Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea


Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul culturii Sergiu Prodan

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\31217\31217-redactat-ro.docx
3

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 939/2000
cu privire la activitatea editorială

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Art. I. – Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72, art. 511), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului, cuvintele „Camera Națională a Cărții”, la orice


formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Camera Națională a Cărții din
Republica Moldova”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 1:
noțiunea „CIP (catalogare înaintea publicării” va avea următorul cuprins:
„CIP (catalogare înaintea publicării) – descriere bibliografică a cărților în
curs de apariție, imprimată pe pagina tehnică, cuprinzând datele (autor, titlu,
editură, locul publicării, vedete de subiect, ISBN, indice de clasificare)”;
noțiunea „ediție” va avea următorul cuprins:
„ediție – toate exemplarele unei publicații produse după același original și
editate de aceeași editură sau grup de edituri ori de către aceeași persoană. Pentru
publicații monografice vechi – toate exemplarele operei tipărite în orice timp prin
folosirea aceleiași pagini de zaț”;
noțiunea „editură/editor” va avea următorul cuprins:
„editură/editor – persoană juridică sau fizică specializată în pregătirea
manuscriselor pentru publicare (cărți, reviste etc.)”;
se completează în ordine alfabetică cu următoarele noțiuni:
„bibliografie națională – bibliografie care înregistrează și cataloghează
documente editate într-o singură țară, în conformitate cu standardele
internaționale, elaborată de către centrul național bibliografic, care publică regulat
„Bibliografia Națională a Moldovei”;
carte – publicație tipărită, care conține pagini legate sau broșate în copertă;
carte audio (audiobook) – publicație electronică care reprezintă un text
înregistrat cu voce (însoțit sau nu de fundal muzical și efecte sonore), având
elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare, ISBN),
în formă de fișier electronic, transmis și audiat prin mijloace electronice;
carte electronică – publicație electronică, licențiată sau nu, în care textul
ocupă un loc preponderent și care poate fi considerat echivalent al cărții tipărite”;

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\31217\31217-redactat-ro.docx
4

„control bibliografic național – orice document catalogat o singură dată în


țara sa de origine, înregistrarea bibliografică fiind disponibilă pentru utilizarea
oricărei biblioteci din lume”;
„expertizarea producției editoriale – activitate de clasificare bibliografică
complexă prin care o comisie de experți, conform unei scheme de clasificare
aprobate, stabilește subiectul producției editoriale și în urma căreia se ia o decizie
referitor la scutirea de TVA”;
„publicație – entitate, tangibilă sau intangibilă, cu conținut intelectual și/sau
artistic, concepută, produsă și/sau publicată ca un întreg, reprezentând baza unei
singure descrieri bibliografice. Publicația include text, muzică, imagini fixe sau
în mișcare, grafică, hărți, înregistrări audio și video, date electronice sau programe
de calculator, inclusiv cele publicate în serie”;
„revistă – resursă serială pe domenii specializate sau de informare generală
care apare sub același titlu, la intervale regulate, în care materialele prezentate se
caracterizează printr-o varietate de conținuturi și autori, repertoriate în sumar și
adresată unei anumite categorii de cititori/utilizatori”.

3. La articolul 2 alineatul (1), textul „genuri de tipărituri: cărți, ziare, reviste,


note, calendare, ediții de artă etc.” se substituie cu textul „tipuri de publicații: cărți,
ziare, reviste, calendare, ediții de artă, muzică tipărită etc.”

4. La articolul 13:
în denumirea articolului și în alineatul (1), cuvintele „și unitățile editoriale”
se substituie cu textul „/editorii”;
la alineatul (2), cuvântul „Editura” se substituie cu textul
„Editurile/editorii”;.

5. La articolul 14 alineatul (3) litera c), cuvântul „scrisă ” se substituie cu


cuvântul „tipărită”.

6. Articolul 15:
la alineatul (3), cuvintele „pentru editori” se exclud;
la alineatul (6):
cuvintele „de stat” se substituie cu cuvântul „naționale”;
se completează cu cuvintele „în domeniu”.

7. Articolul 17:
la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
„e) descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova”;
la alineatul (2), după textul „Toate edițiile,” se introduce textul „inclusiv
cartea electronică și cartea audio,”;
la alineatul (3), cuvântul „venite” se exclude.

