Sunteți pe pagina 1din 14

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile de Ostrog

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție


Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și


toate plinești, Comoara bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru
noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre.


Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre,
pentru numele Tău.

Doamne miluiește
Doamne miluiește
Doamne miluiește

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie
voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o
nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință
1
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici
un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi;
miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi


foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne
izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem
poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca


să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu
ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului,


văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl
S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au
făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va
avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel
ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolică Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților
Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).


2
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.


Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru

Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta,
auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e
duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de
zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-
am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine,
ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta,
că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat
sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac
voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la
pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și
pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului (de trei ori).

CONDACUL 1

O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului străluceşti până la


marginile lumii cu razele minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătăţii, iar celor
binecredincioşi te arăţi ca un soare al Înţelepciunii ce îi călăuzeşti către Soarele
dreptăţii, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine:
Aliluia!

ICOSUL 1

3
Cu toiagul înţelepciunii şi luminat de raza blândeţii Păstorului Celui Mare ai
povăţuit turma ta către izvoarele cele înţelegătoare ale darurilor Duhului, din care
adapă-ne şi pe noi, cei însetaţi de mântuire, ca să-ţi culegem flori de laude din
grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, icoană a păstorului jertfitor;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, înger în trup iubitor al tainelor cereşti;
Bucură-te, crin al sfinţeniei ce bine înmiresmează mănăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioşi;
Bucură-te, liman prea dorit al înţelepciunii;
Bucură-te, uşă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinţei ce smereşte inimile împietrite;
Bucură-te, glas al tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 2

Dintr-o evlavioasă familie ai răsărit Sfinte Vasile, ca un rod al rugăciunii


încununate cu smerenie, făcând bucurie părinţilor tăi şi dascălilor care au aprins în
inima ta prin înţelepte învăţături râvna spre a cânta Domnului neîncetat cu îngerii:
Aliluia!

ICOSUL 2

Pentru a fi păzit de ispitele tinereţii, de mic ai fost dus de evlavioşii şi înţelepţii


tăi părinţi la mănăstirea Zavala, unde aprinzându-te de dorul vieţuirii îngereşti, ai
zburat cu aripile rugăciunii către tronul Celui Ce Se odihneşte pe heruvimi şi
binevoieşte a fi tu, Sfinte Ierarhe Vasile, încununat cu laude ca acestea:
Bucură-te, copilărie luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, vieţuire întru lumina rugăciunii;
Bucură-te, că de mic te-ai întraripat cu dorul fecioriei;
Bucură-te, că de cursele tinereţii ai fost păzit;
Bucură-te, că ai aflat comoara darurilor Duhului;
Bucură-te, că te-ai jertfit pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, că ţi-ai zidit casa sufletului pe temelia Vieţii;
Bucură-te, că ai urmat glasul Cuvântului de mântuire;
Bucură-te, că ai defăimat deşertăciunile lumeşti;
Bucură-te, că te-ai îngrădit cu sabia rugăciunii;
4
Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel veşnic;
Bucură-te, inimă întru care străluceşte focul iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 3

Sub îndrumarea dascălilor înţelepţi din mănăstire te-ai desăvârşit întru


cunoştinţa cea duhovnicească şi jugul lui Hristos luându-l pe umeri la mănăstirea
Tvrdos, cu îngerii cântai neîncetat cu mulţumire Celui Ce te-a chemat la vieţuirea
îngerească: Aliluia!

ICOSUL 3

Cel Ce te-a chemat la călătoria cerească pe scara rugăciunii binevoit-a şi pe


pământ a-ţi povăţui paşii în călătoria cea duhovnicească la mănăstirile din Rusia,
Israel şi Serbia, ca urmând şi tu nevoinţele Sfinţilor să te învredniceşti de laude ca
acestea:
Bucură-te, căci cu aripile Duhului ai zburat la înălţimi cereşti;
Bucură-te, că pe calea Crucii L-ai urmat pe Hristos;
Bucură-te, că însuşi te-ai făcut lăcaş cinstit al Treimii;
Bucură-te, că rugăciunea ţi-a fost prietenă pe calea mântuirii;
Bucură-te, vas plin de mirul smereniei;
Bucură-te, carte a tainelor Împărăţiei;
Bucură-te, că te-ai întărit în pelerinajul dăruit de Domnul;
Bucură-te, că la nevoinţele Sfinţilor ai luat aminte ca să le urmezi;
Bucură-te, că ai umplut vistieria inimii de cuvinte înţelepte;
Bucură-te, iubitorule de vieţuire înaltă;
Bucură-te, podoabă a ierarhilor Serbiei;
Bucură-te, călător pe calea rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 4

