Sunteți pe pagina 1din 4

◆— CONTABILITATE

- modul de evaluare a activelor circulante efective de transport-aprovizionare, în func-


materiale influenţează, în special, modul ţie de care se aleg metodele de contabilitate
de înregistrare a acestora în contabilitatea analitică a stocurilor.
sintetică, dar şi alegerea metodelor de de- Considerăm că la organizarea contabilităţii stocu-
terminare a preţurilor de ieşire la stocurile rilor trebuie luaţi în consideraţie şi alţi factori, care au
intersarjabile; o acţiune directă asupra acestora, aşa cum ar fi: docu-
- sistemul de indicatori privind gestiunea de mentele însoţitoare la intrarea stocurilor; amplasarea
valori materiale influenţează organizarea depozitelor; separarea mijloacelor circulante proprii de
contabilităţii stocurilor în vederea calculării cele ce aparţin terţilor; fazele procesului de aprovizio-
mărimii cantitative şi valorice a intrărilor, ie- nare, precum şi mijloacele folosite pentru executarea
şirilor şi stocurilor, precum şi a cheltuielilor lucrărilor de evidenţă şi calcul.

Bibliografie:
1. S.N.C 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale”, MO nr.35-38 din 15.04.99
2. Atanasiu Pop – Contabilitate românească armonizată cu directivele contabile europene. Ed. Inteleredo, 2002,
p. 373
3. Tulvinschi Mihela – Gestiunea, contabilitatea şi controlul stocurilor. Ed. Sedcom Libris. Iaşi, 2004

Recenzent: conf. univ. E. Bajerean

Planificarea preliminară a auditului


rezultatelor financiare
Drd. Alexandru Gulea, ASEM
Audit planning – one of the most important steps of an audit during which the optimum stra-
tegy and tactics of the audit are elaborated considering the individual specifics of the auditing entity.
The rational of the used labour force of the auditing organization, minimization of financial resour-
ces and time necessary for audit, the risk of not finding essential mistakes and gaps in the financial
(bookkeeping) records of the client – all these depend on the manner how auditor has planned the
audit activity.

Auditul este o activitate de antreprenoriat a audi- experienţa auditorului şi de cunoştinţele pe care


torilor privind efectuarea controalelor independente acesta le are luînd în considerare activităţile des-
ale rapoartelor financiare, documentelor de plată şi de făşurate de întreprindere.
calcul, declaraţiilor fiscale şi altor obligaţii financiare şi Planificarea muncii permite: acordarea unei aten-
cerinţe ale subiecţilor economici. Scopul principal al ţii suficiente aspectelor esenţiale ale misiunii de audit;
activităţii de audit este stabilirea veridicităţii rapoarte- identificarea problemelor potenţiale; realizarea rapidă
lor financiare ale agenţilor economici şi corespunderii a lucrărilor. Planificarea lucrărilor de audit contribuie la
operaţiunilor financiare efectuate de aceştia cu actele acordarea unei atenţii cuvenite celor mai importante
normative ale R. Moldova. direcţii ale auditului, determinarea problemelor po-
Planificarea auditului se efectuează în confor- tenţiale şi executarea rapidă a lucrărilor. Planificarea,
mitate cu prevederile Standardului Naţional de Audit de asemenea, ajută la repartizarea eficientă a lucrărilor
(SNA) 300 „Planificarea”. Prezentul standard este ela- personalului luând în considerare lucrările exercitate
borat în baza Standardului Internaţional de Audit (ISA de alţi auditori şi experţi.
300 „Planning”), aprobat de Federaţia Internaţională a Pentru a elabora planul unei misiuni de audit, audi-
contabililor (IFAC) în redacţia din aprilie 1999. torul va ţine seama de următoarele:
Auditorul trebuie să planifice lucrările de audit a) cunoaşterea activităţilor întreprinderii (clien-
66 astfel, încât acesta să fie realizat cât mai eficient. tului); factorii economici caracteristici secto-
Planificarea auditului constă în elaborarea unei rului, care au incidenţă asupra activităţii în-
strategii generale şi a prezentării detaliate a caracte- treprinderii, situaţia economică a sectorului,
rului, calendarului de lucru şi desfăşurarea lucrărilor reglementările particulare ale sectorului; ca-
şi a volumului procedurilor de audit presupuse. racteristicile principale ale întreprinderii: obi-
Importanţa planificării muncii depinde de talia în- ectul de activitate, natura activităţilor, princi-
treprinderii, de complexitatea misiunii de audit, de palii clienţi şi furnizori, rezultatele financiare;

