Z e c e d in tre n o i a m d ecis să s ă p ă m u n tu n e l p e su b g a rd u l
d e sâ rm ă g h im p a tă . D in a c e l g ru p m i-i a m in te s c b in e p e S o u s-
lov, u n m e c a n ic ru s d e la T sA G I5; A n d re i, u n b ă rb a t p lin d e
v ia ţă d in D o n b as; şi P a v lik S te nk in , care a b ia ie şise d in a d o le s­
cen ţă. M a i tâ rz iu v ă v o i v o rb i şi d e s p re so a rta lor.
P e n tru tu n e l a fo st ales u n lo c u n d e p ă d u re a se a p ro p ia cel
m a i m u lt d e g a rd şi a m în c e p u t să s ă p ă m c u m â in ile în tre s tră ­
fu lg e ră rile ra c h e te lo r d e s e m n a liz a re p e care p a z n ic ii le la n sa u
la fiec are tre iz e c i d e m in u te . D u p ă d o u ă n o p ţi, ex c a v a se ră m

5
Institutul Central de H idrodinam ică (nota ed. engleze).
Stalag 308 41

m. tu n e l lu n g d e c in c i m e tri, c a re tre c e a c u u n m e tru d in c o lo


de g ard . D e o a re c e d e p ă ş is e ră m sârm a, s p e ra m să n e c ro im
rep ed e d ru m la su p ra fa ţă , fiin d c ă n u m a i tre b u ia să c a m u flă m
g ro ap a la ex terio r. D o u ă n o p ţi d e efo rtu ri fiz ic e şi stres n erv o s
au tre c u t ca g â n d u l. N -a m sim ţit n ic i fo a m e , n ic i frig . Toţi
e ra m în s u fle ţiţi. U n m o m e n t p e ric u lo s a fo st a tu n c i c â n d o
p a tru lă a g a rd ie n ilo r a tre c u t p rin fa ţa tu n e lu lu i ex ac t în c lip a
în care o ra c h e tă d e se m n a liz a re a lu m in a t to tu l în ju r ; p rin tr-u n
no ro c in c re d ib il, n im e n i n -a z ă rit n im ic .
în s ă , a d o u a zi la am ia ză , g a rd ie n ii în a rm a ţi cu p u şti şi
b asto an e a u n ă v ă lit în la g ă r şi au se p a ra t d e re s tu l d e ţin u ţilo r
câtev a su te d e ru şi d in v e c in ă ta te a tu n e lu lu i. A u ap ăru t şi n işte
o fiţeri. T u n e lu l fu s e s e d e sc o p e rit a c c id e n ta l, c â n d se su rp a se
in p re a jm a g ard u lu i; a c u m so ld a ţii m u n c e a u d e zo r p e n tru a-1
astu pa . U n o fiţe r a lă tra t:
- C in e l-a S c u t?
T ăc ere.
- C e l c a re n e sp u n e c in e a s ă p a t tu n e lu l v a lu c ra la bu că-
lărie!
T ăc e re .
- D a c ă în c in c i m in u te n u sp u n e ţi c in e l-a săp at, to ţi d e ţi­
nuţii a c e ştia v o r fi îm p u şc a ţi!
I-a ră sp u n s d o a r u n c o r d e tu s e te şi g em ete . S o ld a ţii n e-au
îm p in s a tu n c i sp re p o a rta d esch isă, p e lâ n g ă c u ş tile d in sârm ă
u nde „ c o n tra v e n ie n ţii” îş i tră ia u u ltim e le ore. N e v e n ise o are
sfârşitu l? P o a te că a r fi fo st ch ia r m a i bin e. îm i sim ţe a m p ic io a ­
rele in c re d ib il d e g rele . S un t co n v in s că, d a c ă aş fi fo st sing ur,
n-aş fi a v u t c u ra ju l să m ă c lin te s c d in loc, d a r m o a rte a n u este
la fel d e în sp ă im â n tă to a re cân d o în tâ m p in i ală tu ri d e cam arazi,
în c iu d a slă b ic iu n ii fiz ice, m in te a n u -m i a m o rţis e d e frică.
42 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

G â n d u rile ra p id e îm i erau lim p e z i şi lo g ice. în u ltim e le luni,


s im ţis e m a m ă ră c iu n e în a d â n c u l su fle tu lu i şi se n tim e n te d e
v in o v ă ţie p e n tru M a m a R u sie .
A m p e tre c u t u rm ă to a re le d o u ă o re a ş te p tâ n d să fim ex e ­
c u ta ţi în tr-u n lu m in iş d e lâ n g ă o c a le ferată, cu la g ă ru l a scu n s
v e d e rii d e z id u l în a lt şi g ro s a l p ă d u rii. N e o b iş n u is e ră m cu
id e e a m o rţii im in e n te c a p u n c t c u lm in a n t al tra ta m e n tu lu i in u ­
m a n la c a re e ra m su p u şi. U n p is to l-m itra lie ră a ră p ă it u n d e v a
în p ă d u re ; p e n tru c a m a ra z ii c a re ră m ă se se ră în lag ăr, n o i n u
m a i e ra m vii.
în a in te de lă sa re a n o p ţii, u n m a rfa r a o p rit lâ n g ă n o i şi,
sp re m a re a n o a s tră su rp rin d e re , a m fo st n u m ă ra ţi şi îm b râ n c iţi
în tr-u n v ag o n . Im e d ia t c e s-a u în c h is u ş ile , to ţi a m în c e p u t să
v o rb im sim u lta n . G lu m e a m şi râ d e a m în g u ra m a re ; e ra m g a ta
să şi c â n tă m d e bu cu rie ! A b so lu t to ţi g â n d e a m la fel: in d ife re n t
u n d e v o m fi d uşi, c e l p u ţin n -a v e a m să n e m a i în to a rc e m în
lagăr.
C a p it o l u l t r ei

Auschwitz

Z o r ii zilei de 7 o cto m brie 1941. T renul s-a o p rit cu zăngă nit


de ta m p o an e. A p ro a p e im e d ia t, b u b u itu ri m e ta lic e re g u la te au
inc ep u t să se a p ro p ie d e v ag o n u l n o stru : în exterio r, cin ev a
tră ge a z ă v o a re le c u g e stu ri ex p erte. C â n d s-a d e s c h is şi u ş a
noastră, ae ru l rece a n ăv ălit d in sem iîn tu n e ricu l d e afară. U m b re
in fo rm e au în c e p u t să se re v e rse tă c u t d in v a g o a n e . C lă ti-
n ân du-se p e p ic io are trem u răto are , o am en ii au co b o rât d in tren;
cei care căd e a u se ro s to g o le a u în tr-o p arte , p e n tru a e v ita să
tic că lcaţi. N e m a s a m braţe le , n e s c u tu ra m p ic io a re le , n e a p le ­
cam şi în c e rc a m să n e d e z m o rţim m e m b re le în ţe p e n ite . Toţi
i11h alam cu lă co m ie ae rul proa sp ăt, satu rat d e u m eze ală. E fec tu l
era am e ţito r; s im ţe a m că m i se în v â rte p ă m â n tu l su b p ic io are,
a şa că a m în c h is o c h ii şi a m ră m a s tă c u t c â te v a s e c u n d e .
S im ţin d ap ro p ie re a zorilor, a m d e sc h is p le o ap ele ; în p en u m b re
se d is tin g e a u c lă d iri şi u n p ă ie n je n iş d e g a rd u ri d in sârm ă.
T otul c ă p ă ta tre p ta t con tu r.
44 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

T re n u l se o p ris e în fa ţa u n e i zo n e în fo rm a lite re i „ T ” ,
în g ră d ită d e u n g a rd d u b lu d in s â rm ă g h im p a tă , în a lt d e trei
m e tri. L in ia tra n s v e rs a lă a „ T ”-u lu i e ra p a ra le lă cu p ero n u l,
ia r c e le d o u ă p o rţi id e n tic e d in c a p e te lă sa u tre n u rile să in tre
şi să iasă. în cen tru se g ăsea o b arac ă m ic ă d in cărăm izi. P icio ru l
„ T ”-u lu i se p ie rd e a în în tu n e ric .
P e m ă s u ră c e a în c e p u t să se lu m in e z e , a m v ă z u t la c in ci
su te d e m e tri d ep ărtare, în d ă ră tu l sâ rm e i g h im p a te , o im a g in e
c iu d ată : o a m e n i în c o s tu m e v ărg ate. Im a g in e a lo r e ra n e a ş ­
te p ta tă ; d in c ă rţi şi film e ş tia m c ă d e ţin u ţii p u rta u c o stu m e
v ărg ate, to tu şi c lă d irile fru m o a se c u etaj n u c o re sp u n d e a u cu
id e e a n o a s tră d e în c h is o a re . D o re a m să c re d e m c ă lă sa s e ră m
to t c e fu se se m a i ră u în u rm ă, în p ă d u re a Z a g a n , şi n e c o n s i­
d e ra m n o ro c o şi, g â n d in d u -n e că n o u a situ a ţie n -a r p u te a fi m a i
re a d e c â t c e a d e a c o lo . C â tă n aiv itate!
U n g a rd ia n cu p is to l-m itra lie ră a d e s c h is p o rţile : v reo
d o u ă z e c i d e d e ţin u ţi în h a in e v ă rg a te a u in tra t în z o n a n o a stră ,
tro n c ă n in d zg o m o to s d in sa b o ţii d e le m n şi p u rtâ n d c u tio a re şi
scău n ele. E ra u în s o ţiţi d e u n so ld a t în a rm a t cu u n b ic i lu n g d e
u n m e tru . în u rm a a c e stu i g ru p v e n e a u n g ra d a t fo a rte tânăr,
care, p ro b a b il d in c a u z a v ârste i, a d o p ta se o p o s tu ră te a tra l d e
ţa n ţo şă . Ş i-a b o m b a t c â t a p u tu t d e m u lt p ie p tu l p la t, a lă sa t
c a p u l p e sp a te şi a p riv it î n j u r cu d is p re ţ e v id en t, a ra n jâ n d u -şi
în tru n a m ă n u ş ile p e m â in ile b ă ie ţe şti. Toţi i-a m z ă rit cra n iu l
d in a rg in t şi o a s e le în c ru c iş a te d e p e p e tliţe . E m b le m a a c e e a a
m o rţii - fa m ilia ră d e p e stâ lp ii c irc u ite lo r e le c tric e d e în a ltă
te n siu n e - n e -a stâ rn it fiori.
E v id e n t cu rio şi, i-a m c e rc e ta t p e d e ţin u ţii c a re so siseră,
d a r ei n u n e -a u a c o rd a t n ic i c e a m a i m ic ă a te n ţie , ci s-au g ră b it
să-şi a ş e z e sc ă u n e le le lâ n g ă p e re te le b a ră c ii. C ei m a i m u lţi
Auschwitz 45

erau evrei şi a sp e c tu l lo r n e-a şocat: p ărea u n eaju to raţi şi ja ln ic i


îu u n ifo rm e le lo r c o m ic e şi m o to to lite , care era u m u rd a re şi
largi. în s ă p e fe ţe le sc o fâ lc ite şi atro fia te se d is tin g e a o sin g u ră
ex p resie : frica. S e te m e a u p â n ă şi să n e p riv ea sc ă. D u p ă c e au
aşe z a t s c ă u n e le le şi a u d e sc h is c u tio a re le , u n d e ţin u t a a n u n ţa t
cu g la s ta re în tr-o ru s ă stric ată:
- V in e şi tu n d e păr. N u sp u n e d o i o r i!
- Ja, ja, schnell! a ră c n it so ld a tu l, p o c n in d d in b ic i.
P riv ire a lu i d u şm ă n o a să , m u ş c h ii ce-i tre să lta u su b o b rajii
p erfect b ă rb ie riţi şi tru p u l a p le c a t în a in te , p a rc ă p re g ă tin d u -se
să sară, n u lă sa u n ic io în d o ia lă a s u p ra fa p tu lu i c ă e ra p re g ă tit
să fo lo se a sc ă im e d ia t b ic iu l. în tre a g a lu i fig u ră d e g a ja a tâ ta
b e stialita te , în c â t ce i d in ju r s-au re tra s in s tin c tiv u n p as. A p o i
au în c e p u t să n e tu n d ă .
F riz e rii n u v o ia u să n e ră s p u n d ă la în tre b ă ri, d e p a rc ă n -a r
li p u tu t în ţe le g e lim b a sau a r fi fo st su rzi. C o m p a trio tu l m eu ,
A n drei Ş kril, d in sa tu l M a n d rik in o d in Doneţka oblast (p ro v in ­
cia D o n e ţk ), s-a a şe z a t să se tu n d ă . în a in te d e ră z b o i lu c ra se
ca p ro ie c ţio n ist în U c ra in a d e v est, a ş a în c â t c u n o şte a p u ţin ă
p o lo n eză . în u c ra in e a n ă şi p o lo n e z ă a în c e p u t să şo p te a sc ă
ace le aşi în tre b ă ri c ă tre friz e ru l său:
- S p u n e -n e , te ro g , u n d e su n te m ? C e o ra ş e s te ă sta ?
E u stă te a m c h ia r lâ n g ă friz e r şi a m v ă z u t c â t d e s p e ria t se
u ita la S S -ist şi c u m îi tre m u ra u m â in ile . D u p ă z v â c n e tu l feţe i
îţi p u te a i d a se a m a im e d ia t c ă p ric e p e a în tre b ă rile lu i A n d re i
şi ar fi v ru t să-i ră sp u n d ă , d a r se te m e a . î n ce le d in u rm ă, p rin ­
zân d u n m o m e n t în c a re so ld a tu l se în to rs e s e p e n tru a v o rb i cu
un ga rd ia n a fla t în d ă ră tu l g ard u lu i d in sâ rm ă g h im p ată , frizeru l
a ş u ie ra t în tr-u n a m e ste c d e c u v in te p o lo n e z e , ru s e ş ti şi g e r­
m ane:
46 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- A ic i e P o lo n ia . O ra şu l A u sc h w itz . U n la g ă r g ro azn ic.


A i g rijă la S S -ist, în ţe le g e ru sa.
D u p ă u n tim p , c e l m a i b ă trâ n friz e r - c e l c a re n e a n u n ţa se
că v o m fi tu n ş i - s-a su it p e u n sc ă u n e l la o rd in u l S S -istu lu i cu
b ic i şi a an u n ţat:
- T oţi v eţi fi e sc o rta ţi în lagăr, în g ru p u ri d e c âte o su tă.
D e z b ră c a ţi-v ă în p ie le a g o ală. H a in e le se la să în şo p ro n . N u
lu a ţi n im ic c u voi. în a in te să v ă în c o lo n a ţi în fa ţa p o rţii, treb u ie
să v ă b ă g a ţi c a p u l în d e z in fe c ta n t lic h id . în la g ă r v eţi c ăp ă ta
h ra n ă şi p a tu ri. S -a -n ţe le s?
M e n ţio n a re a m â n c ă rii a rid ic a t m o ra lu l g en era l. N e -a m
în g h e s u it lâ n g ă ba rac ă, g lu m in d şi sp o ro v ă in d . C e i care se
tu n seseră d e ja au în c e p u t să se dezbrace. P â n ă şi cei m ai vlăg u iţi
a u în c e p u t să d e a se m n e d e v ia ţă.
S e p o a te o are tra n s p u n e în c u v in te sta re a u n o r o a m e n i p e
care fo a m e a şi s e te a îi a d u s e s e ră la d is p e ra re ? N u , e ste im p o ­
sibil! F o a m e a e ste g re u d e în d u ra t, în s ă s u fe rin ţa c a u z a tă d e
sete este in c o m p arab il m ai chin uito are . Ia r p e dru m , în vagoane,
u n ii o a m e n i îş i p ie rd u s e ră c u n o ş tin ţa d in c a u z a ae ru lu i în c h is
şi în ă b u şito r, c e e a c e d u se se la sp o rire a se tei. B u z e le u s c a te şi
c ră p a te c e rşe a u u n s in g u r lu cru : ap ă. P e ce i a fla ţi în sta re a cea
m a i rea, în p ra g u l n e b u n ie i, c a m a ra z ii îi a p ro p ia se ră d e fe re s ­
tru ic ile z ă b re lite p rin care p ă tru n d e a aer p ro asp ăt: o o p e ra ţiu n e
d ific ilă în v a g o an e le tic site la m ax im u m . C â n d situ a ţia dev en ea
co m p le t in to le ra b ilă , li se o ferea s in g u ru l lic h id d isp o n ib il:
u rin ă ră c ită . D a r to a te a c e ste a ră m ă se se ră d e a c u m în u rm a
n o a s tr ă ...
P rim ii cam arazi dezbrăcaţi au ie şit din baracă. 1)um n ezeule,
în ce h a l arătau ! P â n ă a tu n c i h a in e le a sc u n se se ră realita te a,
în s ă a c u m to tu l m i se p ă re a în sp ă im â n tă to r: b raţele su b ţiri,
Auschwitz 47

picioarele, gâtu rile, o m o plaţii, coastele. N u m ai v o in ţa şi d o rin ţa


d e s u p ra v ie ţu ire îi m a i fă c e a u să se m işte , le lu c e a u să le b a tă
in im ile şi le în c ă lz e a u tru p u rile .
U n fre a m ă t s-a s tâ rn it în tre ce i c are se s trâ n s e s e ră în ju ru l
unui re c ip ie n t d in b eto n , a s e m ă n ă to r cu u n b u to i, în g ro p a t în
p ăm ân t. E ra p lin cu a p ă v erzu ie , to tu ş i n im e n i n u c re d e a că
1ichid ul pu te rn ic m iro sito r ar fi fost p entru dezinfecţie şi n u dorea
să-şi afu n d e c ap u l în el. U n so ld at S S -ist s-a ap ro p ia t im ediat:
- C e se -n tâ m p lă ? a în tre b a t el.
în fa ţa lu i se a fla u n z id c o m p a c t d e c o rp u ri d esp u ia te.
Toţi l-a u p riv it în e x p e c ta tiv ă p e S S -ist. S im ţin d u -ş i p u te re a şi
su p e rio rita te a , a c e sta a răc n it:
- E bun! B ă g a ţi cap e te le!
B ru sc, o c h ii i-a u c ă z u t p e m â n a d re a p tă a u n u i b ă rb a t în a lt
d in ap ro p ie re , c a re ţin e a cu g rijă o fo to g ra fie , a s tfe l ca să n -o
în d o aie.
- C e -i a ia? a şu ie ra t S S -istu l. N -a i a u z it? N u se ia n im ic!
N -ai au zit? !
- E s te p o z a fiic e i m e le . în ţe le g i? I-a tâ t d e în a ltă ...
S u râ z â n d sfios, b ă rb a tu l a a ră ta t în ă lţim e a fe te i sa le cu
m ân a în care ţin e a foto grafia. A u rm a t tro sn etu l u n e i şfich iuituri
de b ic i şi fo to g ra fia a c ă z u t p e jo s : a m v ă z u t im a g in e a u n ei
fete cu o c h i m a ri şi c u o fu n d ă fru m o a s ă în păr. T atăl ei s-a
ap le cat să-şi rec u p e re z e poza, în s ă a ltă lo v itu ră d e b ic i l-a făcu t
să-şi în d re p te im e d ia t sp in area . S S -istu l a în a in ta t şi, cu rău ta te
ev id en tă , a c ă lc a t p e fo to g rafie, a p o i a striv it-o în n o ro i c a p e
un m u c d e ţig a ră . D u p ă c a re s-a în tâ m p la t cev a n e a şte p ta t.
S o ld a tu l n ic i m ă c a r n u a p u c a se să-şi rid ic e b o c a n c u l d e p e
fo tog rafie, câ n d u n p u m n g re u l-a iz b it în u rech e ; b o n e ta i-a
/.burat în d e z in fe c ta n t, ia r el a fo s t c â t p e ce s-o u rm e z e . D u p ă
care, g ra d a tu l a ţâ ş n it c u p is to lu l scos:
48 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- T ra ge , d o b ito c u le ! T rage!
T atăl cel m â n d ru a fo st p rim u l d in tre c a m a ra z ii n o ştri care
a m u rit la A u sc h w itz . Ş tia m că fă c u se u n g e s t g reşit, d a r în
ad â n c u l in im ii nu-1 p u te a m în v in u i.
S o ld a ţi şi g ra d a ţi au ap ă ru t în g o a n ă la a u z u l îm p u ş c ă tu ­
rilo r, u rlâ n d şi z b ierân d . C o m e nzi n e in te lig ib ile n e -a u a sa lta t
u re c h ile . B ic e p o c n e a u şi şu ie rau . în a in te a re c ip ie n tu lu i cu
lic h id s-a fo rm a t o co ad ă. C ei c a re tre c u se ră p rin „ d e z in fe c ţie ”
s-au aşe z a t în rân d u ri d e câte cin ci în faţa p o rţii, v in eţi şi tre m u ­
râ n d d e frig , d u re re şi in d ig n a re . P o a r ta s -a d e s c h is . P r im ii
o su tă a u in tra t în p a s alerg ăto r, fla n c a ţi d e so ld a ţi cu b ic e. E u
a m a le rg a t cu a d o u a sa u a tre ia su tă. D u p ă c in c i su te d e m e tri,
n e -a m o p rit p e n tru câ tev a m in u te în a in te a u n u i g a rd d in b e to n
în c a re e x ista a ltă p o a rtă d in sâ rm ă g h im p a tă . A c o lo a m fo st
n u m ă ra ţi, d u p ă c are s-a d e sc h is p o a rta . A m fo s t m â n a ţi ia ră şi
în a le rg are. M ă s im ţe a m c u p rin s d e a m e ţe a lă şi to t c o rp u l îm i
tre m u ra d e frig.
N e g ă s e a m p e u n p la to u m are , îm p re jm u it d e c lă d iri cu
d o u ă n iv e lu ri. C u ră ţe n ia era u im ito a re . A m în tâ ln it so ld aţi şi
g ra d a ţi c u a c e le a şi în s e m n e te rib ile p e g u le re . Ic i-a c o lo , a m
v ă z u t d e ţin u ţi în c o s tu m e v ărg ate; câ n d se u ita u în d ire c ţia
n o a stră , în c e rc a u să n e ev ite p riv ire a . D u p ă c o lţu l u n e ia d in tre
c lă d iri, a m a ju n s în tr-o z o n ă m are , b e to n a tă . S o lu l era a p ro a p e
c o m p le t a c o p e rit c u ţe v i c a re av ea u d u z e p e n tru du ş, d in ca re
a p a ţâ ş n e a ca o c e a ţă fină. D e u n d ev a, u n g la s a o rd o n at:
- S pă la re a!
P re s iu n e a a p e i e ra p u te rn ic ă şi to a te lo c u rile d e pe co rp
u n d e lo v e a u je tu r ile a c e le a m ă du rea u .
A ici, ac tivităţile erau dirijate d e deţinu ţi în co stu m e vărgate,
c a re erau în s ă p ro a s p ă t ra şi şi a ră ta u b in e h ră n iţi. I fain ele n u
Auschwitz 49

n lâ m a u p e ei c a n iş te saci şi n u erau n ic i b o ţite şi m u rd a re c a


ale friz erilor. E ra u c ro ite p e m ă su ră , c u ra te şi călca te. Ia r c o m ­
p o rta m e n tu l lo r fa ţă d e S S -işti d ife re a c o m p le t d e a l frizerilo r,
l i se a d re sa u a p ro a p e ca u n o r eg ali, râ z â n d şi g lu m in d c u ei.
P e b ra ţu l stâ n g p u rta u b ra sa rd e cu lite re p e rfe c t v iz ib ile , p e
care în c ă n u le p u te a m în ţele g e : „ K a p o ” şi „ B lo c k ă lte s te r”6.
S eara, în to t la g ă ru l au ră s u n a t flu ie re a scu ţite : se m n a lu l
p en tm „A pp ell” - ap elu l zilnic obligatoriu . L o v in d u -n e cu p u m ­
nii şi cu b a sto a n e le , d e ţin u ţii c u b ra sa rd e n e -a u a ra n ja t în râ n ­
d u ri, d a r m in ţile n o a s tre re fu z a u să g â n d e a sc ă sau c o rp u rile să
se m işte . M u lţi n -a u p u tu t ră m â n e în p ic io a re şi s-au p ră b u şit
p e p ă m â n t, î n fa ţa râ n d u rilo r ce se le g ăn au .
D u p ă ap el, a u în c e p u t să n e m u te în „ b lo c u ri” . D u p ă ce
in tram , n i se a ru n c a o p ă tu ră v e c h e d e b u m b a c şi n i se în d e sa
u n c a s tro n cu o p t su te d e g ra m e d e su p ă în m â in ile tre m u ră ­
to are . D e ac u m , e ra m d o a r v ag c o n ş tie n ţi d e ce e a ce n i se
în tâ m p la , ca şi c u m a m fi m e rs p rin ceaţă...

„K apo” era term enul din lagăr pentru deţinutul care ju c a rol
de supraveghetor, iar ,3 1ockăltester” - mai corect, ,3 1ockăl-
teste” - însem na „bătrânul blocului”, adică „şeful deţinuţilor
din bloc” (nota ed. engleze).
C a p it o l u l pat r u

Exterminarea

P r im e le z ile p e tre c u te la A u s c h w itz n e -a u c o n s te rn a t.


N e-au tra n sfo rm a t d in fiin ţe o m en eşti cu in d iv id u alitate p ro p rie
în tr-o tu rm ă d e a n im ale . F ă ră v re u n m otiv , e ra m sco şi în fu g ă
la ap el, p e n tru a p rim i n iş te ra ţii in su fic ie n te , p e n tru a fi e x a ­
m in a ţi m e d ic a l sau p e n tru o ric e altceva, g ră b in d u -n e cu d e te s ­
ta tu l c u v â n t „ L o s!” . Ia r în to t a c e st tim p , b ic e le p o c n e a u în
aer, p e s p in ă rile sau c a p e te le n o a stre , d u p ă c â t d e b in e d isp u şi
erau m â n u ito rii lor. M o n ştrii a c e ştia n e fu s e s e ră a lo c a ţi ca
„ in te rp re ţi” , d a r fu se se ră re c ru ta ţi d in tre c rim in a li d e to a te
n a ţiile . E ra u m a i c u s e a m ă z e lo şi a tu n c i c â n d se g ă se a u sub
p riv irile c o n d u c e rii la g ă ru lu i; în fu n c ţie d e c o m p o rta m e n tu l
lor, n e p u te a m d a s e a m a c â n d se afla u S S -işti p rin p reajm ă.
L a ap el treb u iau să fie p reze n ţi ab so lu t to ţi. E rau sco şi d in
b lo c u ri b o ln a v ii in c a p a b ili să se m işte , b a p â n ă şi m o rţii care
în c ă n u fu s e s e ră în re g is tra ţi ca atare. A p e lu l d u ra în ju r d e
d o u ă o re şi, în to t a c e st tim p , c o lo a n e le d e p riz o n ie ri d e ră z b o i
Exterminarea 51

so v ie tic i în p ie le a g o a lă se c lă tin a u s tră d u in d u -s e să ră m â n ă


în p ic io a re , cu b o ln a v ii şi m o rţii în tin ş i p e b e to n î n fa ţa lor.
In d e c u rsu l a p e lu lu i, n u m ă ru l b o ln a v ilo r şi a l m o rţilo r cre şte a,
d eo arece alţi o a m e n i se p răb u şeau d in rân d u ri. în c h ia r p rim e le
zi le, c o m p a trio tu l m eu, A n d rei Ş kril, a aju ns la lim ită. S ănătatea
lui şu b rezită, su b m in a tă d e in a n iţie şi d u ş u l re c e d in p rim a zi,
a c e d a t p â n ă la u rm ă . N e m a ia v â n d p u te re s ă ste a în p ic io a re în
form aţie, a p lâ n s fără z g o m o t în b ra ţe le n o a s tre a tâ ta tim p cât
am p u tu t să -l su sţin e m . P e s te în c ă o zi, n u m a i e ra p rin tre n o i.
N ic i v â n tu l, n ic i p lo a ia sau g e ru l m u ş c ă to r n u p u te a u
în tre ru p e p ro c e d u ra a p e lu lu i. A şa s-au scu rs, zi d u p ă zi, lu n a
o cto m b rie şi ju m ă ta te d in lu n a n o ie m b rie . în tre tim p , g ard ie n ii
SS şi e lita la g ă ru lu i se îm b ră c a s e ră d e ja p e n tru ia rn ă ; p u rta u
pân ă şi a p ă ră to ri o v ale d in b u m b a c p e n tru u re c h i, ca să n u
degere. N o i, în s ă , c o n tin u a m să fim d e z b ră c a ţi la p ie le . E u şi
m u lţi a lţii re u ş is e ră m to tu şi în se c re t să n e le g ă m d e p ic io a re
tă lp ic i su b ţiri d in le m n , care o fe re a u o a re c e p ro te c ţie fa ţă d e
b eto n u l re c e al p la to u lu i, „ A p p e llp la tz ” . A ş a în c â t tro p ă ia m
pe loc, în c ă lz in d u -n e c u ră s u fla re a şi c ă ld u ra p ro p riilo r n o a s ­
tre tru p u ri...
In c ele d in u rm ă, ră su n a m u lt-aşte p tatu l ,A c h tu n g !” şi a p ă ­
rea su p ra v e g h e to ru l SS, în s o ţit d e u n B lo c k ă lte ste r, u n d eţin u t
c o n d a m n a t d e o b ic e i p e n tru crim ă, şi u n u l d in tre stâ lp ii elitei
lag ăru lu i. D u p ă apel, ră m â n e a m lo c u lu i, p â n ă ce m o rţii - la o ­
laltă cu cei ca re -şi p ie rd u s e ră p u r şi s im p lu c u n o ş tin ţa - erau
ev ac ua ţi, p e n tru a fi trim iş i la c re m a to riu . T oţi tre b u ia să re v e ­
n im în b lo c u rile u n d e fu se se ră m re p a rtiz a ţi in iţia l. P rim ii erau
duşi cei care n u se m a i pu te au m işca, u rm aţi d e b o ln a v i şi ologi.
A b ia d u p ă a c e e a li se d ă d e a lib e r re stu lu i. In te rp re ţii - câin i
d e p a z ă lo ia li ai B lo c k ă lte ste rilo r - stă te a u lâ n g ă fie c are b lo c
şi-i v e rific a u v ig ile n t p e cei c a re in trau .
52 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

