Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEȚII

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

PROIECT
LA DISCIPLINĂ

Sisteme avansate pentru obținerea produselor ecologice

TEMA:
Înființarea unei exploatații ecologice cu domeniul de activitate
în horticultură – plante aromatice și medicinale – Lavandula
angustifolia

Coordonator,
Dr.ing. Roxana ZAHARIA
Student,
Oana SAVA (BEDRULE)

IAȘI
2022
1. Agricultura ecologică finalizează conceptul general al unei alternative posibile în
viitor în ecosistemele agricole, dar ea conține și elemente proprii, originale.
În primul rând, ea asigură integritatea lanțurilor trofi ce și păstrează intactă stabilitatea
ciclurilor
biogeochimice pentru principalele elemente ale fertilității solurilor.
Pune accentul pe:
a) alegerea unor soiuri mai ușor adaptabile la climă și sol,
b) pe crearea unor soiuri genetic mai rezistente la boli și dăunători,
c) pe selecția severă a materialului semincer și săditor,
d) pe sistemul de cultură mai puțin poluant și energofag.
În acest sistem se înregistrează însă și unele tehnici de cultură poluante, folosite în
anumite ferme agricole, ceea ce determină controlul produselor, mai cu seamă a celor perisabile
și consumabile în stare proaspătă, în câmp, în depozite și magazii prin intermediul unor analize
specifi ce de laborator.
Sistemul de agricultură ecologică se integrează în biosferă și exclude în mare măsură
mijloacele de control exterioare ecosistemului (pesticide) și se asigură o mai mare rezistență a
comunității biologice la agresiunile din afară (boli și dăunători). La aceasta se adaugă tot
complexul de măsuri agrotehnice clasice: asolamentul, culturi mixte, îngrășăminte verzi,
combaterea biologică și agrotehnică, irigație, mecanizare , care se aplică după criterii strict
agrobiologice, pentru a proteja solul cât mai mult.
În principalele state industriale și cu agricultură avansată guvernele susțin producția
agroalimentară nepoluantă, sănătoasă și cu principii nutritive superioare.
Reglementările și normele privind agricultura biodinamică, biologică sau organică NU
contravin principiilor agriculturii ecologice clasice, ci din contră, le completează, le lărgește
conținutul, desigur ținând seama de starea mediului natural, biogeografi c și de starea sistemului
agricol, dar și de asigurarea securității alimentare a populației dintr-o țară sau alta.
Principalele obiective și acțiuni privind „agricultura ecologică” sunt:
• producția ecologică înseamnă obținerea de produse agroalimentare fără utilizarea
produselor chimice de sinteză;
• producția agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole
durabile,
diversifi cate și echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale și sănătatea
consumatorilor.
Principiile de bază ale producției agroalimentare ecologice se referă la:
• realizarea structurilor de producție si a asolamentelor în cadrul cărora rolul principal îl
dețin rasele, speciile și soiurile cu înaltă adaptabilitate;
• susținerea continuă și ameliorarea fertilității naturale a solului;
• integrarea creșterii animalelor în sistemul de producție a plantelor agricole și produselor
din plante;
• utilizarea economică a resurselor energetice convenționale și înlocuirea acestora în mai
mare măsură prin utilizarea rațională a produselor secundare refolosibile;
• aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât și pentru creșterea animalelor,
care să satisfacă cerințele speciilor, soiurilor, raselor.
Conversia producției convenționale și a celei ecologice va avea în vedere realizarea unui
agroecosistem viabil și durabil.
Durata perioadei de conversie va fi de :
• 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
• 3 ani pentru culturile perene și plantații pomiviticole;
• 2 ani pentru pajiști și culturi furajere;
• 12 luni pentru vite de carne;
• 6 luni pentru rumegătoare mici și porci;
• 12 săptămâni pentru animalele de lapte;
• 10 săptămâni pentru păsări destinate producției de ouă și carne, 1 an pentru albine.
Repunerea la temelia producției agricole convenționale a criteriilor ecologice de
management și introducerea treptată, cu sacrifi cii alimentare, sanogene și economice a
agriculturii ecologico-biologice constituie pași înainte în încetinirea sau stoparea crizei mediului
agricol și rural, iar pe mai departe în dezvoltarea unei producții agricole ecologice reale,
îndestulătoare pentru omenire.
Ecosistemele agricole ca un complex integrat organic al factorilor naturali, economici și
sociali, necesită intervenția rațională, științifi că a cultivatorului, care să conducă la ridicarea
productivității acesteia, la protecția și la rentabilizarea ei, pe baza unor par2. Produsul ecologic
este, de asemenea, cunoscut ca produs organic. În zilele noastre, există multe dezinformări cu
privire la produsul organic care se întâlnește cel mai frecvent în produsele agricole. Cu cea mai
simplă definiție, acestea sunt produsele produse fără a folosi inputuri, aditivi sau metode chimice
dăunătoare în oricare dintre procese până când ajung la consumator din materia primă utilizată
pentru producerea produsului și chiar ajung la natura cu reciclare după consumare. este esențială.
3. Produse certificate ecologic

În România, controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată în prezent


de organisme de inspecţie şi certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi
competenţă stabilite în Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea
sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de
supraveghere a activităţii organismelor de control. Aprobarea de către M.A.D.R a organismelor
de inspecţie şi certificare este precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora realizată de
către un organism abilitat în acest scop.

4. Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt
folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor
obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie începând cu


data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru produsele importate. Folosirea
logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de indicarea locului de producere al materiilor prime
agricole. Această indicaţie poate fi de forma 'UE', 'non-UE' sau/şi numele statului membru UE
sau din afara UE, unde au fost obţinute produsul sau materiile prime ale acestuia. Logoul
comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană.
Informaţii cu privire la modul de aplicare al logoului comunitar pe etichetele produselor
agroalimentare ecologice sunt regăsite în manualul de utilizare al logoului comunitar.

Sigla ,,ae”, proprietate a M.A.D.R , garantează ca produsul, astfel etichetat, provine din
agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare aprobat. Regulile
de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Ordinul comun pentru modificarea şi
completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006
pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor


ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.D.R. În vederea
obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei „ae” de comunicare,
solicitanţii vor completa cererile de solicitare.

5. Sigla UE pentru produse ecologice

Aceasta feră o identitate vizuală coerentă pentru produsele ecologice produse în Uniunea
Europeană. Cu ajutorul ei, consumatorii pot identifica mai ușor produsele ecologice, iar fermierii
și le pot promova și vinde pe întreg teritoriul UE.

Sigla poate fi utilizată numai pe produsele care au fost certificate ca fiind ecologice de
către o agenție sau un organism autorizat de control. Pentru aceasta, ele trebuie să îndeplinească
anumite condiții stricte de producție, prelucrare, transport și stocare. În același timp, sigla poate
fi utilizată numai pe produse în compoziția cărora intră ingrediente ecologice în proporție de cel
puțin 95 %, iar restul de 5 % respectă alte condiții stricte. Nu este permisă folosirea aceluiași
ingredient în formă ecologică și neecologică.

Lângă sigla UE pentru produse ecologice trebuie afișat numărul de cod al organismului
de control și locul în care au fost cultivate/crescute materiile prime agricole care compun
produsul.
6. Când se utilizează sigla pentru produse ecologice

Sigla este obligatorie pentru majoritatea produselor ecologice și trebuie afișată respectând
anumite reguli. Acest lucru este menit să prevină confuzia în rândul consumatorilor, să
contribuie la menținerea încrederii în alimentele bio și să sprijine autoritățile în regimurile lor de
control.

Sigla trebuie să fie utilizată pentru:

 toate produsele alimentare preambalate din UE, obținute și vândute ca produse ecologice
în UE.

În plus, sigla poate fi utilizată opțional pentru:

 produsele importate care respectă normele UE privind importul produselor ecologice;

 produsele ecologice care nu sunt preambalate;

 produsele ecologice din UE introduse pe piețele țărilor terțe;

 ca parte a campaniilor de informare destinate educării publicului cu privire la schema de


desemnare a produselor ecologice (atâta timp cât campania nu este înșelătoare sau nu este
utilizată pentru a pretinde că un produs neecologic îndeplinește cerințele unui produs
ecologic).

Sigla nu poate fi utilizată pentru:


 produse care conțin ingrediente ecologice în proporție mai mică de 95 %;
 operațiuni de catering în masă, cum ar fi în restaurante sau spitale;
 produse care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind producția ecologică de
alimente, cum ar fi produsele cosmetice sau produsele obținute prin vânătoare și pescuit;
 produse în „conversie” (în cazul cărora metodele de producție ecologică sunt proaspăt
introduse, iar substanțele neecologice pot persista în sol sau în corpul animalelor).

7. Conversia la agricultura ecologică

Conversia la acest tip de agricultură este esențială, deoarece ea reprezintă o soluție la


diversele probleme de mediu la nivel global. Trecerea nu se realizează de la o zi la alta, ci pe o
perioadă suficient de îndelungată încât să permită solului să devină fertil și să asigure restabilirea
echilibrului ecosistemului, conform legislației.
Perioada obligatorie de conversie de la agricultura convențională la cea ecologică este de
cel puțin doi ani înainte de însămânțare. În cazul pășunilor și al furajelor perene, perioada este de
cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obținute din agricultura ecologică.
Pentru culturile perene, perioada de conversie este de cel puțin trei ani înainte de prima recoltă a
produselor ecologice.
În cazul ecvideelor și al bovinelor, perioada este de 12 luni pentru producția de carne și
cel puțin trei sferturi din durata lor de viață. În cazul rumegătoarelor mici, al suinelor și al
animalelor pentru producția de lapte, perioada de conversie este de 6 luni. La păsările de curte
utilizate în producția de carne, perioada este de 10 săptămâni, iar la păsările pentru producția de
ouă, perioada este de 6 săptămâni.
8. Dezvoltare durabila

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de


dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între
aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.
În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost
adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă
universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei
extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.
Pentru punerea în operă a prevederilor europene și a celor din documentele ONU în
materie de dezvoltare sustenabilă a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, prin
Hotărârea Guvernului nr. 313/2017. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, în subordinea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului.