Academia de Studii Economice din Moldova ◆ Revista ECONOMICA nr.3 (59) 2007
aplicare úi metodele presupuse de exercitare a auditului. Planul general de audit trebuie să fie
suficient de detaliat pentru a servi în calitate de recomandări la pregătirea úi realizarea programului
de lucru.
CONTABILITATE — ◆
Auditorul trebuie să elaboreze úi să documenteze un program de lucru prin care se defineúte
politicile generale: financiare, comerciale, lucru constă dintr-un ansamblu de instrucţiuni pentru
natura, calendarul
sociale, úi desfăúurarea
perspectivele lucrărilor necesare
de dezvoltare; pentru punerea
toţi participanţii în aplicare
la misiunea a planului
de audit care fac de audit.
posibil
b) cunoaşterea sistemului contabil: politici ale controlul unei bune execuţii a lucrărilor. Programul de
Programul de lucru
întreprinderii în ceconstă dintr-un
priveşte ansamblu
închiderea con- delucru
instrucĠiuni
poate, depentru toĠi participanĠii
asemenea, la misiunea
să precizeze obiectivele au-de
turilor;
audit carepolitici şi principii
fac posibil contabile;
controlul uneianaliza ditului, aşi un
bune execuĠii buget deProgramul
lucrărilor. ore pe fiecare
decapitol
lucru audiat.
poate, de
sistemului informatic. Din planul de audit al unei firme nu pot fi emise
asemenea,
Pentru să precizeze
efectuarea audituluiobiectivele auditului, úi un
e necesară întocmirea buget de ore
următoarele pe fiecare
obiective capitolcare
specifice, audiat.
se realizează
planului general de audit, descriind sfera de aplicare şi potrivit etapelor menţionate:
Din planul de audit al unei firme nu pot fi emise următoarele obiective specifice, existenţa şi folosirea
care se
metodele presupuse de exercitare a auditului. Planul legală a registrelor contabile, efectuarea corectă a
realizează
general de auditpotrivit
trebuie săetapelor menĠionate:
fie suficient existenĠa
de detaliat úi folosirea
înregistrărilor, legală
verificarea a registrelor
conturilor de venituricontabile,
şi chel-
pentru a servi în calitate de recomandări la pregătirea tuieli, sinteza acestora în contul de profit şi pierdere;
efectuarea corectă a înregistrărilor, verificarea conturilor
şi realizarea programului de lucru.
de venituri úi cheltuieli, sinteza acestora în
examinarea şi evaluarea sistemelor contabil şi de con-
contul detrebuie
Auditorul profitsă úi pierdere;
elaboreze şi săexaminarea
documenteze úi evaluarea
trol intern;sistemelor contabil úi activităţii
verificarea conformităţii de controlfirmeiintern;
cu
un program de lucru prin care se defineşte natura, reglementările legale ale Ministerului Finanţelor.
verificarea
calendarul conformităĠii
şi desfăşurarea activităĠii
lucrărilor firmei
necesare cu reglementările
pentru legale ale Ministerului
Pentru exemplificare, prezentăm FinanĠelor.
schematic în
punerea în aplicare a planului de audit. Programul de figura 1 programul detaliat
Pentru exemplificare, prezentăm schematic în figura 1 programul detaliat de audit. de audit.