P e to a tă lu n g im e a b lo c u lu i m e u se în tin d e a u n c o rid o r
ce n tra l, cu d o rm ito a re d e a m b e le p ă rţi. U n a d in tre c a m e re le
d in c o lţu l b lo c u lu i s lu je a ca la trin ă şi m o rg ă. E ra stric t in te rz is
să in tri d in tr-u n d o rm ito r în altu l; n u p u te a i să-ţi v iz ite z i n ic i
m ă c a r u n ca m a ra d m u rib u n d . A c c e su l la la trin ă era to tu şi liber,
d a r d e p la sa re a p â n ă a c o lo şi în a p o i tre b u ia e fe c tu a tă în p as
alerg ăto r. D e aceea, în m a jo rita te a tim p u lu i, c o rid o ru l c e n tra l
ră m â n e a p u stiu . T o ate d o rm ito a re le av ea u în m ijlo c o s o b ă cu
u ş ă d e fier, ia r re s tu l sp a ţiu lu i e ra tic s it cu p ric iu ri sim p le, d in
scân d uri, su p rap u se câte trei; d is ta n ţa în tre râ n d u rile d e p ric iu ri
n u e ra m a i m a re d e u n m e tru .
R a ţiile se d istrib u ia u în fie c are d o rm ito r în p arte . P e n tru a
p rim i h ran a, d e ţin u ţii tre b u ia u să ia s ă p e râ n d p e corid or. U n
in te rp re t îm p ă rţe a ra ţiile , în tim p c e a ltu l, în a rm a t c u u n b ic i,
se a s ig u ra c ă p e rs o a n a şi „ m u n c a ” lo r e ra u tra ta te cu re s p e c tu l
cu v en it. A p o i d e ţin u ţii se în to rc e a u în tă c e re în d o rm ito r; n u
se fă c e a n ic iu n c o m e n ta riu şi n u se a u z e a n ic io o b ie c ţie .
D im in e a ţa , p rim e a m o ju m ă ta te d e litru d e lic h id c ald , in c o ­
lo r şi in o d o r, c a re e ra c u n o s c u t s u b d e n u m ire a d e „ c e a i” .
D u p ă-am iază, c ă p ă tă m o p t su te d e g ra m e d in tr-u n fel d e cio rb ă
d e sfeclă, care p u te a să c o n ţin ă u rm e d e cere ale, cartofi şi u n eo ri
c am e. S eara, n i se d ă d e a o b u cată d e p â in e d e fo rm a şi m ă rim e a
unei cărăm izi, care trebu ia îm pă rţită în tre şase deţinuţi. L a aceasta
se a d ă u g a o fe liu ţă m in u sc u lă d e m a rg a rin ă şi o b u c ă ţic ă d e
m a rm e la d ă sau d e b râ n z ă cu m iro s d e p e şte . îm p ă rţire a p â in ii
în ş a s e p o rţii e g a le c ă d e a în se a m a n o a stră , a şa c ă sa rc in a
re v e n e a în to td e a u n a u n u i o m d e în c re d e re .
B lo c k ă lte ste ru l n o s tru se n u m e a R u d o lf şi era u n tâ n ă r
d erbe de u ge rm an, c u o braji tran da firii. R areori îi batea p erso na l
p e ru şi, d a r cân d o făcea, ra d ia d e m u lţu m ire . D e obic ei, p re fera
I xtcrminarea 53

sii-i ba tă p e in te rp re ţi p e n tru că n u -i b u rd u şe a u su fic ie n t p e


i uşi. In a c e la şi tim p , R u d o lf b ă te a ra re o ri p e c in ev a - fie ru şi,
Iie in te rpreţi - fără să-şi p u n ă o p e re c h e d e m ă n u şi cu u n deget,
pe c are le p u rta p e rm a n e n t a su p ra lu i. U n b ărb ie r, d e ta şa t p e r­
m a n en t p e lâ n g ă el, îi m a sa z iln ic c o rp u l cu u le iu ri aro m ate.
I )in c a u z a a c e sto r p a rtic u la rită ţi, B lo c k ă lte ste ru l e ra p o re c lit
„ F ilfiz o n u l” .
R u d o lf „ F ilfiz o n u l” e ra d o ta t cu u n ta le n t m u z ic a l aparte:
ii p lă cea să flu ie re şi c u n o ş te a u n n u m ă r re a lm e n te in c re d ib il
de m a re d e m e lo d ii. F lu ie ra p â n ă şi c â n te c e fo lc lo ric e ru se şti,
vră jin d u -n e p e to ţi. în sc u rtă v rem e, a m în v ă ţa t să n e fo lo s im
însă d e p a s iu n e a lu i p e n tru flu ie ra t c a m ijlo c d e au to a p ă ra re .
I )e ex em p lu , flu ie ra tu l „F ilfiz o n u lu i” n e in fo rm a c ă se ap ro p ia
de no i şi n e in d ic a în c e d is p o z iţie se afla. D a c ă n u flu iera,
ştia m c ă tre b u ia să fim p ru d e n ţi.
„F ilfizon ul” n u p a rtic ip a n ic io d a tă la d istrib u irea m â ncării,
co n sid e râ n d c ă e ra su b d e m n ita te a sa, d a r in te rp re ţii p e sc u ia u
m ere u d in m a rm ite le c u c io rb ă b u c ă ţile d e c a m e p e n tru el,
c â in e le şi p rie te n ii lui. P e scu rt, B lo c k ă lte ste ru l n o s tru era o
c a n a lie cu m a n ie re a ris to c ra tic e . N u ş tia m - şi n u n e p u te a m
im a g in a - ce c rim ă îl a d u s e s e în lagăr, în s ă e ra c la r c ă era u n
sad ic şi u n c ă lă u in v e te rat. „ F ilfiz o n u lu i” şi u n u i a m ic S S -ist,
p o reclit „ Ie p u re le A lb ” , le fă c e a p lă c e re să o rg a n iz e z e p e d e p se
sălbatice, străd uind u-se să se în trea că u n u l p e celălalt în cruzim e.
V ia ţa - c u triu m fu rile , n e c a z u rile , b u c u riile şi g rijile ei -
co n tin u a u n d e v a h ă t d ep arte , p e cân d n o i n e -a m p o m e n it azvâr-
liţi p este bord, c u su fle tele schilod ite, în e cân d u -n e în tr-u n ocean
d e su ferin ţe şi u m ilin ţe . D in c o lo d e o riz o n tu l în d e p ă rta t, ca m a ­
razii şi p o p o ru l n o s tru d u c e a u o c ru c ia d ă fe ro c e şi sâ n g e ro a să
îm p o triv a ră u lu i în tu n e c a t c a re n e a m e n in ţa v ia ţa , iu b ir e a
54 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

şi p a tria , d a r n o i p ă ră s is e ră m în m o d d e g ra d a n t ră z b o iu l a c e la
sfân t şi n u -i p u te a m ajuta. N ic i m ă c a r n u m a i ş tia m c u c e rtitu ­
d in e c u m se d e sfă şu ra u o stilită ţile . Z v o n u ri ră z b ă te a u p â n ă la
n o i p e filia le m isterio ase, totuşi, în tru c â t so se au p e căi n e c u n o s­
cute, c in e p u te a şti c a re fu se se p o te c a o c o lită şi în to rto c h e a tă
p e c a re o stră b ă tu se ră ? în c e rc â n d să în ţe le g e m c u m p u tu s e ră
fi d e fo rm a te p e d ru m şi c â te n o n s e n s u ri tre b u ie să fi a b so rb it,
în c e rc a m să le ju d e c ă m cu o c h i c ritic i. T o to d a tă în să , a ş a c u m
n u e x istă fu m fără foc, o ric e zvo n tre b u ie să p ă stre z e sâm b u rele
a d e v ă ru lu i d in c a re a în flo rit. E x a m in a re a lo r n e în g ă d u ia să
n e h a z a rd ă m în u n e le co n c lu z ii, c a re n e in s u fla u c re d in ţă şi
sp eran ţă .

* * *

N ă u c e a la d in p rim e le z ile n e p ă ră s e a şi, în m o d in stin ctiv ,


a m în c e p u t să e v a lu ă m situ a ţia şi să n e a d a p tă m c o m p o rta ­
m e n tu l, a s tfe l în c â t să n e c o n s e rv ă m s ă n ă ta te a d e ja frag ilă.
A v eam to tu ş i g re u tă ţi în a c e a stă p riv in ţă , d e o a re c e n u c u n o ş ­
te a m ie ra rh ia d in la gă r, fiin d c ă , în tr-a d e v ă r, d e ţin u ţii erau
sep araţi în c ateg o rii distin cte . în v ârfu l p ira m id e i se afla u ace ia
care se b u c u ra u d e în c re d e re a a u to rită ţilo r a d m in istra tiv e , d e
la care p rim e a u u n e le p riv ileg ii: a şa -n u m ita „ e lită ” sau „ a risto ­
c ra ţie ” . L a b a z ă e ra u c e i care, p re c u m n o i, n u p rim e a u n ic iu n
fe l de fav o ru ri şi se te m e a u p e n tru v ie ţile lor. în tr e c e le d o u ă
e x tre m e e x ista în s ă o „b u rg h e z ie ” v u ln e ra b ilă . T e m â n d u -se să
n u a lu n e c e în m a s a c e lo r a c ă ro r so a rtă era c o m p le t d e p e n d e n tă
d e ro a ta n o ro c u lu i, n e m e rn ic ii a r fi fo st în sta re d e o ric e p e n tru
a se d a b in e p e lâ n g ă cei s itu a ţi m a i su s p e scara ie ra rh ic ă.
A stfel, ei co n stitu ia u c la sa cea m ai p eric u lo asă d in tre toate, ia r
d in tre m iz e ra b ilii a c e ia se re c ru ta u in te rp re ţii.
Exterminarea 55

P e n e a şte p ta te , a a p ă ru t u n in te rp re t n o u , al căru i co m p o r-
la m en t g e n e ra l n u d ife re a p re a m u lt d e a l c e lo rla lţi, d a r care,
iii loc să ră c n e a sc ă în g e rm a n ă ori în ja rg o n u l la g ăru lu i, v o rb ea
o ru s ă c u r a tă . A m f o s t s u r p r in ş i c â n d , în tr - o d u p ă - a m ia z ă ,
a in trat în d o rm ito ru l n o s tru şi a ră m a s lâ n g ă fereastră , p r i­
vi n d u -n e la ră s tim p u ri în tă ce re. E ra u n b ă rb a t su b ţire l, d e
v ârstă m ijlo c ie , cu p ă ru l n eg ru v â rs ta t d e şu v iţe sure. H a in a şi
p a n ta lo n ii vă rg aţi îi era u c ro ite p e m ă su ră , ia r b o c a n c ii s tră ­
luceau lu stru iţi. în p a rte a stâ n g ă a p ie p tu lu i h a in e i ave a c u su t
un triu n g h i verd e, a lă tu ri d e care e x is ta u n n u m ă r p e o b a n d ă
albă. C h ip u l în c ru n ta t e ra co ste liv şi ra s la sân g e. T oţi d in d o r­
m ito r a m a m u ţit. D u p ă în c ă o secu n d ă, el a ru p t tăce rea :
- D e fap t, şi eu s u n t rus. M a i p re c is, s u n t ru s p rin d e s c e n ­
d en ţă . A c u m , în să , e s te p rim a d a tă câ n d a m v ă z u t a tâ ţia ru şi
laolaltă.
V o rb ea în c e t şi fă ră g rab ă, fă ră să se u ite la c in ev a an u m e.
( )ch ii îi erau a ţin tiţi a s u p ra fe re stre i şi e x p re sia d e p e faţă n u i
se m o d ific a a b so lu t deloc. B ru sc, s-a răsu cit şi a ie şit d in d o im i­
lor. A m a u z it u n s c h im b s o n o r d e c u v in te p e c o rid o r - cin ev a
în ju ra - , ap o i s-a lă sa t ia ră şi lin işte .
N e -a m p riv it u im iţi în tre n o i, d u p ă c a re c in ev a a şuierat:
- E ra în m o d sig u r d in Belaya Gvardiya1. C e p ă re re av eţi?
U n ru s tră d ă to r! A sta -i o p a lm ă p e n tru noi!
- N u n e b ă g a -n bu clu c! i-a re p lic a t c in ev a tă io s.
R u s u l alb a rev en it, in s ta lâ n d u -s e to t lâ n g ă ferea stră .
- A ţ i fo st a d u şi aici p e n tru a fi e x te rm in a ţi, a ro s tit el. D e
aici e x istă o sin g u ră ie şire - cre m a to riu l. A c e s ta e s te u n la g ă r
al m o rţii. 7

7 Garda Albă, forţă politică şi m ilitară antibolşevică, ce a acţionat


în timpul Războiului Civil Rus din 1918-1922 (nota ed. engleze).
56 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- D a r tu e şti în c ă v iu , n u ?
- Ş i u n ii d in tre v oi v o r su p rav ie ţu i.
- C e a r tre b u i să fa ce m ? C e putem fa ce ?
- Ţ in e ţi o c h ii d e sc h işi. S tră d u iţi-v ă d in to a te p u te rile . E u
n u v ă p o t a ju ta c u n im ic . N u d e p in d e d e n o i . ..
N e -a sp u s că se n u m e a S k o ro b o g a to v şi că se n ă s c u s e în
R u sia , în s ă tră is e to a tă v ia ţa în P o lo n ia . S -a d o v e d it c ă v e n e a
în d o rm ito ru l n o s tru p e n tru a p u te a tra g e cu o c h iu l p e fe re a stră
şi a fi p re g ă tit p e n tru o ric e a p a riţii in o p in a te . î n tim p u l u n e ia
d in tre v iz ite le sale, cin ev a l-a în tre b a t:
- S p u n e-n e: ce fe l d e ra n g e s te B lo c k fiih re r?
- B lo c k fiih re r e s te u n ra n g S S şi în tra d u c e re în s e a m n ă
„ ş e f d e b lo c ” . E l ră s p u n d e d e n u m ă ru l d e d e ţin u ţi d in tr-u n
b lo c . B lo c k ă lte ste ru l îi ra p o rte a z ă B lo c k fu h re ru lu i. E l a in tra t
d e ja în g ra ţiile c o n d u c e rii şi e ste d e o b ic e i u n n eam ţ. Ia r n o i,
in te rp re ţii, s u n te m ... a ju to a re le B lo c k ă lte ste ru lu i.
- A ţi fo st n u m iţi în ro lu l ă s ta sau v -aţi o fe rit v o lu n ta ri?
- L a ap el au anunţat: „C in e ştie ru sa să fac ă u n p as îna in te.”
B in e în ţe le s, n u e ra m o b lig a t să re c u n o s c c ă ş tia m ru sa, to tu şi
v o ia m să m i-o p erfe c ţio n e z .
- Ş i c in e -i c e l c a re l-a lu a t p e P io tr a l n o s tru - c e l c a re ştie
e n g le z ă - p e lâ n g ă sin e? P o a rtă u n v e sto n n e g ru cu b ra sa rd ă
g a lb e n ă p e b ra ţu l stâng .
- A c e l a e s te B ru n o , K ap o n u m ă ru l u n u al la g ăru lu i. Ţ in eţi
m in te că to ţi K ap o su n t su p ra v e g h e to ri d e m u n c ă şi ce i m a i
p eric u lo şi p e n tru v ie ţile de ţin u ţilo r. E i au o p o z iţie p riv ileg ia tă,
ia r în ec h ip ele de m u n c ă su nt sim u lta n ju d e căto r, ju ra ţi şi călău .
P e n tru o ric e e v e n tu a lita te , fe riţi-v ă d e ei.
- D e ce B lo c k fu h re rii şi to ţi so ld a ţii p o a rtă ca p e te de m o rt
p e p e tliţe ?
Exterminarea 57

- A c e e a e s te e m b le m a d iv izie i S S T otenk op f. E i su n t tru p e


tic e lită şi b a z a G esta p o u lu i. P rin tre ei n u se a flă so ld a ţi sim p li.
- C e în s e a m n ă triu n g h iu l v e rd e d e p e p ie p tu l tă u ?
- D a c ă c in ev a a re u n triu n g h i ro şu , în s e a m n ă că a fo st
c o n d a m n a t p e te m e iu ri p o litic e , v e rd e p e n tru c rim in a li, n eg ru
p en tru sa b o to ri. L ite ra d in triu n g h i in d ic ă n a ţio n a lita te a . E u
am u n „P ” , c a re în s e a m n ă p o lo n e z.
- D e c â t tim p e ş ti aici?
- D e u n an.
- In b a ra c a d in g a ră a m v ă z u t d ra p e le şi c e n tu ri so v ie tic e,
în a in te a n o a s tră au m a i fo s t ru şi aici?
- N u ştiu . E u n -a m m a i v ă z u t p e n ic iu n u l...
- C â ţi ru şi s u n t a c u m în la g ăr?
- N u ştiu sig u r - p o a te v reo d o u ă z e c i d e m ii.
- In a fa ră d e ru şi, c e n a ţii m a i s u n t a ic i?
- în p rin c ip a l, p o lo n e z i şi ev rei. M a i su n t cev a ceh i şi
slo vaci. Şi câ ţiv a g erm a n i.
- E s te p o s ib il să e v ad ezi d e aici?
S k o ro b o g a to v l-a p riv it p e c e l c a re în tre b a s e şi a zâm b it:
- S e sp u n e că es te p o sib il o ric e n u -i im p o sib il. D a r în cazul
acesta , p â n ă şi p o s ib ilu l e ste a p ro a p e im p o sib il! E u n -a m au zit
d e n ic io ev ad a re d e su c c e s d in lagăr. P o a te c ă aţi o b se rv a t că
în ju ru l la g ăru lu i su n t d o u ă rân d uri d e stâlp i d in beto n, cu sârm ă
g h im p a tă le g a tă d e iz o la to ri d in p o rţe la n . S â rm a g h im p a tă d e
p e fie c are stâ lp e ste fix a tă în a m b e le p ă rţi în m o d e l d e eşichier.
S p a ţiu l d in tre sâ rm e e ste d e a p ro x im a tiv d o u ă z e c i d e c e n ti­
m e tri. S â rm e le su n t p e rm a n e n t c u p la te la în a ltă te n siu n e. A tin ­
g e re a lo r în s e a m n ă m o a rte a . D e c e a la ltă p a rte a g ard u lu i d in
sâ rm ă g h im p a tă , e ste u n zid d in b e to n so lid , în a lt d e trei m etri.
L a c in c i m e tr i d e f a ţa lu i in te r io a r ă , se a f lă o s â rm ă d e
58 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

av ertiz are . O ric in e se a p ro p ie d e e a sau calcă p e s te ea v a fi


îm p u ş c a t d e s a n tin e le le d in fo işo a re sau de o ric e S S -ist d in
a p ro p ie re . V ă u c id şi ap o i su n t re c o m p e n s a ţi p e n tru c ă au
p re în tâ m p in a t o te n ta tiv ă d e ev ad are. E cla r? A c u m ju d e c a ţi şi
sin g u ri d a c ă e s te p o s ib il să ev ada ţi.
D u p ă c â tev a z ile, S k o ro b o g a to v a d isp ă ru t la fel d e b ru sc
p e c â t a p ăru se. C u o zi în a in te d e p le c a re a lui, u n B lo c k fiih re r
n o u fu se se a lo c a t b lo c u lu i n o stru . N im e n i a ltu l d e c â t a m ic u l
„F ilfiz on u lu i” : „Iepurele A lb ”, u n S S -ist realm en te sadic, cu n o s­
c u t p e n tru b ru ta lită ţile d in d e c u rsu l ape lu rilo r. C â n d S k o ro ­
b o g a to v a a fla t c ă b lo c u l n o s tru fu se se d a t în g rija „ Iep u relu i
A lb ” , n e -a avertizat: „ Ţ in eţi-v ă bine! D e -a c u m n -o să m a i aveţi
tih n ă n ic i n o a p te a , n ic i ziua. E s te jig o d ia jig o d iilo r!” P o triv it
lu i S ko ro b o g ato v , „ Ie p u re le A lb ” - p e n u m e le său ad ev ărat,
Ş te fa n B a re tz k i - e ra u n g e rm a n d e o rig in e p o lo n e z ă , care
fu se se p e fro n tu l rus, u n d e s c ă p a se c a p rin u re c h ile a c u lu i să
n u fie u cis. E l n u -i c o n s id e ra fiin ţe o m e n e şti p e p o lo n e z i, cehi
şi iu g o s la v i - şi cu a tâ t m a i p u ţin p e ev rei - şi-i u ra în m o d
sp e c ia l p e so v ie tic i.
C h ia r în p rim a zi a d o m n ie i „Iep u relu i A lb ”, a m v ăzu t câtă
d re p ta te a v u se se S k o ro b o g ato v : s o sise ră z ile le c e le m a i neg re,
în a in te a „Iep u relu i A lb ” , fu se se ră m b ătu ţi d e in terp reţi şi o m o ­
râţi de in a n iţie , g e r şi b o li. A c u m în s ă , c o n d iţiile s-au în ră u tă ţit
enorm . „Iep u relu i A lb ” îi făcea re alm en te p lă ce re să ch in uiască,
să to rtu re z e şi s ă u c id ă . E l se c o m p o rta c a o b ru tă şi-i sile a şi
p e alţii să fa c ă la fel. în a in te d e s o sire a lui, în tre ap e lu ri e x ista
o a c a lm ie re la tiv ă , c â n d c o rp u rile e p u iz a te se p u te a u d e s tin d e
în tr-o o a re c a re m ă su ră ; d u p ă v e n ire a „Iep u relu i A lb ” , n e rv ii
n e era u p e rm a n e n t în c o rd a ţi, b ic iu iţi d e ţip e te le n e a ş te p ta te d e
p e co rid o r, d e trâ n titu l u ş ilo r şi tro p ă itu l cizm elor.
Exterminarea 59

C o n tin g e n tu l ru s se re d u c e a deja, şi n u m ă ru l c a m a ra z ilo r


n o ştri c a re z ă c e a u p e so l sau erau re z e m a ţi d e p e re ţi la ap e lu ri
ca n d id aţi sig u ri p e n tru crem ato riu - cre şte a ziln ic. în tre tim p,
o am en ii îş i g ă se a u d e lu cru , fiec are în fe lu l lui. U n ii stăteau
întinşi în tăcere, alţii vo rb eau la n esfârşit d espre ce le m a i d iverse
su b iecte. în ge n era l, îş i a m in te a u tre c u tu l şi ra re o ri v isa u la
viitor, d a r to ţi e rau to rtu ra ţi d e ac e la şi g ân d : ce se v a în tâ m p la
cu n o i? N u d o re a m să c re d e m re a lita te a o rib ilă . O a re m o a rte a
în ch in u ri e ra in e v itab ilă ? C am arazii n o ştri zăcea u p e p ric iu rile
de a lă tu ri - u n ii tă c â n d , a lţii d e lirâ n d - , ia r n o i n u -i p u te a m
a juta, b a n ic i m ă c a r n u n e p u te a m e x p rim a c o m p a siu n e a . N u
d o re a m să c re d e m în c o ş m a ru l ace la.
Souslov, priete nu l m e u d in p erio ad a petre cu tă în S talag 308,
îm p re u n ă cu care să p a se m tu n e lu l, îş i p ie rd e a a d e se a c u m p ă tu l
câ n d v o rb e a d e s p re so a rta n o a stră . E ra u n b ă rb a t v o in ic şi cio -
lănos, c a re d e o b ic e i a c ţio n a c u m p ă ta t şi fă ră g rab ă, to tu şi se
tra n s fo rm a în tim p u l c o n v e rs a ţiilo r n o a s tre . S itu a ţia în c a re
ne afla m îl sc o te a p u r şi sim p lu d in m in ţi.
- S u n te m n iş te p r o ş ti! P ro şti şi id io ţi! în ce n e -a u tra n sfo r­
m at? în an im a le ! B a n u , m a i ră u d e c â t a n im a le le . P e n tru ei u n
a n im a l - c h ia r şi c â in e le „ F ilfiz o n u lu i” - e s te m a i d e p re ţ d ecâ t
noi. S ko ro b o g ato v are dreptate: d e aici n u e x istă d ecâ t o sin g u ră
ie şire - c re m a to riu l.
- D a r n u p e n tru c ă a m fi to ţi p ro şti.
- P erfect, a c u m su n te m to ţi fo a rte d e şte p ţi, d a r c u m a m
fost în a in te ? Ia r a c u m a v e m p ră jitu ra în fa ţa n a su lu i, în s ă n u
p u te m m u ş c a d in ea! A şa -i?
- D e ş i n u -m i p la c e s-o re c u n o sc , a ş a este.
- C h ia r să n u existe nicio cale de ieşire? S ă fim sortiţi m orţii?
- S u n te m m ii...
60 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- C ă lă ii ă ş tia s-au g â n d it la to a te . C re z i cu ad e v ă ra t că
n -a v e m ha in e, p e n tru că su n t p re a p u ţin e p e n tru to ţi? N e d e z u ­
m a n iz e a z ă . N u n u m a i că n e iz o le a z ă d e a lte b lo c u ri, d a r c h ia r
şi d e a lte în c ă p e ri!
- A şa -i, le e fric ă d e no i!
- L a a p e lu l d e azi, u n in te rp re t a sp u s că M o sc o v a a fo st
c u c e rită d e n em ţi.
-C ân d ?
- A c u m c in c i zile...
- A sta -n s e a m n ă că M o sc o v a re z istă . I-o m in c iu n ă ! V or să
n e d e m o ra liz e z e c o m p le t. D e c â te ori n -a m a u z it „ M o sk v a
k a p u t” , d e şi d e fa p t v o rb eau d e s p re cu to tu l a lte c h e stii?
V an ia Z im in - u n flă c ă u d e v re o d o u ă z e c i d e ani, b lo n d ,
re z iste n t şi n e a s tâ m p ă ra t - a re v e n it d e la la trin ă, iz b in d uşa:
- T ic ă lo ş ii! Ia r p e sc u ie sc to tu l d in m a rm ite le cu m â n c a re !
- D u -te a tu n c i şi sp u n e -le că n u m a i c a n a liile o rd in a re p ro ­
c e d e a z ă aşa! s-a a u z it u n g la s d e p e u n p ric i.
- N u fac asta, a re p lic a t Z im in . O ric u m , n -a m d e lo c no ro c.
P â n -a c u m n -a m c ă p ă ta t n ic io d a tă c e re a le sau cam e.
- B in e în ţe le s, fiin d c ă ei p e s c u ie sc to tu l.
- N u -i n im ic , to t o să fie sfe c lă în ă u n tru . S u n t p ro ş ti şi
h a b a r n -a u c ă în c a m e e x istă m u lt c o le ste ro l, p e c â n d sfe c la
c o n ţin e v ita m in e ...
P escu itu l b u c ă ţilo r c o m e stib ile şi h ră n ito a re d in m a rm itele
c u m â n c a re e ra u n ritu a l z iln ic e x e c u ta t d e in te rp re ţi, c a re o
fă c e a u p e în d e le te , c h ia r în fa ţa d e ţin u ţilo r c ă ro ra le e ra d e s ti­
n a tă m â n c a re a . Ia r c io rb a n u se d is trib u ia în d o rm ito a re , p â n ă
n u se în c h e ia o p e ra ţiu n e a ac e e a ru şin o a să . T oţi se stră d u ia u să
ră m â n ă în în c ă p e rile lo r p e n tru a n u v e d e a a c ţiu n e a d e z g u s tă ­
to are . D o a r n e c e sită ţile d e n e s u p o rta t îi îm p in g e a u p e u n ii la
I xtcrminarea 61

Ini rină, în s ă s e d u c e a u şi se în to rc e a u în fu g ă, p e n tru a n u zări


m a rm itele d e sc h ise , c a re d eg ajau a ro m e c e n e lă sa u g u ra ap ă
•»i no c o n tra c ta u s to m a c u rile în c ra m p e şi sp asm e.
Z im in era p lin d e en erg ie şi en tu ziasm ; î n j u r a i lu i se strân ­
geau in d iv iz ii cei m a i o p tim iş ti d in d o rm ito r. O a m e n ii a ce ia
g ăsea u p u te re a d e a g lu m i şi d e a râd e, şi a s tfe l îş i rid ic a u
reciproc m o ralu l. îş i trec eau tim p u l lib e r cu con ve rsaţii şi am in -
liri, s tră d u in d u -s e d in ră sp u te ri să se d is tra g ă d e la g â n d u rile
mii nbre. Totuşi, su fle tu l rea l al d o rm ito ru lu i erau A lexand ro vici,
un p o v e s tito r in e p u iz a b il, şi a m ic u l lu i c e l m a i b u n , „C ea -
voilo” - poreclit aşa fiindcă folosea m ereu expresia „C eavoi-to?”8,
i and nu au zise ce se sp usese. P rin tre alţii se m ai n u m ă ra u K o lea
( Iovorov, m i se pa re d in B e la ras, şi V ik to r K uzneţov, d in R ostov.
( )a m e n ii se strâ n g e a u în ju r u l ac e stu i n u c le u , ca şi c u m a r fi
Iosl la u n fo c d e ta b ă ră p lă cu t.
L e g ă tu ra d in tre A le x a n d ro v ic i şi C e a v o ito e ra p u te rn ică;
nm bii p ro v e n e a u d in a c e e a şi zo n ă g eo g rafică, erau e d u c a ţi şi
căz useră p riz o n ieri de răz b o i în c o n d iţii sim ilare. în plu s, a m â n ­
doi av e a u s o ţii fru m o a s e şi fiic e d ră g u ţe , d a r în re s t e ra u
co m p le t d ife riţi. A le x a n d ro v ic i îş i p ie rd u s e am b ii p ă rin ţi în
c o p ilă rie , c ă lă to rise , v ă z u se şi tră is e m u lte . C e a v o ito fu se se
si n g ur la p ă rin ţi şi p â n ă re c e n t tră is e îm p re u n ă cu ac e ştia , fără
sii se fi a v e n tu ra t p re a d e p a rte d e o ra ş u l n a ta l. C itis e în s ă m u lt
ş i era m atur. C h ia r şi în situ a ţia n o a stră curen tă , îş i p ă s tra u m o ­
rul şi e ra u n g lu m e ţ în n ă sc u t. C u su fle tu l lu i m a re , se n s ib il şi
în ţe leg ăto r, e ra m e re u g a ta să-i a ju te p e c e ila lţi şi d e a c e e a se
b u c u ra d e r e s p e c tu l c a m a ra z ilo r. O a m e n ii n u n u m a i că-1
resp ec ta u, c i îl şi iu b e a u . E ra a p ro a p e im p o s ib il să nu-1 iu b e şti