Inima ta curată întru care străluceau razele smereniei ai dăruit-o Celui blând şi
smerit cu inima, Care a prefăcut-o în altar al gândurilor dumnezeişti, la care
primeşte şi suspinurile şi cererile cele cu umilinţă ale celor ce cântă Ziditorului:
Aliluia!
ICOSUL 4

Înţelepciunea nu este măsurată prin mulţimea anilor, ci ea este cununa


nevoinţelor stăruitoare întru faptele cele bune; pe aceasta ai dobândit-o şi tu,
5
Cuvioase, încă din tinereţe, învrednicindu-te a primi din inimile noastre necăjite
cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, înger întraripat cu dorul Luminii;
Bucură-te, vas al sfinţeniei lui Hristos;
Bucură-te, mlădiţă plină de roadele virtuţilor;
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, făclie a rugăciunii inimii;
Bucură-te, gând strălucit de slava lui Hristos;
Bucură-te, icoană înţelegătoare a darurilor cereşti;
Bucură-te, că ai alergat pe cărările rugăciunii;
Bucură-te, că ai iubit comorile vieţii duhovniceşti;
Bucură-te, că ai aflat în pământul inimii darurile Cuvântului;
Bucură-te, căci cu sabia smereniei ai tăiat vicleşugurile diavoleşti;
Bucură-te, că ai urcat scara desăvârşirii; cu paşii Duhului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 5

Scara tuturor nevoinţelor duhovniceşti ai urcat cu gând smerit şi către Cel pe


Care cu dor Îl căutai ai privit, aducându-i cu oştile îngereşti glas de laudă: Aliluia!

ICOSUL 5

La vârsta de 30 de ani ai primit şi cununa darului de episcop al turmei


cuvântătoare pentru vieţuirea ta cea mai presus de lume şi îmbrăţişând întreaga
lume cu legătura rugăciunii ai adus-o lui Hristos spre întărire şi spre luminare, ca
să-ţi cânte ţie cu bucurie:
Bucură-te, păstor prea luminat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, căci Hristos S-a odihnit în cămara inimii tale;
Bucură-te, că ai ajuns la limanul desăvârşirii;
Bucură-te, că Hristos te-a înălţat la treapta arhieriei;
Bucură-te, soare al monahilor pururea rugători;
Bucură-te, căci trimiţi tuturor razele milostivirii;
Bucură-te, ierarh plin de mireasma sfinţeniei;
Bucură-te, mângâierea sufletelor celor rătăcite;
Bucură-te, icoană a blândeţii Bunului Păstor;
Bucură-te, că inima ta s-a făcut tron Treimii;
Bucură-te, cel umbrit de slava îngerească;
Bucură-te, că ai purtat cu bucurie jugul cel uşor al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

6
CONDACUL 6

Ca un zid ai stat înaintea vrăjmaşilor credinţei, propovăduind pe Adevărul


vieţii, de la Care primind întărire, îi aduceai neîncetata jertfă a cântărilor de: Aliluia!

ICOSUL 6

Împotriva uneltirilor papei ai stat cu sabia dreptei credinţe şi cu zidul


rugăciunilor tale te-ai ostenit a opri năvala turcilor şi a zdrobi capul şarpelui
nevăzut, de a cărui viclenie fereşte pe toţi cei ce te cinstesc pe tine aşa:
Bucură-te, că ai osândit înşelăciunea catolică;
Bucură-te, zid nesurpat al dreptei credinţe;
Bucură-te, căci cu sabia Crucii ai păzit turma ta;
Bucură-te, că de năvala turcilor nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor în războiul cel duhovnicesc;
Bucură-te, că nu te-ai unit într-un gând cu ereticii;
Bucură-te, că ai iubit adevărul Ortodoxiei;
Bucură-te, că turma ta o ai povăţuit la limanul Adevărului;
Bucură-te, mărgăritar prea cinstit în vistieria Bisericii;
Bucură-te, râvnă nemăsurată spre apărarea credinţei;
Bucură-te, foc al rugăciunii ce mistuie gândurile înşelăciunii;
Bucură-te, podoaba cea iubită a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 7