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\31217\31217-redactat-ro.docx
5

8. La articolul 18 alineatul (1):


în partea introductivă, textul „în număr de 4” se substituie cu textul „în
număr de 5”;
la litera b), după cuvintele „Bibliotecii Naționale” se introduc cuvintele „a
Republicii Moldova”.
la litera d), textul „Bibliotecii Științifice a Academiei de Științe a Moldovei”
se substituie cu textul „Bibliotecii Științifice a Universității de Stat din Moldova”;
se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) Bibliotecii Naționale a României – 1 exemplar din toate edițiile apărute
în Republica Moldova”.

9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:


„Articolul 19. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
(1) Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție
publică care deține Arhiva Depozitului Legal (Fond Intangibil, sec. XV), sursa
esențială documentară pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale scrise, și
îndeplinește funcții la nivel național:
a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de
resurse care fac obiectul Depozitului Legal;
b) organizează Depozitul Legal conform art.18;
c) în calitate de centru național bibliografic, elaborează bibliografia
națională curentă și bibliografia națională retrospectivă a Republicii Moldova pe
categorii de documente, indiferent de suport;
d) în calitate de centru național bibliografic, realizează controlul bibliografic
național, ca parte a controlului bibliografic universal;
e) în calitate de centru național CIP, administrează Programul CIP în
Republica Moldova și efectuează catalogarea înaintea publicării;
f) în calitate de centru statistic al producției editoriale naționale, efectuează
evidența statistică a producției editoriale naționale apărute pe teritoriul Republicii
Moldova, prezentând informațiile corespunzătoare Ministerului Culturii și
Biroului Național de Statistică, altor factori de resort; elaborează și editează
resurse de conținut statistic privind producția editorială în Republica Moldova;
g) aplică la nivel național sistemul de identificare standardizată a resurselor
bibliografice (ISBN, ISSN, ISMN etc.);
h) asigură ținerea bazelor de date „ISBN-Moldova”, „Editorii Moldovei” ca
parte a Registrului Internațional al Editorilor, baza de date „ISMN-Moldova” ca
parte a Music Publishers' International ISMN Database, baza de date „ISSN-
Moldova” ca parte a Registrului Global pentru Resurse Continue, integrarea lor în
bazele internaționale de date ISBN, ISMN, ISSN;
i) asigură crearea colecțiilor digitale, managementul, integrarea și
promovarea lor la nivel național și internațional;

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\31217\31217-redactat-ro.docx
6

j) asigură expertizarea producției editoriale, în scopul scutirii de TVA


pentru serviciile vamale, cele de vânzare/editare a producției editoriale (cărți,
publicații seriale, hărți, atlase etc.) importate în țară;
k) prestează servicii bibliografice, conform tarifelor aprobate.
(2) Fondul Intangibil de resurse și bazele de date ale Camerei Naționale a
Cărții din Republica Moldova este proprietate a statului și se află sub protecția
acestuia.”

10. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:


„(1) În bugetul de stat, în bugetele ministerelor, altor autorități
administrative centrale, unităților administrativ-teritoriale sunt prevăzute anual
mijloace financiare pentru susținerea editării cărții naționale, revistelor culturale
conform priorităților stabilite.”;
la alineatul (2) litera b):
după textul „(literatură contemporană, clasică națională și universală,
lexicografică, enciclopedică, pentru copii, popularizare a științei)” se introduce
textul „ , revistelor culturale”;
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (5), textul „legislația în vigoare privind achizițiile publice” se
substituie cu textul „prezenta lege și Legea nr. 131/2015 privind achizițiile
publice”;
la alineatul (7), cuvintele „de informare în masă” se substituie cu cuvântul
„mass-media”;
la alineatul (8), în partea introductivă, cuvântul „distinct” se exclude;
la alineatul (9), textul „ , în mod distinct,” se exclude;
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) Modalitatea de efectuare a cheltuielilor pentru traducerea și editarea
cărții în străinătate se aprobă de Guvern.”

11. La articolul 221 alineatul (1), textul „ , în mod distinct,” se exclude.

Art. II. – Prevederile art. I pct. 8 în partea ce ține de modificarea articolului 18


alineatul (1) litera e) vor intra în vigoare după ce autoritățile din România vor prescrie în
actele de rigoare pentru Biblioteca Națională a Republicii Moldova un exemplar din toate
edițiile publicate în România.

Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi,


va aproba actele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

Președintele Parlamentului

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\31217\31217-redactat-ro.docx
Nota informativi
la proiectul de lege P entru modificarea
Legii nr' 939/2000 cu privire la
activitatea editoriali

I D en u m re a a u t o r u
u roiectului
activitatea
Pr o 1 ul d e I e o e p e n t r u m o d fi c a
re a Legii n r 9 3 9 0 0 0 cu privire la
e d I t o rl a a S t elaborat Ei S
p r o ITI o a 7. a de c tre M lt S t eru C ulturii.

proiectului de act norm ativ qi finaliti{ile


2. Condi(iile ce au impus elaborar ea
urmirite.
na t de n e c S ta t e a I nl bu n 6ta ti
r I SI ajustirii
M od fi can e a e e a u fos t co nd I !1 o ln co n t extu S tu a1 al a
editoriale, inclusi S
c a dru ul n o rma t a fer nt activitalii
n fo NI a1i d c S p re cul t u ra 1d r
carl I e c tro nl c e, ca p urta t o r d gal SE c u n d a r p n 1 ru
u S t a rc II c a d ru u
F n a ta ! ur m a r te sunt o n tate S p re aJ
a S u S tare a, ll o nTl c o r
o r u t u ral traducerilor literare, p re c u lfl S
S u S tl n ere a rev ste
S t an dart I n o ar e d p ro fi I S B D D c S c n re a
ed to n al ln c o n tb nn t at e C u re a
E d tr u n fi c atd ( 2 0 1 9 ) S c h m b a
I n t rna t on a1 a S t an dard zald
B I bliografici e
fac obiectul
p n S a b a d c fo n d u 1 d e re S urse care
denumirii n S tl t u 1 e de nl e I 1 o na I re S o
Depozitului Legal.
care au ca scop
3. Desc rl e re 1l ra d u u d e c o nt p il t b t :l t c pentru Proiectele
EuroPeanI
armonizarea e s it ti e I n a 1i o n il I e c u I eg s il t a Uniunii

a leg islafiei nalionale cu legisla{ia


de armonizare
Proiectul nu cont ine norme
Uniunii EuroPene.
tului 9i evidenliere a elementelor noi
4. PrinciPalele Preve deri ale Proiec
t ate a
n r 9 3 9 l2 000 c TI p r rc
a
pr t d m od fi c are a Lc
P rezen t u 0 c e
pera rea uno r m () d fi c a ln S p c a1 a C a p I t o u I art I
ditor a la t I I p ro p un o
art 1 '7 1 8 art 1 9 C a p to u vrI
artl c o u 22
C ap t o ul I fl al c
p o b tati te h 11 o og C
(r I C ) 1n dorn en ul acti itd 1r d t o
T l11 an d c o nt d e n o
I I e
n o I u n e de ,c a r e
S

o rt u nl dc ct ur6, a u fos t ntr od u S


p 11 tru a o feri no op ta1
ev s td T o t o d i.lt a u n e n o 1 un cu m ar fi
q a d o e s ur s d'
e Ie c tr o n c d' ,c e LI
n c on rb rm tat e c Ll S M
r e d t a rc S un t p tl S e n tr o n o ua re d ag 1
t]o 1 un ea d d ti zea'zd o u S t an dart e d p r o
e 1l
o '7 0 '7 20 1 0 a S tfe o p cr a a aJ u S t a r or S S n c ro l1
SR I S 9
I t1 oare Muze ul
c n c fi c ar d e d e p o ZI t al
Prin m od fi car art I 8 S e lntrod uc e un n o u b
N at ona I d L it e ra t ura ,MI hai I K o
ga I n c e an u
p r op LI n atri b u 1r c C am er
N aI o n it e a C a r1 n
d h c a r ea art 1 9 d n Le a ln oare
tn r I n S t ttl d n C a m e t u Na I o 11 o I a o
u p r tl m S c h m b are a dc nu
r e dac t e no a S