K
,Ce-ai zis?” (n o ta ed. engleze).
62 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

p e n tru in im a lu i d esch isă, p e n tru c o m p a siu n e a şi c a p a c ita te a


d e a în ţe le g e c u m se s im ţe a u n c a m a ra d ; p rin tr-u n s in g u r
cu v ân t, e l îţi p u te a a tin g e se n tim e n te le c e le m a i p ro fu n d e .
C e a v o ito e ra în sta re să p ă tru n d ă în a d â n c u rile u n u i su fle t
e p u iz a t şi să re a d u c ă d e a c o lo cev a fo a rte p re ţio s: sp eran ţa . în
felu l acela, e l m e n ţin e a v ie în c re d e re a în v ic to ria fin ală a p atrie i
n o a stre , p e c a re o iu b e a c u p asiu n e.
C e a v o ito e ra în d ră g it şi p e n tru c â n te c e le sale. O dată,
A le x a n d ro v ic i d e c la ra se în g lu m ă c ă M a m a N a tu ră a v ea fii
le g itim i şi fii v itre g i. E a d ă ru ia c e lo r d in tâ i u n su fle t b u n şi o
în fă ţiş a re p lă c u tă , u re c h e m u z ic a lă şi v oce, ca şi m u lte alte
calităţi; p e d e a ltă parte , fiilo r v itreg i le d ă d e a o sin g u ră în su şire
şi n im ic m a i m u lt. C ea vo ito fu sese n o ro co s, d eo are ce n u n u m a i
c ă e ra u n fiu le g itim al M a m e i N a tu ră , ci şi u n fiu fav o rit.
Intr-adevăr, câ n ta rem arca b il d e b in e şi em o ţio n an t, m işc ân d u -ţi
n u d o a r a u z u l, ci şi in im a . C â n te c e le lu i a d u c e a u atât b u cu rie ,
cât şi triste ţe . A sc u ltă to rii râ d e a u şi p lâ n g e a u ; în a se m e n e a
m o m e n te , e l d irija sta re a s u fle te a s c ă a c e lo r d in ju r, a ş a c u m
face u n d irijo r cu o rch estra sa. îi p lă c e a în m o d sp ec ia l să cânte
Dacă iubitul îi va fi rănit, iubita-1 va răzbuna în luptă. C â n ta
în to td e a u n a în c e tiş o r şi m a jo rita te a b ă rb a ţilo r îl în g â n a u în
şo ap tă. C e a v o ito m a i av ea şi u n alt ta le n t d e o se b it. E ra u n a c to r
în n ă sc u t, c a re o fe re a n iş te p a n to m im e in c re d ib ile .
A le x a n d ro v ic i n u era m a i p u ţin re s p e c ta t d e c â t p rie te n u l
său, dar, p rin c o m p a ra ţie c u C eav o ito , e ra se rio s şi tă cu t. E l
p re fe ra să a s c u lte şi d o a r ra re o ri îş i sp u n e a o p in ia , d e c a re se
ţin e a se a m a d e fiec are dată, în s ă se s c h im b a ra d ic a l c â n d era
ru g a t să p o v e s te a sc ă o ri să ţin ă d isc u rsu ri. A tu n c i v o rb e a o re
în şir şi c e ila lţi a sc u lta u c u su fle tu l la g ură, u itâ n d d e toa te.
D e o s e b ire a d in tre p e rs o n a lită ţile lo r nu le a fe c ta d e lo c
p rie te n ia , c i p ă re a u re a lm e n te că se c o m p le te a z ă rec ip ro c. D in
I «terminarea 63

Im uci d e v e d e re fiz ic, A le x a n d ro v ie i e ra m a i zd ra v ă n , d a r


( Va voito îi fă ce a p e to ţi d in d o rm ito r să zâ m b e a sc ă atu n ci când
t a j’.aniza sp ecta co le îm p re u n ă cu V ask a „G o lo v o k ru t”9, p o rec lit
uşa p en tru a b ilita te a c u to tu l n e o b işn u ită d e a e fe c tu a d iv erse
m işc ări d in ca p în ritm c u m e lo d iile (în a u g u s t 1942, el av ea
sil ev ad e ze d e la B irk e n a u îm p re u n ă cu u n g ru p m ic ).
D u p ă ce a re fle c ta t o v re m e în tă ce re, C e a v o ito a an u n ţa t:
- îm i p a re ră u că n -a m av u t o e d u c a ţie m e d ic a lă .
T achinându-1, Z im in i-a c e ru t să rep ete, im itându-1:
- C e a v o i-to ?
- M -a i au zit, v e v e riţă sib erian ă.
- T u n ic i n u ştii c u m a ra tă o v e v e riţă sib eria n ă!
- B a c u m să n u , c a u n u rsu le ţ.
- T u e ş ti u n u rsu le ţ! A le x a n d ro v ie i, s p u n e -i c u m a rată
veveriţa sib e ria n ă , fiin d c ă n -a re h a b a r c a re -i d ife re n ţa d in tre
brad şi p in , ş i-n c e a rc ă să îm b ra c e m a n tia lu i Ju le s V em e.
- N u cu m v a Ju le s V em e n u şi-a p ă ră sit n ic io d a tă localitatea
natală, la fe l c a m in e ?
- E s te ad ev ă rat... d a r el a scris d e s p re to a tă lu m ea.
-V e v e r iţe le sib e rie n e su n t n iş te a n im a le m ic i şi iu ţi, s im i­
lare cu c e lela lte veveriţe. L e e ste în s ă fo a rte m a re fric ă de în ă l-
I im e. D a c ă v re u n a se g ă se şte în p e ric o l şi se su ie în tr-u n cop ac,
l u ge p e ra m u ri şi flu ie ră în tru n a p ătru n z ăto r.
- A i c i ai p e rfe c tă d re p ta te , V anka!
- A ş a d a r - d e ce re g re ţi că n u e ş ti m e d ic ?
- A c u m n -a ş fi zăc u t, ci m i-a ş fi sp o rit c u n o ştin ţe le . C âte
o caz ii e x istă a ic i p e n tru a stu d ia c o rp u l u m a n ! E s te u n m u z eu
d e a n a to m ie c u s p e c im e n e u n ic e. S ă-l p riv im d e e x e m p lu p e
ac e sta...

9
„C ap -răsu cit” (n ota ed. engleze).
64 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

C u o e x p re sie se rio a să p e ch ip , C e a v o ito s-a în to rs c ătre


A le x a n d ro viei.
- U n su b ie c t p o triv it p e n tru cerc etă ri, c a re p re z in tă u n
in teres in c o n te sta b il. îm p u n g â n d cu u n d eg et o so s p ie p tu l p rie ­
te n u lu i său, a con tinu at: A ici, în ac e astă cuşcă, în a p o ia grilaju lu i
p ro te c to r n a tu ra l a le căru i z ăb re le se n u m e sc , d a c ă n u m ă -n şel,
c o a s te , s u fe ră în c a p tiv ita te in im a u n u i c a m a ra d m in u n a t.
B a z â n d u -m ă p e c u n o ş tin ţe le m e le să ră c ă c io a se în d o m e n iu ,
p o t a firm a cu c o m p e te n ţă u n s in g u r lucru: s u b ie c tu l are o p ie le
d e stu l d e g ro a să şi, a ş a c u m v eţi p u te a c o n s ta ta c u o c h ii v o ştri,
u n a c o p e ră m â n t d e p ă r d e c u lo a re n e c la ră , în c iu d a d e sim ii
sale. N im ic s u rp rin z ă to r în a c e a s tă p riv in ţă . E s te u n se m n
esen ţial şi ca ra cte ristic de atav ism . O m u l se trag e d in m aim u ţă ,
d in a n im a l, a d ic ă d in vite . D e ac e ea, a c e a s tă v a rie ta te a d e s ­
c e n d e n tu lu i u n ei vite...
A le x a n d ro v ic i s -a rid ic a t în c e tiş o r în co ate, în c le ş tâ n d
p u m n ii, ia r C e a v o ito - o p rin d u -se în m ijlo c u l frazei - a b ă tu t
p ru d e n t în retra g ere:
- S cuze, lim b a m i-a lu a t-o în a in te a m in ţii!
A le x a n d ro v ic i i-a s c u tu ra t p u m n u l în faţă.
- Ia v e z i!
O c h ii lu i C eav o ito au u rm ă rit cu o e x p resie u im ită p u m n u l
p rie te n u lu i său:
- P riv iţi! P riv iţi! A re u n p u m n la fel d e zd rav ăn ca al „F ilfi­
z o n u lu i” , n u m a i c ă n u ştiu d e c e -i a tâ t d e n eg ru ...
- C in e p o a te s p u n e d e ce fe m e ile p lâ n g c â n d su n t feric ite ,
p lâ n g c â n d su n t su p ă ra te şi m a i p lâ n g şi c â n d s u n t în c iu d a te ?
a în tre b a t cineva.
Exterminarea 65

- N u p o t a ltfe l, frăţio are, a re p lic a t p ro m p t C eav o ito , au


nn o rga n b in e d e z v o lta t care p ro d u c e a p a p e n tru la c rim i în
c a n tită ţi n e lim ita te .
- E h , n u -i c h ia r aşa. E u a m c u n o s c u t p e u n a d in care nu
p u te ai sto a rc e n ic i m ă c a r o la crim ă !
- T oate p lâ n g . P o a te că n -o fac făţiş, d a r cu sig u ra n ţă p lâ n g
în ad â n c u l su fle tu lu i.
- Ş i u n d e se d u c la c rim ile p ro d u se d e o rg a n u l ă la cân d
ele nu p lâ n g ? a în tre b a t c in ev a cu şireten ie .
- U n d e ? H m m , u n d e... P ăi, o rg a n u l ă la are o stru c tu ră
foarte c o m p lic a tă şi d u c e la c rim ile p e lâ n g ă o ch i, c a să se v erse
în sto m ac.
T oţi a u iz b u c n it în râs, ia r ce l m a i p u te rn ic a h o h o tit crea -
lo ru l te o rie i o rg a n u lu i co m p lica t.
- C eav o ito , p o v e s te ş te -n e cev a m a i v esel.
- V r e ţ i s -a u z iţi p o v e ste a a m u z a n tă d e s p re n e v e ste a p rie ­
te n u lu i m e u ?
- S ig u r c ă da!
- A tu n c i, înc ep em : o p o v estire am u zan tă d eA le x a n d ro v ic i,
in titu la tă Judecaţi şi voi.
Şi, du p ă in tro d u ce rea lui C eavoito, A lex an d ro v ici a început:

P ă re re a m e a d e s p re n e v e ste s-a d e z v o lta t c a u r­


m a re a e x p e rie n ţe i şi o b s e rv a ţiilo r p e rs o n a le . A m
în c e rc a t să g ă se sc c o n firm ă ri în cărţi, d a r b ă n u ie sc
că în e le p ro b le m a a fo st în m o d in te n ţio n a t în c â lc ită .
P e m in e în s ă n u m ă pu teţi p ro s ti! Voi trag e în to td e a u n a
lin ie în tre a lb şi n e g r u ! E s te ru şin o s c ă n e v e s te le su n t
lă u d ate ca fiin d crea tu ri tandre! E s te ru şin o s şi ridicol!
C e -n s e a m n ă a sta - că şi n e v a stă -m e a e s te o c re a tu ră
66 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

ta n d ră ? H a-h a-h a! F o a rte am u z a n t! P o a te c ă e x istă


c in e v a c a re să a ib ă o n e v a stă ta n d ră , d a r în n ic iu n caz
eu sau vecinul m eu. V anka - pardon, Ivan Ivanovici - ,
v e c in u l m e u d e a p a rta m e n t, a sp u s o d a tă c ă a r fi m a i
c o re c t să-i s p u n e m u n e i p a n te re „ p isic u ţă ” , sau u n u i
uliu „porum biţă”, decât să n e n u m im nevestele „tandre” .
Ia r d acă el, V anka, a r av ea d re p tu l s-o facă, ar in terzic e
d in p rin c ip iu c ă rţile d e sp re n ev este . Ş i p e b u n ă d re p ­
ta te ! M u lte d in tre ele, v -o sp u n d e sc h is, n u m e rită
tim p u l şi e n e rg ia iro sită . S ig u r c ă da, p e v rem u ri, ţa rii
şi b o ie rii c o n d u c e a u to tu l, ia r n e v e ste le n u se b u cu rau
d e e g a lita te sa u d e lib e rtă ţi. D a c ă cin e v a sc ria cev a
d esp re ele, o făc ea de m ilă. Şi c u m stau lu cru rile acum ?
P ur şi sim plu, n-o m erită! P e cuvântul m eu, dac-o m erită!
E le a b u z e a z ă d e e g a lita te a a sta . B a c h ia r în c e a rc ă să
n i se su ie -n cap . Şi D o a m n e fe re ş te d a c ă iz b u te sc în
ce le d in u rm ă să n e -n c a le c e - m a i u ş o r i-a r fi u n u i
c a l să-şi a z v â rle d in şa c ă lă re ţu l d e c â t u n u i s o ţ s-o
a ru n c e p e n e v a sta lu i s u b ju g ăto are! Z â m b iţi? N u c re ­
d eţi? A ve ţi răb d are, c ă v a so si tim p u l câ n d o veţi d e s ­
c o p e ri p e p ro p ria v o a stră p ie le!
Ş i a c u m v ă v oi s u sţin e a firm a ţiile cu n iş te fa p te
c o n c re te . A m a v u t u n p rie te n , S aşa. P o a te c -a ţi a u z it
d e el - S a şa „ K u d ria v i” 10. M u lţi îl cu n o sc, e-u n tip
d e trea b ă, dar, la u n m o m e n t dat, l-a p u s d ra c u ’ să
se-n so are aşa... c o m p le t p e n e p u s ă m a să . A v e n it la
m in e, ca u n b ă rb a t ca re a r fi a v u t d eja ex p e rie n ţa v ie ţii
d e fa m ilie , m â n d ru n ev o ie m a re , şi a a n u n ţa t fălo s:

io „C reţu l” (n o ta ed. engleze).


Exterminarea 67

- A z i m ă -n so r!
N e v a s tă -m e a n u e ra aca să , a ş a c -a m ic n it sonor.
D e g e a b a a m în c e rc a t să-l c o n v in g să n -o facă:
- M a i g â n d e ş te - te , n u - ţi d is tr u g e tin e r e ţe a .
U ită -te şi tu - ceru -i în n o ra t şi o c io ară c ro n că n eşte -
a ste a n u -s se m n e bune!
E l în s ă a râ s şi m i-a răsp u n s:
- S u n t u n o m m o d e m , n u cre d în su p e rstiţii. Iar
u n p rie te n a d e v ă ra t n u m i-a r p u n e b e ţe -n ro ate . A r fi
m a i b in e să -m i d ai b in e c u v â n ta re a d e p rie ten .
I-a m sp u s d in to a tă in im a:
- N -a m o ic o a n ă cu care să te b in e c u v â n te z , d ar
a m u n sfeşnic - u n u l greu d e to t - cu care să te p o cn esc
p â n ă re v ii c u p ic io a re le p e p ăm ân t!
Ş i ş tiţi ce s-a -n tâ m p la t? S -a su p ărat! N ic i m ă c a r
n -a v ru t să -m i strâ n g ă m ân a! P ro sto v a n u l a p le c a t să
se-n so a re .
In tr-o sea ră, m -a m în tâ ln it p e stra d ă c u e l d in
în tâ m p la re - m e rg e a g ră b it şi p riv e a m e re u în u rm ă.
L -a m strig a t fo a rte p o litic o s:
- B u n ă sea ra, A le x a n d e r P e tr o v ic i!
- A h , tu eşti... salut!
A ră ta p a lid şi n e să n ă to s, c o s tu m u l îi e ra b o ţit,
p ă ru l ră v ă şit, o c h ii îi ard ea u şi m â in ile îi trem u rau .
- C e s-a-ntâm plat, S aşa? l-a m întrebat. P arc-ai fi
ie şit la furat!
- N -a i d e c â t s ă râ z i d a c ă v rei, m i-a ră s p u n s , în s ă
m ie -m i v in e să p lâ n g .
- D e fe ric ire ? l-a m în tre b a t cu d isp reţ.
68 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- A m fo st u n p ro s t c ă n u te -a m asc u lta t, m i-a


zis, fiin d c ă c io a ra a ia ş tia d e c e c ro n c ă n e a - e ra p ro ­
fe tică! M i-a m iro s it a n ii ce i m a i în flo rito ri ai v ie ţii.
Tu, p rie te n e , m ă p o ţi lo v i în m o a c a a s ta u râ tă şi p lin ă
d e u ră, fiin d c ă e u n -o m a i p o t p riv i.
- D a r ce s-a-n tâ m p la t? E a s-a d o v ed it a fi b ărb at?
- M a i ră u d e c â t atât! O f, m i-e şi ru ş in e să -ţi
p o v e ste sc ... S e p a re că n u ştiu să m ă sp ă l p e fa ţă şi că
a m în u re c h i je g d e a n u l tre c u t. N u -m i p e rie z d in ţii
c o re c t şi d e a c e e a g u ra -m i p u te c a o h a z n a - a şa că...
m a i în c e t cu s ă ru tă rile - , ia r p ic io a re le îm i m iro s a
tra n sp ira ţie . C â t d e sp re u n g h ii? E a s p u n e că p o ţi să
c re şti n a p i su b ele! E i b in e , aş fi fă c u t fa ţă la to a te
a ste a , d a c ă m i le -a r fi sp u s n u m a i aca să . în s ă a m ie ş it
să n e p lim b ă m la braţ, lin iş tiţi - a şa c re d e a m eu - şi
c u d e m n ita te . P e n e a şte p ta te , e a şi-a s m u ls b ra ţu l d in
al m eu.
„ E şti u n s o ţ sau u n g ă g ă u ţă ? ” a şu ie rat.
„U n s o ţ” , a m ră sp u n s s im ţin d c u m m ă în fio ra m
su b p riv ire a ei fero ce şi sfre d e lito a re .
„ D a c ă e şti u n soţ, n u te m a i h o lb a la p u şto a ic e .
S u n t n iş te stric a te şi ştiu d o a r c u m să-i a d e m e n e a sc ă
p e b ă rb a ţi d e la n e v e ste le lo r c u v iin c io a se . N u su n t
p ro a s tă - v ă d to tu l p re a b in e - şi n -o să-m i la s so ţu l
s -a p u c e p e că i g re ş ite !”
A m c o n tin u a t p lim b a re a , ia r eu a m sta t m a i m u lt
cu o c h ii în p ă m â n t, d e o a re c e îm i era te a m ă să p riv esc
în ju r. B ru sc, e a s-a o p rit şi s-a lu a t d in n o u d e m ine:
„N u m a i u m b la ca u rs u l la ia rm a ro c şi n u m ai
le g ă n a d in b ra ţe c a s o ld a ţii! Ţ in e c a p u l su s, fiin d c ă
Exterminarea 69

n u m erg i lâ n g ă oricin e, ci lâ ng ă nevastă-ta! F ii m ân d ru


şi fe ric it p e n tru asta. O să fac d in tine u n bărb at d ece n t!
H aid em - o să-ţi urm ăresc fiecare p as!”
A m fo s t a tâ t d e stâ n je n it, în c â t n ic i n u m a i ştiu
c u m a m a ju n s ac a să . Ia r aco lo a m c ă p ă ta t a ltă papa ră .
N u m a i ţin m in te c u m a m iz b u tit să evadez! A c u m o
să m ă re la x e z n iţe l...
P e s te o lu n ă , l-a m v ă z u t ia ră şi, d a r d in p ă c a te
n - a m p u tu t s ta d e v o rb ă . E r a m în tra m v a i, ia r e l
m e rg e a p e strad ă. A m v ru t să c o b o r d in m e rs, în s ă
n -a m fo s t lă sat.
- A l o , to v a ră ş u ’, to v a ră şu ’, a ic i n u e staţie!
A m a i tre c u t o v re m e şi l-a m în tâ ln it d in nou .
A ră ta m a i p ro a s p ă t şi m a i ferche ş. C u p ie p tu l b o m b a t
şi o e x p re s ie m a i v o io a să. P ro b a b il c ă e v ad a se ia ră şi
d in c o ş m a m l v ie ţii d e fa m ilie !
S ă rm a n u l d e el! C a şi m in e , se o b iş n u is e cu
n e v a s tă -sa ca fiin d u n ră u n e c e s a r d e c a re n u m a i p o ţi
s c ă p a . Z ă u a ş a , ju d e c a ţi şi v o i! C e d a c ă - m i p u t
p ic io a re le ? în u n e le c lo se te - sc u z a ţi e x p re s ia - p u te
m a i ră u şi n e o b iş n u im cu asta. S au să lu ă m , d e p ild ă,
d in ţii. S ă-i p e rie z î n fiec are zi? P ă i, d a c ă -n c e rc să-i
frec z iln ic c -o p e rie , p ro b a b il c-o să-i stric! Ş i fără
d in ţi ce -o să m ă fa c ? S u n t a fu ris ite n e v e s te le astea,
p re a afu risite ! N u m e rită c e rn e a la şi h â rtia c a re se
iro s e s c c u ele. S ă n u m ă m iş c d in lo c u l ăsta ! N u m e ­
rită! E le fac g lu m e p e se a m a n o a stră şi ăsta-i ad ev ăru l
g o l-g o lu ţ! A ş a c ă m a i c u râ n d i-a ţi p u te a s p u n e „ p o ­
ru m b iţă ” u n u i u liu ...
70 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

Im e d ia t ce A le x a n d ro v ie i şi-a te rm in a t p o ve stea, u n a s c u l­
tă to r a p re lu a t su b ie ctu l:
- E x is tă n e v e ste care su n t e x a c t aşa. P e cu v ân t! E u a m
c u n o s c u t u n a în S a m a rin a B alk a, d in M a riu p o l. E ra m a i re a ca
o tig ro aică . S o ţu l v en ea ac asă u ş o r ch e rc h e lit şi ea îl lu a im e d ia t
la tre i p ă z e şte : „ U n d e -a i fo st? C u c in e te -a i în h ă ita t ca să
te -m b e ţi în h a lu -ă sta ? ” Şi to t aşa. S e lu a d e b ie tu l om , îl lo v e a
şi z b ie ra la e l d in to ţi ră ru n c h ii...
B ru sc, c in ev a a in te rv en it:
- B ă ie ţi, m o a re stu d en tu l!
T oţi a m s ă rit d e p e p ric iu ri.
„ S tu d e n tu l” , a ş a c u m î l p o re c lis e ră m , fă c e a p a rte d in
g ru p u l o p tim iştilo r. M a i d e v re m e în c u rs u l zile i, d u p ă a p e lu l
d e d im in e a ţă , fu se se b ă tu t d e u n S S -ist, fiin d c ă se u ita s e u râ t
la el în v re m e ce b ru ta ale rg a u n o lo g cu b a sto n u l. î l b ă tu se
p â n ă îş i p ie rd u s e c u n o ş tin ţa şi d e a tu n c i z ă c u se ca u n le ş, cu
m e m b re le z v â c n in d u -i la ră stim p u ri în sp asm e. T otuşi, c reieru l
c o n tin u a să-i fu n c ţio n e z e , a n g a ja t în tr-o lu p tă in te rio a ră , aşa
c u m o tră d a u m iş c ă rile sla b e a le g u rii în tre d e s c h is e . A c u m
în s ă , b u z e le îi e ra u v in e te şi, p ric e p â n d c ă s tră d a n iile îi erau
inu tile , b ă ia tu l p riv ea la cei strân şi în j u r a i său. O ch ii lu i lim p ezi
ş i la r g d e s c h i ş i e x p r im a u d u r e r e , a n g o a s ă , s u p lic iu ş i
în ţe le g e re a că a c e la e ra sfâ rşitu l.
E ra g re u d e în d u r a t u n a s e m e n e a calv ar. T o ţi tă c e a m ,
a sc u n z â n d u -n e g â n d u rile şi em o ţiile . M ila , sim p a tia , c o m p ă ti­
m ire a erau in u tile . C o rp u l i s-a z b ă tu t d in n o u în co n v u lsii.
In te lig e n ţa d in o ch i a p ă lit şi p le o a p e le i s-au a p ro p ia t m u lt.
C in e v a a în c e rc a t să i le în c h id ă , d a r e le s-a u d e s c h is în c ă o
d ată, în tr-u n a c t fin a l d e sfid are. A u rm a t d u p ă ac e e a u ltim u l
h o rc ă it în c ă u ta re a a e ru lu i. în c ă o c lip ă şi o c h ii i s-a u stin s...
Exterminarea 71

- A d i o , p rie te n e ! C u p u ţin tim p în u rm ă , a z i-d im in e a ţă ,


îţi a m in te a i d e p r ie te n ii d e la u n iv e r s ita te , g lu m e a i ş i-i
în veseleai p e c e ila lţi. O m â n ă tic ă lo a să ţi-a re te z a t v ia ţa tân ără.
Noi v o m ţin e m in te to a te astea şi n u te v o m uita. A d io , prietene!
- Şi n im e n i n u va şti u n d e-ţi es te m o rm ân tu l... S o uslo v sări
în p ic io are: Ş i c e v o m face, v o m scân ci în c o n tin u a re ? S au
p o ate c -a r tre b u i să n e d ă m cu c a p e te le d e p e re ţi? E x a c t a s ta
vor n e m e rn ic ii ăştia. T reb u ie să n e a g ă ţă m d e v ia ţă cu g h e a re le
şi cu d in ţii şi să-i sc u ip ăm !
- Ş şşt! L in iş te , v in e „ F ilfiz o n u l” ...

* * *

O d a tă , în c u rs u l a p e lu lu i d e se a ră , a m d e s c o p e rit că
„ F ilfiz o n u l” u rm a să -şi an iv e rse z e z iu a d e n a şte re . A sta n e -a
sp us-o u n d e ţin u t d in a lt d o rm ito r, c a re fu se se c ă u ta t d e u n
in te rpret, d e o a re c e fu se se m ăc elar.
- A i o m o râ t v re o d a tă u n ta u r? l-a în tre b a t in te rp re tu l în
d o rm ito ru l „ F ilfiz o n u lu i” .
- D a, a ră sp u n s fo s tu l m ă cela r, n u -i n ic io g re u ta te .
- D a r b e rb e c i?
- B in e în ţe le s! E s te lu c ru l c e l m a i u ş o r d in lu m e! S u n t
n işte a n im a le p ro aste ...
- D a r u n câ in e ?
B ă rb a tu l a fo st lu a t p rin su rp rin d ere.
- D e ce să o m o a re u n m ă c e la r u n c â in e ? D a c ă -i b ă trâ n , va
m u ri d e la sin e . D a c ă -i tâ n ăr, în s ă s c h ilo d , c e l m a i b in e a r fi
să i se c u rm e c h in u rile c u u n g lo n ţ...
B ru sc, p riv ire a i-a c ă z u t a su p ra u n u i c ă ţe lu ş c o c o ţa t p e u n
sca un , c a re -i p riv e a c a lm , cu o c h i in te lig e n ţi.
- N o i o să m e rg e m a c u m la ap el, a sp u s in te rp re tu l, ia r tu
72 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

vei ră m â n e a ic i. S ă n u te a p ro p ii d e fe re a stră . S ă p u i p ie le a ,
c a p u l şi la b e le în g ă le a ta a ia şi s -o a c o p e r i c u h â r ti a a s ta .
î l ju p o i şi-l p o rţio n e z i în latrină. S p ală sân g ele, ca să n u răm â n ă
n ic io urm ă.
A d o u a zi, u n g la s s o n o r n e -a fă c u t să c iu lim u re c h ile .
D o rm ito ru l n o s tru era vizav i d e d o rm ito ru l o c u p a t d e in te rp re t
şi B lo c k ăltester, a ş a că a u z e a m d e fie c a re d a tă c â n d îi v iz ita
cineva şi în c e rc a m să prev ed em cu rsul ev en im en te lo r d u p ă tonu­
rile v o cilo r lor. A cu m , a u ze am m u lte râsete, ce e a ce n u era u n
sem n bu n, m a i ale s fiin d c ă B lo c k fu h re ru l B a re tz k i - „ Ie p u ­
re le A lb ” - h o h o te a c e l m a i ta re d in tre to ţi. U ş a d o rm ito ru lu i
n o stru a fo s t trâ n tită d e p e re te - p la n to n u l a b ia a a v u t tim p să
se ferea scă - şi „Iep u rele A lb ” a n ă v ă lit în ă u n tru , în s o ţit d e „F il­
fiz o n ” şi d e în c ă u n b ărb at. în d ă ră tu l lor, u n g ru p d e in te rp re ţi
se strâ n se se p e corido r.
„ Ie p u re le A lb ” râ n je a d in a p o ia b u z e lo r su b ţiri, în c le şta te .
O c h ii re c i p riv ea u în g o l şi ave a u re c h ile ro ş ii - p le o a p e le îi
erau în c ă şi m a i ro şii. M iro su l d e a lc o o l ta re a u m p lu t d o rm ito ­
ru l. P la n to n u l a z b ierat „A ch tu n g !” şi to ţi a m în c re m en it. O ch ii
stic lo şi a i „ Ie p u re lu i A lb ” a u în c e p u t să lu n e c e p e s te fe ţe şi
tru p u ri. E u m ă a fla m p e n iv e lu l a l tre ile a d e p ric iu ri, lâ n g ă
S o u slo v şi, câ n d p riv ire a m o n s tru lu i s-a fix a t a s u p ra n o a stră ,
p a rc ă m i s-a o p rit in im a . M -a m s im ţit a m e ţit şi c u p rin s d e u n
v al d e c ăld u ră. S â n g e le îm i b u b u ia în tâ m p le . P rin m in te m i-a
fu lg e ra t u n g â n d : „ G a ta ? Ă s ta să fie c u -a d e v ă ra t s fâ rş itu l? ”
O s lă b ic iu n e c iu d a tă m i-a c u p rin s to t tru p u l...
- R a u s ! R a u s !11

u ,A fară! A fară!” (nota ed. engleze).


