Sunteți pe pagina 1din 11

SCHEME INSTALAȚII

CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT


Mun. Gheorgheni, str. Mocirlei, nr. 67, nr. cad. 57559, jud. Harghita

2022
FOAIA DE CAPĂT

Denumire proiect: CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT


Mun. Gheorgheni, str. Mocirlei, nr. 67, nr. cad. 57559, jud. Harghita

Beneficiar: HORVÁTH MELINDA

Proiectant: S.C. PANNON PROIECT S.R.L.

Proiect nr.: 1273/2022


Conținut volum: PIESE SCRISE ȘI DESENATE
Data elaborării: 2022

Însușirea documentației:
Șef coordonator: ing. Freundlich Ronald

Colectiv de elaborare:
ing. Freundlich Ronald
BORDEROU

Piese scrise:
1. Foaia de capăt
2. Borderou
3. Memoriu tehnic instalații

Piese desenate:
1. Instalații electrice interioare. Schemă monofilară. 01-IE
2. Schemă coloane – Instalații sanitare. 01-IS
3. Schemă coloane – Instalații termice. 01-IT

Întocmit
ing. Freundlich Ronald
MEMORIU TEHNIC

Instalații electrice

1. DATE GENERALE
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
Mun. Gheorgheni, str. Mocirlei, nr. 67, nr. cad. 57559, jud. Harghita

1.1. Obiect:
Prezentul memoriu tehnic descrie soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea instalațiilor electrice
interioare și exterioare aferente obiectivului mai sus menționat:
1. instalații electrice de iluminat și prize
2. instalații de protecție împotriva șocurilor electrice.
Beneficiarul va solicita distribuitorului de energie elctrică racordul pentru puterea electrică
calculată dacă este cazul, existând deja racordarea pentru casa existentă pe teren.
Se va propune amplasarea unui BMP pe clădire pentru legătura la tabloul electric TEG.

1.2. Bazele proiectării


La baza întocmirii proiectului au stat:
- datele din tema de proiectare
- datele de la celelalte specialități
- specificații tehnice ale echipamentelor
- normative republicate și departamentale, standarde în vigoare
Principalele norme și normative care au stat la baza întocmirii prezentului proiect sunt:
Normative: I7-11, GP052-2000, C56-85, C300-94, P118-99, NGPM-96, I20-2011, NP-061-02, I18.1-
01, I18.2-02, NTE-007/08/00.
Standarde: STAS 2612-87, STAS 12604-87, STAS 12604/4-89, STAS 12604/4-90, STAS R11621-
91, SR 6646-1, 2, 3:1966, SR EN 60598, SR EN 60898, SR CEI 50(826)+A1:1995, SR CEI
60364 ...., SR EN 60617 ....

1.3. Nivelul de performanță al lucrărilor


Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a legalizat constituirea în România a sistemului
calității în construcții. Prin acest sistem se urmărește ca realizarea și exploatarea construcțiilor și
instalațiilor aferente să fie de o calitate superioară, în scopul îmbunătățirii de confort și de siguranță a
utilizatorilor, a protejării mediului înconjurător.
Astfel au devenit obligatorii realizarea și menținerea pe toatî durata de existență a construcțiilor
și instalațiilor aferente, a următoarelor cerințe de calitate obligatorii:
- rezistență și stabilitate
- siguranța în exploatare
- siguranță la foc
- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protejarea mediului
- izolația termică, hidrofugă și economia de energie
- protecția împotriva zgomotului
Aceste obligații revin proiectanților, verificatorilor de proiecte, executanților, responsabililor cu
execuția și cu exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente.
Prin soluții tehnice prevăzute în acest proiect se asigură instalațiilor electrice aceste cerințe de
calitate, astfel:

1.3.1. Rezistența și stabilitate


Elementele instalației electrice interioare s-au ales astfel încât aparatele electrice de comutație,
tablourile electrice, corpurile de iluminat și dispozitivele de susținere, tuburile de protecție,
conductoarele și cablurile să fie corespunzătoare modului de utilizare specific condițiilor de
amplasare, în ceea ce privește:
- rezistenței organelor de manevră și învelișurilor de protecție împotriva șocurilor
- fixarea cu dispozitive care să asigure rezistența la încovoiere și tracțiune
- numărul de manevre mecanice și electrice
- montarea pe materiale care suportă temperaturile de funcționare
- secțiunea conductelor, în vederea evitării creșterii temperaturii peste limita admisă care să
producă deteriorări permanente ale izolației proprii, tubulaturii de protecție, a suporților de
prindere asupra părților active ale aparatelor
- traversările elementelor de construcții se fac prin zone / locuri, special practicate și prevăzute
în proiect.

