Sunteți pe pagina 1din 6
‘CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICH $1 ECHIPAMENTE MONITORZARE AUTOVENICULE PRIN GPS "Wr 3824605 din data 02.06.2022 inchelat inte: Pre conctnte CARGO TRack SOLUTIONS SRL, ‘cu sedi in Strada Constantin Brailoiu nr. 10, Oradea, judetul Bihor, strats te Registrul sept 017472010201 ca ROO ET con RORBTRNOMENTOAN he eee Nee Pets Rina att rece Cronos ncn " We eanco seeomon S14 ayn, LAPOSAN/. eepit eps Dat nat wipes pa ‘eon ore yi feet orn ABE PE “Peenamits in contnuare cunpizneneticat. usr owe AICP. SU conan» LPOSANS eee PLUOVPRA a cence a pr ay gt one 208 2 conven nce preentul contact. cu respecarea umstarsier cuze ‘nr. 1 oBtecTUL CONTRACTUL stu de tranepr, ee ‘AT. 2 PRETUL CONTRACTULIL 21 Tip abonament International ‘Atonametu “iterator!” permite montrzre GPS pe err! ito Us Europe al rr menonat inane 22. Contrvazoreaaberamentul nar: 6.90 Eure + TVA/ echipaments; 2.3-Toat per sunt exprinate In Euro vor cael ne cual BAR din ua cre sere facture, 2.8. Factores abonamentelr se va face Luar, ln data de a fecare lun jar facture vo ave 9 seater Ge 30 de alee 25. Vanwitonipresator se obtgh co pe tathdurta contractual, £4 md majoreze preulabonamenull fd ecru enti ART. 3 MODAUTAN 51 TERMENE De PLATA 2.1 ese vor efectua in Ron cul shin ufo pula de BNR waa a data acu 342 Mata abonamenttr sa servi de mantrtae ee eecueazb Lumar, nu mal ras de20 re dela emiereafocr. 33. Peioae de Faure: 331. Prinfacturorea ana a abonamentlr, se nflege ertereaabonaentlr in data eS 3h pot lana fn curs 332. Prin factuarea Trimesrald a abenamentea, se rege emer fact In dita de Sa un cutee, gery veratoarle 3 hn calendar, 333. Prin facturara Semestalé a aboaentelar se cage emieres fact in dota de a uni caret, peer wmatoarle Sun calendar. 3.34. rin acura Aruna bonamentler,s lege emieea fact a data eS fn caren, pee umotoorie 12 lun calensatice, 3.4 rma actu era cate CamparatBenetiar, va cine costure dpa montat cst de man, pe ore, urmotoaren fata va (prima facts de abonament ems data deal urmatcare, cae vn cupinde perce oe lca activ sstemelr sp a trl in care are be mental 25. Factura ce cupid cose spaatvlor manta Inv cose ment, va Wl actata Tite sau cl tray in ‘mamertul mantic echpamenteoronrctate, excep in azul ear pe ate este menonat un a teen deat 346. Fctrafacals tel sh se vo cmania ede cugatatrbentce parson su pin ema conform at 135 an (8) ee dn tegen 57172003 ged Coal Fiscal 2:7 Factra cals poate comanicath cumprikorubvbentcarll prin post, sue n care cumpidtrbenetcarl va tree postal afeente comonicifatun pe aceast cae acest Ivers In med expec pen Bares scr $1 va ach {axe care vor hcuprnce actuate de cre vinsStrprestater in urmatoare factrd de abonament ceva f ems 3.8. Fortra al se coniderdaccepat a pata fd sere ! stamp. 39, roctura cals necontestats in temen de 3 ae del comunicre se cansderd acces la pat 3.10, Plile se vor efectva fn cont vinatoraprestatorulprevut pe facts sou in numerr, a casera acest 3:1. Camparatonipenetcirat eu poate nweca neprimieaTactuni pent a evita pata obigatiel scadente,avind in vedere faptul cn mad expres la at 2.4 se prevede foptl cB pe dita de 5 ec! lnl se emite facture erent abonament Penal vor incape ola data scadent 2 factur pSna a pata integrals a acest 23.2. in carl neetecr pri termenele sabi, cimparstoru/eenefcarl datoreaza penta! de 0.50% pent fare 27d fear an inreagavaloare a actrt restate, pnd Ia attareainegrala debt daterat, cuaturul penaltpier Putina oepasi valores debit [ART-8SUSPENDAREA FURNIZARI SERVICILOR DE ACCES LA PLATFORMA OE MONITORIZARE / CAZURILE DE SISTARE INTEGRALA “AFURNIZAR SERVICHLOR. 