Exterminarea 73

M i-a m re v e n it c u u n fior. „ Ie p u re le A lb ” n u m a i e ra lâ n g ă
m ine, ci se c lă tin a în c e t p e c u lo a ru l d in tre p ric iu ri, în d re p tâ n d
d e g e tu l sp re c in e v a şi şu ierân d :
- R a u s!
A tin g â n d u -m ă u ş o r p e b raţ, S o u slo v m i-a şo p tit:
- M a i b in e să m e rg e m ...
N u -m i a m in te s c c u m a m c o b o râ t d e p e p ric i sau c u m am
m ers p e co rid o r, d a r S o u slo v e ra în a p o ia m ea. N e -a u u rm a t şi
alţii, c â te u n u l p e rân d . U n in te rp re t n e -a a lin ia t lâ n g ă p erete,
în o rd in e a în ă lţim ii. S o u slo v era p rim u l d in şir, e u a l d o ilea.
„ Iep u rele A lb ” şi a m ic ii lu i a u ie ş it d in d o rm ito r, ia r u ş a s-a
în c h is, re te z â n d u ltim a le g ă tu ră v iz u a lă c u c a m a ra z ii n o ştri
care ră m ă se se ră în ă u n tru . N -a m a u z it ce v o rb e a u b ru te le d in
l'aţa n o a s tr ă ... d e fap t, n ic i n u ştiu d a c ă au v o rb it ceva. P riv e a m
ca în tra n s ă m â in ile „ F ilfiz o n u lu i” : în c e t, fo arte , fo a rte în c e t,
îşi trăg e a m ă n u şile . U n g ân d m i-a sfred elit co n ştiin ţa : „Ă sta-i...
ăsta-i sfâ rşitu l.” P ic io a re le îm i erau a tâ t d e slă b ite , în c â t ab ia
m ă m a i su sţin ea u .
R â n jin d s lu g a rn ic - şi cu o flu tu ra re te a tr a lă a m â in ii
d rep te - , „Iep u rele A lb ” s-a în c lin a t sp re co leg u l lui, p a rc ă spu-
n ând u-i: „ în c e p e , te ro g .” în c lip a ace ea , l-a m re c u n o s c u t p e
g ra d a tu l c a re n e a ş te p ta s e în p rim a zi, c e l c a re n e o m o râ se
c a m a ra d u l. S e n u m e a H a n s S ta rk , e ra g e sta p o v is t şi p re z e n ţa
lui era m o tiv u l p e n tru c a re B a re tz k i m a n ife s ta a tâ ta p o lite ţe .
S ta rk s-a a p ro p ia t d e S ou slov, ţin â n d m â in ile la s p a te şi
le g ă n â n d u -se d e p e c ă lc â ie p e v â rfu ri. B ru sc, S o u s lo v a ic n it
şi a c ă z u t în d o it d in m ijlo c , z v â rc o lin d u -se d e d urere: S ta rk îl
lo v ise în tre p ic io a re cu v ârfu l o ţe lit a l cizm ei. U n p as la d reap ta
şi S ta rk se le g ă n a în fa ţa m ea. E ra p rim a d a tă că-1 v e d e a m de
a p r o a p e . A v e a b u z e le s tr â n s lip ite , ia r m u ş c h ii d in o b r a ji
74 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

îi z v â c n e a u con vu lsiv. O u ră să lb a tic ă m o c n e a în o c h ii m ijiţi,


îm i v e n e a să-l s c u ip în faţă, ia r im p u ls u l a c e la s-a tra n s fo rm a t
a p ro a p e im e d ia t în d o rin ţa c o p le şito a re d e a-1 lo v i, d e a face
b ru ta să su fere m ă c a r u n d ra m d in d u re re a p e c a re o în d u ra u
v ic tim e le lui. In im a îm i b u b u ia şi d e m n ita te a m e a u m ilită urla:
„Loveşte-1! Fă-1 s ă -n ţe le a g ă c ă are d e -a face cu o fiin ţă o m e ­
n e a s c ă !.” în s ă m in te a m i se îm p o triv e a : lo v itu ra m e a n u şi-a r
fi a tin s ţin ta , e l s-a r fi fe rit şi a s ta a r fi în s e m n a t m o a rte a certă,
p lu s e x e c u ta re a c a m a ra z ilo r m e i. P re ţu l a r fi fo s t p re a m are .
D a r o a re g â n d u rile a c e le a erau d e te rm in a te d e lo g ic ă sau d e
la şita te ? N u , n u d e la şita te ... d o a r n u p lâ n g d e fric ă , n u -i aşa?
N u im p lo r m ila , d e şi m o a rte a m ă p riv e şte p rin o c h ii m ijiţi d e
b e s tie ai lu i S ta rk . P e n e a ş te p ta te , ce v a m i-a fu lg e ra t în faţă,
a u rm a t o je rb ă d e scân te i, apo i ce rcu ri ro z şi ro şii, ap o i beznă...
P u m n u l lu i S ta rk m ă iz b is e în tre ochi, în ră d ă c in a n as u lu i,
îm i p ie rd u s e m a p ro a p e in s ta n ta n e u c u n o ştin ţa , d e o a re c e fo rţa
lo v iturii m ă iz b ise cu c ap u l d e p eretele d in spate. M i-a m rev enit
d u p ă câtev a se cu n d e. A b ia iz b u tin d să în tre d e sc h id o ch ii - lipi-
c io şi d e sâ n g e le c a re se în c h e g a - , l-a m v ă z u t p e S o u slo v zb ă-
tâ n d u -se p e p o d e a în aprop ie re şi m i-a m re a m in tit im e d ia t totul.
U n g â n d m -a sfred elit: „N u te c lin ti, n u tră d a n ic iu n s e m n de
viaţă. N u m a i ră b d a re a te p o a te salva.” D in fe ric ire p en tru m in e,
câ n d m i-a m re c ă p ă ta t c u n o ştin ţa , p e d e p s e le se te rm in a se ră .
R ăm ân ân d cu faţa în jo s şi p riv in d p rin o ch iu l d rep t în tred esch is
l-a m v ă z u t p e „ Ie p u re le A lb ” a p ro p iin d u -se d e S o u slo v şi ap ă-
sându-1 c u o c iz m ă p e gât. S o u slo v a g ă sit p u te re a d e a-şi rid ic a
m â in ile , d e a p rin d e c iz m a şi d e a o în d e p ă rta d e p e gât. „F ilfi­
z o n u l” l-a lo v it în tre p ic io are, ap o i altc in e v a i-a tras u n ş u t în
cap. F lo h o tin d c a n iş te d e m e n ţi, c ă lă ii s-au în to rs în cam e ra
„F ilfizon u lu i” . U n u l din tre in te rp reţi a d esch is u ş a d o rm ito ru lu i
şi a ră c n it p la n to n u lu i:
Exterminarea 75

- D u -i p e to ţi la m org ă! R ep ed e!
N u ştiu ce le -a u fă c u t ce lo rla lţi, în s ă n u m a i tre i d in tre n o i
au ră m a s în v ia ţă.
O dată, d u p ă o n o a p te n e d o rm ită d e c o şm a ru ri, a ţip is e m
pe u n u l d in tre p ric iu rile d e jo s în to iu l zilei. D o rm e a m a tâ t de
p rofun d, în c â t n -a m a u z it c â n d p la n to n u l a ră c n it „ A c h tu n g !”
şi n ic i c â n d „ F ilfiz o n u l” a in tra t în d o rm ito r. U n c a m a ra d a
rid ic at b ra ţu l ca să m ă în g h io n te a sc ă . P re a tâ rz iu - „Filfizonul”
l-a o b serv at, l-a a m e n in ţa t cu p u m n u l, ap o i s-a a p ro p ia t d e
p ric iu l m e u . N ic i c h ia r tă c e re a b ru s c ă c e s-a lă sa t în d o rm ito r
n-a iz b u tit să m ă tre z e a s c ă şi a m c o n tin u a t să d o rm p e o p arte ,
cu g u ra d esc h isă , sp re c u lo a ru l u n d e „ F ilfiz o n u l” s tă te a cu o
ţig ară şi b ric h e ta în m â in i. M -a p riv it în tă cere, d u p ă care,
rânjind, a d e m o n ta t b ric h e ta şi a sco s u n şo m o io g d e v ată îm b i­
bat în b e n z in ă . E ra g a ta să mi-1 v â re în g u ră, cân d , în ac e eaşi
clip ă, a m m o rm ă it, m i-a m u m e z it b u z e le c u lim b a , a m în c h is
g u ra şi m i-a m v ă z u t d e so m n . G riju liu , „ F ilfiz o n u l” a p u s v ata
lângă o b ra z u l m e u şi i-a d a t foc. D e d u re re şi d e sp aim ă, am
sărit în su s a tâ t d e v io le n t, în c â t a m lo v it cu c a p u l sc â n d u rile
p a tu lu i d e d easu p ra, rid ic â n d u -le , şi a p ro a p e că a m străp u n s
sa lteau a d in ce lu lo z ă . D u p ă sp u se le c a m a ra z ilo r m e i, „F ilfiz o ­
n u l” s-a p ră p ă d it d e râs câ n d m i-a v ă z u t e x p re s ia d e p e ch ip .
în c â n ta t d e fa rsa lu i, a p le cat.
C u a ltă oc az ie , e ra m p la n to n u l d o rm ito ru lu i. P la n to n u l
av ea d a to ria d e a strig a „ A c h tu n g !” , câ n d u n B lo c k ă lte s te r sau
B lo c k f u h re r in t r a p e n tr u a in s p e c ta o d a ia s a u c u r ă ţe n ia
ferestrelo r. E ra în ju r u l o re i 11. D e ceva tim p , e ra m d is p e ra t să
m erg la la trin ă , d a r m ă a b ţin e a m d e o a re c e flu ie ră tu rile „ F ilfi­
zo n u lu i” m ă ave rtizau c ă p atru la p e coridor. C âte u n „g ea m g iu ”
s tă te a la fie c a re fe re a stră , ş te rg â n d în tr u n a g e a m u rile d e ja
76 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

p erfect curate. în c iu d a vâ n tu lu i tăios, ar fi treb u it să ţin e m feres­


tre le p e rm a n e n t d esc h ise , p e n tru a in tra a e r cu rat. „ G e a m g iii”
ră sp u n d e a u d e şte rg e re a g eam u rilo r, în s ă şi d e în c h id e re a lo r
câ n d n u n e v e d e a n im e n i. E u stă te a m lâ n g ă u şă, cu u re c h ile
c iu lite la flu ie ră tu rile şi p a şii „ F ilfiz o n u lu i” , şi le se m n a la m
„ g e a m g iilo r” să în c h id ă fe re stre le câ n d p a ş ii lu i se în d e p ă rta u
şi să le d e s c h id ă c â n d se a p ro p ia u .
F lu ie ră tu rile se a p ro p ia u to t m a i m u lt. F e re s tre le erau
d e s c h is e şi „ g e a m g iii” u m e z e a u s tic la c u sa liv ă şi o frecau cu
h ârtie. C a în to td e a u n a , „ F ilfiz o n u l” a d e sc h is u ş a p rin tr-o lo v i­
tu ră d e picio r. Im e d ia t, a m răc nit:
- A c h tu n g !
„ F ilfiz o n u l” a p riv it în tă c e re p rin d o rm ito r fă ră să in tre şi
a p le c a t, flu ierân d . A m în c h is u ş a şi flu ie ra tu l n u s-a m ai au zit.
F e -a m fă c u t se m n „ g e a m g iilo r” şi fe re stre le au fo st în c h is e
im e d ia t în fa ţa v â n tu lu i rece. M ă p re g ă te a m s-o ia u la fu g ă
sp re la trin ă, câ n d u ş a s-a d e sc h is b ru s c şi în p ra g a ap ăru t...
„ F ilfiz o n u l” .
- A h -h a! a e x c la m a t e l triu m făto r. Ş tia m eu!
D u p ă ace ea , s-a în to rs c ă tre m in e:
- T u eşti p la n to n u l? Ia -n tin d e -te -a c o lo !
T otul se în tâ m p la s e atât d e ra p id , în c â t n u a v u se se m tim p
să s tr ig ,A c h tu n g ! ” . „G e a m g iii” s-au re p e z it la ferestre şi le -a u
d e sc h is, d a r e ra d e ja p re a tâ rz iu . P ro b a b il că „ F ilfiz o n u l” n e
g h ic is e te rtip u l şi se fu rişa se fă ră să flu iere, lu â n d u -n e p rin
su rp rin d ere. A c u m e u s tă te a m tă c u t şi c lo c o tin d în sin e a m ea,
fără să-m i p o t lu a o c h ii d e la m ă n u şile cu u n d e g e t a le B lo c k ăl-
te ste ru lu i...
Z ă c e a m în tin s p e burtă, p e m a să. „ F ilfiz o n u l” a lu a t o b a ră
d e d o i m e tri - fo lo s ită la tra n s p o rtu l m a rm ite lo r cu c io rb ă - şi
Exterminarea 77

a ales u n p u n c t c o n v e n a b il p e n tru o lo v itu ră. C u o b a ră ca


ac e ea p u te a i să u c iz i şi u n taur, d a c ă ai fi av u t lo c d e stu l s-o
rid ic i d e a s u p ra ca p u lu i, în să , d in feric ire, ta v a n u l sc u n d în g re ­
un a m işc a re a re sp e c tiv ă ; ţin â n d to tu şi se a m a d e sta re a m e a d e
slă b ic iu n e , o a s tfe l d e b ă ta ie se p u te a d o v e d i fata lă . M in te a
m i-a g o n it în frig u ra tă , c ă u tâ n d o c a le d e ie şire . C e să fac, ce
să -n cerc? In im a m i s-a strân s d u p ă p rim a lo v itu ră p e fese. C o r­
p u l m i-a a m o rţit, g e n u n c h ii m i s-au în m u ia t şi re s p ira ţia m i
s-a în g re u n a t. S tâ n d c u c a p u l p e b ra ţe le în d o ite , a m v ă z u t c h i­
p u l tra n d a firiu a l „ F ilfiz o n u lu i” : o c h ii a lb a ştri îi sc â n te ia u d e
plăcere, ia r b u ze le su b ţiri i se în tre d e sc h ise se ră în tr-u n rânjet.
E ra in u til să a ş te p t m ilă d in p a rte a s a d ic u lu i a c e sta cu te n de
fetiţă. In im a îm i bă tea p u te rn ic , trim iţâ n d u -m i sân g ele b u bu in d
în tâ m p le şi a c o p e rin d u -m ă cu o su d o are rece. L -a m v ăz u t p e
„F ilfiz o n ” rid ic â n d b a ra p e n tru a d o u a lo v itu ră . D a c ă m ă va
izbi p este şira spinării? V ăzu sem oam en i ch in u in du -se şi m u rin d
d up ă o asem en ea lovitură. Şi el ştia asta. P o ate că avea s-o în cerce
c h ia r aici? M ă gâ n d ea m : „C e să fac... ce să fac?” D u re re a a c u tă
d in ve zica u rin ară p lin ă ochi, co m p rim a tă d e g reu ta te a co rp u lu i
in e rt, m i-a d a t o id e e c a re m i-a sa lv a t viaţa: tre b u ia im e d ia t să
s im u le z p ie rd e re a c u n o ştin ţe i. A şa că a m g e m u t, a m în c h is
o ch ii şi, d u p ă u n e fo rt m in or, a m sim ţit lic h id ca ld su b m in e.
P e ste în c ă o clip ă, u rin a a în c e p u t să p ic u re d e p e m a să. O b se r­
v ân d -o , „ F ilfiz o n u l” a c o b o râ t b a ra şi, strâ m b â n d u -se d e z g u s ­
tat, m -a îm p in s d e p e m a să cu p ic io ru l drep t:
- P o rc r u s !
D u p ă ace ea, a sc u ip a t, şi-a sco s m ă n u ş ile şi a p le cat.
A m u z a m e n te le a c e ste a a le sa d ic ilo r n u rep re z e n ta u n im ic,
p sih o lo g ic v orbind , p rin c o m p a ra ţie cu to rtu ra lo r fav orită, care
d e o b ic e i îi im p lic a p e to ţi d in d o rm ito r. în v re m e ce p e d e p se le
78 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

p re c u m cea p o v e stită d u ce au în m a jo rita te a c a z u rilo r la d ece su l


c e lo r c ăro ra le erau ap lica te , c e lela lte d u cea u ra re o ri la fatalităţi
im e d ia te . T o rtu ra re s p e c tiv ă în c e p e a c u o rd in u l u n u i in terp ret:
- T ot d o rm ito ru l - a lin ie re a , afară!
N ic iu n m o m e n t d e resp iro , n ic io p o s ib ilita te d e am ân are;
în câteva m in u te , to ţi - in c lu siv b o ln av ii - e ra m în şira ţi în lu n ­
g u l p e re te lu i c o rid o ru lu i, cu o c h ii a ţin tiţi a su p ra u ş ii „F ilfiz o ­
n u lu i” , c u n e rv ii în tin ş i la m a x im u m ...
A ve a c u a d e v ă ra t să se în tâ m p le d in n o u ? T oţi în c e rc a u să
g h ic e a sc ă ră s p u n s u l, dar, to t a ş a c u m u n o m a fla t p e p u n c tu l
d e a se în e c a se a g a ţă şi de u n p ai, n o i n e a g ă ţa m d e gâ n d u l:
„ P o ate c ă n e -a u a lin ia t c a să n e a n u n ţe ceva.” T o rţio n arii ştia u
c ă tim p u l c o n s titu ie d e a se m e n e a o to rtu ră . N e ţin e a u în a ş te p ­
tare. T ăc ere. T ă c erea d o m n e a n u n u m a i p e coridor, ci şi în to a te
d o r m ito a r e le a d ia c e n te , în c a r e d e ţ in u ţi i în c r e m e n is e r ă ,
s tră d u in d u -s e să a u d ă c e l m a i m ic z g o m o t: p o a te că ei v o r fi
n o ro c o ş i azi...?
U şa se iz b e şte d e perete . P re m o n iţia s-a d o v ed it adevărată:
„ Ie p u re le A lb ” şi „ F ilfiz o n u l” sta u în fa ţa n o a stră , în a rm a ţi cu
b ic e lu n g i. U n s p a s m re c e îm i fu rn ic ă sp in area . U n g e a m ă t d e
a g o n ie d e s tra m ă tă cerea, u rm a t d e u n p lâ n se t is te ric - n e rv ii
u n u i d e ţin u t a u ced at. C ă lă ii n u s u n t m işc a ţi. E i îş i p o c n e sc
b ic e le în aer, s c o ţâ n d su n e te c a d e îm p u şc ă tu ri. In te rp re ţii se
grăb esc să n e a lin ie z e p e toţi, lip iţi cu sp ate le d e p erete - palm e,
pu m ni, în ju ră tu ri răcn ite. în cele d in urm ă, to ţi su n te m pregătiţi.
R ân jin d, „Filfizonul” Se retra g e în tr-o parte, lăsându-1 p e „Iep u ­
re le A lb ” . T o rtu ra va în c e p e . Ş iru l d e co rp u ri c e n u şiu -m u rd a re
a în c r e m e n it cu b ra ţe le în tin s e în jo s şi p a lm e le lip ite d e p erete
- a ş a a fo s t o rd in u l. C a p e te le n e s u n t lă sa te p e sp a te şi o c h ii
în c h işi: a şa -i m a i uşo r. A ş te p ta re a lo v itu rii e s te a sp e c tu l ce l
Exterminarea 79

inai te rib il, cel m a i c h in u ito r a l p e d e p se i c o rp o rale. A şte p ta re a


lov iturii e ste u n te st a l v o in ţei, o în c e rc a re a n erv ilo r. O ric e
eşe c d in p a rte a n o a s tră în s e a m n ă m o a rtea.
D e ţin u ţii sta u în tă cere. P riv ire a „ Ie p u re lu i A lb ” c o b o a ră
d e d e s u b tu l c o a s te lo r b o m b a te şi al p â n te c e lo r a fu n d a te , p â n ă
la o rg a n e le n o a s tre g e n ita le . A z i, e le s u n t în c e n tru l aten ţie i
s a d ic ilo r - ţin ta p e c a re b e s tiile a c e s te a se v o r stră d u i s-o
lovească. P e n tru a o n im e ri cu b ic iu l lu n g e ste n e c e sa ră m u ltă
d e x te rita te . P â n ă şi sa d ic ii c u e x p e rie n ţă a tin g rareo ri ţin ta .
M ajo rita te a te n ta tiv e lo r se sfârşesc p rin tr-u n p o c n e t sonor, U ră
să a tin g ă n im ic . C â te v a n im e re sc p â n te c e le sau p e lv is u l. în s ă
u n a sau d o u ă lo v e sc ţin ta , e n tu z ia sm â n d u -i s ă lb a tic p e to rţio ­
nari. O ric e şfic h iu itu ră d e b ic i ta ie ca rne a. A c e le a c a re a tin g
sc ro tu l s u n t c e le m a i d u re ro a se . Ş i to ţi cei d in lin ie se aşte a p tă
la o a se m e n e a lo v itu ră , sp e râ n d în a c e la şi tim p la o ra ta re. D in
fericire p e n tru to rtu raţi, sadicii re sp e c tă o regulă: câ te o lo v itu ră
p e n tru u n d e ţin u t. M u lţi sc a p ă în fe lu l a ce sta, d a r b ic iu ire a
e ste cru d ă. E u s u n t a l şa p te sp re z e c e le a . M ă în f io r la fiecare
tro s n e t d e b ic i, n u m ă râ n d u -le : u n u , d o i, tre i, p a tru , c in c i...
O ra fa lă d e râ s e te şi b o lb o ro s e li n e in te lig ib ile . D e s c h id o ch ii
şi, m işc â n d u -i fără să în to rc cap u l, îl v ă d p e „ Ie p u re le A lb ”
lă sâ n d u -i lo c u l „ F ilfiz o n u lu i” . A s ta în s e a m n ă c ă a u c ă z u t d e
a c o rd la c â te c in c i în c e rc ă ri d e fiecare. E u voi fi b ic iu it de
„ F ilfiz o n ” . U n g e a m ă t a s c u ţit p rin tre d in ţii în c le ş ta ţi în ă b u şă
e x c la m a ţia triu m fă to a re a „ F ilfiz o n u lu i” :
- S e h r gut!
A c u m el strigă :
-D re i!
U n tro sn et.
- V ier!
80 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

U n tro sn et.
- F iin f !
-A h !
Ş i a lt g e a m ă t în ă b u şit...
C o rid o ru l s-a u m p lu t d e g e m e te , ic n e te şi p lâ n se te is te ­
ric e, c a re n -a u c o n te n it în c iu d a strig ă te lo r că lă ilo r. E u a m
av u t n o ro c - b ic iu l a p o c n it fă ră să m ă atin g ă . C â n d sa d ic ii
trec m a i departe, tre b u ie să stai n em işcat. P rim a d a tă cân d n e-au
su p u s la to rtu ra a ce asta , u n u l d in tre c a m a ra z ii m e i şi-a p ie rd u t
cu n oştinţa şi s-a prăb uşit peste m in e. în m o d in stin ctiv - neav ân d
tim p să m ă g â n d e sc la c o n se c in ţe - l-a m p rin s, d a r în fe lu l
a ce la m -a m d e z e c h ilib ra t şi a m c ă z u t p e b ra ţe le în tin s e . în
a c e eaşi clip ă, a m a u z it u n p o c n e t lâ n g ă u re c h e a s tâ n g ă şi a m
s im ţit o d u re re asc u ţită . A m să rit im e d ia t în p ic io a re , o b s e r­
v â n d c ă-m i c u rg e a sâ n g e p e u m ăr: b ic iu l îm i tă ia s e u re ch e a,
d e sc h iz â n d -o c a u n c u ţit. E ra m to tu ş i fe ric it; a r fi p u tu t să m ă
lo v e a sc ă în oc h i.
T im p d e o să p tă m â n ă , a m fo st su rd d e u re c h e a aceea, în s ă
n -a în s e m n a t n im ic p e lâ n g ă n e fe ric ire a te rib ilă care s-a a b ă tu t
a s u p ra a ltu i cam arad . R o b u st şi cu fiz ic so lid , b ă rb a tu l a c e la
fu se se m a rin ar. O lo v itu ră d e b a s to n p rim ită în ca p l-a o rb it.
L -a m ad u s în d o rm ito r fără c u n o ştin ţă , ia r d u p ă ce i-a m sp ă la t
sc a lp u l în s â n g e ra t l-a m lă sa t d o rm in d . D im in e a ţa , n -a p u tu t să
vad ă ab so lu t nim ic , d eşi altfel p ărea p erfect n o rm al. L a în c ep u t,
n o i n u l-a m cre zut. Im p o s ib il d e stă p ân it, C e a v o ito a rem arcat:
- E s te la fe l d e o rb c a ie p u re le în ţe le p t.
- C a re ie p u re în ţe le p t? a în tre b a t cin ev a.
Toţi n e -a m în to rs c ătre C eavo ito .
- C e l c a re i-a p o v e s tit u rs u lu i d e sp re b o a la sa... N u ştiţi
p o v e ste a ? S erio s? A tu n c i ascu ltaţi-o :
Exterminarea 81

Ie p u re le a le rg a p rin p ă d u re , v esel, fă c â n d tu m b e
şi ţo p ă in d v o io s, c â n d l-a v ă z u t p e u rs c a re a p ro a p e
c ă p lâ n g e a d e triste ţe .
- C e s-a -n tâ m p la t, M ih a lic i, a în tre b a t ie p u re le ,
ce n e n o ro c ire s-a a b ă tu t a s u p ra ta ?
- Ţ in e -ţi g ura, S a ş iu le !12 A c u m o o ră a m fo st
lu a t la oa ste.
- îm i p a re ră u p e n tru tin e , a ră s p u n s ie p u re le . P e
m in e m -a u re s p in s c a in a p t.
- C u m a şa?
- N u p o t să v ăd , a şa c ă a m fo s t lă sa t la vatră!
- C u m a d ic ă „ n u p o ţi să v e z i” ?
- F o a rte sim p lu ! V ezi c o p a c u l d e co lo , c e l cu
ra m u rile d in v â r f u s c a te ? îl v ezi?
- D a ...
- E i bin e , e u n u p o t să -l văd!
Şi ie p u re le s-a-n d ep ărta t d e u rsu l u lu it, d isp ărân d
în tu fişu ri...