Ca un Părinte luminat de Duhul ai ţinut cu tărie la păstrarea comorii dreptei


credinţe, nesuferind apropierile de catolici şi te-ai retras în linişte ca să slujeşti
Domnului împreună cu îngerii în cântări de: Aliluia!

ICOSUL 7

Urmând pilda din viaţa Mântuitorului în singurătate te retrăgeai ca să aduci


jertfa rugăciunii Părintelui luminilor, aprinzând candela rugăciunii pentru toată
lumea spre a se birui întunericul necredinţei şi al ereziilor, care căutau să ucidă

7
turma cuvântătoare a lui Hristos; privind cu ochii minţii nevoinţa ta plină de iubire
faţă de Biserica răscumpărată cu sângele Mielului, îţi aducem din inimă laude ca
acestea:
Bucură-te, că te-ai însoţi cu rugăciunea pe calea călugărească;
Bucură-te, că întru tăcerea rugăciunii te-ai cufundat;
Bucură-te, iubitorule al comorilor duhovniceşti;
Bucură-te, căci ai zburat cu aripile rugăciunii la cele cereşti;
Bucură-te, stea ce risipeşte întunericul minţii;
Bucură-te, că străluceşti tuturor cu raze de minuni;
Bucură-te, icoană a iubirii negrăite;
Bucură-te, căci corzile minţii le-ai întins spre armonia laudelor îngereşti;
Bucură-te, căci te-ai adăpat din izvorul rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, căci cu iubire părintească te-ai plecat spre oile rănite de păcat;
Bucură-te, că luminezi pe cei ce aleargă la tine întru rugăciune;
Bucură-te, căci cu doctoria rugăciunii ai tămăduit rănile sufleteşti ale tuturor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 8

La mănăstirea Ostrog te-ai retras, ca să te dăruieşti unei vieţi de rugăciune şi


de nevoinţe duhovniceşti şi mai mari, fiind rânduit stareţ pentru a călăuzi obştea
spre limanul cântărilor îngereşti de: Aliluia!

ICOSUL 8

Pe sihastrul Isaia l-ai întâlnit şi în peştera lui ai zidit prima biserică spre slava
lui Dumnezeu, după ce te-ai făcut tu mai întâi biserică a Duhului Sfânt prin
neîncetatele suspinuri ale pocăinţei împreunate cu îngereştile cântări; noi, străini
fiind atât de viaţa întru umilinţă, cât şi de laudele cereşti, îndrăznim a-ţi aduce
sărăcăcioasele noastre cuvinte, pe care primeşte-le Sfinte, şi nu te uita la
nevrednicia noastră, ci ne trimite de la Hristos mare milă, ca să te mărim aşa:
Bucură-te, că ai ridicat biserică Celui din biserica inimii tale;
Bucură-te, plinitorule al voii dumnezeieşti;
Bucură-te, căci ai zidit locaş Celui Neîncăput în ceruri;
Bucură-te, căci scaunul minţii tale l-ai împodobit cu înţelepciunea;
Bucură-te, că te-ai arătat sălaş al darurilor Duhului;
Bucură-te, căci ai dobândit mila veşnică a lui Hristos;
Bucură-te, că ai dărâmat zidul ispitelor celui rău;
Bucură-te, că te-ai zidit pe tine casă a Cuvântului;
Bucură-te, că te-ai sfinţit prin ostenelile rugăciunii;
Bucură-te, cort tainic al Înţelepciunii;
8
Bucură-te, că ai urcat scara rugăciunii cu smerenie;
Bucură-te, că ai ajuns la înălţimile Taborului prin smerita cugetare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 9

Multe pietre şi lemne ai cărat în vârf de stâncă, iar cu gândul alergai pe


muntele anevoios al inimii, ca să te îndulceşti de vederea luminii taborice întru
rugăciune şi să strigi Treimii Celei de viaţă Făcătoare: Aliluia!