4.1 Deis pata ci mal mult de 202 de In data scadent a temenelor de lth de Btre cumpaato/beneiciar, vo dice la suspensorea accu a plttorma de mantorzare, uring ca econectaten, <2 se faci fermen de 48 de oe dela pate Integra faturor mse de cate vanzatonprestatar, in acest ca, cia de suspenadare a uric servcilorprevinute a Ar 2 ein prezentl contract, apne exc pestterl, ar aceata so pune I apliare fra 2 necesar8 noticed 3 punerea in naraere a Beneficial 88 posibltatea acorsi veunultemen ar intervenia instante! fd necestiateo Insepinie wreunel formal 442. Suspendarea acces Ia cont nu InscamnS i suspendareaservicilor inrcbt toate datlerfertoae i pononarea 5! Iwoscele parcurse de autvehicule Se stocheazd In server, urmdnd ca duph achtarea integrald. 9 foctnlor restante ‘umplratorubeneficru 8 abs aces ls date stocate ce cupin steric activ eutaveiculor, motiv pentru care acesto ‘in ut se cb Ia plata abonarrensulul unr. cre valle si pericadacuprins ine data Suspendari acest la Cor 5 43, Depisirea de ctr cumparatorbenaitar cu mai mult de 25 ce ne dela scadens # txmneor de plat 9 oir! fat, vo duce fo stare (nctarea) eegrla Ge etre véneStovprstatr 9 furzan servicer prevdzue la art. 2 din prezentl oncract, urménd ca, cumparatoVBenefeie 24 acrite cu tly de daune virgstorupestaterull, actunio dea emise 5 scaserte. in acest az. decade stare integrals furan eeriellorprevanve Ia art. sin prezentul contrat. i apartine feclusyprestatorl lar aceasta se pune in apcare fa necesar netieara 5 punerea fn niere a Beneficial, (3 posbatea acorri vreunul terme, 33 intrventin insta 9 fr neceskate ndepine veut formal 444, Doar In cazu In care cumparitoruvtenefiara act in med benev inegral facture, vintoruprestatorl va dspune ‘eluorea accesul la turiares servicio previaie la at. 1.2 dn prezentul contract pina exprares Surat centactate, [ART § DURATA CONTRACTULLX $5.1. Durata contractll este nadetermina itn vigoare a ta Sern acest [ART 6 OBUGATILE PARTILOR 62. Viewitoulprestatorl se obi +58 instalezeechipamentoe ce fo obec acest contract 158 ofere garantie asupra lucy exectate cu excepta cazulor In care defectunea apare din motive neimputaile ineatoutaprestatoruil (C22 de fort, manipula inccees, ror de operare sau ae scvth imputble cumparatorubeneciarl +28 puns In sepona cumparstoruu/aenefiarlcatle patos oe intra pe stu cacti véneStoore/prestotoare 158 instriased persoanasernatard a prezentuu contract cum 58 le uizee; ‘58 efecruee insouctajul personal eperator at cumpérGtorul, prvind uiiaren echipamentll concoment cu nerea in foncine a acest 6:2, Cmparatorivoenetiarul se ob + 23 accopn prune prevazut in acest contrac, pe tests Guatscontractul sf terete stable; * sa pateasa conravaloarea servo oerte, mona, respect pretulcontractl ste cum » fost stabilt de comin _2cord prin semnarea prazetuu contract de cite ombee pr 8 pun’ i» dspozito acestia lta privnd autovehiculle pe care doreste sh fe montate echipamentele, odata cu