M u lţi d in tre n o i au râs d in to a tă in im a a u zin d sn oa v a ac e ea


lip sită d e p re te n ţii, dar, în s c u rtă v re m e , re a lita te a tr is tă a
d e p rim a t m o ra lu l g en era l. E ra d u re ro s să n e v e d e m ca m a ra d u l
o rb - c a re n u p u te a c re d e că-şi p ie rd u s e v ă z u l - b â jb â in d p rin
d o rm itor, lo v in d u -se d e o a m e n i şi d e p ric iu ri. Ia r o ri d e c âte
ori se cio cn ea d e cineva, m a rin a ru l îl p rin d e a d e m â n ă şi în tre b a
d acă e ra zi sau n o a p te şi d e ce n u p u te a să z ă re a sc ă n im ic . E ra

12
,M ih alici” şi „Saşiul” sunt poreclele obişnuite ale ursului şi
iepurelui în basm ele ruseşti (nota ed. engleze).
82 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

o rib il să v ezi o c h ii d e p e fa ţa lu i c h in u ită - c a re p ă re a p e rfe c t


n o rm a lă , în s ă e ra lip s ită d e vede re . C â n d a m a le rg a t la a p e lu l
d e seară, l-a m ţin u t p e m a rin a r d e braţ. B lo c k fu h re ru l şi B lo c k -
ă lte s te ru l stă te a u în c o rid o r şi-i m â n a u p e d e ţin u ţi cu ră c n e te
şi lo v itu ri. în în v ă lm ă şe a la gene ra lă, m a rin a ru l a răm a s în u rm ă
p e s c ă ri. U ltim ii c a m a ra z i c a re a u v e n it l-a u tâ râ t a fa ră , de ja
m o rt.
* * *

Z ile le trec eau . C re m a to riu l, c a re fu m e g a zi şi n o a p te , n u


p u te a fac e fa ţă sa rc in ii de lu c ru în creşte re, ia r d u h o a re a m o rţii
p ă tru n d e a în d o rm ito r p rin fe re stre le d e sc h ise . D u p ă ap elu ri,
cad av rele n u m a i era u lu a te ca în a in te , ci tâ râ te în su b so l p e n tru
a-şi a ş te p ta râ n d u l să fie arse. O d a tă sau d e d o u ă o ri p e s ă p tă ­
m â n ă, le şu rile a c e le a era u n u m ă ra te şi m u ta te în c e a la ltă p a rte
a subsolului. A m fost silit să particip la acea num ă rătoare a m orţii.
D e o b ic ei, ze c e d in tre n o i m u n c e a u în su b so lu l re c e şi
u m e d su b su prav eg he rea B lo ck fiihreru lu i şi a B lo ck ălte sterulu i.
L u c ra m c a p e o lin ie de a s a m b la re . D o i b ă rb a ţi p re g ă te a u
co rp u rile ce tre b u ia u de p lasa te , d oi le aran jau în stive, ia r re stu l
le m u ta u , d o i c â te d o i. N u m ă ră to a re a tre b u ia fă c u tă rep ed e ,
în s ă a v e a m p ro b le m e cu şo b o la n ii. M a ri şi fero ci, a c e ştia n u
se te m e a u d e o a m e n i şi d o a r b a sto a n e le şi b ic e le îi făce au să
se a s c u n d ă p rin tre le şu ri sau în c o lţu rile în tu n e c o a s e . C h ia r şi
aşa, u n ii n e a ta c a u şi tre b u ia să o p rim m u n c a . D u p ă ace ea ,
B lo c k ă lte ste ru l şi am ic ii lu i p o rn e a u d u p ă şo b o la n i, c a re se
re tră g e a u c u ţip e te fu rio ase, tre z in d e x c la m a ţii triu m fă to a re
d in p a rte a u rm ă rito rilo r, c a re se n ă p u ste a u în lu p tă p lin i d e zel
d e fie c a re d ată.
M u n c a d in s u b so l a v ea u n p re ţ m are ... şi n u n u m a i d in
p u n c t d e v e d e re fizic. C a p tiv i în tr-u n s is te m b in e g â n d it d e
Exterminarea 83

v io le n ţă co n sta n tă , a b u z u ri z iln ic e şi în c ă lc ă ri a le d e m n ită ţii


um ane , în tr-o a tm o s fe ră d e c rim e n e p e d e p site , în c a re m o a rte a
p lu te a p e rm a n e n t în aer, a m d e v e n it im u n i fa ţă d e o ro rile ei.
P oate că este greu d e crez u t - şi p o ate că p are n ep lau zib il - , totuşi
c o n firm ă fa p tu l că o b iş n u in ţa e s te u n m o n stru . N u n e în tre ­
basem n ic io da tă ce se în tâ m p la cu m orţii d u p ă d ispa riţia lo r - nu
a v u se se m n ic iu n m o tiv p e n tru a o face - şi, d e ac e ea, în tâ ln ire a
cu c a d a v re le c a m a ra z ilo r n o ştri, c u c a re îm p ă rţis e ră m p â n ă
rece n t to a te s u p lic iile , d e te rm in a o re a c ţie d u re ro a să , cu atât
m ai acută, cu câ t m a jo rita te a m u rise ră în m o d v io len t, u n asp ec t
iz b ito r d e e v id e n t d in ră n ile v iz ib ile p e c o rp u rile lo r g o ale.
U rm ele lă sa te d e ş o b o la n i era u la fe l d e o rib ile . E ra im p o sib il
să le p riv im U ră să n e în fio răm . Iar u n g ân d ap ă să to r şi g ro azn ic
n e ro d e a p e d in ă u n tru , p ro v o c â n d u -n e d u re ri d e cap , tă in d u -
ne re sp ira ţia , în c le ş tâ n d u -n e m u ş c h ii şi în c e ţo ş â n d u -n e c o n ­
ştiinţa. E ra im p o sib il de alungat, deoarece fiecare cad av ru sugera
a c e la şi lu cru : s o a rta a s ta te a ş te a p tă şi p e tin e. D a r c â n d ? E ra
g reu să te lu p ţi c u g â n d u l ace la. V o in ţa n o a s tră s lă b ită n e c e sita
u n efo rt e n o rm p e n tru a n u p ie rd e auto co ntro lu l. O u ră sălbatică,
d u şm ă n o a să , n ă s c u tă în ju n g la la g ă ru lu i şi în g ro p a tă în a d â n ­
cu rile su fle tu lu i m e u c h in u it, îm i a rd e a c o rp u l c a o v ăp aie.
* * *

în tr-o zi, în a d o u a ju m ă ta te a lu n ii n o ie m b rie , p rin la g ă r a


în c e p u t să c irc u le z v o n u l că to ţi u rm a m să fim v e rific a ţi d e
G esta p o . U n u l d in tre b lo c u ri fu se se d e ja v e rific a t. D e o a re c e
n u e x ista n ic io m o d a lita te d e c o m u n ic a re c u c a m a ra z ii n o ştri
d in a lte b lo c u ri - n ic i c h ia r d in c e le v e c in e - , o ric e zv o n u ri
sau in fo rm a ţii circ u la u p rin v iu g rai în d e c u rsu l ap elu rilo r. A m
a v u t n o ro c: la u n A p p e ll, b lo c u l n o s tru a fo s t a lin ia t lâ n g ă ce l
c a re fu se se d e ja v erifica t, a şa în c â t ca m a ra z ii n e -a u o fe rit to a te
84 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

d e ta liile le g a te d e in te ro g a to rii. L a a p e lu l d e sea ră, v e s te a a


fo st tra n s m is ă m a i d ep arte .
în fe lu l acesta, c â n d a fo st ch e m a t d o rm ito ru l n o stru - a lă­
tu ri de c e le la lte d in b lo c - şi a m fo st în c o lo n a ţi şi m â n a ţi în
alergare, în pielea goală, prin lagăr, ştiam că eram duşi la G estapo.
E ra p rim a n o a s tră ie ş ire în a fa ra z o n e i în c a re se e fe c tu a u
a p e lu rile . A m v ă z u t c lă d iri cu u n etaj d in c ă ră m id ă ro şie , cu
fe re stre le la rg d esc h ise . T o tu l e ra c u ra t şi o rd o n a t, cu a le ile
a c o p e rite cu p ie triş, s e p a ra te p rin sâ rm ă s u b ţire d e p e lu z e le
d in ap ro p ie re . N u se z ă re a ţip e n ie , cu e x c e p ţia c â to rv a d e ţin u ţi
s in g u ra tic i şi cu a sp e c t ja ln ic , în c o s tu m e v ă rg a te m u rd a re ,
care m e rg e a u în c e t, p riv in d cu a te n ţie so lu l. N e -a m d a t se a m a
că erau cei care în tre ţin e a u c u ră ţe n ia - p â n ă şi u n b ă ţ d e c h ib rit
era rid ic a t d e p e jo s .
A m fo st a d u şi în tr-o a n tic a m e ră m a re şi lu m in o a să . în
c iu d a fe re s tre i d e sc h ise , n e s im ţe a m c a în sau n ă. D e m u ltă
v re m e n u m a i a v u s e s e ră m p a rte d e u n a s e m e n e a ex taz şi, cu
to a te c ă n e a fe c ta n e s ig u ra n ţa d u re ro a să , s a v u ra m m o m e n tu l
a c e la d e lin iş te şi c ă ld u ra ce n e m â n g â ia c o rp u rile . D in e x p e ­
rie n ţa am ară, ce i m a i m u lţi în v ă ţa s e ră m u n tru c fa m ilia r sp o rti­
v ilo r v eteran i: să fo lo s im o ric e o c a z ie p e n tru a n e re la x a m u ş ­
chii, a n e de cu p la n erv ii şi a n e cu fu n d a în reverie, d ar răm ân ân d
în a ce la şi tim p a le rţi şi p re g ă tiţi p e n tru o ric e su rp riz e.
A lă tu ri d e n o i era u n ticălo s d e in te rp ret, ju m ă ta te po lo n ez,
ju m ă ta te g e rm a n , c a re îş i sc o te a în tru n a b o n e ta şi lo v e a d in
călcâie, salu tân d fie care S S -ist care in tra p e u ş ă în b iro u l G e sta ­
p o u lu i. Ş tia m c ă v o r în c e p e să n e in te ro g h e z e d in tr-o c lip ă în
alta. M a i ş tia m c ă tre b u ia să ră s p u n d e m iu te la în tre b ă ri; o ric e
e z ita re , o ric e s u s p ic iu n e n e - a r fi trim is în tr - u n b u n c ă r d e
p e d e p sire . P etr, c a re fu se se lu a t d e O b e rk a p o B ru n o c h ia r în
Exterminarea 85

prim ele zile p e n tru a-1 în v ă ţa lim b a engleză, s-a n u m ă ra t p rin tre
eei d in tâ i c a re a ju n se s e ră în b u n c ă ru l resp ec tiv , d e şi n im e n i
nu ştia m o tiv u l. U n u l d in tre ca m a ra z ii n o ştri, c a re c u n o şte a
pu lină germ ană, n e-a p o v estit p rim u l desp re ex isten ţa lui. F usese
in tero g at îm p re u n ă cu u n a lt cam arad , în s ă la b iro u ri d iferite .
I )u p ă ce i se s p u se se să p le c e şi p ă ră s e a d e ja în c ă p e re a , a a u z it
un o fiţe r S S -ist d e la b iro u l c e lă la lt u rlâ n d furios:
- A sta-i u n com isar, u n c o m u n ist! în bu n că r cu e l ! în buncăr!
A u z is e ră m c ă b u n c ă ru l era p e n tru to rtu ri, ia r d u p ă ac e ea
erai trim is în a in te a p lu to n u lu i d e ex ec u ţie ...
P rim ii doi deţinuţi au disp ărut p rin uşă. L a fiecare două-trei
m inute, u n p la n to n S S -ist in tro d u c e a a ltă p e rso a n ă . In te rp re tu l
n o stru n e -a o rg a n iz a t în tr-o c o a d ă în a in te a u ş ii şi eu m -a m
s tre c u ra t m a i în faţă, p e n tru a s c u rta s u s p a n s u l a g o n iz a n t.
B rusc, u ş a s-a d e sc h is şi a m p rim it u n g h io n t c a re m -a fă c u t să
m ă îm p le tic e s c . P ro ie c to ru l u n e i v e io z e m -a o rb it. D o i b ărb aţi
stă te a u a şe z a ţi la u n b iro u , cu fe ţe le a sc u n se în u m b ră . U n u l
scria ceva. A l d o ilea , u n o fiţe r cu o c ru ce su b b ărb ie , m -a priv it.
C ra n iu l d e p e g u le ru l lu i s tră lu c e a m a t. U n g la s a lătrat:
- N u m e le , p ren u m e le , po recla, an u l n aşte rii, lo c u l naşte rii,
lo cu rile d e m u n c ă, o cu p aţia , a n u l in tră rii în P a rtid u l C o m u n ist,
ed u c a ţia , c â n d ai a b s o lv it şc o a la m ilita ră , ce c u n o ş tin ţe d e
g e rm a n ă ai...
D eşi ş tia m în tre b ă rile d in a in te şi p re g ă tise m ră sp u n su rile ,
fo rţa ace lu i to re n t v erb al a p ro a p e că m -a d es cu m p ă n it. în tre b ă ­
rile erau p u s e în ru să, ia r cin ev a d in sp ate le m e u ră c n e a în tru n a:
- R e p e d e , rep ed e!
O fiţe ru l m ă p riv e a cu a te n ţie şi la ră stim p u ri îi şo p te a ceva
vecinului său - cel care scria fără să ridice capul. G lasul a continuat:
86 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

- S ta tu ră în a ltă , p ă r n e g ru . S e m n e s p e c ia le ? A h a, u ite!
D e a s u p ra d o s u lu i p a lm e i stâ n g i are u n ta tu a j - 1 9 1 2 . E s te a n u l
tă u d e n a ş te re ? D ă -m i m â n a d reap tă. In to arc e-te !
In te rp re tu l e ra în a p o ia m e a. M i-a a fu n d a t cu fo rţă d eg etele
în tu ş n e g ru şi m i-a lu a t a m p re n te le p e o b u c a tă d e h ârtie.
- Ie şi p e u ş a aia! U rm ăto ru l!
S u s p in â n d u şu ra t, a m ie şit, ia r în c a m e ra u rm ă to a re a m
a u z it o rd in u l:
- T reci a c o lo , lâ n g ă p erete!
în m ijlo c u l o d ă ii e ra o m asă. N ic iu n S S -ist. C âţiv a d eţin u ţi
în c o s tu m e v ă rg a te c u rate, cu triu n g h iu ri v e rz i p e p ie p t, îi
în s e m n a u p e cei c a re fu se se ră v erific aţi:
- N u m e le d e fa m ilie ? C o rect. A c u m e ş ti n u m ă ru l 1418.
N u m e le ţi-1 p o ţi uita, d a r ţin e m in te n u m ă ru l.
D o i bă rb aţi s-au ap ro p ia t d e m in e. U n u l m i-a lip it d easu p ra
m a m e lo n u lu i stâ n g u n b lo c m ic p e care e ra tre c u t n u m ă ru l
1418. C ifre le e ra u s c rise cu a c e scu rte , a le c ă ro r c a p e te b o a n te
era u fix a te p e p lă c u ţe . C â n d p rim u l b ă rb a t a re tra s b lo c u l d e
p e p ie p tu l m e u , al d o ile a a fre c a t tu ş în g ă u rile lă sa te d e a cele
asc u ţite . A m ie ş it p e u n c o rid o r u n d e m i-a m re g ă s it c a m arazii
c a re fu se se ră , d e a se m e n e a , în s e m n a ţi c u n e g ru p e p ie p t.
în s e a ra ac e ea, p ric iu rile g o a le d in d o rm ito ru l n o s tru au
fo st u m p lu te c u d e ţin u ţi d in a lt b lo c , care tre c u se ră p rin ac eea şi
v e rific a re . P e n tru B lo c k ă lte s te r fu s e s e în to c m ită o lis tă d e
n u m e re , n u d e n u m e d e fa m ilie. A fo st p rim a n u m ă ră to a re
„ n o m in a lă ” d e p â n ă atu n ci. D u p ă câ tev a zile, câ n d to ţi fu se ­
se ră m in te ro g a ţi d e G esta p o , a m a fla t o v e ste şo ca n tă : p o triv it
n u m ă ră to rii, m a i ră m ă se se ră d o a r v reo 9 0 0 0 d e ru şi...
Exterminarea 87

* * *

L a sfâ rşitu l lu n ii n o ie m b rie , a m fo st d u şi p e n tru p rim a


d ată la o sa lă d e b aie. C â n d v a fu se se în tr-a d e v ă r o b aie, în s ă
nu e x ista a p ă c a ld ă - p rin ro b in e te şi d u şu ri c u rg e a n u m a i a p ă
rece. B a ia a în s e m n a t a ltă u m ilire : d e z b ră c a ţi în p ie le a g o ală,
în c iu d a g e ru lu i m u şc ă to r, a m fo st m â n a ţi a c o lo c a o tu rm ă d e
a n im a le d e c ă tre te m n ic e rii n o ştri. C â n d a m re fu z a t s ă n e s p ă ­
lăm în a p a ca g h e a ţa , a u d e sc h is fu rtu n u rile d e p o m p ie ri şi
lc-au a b ă tu t a su p ra n o a stră , iz b in d u -n e c u je tu r i te rib il d e rec i
d in d u z e le d e în a ltă p re siu n e . V in e le d e lic h id re c e c a re n e
Iin te au o ch ii, u re c h ile , g u rile şi p â n te c e le n e tă ia u , n e su fo ca u ,
ne ard ea u şi n e o rb eau . C e i lo v iţi în p lin s-au z v â rc o lit şi au
căzut, c ă u tâ n d să se a s c u n d ă su b b ă n c i şi în d ă ră tu l c o rp u rilo r
ce lo r c a re se p ră b u ş is e ră fără c u n o ştin ţă .
D u p ă ca lv a ru l a c e la - cu c o rp u rile v in e te şi o c h ii în ro şiţi,
cu m â in ile şi p ic io a re le a m o rţite d e frig - a m fo st îm p in şi,
îin p le tic in d u -n e c a n iş te olog i, în tr-o cam eră, u n d e n e -a u trân tit
în m â in i c ă m ă şi m ilita re , p a n ta lo n i şi b o c a n c i. L a în c e p u t, a m
crez u t c ă h a lu c in a m . N u -m i v e n e a să cred , ia r ca m a ra z ii m e i
erau în a c e e a şi sta re d e şoc. O lo v itu ră d e c iz m ă în sp a te m -a
tă cu t să strâ n g la p ie p t g ră m ă jo a ra d e h a in e şi să alerg d u p ă
p rim u l co lţ. în c ă p e re a ră s u n a d e m u rm u re n e o b işn u ite . C ă m ă ­
şi le şi p a n ta lo n ii m u rd a ri, to a te d ec o lo ra te d e su d o are, d eg ajau
ceva a p ro p ia t şi drag . L a u rm a u rm elo r, to a te erau a le n o astre,
so v ie tic e, în c e p â n d d e la ţe să tu ră şi p â n ă la ste lu ţe le d e p e
nasturi. C in eva era cu sp ate le la m in e şi u m e rii lui, o a s e ascu ţite
ie şite în afa ră, s -a u c u tre m u ra t b ru sc . A p lâ n s fă ră să se fe re a s­
că, a săru tat căm aşa şi şi-a şters la crim ile cu ea. Şi n -a fost sin g u ­
rul. P e s te câ tev a m in u te , n u n e m a i p u te a m re c u n o a şte în tre
noi. T im p d e d o u ă lu n i, fu se se ră m a b s o lu t g o i p u ş c ă şi n e
88 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

o b işn u ise ră m în a se m e n e a m ă su ră să n e v e d e m u n u l p e ce lă la lt
fără îm b răcăm in te , în c â t acu m av ea m g reu tă ţi în a n e ide n tific a.
A p o i n e -a m a le s c io ra p i şi b o n e te d in tr-u n m o rm a n - c e i m a i
n o ro c o ş i s-a u a le s c h ia r şi c u m o le tie re .
N e -a m în to rs d e la b a ie s u re s c ita ţi şi v o io şi, fără să fim
d e lo c a te n ţi la a c e ia d in tre n o i care tre m u ra u n e c o n tro la t, cu
o c h ii la rg i, stră lu c ito ri şi stic lo şi. A b ia m a i tâ rz iu , d u p ă ce a m
re v e n it în d o rm ito r, a m în ţe le s că h a in e le n u n e v o r salv a d e la
c o n s e c in ţe le tra ta m e n tu lu i c u a p ă rec e. A p ro a p e o tre im e d in
o c u p a n ţii d o rm ito ru lu i s-a u îm b o ln ă v it. S u n e te le tu se te lo r,
g em ete lo r şi ţip e te lo r în d elir u m p leau în căp erea . U n ii n eferic iţi
au să rit d e p e p ric iu ri şi au în c e rc a t să fu g ă. C e i m a i săn ăto şi
d in tre n o i a m o rg a n iz a t e c h ip e p e rm a n e n te d e p a z ă p e n tru a-i
p ro te ja p e a c e ia că z u ţi în g h e a re le feb rei. S itu a ţii s im ila re se
în tâ m p la u în to a te d o rm ito a re le - to ţi fu se se ră su p u şi b ă ii ca
g h e a ţa - şi n u e x ista n ic io în d o ia lă c ă tra ta m e n tu l re sp e c tiv ni
se a p lic a s e în m o d d elib erat.
D e a c u m a u z e a m îm p u şc ă tu ri fre c v e n te în tim p u l n o p ţii.
Z ec i d e d e ţin u ţi, în n e b u n iţi d e b o a lă şi în delir, a u fo st u c işi
fiin d c ă se a p ro p ia se ră p re a m u lt d e z o n a in te rz is ă d e lâ n g ă
gard. A lţii a u m u rit în sâ rm a g h im p a tă e le c trific a tă sau p u r şi
s im p lu a u de g era t, ră tă c in d p rin lagăr. P ro c e n ta ju l b o ln a v ilo r
c a re n u m a i p u te a u u m b la a fo s t a tâ t d e m a re , în c â t a p e lu rile
p e n tm m ş i se ţin e a u la interio r. B lo ck fu h re ru l, în s o ţit d e B lo ck -
ăltester, fă c e a n u m ă ră to a re a în d o rm ito a re . P e n tru a le u ş u ra
sarcina, to ţi d e ţin u ţii ză ceau în tin ş i d e -a c u rm e z işu l priciu rilor,
c u c a p u l sp re cu lo ar: p â n ă la c in c i b ă rb a ţi p e fie c a re p ric i, p e
trei nive luri. P e n iv e lu l c e l m ai d e jo s se afla u m o rţii şi bo lnavii;
in d ife re n t d e sta re a lor, şi ei era u a şe z a ţi la fel.
M o rta lita te a c a u z a tă d e a b u z u rile c o m is e d e te m n ic e ri c a
d iv e rtism e n t s -a re d u s, d a r a c re sc u t m o rta lita te a c a u z a tă d e
Exterminarea 89

Irig. Ia r în h a in e le n o a s tre a u ap ă ru t p ă d u c h ii. N u m ă ru l lo r a


crescu t în tr-u n ritm am eţito r. îi o m o ra m , o re la rân d , în s ă fără
n ic iu n re z u lta t. Ş i az i m ă în fio r câ n d îm i re a m in te sc - îţi sc u ­
turai căm aşa b m sc, tră g ân d -o d e guler, şi-i sim ţe ai c u m îţi curg
p e ab d o m e n . N e s c ă rp in a m p ie le a p â n ă n e d ă d e a sân g ele. Iar
d u p ă ace ea , a s o sit ceva şi m a i te rib il: tifo su l. N ic i m ă c a r n -a m
o b se rv a t în c e p u tu l e p id e m ie i, ci l-a m d e d u s u lte rio r; m o a rte a
so sise d e g h iz a tă în tr-o fo rm ă d ra g ă in im ilo r n o a stre , p lă c u tă
o c h ilo r n o ştri - îm b ib a tă cu su d o a re a şi sâ n g e le ru s, v en ise în
h a in e le n o a stre . A p o i tifo su l s-a d e z lă n ţu it şi o a m e n ii m u rea u
cu zec ile . B o ln a v ii şi m o rţii erau p u ş i p e a c e le a şi p ric iu ri cu
cei afe c ta ţi de tifo s. T e m n ic e rilo r n u le p ă s a câ ţi e ra m săn ăto şi
sau b o ln a v i. T â râ m n o i în ş in e cad a v re le în su b so l, u n d e a lte
su te a şte p ta u să fie in c in e ra te . S in g u ru l c re m a to riu d in A u sc h -
w itz fu m e g a n o n -sto p .
în tr-o zi, V ik to r K u z n e ţo v - d o rm e a m u n u l lâ n g ă ce lă la lt,
b a u n e o ri n e lu a m c h ia r în b ra ţe p e n tru a n e în c ă lz i - a v e n it în
fu g a m a re d e la la trin ă , a g ita t a ş a c u m nu-1 m a i v ă z u s e m v re o ­
dată. O ch ii îi sclip eau de u n foc in vizib il, ia r ch ip u l i s-a destins
în tr-u n z â m b e t larg.
- Ş tii c e -a m d e sc o p e rit? a ş o p tit e l p e furiş.
- C e s-a -n tâ m p la t?
- E in c re d ib il...
- H aid e, s p u n e -m i od ată!
V ik to r şi-a freca t p a lm e le în c ân ta t şi a su râs su m b ru . B rusc,
ex p resia feţei i s-a sc h im b a t şi a am e n in ţa t p lin d e u ră p e cineva
cu p u m n u l. A m p riv it în ju r a la rm a t şi l-a m în tre b a t:
- Ţ i-ai p ie rd u t m in ţile ?
- B in e în ţe le s că n u - ce -ţi tre c e p rin c ap ? D a c ă m i-a r sta
în pu te re , e u i-a ş a c o rd a o m e d a lie tip u lu i ă s ta in te lig e n t care
90 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

a v e n it c u id e ea. Ia g ân d e şte -te ! îi p u te m in fe c ta p e n e m e rn ic ii


d e S S -işti c u p ă d u c h i d e tif o s !
Im ed iat, a m p ric e p u t p ro p u n e re a lu i V ik to r şi sta re a lu i d e
în c â n ta re . E ra o id e e s u rp rin z ă to r d e sim p lă şi fo a rte la în d e ­
m â nă. P ăd u ch ii n o ştri pu te au fi fo lo siţi ca arm e. Şi ce m ai arm e!
îţi m ulţum esc, com patriotule, cam arad d e arm e, suferinţă şi chin!
îţ i m u lţu m e s c p e n tru id e e a a c e a s ta b u n ă , în c u ra ja to a r e şi
în s u fle ţito a re ca o g u ră d e a e r p ro asp ăt. P e n tru p rim a d a tă d u p ă
d o u ă lu n i d e z ile , a v e a m o c a z ia re a lă d e a ră z b u n a m o rţile
c a m a ra z ilo r n o ş tri, d e a n e ră z b u n a su fe rin ţe le . N e -a m b u cu rat
c a n iş te c o p ii la g â n d u l răzb u n ă rii.
A m d is c u ta t im e d ia t d e ta liile şi lo g istic a a ru n că rii d e p ă ­
d u c h i in fe s ta ţi c u tifo s sp re te m n ic e ri. I-a m p u s la c u re n t şi p e
a lţi d e ţin u ţi şi a m d e s fă ş u ra t u n „ ex e rciţiu d e tra g e re ” c u p ă ­
d u ch i. R e z u lta te le n e -a u d e p ă şit o ric e a şte p tări. M o d u l cel m ai
b u n d e a a ru n c a sa u „ la n sa ” p ă d u c h ii era c u d e g e tu l m ijlo c iu
d e p e d eg etu l m a re; m işc area era p ractic in sesiz ab ilă . Iar p o ziţia
c e a m a i b u n ă e ra d e p e p ric iu l d e jo s , d is ta n ţa fiin d su fic ien tă .
A m e x a m in a t to a te m o d u rile p o s ib ile p rin c a re a d m in is tra ţia
p u te a e fe c tu a ap elu l: B lo c k fiih re ru l şi B lo c k ă lte ste ru l p u te a u
să m e a rg ă p e c u lo a re le d in tre p ric iu ri şi să n u m e re îm p re u n ă ,
sau B lo c k fiih re ru l o p u te a fac e sing ur, în tim p ce B lo c k ă l­
te ste ru l s tă te a lâ n g ă u şă, ori in ve rs. N e -a m p re g ă tit d o u ă zile,
d u p ă care a m în c e p u t „ b o m b a rd a m e n tu l” . L a o ric e o caz ie favo­
ra b ilă , la n sa m p ă d u c h i c ă tre S S -işti, „ F ilfiz o n ” şi in te rp re ţi.
P ă d u c h ii erau ţin u ţi în tr-o p u n g ă d e h ârtie.
R e z u lta te le a u a p ă ru t fo a rte rep ed e . M a i în tâ i, au în c e p u t
să se îm b o ln ă v e a sc ă in te rp re ţii. C â n d s-a îm b o ln ă v it „ Iep u rele
A lb ” , a p ro a p e c ă a m d an sat d e bu cu rie ! S u ccesu l n e -a d at arip i,
d a r n e -a d im in u a t p re c a u ţia . N im e n i n u m a i v o rb e a d e sp re
Exterminarea 91

altcev a şi d e ţin u ţii d in to a te c e le la lte d o rm ito a re au în c e p u t,


d e a se m e n e a , să a ru n c e p ăd u ch i: m a n ife s ta re a s p o n ta n ă de
ră zb u n a re e ra im p o s ib il d e re stric ţio n a t. în a d â n c u l su fle tu lu i,
fiecare d e ţin u t c re d e a că el la n sa se p ă d u c h e le c e l m a i in fe c ţio s
a su p ra in a m ic u lu i d e te sta t; că u n u l sau a ltu l d in tre călăi se va
îm b o ln ăv i şi va trec e p e lu m e a cea la ltă p rin sim p lu l fap t că n o i
d o re a m a sta .
în s ă triu m fu l n e -a fo st d e sc u rtă d u ra tă , fiin d c ă u n in d iv id
cu in im ă d e laş a c irip it. A m fo st c o n v in şi d e a s ta c â n d au fo st
in tro d u se m ă s u ri n o i p e n tru e fe c tu a re a ap e lu rilo r. în tr-o zi,
in terp reţii a u d e s c h is u ş a şi au a n u n ţa t d in p ra g c ă s is te m u l d e
n u m ă ra re se sc h im b a se . L a u n sem n al, to ţi u rm a m să n e în tin ­
d e m p e p ric iu ri c a şi în a in te - c u c a p u l s p re c u lo a r - , d a r cu
b ă rb iile p e s c â n d u rile ce fo rm a u m a rg in e a la te ra lă a p ric iu -
rilor, p e c a re tre b u ia să le ţin e m cu a m b e le m â in i şi d eg etele
m u lt ră ş c h ira te . C in e n u se su p u n e a sau îş i c lin te a d e g e te le
era p e d e p s it cu m o a rte a . în a rm a ţi cu b ic e, in te rp re ţii n e u rm ă ­
reau cu m u ltă a te n ţie , p e câ n d B lo c k fiih re ru l n u m ă ra . C e a m a i
m ică m iş c a re d u c e a la b ă tă i să lb a tic e , c a re c a u z a u d e o b ic e i
m o a rte a c e lo r su sp e c ta ţi...
T ifo su l a c o n tin u a t la fel d e să lb atic . B lo c u rile o c u p a te d e
ruşi - în c a re e p id e m ia e ra u n fo c a r d e in c e n d iu şi m o a rte a
b ân tu ia n e stă v ilit p rin d o rm ito are - au d ev en it lo c u ri a le terorii,
nu n u m a i p e n tru te m n ic e ri, ci şi p e n tru d e ţin u ţi, c a re su fereau ,
în m o d lim p e d e , c e l m a i rău . F a im a lo r su m b ră era c o n firm a tă
d e tra n s p o rtu rile n e în c e ta te a le co tig ilo r, c a re p u r şi sim p lu n u
p u te a u ev a c u a su fic ie n t d e re p e d e ca d a v rele . C lă d irile n o a stre
au fo st iz o la te d e c e le la lte p rin sâ rm ă g h im p a tă şi erau ev ita te
d e to ţi. în sc u rtă v rem e, in te rp re ţii v o lu n ta ri a u d isp ă ru t, aşa
că p o lo n e z ii au fo st s iliţi să jo a c e ro lu l re s p e c tiv su b a m e n in ­
ţa re a p e d e p se i.
92 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

L a s fâ rş itu l lu n ii d e c e m b rie , m o a rte a u n o r S S -işti sau


te a m a d e e x tin d e re a e p id e m ie i a silit c o n d u c e re a la g ă ru lu i să
d e sc h id ă u n s p ita l sp e c ia l p e n tru ru şi în tr-u n b lo c . D e la fe re s­
tre le d o rm ito ru lu i n o stru , a m p riv it e x o d u l b o ln a v ilo r care s-au
îm p le tic it în tr-a c o lo . B in e în ţe le s, to ţi sp erau la u n tra ta m e n t şi
la m e d ic a m e n te .
în sc u rtă v rem e , s-a g o lit şi d o rm ito ru l n o stru . F u se se ră
lua ţi n u n u m a i bo ln a v ii, ci şi cei su sp ectaţi c ă ar fi fo st infec taţi.
R estu l a m că pă ta t h ârtie şi p astă d e lip it ca să astu p ă m sp ărtu rile
d in g eam u ri. S -a ră s p â n d it z v o n u l că se va fa c e d e z in se c ţie şi,
într-adevăr, a d o u a zi n i s-a o rd o na t să n e dezbrăcăm , să n e lă săm
to a te h a in e le p e p ric iu ri şi să n e p reg ătim d e baie. A m fo st p u r­
ta ţi în p as alerg ăto r la b a ie în m a n ta le şi cu b o can c i în p ic io arele
g o ale. C o rp u rile n e -a u în g h e ţa t în s ă a tâ t d e re p e d e d in c a u z a
v â n tu lu i m u şcăto r, în c â t, d u p ă câ te v a m o m e n te , a b ia d a c ă m a i
p u te a m în a in ta . P ic io a re le n i se m işc a u d o a r g ra ţie v o in ţe i.
N e -a m re v e n it c u to a te a c e ste a în b aie. A p a era călâie, to tu şi
n u s-a rep etat u m ilin ţa anterioară. Şi n i s-a în g ă d u it să n e spălăm
tim p d e do u ă-trei ore, în v rem e ce se d ezin fecta b lo cul. T oţi am
fo s t feric iţi. în a p ro p ie re n u e x ista n ic iu n S S -ist, ia r d e ţin u ţii
care d eserv eau b a ia p ă stra u o d ista n ţă re sp ectab ilă, n e cu tezân d
să se a p ro p ie d e n o i. M a n ta le le n e -a u fo s t d e z in fe c ta te în tr-o
c a m e ră d in ap ro p ie re .
C a atare, rev e n ire a în d o rm ito a re a fo st în s o ţită d e o a tm o ­
s fe ră g e n e ra lă d e v o io şie , în s ă to a tă n o a p te a a m su fe rit d e p e
u rm a v a p o rilo r d e z in se c ţie i ce d ă in u ia u în ca m e ră . N ic i fe re s ­
tre le d e sc h ise şi n ic i c u re n tu l n u n e -a u fo s t d e aju to r. D e la
g ea m , tră g e a m a d â n c a e r p ro a s p ă t î n p lă m â n i, a tâ ta tim p c â t
n e în g ă d u ia g e ru l s tr a ş n ic d e a fa ră . D u p ă a c e e a , r e v e n e a m
la c ă ld u ră , lă s â n d lo c a lto ra , în a in te s ă n e în to a r c e m d in n o u
Exterminarea 93

la fe restre. N e d u re a c a p u l şi a m în c e p u t să v o m ită m . N o a p te a
te rib ilă a p ă ru t că d u reaz ă o v eşn icie . N u n i s-a p e rm is să a p rin ­
d e m lu m in a , p e c u lo a re le d in tre p ric iu ri e ra o în g h e s u ia lă
in im a g in a b ilă şi s itu a ţia a d ă in u it p â n ă d im in e a ţă . L a ră să ritu l
so arelu i, a p ro a p e o tre im e d in o c u p a n ţii d o rm ito ru lu i zăc ea u
n em işca ţi cu b u ze vin ete, pă m ân tii la faţă. M a jo rita te a m u rise ră
Iară să-şi m a i re c a p e te c u n o ştin ţa . L a fe l s-a p e tre c u t şi în c e le ­
lalte d o rm ito a re .
C a p it o l u l c in c i