9. Eco-friendly

Definitia oficiala a termenului "eco-friendly" este: totalitatea produselor si actiunilor


noastre care nu fac rau mediului inconjurator! Cand ne referim la produse, termenul de eco-
friendly inseamna ca tot procesul, adica de la productie la impachetare, sunt sigure pentru mediu.
"Green/Verde" este un alt termen asociat acestui curent de responsabilitate fata de mediu.

10. Inspcția tehnică în domeniul AGRICULTURII ECOLOGICE (I.T.A.E.)

În România inspecția și certificare operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură


ecologică este efectuată de 15 organisme de control private, care sunt acreditate de Asociația
Română de Acreditare (R.E.N.A.R), organism naţional de acreditare care acreditează
organismele de control în conformitate cu cerințele Normei europene EN ISO/CEI 17065:2012
„Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii” sau de alte organisme de
acreditare echivalente din Uniunea Europeană semnatare ale acordului de recunoaştere
multilaterală a acreditării europene EA-MLA și aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (M.A.D.R.) pentru desfășurarea acestei activități.
11. Sustenabilitatea este capacitatea de a exista si de a dezvolta fara a epuiza
resursele naturale."Sustenabil" si "sustenabilitate" pot fi definite in multe feluri, insa in general
reprezinta acele actiuni prin care ne asiguram ca nu distrugem resursele naturale, in timp ce
incercam sa pastram o economie prospera pentru generatiile viitoare.

Organizatia Natiunilor Unite a definit dezvoltarea durabila in Raportul Brundtland ca fiind o


dezvoltare care raspunde nevoilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare
de a-si satisface propriile nevoi. Presupune ca resursele sunt finite si, prin urmare, ar trebui
folosite in mod conservator si atent pentru a se asigura ca sunt suficiente pentru generatiile
viitoare, fara a scadea calitatea vietii actuale. O societate durabila trebuie sa fie responsabila
social, concentrandu-se pe protectia mediului si echilibrul dinamic in sistemele umane si
naturale.

12. Schimbările climatice

Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii
Pământului, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor și creșterea animalelor intr-un
mod necontrolat. Aceste activități generează cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se
adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la
încălzirea globală

13. Care este diferența dintre agricultura ecologică și cea tradițională?


Spre deosebire de agricultura ecologică, despre care am vorbit mai sus, agricultura
tradițională utilizează substanțe chimice de sinteză sub forma de fertilizatori, pesticide, erbicide,
chiar și semințe care pot fi modificate genetic. De asemenea, agricultura tradițională nu are un
sistem de control care să verifice practicile, inputurile folosite, modul de procesare, prelucrare,
trasabilitatea produselor, este practic un mod de producție care nu asigură o conformitate a
calității produselor. Atestarea unui produs tradițional are la bază utilizarea materiilor prime
locale, existenta unei rețete tradiționale, specifică locului de prelucrare, și, de asemenea să poată
fi dovedită aplicarea unui mod de lucru tradițional.

14. De ce este nevoie de certificare ecologică? 

✅ Pentru a putea comercializa un produs cu marca “produs ecologic”,


✅ Pentru a asigura cumpărătorul că produsul respectiv provine dintr-un sistem de agricultură
ecologică,
✅ Pentru a ajuta consumatorii să diferențieze un produs ecologic de unul convențional,
✅ Pentru a fi recunoscut internațional ca produs ecologic,
✅ Pentru a putea exporta în orice țară un produs agroalimentar cu marca “produs ecologic”.