ICOSUL 9

După prea cinstită adormirea ta, în biserica închinată Maicii Domnului a fost
aşezat trupul tău sfinţit prin untdelemnul rugăciunii ce izvora neîncetat din inima ta
iubitoare, iar sufletul tău a zburat cu îngerii către cereştile lăcaşuri, primind glasuri
de laude ca acestea:
Bucură-te, căci prin poarta morţii ai trecut la viaţa veşnică;
Bucură-te, că sufletul tău a fost întâmpinat cu cântări îngereşti;
Bucură-te, că s-au veselit cetele Sfinţilor la adormirea ta;
Bucură-te, căci din mâna lui Hristos ai primit cununa vieţii;
Bucură-te, că în ceata Sfinţilor ai fost rânduit;
Bucură-te, că ai biruit desăvârşit taberele vrăjmaşilor;
Bucură-te, căci acum petreci în corturile îngereşti;
Bucură-te, căci întru rugăciuni nu uiţi pe cei de pe pământ;
Bucură-te, că reverşi tuturor darurile milostivirii Cuvântului;
Bucură-te, grădină bine înmiresmată a virtuţilor;
Bucură-te, cetate zidită pe temelia smeritei cugetări;
Bucură-te, moştenitorul veşnicelor măriri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 10

După şapte ani de la trecerea ta cu sufletul în lăcaşurile cele veşnice, arătatu-


te-ai de trei ori stareţului, poruncindu-i să-ţi dezgroape trupul pe care Hristos a
binevoit să-l proslăvească şi să-l arate izvor de tămăduiri a celor cu trupurile
pecetluite de boli, care cântă Lui: Aliluia!

9
ICOSUL 10

Ca un mare luceafăr al Ortodoxiei străluceşti în cetele Sfinţilor, căci nu ai


încetat să cercetezi lumea după plecarea din această viaţă cu milele Cuvântului,
dăruind cele de trebuinţă spre mântuire tuturor celor însetaţi a se adăpa din izvorul
minunilor dumnezeieşti; aceştia cu mulţumire îţi împletesc cunună de laudă pentru
mijlocirea ta înaintea lui Hristos, Capul şi Cununa Bisericii:
Bucură-te, că ne acoperi cu rugile tale de toată tulburarea celui rău;
Bucură-te, cel lăudat neîncetat de cetele Sfinţilor;
Bucură-te, izvor pururea curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că ridici povara suferinţelor noastre;
Bucură-te, toiag ceresc al celor neputincioşi;
Bucură-te, vedere limpede al celor orbi;
Bucură-te, adânc de milă nemăsurată;
Bucură-te, întărirea picioarelor celor neputincioşi;
Bucură-te, glasul cel de mulţumire al celor muţi;
Bucură-te, auzul cel dulce al celor surzi;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în patul bolii;
Bucură-te, alergarea celor ţinuţi în lanţul neputinţelor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 11

Cu razele smereniei ce străluceau sufletul tău neîncetat ai risipit întunericul


celor răniţi de necredinţă şi turma cea tulburată de săgeţile ereziilor ai dus-o pe
umerii tăi către staulul ceresc, fiind însoţit de îngeri în cântări de: Aliluia!

ICOSUL 11

De la marginile lumii vin oameni, ortodocşi sau străini de dreapta credinţă, dar
însufleţiţi de nădejdea în darul facerii tale de minuni; înaintea sfintei tale racle
neîncetat se revarsă durerile oamenilor aflaţi în suferinţă, pe care le risipeşti cu
puterea rugăciunilor tale, primind din gurile lor mulţumitoare laude ca acestea:

10
Bucură-te, leagăn al Ortodoxiei ajuns la înălţimi cereşti;
Bucură-te, că deschizi tuturor uşile pocăinţei;
Bucură-te, vas al milostivirii cereşti;
Bucură-te, vultur încununat cu tainele Duhului;
Bucură-te, că ai zburt cu aripile smereniei pe Taborul inimii;
Bucură-te, povăţuitorul turmei la izvorul Cuvântului;
Bucură-te, soare prea luminos al monahilor;
Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeieşti;
Bucură-te, pod al rugăciunii ce ne duci la Hristos;
Bucură-te, chimval bine răsunător al pocăinţei;
Bucură-te, că adăpi inimile cu ploaia umilinţei;
Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 12

