Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare

Sediul materiei:
 Art. 222 C. proc. civ.
 Art. 148 -151 C. proc. civ.

Instanţa1 .....
Dosar nr. ...../...../.....
Completul .....
Termenul de judecată .....

Domnule preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....) prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte2....., în
dosarul nr. ...../...../....., în care părţi3 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa4 (denumirea .....), prin reprezentant5 (nume ....., prenume .....)/prin
avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier

1
Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul
de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea de probatorii să fie adusă la
cunoştinţa completului de judecată
2
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu,
chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
3
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
4
Menţiunile se referă la persoana juridică.
5
Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat
şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform
art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte6....., în dosarul nr. ...../...../.....,
în care părţi7 sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta

CERERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE

prin care solicităm să dispuneţi amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare şi, în
cazul în care instanţa nu va încuviinţa cererea de amânare, solicităm amânarea
pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.

În fapt, arătăm că8…..

În raport cu cererea de amânare formulată, depunem următoarele


înscrisuri într-un singur exemplar.

În drept, invocăm dispoziţiile art. 222 din C. proc. civ.


Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar.

Cererea nu se timbrează.

Data, Semnătura9,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

6
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu,
chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
7
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
8
Se vor indica aspectele de fapt esenţiale care justifică amânarea pentru lipsa de apărare şi faptul că
motivul absenţei nu-i este imputabil.
9
Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

S-ar putea să vă placă și