1.3.2. Siguranța în exploatare


Obiectivul este prevăzut cu racord electric asigurat din Blocul de măsură și protecție (BMP)
propus, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica rețelei în punctul de racord.
Alimentarea cu energie electrică a tabloului TEG se va realiza din BMP prin cablu de tip CYAbY
4x6mmp.
Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate în vederea remedierii rapide a defectelor, fără a
fi necesară deconectarea întregii instalații.
Continuitatea electrică a conductoarelor de cupru în doze se va realiza prin lipire sau cleme cu
șuruburi, iar în aparate și tablouri electrice prin șuruburi.
Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele și cablurile au
gradul de protecție corespunzător modului și locului de montaj, în vederea asigurării protecției
utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere directă.
Protecția utilizatorului împotriva șocurilor prin atingere indirectă ce pot să aparăîn urma
contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolație se face prin:
1. Măsuri de protecție fără întreruperea automată a alimentării
- folosirea materialelor cu izolație
- izolarea suplimentară
- amplasarea la distanță
2. Măsuri de protecție prin întreruperea automată a alimentarii
- utilizarea dispozitivelor automate de protecție care asigură deconectarea circuitelor în caz de
defect
Protecția împotriva supracurenților datorați suprasarcinilor sau scurtcircuitelor, care ar putea
provoca deteriorarea componentelor instalațiilor electrice, se face cu dispozitive automate, mai precis
cu întrerupătoare automate mici monatat în tablourile de distribuție la începutul fiecărui circuit numai
pe conductoarele active. Nu se vor monta dispozitive pe conductoarele de protecție PE sau PEN.

1.3.3. Siguranța la foc


Clădirea nu are funcțiuni cu medii cu pericol de explozie, iar categoria de incendiu a clădirii nu
impune măsuri deosebite în ceea ce privește modul de realizare a instalației electrice, soluțiile tehnice
s-au ales astfel încât să nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiilor datorate instalațiilor
electrice, astfel:
- tablourile electrice, corpurile de iluminat și aparatele de conectare vor avea carcasele și
elementele componente din materiale incombustibile
- pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice se folosesc dispozitive
automate de protecție pentru fiecare circuit în parte
- elementele calibrate ale dispozitivelor de protecție se vor înlocui în caz de defect cu altele
similare. Nu se vor modifica curenții de declanșare ai întrerupătoarelor automate
- toate tablourile electrice se vor prevedea atât cu dispozitive de protecție la supratensiuni cât și
cu dispozitive de deconectare la curentul de defect. Distribuția va fi de tip radial.
1.3.4. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului
Iluminatul este asigurat în funcție de destinația încăperilor și asigură cerințele atât cantitative
(nivel de iluminare) cât și calitative (distribuție, culoare, grad de protecție, etc.) în conformitate cu
prevederile standardelos și normativelor în vigoare.
Tablourile electrice au carcase cu grad de protecție corespunzător mediului de lucru și vor fi
asigurate împotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate.
În caz de intervenții la tablouri se vor monta un grătar de lemn și covor de cauciuc electroizolant
de 10 mm grosime.
Orice intervenție la instalația electrică se va realiza numai de personal autorizat și cu
echipamente de protecție adecvate.

1.3.5. Izolație termică, hidrofugă și economia de energie


Asigurarea protecției la pătrunderea apei în echipamentele electrice s-a realizat prin utilizarea de
aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au grad de protecție corespunzător
influențelor externe ale mediului (încăperii) în care se vor monte.
Economiile de energie se fac prin dimensionarea corectă a secțiunii conductoarelor circuitelor și
cablurilor astfel încât să se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul cel
mai dezavantajos plasat față de punctul de primire al energiei electrice (pentru iluminat 3%, iar
pentru forță 5%).
Consumatorul va fi dotat ci echipament de măsură a energiei electrice consumate și care este
montat în punctul de delimitare furnizor – consumator de energie electrică.
La intrare în clădire cablurile se vor proteja cu țevi de protecție care se vor etanșa față de
medii umede.
La montarea jgheaburilor de cabluri se vor păstra distanțele prescrise fața de alte instalații.
Deasemeni se va păstra distanța de 30 cm față de instalația de curenți slabi.