Birkenau

In tr-o d im in e a ţă în tu n e c a tă , la câ te v a z ile d u p ă n o a p te a
oro rilor, n i s-a o rd o n a t p e n e a ş te p ta te să n e îm b ră c ă m şi să n e
a lin ie m afa ră. L a în c e p u t, a m c re z u t că v a fi u n a p e l ţin u t în
ex te rio r, d a r ip o te z a ac e e a a fo s t d e s tră m a tă d e o rd in u l c a re a
u rm at: d u p ă c e se îm b ră c a u , b o ln a v ii tre b u ia u să se în ş iru ie p e
coridor. D in ex p e rie n ţa am ară, ş tia m d e ja c ă sep ararea b o ln a v i­
lo r de cei săn ă to şi se fă ce a în to td e a u n a cu u n sco p b in e defin it.
C â t d e s p re s p ita lu l în fiin ţa t p e n tru ru şi... n im e n i n u se m a i
în to rs e s e d e ac o lo , în tă rin d z v o n u l că p a c ie n ţii n u erau tra ta ţi,
ci o m o râ ţi. A c u m to ţi se te m e a u d e s p ita l şi, d e ace ea , o u n d ă
d e sp a im ă s-a ră s p â n d it p rin tre b o ln a v i c â n d a s o sit o rd in u l d e
a lin ie re p e c orid or. R e s tu l - cei în c ă în p u te re - n e -a m îm b r ă ­
c a t şi a m ie ş it d in bloc .
D eşi era lu n a ia n u arie , v re m e a e ra d estu l d e c a ld ă şi lip sită
d e vânt. N in g e a sla b şi fu lg ii a c o p e re a u p ă m â n tu l cu u n co v o r
alb , p u fo s. B ru sc , s-au a u z it strig ă te fu rio a se în rusă, p o lo n e z ă
Birkenau 95

şi g e rm a n ă , a p o i în ju r u l n o s tru a u ră s u n a t s u n e te d e lo v itu ri
g rele. T e m n ic e rii d e c ise se ră că lin iile r u ş ilo r n u e ra u d e s tu l d e
o rd o n a te şi se n ă p u s tise ră a su p ra lo r cu b a s to a n e le şi p u m n ii,
d e te rm in â n d u -i să o ia la fu g ă. P â n ă la u rm ă , c o lo a n e le s-au
re fă c u t şi B lo c k fiih re ru l şi-a în c e p u t n u m ă ră to a re a .
C â n d s-a lu m in a t d e ziuă, s tă tu se m p e lo c d e m a i b in e d e
o o ră şi m u şc h ii în c e p u se ră să n e în ţe p e n e a sc ă d in c a u z a n e m iş ­
cării. A p o i a m a u z it co m an d a:
- L a d reap ta! P as alerg ăto r!
A m în c e p u t să în a in tă m în râ n d u ri d e c â te c in c i, ie şin d
d in z o n a o c u p a tă e x c lu siv d e ru şi. A m z ă rit d in n o u în fa ţa
n o a stră p o rţile d in fie r fru m o s o rn a m e n ta te . C u tre i lu n i în
u rm ă, tre c u se ră m p rin e le şi in tra s e ră m în ia d u l ace sta. O a re
ce n e m a i p re g ă te a D e s tin u l? P o a te c ă u rm a să fim trim iş i în
a lt la g ă r? L a g â n d u l ac e la , sta re a d e s p irit m i s-a îm b u n ă tă ţit...

M e rg e m ţin â n d u -n e d e m â n ă a id o m a co p iilo r,
p e n tru a m e n ţin e râ n d u rile d e c âte cin ci. C a p u l c o lo a ­
n e i a tre c u t d e ja p rin p o a rtă . îl u rm ă m . D in a m b e le
p ă rţi a le co lo a n e i, g ra d a ţi n a z işti n u m ă ră d e ţin u ţii.
D in c o lo d e p o rţi, so ld aţi în a rm a ţi, în fo fo liţi în ţin u ta
g ro a s ă d e ia rn ă , n e e s c o rte a z ă p e o stra d ă lu n g ă , p u s ­
tie. N e u ită m c a a m e ţiţi la ca sele cu p erd ele la ferestre.
In sp a te le a c e lo r p e rd e le e s te p ro b a b il ca ld şi b in e.
O a re şi n o i a m tră it aşa? C â n d a fo st a s ta ? P a rc ă d e
a tu n c i au tre c u t fo a rte m u lţi an i. F lu ie ra tu l a s c u ţit al
u n e i lo co m o tiv e cu aburi. T rav ersăm câteva lin ii ferate
tic site d e tre n u ri şi ie şim p e u n c âm p d esch is, a co p e rit
cu zăp ad ă. D ru m e a g u l d e p ă m â n t es te săp at d e făgaşe.
P e s te to t, s u n t b ă lţi m a ro n ii şi b u lg ă ri d e z ă p a d ă
96 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

m u rd a ră . L e e v ită m cu g reu , fiin d c ă o ric e d e stră m a re


a fo rm a ţie i e s te p e d e p s ită c u fe ro c ita te d e c ă tre s o l­
da ţi. T ra v e rsă m c â m p u l sp re o p ă d u re m ic u ţă . P e o
s u p ra fa ţă u ria şă , su n t ris ip ite m o rm a n e d e b o lo v a n i,
c ă ră m iz i şi m e ta l. Ş a n ţu ri şi tra n ş e e p lin e c u a p ă s tră ­
b a t c â m p u l în to a te d ire c ţiile . P riz o n ie ri în c o stu m e
vărg ate m u rd are - u n ii în grup uri, alţii sin gu ri - lo vesc
în so lu l d u r cu h â rle ţe şi tâ rn ă co ap e. M iz e ra b il îm b ră ­
caţi, cu sa b o ţi î n p ic io a re le g o ale, se a m ă n ă c u n iş te
d e ţin u ţi d e d re p t co m u n . F e ţe le le su n t c e n u şii d e frig
şi fo am e , u m b le tu l le e s te n esig u r, b a c h ia r co m ic .
Ia r p e s te tot, în zăp ad ă, în n o ro i zac cei a le c ă ro r p o z i­
ţii c o n firm ă că p e n tru ei su fe rin ţe le a u lu a t sfârşit.
E s te u n sp e c ta c o l orib il...

S -a d o v e d it că e ra m a şte p ta ţi. Im e d ia t d u p ă o p rire a c o lo a ­


n ei, u n g ru p m a re d e d eţin u ţi, e v id e n t s ă n ă to şi şi b in e h ră n iţi,
care p u rta u b ra sa rd e g a lb e n e p e m â n e c a stâ n g ă, s-a a p ro p ia t
d e n o i. U n b ă rb a t d e v â rstă m ijlo c ie , cu n a s c o ro ia t, p u rtâ n d
c iz m e şi u n ifo rm ă m ilita ră n eag ră , le c o m a n d a c u g la s sonor.
E l p u rta de a s e m e n e a o b ra s a rd ă p e c a re s c ria „ O b e rk a p o ” .
U n p ă tra t alb în m ijlo c u l că ru ia era n u m ă ru l 1 n e -a atras atenţia,
ca şi triu n g h iu l v e rd e d in p a rte a s tâ n g ă a p ie p tu lu i v esto n u lu i
său. Şi aici e x ista u n d e ţin u t p o re c lit B ru n o , c a re av ea p rim u l
n u m ă r d in to t la g ăru l. B ru ta l, n e m ilo s şi sad ic , e l se b u c u ra de
în c re d e re a d e p lin ă a c o m a n d a n tu lu i la g ă ru lu i şi, a şa c u m am
a fla t u lterio r, c o n tro la so a rta tu tu ro r d e ţin u ţilo r d in z o n a d e
c o n s tru c ţii ce -i fu se se în c re d in ţa tă .
C o lo a n a n e -a fo s t d iv iz a tă în câ te v a g ru p e. A m e a a fo st
c o n d u să d e u n d e ţin u t cu o b ra sa rd ă p e care sc ria „V orarb eiter”
Birkenau 97

adică , ş e f d e e c h ip ă - la u n u l d in tre ş a n ţu rile în c a re cei


so siţi în a in te a n o a s tră m u n c e a u în tă c e re , fă ră să n e a c o rd e
aten ţie . A ş a şi-au în c e p u t p riz o n ie rii d e ră z b o i so v ie tic i p rim a
zi d e m u n c ă la c o n s tru ire a u n ei an ex e a la g ă ru lu i A u sc h w itz ,
c u n o sc u tă ca „ A u s c h w itz II” sau B irk e n a u , d e şi p o lo n e z ii îi
sp u n e a u B rzez in k a.
T ere n u l e ra n e te d , îm b ib a t d e a p ă şi a c o p e rit d e m u şch i.
S p re ve st, se g ă s e a u n c râ n g d es, în s ă p itic , în d ă ră tu l c ă ru ia
cu rg ea flu v iu l V istu la . L a tre i-p a tru k ilo m e tri c ă tre est, tre c e a
o ca le fe rată, d in c o lo d e c a re e ra o aşeza re . In n o rd şi su d, se
în tin d e a a c e la şi te re n n e te d . P â n ă re c e n t, ac o lo fu se se satu l
p o lo n e z B rz e z in k a , d in c a re a c u m n u m a i ră m ă se se n ic i u rm ă.
F e ric iţi d e sc h im b a re a lo c u lu i şi d e lib e rta te a rela tiv ă , am
în c ep u t să să p ă m u n şan ţ p e n tru a d re n a te re n u l. L u c ra m ală tu ri
d e d e ţin u ţi m a i ve ch i. E ra u fo a rte sla b i - la fel c a n o i - şi cu
a ce le aşi c h ip u ri sc o fâ lc ite , ia r în o c h ii lo r se p u te a d is tin g e o
sin g u ră ex p resie : d isp erare a. C u m m a i p u te a u să ste a în p i­
cio are, să se m işte , să m u n c e a sc ă ? L a p rim a v ed ere, a m zis c ă
lu cram a lă tu ri d e m o rţi vii. P o a te că n ic i n o i n u a ră ta m m a i
grozav, to tu şi, tră in d zi d e zi îm p re u n ă , n e o b iş n u is e ră m cu
a sp e c tu l c am arazilo r. N u re m a rc a s e ră m n im ic d in c e le ce n e
să rise ră în o c h i d u p ă ce -i în tâ ln is e ră m p e ac e şti to v a ră şi d e
su ferin ţă : m o a rte a n e în s o ţe a p e s te to t, c a o u m b ră.
L a în c e p u t, p ă re a c ă d e ţin u ţii m a i v ech i n u n e b ă g a u în
seam ă, v ă z â n d u -şi fie c are d e tre a b a lu i, d a r în câ tev a râ n d u ri
a m s im ţit c ă c in ev a m ă privea. în c e le d in u rm ă , m -a m ră su c it
şi a m p rin s u ită tu ra u n u i d e ţin u t în a lt şi co co şat, c a re să p a la
câ ţiv a m e tri d e p ă rta re . A m ştiu t că d o re a să -m i s p u n ă ceva şi
că a ş te p ta m o m e n tu l p rie ln ic . C â n d V o rarb eiteru l n o s tru s-a
în d e p ă rta t să fu m ez e, c o c o ş a tu l s-a a p ro p ia t, p re fă c â n d u -se
98 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

că ar fi c ă u ta t cev a c u care să-şi c u re ţe h â rle ţu l, şi a ş o p tit


în tr-o ru s ă stricată:
- N u tre b u ie să lu c re z i aşa, to v a ră şe , nu ! E c o n o m ise şte -ţi
fo rţe le. U ită -te ...
C â n d a fo s t s ig u r că-1 p riv ea m , c o c o ş a tu l a b ă g a t v â rfu l
h â rle ţu lu i în n o ro iu l lic h id , a a p ă sa t m â n e ru l c a p e o p â rg h ie şi
l-a rid ic a t. C â te v a g ra m e d e p ă m â n t, a g ă ţa te c u în c ă p ă ţâ n a re
d e h ârle ţ, a u fo st d u p ă ac e ea trâ n tite p e o m o v ilă d e lu t lip icio s.
A m p riv it m o rm a n u l p e care-1 în ă lţa s e m e u şi im e d ia t m -a m
s im ţit ru şin a t. î n tre iz e c i d e m in u te , s ă p a s e m m a i m u lt d ecâ t
co co şatu l şi colegii săi laolaltă. Şi, într-adevăr, d e ce aş fi făcut-o?
în tim p u l p a u z e i d e p rân z, câ n d m i-a m în fu le c a t ra ţia de
su p ă d e o p t su te d e gram e , a m in tra t în le g ă tu ră c u v e c in u l
m e u d e m u n c ă . N u n e -a d e ra n ja t n im e n i - V orarb eiterii, „şefi
d e e c h ip e ” , se în v â rte a u p e lâ n g ă fo c u rile la c a re se în c ă lz e a u
S S -iştii. N o u a m e a c u n o ş tin ţă s-a d o v e d it u tilă : in fo rm a ţiile
sa le n e -a u fă c u t să n e în ţe le g e m n o u a situ a ţie . Ş i cu to a te că
v e ştile n u era u d o a r p ro a ste , ci p o a te d e -a d re p tu l g ro azn ice,
av ea u să n e a ju te fo a rte m u lt p e viitor.
D e la n o ii p rie te n i a m a fla t d e s p re a m e n in ţa re a m o rta lă
p e care o re p re z e n ta u V o rarbe iterii. în m a jo rita te tic ă lo ş i ale
c ă ro r c a ra c te re d u b io a se fu s e s e ră re le v a te în re la ţiile cu c a m a ­
ra z ii d e d e te n ţie , ei se rid ic a s e ră iu te d e a s u p ra ac e sto ra, c â ş ti­
gând înc rederea conducerii lagărului. C unoaşterea lim bii germ ane
ju c a s e u n ro l im p o rta n t în p ro m o v a re a lor, c a şi su p u n e re a
o a rb ă fa ţă d e n a z işti. în a rm a ţi cu b a sto a n e şi b ic e, V orarb eiterii
îş i p e tre c e a u c e a m a i m a re p a rte a z ile i p rin tre n o i. P rac tic,
so a rta n e e ra în m â in ile lor. E i p u te a u c u u ş u rin ţă să b a tă p e
cin ev a p â n ă î l o m o ra u şi să sc a p e b a s m a c u ra tă , d â n d v in a p e
co m p orta m en tu l ano rm al al victim ei. D e altfel, dovezile de exces
Birkenau 99

d e zel n u lu c e a u d e c â t să le a tra g ă şi m a i m u ltă în c re d e re şi


în c u ra jă ri d in p a rte a S S -iştilor. D in fe ric ire p e n tru d eţin u ţi, n u
toţi V o ra rb e ite rii e ra u tic ă lo ş i u c ig a şi. C â ţiv a e ra u indivizi
decenţi, care făceau gălăgie n u m ai d e form ă, în ju rân d u -n e în fa ţa
S S -iş tilo r sau a in flu e n ţilo r K ap o, d a r c a re u tiliz a u ra re o ri
b asto an e le şi bic ele . C u to a te ac e stea, n o i e ra m s iliţi să re sp e c ­
tă m m e re u o re g u lă stric tă : in d ife re n t d e c irc u m sta n ţe , n im e n i
nu p u te a să stea, aşe z a t sau în p ic io are, în tim p u l m u n c ii. P u teai
să n u fa c i a b s o lu t n im ic p ro d u ctiv , în s ă tre b u ia să te m işti
p erm ane n t.
Z iu a a tre c u t re p e d e , în c iu d a frig u lu i, a n o ro iu lu i şi a
im perativului d e a n u te opri d in m u nc ă. C e l p u ţin , a m en in ţă rile
d in p a rte a K ap o , V o ra rb e ite rilo r şi a S S -iş tilo r e ra u m u lt m a i
d ire c te a ici, a ş a în c â t p u te a i lu a u n e le m ă su ri d e p re c a u ţie . în
plus, lo c u l a c e sta n o u o fe re a u n a lt av an taj im p o rta n t: p o s ib ili­
tatea de co m u n ic a re c u d eţin u ţi d in to a te ţă rile E u ro p ei. P ractic,
fu sesem p u şi în c o n ta c t c u o b a z ă d e in fo rm a ţii d e n e p re ţu it.
A m re v e n it d in B irk e n a u d u p ă c ă d e re a în tu n e ric u lu i. C ele
t rei lu n i d e cap tiv itate p e care le p etre c u se ră m în re la tiv ă n e m iş­
care îş i s p u se se ră c u v â n tu l şi n e -a m tâ râ t în a p o i cu v ite z a m e l­
cu lu i, d u c â n d u -n e de b ra ţ c a m a ra z ii v lă g u iţi şi p u rtâ n d u -i în
sp a te p e c e i c a re se p ră b u ş is e ră fă ră c u n o ş tin ţă . E ra m , d e
asem e n ea, în c ă rc a ţi cu tru p u rile c e lo r c a re m u ris e ră d in c a u z a
e fo rtu rilo r is to v ito a re sa u c a re fu se se ră o m o râ ţi. N e sim ţe a m
frânţi d e o b o s e a lă şi a b ia c o n ştie n ţi, a ş a c ă lo v itu rile şi z b ie re ­
te le e sc o rte i av ea u p re a p u ţin efec t. N e m iş c ă m m e c a n ic , ca
n işte ro b o ţi. N e o p ream , c â n d n i se sp u n e a să n e o p rim ; m ă rşă-
luiam , c â n d n i se sp u n e a să m ă rşă lu im . L o v itu rile d e b a sto n
revărsate de K ap o B ru n o n u făc eau d e c â t să în ră u tă ţe a sc ă situ a ­
ţia, s p o rin d n u m ă ru l c e lo r p e c a re tre b u ia să-i a ju tă m o ri să-i
100 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

cărăm ; p â n ă la u rm ă , c o n v in şi d e in u tilita te a e fo rtu rilo r lor,


K ap o şi S S -iştii a u în c e ta t să n e m a i c h in u ia sc ă . In tr-u n tâ rz iu ,
c o lo a n a n o a s tră a a ju n s la p o a rta A u sc h w itz u lu i şi a m in trat.
D im in e a ţa , a m fo s t trim iş i im e d ia t în a p o i la m u n c ă. C ei
c a re n -a u iz b u tit să se sco ale şi au ră m a s în b lo c au d isp ă ru t
p u r şi sim p lu . S eara, n u i-a m m a i regăsit. N im e n i n u s-a în tre b a t
u n d e fu seseră d u şi - a r fi fo st u n efo rt p re a m are . T otuşi, in stin c ­
tu l n e -a a v e rtiz a t să n u ră m â n e m în d o rm ito r...
T rep tat, n e -a m o b iş n u it cu m u n c a la B rzez in ka . A m în v ăţat
s ă lu c ră m cu c h e ltu ia lă m in im ă d e e n e rg ie . D in g re ş e lile
cam arazilor, din sân ge le şi m o rţile lor, a m în v ă ţa t c u m să evităm
in stru m en te le de to rtu ră cele m a i rele: ba sto n u l, p u m n u l, cizm a.
A rm e le a c e le a erau în tre b u in ţa te fă ră re ţin e ri. E ra m b ă tu ţi d e
S S -işti, d e K ap o , d e V orarb eite ri. E ra m b ă tu ţi p e n tru c ă făc u -
se ră m tre a b ă p ro a stă , p e n tru c ă n e o p ris e ră m o c lip ă d in c au z a
o b o se lii, p e n tm c ă a ju ta s e ră m u n c a m a ra d c a re căz u se , p e n tru
că n e u ita s e ră m u râ t la to rţio n a rii n o ş tri şi p u r şi s im p lu p e n tru
c ă e ra m la d o i p a şi. C o n d u c e re a la g ă ru lu i p riv e a ap re c ia tiv
b ă tă ile a p lic a te c e lo r sla b i şi lip siţi d e ap ărare .

* * *

în tr-o zi d e ia n u a rie , d u p ă d e ş te p ta re a o b işn u ită , n e -a m


îm b ră c a t şi a m fo s t sc o şi d in b lo c . V re m e a e ra g ro azn ică; su fla
u n v â n t a tâ t de fero ce, în c â t îi ră s tu rn a p e o a m e n i d in p ic io are.
R a fa le d e fu lg i în g h e ţa ţi n e -a u iz b it feţe le , c â n d n e -a m strân s
la o la ltă în lo c u l u n d e se fo rm a în to td e a u n a co lo an a. A co lo ,
tre m u râ n d , a m re z is ta t e le m e n te lo r d e z lă n ţu ite a le n a tu rii cu
u ltim e le fă râ m e d e p u te re , în tim p c e v â rte ju rile u rla u în tre
b loc uri, ş fichiu in d ză pa da în to a te d irec ţiile şi re d u câ n d v iz ib ili­
ta te a p â n ă a p ro a p e d e ze ro, ia r g e ru l se in filtra p â n ă şi în
Birkenau 101

ţe s ă tu ra h a in e lo r n o a s tre , m u ş c â n d u -n e c o r p u r ile cu c o lţi


a scu ţiţi şi o tră v in d u -n e m in ţile cu p rev estirea: „ O are s-a te r­
m in at în tr-a d e v ă r c u m in e ? ”
V io ic iu n e a m in ţii m i s-a to c it şi g â n d u rile m i s-au în v ă l­
m ă şit la o la ltă , p e c â n d n e strâ n g e a m u n ii în ce ila lţi, străd u -
i n d u -n e să n e g ă s im lo c u rile , c ă u tâ n d sa lv a re a în c o lectiv ita te .
( iâ n d u l u n e i o d ă i - a l u n u i c o lţiş o r - u n d e a m fi p u tu t scăp a d e
v isco lu l a c e sta te rib il sc lip e a ca u n v i s . ,A ş a m o r o a m e n ii p rin
în g h e ţ” , m i-a m spu s, „ la în c e p u t e ste frig şi d u re ro s, d u p ă ca re
e s te c ev a m a i b in e , p â n ă a p a re şi s e n z a ţia d e c ă ld u ră ...” Id eea
că s u fe rin ţe le se p u te a u în c h e ia m i-a su b ju g a t m in te a şi m i-a
d estin s tru p u l. Ia r în to t ac e st tim p , in im a m e a b ătea: „S fârşitul,
s fâ rş itu l, s fâ rş itu l...” D u p ă c a re în s ă , s tră p u n g â n d ra fa le le
în g h e ţa te , s-a a u z it u n g la s c h ic o tin d d e în c â n ta re :
- în ă u n tm ! în ă u n tru , im ed ia t!
V â n tu l a sp u lb e ra t cu v in te le , d a r m a sa d e o a m e n i ja ln ic i
care tro p ă ia u în m iz e rie le au z ise ; v o c ile p lin e d e b u cu rie ,
d u rere, fu rie , d u ş m ă n ie s-au c o n to p it şi s-au re p e z it c ătre b lo ­
cu ri a id o m a u n e i av alan şe. M u lţi ca m a ra z i n u s-a u m a i în to rs
în d im in e a ţa ac e ea, to tu ş i d u p ă -a m ia z a av ea să n e a şte p te o
în c e rc a re şi m a i cru d ă...
A c e e a a fo st u n a d in tre z ile le cele m a i g re le a le captiv ităţii
n o astre. în c ă n u iz b u tis e ră m să n e în c ă lz im o ri să n e rev en im ,
cân d , d in d o rm ito r în d o rm ito r, a fo st tra n sm is o rd in u l să n e
d e z b ră c ă m în p ie le a g o a lă şi să fo rm ă m u n şir. C e m a i e ra şi
a sta ? S a d ic ii b e ţi se d is tra u d in n o u ? P u ţin p ro b a b il - n -a r fi
a n u n ţa t to a te d o rm ito a re le .
- P o a te fi o s e le c ţie ? a su g e ra t c in ev a.
S -a in s ta u ra t a g o n ia u n e i a ş te p tă ri tă c u te , o a n tic ip a re
fe b rilă, fiin d c ă n e te m e a m d e u n su p lic iu te rib il şi ucigă to r.
102 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

N e rv ii c u iv a a u ced a t. A m a u z it s u sp in e şi o tu s e seacă , c o n ­
g e stio n a tă . M i-a m sim ţit in im a a tâ t d e grea, în c â t a b ia p u te a m
să respir. B ru sc, Z im in a sp art tă cerea, slo b o z in d cu fu rie u n
ş ir p re lu n g d e în ju ră tu ri m u rd are.
- N e n o r o c iţii d ra c u lu i! M a i b in e -n g h e ţa m şi m u re a m
a z i-d im in eaţă !
- A i v ă z u t c ă c re m a to riu l n u fu n c ţio n e a z ă ...
- S u b s o lu rile su n t g o a le d e fo a rte m u lt tim p ...
C u v in te le d is p a ra te ce a ju n g e a u p â n ă la n o i d e p e c o rid o r
au ris ip it to a te în d o ie lile : u rm a o sele cţie .
C u v â n tu l „selecţie ” avea u n în ţe le s sin istru în lagăr: în s e m ­
n a s e p a ra re a d e ţin u ţilo r cu p ro b le m e d e să n ă ta te sau slă b iţi, în
v e d e re a e x te rm in ă rii. E ra o p ro c e d u ră re g u la tă , m e n ită să-i
e lim in e d in la g ă r p e am ărâţii atât d e v lă g u iţi în c â t n u m ai p u te au
ju c a v re u n ro l u til. T re c u se ră m d e ja o d a tă p rin p ro c e s u l a c e la
d e so rta re - o rip ila n t p rin c in is m u l său - , ia r a c u m tre b u ia să-l
în d u ră m ia ră şi, d e filâ n d p rin fa ţa c ă lă ilo r d e c a re d e p in d e a
s o a rta n o a s tră . în s e a ra ace ea , ei a v ea u s ă d e c id ă c a re d in tre
n o i u rm a să tră ia s c ă şi care să m o a ră ...
U n o fiţe r S S g ras, d e v â rstă m ijlo c ie , stă în tr-u n c o lţ al
cam e re i, la o m ă su ţă , c u u n c h ip iu e n o rm p e g e n u n c h i. î n faţa
lu i e s te u n te a n c d e fo i a c o p e rite c u c o lo a n e d e cifre . P are
p lic tisit. L o c u l d e lâ n g ă el e ste o c u p a t d e u n d e ţin u t îm b ră c a t
în h a in e c u ra te şi c ă lc a te cu d u n g ă. în fa ţa m ă su ţe i, B lo c k ă l-
te ste ru l şi u n in te rp re t sta u în p o z iţie d e d re p ţi, p riv in d c h ip u l
S S -istu lu i cu d e v o ta m e n tu l u n o r c â in i. O fe re a stră e ste larg
d esc h isă . L a ră s tim p u ri, o ra fa lă d e v â n t a d u c e în c a m e ră fu lg i
c a re se to p e sc im e d ia t p e p o d ea, tra n s fo rm â n d u -se în ap ă în tu ­
n eca tă . C u to a te a ce stea, o d a ia e s te jila v ă d e s u d o a re a d e g ajată
d e tru p u rile g o a le ce in tră p e u ş ă d e p e co rid o r, în ş iru in d u -s e
Birkenau 103