repunerea de progromare a acestora pen nstaar sic dovedaefectusr pli + 52 asigure prezenya autvehiulor pest realarea install echipamentelor conor program stabil de comun cord irre pe 8 respocte instrucue de wtilzare,precum si recomandinle vanzStantulprstatoruu nce privesteregimul de ‘xploatae al echigamentsornalte * 8 ru utizeze echipamentl sau carta SIM In alte scopur deci cele destinate prin prezentul contract ice abatare de Ia aceasta prevedereatrage plata de douneiterese fn avoarea vinaStorlprestatoru hi * 8 enunte de nda vneitorulprestatorl de orice defectuneaparia in funcionrea sistemuli; 3 fu iterind personal sau prs interpisl penta repararea eventualelor defeciuni aparute ta stem, aliel ‘Cumparatoruveneficarul rica sancyuni de perder a garantie ART. 7. Ganana 2.1. Vineitorupestatoru- In catate de creditor al obliga principale. Cump&rStonWbeneiarul~ In cltate de debtor a blige! pancpale 3} Féjusorl- vind functia de administrator al Cumparatoruubeneiaruls, say ealtatea de asocat al Cumparstoruuiveneicaruu, de comun acer au convent garantarea executai abigetie principle prezenull contact, const In executarea tuturor obigabilar asumate de catle Cumpiratorbenetiiar prin prezentl contract, citre Vanzttoripresttor 7.2. Drephue crecitoruui (Vinz3toniprestatoru,asupra obliga principale: in cae de neexecutare 9 obligate principale, {re croptul 68 urmareasca direct pe Ndejwsor pentru executes creante , tard posbiltatea fidejusorll de dlscutune ( ‘acultate in bara cela credtorl poate f obliga 8 Ure mal in Bune bitoni naman carul in care acestea nu sun sfeente, inep procecunle fata de fiejuson,precUm nil Beneficl de divine (acute in baza eden, tn ipaters in care executarea obligate principale este garantat 5 ea fdeuser,creiterl nu poate 43 urméreasch pe Adcusor decSt Pentru partea corespunzdtoare garantts in dato). 7.3. Breptunle sejvzorlu are dept 8 se intone impotrva debtor principal penny plata sumeloravansate in vedoce® stinger obligates principale, penta chetultle efectste dupa notifiarea debtor 51 pentru penaltle Ia surmee pte creditor, 7.4. Obligate Ridjusorul: are ebigatn 2 execute Intocmalobigata asumat de debrul princi, In eau in eareacesta ris execute obligati asumatd, rb posibitates dea invoca bene de dsculane ra postatea dea invoca benef 75 In cal In cate fsejusorl nie indeplineste obtoaaasumata actor facturior pi a data scadenta,datoreazs cut ‘te pena itdzire de 0.50%, pe de intiiere ain sua datorta 7.6. In vederea garantiriexecitirt ebigatior de plata de catro Deneicar, conform prevedenlor prezentul contract benefcarl se obi can semnarea contracts constue 0 garantie, 7.6.. Garantia se va canst prin emiteren nl Bilt la orin In Benetcl prestatorl,sipuo tics protest” i avaiat e repeezeneantl lege l beneficial in ipoteza In care Beneteau nil execu ebigatue de plat, atu! preston est ndrepiit 8 completeze BO cu tate tele necesare 58 depund la pata pentru decaeare [ART @PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR 8.1, Perioada de garantie acordatd de cite vineater/presttor pentru eehipamentelefurizte, cit pen manopera oe instalre, este stiplat in eartieatal do garanije al GecSeu prods si Incepe din 2a montis! punen In funcyune 3 cehpamentua 82. Garanpa se plerde, in skuatia in care se constats & cumpSestoru/beneticarul