15. Care sunt etapele de certificare ecologică?

✅ Alegerea (contractarea) unui organism de control și certificare a conformării ecologice,


✅  Înregistrarea activității ecologice (producție, procesare, comercializare, export/import) la
Direcția Agricolă Județeană (Departamentul de Agricultură Ecologică),
✅ Parcurgerea perioadei de conversie (producție) – variază în funcție de tipul produsului,
✅ Acceptarea inspecțiilor anunțate și neanunțate din partea certificatorului contractat,
✅ Cunoașterea și respectarea normelor legislative de certificare ecologică.
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL:
Denumire/Nume: LavanDO SRL

Operator Statut juridic-CUI/posesor CI/BI: 485112


Adresa (sediului social):
Comuna Sadova, județul SUceava

Adresa(ele) completă(e) a filialei(lor) pentru care se solicită certificarea,


amplasamentul locatiilor si, dacă este cazul, parcelele (datele de înregistrare a
terenului) pe care sunt întreprinse actiunile;

Telefon, fax,e-mail, cod poştal: 0788218342

Persoană de contact Nume: Bedrule Oana


Funcţie: administrator
Tel, fax, e-mail: 0788218342

Certificări şi alte Standardul / normativul :


recunoaşteri deja obţinute Organismul de certificare:
Nr. certificat / data certificării:

2. DESCRIEREA FERMEI/UNITĂȚII (conf.Reg.834/2007 si 889/2008-art.63, pct.1)


2.1. Domeniul principal de 0128
activitate si codul CAEN
2.2. Tipul de activităţi pentru  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si
care se solicită certificarea a plantelor de uz farmaceutic

2.3. Aspecte legate de Da Nu Obs.


productie
Productie extensiva x
Culturi integrate
Plan de conversie
Membru al unei asociatii x
2.4. Produsul sau categoria de produse incluse in schema de certificare:
Produse vegetale neprocesate Cultura:
Cultivarea lavandei soiul Alba
Identificare produse sau categorii de produse:
Ulei de levantica
Animale vii si produse Categoria, rasa și nr. de animale :
neprocesate de origine animala

Produse animaliere obținute:

Produse procesate pentru a fi Produse din productie proprie


utilizate ca alimente

Produse comercializate/importate (detaliere la pct. 8.6)


2.5. Ultima aplicare a unui 24.03.2014
produs chimic in ferma (data, Pixxaro Super (erbicidare)
denumirea 0,3 L/ha
produsului, cantitate, bloc fizic, Parcela 1 și 2
parcela)
2.6. Masuri pt.mentinerea sau Îngrășăminte și amendamente pentru sol: compost din excremente de
sporirea fertilitatii solului animale, inclusiv gunoi de păsări și compost de gunoi de grajd,
excremente lichide de animale, deșeuri menajere compostate sau
fermentate, cabonat de calciu și magneziu

2.7. Masuri de prevenire a


contaminarii si de separare
- in timpul recoltarii

- pe durata transportului

- pe durata depozitarii

- in timpul procesarii

2.8. Mod realizare lucrari Mașini agricole proprii


agricole (masini agricole,
utilaje, etc. proprii sau prin
subcontrare lucrari)

2.9 Mod de realizare a Activități subcontractate


produselor procesate
(echipamente, instalatii proprii
sau
subcontractate, etc)
2.9. Mod depozitare
(descriere loc depozitare
produse obtinute si mod
separare a acestora)

2.10. Produse utilizate si Ceară de albine, Gelatină, Uleiuri vegetale (ex: ulei de mentă, ulei de pin,
scopul utilizarii ulei de chimion)
(pesticide, ingrasaminte,
substante dezinsectie, substante
pt. curatenie, medicamente, etc.,
dupa caz)
Nota: Se anexeaza informaţii similare pentru fiecare punct de lucru al organizaţiei.

3. INFORMAŢII DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:


Structura organizatorică la sediul central:
Compartimentul: Nr. angajaţi: 3 Observaţii:
Administraţie (management,
aprovizionare, personal,
livrare)
Procesul principal de producţie Schimb Schimb Schimb
1 1 1
Control Calitate /Laborator etc
Nr. total personal angajat la sediul central:
Nota: Se anexeaza informaţii similare pentru fiecare punct de lucru al organizaţiei.
4. AUTORIZAŢII OBŢINUTE:
Se anexeaza în copie:
-certificatul de înregistrare si anexele (pentru fiecare punct de lucru).
-autorizaţiile şi licenţele organizaţiei
-documentele prevazute de legislatia in vigoare emise de autoritati pt. producatorii de
material de propagare vegetative/ seminte de cultura/procesatori

5. LISTA REGLEMENTARI/STANDARDE APLICABILE:


Denumire Da Nu
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea x
produselor ecologice; - Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulament (CE) nr. 834/07 privind productia ecologica si etichetarea
produselor ecologice, in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si
controlul;
- Regulamentul (CE) 852/2004 privind igiena produselor alimentare
- Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in
ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte
- Ordinul MADR nr.1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
ISO 9001 (daca este cazul)
ISO 22000
ALT REFERENŢIAL (daca este cazul)