Lucrări Primele legături oficiale Orientarea, planificarea


preliminare cu clientul úi începerea lucrărilor

Informare, documente Informări, documente Deschiderea dosarului


referitoare la relaĠiile cu referitoare la principalele permanent de lucru.
mediul extern de afaceri. niveluri structurale, Analiza riscurilor de audit:
InformaĠia privind planuri, persoane, rezultate, - definirea obiectivelor de
reglementările legale. deficienĠe. audit
ComparaĠii cu alte unităĠi Vizite la directori, - stabilirea limitelor de
economice de acelaúi profil manageri, servicii. aprofundare
Informare preliminară - precizarea duratelor
privind documentele de (persoanelor)
gestiune (evidenĠa - stabilirea departamentelor,
operativă) secĠiilor úi locurilor de
operare unde se vor efectua
testări
figura
Figura1.1.Programul
Programulde de
audit la agnetul
audit economic
la agentul “A” „A”
economic
Planificarea auditului trebuie să fie bazată pe cu- - determinarea utilizatorilor potenţiali ai ra-
noaşterea activităţii clientului, studierea minuţioasă poartelor financiare ale clientului privind ve-
Planificarea
a particularităţilor auditului mediului
ei şi condiţiile trebuie economic
să fie bazată pe cunoaúterea activităĠii clientului, studierea
niturile şi cheltuielile;
ce înconjoară
minuĠioasă a particularităĠilor ei úi condiĠiile mediului economic controlului
clientul. Concomitent, este relevant să - stabilirea scopului ce înconjoară de audit la
clientul.
menţionăm că timpul şi efortul depus de către auditor clientul respectiv şi utilizarea posibilă a rezul-
pentruConcomitent,
planificare vor este relevant
reduce timpulsănecesar
menĠionăm
pentru că timpul tatelor
úi efortul depus de către auditor pentru
acestuia;
efectuarea controlului şi vor spori calitatea lucrului şi - evaluarea cauzelor care au provocat schim-
certitudinea rezultatelor obţinute. barea auditorului;
Rezultatele studierii standardelor internaţionale 2 - stabilirea caracterului şi a problemelor relaţii-
şi naţionale de audit indică că procesul de planificare lor clientului cu organele fiscale, banca, par-
preliminar de audit este următorul: tenerii, acţionarii;
a) Prima vizită la client. Astăzi, în rândul clienţilor - determinarea problemelor curente şi poten-
auditului pot apărea structurile comerciale care nu ţiale ale clientului;
recunosc principiul independenţei auditului, deseori - stabilirea particularităţilor caracterului con-
auditul este văzut ca procesul de stabilire sau ţinere a ducerii firmei clientului, liniile strategice.
contabilităţii la întreprindere, precum şi de controlul La rândul său, auditorul este obligat să prezinte
respectării legislaţiei fiscale. În cazul acesta, neînţelege- clientului documentele ce certifică (confirmă) dreptul
rea dată poate aduce auditorului prejudicii financiare şi auditorului de a conduce controlul de audit. 67
morale considerabile. Auditorul urmează să examineze b) Cunoaşterea afacerii clientului. La efectua-
minuţios selectarea clienţilor pentru a evita dăunarea rea auditului rezultatelor financiare ale activităţii în-
reputaţiei sale profesioniste. Până la încheierea contrac- treprinderii, auditorul trebuie să cunoască suficient
tului privind efectuarea auditului rezultatelor financiare, afacerea clientului pentru a avea posibilitatea de
urmează a fi stabilite cauzele care au adus clientul la des- stabilire şi înţelegere a evenimentelor, operaţiunilor,
făşurarea acestui control şi e necesar: tranzacţiilor şi activităţilor practice care ar putea