a ftervenit personal sau prin inoepust entry repararea,Inlocuea pleseor componente, sau pent eperarea unor modifi in aster firs anuntarea prelabil rstatori 3. In peroada de garantie vénzatorulprestatorul garanteaz8 caltatea produselor,conformitatea execupel maropere $1 corectafuncionae a ech pamentlor ce fac eblectul prezentull contrac, peteu pevead stipulat 18.4 Vinzitorprestaorl se big 8 repare sou <8 Inlocuaech grat sn el mat cur tmp (88 fe ore dela data acuen in service! vinz&torluprestatorl a autoveicuul pe care este manta dspozkvul, orice echipament defect ierediabl. ‘in cauza une concept defectuoas sau viel ascunse 85, Once solctare pentru remediereadefectelor neimputable vinzStorulilprestatoul. vo fl facturath ‘cumparatorutiVbeneficiraul, ca manoper 3 taxats conform Iti de pret existentaa data efectubrepratie ART. 9 FORTA MAJORA 9.2. Fog majca deri constarats pout eg pra de raspundere para care oivocd.Patea care vocs fa mayor, este oblgatd 8 notice celelate Pp, In termen de 5 zle dela producerea everimentull sia toate masurte posible in \eserea mits consecigeore. 9.2. Pin forts majors pele ngeleg imprur comerciale asumate de ctr oncare parte si care exonereaza de rspunderepatea care ovocd 5.3, Dac In termen de 30 deze ln procure, evenmentl respect, sau caneeigee tale nu nesters, pre au rept ‘+3 notice incetarea de pn erept a prezentull contract, aa ca veuna antec a pretinga daune-inteese a improv 3 de nenisturat, care face impos executarea odigatilor [ART. 10 CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUE 10.1, Sub eanetunes pretinger! de dune imcoresa, cumparatoruVeenefiarul nu are dfeptu, fr acoraul seas at \anadtoruprestatorlt: “ae a face cunozcut contract s8u, su otce prevedere a acestla nel tere pa In afar acer persoane implicate fn Indepirrea contract: + de a utiza informatie 5 documenteleobfinute, zo In care are acces in perionds de derulre 2 contract, in alt cop echt acca dea ndepin obligate contrac * de 9 pune la dsponie sub once forma fmelor concurente, chpamentil, pt componente sou date ifr "etertoare la stuctra 5 funcionaea acestra, ate care sunt lsat c ind confide. 222 Gumsitruienetcard me poate forza che ter aces! gen de sensei care fac biel prezeru [ART 11 RASPUNDEREA CONTRACTUALA Tifa rtcund de insepnieatncema3!a np a cba corral, fr pet nines obleatior ciple, respectvinstalarea echparnentu plata acestla say plata aBonamentll ner, vor supra coelatv penal {4 0.50%, pentru ecaro 2 oe inerere, cin treaga valone a faci estan, pn la achitaea integrals 9 Gebel daar ‘uantumul penatattor puting sep valores debi 211.2, Vineiteruprestatorut nu rlspunce ge funcjonarea defctard 8 ssemuht, din couza ulzannecorespurtoare a ‘chipamentesr au dtonts cecztrautortairpublie in legatura cu sbietul contratul, 123. In azul in care au le inreruper ale ior de comuricai stl ro functonesz vingStonprestatru nu poate ‘cut responsabl pentu acesteincicete, dor se bigs 5B depund toate eforturtenecesare pe ing fuga de serch de telecomuncapl. tn veerea remedierproblemelor aporue 214. Pestaorl nu este in nic un fl raspunzitor penta pire (sect sau inet, perdrenunor oc sau aportuniy ‘eatacen sau pentru benefcidenerealzate, de ete Bont sau se cre tec care Benford se af noice opt sce, su one fe de emer prmte de