în lu n g u l p e re ţilo r sp re m ă su ţă . P ra g u l în c ă p e rii e s te fro n tie ra


n o a stră . în cu râ n d , v a so si m o m e n tu l în c a re o v o i trec e. C h ia r
în a in te de a in tra , în să , c o rp u l m i se a c o p e ră d e o tra n s p ira ţie
rece: v ăd că se le c ţia e ste su p rav eg h ea tă d e S S -O b erfu h rer J o s e f
K lehr, u n sa n ita r d in la g ă r şi fo st m ă c e la r în civilie. K le h r m i-a
u c is u n c a m a ra d cu sâ n g e re c e p e n tru că lu a se u n n a p d in tr-o
c o tig ă p e lâ n g ă care trec ea, in je ctând u-1 c u o d o z ă le ta lă d e
fe n o l în fa ţa u n e i „ a u d ie n ţe ” d e d e ţin u ţi a d u n a tă sp e c ia l p e n ­
tru o c a z ia re sp e c tiv ă .
- A ş a s fâ rşe sc to ţi c e i c a re fu ră! d e c la ra s e e l d u p ă ce
în c h e ia s e ex e c u ţia în g ro z ito a re ...
C ăscân d d isc re t şi p erfect relax at, K le h r a an u n ţat verd ic tu l
p e n tru so a rta a ltu i om . E l n u stă te a la d isc u ţii, ci o b iş n u ia să le
facă se m n v ic tim e lo r să p le c e p rin tr-o în c u v iin ţa re b ru s c ă d in
cap sau u n g e st d e în d e p ă rta re d in m â n ă. C â n d a ju n g e a la m a sa
lui, d e ţin u tu l îş i ro s te a n u m ă ru l, d u p ă c a re in te rp re tu l lătra:
- G e n u f le x iu n e ! R id ic ă -te ! în to a rc e -te !
E x e rc iţiile a c e le a erau fo a rte d ific ile p e n tru c o rp u ri v lă ­
g u ite, a tro fia te d e b ru ta lită ţi şi m a ln u triţie . C e l m a i g reu era să
te rid ic i în p ic io a re d u p ă ce fă c u se şi o g en u fle x iu n e ; ce i m ai
m u lţi n u re u şe a u n e a ju ta ţi şi m u lţi se ră stu rn a u , realm en te.
B in e în ţe le s, la a s ta c o n trib u ia şi în c o rd a re a n e rv o a să . L a u rm a
urm elo r, to ţi d o re a m să su p ra v ie ţu im , c h ia r şi în m e d iu l în g ro ­
z ito r d in lag ăr. Ia r fa p tu l că p ro c e d u ra se d e s fă ş u ra în fa ţa
a lto r ze ci d e d e ţin u ţi n u fă c e a d e c â t să sp o re a sc ă u m ilin ţa .
T otul era o d e m o n stra ţie c alcu la tă d e su p e rio rita te p sih o lo g ic ă ,
m e n ită să in tim id e z e şi să in s u fle re s p e c t p e n tru ra s a aria nă .
în c lip e le c â n d te a fli fa ţă în fa ţă c u m o a rte a , m in te a se
în to a rc e a d e se a sp re tre c u t. G â n d u rile şi a m in tirile se îm b u l­
zesc: „A h, c â t d e s c u rtă m i-a fo s t v ia ţa ... c e p u ţin e a m făc u t...
104 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

ce m o d tris t şi ja ln ic d e a p ă ră si lu m e a - p ro ste şte , lip sit d e


sen s şi în flo are a vârstei... şi to tu l în fu n c ţie d e c ap riciile ace stu i
p ig m e u im b e c il şi m â n a t d e p re ju d e c ă ţi, c a re - g ra ţie u n u i
d e stin d u şm ă n o s - a fo st d e se m n a t s ă d e c id ă a su p ra v ie ţilo r
u n o r o a m e n i d e c e n ţi, d in tre c a re m u lţi îi su n t s u p e rio ri ca
in tele c t! Ş i n im e n i n u v a şti ce a m în d u ra t în ia d u l ace sta ...”
C e în c e t tic ă ie s c secu n d ele! C â t d e g ro a z n ic e s te să faci
câ te u n p as, la fie c are d o u ă -tre i m in u te , c ă tre lo c u l fatal! E x p e ­
rie n ţa e m o ţio n a lă a m o m e n tu lu i a c e la e ste im p o sib il d e d escris
p rin c u v in te . C u c â t te a p ro p ii m a i m u lt, c u a tâ t g â n d u rile îţi
d e v in m a i h a o tic e , c u a tâ t î ţ i v in e m a i g re u s ă r e s p ir i. F a ţa
îţi ard e şi în a c e la şi tim p o su d o a re re c e îţi a c o p e ră co rp u l.
In im a îţi b a te fe b ril, în c e rc â n d fără sp e ra n ţă să p o m p e z e sân g e
p rin tr-u n c o rp in e rt la se n zaţii. O d o rin ţă p e rs is te n tă se ac u ti-
zează: să -l u c id , să -l su g ru m , să -l fac b u c ă ţi p e c ă lă u l b in e
h ră n it şi m u lţu m it de sine, care p re z id e a z ă p o m p o s sp ecta co lu l
a c e sta ca şi c u m a r n e c e sita c in e ş tie ce a b ilită ţi sp e c ia le . N -a r
fi p re a g re u să -l om o r. Şi, d acă li s -a r o feri o c a z ia , m a jo rita te a
c e lo r d in şiru l a c e sta a r fac e -o c u în c â n ta re . T o tu şi, n im e n i n -a
rid ic a t n ic io d a tă u n de ge t. Ş i n u p e n tru că a r fi fo st la şi. E x p e ­
rie n ţa a m a ră n e -a în v ă ţa t n a tu ra p ro s te a s c ă a u n o r a se m e n e a
te n ta tiv e e ro ic e , fiin d c ă d e fa p t e le în s e m n a u să-ţi co n d a m n i
p ro p riii c a m a ra z i. A stfe l că, to c m a i c a m a ra d e ria , a m p lific a tă
d e c o n d iţiile in s u p o rta b ile d e tra i d in lagăr, n e îm p ie d ic a să
în tre p rin d e m ceva c a re a r fi p u tu t p u n e în p e ric o l v ie ţile p rie te ­
nilor. N u era o ju stific a re a slă b ic iu n ii su fle te şti, ci o leg e a c c e p ­
ta tă d e to ţi, p e n tru a sa lv a v ie ţi. N u a m d is c u ta t d e sp re ea, n ic i
m ă c a r n u n e -a m g â n d it la ea, ci e ra u n re fle x c o n d iţio n a t d e
c irc u m sta n ţe. A ş fi p u tu t să a şte p t p â n ă ce K le h r m ă c o n d a m n a
la m o a rte p rin tr-u n g e s t n e p ă s ă to r d in m â n ă , p e n tru c a ap o i,
Birkenau 105

c â n d n u m a i a v e a m n im ic d e p ie rd u t, s ă -l în h a ţ d e b e re g a tă
- fără în d o ia lă şi alţii m i s-a r fi a lă tu ra t în tr-o ră b u fn ire d e
m â n ie şi u ră d a r ra ţiu n e a m i se îm p o triv e a . C e a ş fi c â ştig a t?
E x p e rie n ţa o fe re a răsp u n su l: c o n s e c in ţe le a r fi fo st in im a g i­
nab ile. O te n ta tiv ă a s u p ra v ie ţii ac e ste i n o n -e n tită ţi a r fi av u t
d re p t u rm a re to rtu ra re a c u b ru ta lita te şi u c id e re a a su te d e
ca m arazi. Ia r S S -iştii a b ia a r fi a şte p ta t p re te x tu l p e n tru u n
m ă cel p lin de sad ism .
în ce le d in u rm ă , c alv aru l în g ro z ito r a ră m a s în u rm a m e a.
N o ro c u l îm i su râ se se d e d a ta ac e asta ... to tu şi, c u u n c o lţ al
g u rii strâ m b a t d e n e lin işte . D u p ă to a te p rin câ te trec u se m , d u p ă
în c o rd a re a fiz ic ă şi n e rv o a să , n u m a i d o rin ţa d e a m ă în d e p ă rta
c â t m a i re p e d e m i-a d a t p u te re a să m ă m işc , b a c h ia r s-o fac cu
v io ic iu n e.

* * *

O d ată, în fe b ru a rie , p e c â n d e ra m d u şi la B irk e n a u , am


z ă rit lâ n g ă d ru m o m o v ilă cu p ro v iz ii d e ia rn ă p e n tru lagăr.
P rin tr-o în tâ m p la re , p a ie le ce o a c o p e re a u fu se se ră în lă tu ra te
d e p e la tu ra d in sp re drum . P o a te că d e ac o lo fu sese re c e n t lu a tă
sfe c lă - u rm e le d e ro ţi erau p ro a s p e te - şi ap o i u ita s e ră să
p u n ă la lo c p a ie le ce zăcea u alături. S au p o a te că p a ie le n u m ai
fu seseră p u s e la loc, d eo are ce se a şte p ta alt tran sp o rt. In d iferen t
c a re a r fi fo st ex p lic a ţia , la sfâ rşitu l zile i, câ n d şiru l lu n g d e
d e ţin u ţi a tre c u t p e lâ n g ă lo c u l re sp e c tiv s-a a u z it u n ră c n e t
p re lu n g , „ S fe c lă !” , şi ze ci d e o a m e n i în fo m e ta ţi s-au a z v â rlit
im e d ia t a s u p ra m o v ile i.
N ic i u rle te le lu i K a p o , n ic i s trig ă te le d e a v e rtiz a re ale
c a m a ra z ilo r n u au p u tu t o p ri n ă v a la sp o n ta n ă . C ei care iz b u ti­
se ră să în h a ţe o sfe c lă în c e rc a u să sc a p e d in v ie rm u ia lă şi să
106 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

se a s c u n d ă în c o lo a n ă . V ă z â n d u -i p e n o ro c o ş ii ac eia, a lţi d e ţi­


n u ţi au ru p t râ n d u rile p e n tru a-şi în c e rc a şan sa. L u aţi in iţia l p rin
su rp rin d e re , g a rd ie n ii n e -a u a m e n in ţa t c u a rm e le p e ce i ca re
ră m ă se se ră m p e d ru m şi n e -a u îm b râ n c it, în d e p ă rtâ n d u -n e d e
g lo a ta c a re z b iera. O se rie d e ra fa le a u re d u s b ru s c la tă c e re
strig ă te le , g e m e te le şi b le ste m e le : S S -iştii d e s c h is e s e ră fo cu l
a s u p ra m a se i d e c o rp u ri ce sc o rm o n e a u în m o v ilă . A u ră su n a t
c o m e n z i saca d ate. C ă u tă to rii d e sfe c lă au în c e p u t să se rep ea d ă
în a p o i sp re co lo an ă, d a r S S -iştii a u o c u p a t p o z iţii în tre p ro v iz ii
şi d m m . în u rm a lor, m o rţii şi ră n iţii z ăc eau p rin tre sfe c le p e
z ă p a d a în n e g rită . C in e v a i-a în ju ra t p e fa s c iş ti şi p e F tih re ru l
lo r; a fo s t s u fic ie n t u n g lo n ţ c a să-l re d u c ă la tă ce re.
T o ată d ra m a s-a s fâ rş it în câ te v a m in u te , în s ă n e -a şo cat
p ro fu n d . M a rş u l c ă tre la g ă r a c o n tin u a t în tă cere. C â n d a m
aju n s la p o a rtă , g ra d a tu l n o s tru i-a ra p o rta t o fiţe ru lu i d e g a rd ă
c e le în tâ m p la te , ia r a c e sta a p o rn it să ale rg e în lu n g u l co lo an ei,
lo v in d u -n e c u b ic iu l p e s te c a p e te şi fe ţe , în ju râ n d în to a te d ia ­
le c te le e u ro p e n e p e c a re le c u n o ş te a şi stro p in d u -n e d in a b u n ­
d e n ţă cu salivă .
D u p ă in c id e n tu l acela, rareo ri a m iz b u tit să tre c e m p e lâ n g ă
m o v ile le d e p ro v iz ii fă ră să în re g is tră m v ic tim e . G a rd ie n ii îş i
p reg ăteau a rm e le cân d n e a p ro p ia m şi se in sta u ra o lin işte sin is­
tră. T oţi av ea u a c e la şi gâ nd : „S e v a re p e z i c in e v a să în fru n te
m o a rte a in e v ita b ilă ? ” Ş i to tu şi, o am en ii c o n tin u a u să se n ă p u s ­
te a sc ă sp re sfec le . în n e b u n iţi d e fo am e , tra u m a tiz a ţi de s u fe ­
rin ţe , a le rg a u şi m u re a u su b g lo a n ţe le S S -iştilo r. P o c n e tu l
d e sp ie d ic ă rii a rm e lo r m i s-a în tip ă rit re a lm e n te în m in te . O ri
d e c âte o ri a u z e a m c lic u l m e ta lic , în tre g u l co rp m i se în c o rd a
şi to ţi n e rv ii zbierau : „A ten ţie! P e ric o l!” Ş i to c m a i re fle x u l
a c e la m i-a sa lv a t v ia ţa p e s te o v rem e...
Birkenau 107

D e d o u ă o ri p e zi tre c e a m p e lâ n g ă sc e n a a c e s to r m a sa c re
sâ n g e ro a se şi în ce le d in urm ă, d u p ă v reo lu n ă, a s o sit m o m e n ­
tu l c â n d n im e n i n -a m a i c u te z a t s ă ia s ă d in râ n d . U n S S -is t
a rân jit:
- C e, n u m a i p o fte ş te n im e n i? S ă -n se m n e că n u v ă m ai
e ste fo a m e ?

* * *

D in tre c ă lăii la g ă ru lu i - care ju s tific a u o m o ru rile sub p re ­


textul „m en ţin erii d iscip lin ei” - , K om m a ndo fiihrer S ch lange era
p o ate c e l m a i b ru ta l. îi fă c e a în d e o s e b i p lă c e re să îm p u ş te
o am en ii cu p is to lu l său, în s o ţin d u -ş i fie c a re g lo n ţ p re c is c u o
e x c la m a ţie d e extaz . O b e s tie c u c h ip d e om , S c h la n g e e ra d e
în ă lţim e m ijlo c ie , ad u s d e u m e ri, b in e le g at, c u fru n te în g u s tă
şi o ch i m ici, a fu n d aţi în o rb ite şi scân te in d d e d isp reţ. U n rictu s
p erm a n en t c o m p le ta im a g in e a u n ei g o rile p sih o p ate. E ra te m u t
d e to ţi ce i p e care -i c o n d u ce a: d eţin u ţi, „ a risto c ra ţii” la g ăru lu i,
K apo, B lo c k ă lte ste ri, b a c h ia r şi d e g a rd ie n ii S S -işti. R areo ri
a p a riţia sa p rin tre n o i n u era u rm a tă d e u n om o r. O dată, s-a
fu rişa t în a p ro p ie re a u n u i g ru p d e d eţin u ţi, care - p ro fitâ n d d e
a b se n ţa te m p o ra ră a p a z n ic ilo r - se strâ n se se în ju r u l u n u i fo c
m ic, p e n tru a-şi în c ă lz i m â in ile a m o rţite . S c h la n g e s-a iv it ca
d in sen in . C h ia r şi n o i, c a re lu c ra m la câ tev a zec i d e m e tri d e
g ru p u l respectiv, l-a m o b se rv a t p e K o m m a n d o fiih re r a b ia când
în c e p u se să-i lo v e a sc ă c u u n h â rle ţ, u c ig â n d câ ţiv a p e loc. P e
alţii i-a o m o râ t p e cân d în c e rc a u să scap e cu fuga. U n u l a izbutit
to tu şi să-i evite lo v itu rile şi a alergat în d irec ţia n oa stră . R ăcn in d
u n şir d e o b sc e n ită ţi, S c h la n g e l-a u rm ă rit p e ev ad a t şi - c h ia r
lâ n g ă n o i - i-a d e s p ic a t c a p u l în d o u ă. D u p ă ce a a ru n c a t cât
co lo h â rle ţu l în s â n g e ra t, a p riv it în j u r c a u n a n im a l d e prad ă,
108 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

c ă u tâ n d a ltă v ic tim ă . A p o i, g âfâin d , s -a în to rs şi a p o rn it c ătre


d ru m , şte rg â n d u -şi g âtu l, fa ţa şi p a lm e le c u o b a tistă . N o i am
c o n tin u a t să m u n c im , în c e rc â n d să n u p riv im în d ire c ţia s a d i­
cului.

* * *

L a în c e p u tu l lu n ii m a rtie , au a p ă ru t p rim e le se m n e ale


p rim ă v e rii c a re să n e b u c u re o ch ii, d a r în a d â n c u l su fle te lo r,
ră m â n e a m o p rim a ţi d e ac e eaşi p o v ară. N u m ă ru l p riz o n ie rilo r
d e răzb oi sovietici care veneau la m u n c ă se m ic şo ra zilnic. M o ar­
te a b â n tu ia p e rm a n e n t în p re a jm ă . Z i şi n o a p te , în h ă ţa v ie ţi
n o b ile - la m u n c ă , în tim p u l m a rşu lu i, în b lo c , p e stra d ă - ,
a ju ta tă d e m â in ile c ă lă ilo r lo ia li şi e x p e rim e n ta ţi.
Ia r la B irk e n a u , p e te re n u l m lă ş tin o s îm b ib a t d e la c rim i şi
sân g e, b a ră c ile d in c ă ră m id ă c u u n s in g u r n iv e l se în m u lţe a u .
B arăcile - cu d o a r câteva ferestruici, p o d e a d e p ă m â n t şi o so b iţă
în m ijlo c - a ră ta u m a i d e g ra b ă a d e p o z ite d e c â t a lo c u in ţe ,
în tr e tim p , m la ş tin a se re tră se se . O p a rte d in ea, a s tu p a tă cu
p ă m â n t şi sfă râ m ă tu ri d e p ia tră , fo rm a z o n e n e te d e d istin cte ,
se p a ra te p rin şa n ţu ri în g u s te d e d ren aj, p lin e c u apă. U n d ru m
d in b itu m , c a re m e rg e a p â n ă în c e n tru l c o m p le x u lu i, în c e p e a
la câteva su te d e m e tri d e z o n ele a sa n a te p e care erau c o n stru ite
b a ră c ile . D in d is p u n e re a d ru m u lu i şi a b a ră c ilo r, se p u te a
în ţe le g e u ş o r c ă se u rm ă re a p la n u l m e tic u lo s p ro ie c ta t a l u n u i
c o m p le x vast.
P e 15 m a rtie , a m a fla t c ă sp ita lu l p e n tru p riz o n ie rii d e
ră z b o i so v ie tic i fu s e s e d e s fiin ţa t în a n te rio a re le tre i zile. C a m
c in ci su te d e b o ln a v i fu se se ră in je c ta ţi c u d o z e le ta le d e otravă .
C â ţiv a fo şti p a c ie n ţi c a re lu c ra se ră ac o lo n e -a u sp u s c u m se
p ro c e d a se . M a i în tâ i p a c ie n ţii a u fo st în c h iş i în s a lo a n e le lor.
Birkenau 109

D u pă ace ea , c e i c a p a b ili să u m b le n e a ju ta ţi au fo s t c h e m a ţi
afară. U n u l câ te u n u l, a u fo s t c o n d u şi în tr-o o d a ie se p a ra tă şi
in jecta ţi c u o tra v ă c u a c ţiu n e ra p id ă . L i se sp u se se c ă erau
m e d ic a m e n te şi n u s u sp e c ta s e ră n im ic . D u p ă ce u n p a c ie n t
era in je c ta t, c o rp u l său - c a ld în c ă - e ra tra n s p o rta t în a ltă
c a m e ră şi e ra a d u s ă u rm ă to a re a v ic tim ă . în tim p u l n o p ţii,
cad a v re le a u fo s t tra n s p o rta te la c re m a to riu şi in je c ţiile a u fo st
relu ate d im in e a ţa . C e i p re a b o ln a v i p e n tru a p u te a să u m b le au
p rim it in je c ţiile p e p ric iu rile p e c a re ză c eau . S e z v o n e a c ă u n
d eţin u t, m e d ic d e o rig in e g e rm a n ă , c a re o rg a n iz a se şi p a rtic i­
pase la ac e st m ă c e l în m a să îş i p ie rd u se m in ţile şi fu sese o m o rât
în a c e la şi fel.
A d o u a zi, 16 m a rtie , câ n d a m fo st a lin ia ţi şi n u m ă ra ţi cu
aten ţie , c a d e o b ic e i, p rin tre n o i a a p ă ru t u n g ru p d e d e ţin u ţi
n ecu n o scu ţi. S -au d o v e d it a fi c a m a ra z i - o fiţeri so v ie tic i c are
a lră se se ră a te n ţia G e s ta p o u lu i şi fu s e s e ră iz o la ţi în buncăr.
I '’useseră în sem n aţi cu d o u ă litere g erm an e - , A U ” d e l a , A u sc h -
w itz” - şi v ie ţile lo r fu s e s e ră c o n s id e ra te su p e rflu e d e c o n d u ­
cere a la g ăru lu i, care în c e p u se să-i tra te z e ca p e cob ai; d e ex em ­
plu, a su p ra lo r se d e s fă ş u ra s e ră te stă ri d e o tră v u ri şi a c u ra te ţe
a a rm e lo r. F a p tu l c ă u n n u m ă r re d u s s u p ra v ie ţu is e e ra u n
m irac o l, o a d e v ă ra tă m in u n e . D in p u n c t d e v e d e re fizic, a ră ta u
m ai b in e c a n o i, în s ă era u p a liz i ca n iş te ca d av re. Z ile şi n o p ţi
stă tu se ră în c e lu le şi a şte p ta se ră ex ecuţia, în fio râ n d u -se la o ric e
s u n e t c a re ră z b ă te a d e p e corido r.
D u p ă r ă s ă ritu l so a re lu i, c e le la lte e c h ip e d e m u n c ă au
plecat, d a r no i, p riz o n ierii d e răz b o i so v ietici, a m răm a s loc ului.
C âţiv a S S -işti se a fla u în a p ro p ie re şi d is c u ta u în tr e ei. K ap o şi
B lo c k ă lte ste rii e ra u d e a s e m e n e a aici. N im e n i n u se în d o ia că
se va în tâ m p la ceva. D e s fiin ţa re a sp ita lu lu i, so sire a d e ţin u ţilo r
110 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

d in b u n c ă r şi în tâ rz ie re a p le c ă rii la m u n c ă e ra u c u m v a le g a te
în tre ele. S -au a p ro p ia t şi m a i m u lţi S S -işti - sa d ic ii fam ilia ri:
B a r e tz k i, K le h r, S c h la n g e , M e r le şi g e s ta p o v is tu l S ta rk .
A p o i s-a a u z it o rd in u l să ie ş im d in lagăr. P re g ă tiţi p e n tru o ric e
- p â n ă şi p e n tru c e a m a i n e a ş te p ta tă c o titu ră a d e s tin u lu i
a m ie ş it în c e t în c o lo a n ă p rin p o artă , u n d e p a z n ic ii îi n u m ă ra u
d in a m b e le p ă rţi p e d e ţin u ţii c a re p le cau .
S p re su rp rin d e re a n o a stră , z iu a s-a d o v e d it ca o ric a re alta.
A b ia s e a ra a m p ric e p u t m o tiv u l a c e le i în tâ rz ie ri p e tre c u te
d im ineaţa: d e a c u m în a in te , u rm a să lo c u im în B irke n au . V estea
a fo st a n u n ţa tă d e u n K ap o , p e câ n d o e c h ip ă d e e le c tric ie n i
rid ic a în g ra b ă u n g a rd te m p o ra r d e sâ rm ă g h im p a tă în ju ru l
b a ră c ilo r d in c ă ră m id ă . A stfel, p e 16 m a rtie 1942, B rz e z in k a
- sau B irk e n a u , sau A u sc h w itz II - şi-a în c e p u t e x iste n ţa ca
filia lă a L a g ă ru lu i c e n tra l d e c o n c e n tra re A u sc h w itz , care, în
sc u rt tim p , ave a să d e v in ă în to a tă lu m e a fa im o s ca fab ric a
m o rţii n a z istă .

* * *

P rim u l ap el. î n z o n ă era u d o a r p riz o n ie ri d e ră z b o i so v ie ­


tici, a şa că, p e n tru p rim a d a tă în c in c i lu n i şi ze c e zile, n e -a m
a fla t n u m ă ru l ex act: 6 6 6 . A tâ ţia m a i ră m ă se se m d in m u lte m ii
ce fu se se ră a d u se a ic i p e 7 o c to m b rie 1941. Ia r m a jo rita te a
su p rav ie ţu ito rilo r erau p e ducă, aşa-zişii „M u selm ăn n er” 13 cu m
îi n u m e a u S S -iştii cu d is p re ţ p e to ţi b ă rb a ţii v lă g u iţi şi atrofiaţi.
în fa ţa n o a s tră se g ă se a u n b ă rb a t scu n d , m a i în v ârstă , to t
în h a in e vă rg ate. U n a lt d e ţin u t? N u l-a m b ă g a t în sea m ă. în să ,
d u p ă ap el, u n o fiţe r S S i s-a a d re sa t şi el a p o rn it im e d ia t în

13
„ M u s u lm a n i” (n o ta ed . e n g lez e).
Birkenau 111

lu n g u l lin iilo r n o a stre , ex a m in â n d u -i cu a te n ţie p e d eţin u ţi. L a


răstim pu ri, îm p u n g e a cu deg etu l în p ie p tu l cu iv a şi strig a în rusă:
- U n p a s în a in te !
C â n d „ M o ş u l” - a ş a c u m a fo st p o re c lit im e d ia t - a a ju n s
la m in e, i-a m sim ţit p riv ire a e x a m in â n d u -m ă d in tă lp i p â n ă în
creşte t. O c h ii n i s-au în tâ ln it şi, d eşi n -a m v ă z u t p ic d e u ră în
p riv ire a lui, a m sim ţit to tu şi u n fio r p e şira sp in ării.
- U n p as în a in te ! a ră c n it el, a p o i a tre c u t la v e c in u l m e u .
A m făcu t u n p a s în faţă şi m -a m ală tu ra t c e lo r care fu seseră
a leşi anterior.
D u p ă ce s-a s fâ rş it sele c ţia , a p ro x im a tiv d o u ă z e c i şi cin ci
d e b ă rb a ţi - ce i m a i în fo rm ă d in tre n o i - fu s e s e ră se p a ra ţi d e
restu l. A m ră m a s în tă cere, c u in im ile b u b u in d şi g u rile u sca te ,
cu o c h ii a ţin tiţi a su p ra „M o şu lu i” şi o fiţe ru lu i S S care d iscu tau
ceva. în c e le d in u rm ă, „ M o ş u l” a v e n it la n o i.
- V o i su n te ţi e c h ip a d e „ în tre ţin e re ” a a c e stu i lagăr, ia r eu
su n t şe fu l v o stru . M â in e v eţi a fla ce aveţi d e făc u t. D im in e a ţa ,
veţi ie şi d in b a ră c i la o rd in u l m e u . A v eţi la d is p o z iţie c in ci
m in u te ca să fiţi g ata. E c lar?
P e ste o se cu nd ă, p o v ara striv ito are d e n e lin iş te fu se se r id i­
cată: in te rv e n is e o a ltă c o titu ră a d e s tin u lu i. Ia r în ţe le g e re a
fa p tu lu i c ă n u va tre b u i să m a i m ă rş ă lu im tre i k ilo m e tri şi că
n e p u te a m o d ih n i im e d ia t ce te rm in am m u n c a e ra îm b u c u ră ­
to a re şi n e rid ic a m o ra lu l.
D u p ă te rm in a re a a p e lu lu i, a m fu g it la b a ră c i p e n tru a n e
e x a m in a n o ile lo c u in ţe . î n c e n tru l faţa d ei e x ista o s in g u ră uşă.
U n co rid o r c en tral tra v e rsa b arac a în do uă, cu o so b iţă în m ijloc.
S p aţiu l ră m a s e ra d iv iz a t p rin p e re ţi d in c ă ră m id ă în c o m p a rti­
m e n te d e d o i m e tri p ă tra ţi. In to a te c o m p a rtim e n te le e x ista u
p ric iu ri p e trei n iv e lu ri, c o n c e p u te p e n tru a g ă z d u i fie c a re câ te
112 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

c in ci o a m e n i. P e c e le d o u ă p ric iu ri d e su s fu s e s e ră aşte rn u te
p aie, d a r p ric iu l c e l m a i d e jo s e ra d ire c t p e p ă m â n tu l g o l şi
u m e d . A stfe l, p ric iu rile d e jo s se u tiliz a u p e n tru d e p o z ita re a
ca d a v relo r, to t în g ru p u ri d e c â te cin ci, p e n tru a fi m a i u ş o r de
n u m ă ra t d e B lo c k fu h re ri la ap elu ri.
Z u m z e tu l d in b a ră c i era p re c u m c e l d in tr-u n stu p . S ub
lu m in a sla b ă a sin g u ru lu i fe lin a r care a tâ rn a d e a s u p ra so be i,
n e -a m îm p ă rţit în g ru p u ri d e c â te cin ci şi a m o c u p a t p ric iu rile
d e sus. Ş o a p te le n -a u c o n te n it m u ltă v re m e p â n ă ce, u n u l câ te
u n u l, n e -a m c u fu n d a t în h ă u l a d â n c al s o m n u lu i. Ia r ap o i, în
tim p u l n o p ţii, s-au a u z it strig ă te răzleţe , g em ete , su sp in e şi
c u v in te le în ă b u ş ite a le c e lo r c a re în c e rc a u să se în to a rc ă d e p e
o p a rte p e a lta în c o m p a rtim e n te le strâm te , fiin d c ă sp a ţiu l era
a tâ t de lim ita t, în c â t n -o p u te a u face d e c â t d a c ă to ţi se răsu ceau
sim u lta n .
î n d im in e a ţa u rm ă to a re , c â n d e ra în c ă în tu n e ric b ez n ă,
a m fo s t tre z iţi d e s trig ă te p u te rn ic e d e „K o m m an d o ! R a u s !” .
„ M o şu l” tre c e a p rin c o m p a rtim e n te le n o a s tre şi-i îm b râ n c e a
p e o a m e n i afară:
- R au s! R au s!
N e -a m ro s to g o lit jo s d e p e p ric iu ri şi l-a m u rm a t d in c o lo
d e p o a r tă , u n d e a ş te p ta u d o i p a z n ic i. î n s e m iîn tu n e ric u l
re v ă rsa tu lu i d e z o ri a m p o rn it a p o i în lu n g u l u n e i că i ferate cu
e c a rta m e n t în g u s t, c u „ M o ş u l” în fru n te şi g a rd ie n ii S S -işti
în arie rg ard ă. E ra g e r şi c e ru l e ra p re s ă ra t d e ste le lu m in o a se
ce clip eau . V â n tu l m u ş c ă to r n e îm b o ld e a să n e m işc ă m rep ed e,
în fa ţa n o a s tră s-a c o n tu ra t s ilu e ta u n u i c am io n . T reb u ia să
d e s c ă rc ă m b u to a ie d e c â te 5 0 d e litri d in c a m io n p e u n va-
g o n -p la tfo rm ă d e p e c a le a fe ra tă , ca re, d u p ă ace ea, av ea să le
d u c ă în lagăr.
Birkenau 113

T o ată z iu a a m a le rg a t in tr-o p a rte şi alta: a m a d u s b u to a ie


şi saci c u p â in e d e la c a le a ferată, a m d u s m â n c a re la e c h ip e le
d e m u n c ă , a m c o le c ta t b u to a ie le g o a le , le -a m s p ă la t şi le -a m
transp ortat îna po i la calea ferată, apoi le -a m în cărca t în cam ioane.
în c h ia r p rim a zi, a m d e m o la t, p e n tru le m n e d e foc, o
c a să n o u ă -n o u ţă cu u n s in g u r n iv el, d in a p ro p ie re a la g ăru lu i.
N i s-a ru p t in im a s-o d ărâm ăm . P e re ţii a lb i şi c u ra ţi, v a tra şi
s o b a p la c a te c u te ra c o tă c o lo ra tă tra n s m ite a u o a s e m e n e a
se n zaţie d e c ă ld u ră şi in tim ita te , în c â t ţi se în fio ra in im a , g ân -
d in d u -te la p rie te n i şi ru d e. C â n d a în c e p u t d e m o la re a , m -a m
su it im e d ia t în p o d , u n d e i-a m g ă s it p e N ik o la i P isa re v şi P av el
S te n k in , c a re p riv e a u c u a v id ita te îm p re ju rim ile p rin tr-o sp ăr­
tu ră d in ţig le le ac o p e rişu lu i. P a v lik 14 - a p ro a p e u n b ă ia t, cu
c h ip fe c io re ln ic - n ic i m ă c a r n u m -a o b serv at, în v re m e ce
la c rim ile îi şiro ia u p e o b raji. A c o lo v e d e a lib e rta te a ! A tâ t de
a p ro a p e şi în a c e la şi tim p a tâ t d e d e p a r te ...
T ra n sfe ru l la B irk e n a u n e -a in s u fla t o sp e ra n ţă ta in ică.
N e -a u m p lu t to a te g ân d u rile . D a c ă p â n ă a tu n c i şa n s a ev ad ării
păruse u n vis im p o sib il, d e ie ri situ a ţia se sch im base. în n o ap te a
ac e ea n -a m p u tu t în c h id e o ch ii, su re sc ita ţi d e o p o rtu n ita te a ce
n e fu se se o fe rită d e a g â n d i re a lm e n te la lib e rta te , n u d o a r d e
a o visa. F e ţe le c a m a ra z ilo r m e i, s tră lu c in d d e d o r şi sp eran ţă ,
o d o v ed ea u în m o d u l c e l m a i elo cv en t.