n C ant e 0 Na I o no a a Cd rl
d n R epu b I C 0 Mo dova (c CRM)
C a rl M n S t eru u C u t un cu tu n C 1r
S ta t S u b o r don a t a
C N C IIM e S te nst t u 1 c d p r od u c1 a c d t or al a a
pr n c ar e S t e nr S tr it t a p rC uc rara
p atr m on a nc US fun c I1 I
on a a S atl S ti c a pr o d u ct n alr o na e m o$t nlrea
a S t fe n c a t p n n b I b I o gr a1l a n a 1
1 ar a te 1 arl a I u m
M o d ov a ada u lTl o s te ll fl cu tur a o a e cc or
c u tural a a S S
p b c a Mo d o a n
Pr n un c t ilt a f'un ct o r C
N C RM r epr z l-It a o l1 o rab R u
c o l1 trl b u l1 d a p ro ln o are a $
n fo nIa t o n al b b o Era1l cc nt e rn I1
a o na
S S t ln e S N C I P i nd x
mo n u u doc u m en tar na o ll a ( S S t ITI g e I S t] N I S
cu n oit t c re a atr
Re p ub c
Tran S at o n u I11 e tc ) ln
um Prin L e a nr 4 3 9 20 0 4 pen tru aderarea
e S tr ar a P u b c at o r S a e
M o do a a S t atu tu C ntru ul I n tem a1r o na d tnr
CN C RM S e de S e lIn eaz a ln ca I t at e d a ut o n ta
t n at o n al i-t r S p oNS a b a p ntru al z arc a
c I o r d C en tru N ati o na I S S N
p r ev ed c n or S tatutu u S 111 d ep ln re a fun t
n art co u 22 SC p ro p un c a c o n d t d fi nan t ar e a rev S te o r
I n C ap to u1 VI I
1'e c tu are a c h e t u e o r p en tru tra d uc rea $ ed tarea
c u tura p re cu I-n S m o dal tat ea d e
d G u e rn
c a( n S tr a ln a t at S a fi c ap ro b atA
c are a pr ev ed e a
C on e x p ro p un erea S c fe ra a apro b are a un u R gu am en t c a dru
pre c u ITI S ITI c c a n S l"n u d e s u S n re a
c on d d c fi nan tar a r c S te or c LI I tur a e
tr a d u n S I e d tdri c arl 1 n S tr al n 6tate a0 pen tru ed tl e
I n a c ES t SCNS ln b u t ul M n I S t
eru I u C u tur S u n t p r ev a ztl 1 m U o
e te r are
p efl o d ce (r ev S c u I tu fa ) S tr a d u c

5. Fundamentarea econom ico-IinanciarI

fin an c ar S up m en t are d eo arece inbugetul


P ro e ctu n u gen er azd c h 1tu
a Cadrul u b u getar p te rm
en n1 ed u cAt qi la etaPa
M ln isterul u1 C u turll anual, at at a etap 1o I S u l1 t p re ute a oc a 1ii bugetare
tu u bu etul ul d stat p e lttru an u
e labo rafll p r o c
C en e terare
pe l1 tru di l1 p en o di ce ( revt S te c u t ur al e ) SI tra d u

roiectului
6. Avizarea l consultarea ublici
a
n o rm a t o S
p res pec tar pre o d rl I or Legii n r 1 00 t2 0 I 7 c u p n lr e I a a c t
In S c o u ,/,
o l1 a pe p a n a b
nr 2 0 0 8 p rl n d tr a n S p a r en a t.l p r oces u d c c
al c L e 2 3 9 gu r t t a
I u Culturii, S c 1i TI n a T r an S p are II ta d Z on a a. a lo S It S
o fi c il a a M n S t p rc c uln SI a proiectului
d e 1abo r i.l re a p ro c t u LI
p asare a anunlului p r ln d n ti ati a
ati a S an al ZA m pa tu I u de reglementare'
d c lege, l1l p re una c u N ota ln form
a re
7.M odul de inco r a re I n s s te m u I a c t e o r n o r m a ti e ln o
incorporeazE in s istemul ac telor
normative qi nu necesiti amendarea
Proiectul se
cadrului normativ

8. C o n S t a t i rl e expe rt rze I a n t c o ru p (i e n a Ant co ru p tl au


p p u SC de c atr C entru I N a1r o
M odi fi c a e de ord n red act onal I o
1 I 1 20 2 2
fos t ac ta t avl Z. ul nr 0 6 2 6 6 5 7 d n 1
c o ITI p at I b 1 I I tate
9 C on S tatdri I e xp c rt I I d e o l1 t I n
1n p a ti b I I I t ilt n u e S t l1 ec
e S ara tn tru c et p r o I ctul n u c
E fe c tuare a pert IZ I d e c o
t I n a t I o na I c II I c gr S I a t I a U
n I u n I I Europene
n orl11 e d arm on I Z are a I 6 I S I a t

10, Constatirile ex pertizei juridice. Justiliei expuse in


iectului s-a tinut cont de proounerile Ministerului
La definitivarea Pro
to'to'to'2022 qi nr'04/10207 din
raportul de exPertiz tiffi; "i."oi-tsiizain
25.11.2022.

11. Constatirile altor exP ertize.


Analiza imPactului de re ;ffi;;** la proiectul de lege i P-'1.'I"Ti"':1,-1: ""' in
Gruoul de tucru al Comisi !i .,r, pentru reglementarea'activitalii de intreprinzdtor
J.
data de 6 sePtembrie 2022'

Sergiu PRODAN
Ministru

S-ar putea să vă placă și