care Benet, c= Umare@ nuncio sau 9 functions ecoreepuntoare a echipamentuli ce face cbiculprazentull cont. Singur remed care poate fsoitat decir Beneclar deo Fretator este de a | se repara sau Inocu gratutespentwul sn eel moi scurttimp (48 de ore de Ia data aducent inservice Ulpresatoruiul a autevehiull pe care este montat disper, oxce ecinament defeat wemedabil. ain cauza Une! ‘concept defectueace su vei ascunse ART, 12 REZIUEREA INCETARER, MODIFICAREA CONTRACTURUN 32:1, Aces controctpoote l moaticat su reat numa eu coed ser al amber py contoctante 12.2, Rpt jrdce alae n curs de dele inte pr a data stm prezentl contac, spn dela data sere cesta egulor convent de care pin euprne coneact, 1253, Pezentl contract, Impreund cu anexete sale ear fa pote integra cn cup tS, repre venga parlor $1 Intra crc ata fgeegere verbal tre acest, aneroas sou uerion inher 124 In azul In care parte jl ncaa obigail lor, neoxerearea de ports care sulravieun prjuscy a rept de a care ‘pecutarea intocmai sau prin ecwalentbinesc a obligate respective, nuinseamnd cea a renunat a acest rept au 125. Nici parte nu poate rezia acest contrat. arefera repute sau subroga un ter In dreptune sau obligate sae fa coro cea pit 126. Pir decar3 eB au cepina eapactate si auttkate 58 nchee prezentl Contracts ss! ndeptineasc oblate, <8 realize tranzactile previzute fo acest contrat. 12.7. Contract Inet azn urmatarele cond: * tn cazu ln care parle hotarsc de comun acor acest Wey, char ma deem de exprarea penoadel contracts, in ‘azul in care toate facture emse ce cate vazaterprestator au fost acate de Ste cumpsrstrbensicar + cing exoirs curate contact, conde ar 5; + cind ns cin pl int in nslventh ndteret de cout), tte core vo fi ntiicat inserts celle pin termen {6030 ze de la aporiie: 12.8, Vaaitorlprestatorl are rep! ezieze Contract de pl ep, pe bazh de ntificae, fr interven instante ‘ra ni alt foritate preaabi3, In cazul in cre cumparatorutenetiarl nu exeeuta in mos corespunsiter obligate de plot i cele asumate pin rezentul contact 123, Vinzitorlu/prstatorl are eeptl #5 denunte unisterl contract Sr pata vrenel compensa sau plata de dune ttre benefiar, pe bazd de notiearetransmish cu cel putin 15 zle anterior dtl inet coreroctull, prin eral sau cu fcrsoare recomandath. rh intervenia stags) si fh cio aft formaltate preslobid, th carol ih ce ‘umparatoruVbeneiarl ra execut In mos cerespunetor obligate de plats ele asumate pin pezentl contrat, sy ‘azul in care sprecia c2 ru mal este oportunacontnvarea rior comercial cu benicar 1210,” In funtie de propria a aprecirs, prostatrul poate censoera preentul contact ea find reat de dept fir 9 recesarb ntiicares sau puneres in tree a Beneflru, fd posibltat score wreunal tern, fOrb tervets instangllfaranecesitateeladepn veune fora ¢2c8 + benetcaru nu pateste dette pica porate de irtriere (acd este cazul) In termen de cl att 15246 de {a expat termenuul de placa + Genficr ivegereaza oie fe 6 debt restate fata de prestator, a ator scadenta de plata a fst depasta cy mal mutt de 25 2le, indferent ca sunt debit rzutate cn acest contract sau sunt bite decurgand in alte canracte NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA 5! PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL {CARGO TRACK SOLUTIONS SRL prolucreazd dotele cu