2. SOLUȚII TEHNICE
2.1. Alimentarea cu energie electrică
Se estimează următoarele valori caracteristice pentru fiecare locuință în parte:
- Putere instalată (TEG) Pi = 5.95
- Putere absorbită (TEG) Pa = 4.25
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului este realizat prin cablu CYAbYF 4x6mmp TEG
din BMP existent.
Orice intervenție la cabluri se va afce numai de personal autorizat și cu dotări corespunzătoare
(mănuși, cizme, scule electroizolante).

2.2. Distribuția interioară


Schemele de distribuție ale instalațiilor electrice se determină în funcție de:
- tipul schemelor conductoarelor active
- tipul schemelor de legare la pământ
Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă de
distribuție monofazată cu 5 respectiv 2 sau 3 conductoare.
Întreaga distribuție interioară se va realiza din TEG, amplasat la parterul clădirii.
Tablourile sunt protejate la:
- curentul de defect – protecție automată – decuplare în caz de defect
- protecție la supratensiune cu descărcătoare de joasă tensiune tip PRD, care au rolul de a
limita supratensiunile tranzitorii și alese în funcție de nivelul de risc (pentru tablourile ce
deservesc prizele calculator s-au ales descărcătoare cu risc ridicat care permit înlocuirea
rapidă a cartușelor distruse și semnalizează starea cartușului)
- protecție la suprasarcină și scurtcircuit prin întrerupătoare automate
- protecție la tensiune minimă
Întregul aparataj al tablourilor se aleg în funcție de curentul nominal și de curentul de
scurtcircuit.
Tabloul s-a prevăzut cu suficiente circuite de rezervă pentru a prelua noi consumatori electrici (de
ex. Aer condiționat, etc.).
Alimentarea prizelor de calculator se face prin circuite separate și care permite racordarea în caz
de necesitate a unei surse de rezervă.
Coloanele de alimentare a tablourilor sunt formate din cabluri de cupru rezistente la foc montate
aparent, respectiv îngropate și protejate în tuburi de protecție.
Străpungerile pe verticală (goluri de Ø63mm și Ø50mm) se vor executa manual sau cu
repercutoare, de regulă realizând găuri mai mici și care se lărgesc ulterior.
Toate tablourile de distribuție vor corespunde standardelor SR EN 60 439.1.
Întreaga distribuție electrică (curenți tari și curenți slabi) se realizează cu cabluri de cupru
rezistente la foc în montaj aparent sau îngropat în tencuiala și anume:
- instalația electrică de curenți tari se execută cu cabluri de cupru aparent pe jgheaburi în tavan
fals sau în tuburi PVC montate îngropat în tencuială
- coloanele de alimentare a tablourilor se execută cu cabluri de cupru în tub PVC montaj
îngropat
Între instalația electrică de curenți tari și cea de curenți slabi se va respecta distanța de 30 cm. La
montarea instalației electrice pe suprafețe combustibile se va respecta normativul I7-2011 art. 3.3.9.

2.3. Instalații interioare de iluminat și prize


Instalația electrică de iluminat asigură cerințele atât cantitative (nivel de iluminare) cât și
calitative (distribuție, culoare, grad de protecție, etc.) impuse de prescripțiile tehnice în vigoare
pentru această clădire.
Instalațiile electrice se vor executa de tip normal în birou, hol, coridoare și etanșe î, depozite,
grupuri sanitare, băi, centrală termică, exterior. Acționarea iluminatului se face cu aparate montate
îngropat la înălțimea de 1,20 m de pardoseală.
Prizele normale din birouri sunt cu contact de protecție, de culoare albă și montate la înălțimea de
hp = 0,40 m.
Prizele de calculator se alimentează pe circuite separate, se montează la hp = 0,40 m și sunt prize
duble cu contact de protecție de culoare maro.
Toate circuitele de lumină și prize s-au prevăzut în tablouri cu protecție la suprasarcină și
scurtcircuit, iar cele de prize cu relee diferențiale.

2.4. Instalații interioare de iluminat de siguranță


Obiectivul nu necesită instalație de iluminat de siguranță.

2.5. Instalații de curenți slabi


Prezentul proiect nu cuprinde instalațiile ce deservesc instalațiile telefonice, TV și data, ele
urmând a fi realizate ulterior prin grija beneficiarului.