Academia de Studii Economice din Moldova ◆ Revista ECONOMICA nr.3 (59) 2007
◆— CONTABILITATE
influenţa esenţial asupra veridicităţii raportului sau politice majore ale clientului, pentru care trebuie să
studierea acestuia. studieze documentele de fondare, procesele verbale
Auditorul trebuie să dispună de un nivel suficient ale Cabinetului de directori, procesele verbale ale adu-
de cunoştinţe inerente afacerii clientului şi ramurii nărilor acţionarilor, structura de gestionare, structura
pentru a determina evenimentele, operaţiunile, ac- organizatorică. Întru cunoaşterea mai în aproape a în-
ţiunile care pot avea efect esenţial asupra informaţiei treprinderii şi problemelor clientului, auditorul trebuie
financiare. Astfel de cunoştinţe includ: să ia cunoştinţă cu contractele clientului, în special
• informaţii detaliate privind ramura industriei trăgând atenţia la aspectele ce influenţează formarea
în care activează întreprinderea, studierea rezultatelor financiare ale activităţii întreprinderii.
întrebărilor specifice, de exemplu, legislaţia Cunoaşterea afacerii şi utilizarea acestei informaţii
sau practica de comerţ, necesitatea răspun- vor ajuta auditorul la stabilirea corectă a problemelor
derii la întrebările: se observă în sectorul dat economice, la planificarea eficientă şi la efectuarea
creştere sau se marchează reducere; cât de auditului rezultatelor financiare.
mare este competiţia; întreprinderea dată c) Evaluarea posibilităţilor efectuării auditu-
se ocupă de comercializarea produselor sau lui. În etapa planificării preliminare auditorul trebuie
este cea care produce; bunurile produse sunt să evalueze posibilităţile efectuării auditului. Drept
ieftine sau scumpe etc.; evaluare a posibilităţii poate fi considerată verificarea
• informaţie detaliată privind întreprinderea corespunderii datelor de evidenţă. Auditorul trebuie
dată, volumul activităţii acesteia, experienţa să verifice gradul de conformitate a datelor evidenţei
de gestiune, rezultatele financiare ale anilor contabile cu normativele în vigoare. Este necesară
precedenţi, posibilitatea influenţei externe evaluarea cât de mult corespund datele evidenţei cu
întru atingerea scopurilor stabilite. tipul de activitate a clientului şi operaţiunile efectuate
Surse de obţinere a astfel de informaţii privind orga- de către el.
nizaţia respectivă pentru auditor şi generalizate de autor În etapa actuală auditorul trebuie să determine
în baza experienţei practice pot fi: dacă rapoartele financiare pot fi controlate. Asupra
• documentele de fondare şi înregistrare a or- acestei determinări au influenţă doi factori principali:
ganizaţiei; onestitatea administraţiei şi plenitudinea evidenţei
• procesele verbale ale şedinţelor acţionarilor; contabile. Dacă auditorul observă că pentru efectuarea
• rapoartele întreprinderii din anii precedenţi, unui audit complet, clientul trebuie de fapt să restabi-
rapoartele statistice; lească evidenţa contabilă sau deja în etapa planificării
• rapoartele interne, planurile de afaceri (busi- preliminare sunt depistaţi factorii ce pun la îndoială
ness-planurile), proiectele, devizele; posibilitatea pregătirii unei concluzii pozitive de audit,
• politica de contabilitate, instrucţiunile inter- sau apare incertitudinea că clientul este gata să pre-
ne; zinte auditorului toate documentele necesare, atunci
• experienţa proprie precedentă de coopera- auditorul trebuie să renunţe la încheierea acordului
re cu întreprinderea şi ramura căreia aceasta de efectuare a controlului de audit, informând despre
aparţine; aceasta clientul.
• convorbirile cu colaboratorii întreprinderii, În etapa planificării preliminare trebuie să fie con-
cu administraţia; siderate obligatorii procedurile ce permit auditorului
• analiza rapoartelor auditorilor interni; să se convingă în menţinerea unei din cele mai impor-
• discuţiile cu economiştii care activează în ra- tante caracteristici a auditului – independenţa, ceea ce
mura dată, cu consultanţii, clienţii, furnizorii, semnifică posibilitatea de a efectua auditul, evaluarea
concurenţii; rezultatelor obţinute şi elaborarea concluziilor de audit
• publicaţiile, ce se referă la această ramură, în mod obiectiv. Important este ca auditorul să menţină
statistică, cercetări, rapoarte, generalizări fi- independenţă faţă de obiectul de audit în perioada
nanciare; controlului şi ca utilizatorii raportului privind venitu-
• legislaţia şi regulile de reglementare ce in- rile şi cheltuielile să nu se îndoiască de independenţa
fluenţează esenţial întreprinderea; auditorului. Este necesară evaluarea tuturor regulilor
• luarea de cunoştinţă cu producerea, unităţile de independenţă: financiară, de prestări servicii întru
productive, depozitele. evidenţa contabilă şi audit, relaţii de rudenie între
Studierea întreprinderii, supravegherea per- auditori şi client.
68 sonală de către auditor a procesului de producere De menţionat că la efectuarea controlului de audit
vor ajuta să se înţeleagă mai bine afacerea şi ope- şi elaborarea concluziilor auditorii sunt independenţi
raţiunile. Convorbirile cu colaboratorii vor permite faţă de agentul economic controlat, de orice parte
auditorului să dispună de o imagine completă a terţă, la fel ca şi de proprietarii şi conducătorii com-
situaţiei reale. paniei de audit, în cadrul căreia ei cooperează. În caz
Auditorul trebuie să studieze principiul de luare dacă există îndoieli întemeiate despre independenţa
a deciziei principale de către client, instrumentele auditorului faţă de client sau persoanele de conducere,