caracter personal Int-un med confidenha, sigur, transparent 3 v8 asi? 8 putey continua sh avetncredere inna, in ceee ce prveste date pe care nl Ura. Aceasta este 0 sntera a acts de preluerare 9 dateor cu caracter personal in cadrul CARGO TRACK SOLUTIONS SAL. V8 gm ea pontra orice detail suplimentare <8 ct integral Polica de conieetaltate si peli cookies asponiba orice pre condultare pe www.cargotack.. Pentru executarea contracull eu Clntul, CARGO TRACK SOLUTIONS SAL, prelvreazS date cu caracter personal, apartmnd ‘mai mater categor de persoanefizce(tizaon {CARGO TRACK SOLIMIONS SAL colecteazd date cu cracter personal de la Clent, (ate de contrt, date cu prvre Ia leat ‘chico pe care este Instalat ecrpamentul de monstorizare, date se trafic sau ulizare a servicior, date de contact, CNP, ‘esa domicile), in anurate stati, tole personae ale Utilizator sunt colectate automat de ctre CARGO TRACK SOLUTIONS SRL, (Ge ein cara interactunior enn) in cop legit, date cu caracter personal, sunt colectate de CARGO TRACK SOLUTIONS SAL sin suse exteme (de exeml, Platorme centrazae,retee sociale, al paren) (CA REGULA, COMURICARER UTIUZATORILOR CU CARGO TRACK SOLUTIONS SRt, SE VA REALIZA PRIN EMAIL, APEL TELEFONIC INREGISTRAT, SAU VA FINTERMEDIATA DE 0 PERSOANA DE CONTACT ‘ent este rSspunsitor ca date furizate de care el $8 Ne pe Intreaga peroads contractuals cvecte, complete 51 actuate ‘Gent gestionea optic Uezatorr. {Gent are obliga sa informeze Utilizator cu priv I prelcrarea dateor cu caracter personal, de etre CARGO SOLUTIONS SAL ‘lena vaavea abigatia de a ntiica CARGO TRACK SOLUTIONS SRL, cu priv Ia orice opine maniestts de cite Ulla. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE D€ CKTRE TERT! IN ALTE SCOPURI In cazul in care Cheol expria acocoul in acest Sens, sau ext un Interes legit in cea ce prvesteublizarea datelor personae ale Uszatorior, CARGO TRACK SOLUTIONS SAL a puts comumiea acest dates! ter persoane. Onice docs uatSexcluev pe Baz ae prelcrare automata, va anterior condi sau necesaraInceton! Contract [CARGO TRACK SOLUTIONS SAL, nu vo comunica datele cy caracter personal ale Centulu, meh unel tere par) care Intentioneaz sl uizee in scopun de marketing cect, cu exceptia azul Tn ear enst acordl Cental in acest sens. [DREPTURILE CUENTULUIIN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Centul are ereptun specie in ceea ce priveste protec datelr ar CARGO TRACK SOLUTIONS SAL, asigur® un media care ‘aitoass exertarea acostora (opt do acces, de rectifier, de oblate, de stergere, de primire a dateor personale sau de epunere a unt reclamai REGISTRUL ABONATIOR In tpsa une! open expres, CARGO TRACK SOLUTIONS SAL, ‘Abonatior. © obgatia legal dea introduce datle Cent, In Regist MASURI DE SIGURANTA ADECVATE ‘CARGO TRACK SOLUTIONS SRL, a aplcat masuri ce sigurantd adcevate, pentru a garantasiguronta datlor personae ale CGlentulut st a implementat “durate spectice, pentru ca datcle personale 5B fle péstrate att cit este nacesar pent Indepinirea seopuli decarat. Centl poate transmit slic legate de rice aspect reprezeeand termeni de confdentatate, in atentiaResponsabi entra Prelucravea Datelor personae pe adress iflo@cargotrack. ‘Avind In vedere informatie de mai sus, vb solctim acordul pent prelucrarea datelor cu caracter