* * *

D e m o la re a ca sei a co n tin u at. C u ie le d in fier scâ rţâ iau când


erau sm u ls e d in c h e re ste a , p e re ţii tro s n e a u şi p ârâiau , p la fo a ­
n ele se p ră b u şe a u , te n c u ia la se d e z in te g ra în n o ri m a ri d e p raf.

14
D im in u tiv u l d e la P a v e l (n o ta ed. en g le z e ).
114 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

B le ste m e le şi ră c n e te le „ M o ş u lu i” se a u z e a u p e s te to t. F ără
astâm păr, zelo s, a sc u ţit la m in te , îş i v â ra n a su l p e s te tot, în d e m ­
n â n d cu strig ă te le şi cu p u m n ii. M ic u ţ, g ârb o v it şi c u sp rân ce n e
stu fo ase, lă sa o im p re s ie cu m p lită, ag rav a tă d e fo lo sire a c u v in ­
te lo r o b s c e n e şi a lo v itu rilo r p e n tru c e a m a i m ic ă g reşea lă .
S p re d e o se b ire d e el, p azn icii care n e esco rta u erau su rp rin ză to r
d e c a lm i şi fle g m a tic i. N e u rm ă re a u în tă c e re fie c a re m işc are,
d a r stă te a u d e o p a rte c â n d în c e p e a m u n c a, n e in te rv e n in d n ic io ­
d a tă şi lă sâ n d u -i „ M o ş u lu i” lib e rta te d e p lin ă d e acţiu n e. E ra m
re a lm e n te su rp rin şi d e aceşti S S -işti ferch eşi, d eo are ce difere au
ra d ic a l d e c e ila lţi p e ca re -i în tâ ln is e ră m p â n ă atu n ci.
D u p ă d o u ă zile, B irk e n a u a p rim it „ în tă riri” , d a c ă le p o t
sp u n e aşa. L a m ijlo c u l zile i, „ e c h ip a R a u s ” - a ş a c u m fu s e s e ­
ră m p o re c liţi - re v e n e a d e la lo c u l d e m o lă rii. E ra o zi su p e rb ă
d e prim ăv ară. S oa rele strălu cea p u te rn ic şi c ă ld u ra lu i d ătă to are
d e v ia ţă to p e a zăp ada , tra n sfo rm â n d îm p re ju rim ile . A b ia re u ş i­
s e ră m s ă tr a v e r s ă m c â m p u l m o c ir lo s s p r e ş o s e a u a A u s c h -
w itz -B irk e n a u , c â n d a m v ă z u t o g lo a tă d e d e ţin u ţi la lim ita
e p u izării, care se tâ ra u c ă tre B irk e n a u . O p riv ire n e -a fo st su fi­
cien tă p e n tru a n e d a seam a că erau p a c ie n ţi d in sp ita lu l la g ă ru ­
lui. D a c ă la în c e p u tu l c ă lă to rie i fu se se ră n e în d o io s în sta re să
u m b le pe propriile lo r picioare, dru m ul d e la A uschw itz îi vlăguise,
d eo are ce a b ia se m a i m işc au . A la iu l lo r era u n sp e c ta c o l te rib il.
P ân ă şi no i, care în d u ra se ră m atâte a şi a ră ta m m a i rău ca oricine,
n e -a m în fio ra t, v ă z â n d u -i. M e rg e a u în tă c e re , n e m a ia v â n d
p u te re să p lâ n g ă o ri să g ea m ă. L in iş te a era în tre ru p tă d o a r d e
tu s e te le seci şi d e b o c ă n itu rile sab o ţilo r. în u rm a lor, b itu m u l
ră m â n e a p ă ta t d e u rm e d e p a şi s â n g e rii şi p re s ă ra t d e z d re n ţe le
b a n d a je lo r d in h â rtie , în n e g rite d e sâ n g e şi m u rd ă rie ...
Bîrkenau 115

Ia tă u n sp e c tru c a re se ţin e in c re d ib il d e d re p t, o fa n to m ă
b âtrâ n ă c u fru n te a în a ltă a u n u i filo zo f. C a p u l îi e s te lă sa t p e
spate, g u ra d e sc h isă g â fâ ie sp asm o d ic . O c h ii care n u v ă d n im ic
p riv esc d re p t în a in te . In stin ctiv , m â n a s tâ n g ă i se în c le ş te a z ă
de m â n e c a d e ţin u tu lu i care-1 u rm ea ză, în tim p ce m â n a d reap tă
îşi su sţin e p ic io ru l o lo g m â n jit d e sân g e. O sta fie n o b ilă c are
tâ ră şte în u rm a ei u n şirag h id o s d e b a n d a je . A lţi d o i o am en i
şch io p ătea ză alătu ri. P rim u l es te ep uiza t, b raţe le -i atâ rn ă inerte,
c a p u l i se b ă lă n g ă n e , p ic io a re le p a r a le u n e i m a rio n e te sau a le
un u i p ara litic . A l d o ilea, ca re -şi s u sţin e to v a ră şu l, îş i m e n ţin e
e c h ilib ru l p rin tr-u n le g ă n a t c o m ic şi g rim a s e d e a g o n ie , în c o r-
d ân d u -şi to ţi m u ş c h ii c a să n u se îm p ie d ic e . E l ş tie c ă d a c ă
p rie ten u l lu i va că de a, n u se v a m a i rid ic a n ic io d a tă . în u rm a
lor, alţii îş i re m o rc h e a z ă cam a ra z ii, ca to t a tâ ţia ro b o ţi sc h e le ­
tici, c a re s im u le a z ă m işc ă rile o am en ilo r. S p in ă rile , v in trele ,
fesele e x p u s e le tră d e a z ă g ra d u l e x tre m d e d istro fie . în arie r­
g a rd a a c e stu i co n v o i trag ic, m o rţii şi cei c a re şi-a u p ie rd u t
c u n o ş tin ţa su n t tâ râ ţi d e b raţe ...
C in c i g a rd ie n i S S e sc o rta u d e ţin u ţii b o ln a v i, cu p isto a le -
le -m itra lie ră a tâ rn a te d e g ât, d a r av ân d în m â in i b ic e p e n tru a
în g h io n ti câ rd u l d e in v a lizi, e v itâ n d c u g rijă să c a lc e p e u rm e le
în s â n g e ra te şi p e b a n d a je . P e fe ţe le lo r n u se d e s lu ş e a p ic d e
re m u şc a re sa u d e c o m p ă tim ire . E i n u a n a liz a u ră u l a c ţiu n ilo r
lor, ci îş i lu c e a u p u r şi s im p lu tre a b a - o ru tin ă fa m ilia ră , d elo c
n e o b işn u ită sau ie ş ită d in co m u n . în s ă n o i n u n e p u te a m d e s ­
p rin d e o c h ii d e la c o lo a n a c a re tre c e a p rin fa ţa n o a s tră . P â n ă şi
„ M o ş u l” a m u ţise . B a c h ia r în tre a g a n o a s tră e c h ip ă - in c lu siv
esco rta - răm ă se se tăcu tă, în c re m e n ită la v ed ere a alaiu lu i m a c a ­
b ru . M u lţi, m u lţi an i d u p ă ace e a - c h ia r şi a c u m - , c â n d în c h id
o c h ii, v ă d p e rfe c t lim p e d e sc e n a te rib ilă , c a re a r fi tre b u it să fi
116 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

fo s t im o rta liz a tă p e p â n z ă p e n tru a fi v ă z u tă d e m ilio a n e d e


o am en i, a stfe l în c â t in s tig a to rii şi fă p ta şii a c e lo r c rim e o rib ile
să p o a tă fi d e -a p u ru ri tra ş i la ră sp u n d e re .
C u m o ra lu l la p ăm ân t, n e -a m s c u tu ra t b o c a n c ii d e n o ro i
şi a m p o rn it în tă c e re sp re lagăr. „ M o ş u l” n u n e -a zo rit, d e o a ­
re c e n im e n i n u d o re a să d e p ă ş e a s c ă c o lo a n a m o rţii. D e ş i
m e rg e a m a tâ t d e în c e t, în c ele d in u rm ă a m a ju n s-o d in u rm ă.
C e i m a i m u lţi stă te a u a şe z a ţi sau z ăc eau p e b itu m în p o z iţii
d in tre c e le m a i n e fire şti. U n ii ră m ă se se ră în p ic io a re , p o a te
te m ân d u -se că n u v o r p u te a să se m a i scoale. C âţiv a se strădu iau
să rid ic e u n v a g o n p e şin a ferată, d a r e ra p re a g re u p e n tru
e fo rtu rile lo r n e c o o rd o n a te . O ste n iţi, a b ia d a c ă m a i re a c ţio n a u
la ră c n e te le şi în ju ră tu rile u n u i S S -ist şi stă te a u in d ife re n ţi,
b u c u ro ş i d e o c a z ia d e a se re z e m a d e v ag o n . N e -a m o p rit în
a p ro p ie re, in v o lu n ta r, şo v ăin d , d o rin d să le d ă m o m â n ă d e
aju tor. B ru sc, „ M o ş u l” a u rla t fren etic , b le ste m â n d c op io s:
- C e staţi ca n iş te m o m â i? P u n e ţi m â n a şi ridicaţi-1!
L -a m p riv it u lu it. E ra d e n e re c u n o sc u t, p a lid la faţă, cu
b u z e tre m u ră to a re şi p u m n i în c le ş tâ n d u -s e conv ulsiv . în c iu d a
sa d ism u lu i s ă u ,,.M o şu l” - d e n a ţio n a lita te p o lo n e z ă - răm ân ea
slav în ad â n c u l in im ii.
D a c ă o m o ru l e ste o crim ă, c u m aţi p u te a n u m i atu n ci tra ta ­
m e n tu l a c e sta barb ar, a p lic a t o a m e n ilo r b o ln a v i şi n e a ju to ra ţi?
Ş i n u u itaţi că a c ţiu n ile resp ec tiv e n u erau acc id en ta le, n u erau
iz o la te , ci d e lib e ra te şi ziln ic e . N u e ra d o a r g en o c id , ci ceva
in e x p rim a b il m a i rău . U n o m c u ju d e c a tă să n ă to a să , care n -a
v ă z u t n ic io d a tă lu c ru rile acestea , care n u le -a su fe rit p e p ro p ria
sa p ie le n u v a p u te a în ţe le g e re a lm e n te tic ă lo ş ia d e z g u stă to a re
a c e lo r care, d ire c t sa u in d ire c t, au p a rtic ip a t la a c e st răzb o i
b ru ta l d e e x te rm in a re . C e sim ţe a u v ic tim e le a c e le a n e fe ric ite ?
Birkenau 117

C u m p u te ţi g ăsi c u v in te p e n tru a le e x p rim a su fe rin ţe le ? N u


se p o a te - e ste im p o sib il.
în zile le u rm ăto are, în B rzezink a, S S -iştii şi câinii lo r devo­
taţi d in la g ă r - K ap o , B lo c k ă lte ste ri, d e ţin u ţi d e d re p t c o m u n
şi c rim in a li - au re p e ta t z ile le c e le m a i n e g re d e la A u sc h w itz .
S eara, b a n d e d e b eţiv i în a rm a ţi cu b a s to a n e şi b ic e n ă v ă le a u
în b arăc i, ia r ce i c a re c ă d e a u în m â in ile lo r o ri c are le a tră g e a u
a te n ţia n u m a i p u te a u fi salv aţi. E i a ta c a u c u fe ro c ita te a p a rte
barăcile ev re ilo r şi bolna v ilo r. D u p ă p o g ro m u rile ac elea, ră m â ­
neau zeci d e m o rţi şi d e tru p u ri sch ilo d ite .
D in p rim e le zile ale fo rm ării sale, ec h ip a R a us fu sese însăr-
cin a tă cu s trâ n g e re a c a d a v re lo r d in b a ră c i în fie c a re seară, cu
d ezb ră carea lor, în c ă rc a re a p e v a g o an e -p la tfo rm ă şi tra n sp o rta ­
rea p â n ă la şo se a, p e c a le a fe ra tă în g u s tă . D u p ă ra id u rile n o c ­
turne, m a jo rita te a c a d a v re lo r av ea u ţe ste le d e s p ic a te şi o a se le
sau s p in ă rile ru p te . M u lţi p re z e n ta u ră n i ce su p u ra u . D e ac e ea
era fo a rte d ificil, fiz ic şi m e n ta l d e o p o triv ă , să-i d e z b ră c ă m p e
m orţi şi să-i tâ râ m afară d in zonă. P rin tre ei se aflau evrei, p o lo ­
nezi, cehi şi slovaci, la care se ad ău g a u cam araz ii n o ştri - p riz o ­
n ie rii d e ră z b o i so v ie tic i, a l c ă ro r n u m ă r se re d u c e a ziln ic.
în fe lu l a c e sta , a s o s it ziu a d e 3 0 m a rtie 19 42, o d a tă
c are -m i va ră m â n e d e -a p u ru ri în m in te . C h ia r şi ac u m , d u p ă
a tâ ţia ani, c o n tin u i să fiu u im it: d e u n d e a m g ă s it p u te re a d e
a-i su p ra v ie ţu i? F iin d c ă în ziu a ac e e a n u n u m a i că a m v ă z u t
m o a rtea cu o ch ii, ci i-a m sim ţit şi s u fla re a d e g h e a ţă - a id o m a
unui condam nat la m oarte, aflat p e punctul d e a-şi întâlni creatom l.
Z iu a a în c e p u t ca d e o b ic e i, cu ră c n e te le „ M o ş u lu i” :
- E c h i p a ... R a us!
E ra d is -d e -d im in e a ţă , şi în c ă n u se c ră p a se d e z iu ă. A fa ră
c ă d e a o b u ră re c e şi c e ru l era a c o p e rit c u n o ri p lu m b u rii ce
118 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

p ă re a u c ă sâ n g e re a z ă p e s te p ă m â n t. „ M o ş u l” a ie ş it u ltim u l.
C a d e o b ic ei, e ra grăb it:
- A lin ie r e a ! U n -d o i... M arş!
M a i în tâ i, a m m â n c a t m ic u l d eju n , a p o i a m in s ta la t d o u ă
fo iş o a re d e p a z ă în c o lţu ri. Ia r d u p ă ac e e a a m d u s p râ n z u l la
e c h ip e le d e m u n c ă . D u p ă care a m co lec ta t, sp ă la t şi tra n sp o rta t
b u to a ie g o a le la şo se a. D u p ă a p e lu l d e sea ră, a m în c e p u t să
sc o a te m ca d a v rele : m a i în tâ i, a m g o lit p ric iu rile in fe rio a re d in
b a ră c ile o c u p a te d e ev rei, a p o i i-a m sco s p e ru şi. în c e le d in
u rm ă, a m c u ră ţa t b a ră c ile p acien ţilo r, în s ă d e d a ta a c e a sta erau
m a i m u lte tru p u ri ca d e o b ic ei...
R a id u l c e l m a i b ru ta l în tre p rin s d e sa d ic i a su p ra b a ră c ilo r
resp ectiv e se p e tre c u se în n o a p te a trec u tă. D u p ă ce ei p ărăsiseră
la g ăru l, m e m b rii e c h ip e i R a u s - ce in c lu d e a şi u n z ia ris t p o lo ­
n e z care iz b u tis e să se a sc u n d ă p rin tre n o i - a u s o sit ac o lo .
D u h n e a a su d o are, fe c a le şi sân ge . In te rio ru l e ra p lin d e un
z u m z e t c o m p u s d in m u rm u re , g e m e te şi ţip e te d e su fe rin ţă
fă ră cu v in te . C a d a v re le z ăc eau p e c u lo a re le d in tre p ric iu ri. L a
p ic io a re le m e le , u n b o ln a v strig a d u p ă apă, în tin z â n d ru g ă to r
u n b ra ţ tre m u ră to r şi d escărn at. C u a ju to ru l lu i D o tse n k o , l-a m
rid ic a t p e u n p ric i. A p o i V asili a ad u s a p ă în tr-o c u tie d e c o n ­
serv e g o a lă p e c a re o g ă s is e în ap ro p ie re . In v a lid u l a b ă u t-o cu
lă co m ie , c u d in ţii tre m u râ n d sa c a d a t p e m a rg in e a cu tie i. L -a m
stro p it cu c â tev a p ic ă tu ri p e fru n te şi, d u p ă c e ş i-a re c ă p ă ta t
c u n o ştin ţa , a în c e p u t să b o lb o ro s e a s c ă în p o lo n e ză:
- S tal, tu e şti?
- N u, s u n te m ru şi d in e c h ip a R au s.
- Ş i u n d e su n t...?
- A u p le c a t. în la g ă r n u m a i s u n t S S -işti.
Birkenau 119

- S fin te Iisu se şi F ecio ara M aria! S u nt m a i răi d ecâ t a n im a ­


lele! D a r u n d e - i S ta l?
B o ln a v u l a p riv it în ju r în frig u ra t, d u p ă care a în c h is b ru sc
o ch ii. A ră tâ n d o rb e şte sp re u n ca d a v ru , a iz b u c n it în la c rim i şi
c o rp u l o so s i s-a c u tre m u rat:
- L -a u u c i s ! L -a u u c is p e S ta l! C ân d v a, V arşo v ia e ra m â n ­
d ră d e e l...15
S e fă c u se tâ rz iu c â n d a m te rm in a t d e e v a c u a t to a te c a d a ­
v rele. D e ş i s im ţe a m c ă n e p ră b u ş im d in p ic io a re d e o b o seală ,
n e d ă d e a p u te re g â n d u l la o d ih n a c a re n e a ş te p ta şi la d is tri­
b u irea ra ţie i d e sea ră. A m a ju n s re p e d e la p o a rta d e sârm ă
g h im p a tă . U n S S -ist a tra s zăv o ru l, ia r a ltu l n e -a n u m ă ra t câ n d
am in tra t în z o n ă şi n e -a m în d re p ta t în c e t c ă tre b a ră c i. în tâ m ­
plător, a m a ju n s p rim u l la u n şa n ţ p lin cu a p ă c a re e ra p a ra le l
cu ga rd ul. F o lo se a m în to td e a u n a şan ţu l a ce la p e n tru a n e spăla,
zi şi n o a p te , a ş a că, fă ră să m ă g â n d e sc , m -a m lă sa t p e v in e şi
a m b ă g a t m â in ile în ap ă. P e n e a şte p ta te , d in c o lo d e a lte z g o ­
m o te, a m p e rc e p u t u n u l care m i-a stâ rn it o re a c ţie re fle x ă d e
ap ărare . î n fra c ţiu n e a d e se c u n d ă a c lic u lu i m e ta lic , a m p rim it
un av ertism en t: a te n ţie la u n g lo n ţ! S im ţin d c ă v a v en i d e la u n
foişor, co rp ul m i s-a retra s instinctiv, sim u lta n cu su ne tu l îm p u ş­
cătu rii. în a c e la şi m o m e n t, a m v ă z u t m a i d e g ra b ă d e c â t a m
sim ţit c u m m â n a s tâ n g ă m i-a z b u rat în a p o i. T o tu l s -a p e tre c u t
în fa ţa c am arazilo r, ca re, fiin d la n u m a i o c lip ă în d ă ră tu l m e u ,
în c ă în a in ta u sp re şa n ţu l cu apă. T oţi s-au re tra s fu lg e ră to r în
în tu n eric .
S u b lu m in a s la b ă a u n e i to rţe, m i-a m e x a m in a t m â n a care
sân g era. Nu-mi puteam c re d e o c h ilo r şi n-aş fi c re z u t în tr-u n

15 „S tal” este u n d im in u tiv d e la „S tanislaw ” (n o ta ed. engleze).


120 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

a se m e n e a e v e n im e n t a b su rd ! E ra c u a d e v ă ra t re a l? N u e ra u n
v is sau o h a lu c in a ţie ? N u sim ţe a m a b s o lu t n ic io d u re re fizică
- şo cu l em o ţio n al o an ulase. C a p rin vis, îm i a m in te sc că cineva
m -a du s în b arac a boln av ilor, u n d e p ac ien ţii m i-a u d at suficiente
bandaje din hârtie ca să m ă pansez. B andajele s-au în ro şit im ediat,
a ş a c ă a u c o n tin u a t să-m i în fă ş o a re rana , p â n ă c e p a n s a m e n tu l
a d e v e n it m a re şi greu.
în c ele şa se lu n i in te rm in a b ile d e lagăr, sim ţis e m p e n tru
p rim a d a tă a tâ t d e a c u t a p ro p ie re a m o rţii. D e sig u r, e a fu se se
m e re u în p re a jm ă , d a r n ic io d a tă n u -m i d ă d u s e m se a m a c â t de
g reu va fi s-o în fru n t. A c u m a c e sta e ra sfâ rşitu l: n im ic n u m ă
p u te a salv a, n im ic n u a ve a să o p re a s c ă fin a lu l tra g ic a l ac e stu i
e v e n im e n t rid ic o l. în tr e tim p , în c e p u s e m să s im t o g re u ta te ca
d e p lu m b în m â n ă, ia r b ă tă ile in im ii p ă re a u c ă -m i p u ls e a z ă în
cap. A u în c e p u t să m ă c h in u ia s c ă c o şm a ru ri: K le h r râ n jin d
d in a p o ia u n e i se rin g i şi a p ro p iin d u -se d e m in e , d u h o a re e m a ­
n â n d d in m a ld ă ru l d e b a n d a je în s â n g e ra te , o in fe c ţie c a re se
ră sp â n d e a , în tim p c e e ra m p u rta t p e u n c ă ru c io r d e s c h is către
crem ato riu . Şi în to t a ce l tim p , u n g la s îm i ră s u n a în tru n a în
creier: „ S fâ rşitu l, sfâ rşitu l, sfârşitu l...”
M -a m în tin s p e u n p ric i în m ijlo c u l b a ră c ii, lâ n g ă sobă,
u n lo c în to td e a u n a go l, d e o a re c e to ţi ştia u că, d in m o tiv e d e
s ig u ra n ţă , e ra m a i b in e să s ta i c â t m a i d e p a rte d e in tra re .
C a m a ra z ii în c e rc a u să n u m ă p riv e a sc ă , e v itâ n d u -m i o ch ii. îi
în ţe le g e a m p erfec t: n im e n i n u m ă p u te a a ju ta şi o ric e d e m o n ­
stra ţie d e s im p a tie n -a r fi fă c u t d e c â t să-m i a g ra v e z e su ferin ţa .
C â t îi m a i in v id ia m ! D o re a m să tră ie sc , c re z â n d în în frâ n g e re a
ră u lu i şi triu m fu l d re p tă ţii. D o re a m să su p ra v ie ţu ie sc , p e n tru
a vedea pedea psa p en tm toa te crim ele, chinurile şi vieţile distrase.
Birkenau 121

T reptat, z u m zetu l g la su rilo r s-a stins, p e m ă su ră ce, osten iţi


şi vlăg uiţi, de ţin u ţii au ado rm it. P e m in e, în să, m ă aştep ta ch in ul
u n ei n o p ţi d e n e so m n . î n a stfe l d e m o m e n te , e ste in s u p o rta b il
să răm â i s in g u r c u g â n d u rile ta le - s u n t a id o m a u n o r in se c te
irita n te p e care es te im p o sib il să le alu n g i. R o tin d u -se cu v itez ă
in c o m p re h e n s ib ilă , m in te a îm i re v e n e a în tr u n a la a c e e a ş i
p ro b le m ă c a re p ă re a in e v ita b ilă şi im in e n tă ...
C re ie ru l m e u n e lin iş tit a p e rc e p u t o p riv ire p ătru n z ăto are .
D e sc h iz â n d o c h ii, l-a m v ă z u t p e V ik to r K u z n e ţo v stâ n d lâ n g ă
m in e. A m în c e rc a t să m ă în to rc p e c e a la ltă p a rte şi să -m i
c lin te sc b ra ţu l a m o rţit. V ik to r m -a p rin s d e m â n ă.
- L a s ă -m ă să te -a ju t...
A ju to ru l lu i a fo st d e m a re fo lo s, în tru c â t p ie rd e re a de
sân g e în c e p e a să-şi s p u n ă c u v â n tu l; e ra m a tâ t d e a m e ţit, în c â t
d a c ă V ik to r n u m -a r fi su sţin u t, aş fi c ă z u t d e p e p ric i. A p o i a
sco s ceva d in sâ n şi, în tă cere, a în tin s m â n a . în p a lm a lu i se
aflau trei ţig ări su bţiri rulate m anual. V ăzându -m i bucuria, V iktor
a zâm bit:
- S u n t d in re z e rv a m e a in ta n g ib ilă . A m av u t n o ro c ie ri -
a m g ă s it d o u ă c h işto ace.
A m â n d o i ş tia m c â t d e v a lo ro a se erau ţig ă rile . în situ a ţia
n o astră, n u p u te a e x ista u n ca d o u m a i p o triv it.
- M u lţu m e sc , p rie te n e . M u lţu m e sc ...
- H a id e , h a id e ! P e n tru c e să -m i m u lţu m e şti? A p rin d e-le !
V ik to r m i-a v â râ t o ţig a ră în m â n ă şi a d is p ă ru t să facă
ro st d e u n fo c. P e s te ze c e m in u te , n e -a m d e sp ă rţit. L -a m ru g a t
să m e m o re z e a d re s a fa m ilie i m e le , ia r d u p ă c e a în v ă ţa t-o p e
d in a fa ră, i- a m sp u s ce s ă le tra n sm ită ... b in e în ţe le s , d a c ă av ea
să su p ra v ie ţu ia sc ă . V ik to r a v ru t să s p u n ă ceva, d a r s-a ră z ­
g ân d it. M -a p riv it c u o c h ii p lin i d e la crim i, m -a să ru ta t p e
122 Ev a d a r e de l a A u s c h w it z

n e a ş te p ta te şi a d is p ă ru t în în tu n e ric . A m a p rin s a d o u a ţig a ră


şi a m tras ad ân c fu m u l în pie p t. M -a c u p rin s o a m eţe a lă plă cută.
T ă işu l g rijilo r s-a m a i to c it p u ţin . M -a m sim ţit m a i re la x a t şi
m a i ca lm . E ra c a şi c u m re a lita te a fu se se în v ă lu ită d e p â c le şi
g â n d u rile s u m b re fu se se ră în lo c u ite d e a m in tiri...
A n u l 1930. L in iş titu l o ră şe l N o v o c e rk a sk ... T ră ia m d e p e
u rm a u n e i b ie te b u rs e stu d e n ţe şti. A v e a m în s ă în c re d e re fe rm ă
în viitor, în c iu d a fa p tu lu i că n u p ric e p e a m n ic i p e d e p a rte
e v e n im e n te le p o litic e care se d e ru la u în ju r u l n o s tru şi n e c o n ­
tra z ic e a m co n sta n t p e te m a lor. P este câţiv a ani, u rm a să p ăşesc,
tim id , p e d ru m u l c â ştig ă rii e x iste n ţe i la u n g a te r d e p re lu c ra re
a c h e re ste le i d in S ereb ria n k a, lâ n g ă K ou şv a, în m u n ţii U ral.
M a i tâ rz iu , a v e a m s ă fiu re c ru ta t în ,A r m a ta R o ş ie S p e c ia lă
d in O rie n tu l în d e p ă rta t” .
N e sfâ rşite le ste p e şi d ealu ri d in T ransba ik al... D u p ă ce -a m
fo st lă sa t la vatră , m -a m a n g a ja t în s e c to ru l m in ie r a l U z in e i
e x p e rim e n ta le nr. 3 d in H ark ov, c a re p ro d u c e a a lia je d u re.
S c en ele şi lo c u rile se în lo c u ia u u n e le p e c e le la lte ca în tr-u n
caleid oscop : O vro u g a, N ov o uk rain k a, O rlo v a S lo bo da, pu ţu rile
d e m in e rit d in p ro v in c iile D o n b a s şi M o sc o v a , m e rc u ru l d e la
N ik ito v k a , c u p ru l d e la D e g tia rk a , m in e re u rile d e fie r d e la
T em ir-T au, sta n iu l d in T ran sb aik al şi K o lim a, a u ru l d in S ib eria
şi O rie n tu l în d e p ă rta t... A p oi, în m e m o rie , îm i ap ar u n d e le răco ­
ro a s e a le flu v iilo r V olga, D o n şi A m u r, fru m u s e ţe a fa sc in a n tă
a fa le z e lo r s tâ n c o a se a le L a c u lu i B a ik a l şi ta ig a u a v irg in ă d in
p ro v in c ia A m ur.
Iar v ia ţa e ra în p lin elan: c o n s tru c ţiile d in p rim e le p la n u ri
cin cin ale prosperau. M ă sim ţisem m ere u ca o ro tiţă dintr-o m a şi­
n ă rie vastă, d a r m ă b u cu ra în ţe le g e re a c ă m u n c a m e a - m u n c a
u n u i fo s t b ă ia t d e la ţa ră - e ra u