Fericit eşti, că sufletul tău ţi-ai pus pentru turma ta şi l-ai luat mai apoi din
mâna lui Hristos, Care ţi-a dat sălaş veşnic de odihnă în Împărăţia Sa, ca să-I cânţi
neîncetat cu îngerii: Aliluia!
ICOSUL 12

Cine poate număra mulţimea minunilor tale săvârşite cu timp şi fără timp spre
mântuirea credincioşilor ? Cine poate ştii câte sufletele răpite din staulul lui Hristos
de lupii înţelegători ai patimilor ai adus înapoi, mijlocind lor întoarcerea la izvorul
pocăinţei ? Spre tine toţi aleargă cu nădejde, căci într-adevăr prin rugăciunile tale
către Doctorul Cel slăvit orbii văd, surzii aud, ologii merg şi toţi află pace sub
acoperământul milostivirii tale, lăudându-te aşa:
Bucură-te, viţă a veşniciei;
Bucură-te, corabie a mântuirii credincioşilor;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, cel ce ai stins văpaia patimilor cu roua rugăciunii;
Bucură-te, munte înalt al tainelor duhovniceşti;
Bucură-te, pecete nestricată a curăţiei;
Bucură-te, icoană a Înţelepciunii cereşti;
Bucură-te, mireasmă negrăită a sfinţeniei;
Bucură-te, râu pururea curgător al umilinţei;
Bucură-te, cetate duhovnicească pe muntele înalt al rugăciunii;
Bucură-te, că ai ruşinat uneltirile vrăjmaşului;
Bucură-te, că risipeşti durerile celor neputincioşi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

11
CONDACUL 13 (de trei ori)

O, Sfinte Ierarhe Vasile, lumina monahilor, cel ce te-ai arătat icoană


desăvârşită a vieţuirii îngereşti strălucită de razele smereniei lucrătoare, cercetează
cu doctoria rugăciunilor tale neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi cu puterea
ce o ai de la Hristos potoleşte tulburarea valurilor durerilor noastre, ca să aducem
Domnului cu mulţumire din izvorul laudelor dumnezeieşti curgerea cântărilor de:
Aliluia!

O, Sfinte Ierarhe Vasile, lumina monahilor, cel ce te-ai arătat icoană


desăvârşită a vieţuirii îngereşti strălucită de razele smereniei lucrătoare, cercetează
cu doctoria rugăciunilor tale neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi cu puterea
ce o ai de la Hristos potoleşte tulburarea valurilor durerilor noastre, ca să aducem
Domnului cu mulţumire din izvorul laudelor dumnezeieşti curgerea cântărilor de:
Aliluia!

O, Sfinte Ierarhe Vasile, lumina monahilor, cel ce te-ai arătat icoană


desăvârşită a vieţuirii îngereşti strălucită de razele smereniei lucrătoare, cercetează
cu doctoria rugăciunilor tale neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi cu puterea
ce o ai de la Hristos potoleşte tulburarea valurilor durerilor noastre, ca să aducem
Domnului cu mulţumire din izvorul laudelor dumnezeieşti curgerea cântărilor de:
Aliluia!

Apoi se zice iarăşi:

ICOSUL 1

Cu toiagul înţelepciunii şi luminat de raza blândeţii Păstorului Celui Mare ai


povăţuit turma ta către izvoarele cele înţelegătoare ale darurilor Duhului, din care
adapă-ne şi pe noi, cei însetaţi de mântuire, ca să-ţi culegem flori de laude din
grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, icoană a păstorului jertfitor;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, înger în trup iubitor al tainelor cereşti;
Bucură-te, crin al sfinţeniei ce bine înmiresmează mănăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioşi;
Bucură-te, liman prea dorit al înţelepciunii;
Bucură-te, uşă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinţei ce smereşte inimile împietrite;
Bucură-te, glas al tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
12
Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului!