personal, furizate de ‘sumeavoast8 in uritoarele scopu \reau s& primese oferte CARGO TRACK SOLUTIONS SRI. adaptate neveilor contulul Sunt de acora ca CARGO TRACK SOLUTIONS SRL, 8 ma contacteze 5158 ubizete date furizate,precum 5 cele refertoare Ia zona de utlzare, pentru a-mi oer cele mal bun ofrte si servic personalzat, in functe de nevole cont ony (GMA al @AnoEsC Inchetate cu pesttor Beneficial Incas ebigapile cupinee in contract nu remediazs Ineares respect fn termen de 2 26 oe Ia ‘moment! incleau abigail respective. * La cata neneer contract, benef prezentat acte sau frm faze, incorecte on incomplete, sou acd ru 9 ‘nformat prestatonl despre mocifiae survente uterir in legit’ cu actele eau nformafale pezentte Incusiv Cs rie ln eprezentan gat, * Boneticirt este aconat In udecat perry cred scant, au daca impoiva Benet, persoana juried, a fst ‘not rocedura inslvene on dacs pesoana jude ete cola sou dat; * Daca Prestaton este nimposbitate obectiv8 de a mai uriza servic cre Beneficor 22.1, Moxicarea contracts fee, oF de cite ot este nevoe rn ace adjonale cu acer amber pt |ART. 13 NOTFICARL 231 in tent irtorcontractante, ance notfcare atesata de catre acre ain parte contactuieatre cals, est vata Traepints Gach va f ransmisd a adresaseaul previeut in porte introduc » prezeniuut cont, fin sensoare fecomondata eu confmare de primire, sau prin ce at mil de comunicare care aig confimarea reception 132 In cazul tn care noiicarea se face pe cal postal, cava fi transis prin srsoare recamandath. cu confare de Drimire (AR se considera primi de destnta a data mentonat deol postal primtr pe aceast cantare. 2333. Dacd notiicarea se trite prin emal sau fax, ea Se conser pinta Ts prima I Wcrtoare cups 2a in care 2 fost ewedat, 23.4 Notice erate m ce in cansaerare de ll ua ne par, 23 ny sunt confimate, prin intermedi une ere ‘modal prevazute Ia anestel procedente ART 1 ALTE CLaUZE 1421 Reriterea, toa sau prt a clauzelor contact ae nicl un fet asa oii dea scaete Ite St 14.2 Preveseiealimatufi precedent nu sunt nour nturerspunderes pil cae, cin vna so, a determina ncetaree conractta. 14.3, n cazln care una sou mal multe clauze ole pretertul contract vor declrate nul, cavzle vie vor produce in ‘ontmuaroefetee cu excepia caus in care daze anulte repreitaoebigaie een 1.4, In candle prevdaute la lit precedent, sunt considerate eset uratoareteobiga + obtgntiavanatorupresatru dea meal ectipamentee Ivate sea pest serie de montorizare; * bona cumpdritonifberenc.ru dea pt pel eenparenteer a abonamentuli iar, 265, Parle comin c3 once cauzs decrats nul va incu cu aba care 28 corespund cit mal indeaproape cu srl ART. 15 CLAUZE FINALE, REZOLVAREA UIGILOR, 15: La cerereabeneicarul,pesttorl pote fumiz conta cost servi de repre iteinere a sstemu tn pions e postarane, pe baza unui contact deserves 15.2. Eventualee Ing care sr putea Min leat c aest contrat vor salitonate pe cle amiabil or dach pre x 36 de acoder fsolutionatedenstngle de judecatdcompetente ce la sedilviedtorsprestatorl Prezetul contact a fest nchelat a 2.062022, in 2 gous) exerlae originale, ce unl pant fecare pate cotractat Vanzatoripestatae (ARGO TRACK SOLUTIONS SAL Sermnatura stamps CumpSestorteneticir we canco seeoimon Serntura stampa Fideusor umerenume Semnsturs

S-ar putea să vă placă și