Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 7

Metodologia CEMT 2022


Anexa 7
Metodologia CEMT 2022
Nr. înregistrare _________________
(operator de transport)

CERERE
pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2022
A
Alocare iniţială

Suplimentare în cursul anului 2022


Se anexează raportările / foile de drum ale autorizațiilor CEMT alocate !

Cerere nouă în cursul anului 2022


Se x-eaxă etapa solicitată

Prin prezenta, S.C. …………………………………..……………………..……………....…………,


(denumirea operatorului de transport scrisă
cu litere aldine / mari)

din ……………………….………..............................................., judetul: ………….........


………,
(adresa completă şi localitatea de reşedinţă)

CUI:…………...….....…...…...., telefon:………......…………, email: …….…...............…....…,

reprezentată prin Dna/Dl: ………….……...................….… în calitate de:……….....……...…….….


(se anexează împuternirea / delegaţia,
dacă este cazul)

legitimat cu BI/CI (serie, număr): ……………………….………..

declar pe proprie răspundere că la data prezentei cereri, parcul pentru care


solicit autorizaţie CEMT are următoarea structură:

Numărul vehiculelor ce îndeplinesc condiţia de


EURO V sigur şi EE V sigur
Numărul vehiculelor ce îndeplinesc condiţia de
EURO VI sigur

Intră în calcul pentru categoria


CEMT Euro V sigur
Intră în calcul pentru categoria
CEMT Euro VI sigur
Fiecare autovehicul clasificat în categoria respectivă
va fi menționat de solicitant în tabelul de la pag. 3 din prezenta declarație:

Totodată, mă oblig să returnez autorizaţia / autorizaţiile CEMT solicitate în cazul în care se


modifică condiţiile iniţiale în care s-au obţinut aceste autorizaţii (ex: modificare parc, nu mai
efectuez transport internaţional în afara statelor U.E. în volumul care să justifice utilizarea autorizaţiilor
CEMT repartizate), într-un termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei vreunei modificări.
În cazul în care nu respect cele declarate sau cele declarate nu corespund cu realitatea,
voi suporta sancţiunile impuse de încălcarea Normelor metodologice privind repartizarea şi
utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul
2022.

Data: ………………..……………

Reprezentant
(Semnătura, ştampila)

Pentru parcul de mai sus, solicit alocarea, pentru anul 2022, a unui număr de:
<a se vedea şi Anexa 7 BIS - particularităţi în completarea cererii pentru acordarea de autorizaţii CEMT
pentru anul 2021>:

● __________ autorizaţii CEMT anuale valabile pentru vehicule “EURO V sigur” care să nu fie
restricţionate, dacă este cazul, pe relaţiile:
Austria
A
număr CEMT EURO V nerestrictionate:
0

Nu se x-seaxă
Grecia
GR
număr CEMT EURO V nerestrictionate:
0

Italia
I
număr CEMT EURO V nerestrictionate:
0

Federaţia Rusă
RUS
număr CEMT EURO V nerestrictionate:
0

Ungaria
H
număr CEMT EURO V nerestrictionate:
0
● __________ autorizații CEMT anuale valabile pentru vehicule “EURO VI sigur” care să nu fie
restricţionate, dacă este cazul, pe relaţiile:
Austria
A
număr CEMT EURO VI nerestricționate:
0

Nu se x-seaxă
Grecia
GR
număr CEMT EURO VI nerestricționate:
0

Italia
I
număr CEMT EURO VI nerestricționate:
0

Federaţia Rusă
RUS
număr CEMT EURO VI nerestricționate:
0

Ungaria
H
număr CEMT EURO VI nerestricționate:
0

Atenţie: Autorizațiile CEMT sunt valabile pe teritoriul tuturor statelor CEMT mai puţin pe teritoriul celor cinci
state restricţionate, menţionate mai sus. Numărul solicitat de autorizații nerestricționate se trece distinct
în coloana corespunzătoare; NU SE X-SEAZĂ!

În cazul solicitărilor de autorizații CEMT „libere” pe relația Federația Rusă, solicit să mi se aloce (se
x-ează opțiunea valabilă):
X
NUMAI autorizațiile CEMT pentru care am primit „libere” de Rusia;
X
solicit alocarea tuturor autorizațiilor CEMT care rezultă din alocarea matematică, indiferent
de numărul „liberelor” de Rusia alocate.

În cazul solicitărilor de autorizații CEMT nerestricționate pe relațiile:


Austria (A), Grecia (GR), Italia(I), Rusia (RUS) și Ungaria (H),
se vor declara relațiile de transport principale pentru anul 2022, care să justifice restricțiile
solicitate (ex: Grecia – Republica Moldova); se vor anexa, totodată, copii ale acestor contracte
pentru relațiile unde Normele CEMT prevăd astfel de cerinţe (vezi Anexa 7 BIS):
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

Alte menţiuni ale operatorului de transport (dacă este cazul):

……………………................……………………………………………………………………………..………

Tabelul desfășurător al autovehiculelor încadrate în categoria “EURO V sigur”, “EEV sigur” şi


“EURO VI sigur” pentru care se solicită autorizaţii CEMT - se completează de solicitant:

Nota: Acest tabel se transmite şi prin e-mail la adresa: liviu.manolache@mt.ro

SC ____________________________________________________________________________

din localitatea: ______________________________, jud:_______________________

Declar că la data de.......................... parcul pentru care solicit autorizaţii CEMT are următoarea
structură:
Număr curent
Număr înmatriculare autotractor/cap tractor
numărul de identificare al vehiculului – VIN, menţionat la punctul 6 din CIV
seria cărţii de identitate a vehiculului
<de forma C-123456>
Categorie poluare:
se menționează:
EURO V, EEV sau
EURO VI, după caz;
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
Reprezentant
(Semnătura, ştampila)

S-ar putea să vă placă și