CONDACUL 1

O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului străluceşti până la


marginile lumii cu razele minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătăţii, iar celor
binecredincioşi te arăţi ca un soare al Înţelepciunii ce îi călăuzeşti către Soarele
dreptăţii, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine:
Aliluia!
 
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH VASILE DE LA OSTROG

O, Sfinte Ierarhe Vasile al Ostrogului, blândul păstor al turmei necăjite, auzi


suspinurile inimilor noastre strâmtorate de necazuri, vezi Sfinte, povara
neputinţelor trupurilor noastre şi cu milostivirea ta negrăită dă pace sufletelor
tulburate şi mângâiere trupurilor noastre. Mult te-ai ostenit în via lui Hristos,
smulgând spinii ereziilor înşelătoare şi sădind florile cuvintelor dumnezeieşti, care
umplu de mireasma dreptei credinţe sufletele credincioşilor. Mai mult te-ai ostenit
să-ţi împodobeşti mintea cu mărgăritarele gândurilor smerite şi să-ţi aprinzi făclia
inimii cu focul dragostei lui Hristos, punând la picioarele Mântuitorului întreaga
lume într-un suspin al rugăciunii tale curate. Cu blândeţe ai ridicat oile cele rănite
de săgeţile ereziilor şi sufletele cele îmbolnăvite de păcat le-ai tămăduit cu
untdelemnul rugăciunii tale. Căutat-ai în orice ceas să-ţi umpli vasul inimii cu mirul
dragostei faţă de aproapele, bine ştiind Părinte, căci prin mila săvârşită fraţilor noştri
întru Hristos ne umplem şi noi de bogăţia darurilor Cuvântului. Pentru aceasta,
plăcută a fost viaţa ta lui Hristos, care ţi-a răsplătit cu bogate daruri nevoinţa pentru
îndreptarea turmei cuvântătoare la limanul Adevărului. Dar ca un milostiv, darurile
tale le-ai împărţit cu noi şi ai revărsat tuturor mângâieri duhovniceşti şi ai alungat de
la noi norii întunecaţi ai bolilor de orice fel. De aceea, cu nădejde venim către racla
sfintelor tale moaşte, ca prin osteneala rugăciunilor tale să agoniseşti şi pentru noi
daruri de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti de la Doctorul Cel fără de plată.
 
Candela dreptei credinţe ai păzit-o nestinsă de suflările viforului ereziilor catolice şi
cu sabia rugăciunii tale ai stat înaintea turcilor, păzind Biserica lui Hristos de toate
tulburările. Şi acum te rugăm să mijloceşti ca să se dăruiască păstoriţilor noştri
lumina înţelepciunii lui Hristos spre călăuzirea turmei cuvântătoare spre păşunea
poruncilor neschimbate ale Stăpânului. Păstoriţilor cere râvnă pentru mergerea cu
credinţă pe calea strâmtă a mântuirii.
 
13
Pe cei ce cheamă numele tău cu credinţă împărtăşeşte-i de mila bogată a lui Hristos
şi fii, după trebuinţă, fiecăruia, râu nesecat de tămăduiri celor apăsaţi de boală,
adiere a păcii lui Hristos celor tulburaţi de patimi, solitor al pocăinţei celor
împovăraţi cu grele şi multe păcate. Înmulţeşte untdelemnul rugăcunii în candelele
inimilor noastre pururea stinse de vântul potrivnic al patimilor. Înaintea ta îşi pleacă
genunchiul cu credinţă credincioşii din toată lumea, iar tu, ca cel ce stai cu
îndrăzneală înaintea scaunului lui Hristos pleacă genunchii inimilor noastre spre
smerenie, ca să ne învrednicim prin mijlocirea ta de ajutorul Stăpânului. Împreună
cu Născătoarea de Dumnezeu cere pace lumii tulburate de uneltirile vrăjmaşilor
nevăzuţi, dar şi mai mult de lucrarea păcatelor noastre, ca dobândind vreme de
pocăinţă sub acoperământul rugăciunilor tale să aducem veşnică mulţumire, slavă şi
închinăciune Tatălui Celui fără de început, Fiului Celui iubitor de oameni şi Duhului
Celui a toate cele de mântuire Plinitor, iar ţie cântări neîncetate de laudă şi
mulţumire. Amin.

14

S-ar putea să vă placă și