6. DOCUMENTAŢIE:
Mentionaţi existenta urmatoarele documentele (care vor fi puse la dispozitia inspectorului Da Nu
in timpul inspectiei):
Declaratia de angajament a operatorului de a întreprinde operatiunile în conformitate
cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si ale altor regulamente aplicabile
(semnată de managementul operatorului)
Lista furnizori
Registru cu harti si harta parcele
Schita unitatii/unitatilor si planul/planurile de amplasare in zona (vecinatati)
Registre de ferma
Registru farmacia unitatii
Registru de grajd/stupina/acvacultura
Registrul de pregatire a produselor la intrare
Registrul de pregatire a produselor la iesire
Inregistrari privind activitatile externalizate
Proceduri documentate privind asigurarea trasabilitatii si lotizarea produselor
Fisa de preparare a produselor
Documentele pentru loturile importate (pentru import)
Certificate inspectie (pentru import)
Documente de transport pentru fiecare lot (pentru import)
Centralizatorul importurilor
Certificate exportatori
Plan de cultivare
Lista cu lucrari efectuate de catre terti
Lista clienti
Pentru sistemul de management al calitatii - Certificatul SMC (conform ISO 9001)
Pentru sistemul de management al siguranţei alimentelor – Certificatul pentru
SMSA (conform ISO
22000)
Pentru fiecare proces/produs pentru care se solicita certificarea eco se vor prezenta in scris:
- masurile practice luate la nivelul unitatii si/sau al locatilor si/sau al activitatilor desfasurate
care sa asigure respectarea regulilor de productie ecologica
- măsurile de precautie care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu
produse/substante neautorizate si măsurile de curătenie care trebuie întreprinse în
amplasamentele de stocare si in lantul de productie Nota: - Descrierea si măsurile precizate
mai sus pot face parte din sistemul de management al calitatii/sigurantei alimentului, al
operatorului.
Descrierea măsurilor prevăzute trebuie să fie inclusă în Declaratia de angajament a operatorului
de a întreprinde operatiunile în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si
ale altor regulamente aplicabile, semnată de operator care se va transmite la MRC

7. MOTIVELE PENTRU CARE SOLICITAŢI CERTIFICAREA:

8. ALTE INFORMAŢII PUSE LA DISPOZITIE DE SOLICITANT: 8.1. Suprafața


Suprafata unitatii Marime suprafață (ha)
Suprafata totala 94
Ecologic Conventional
Arabil (inclusiv pasuni) din 94
care:
cereale/porumb
pasuni si fanete
cartofi
Flora spontana (si fructe)
Legume
sere
solarii
Plantatie pomicola:
Plantatie de vita de vie:
Altele:
Total suprafata in conversie
Suprafata in conversie pt.culturi de:
Total suprafete ecologice
Suprafete ecologice pt.culturi de:
Suprafete grajduri, adaposturi
Suprafete luciu apa (iazuri , lacuri, etc)
8.2 Utilizare produse chimice
- descrieți ce îngrășăminte utilizați (inclusiv în partea convențională a fermei)
- specificați ce pesticide/erbicide utilizați (inclusiv în partea convențională a fermei)

8.1. Modalitati de desfacere:


Modalitati de desfacere Da Nu Obs.
Comert cu animale
Comert cu terenuri
Vanzare din ferma
Puncte de vanzare
Procesare
Altele
8.2. Planuri pentru produsele
ecologice:
Planul Da Nu Obs.
Plan cultivare
Plan stropiri
Plan fertilizare
Plan furajare
Plan crestere
Plan al tratamentelor
Constructii/dotari planificate
8.3. Informatii privind produsele
procesate:
Produs Loc de Ingredient Provenienta Cantitate
Natura operațiilor
finit procesare e
Jud. Localit.

Modalitati de desfacere:
Modalitati de desfacere Da Nu Obs.
Vanzare
Export
Altele
Subcontractori (daca este cazul)
Denumirea unitatii Adresa Activitate Produse Cantitate

8.6 Informatii privind produsele importate:


Furnizori/ Tara de
certificate de provenienta/ Cantitatea Loc de
Produs Activitate
conformitate destinatie (tari estimativa depozitare
terte)

DATA SEMNĂTURA

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE:
Scopul chestionarului este de a obţine datele de identificare ale solicitantului şi ale productiei eco
solicitata pentru certificare.
Informaţiile conţinute în acest chestionar sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi fără
consimţământul solicitantului. Chestionarul (completat, semnat si stampilat) împreună cu anexele sale, se
va returna la MRC.

3. Etapele de inregistrare a unui operator in agricultura ecologica

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE


Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui

FIŞA DE ÎNREGISTRARE a producătorilor în agricultura ecologică


Anul 2022

Aprobat Avizat
DAJ/DAMB Responsabil agricultură ecologică,
Director executiv, ....................................................
............................
Nr. .............. din .....................
1. Producător
Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială
LavanDO SRL, cu sediul social în localitatea Sadova, județul Suceava, înscrisă la oficiul
registrului comerţului cu numărul J22/5421/2010 CUI 485112 , cod exploataţie/ID 293883334,
reprezentată de Bedrule Oana , în calitate de proprietar, CNP 2790226224571, act de identificare
CI, tel. 0776825124 fax ................, e-mail oana.sava@yahoo.com.