2.6. Protecția împotriva șocurilor electrice


Protecția utilizatorilor împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor directe sau indirecte s-a
făcut în funcție de particularitățile rețelei de alimentare, de influențele externe, de tipul instalației
interioare și a schemei de legare la pământ aolicându-se măsuri adecvate astfel încât acestea să nu se
influențeze sau să anuleze reciproc.

2.6.1. Protecția împotriva atingerilor directe


Se asigură prin utilizarea de echipamente corespunzătoare categoriei de influențe externe,
conductoare izolate, tuburi de protecție, carcase, tablouri de distribuție având părțile active izolate
(protecție completă).
Protecția împotriva atingerilor directe se asigură suplimentar, din considerente de protecție la
incendii, din întreruperea automată a alimentării. Introducerea în circuitele de alimentare a unui
conductor de protecție asigură realizarea buclei de defect necesară circulației curentului de defect
care acționează un dispozitiv diferențial având curentul nominal de funcționare de 30mA (circuite de
prize) și 300mA.

2.6.2. Protecție împotriva atingerilor indirecte


Se asigură prin măsuri tehnice de protecție, respecti ”prin întreruperea automată a alimentării” și
”fără întreruperea alimentării”.

2.6.2.1. Măsurile tehnice ”prin întreruperea automată a alimentării”


Sunt alese în coordonare cu schema de legare la pământ și categoria de influențe externe.
Acest tip se realizează cu dispozitive automate de protecție împotriva supracurenților, respectiv
cu întrerupătoare automate mici. S-a avut în vedere limitarea lungimii acestora, în vederea asigurării
declanșării dispozitivului de protecție în timpul normat.
Funcțiunea corectă a dispozitivelor automate de protecție se asigură în rețelele cu neutral legat la
pământ (simbol T) prin adoptarea la consumator a unei scheme de legare la pământ corespunzătoare.
Legătura cu pământul se face prin intermediul conductorului principal de legare la pământ, la
rândul său conectat la o priză de pământ.

2.6.2.2. Măsurile tehnice ”fără întreruperea automată a alimentării”


Sunt alese în funcție de condițiile de amplasament și utilizare ale receptoarelor. Legăturile
echipotențiale suplimentare se vor realiza conform normativului I7-2002 și GP-052-2002. Această
legătură echipotențială se va lega la legătura echipotențială principală racordată la bara de egalizare
potențial de la parterul clădirii la care se vor lega toate conductele metalice.

2.7. Instalații de protecție împotriva trăsnetului


Prezentul proiect nu necesită instalație de protecție împotriva trăsnetului.

2.8. Priza de pământ


Clădirea a fost prevăzută cu o priză de pământ artificială formată din platbandă OLZn 40x4 ți
electrozi montată în fundația clădirii.
Se va verifica continuitatea electrică a acestei prize și valoarea rezistenței de dispersie care va
avea valoarea Rd<1ohm.
În final se vor verifica continuitatea electrică și valoarea prizei de pământ care nu va depăși
valoarea de 1ohm (verificări conform graficului anexat), priza fiind comună pentru cele două
instalații de protecție.
Asigurarea continuității electrice pentru legături se face prin îmbinări sudate de bună calitate.
Dacă la măsurătorile efectuate rezistența de dispersie a prizei de pământ va fi mai mare decât cea
prevăzută, se vor lua măsuri pentru înbunătățirea acesteia prin introducerea de electrozi suplimentari
și a unui pat de pentonită cu grosimea de cca. 20 cm.
Înaintea începerii săpăturilor se va verifica existența eventualelor rețele electrice pe
amplasament.

3. MĂSURI DE PROTECȚIA MINCII


În vederea evitării producerii accidentelor de muncă și eliminarea pericolelor de electrocutare a
personalului în timpul execuției și exploatării instalațiilor electrice, prin prezentul proiect se prevăd
măsuri de protecția muncii, dintre care cele mai importante sunt:
- alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcție de mediu și categoria de pericol de
incendiu în care acesta funcționează
- amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întrețineri ușoare
- pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele
conducătoare de curent ale instalațiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi
inacesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate prin construcție, amplasare sau
amenajări speciale
- pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecte, toate elementele metalice
ale echipamentelor electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în
mod accidental sub tensiune, datorită unor defecte de izolație (carcase, suporți, etc.), vor fi
legate la instalație de legare la pământ.
Aplicarea măsurilor de protecția muncii în perioada de execuție constituie obligația și
răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalațiilor electrice se vor executa numai
de muncitori care au calificarea corespunzătoare, instructajul de protecția mincii pentru locul de
muncă respectivă. Acest instructaj va fi consemnat în fișa individuală de instruire.

