Sunteți pe pagina 1din 3

"Copilul râde: Înțelepciunea si iubirea mea e jocul"

(Lucian Blaga)

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Năsăud

I.CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-


ECONOMIC, CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI:
Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar
românesc pentru anul şcolar 2013-2014 a fost reglementat prin următoarele norme
legislative:
 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011;
 Programul Naţional de Guvernare 2009/2012, Guvernul României;
 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;
 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 OMECTS privind structura anului şcolar 2013/2014;
 Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T.
privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
În prezent, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost
organizată şi desfăşurată în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate; activitatea de
conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să
îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din gradiniţă.
Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului,
cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic , dezvoltând o strategie modernă
de cunoaştere a copiilor și de creare a tuturor condițiilor de dezvoltare și stimulare în scopul
participării acestora la propria lor formare și la pregătirea pentru a răspunde pozitiv la condițiile
de adaptare fără eșecuri în activitatea școlară.

Prezentarea grădiniţei

Grădiniţa cu Program Prelungit nr:1 este situată în centrul oraşului Năsăud, pe strada B-
dul Grănicerilor nr:7 şi are ca structură Grădiniţa cu Program Normal Nr:1, Grădiniţa cu
Program Normal nr:2 A.N.L. şi două alte grădiniţe (Valea Spinului, Liviu Rebreanu).
De la înfiinţare din 1974 şi până în anul 1989 grădiniţa a funcţionat pe lângă
Întreprinderea Textila, după aceea a aparţinut de Liceul „George Coşbuc”, iar din 2003 este
independentă şi din punct de vedere financiar, având cod fiscal propriu, buget de venituri şi
cheltuieli deschis pe unitate.
În anii 2007-2011, cu ajutorul Primăriei oraşului Năsăud, s-au efectuat importante
investiţii, fiind cuprinşi în programul de mansardare si reabilitare cu banii de la Guvern.
Unitatea beneficiază de 8 săli de grupă trifuncţionale, 1 cabinet metodic, 1 cabinet
medical, 1 cabinet logopedic, casierie, direcţiune, bucătărie, oficii, spălătorie, patru grupuri
sociale pentru preşcolari şi două pentru cadrele didactice, curte proprie dotată cu aparate de
joacă.
Resursele curriculare şi umane de care dispune grădinița permit realizarea unui învăţământ de
calitate bazat pe abordarea strategiilor ce pun în valoare competenţa profesională a celor 25 de
cadre didactice calificate, cu un nivel de pregatire profesionala care asigură calitatea educației:
 12 cadre cu gradul didactic I, dintre care, două cadre didactice care activează ca
metodiste ale ISJ;
 11 cadre didactice cu gr. did. II,
 2 cadre didactice definitive în invățământ;
 3 cadre didactice auxiliare, 1 cadru medical si 20- personal nedidactic.
Cei 415 preșcolari, participă cu interes la programul complex oferit, în baza căruia
grădiniţa noastră a obţinut succese remarcabile în anul şcolar trecut, bazându-se în principiu pe
respectarea Planului de învăţământ, a Curriculumului Naţional, a Regulamentului Intern şi
a normelor de legislaţie şcolară în vigoare (Legea învăţământului , Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar ,Metodologiile -
anexe la Legea Învățământului, etc ).

Cine suntem

•O instituţie de învăţământ preşcolar care oferă tuturor copiilor şanse egale de dezvoltare şi
educaţie.
•O instituţie de învăţământ unde cu migală şi răbdare înlocuim candoarea cu adevărul, neştiinţa
cu ştiinţa.
•Activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei sunt destinate să
promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în
parte.
•Grădiniţa a devenit, astfel, o a doua familie şi casă pentru copiii preşcolari, aceştia găsind aici
condiţii optime de formare a personalităţii lor, de afirmare a aptitudinilor, o pregătire
corespunzătoare pentru şcoală, pentru viaţă.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Pentru fiecare nivel (nivelul I şi nivelul II), - slabă motivare datorită salariilor mici
grădiniţa dispune de întreg cadrul curricular - lipsa unui muncitor de întreţinere.
(planuri de învăţământ, programe pentru - Resursele financiare sunt insuficiente;
CDS, auxiliare curriculare, ghiduri de acopera în cel mai bun caz achitarea
aplicare, îndrumătoare etc.). facturilor pentru utilităţi, puţine resurse
- personal didactic calificat în proporţie de extrabugetare pentru efectuarea de reparaţii,
100% întreţinerea spaţiilor şcolare ;
- relaţiile interpersonal (educatoare-copil, - slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;
conducere - subalterni, educatoare-părinţi, - nici un proiect cu finanţare europeană;
educatoare - educatoare etc.) existente
favorizează crearea unui climat educaţional
deschis, stimulativ;
- există o bună delimitare a responsabilităţilor
cadrelor didactice (există comisii constituite
pe diverse probleme) precum şi o bună
coordonare a acestora;
- personal nedidactic bine format prin cursuri
de formare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei - reîncadrarea unor persoane din personal
de informare şi cunoaştere în diferite nedidactic într-o treaptă inferioară
domenii de activitate numia pentru personalul - scăderea prestigiului cadrelor didactice în
didactic; societate (de multe ori datorită influenţei
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale negative a mass-media);
cadrelor didactice în afara orelor de curs - migrarea personalului nedidactic spre locuri
favorizează împărtăşirea experienţei, de muncă mai bine remunerate, ceea ce
creşterea coeziunii grupului, o comunicare determină disfuncţionalităţi considerabile în
mai bună; activitatea grădiniţei;
- varietatea cursurilor de formare şi - criza de timp a părinţilor care, datorită
perfecţionare organizate de CCD, DPPD, problemelor cotidiene, nu acordă suficient
universităţi; timp relaţiei directe cu propriul copil;
- existenţa imor programe naţionale de - scăderea natalităţii;
stimulare a participării la programe de - menţinerea costul standard /elev/preşcolar
formare continuă (programul 700 RON) generează instabilitate în colectiv, fiind
- descentralizare şi autonomie instituţională; ameninţaţi de la an la an de restrângere de
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, activitate.
părinţi), ONG, firme; - degradarea spaţiilor şcolare datorită
întreţinere; fondurilor băneşti limitate, alocate pentru
- posibilitatea antrenării părinţilor în activităţi - ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
care vizează dezvoltarea bazei materiale a conduce la uzura morală a echipamentelor
grădiniţei; existente.
- interesul exprimat de unele instituţii de - timpul limitat al părinţilor poate conduce la
învăţământ din oraş/ judeţ pentru realizarea slaba implicare a acestora în viaţa grădinţei;
de activităţi în parteneriat sau schimburi de
experienţă.

S-ar putea să vă placă și