Persoana fizică .........................., domiciliată în ..........................., localitatea .....................,


judeţul .........................., str. ....................., nr. ........., bl. ………, sc.……………., ap.
……………, BI/CI seria ..........., nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de
către ..........................., CNP .............................., cod exploataţie/ID ..............., tel. ...........,
fax ............., e-mail ......................
Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**.........................
_______
** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
Subcontractori:
Numele şi prenume/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea
Livadaru Marius Suceva Sadova

2. Angajament
Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile urmatoarelor
acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
- Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018
privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;
- Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017
privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea
plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012,
(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi
de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului
European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a
Consiliului;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin
Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului
de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității
acestora în agricultura ecologică.
3. Alegerea organismului de control aprobat
Denumirea organismului de control: MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
Codul organismului de control: RO-ECO-023
4. Producţia vegetală (Se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")
Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:
a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) 20 ha.
b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) 94 ha.
- suprafaţa în conversie (ha):
- anul 1 .....................
- anul 2 ....................
- anul 3 ....................
- suprafaţa certificată (ha): ............................
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.

Data 10.05.2022 Semnătura ..................................

6. Activitate de depozitare
□ DA □ NU
Locația depozitului Tipul de depozit

Data 10.05.2022
Semnătura ..................................

Nume producător LavanDO SRL


REGISTRUL PARCELAR
Anul 2022
Informaţi aferente hărţilor Suprafaţa în agricultura ecologică
Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa în
din care:
Localitatea Nr. Nr. cadastrală a agricolă agricultura
Judeţ Cod Cultura Suprafaţa Conversie Conversie Conversie Certificată
Comuna bloc parcelă parcelei exploatată*** convenţională totală
ul Sirsup (ha) (ha) (ha) anul I anul II anul III ecologic
Oraşul fizic agricolă (ha)
(ha) (ha) (ha) (ha)
5=6+7
Sadova 5 1 2=3+5 3 4 6 7 8 9
+8+9

__________
*** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.

Data 10.05.2022 Semnătura ..................................

Grupul de operatori va depune lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la
art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848 și registrul parcelar și animalier pt. fiecare membru al
grupului de operatori
Numele
Adresa sau altă formă de identificare a membrului
membrului
 
 

Data 10.05.2022 Semnătura ..................................

ANEXA nr. 11

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială
LavanDO, cu sediul social în localitatea Sadova, Județul Suceava,, înscrisă la oficiul registrului
comerţului cu numărul J22/5421/2010 CUI 485112, reprezentată de Bedrule Oana , în calitate
de proprietar, CNP 2790226224571, act de identificare CI, tel. 0776825124 fax ................, e-
mail oana.sava@yahoo.com.

Sau

Persoana fizică ..............................................., domiciliată în .....................................,


localitatea .................................., judeţul ................................., str. ....................................
nr. ......., bl. …, sc. …., ap. …, BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data
de ............... de către ........................., CNP ..................................., cod
exploatație/ID……………… tel. …………….., fax ……………., e-mail
……….................................………
declar pe propria răspundere că dețin următoarele documente:

Nr.
Denumirea documentului DA NU
crt.
0 1 2 3
1 Contractul încheiat între operator/grup de operatori şi organismul de control (copie) DA

Buletin de identitate/Carte de identitate/Paşaport (pentru cetăţeanul străin) al titularului, al administratorului sau


2 DA
al împuternicitului (copie)
Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
3 nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile DA
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 (copie)
4 Certificatul de înregistrare fiscală, după caz DA
5 Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului* NU
6 Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul unităţilor de acvacultură (licenţa de acvacultură) DA
7 Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz DA
8 Titlul de proprietate DA
9 Extras de carte funciară DA
10 Contract de vânzare-cumpărare DA
11 Act de donaţie NU
Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând
12 NU
numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, suprafaţa de teren arendată
13 Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice teritorială NU
14 Contract de comodat/Contract de concesiune NU
Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să reiasă sau să existe documente ataşate care atestă
15 NU
dovada dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care se va înscrie în agricultura ecologică)
Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică,
16 în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală NU
etc., după caz
Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în
17 DA
agricultura ecologică
18 Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, după caz NU
19 Harta cu amplasarea culturilor DA
Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând
20 NU
cu anul II de conversie)
21 Licenţă de import AGRIM** DA
22 Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX** DA
23 Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România DA

Decizia privind schimbarea categoriei de folosinţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
24 fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi DA
completările ulterioare (copie)

Autorizaţie de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările
25 ulterioare, sau conform Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu NU
modificările ulterioare (copie)

Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului


săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind
26 aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, NU
prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu modificările și completările ulterioare
(copie)

27 Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română NU


Autorizaţia emisă conform proceduriii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale
28 vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a NU
importului acestora, aprobată prin Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
29 Acordul scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control NU

* Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa
de înregistrare în agricultura ecologică.
** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale .

Data Semnătura ..............................


10.05.2022

4. Prezentarea planului de activitate

✅ Alegerea (contractarea) unui organism de control și certificare a conformării ecologice,


✅  Înregistrarea activității ecologice (producție, procesare, comercializare, export/import) la
Direcția Agricolă Județeană (Departamentul de Agricultură Ecologică),
✅ Parcurgerea perioadei de conversie (producție) – variază în funcție de tipul produsului,
✅ Acceptarea inspecțiilor anunțate și neanunțate din partea certificatorului contractat,
✅ Cunoașterea și respectarea normelor legislative de certificare ecologică.
Plantatie de lavanda in sistem ecologic. De ce lavanda

Lavanda, numită și levănțică, produsele derivate din speciile, subspeciile acestei plante au
fost folosite de secole ca agent terapeutic în medicamentele tradiționale din Asia, Europa, Grecia
antică și Roma. Sunt utilizate și în prezent atât plantele, fl orile, cât și uleiul esențial (Fig. 1, 2.).
Dacă ne întoarcem la istorie, apoi romanii și grecii preferau levănțica pentru parfumarea băilor,
pentru odorizarea încăperilor, dar și dezinfectarea acestora. Și în prezent uleiul de levănțică este
utilizat pentru băi, în special pentru a trata pielea uscată. Egiptenii foloseau lavanda la
îmbălsămare datorita proprietăților antiseptice si, deci, antibacteriene ale acesteia. Soldații
romani se aprovizionau cu preparate din lavandă atunci când plecau pe câmpul de luptă și le
foloseau pentru dezinfectarea rănilor. Se utiliza levănțica, de asemenea, pentru aromatizarea
uleiurilor grase. De alt fel, uleiurile esențiale au fost folosite din punct de vedere medical în
întreaga istorie
De ce in sistem ecologic?
Deoarece iubesc natura si mediul inconjurator si asigurand hrana oamenilor de astazi
trebuie sa ne gandim si la asigurarea hranei oamenilor din viitor.

5. Argumentati 5 motive pentru care ati sustine productia ecologica


   
1. Piata produselor bio, o oportunitate pentru orice fermier

Deşi paşii de inceput pot fi destul de costisitori in producţia alimentelor bio, pe termen lung
aceasta investiţie poate deveni profitabilã pentru un producator din România. Piaţa de export este
deschisã produselor romaneşti de calitate, iar o afacere cu produse bio se poate transforma rapid
intr-un succes financiar. Mai mult, un astfel de business poate ajuta enorm şi comunitatea localã,
printr-o infuzie mai mare de capital din exterior, pentru o producţie mai mare. 

Potrivit Ziarului Financiar, piata produselor bio din Romania s-a ridicat, in 2017, la peste 250
de milioane de euro, 80% din productie mergand in principal spre export. Pentru orice fermier
român, piaţa produselor bio poate fi un pas bun spre dezvoltare. Mai mult, produsele bio pentru
consum propriu pot fi o abordare mai sanatoasã in privinţa alimentaţiei.

2. Mâncare curata și sănătosă

Alimentele bio au un efect benefic şi in privinţa consumului propriu, atunci cand vorbim
despre o gospodarie micã. Eliminarea pesticidelor, ierbicidelor şi hormonilor de creştere din
procesul de producţie al alimentelor bio va face diferenţa intotdeauna in privinţa calitãţii
mâncãrurilor.

Hrana bogatã in nutrienţi de calitate. Potrivit unui studiu realizat in anul 2008, mâncarea bio este
mult mai bogatã in nutrienţi de calitate, spre deosebire de cea produsã pentru consumul in masã
şi acest lucru in principal datoritã faptului cã alimentele bio nu sunt la fel de procesate. Un gust
unic.
Cu certitudine, produsele organice au marele avantaj al gustului unic pe care fiecare
producator in parte il poate oferi prin metodele proprii de conservare. Spre exemplu, o
afumãtoare poate fi calea cea mai simplã pentru orice fermier pentru a pãstra carnea şi lactatele
pentru o perioadã mai lungã de timp şi pentru a le da o aromã specialã. Cu câteva instrucţiuni
pentru construirea unei afumãtoare, orice gospodar poate apela la aceastã metodã excelentã
pentru a obţine un produs mai gustos, mai arãtos, dar şi mai puţin expus la alterare.

3. Fãrã un impact negativ asupra mediului inconjurator

Producţia alimentelor bio implicã şi un proces tehnologic mai simplu, fãrã sã dãuneze
mediului inconjurator, aceste produse nefiind expuse in niciun moment iradierii.