4. MĂSURI SPECIFICE P.S.I.


Prin proiect s-au prevăzut soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau extinderea
incendiilor. În acest scop s-au respectat prescripțiile normativelor I.7-2011, P118-99, menite să
asigure o bună siguranță la foc a instalațiilor, dintre care menționăm:
- utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile și gradele de
protecție conform mediului
- alegerea soluțiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare și distanțelor
necesare pentru fiecare obiect în concordanță cu prescripțiile care reglementează proiectarea
acestui tip de instalații
- se recomandă amplasarea lângă tablourile electrice a unor stingătoare portabile, iar după
punerea în funcțiune beneficiarul va lua toate măsurile pentru prevenirea incendiilor și
acționarea în cazul producerii lor.
În timpul exploatării instalației electrice beneficiarul va evita:
- să folosească aparate electrice defecte, uzate sau improvizate
- să încarce circuitele peste sarcina admisă
- să înlocuiască aparatele prevăzute pentru protecția circuitelor cu altele având vaslori
superioare
- introducerea cordoanelor de alimentare fără ștecher în prize, utilizarea corpurilor de iluminat
suspendate direct din conductoare de alimentare
- utilizarea aparatelor de încălzit electrice fără măsuri de izolare față de elemente combustibile
- lăsarea sub tensiune a aparatelor electrice după încetarea utilizării acestora.

Instalații de încălzire

1. INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE


S-a conceput a se realiza în sistem bitubular și se va executa din țeavă de cupru tip SANCO sau
similar, pentru instalațiile de încălzire.
Pentru asigurarea temperaturilor optime în încăperi – temperaturi distincte funcție de destinația
fiecărei încăperi, s-au prevăzut a se monta radiatoare din tablă de oțel, tip PURMO, model
KOMPAKT sau similar. Amplasarea radiatoarelor s-a făcut în general pe pereții exteriori, sub
ferestre.
Alimentarea cu agent termic se va realiza de la o centrală termică pe combustibil solid (de lemn),
amplasată în clădire.
Distribuția instalației interioare pentru radiatoare se va executa din țeavă de cupru tip SANCO
sau similar,îngropate, radiatoarele fiind racordate direct din acesta. Radiatoarele cu lungime mai
mare sau egal cu 1.00 m se vor racorda în diagonală.
Radiatoarele vor fi echipate cu:
- pe tur cu robineți dublu reglaj de colț
- pe retur, cu detentoare de colț, cu posibilitatea de reglaj fin hidraulic
- ventile de aerisire manuale pe capet de radiator, //1/4”.
Aerisirea instalației se va face într-o soluție modernă și estetică, prin ventilele de aerisire manuale
//1/4”, montate pe capetele radiatoarelor.
Instalații sanitare