Academia de Studii Economice din Moldova ◆ Revista ECONOMICA nr.3 (59) 2007
CONTABILITATE — ◆
auditorul este obligat să renunţe la prestarea servicii- efectuare a controlului de audit. Contractul determină
lor de audit. În caz dacă auditorul consideră posibilă interesele părţilor participante, obligaţiile şi drepturile
efectuarea controlului independent al evidenţei finan- lor, responsabilităţile „Clientului” – agentul economic
ciare a clientului, este necesară crearea grupului de şi „Executorul” (auditor).
efectuare a auditului. Totodată, este necesară consi- În baza rezultatelor obţinute din etapa de plani-
derarea eforturilor de muncă depuse în fiecare etapă ficare preliminară, luarea deciziilor de cooperare cu
a controlului de audit, termenul preconizat pentru clientul dat şi atingerea acordului comun prin sem-
control, componenţa cantitativă a grupului de lucru, narea contractului, auditorul trebuie să continue cu
nivelul funcţional şi de calificare a fiecărui membru al elaborarea planului general de audit – descrierea vo-
grupului de auditori. lumului preconizat şi a specificului efectuării auditului,
Conducând etapa de planificare preliminară, au- a specificului clientului şi particularităţilor controlului
ditorul şi clientul trebuie să ajungă la înţelegere şi co- de audit preconizat şi a metodelor şi instrumentelor
mun acord prin intermediul semnării unui contract de utilizate în cadrul auditului.

Bibliografie:
1. Standardul Naţional de Audit 300 „Planificare”. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.91-93/282 din
29.07.2000.
2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Norme naţionale de audit. – Bucureşti,
1999.
3. Аудит: Учебник для ВУЗов. В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; под ред. проф. В.И. Подольского
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
4. Агеева Ю.Б., Агеева А.Б. Аудиторская проверка: практическое пособие для аудитора и бухгалтера
– М.: Бератор-Пресс, 2003г.
5. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. – М., 1992.
6. Фридман П. Аудит. –М.:Аудит,1994.

Recenzent: conf. univ. dr. E. Bajerean

69

Academia de Studii Economice din Moldova ◆ Revista ECONOMICA nr.3 (59) 2007

S-ar putea să vă placă și