Pentru un fermier, alimentele bio pot deveni o sursã extraordinara de hranã de calitate pentru
gospodãrie, dar şi pentru comunitatea localã, şi o potenţialã afacere care poate aduce mai multã
prosperitate mediului şi regiunii.

Producătorii de produse ECO nu urmaresc doar profitul. Pentru cei din industria eco conteaza
sursele de unde provin ingredientele, conteaza lantul de productie, conteaza cu cat sunt platiti
oamenii care muncesc in sistem, etc. In productia bio CERTIFICATA exista o mare transparenta
a intregului proces, de la ingredient la produs final. Exista multe companii bio care folosesc
ingrediente Fairtrade pentru a sustine diverse comunitati defavorizate. 

4. Agricultura ecologică asigură biodiversitate

În agricultura convențională, biodiversitatea scade ca urmare a specializării, intensificării,


lipsei fermelor mixte, lipsei terenurilor necultivate și utilizării pesticidelor. Utilizarea pesticidelor
reprezintă un pericol pentru plante, animale și om. Acestea amenință existența anumitor specii
sălbatice de plante și animale. Prin utilizarea pesticidelor se reduc considerabil sursele de hrană
pentru păsări. Spre deosebire de fermele convenționale, în cele ecologice se observă o creștere a
numărului și speciilor de păsări.
Rotația culturilor care se practică în fermele ecologice ajută la menținerea durabilității
solului. În plus, determină un număr mai mic de probleme cauzate de boli, dăunători și buruieni.
Agricultura ecologică ajută la realizarea unui peisaj mai variat și asigură o mai mare
biodiversitate.

5. Agricultura ecologică asigură un sol fertil și sănătos

Agricultura convențională a dus la scăderea conținutului de materie organică din sol și la


acumularea de compuși toxici. Agricultura ecologică ajută la menținerea fertilității și sănătății
solului, prin metode biologice, cum sunt: rotația culturilor, lucrări manuale, prășit, compostare,
mulcire prin utilizarea îngrășămintelor organice.

Se reduce eroziunea solului, care este determinată și de scăderea conținutului de materie


organică a solului care se realizează în agricultura convențională prin folosirea îngrășămintelor
chimice de sinteză. Ameliorarea structurii solului și reducerea eroziunii se realizează prin
menținerea terenului acoperit cât mai mult timp posibil, atât prin cultivarea unor culturi de
acoperire, cât și prin mulcire.

În agricultura ecologică se reduce consumul de apă, datorită ameliorării solului prin creșterea
conținutului în materie organică și a îmbunătățirii structurii acestuia, precum și prin mai buna
acoperire. Astfel, apa este mai bine reținută și conservată în sol, ducând la reducerea cheltuielilor
cu irigarea.

Produsele ecologice sunt mai de calitate, au un conținut mai ridicat în substanță uscată,
aminoacizi, vitamine și săruri minerale.

BIBLIOGRAFIE

1. Gonceariuc M. Lavandula angustifolia Mill. În: Plante medicinale și aromatice cultivate.


CE UASM, Chișinău, p.99.
2. Gonceariuc M. Lavanda. Edit. Print Caro, 2018, Chișinău, 131p.6.
3. Henter A.E. Lavanda magică. Edit. RDT Print Center, Cluj Napoca, 2017, 105p.
4. Isman M. B. Plant essential oil for pest and disease managements. Crop Protection. 2000,
19 (8–10): 603–608. Retrieved 18 Sept. 2014.
5. Jianu C., Pop G., Gruia A. T., Horhat F. G. Chemical composition and antimicrobial
activity of essential oils of lavender (Lavandula angustifolia) and lavandin (Lavandula x
intermedia) grown in western Romania. International Journal of Agriculture & Biology.
2013, 15.4: 772.
6. Musteață G. Subarbuști medicinali și aromatici cultivați. Centrul ed. UASAM, Chișinău,
2007, p.6.
7. Păun E., Lavanda. Sănătatea Carpaților. Farmacia din cămară. Edit. F&D Stil Commerce.
București, 1995, p. 129.
8. Paun E. Tratat de plante medicinale si aromatice cultivate. Vol. II/1988- Ed. Academiei
RSR, p.7;
9. Muntean L. S., Tămaș M., Muntean S., Duda M., Vârban D., Florian S. Tratat de plante
medicinale cultivate si spontane. Ed. RISOPRINT. Cluj-Napoca. 2007.
10. ZBANCĂ A., STRATAN A., MOREI V., LITVIN A. Ghid privind argumentarea
economică a activităților din agricultura Republicii Moldova (sectorul vegetal), Proiect fi
nanțat: Academia de Ștințe a Moldovei, UASM, Federația Națională a Agricultorilor din
Moldova „AGROinform”. Ed. Bons Offices, anul 2009, 216 pag., 16,2 c.a.

S-ar putea să vă placă și