1. INSTALAȚIA INTERIOARĂ SANITARĂ


Instalațiile interioare sanitare constau în:
- conductele de alimentare cu apă rece și apă caldă menajeră ale punctelor de consum
- conductele de scurgere la canalizare ale apelor uzate menajere.
1.1 Instalații interioare apă rece – apă caldă menajeră
Alimentarea cu apă rece a investiției s-a propus a se realiza printr-un racord contorizat de
Dext = 50 x 3.0 mm, realizat din țeavă PEHD – făcând racordarea la reţeaua existentă în zonă a
localităţii. Apa caldă menajeră va fi realizată de la centrala termică electrică, cu preparare
ACM instantaneu, amplasat în clădire.
Distribuția apei reci și a apei calde menajere se va realiza din țeavă de cupru și se va monta
parțial la nivelul pardoselii și parțial la nivelul tavanului. Conductele de distribuție se vor realiza din
țeavă de cupru pentru instalații sanitare tip SANCO sau similar. Din distribuție se formează coloanele
de apă rece, apă caldă menajeră, executate din țeavă de cupru pentru instalații sanitare tip SANCO
sau similar, se vor poza îngropat în perete sau aparent acolo unde montajul îngropat nu se poate
realiza.
Circuitele de apă rece și apă caldă menajeră pentru fiecare obiect sanitar se vor monta parțial
îngropat în șliț perete / parțial aparent la nivelul pardoselii, mascate în plintă și se vor realiza din
țeavă de cupru pentru instalații sanitare tip SANCO sau similar. Conductele de apă rece și apă caldă
menajeră prevăzute în montaj îngropat în șliț perete sau mascat în plintă se vor izola cu tub izolant
PE – DWS 4 – 5 mm grosime pentru a preîntâmpina formarea condensului pe suprafața exterioară a
conductelor. Toate izolațiile se vor executa obligatoriu după efectuarea probelor de presiune.
1.2 Instalații interioare de canalizare menajeră
Soluția realizării canalizării interioare constă într-o canalizare distinctă pentru grupuri,
respectiv bucătărie, cu evacuare în exterior la un bazin vidanjabil.
Conducta de colectare orizontală se va poza sub pardoseală în zona de umplutură cu pământ.
Sistemul conductelor de legătură la obiectele sanitare și colectare orizontală se vor executa din
tuburi și racorduri speciale din polipropilenă ignifugă, îmbinate prin mufe și garnituri de cauciuc.
Instalația interioară de canalizare se va executa din conducte de PVC import, tip PANNON PIPE sau
similar, cu îmbinare din mufe și garnituri de cauciuc. Tuburile de canalizare și piesele de legătură
montate în legături la obiectele sanitare vor fi de culoare gri (pentru interior) – PVC-KA, iar cele
montate în exterior de culoare portocalie – PVC-KG.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș se realizează prin burlane de descărcare liberă la nivelul
trotuarelor și dirijate spre spațiul verde al incintei prin pante.
În proiectarea întregului ansamblu de instalații sanitare interioare și exterioare, s-au avut în
vedere, pe lângă realizarea parametrilor de control și a cerințelor estetice, și asigurarea unei bune
exploatări.
Traseele instalațiilor interioare de apă rece, apă caldă și canalizare s-au ales astfel încât să se
asigure lungimi minime de conducte și accesul în timpul exploatării.
La trecerea prin pereți și planșee, conductele aparente se montează în tubuti de protecție. În
porțiunile în care conductele traversează elemente de construcție nu se admit înbinări. Armăturile se
vor monta astfel încât să permită, cu ușurință, accesul și/sau demontarea în vederea întreținerii și
reparațiilor.
Distanțele de amplasare, precum și cotele de montaj ale obiectelor sanitare s-au stabilit în
conformitate cu STAS 1478-90. Distanța minimă între conductele paralele și neizolate, sau între
acestea și fețele finite ale elementelor de construcție adiacente, va fi de minimum 3cm. Conform
Normativului I7, conductele de apă se vor amplasa față de instalațiile electrice mai jos cu 30 cm.
Este obligatorie coordonarea proiectului de instalații sanitare interioare cu cel de arhitectură și de
rezistență, în vederea practicării corecte a golurilor în planșee, pereți și fundații pentru trecerea
conductelor de apă și canalizare.
Conform HOTARAREA Nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea,
constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale
adecvate de colectare si epurare a apelor uzate:
Art. 7. - (1) Constructia sistemelor individuale adecvate trebuie sa se realizeze astfel incat sa se
previna poluarea mediului si sa se asigure protejarea sanatatii umane. Aceste sisteme pot include
instalatii prefabricate standardizate si/sau constructii.
(2) Instalatiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanse pentru stocarea apelor
uzate/epurarea apelor uzate trebuie sa respecte standardele specifice in vigoare, respectiv SR EN
12566-1:2016 si SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 si SR EN 12566-
7:2016.
(3) Bazinele vidanjabile etanse sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate
doar cu respectarea indicatiilor tehnice de montare si utilizare stabilite de producatorul/furnizorul
instalatiei.
Art. 17. - (1) Receptia la terminarea lucrarilor privind sistemele individuale adecvate se
realizeaza de catre o comisie de receptie la care participa si un reprezentant/reprezentanti al/ai
unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia au fost executate acestea, precum si un reprezentant al
agentiei judetene pentru protectia mediului, care vor semna procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
(2) Receptia se realizeaza pe baza analizei de catre comisia de receptie a documentelor puse la
dispozitie de catre proprietarul sistemului de colectare adecvat si a inspectiei vizuale, precum si prin
verificarea conformarii constructiilor cu proiectul tehnic si a certificatelor de conformitate a
echipamentelor sistemelor individuale adecvate, inclusiv a etanseitatii instalatiei.
(3) Detinatorul sistemelor care se supun receptiei este obligat sa puna la dispozitia comisiei de
receptie toate documentele care atesta conformitatea si sa faciliteze verificarea etanseitatii
constructiilor si instalatiilor.

Întocmit
ing. Freundlich Ronald

S-ar putea să vă placă și