Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE AFACERI

PROF. PRACSIU TINCA DANIELA


I. NOȚIUNI TEORETICE
Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei
firme într-o anumită perioadă de timp. El stabilește misiunea, viziunea, obiectivele, strategia și
planurile de acțiune pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare
determinate.
Utilitatea planului de afaceri este atât internă (ca instrument de lucru al managerilor), cât
și externă (pentru obținerea unei finanțări sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o altă
firmă).
Planul de afaceri este un mod de comunicare între întreprinzători, potențialii finanțatori
și investitori.
Planul de afaceri trebuie să fie realist, fiabil, credibil, ambiţios şi să cuprindă indicatori
tehnici şi economico-financiari care să poată fi realizaţi pe termen mediu şi lung. Din stabilirea
clară a obiectivelor strategice şi din fundamentarea indicatorilor trebuie să se contureze soluţii
şi măsuri concrete care permit realizarea scopurilor propuse. La elaborarea acestei lucrări
trebuie angrenată întreaga echipă de conducere.
Structura planului de afaceri nu este standardizată.
Unii economişti promovează structura departamentală a planului de afaceri :
1.Sumarul executiv
2.Descrierea afacerii
3.Planificarea de marketing
4.Planificarea producției și a operatiunilor
5.Planificarea resurselor umane
6.Planificarea financiar-contabilă
7.Managementul riscurilor
8.Implementarea planului de afaceri
9. Anexe .
Alți specialiști în domeniu precizează că în strucura unui plan de afaceri trebuie să se
regăsească câteva elemente esențiale
- Descrierea afacerii
- Prezentarea firmei
- Planul de marketing
-Produsul / serviciul oferit
-Piața vizata / potențialii clienți
-Mediul concurențial
-Strategia de promovare și vânzare
- Planul managerial
- Planul financiar.
În cadrul firma de exercițiu se promovează o anumită structură a planului de afaceri,
care se regăsește în metodologia de organizare a Competiției „Business Plan”.
Se propune următoarea structură a planului de afaceri
1. Informații generale privind firma de exercițiu ;
2. Descrierea firmei de exercițiu : domeniul de activitate, cod CAEN, viziune, misiune,
strategie, obiectivele proiectului ;
3. Managementul proiectului : descrierea activităţilor proiectului ;
4. Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale : societatea
informaţională şi noile tehnologii, impactul asupra mediului şi eficienţa energetică ;
5. Ideea de afaceri : prezentarea ideii după efectuarea unei cercetări pe piaţa firmelor
virtuale, obiectivele cuantificabile ale proiectului, durata de implementare, activităţi
preconizate, resurse (materiale, financiare, umane, informaţionale) ;
6. Finanțarea afacerii : necesarul de finanţare, surse de finanţare ;
7. Marketingul afacerii : clienţi, furnizori, concurenţa, promovarea, distribuţia ;
8. Perspective de dezvoltare : indicatori economico- financiari, impactul asupra
mediului, premise de dezvoltare pe piaţa reală.

II. ACTIVITĂŢI PRACTICE


Activitatea practică nr. 1
1. Scop: Întocmirea Planului de activităţi privind întocmirea
planului de afaceri- diagrama GANTT
2. Denumirea activității: Planul de activităţi privind întocmirea planului de
afaceri
3. Mod de lucru:  pe grupe
 echipa managerială
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, foi
 de timp: 30 minute
5. Descrierea activității  profesorul prezintă tema
(sarcini de lucru):  fiecare membru al echipei propune activităţi
specifice compartimentului condus care asigură
elaborarea planului de afaceri
 se discută informaţiile transmise
 se ierarhizează aceste activităţi cronologic
 directorul firmei de exerciţiu întocmeşte şi
prezintă forma finală a planului d activităţi
(Model 1)
 se întocmeşte procesul-verbal al întâlnirii
6. Rezultate așteptate:  completarea corectă a diagramei de tip GANTT
7. Instrumente de Fișa de evaluare (Model 2)
evaluare:
Model 1
Plan de activităţi
privind întocmirea PLANULUI DE AFACERI
Nr. Activităţi Data*
Crt.

*Nr. coloanelor se modifică în funcţie de timpul alocat pentru întocmirea planului.


Model 2
Fişa de evaluare
Numele şi prenumele ......................................................................................................
Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Observaţii
crt. maxim acordat
1. Încadrarea în timp în realizarea 20
sarcinilor
2. Rezolvarea sarcinilor de lucru 20
3. Prezentarea deciziei cu 25
argumente
4. Corectitudinea datelor/ 35
informațiilor prezentate
Total 100
Data Profesor coordonator
(EFE)
............
.......................................

Activitatea practică nr. 2


1. Scop: Întocmirea secvenţelor din planul de afaceri în cadrul
firmei de exerciţiu
2. Denumirea activității: Planul de afaceri
3. Mod de lucru:  pe grupe
 Pe compartimente
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, foi
 de timp: 50 minute
5. Descrierea activității  profesorul repartizează pentru fiecare
(sarcini de lucru): compartiment câte o secvenţă din plan (Model 1)
 în cadrul fiecărui compartiment se completează
informaţiile cerute
 şeful de compartiment prezintă secvenţa cerută
 se discută informaţiile transmise
 se întocmeşte procesul-verbal al întâlnirii
6. Rezultate așteptate:  completarea corectă a planului de afaceri
7. Instrumente de Fișa de evaluare (Model 3)
evaluare:
Model 1

SARCINI DE LUCRU
Grupa Compartimentul- Sarcina de lucru
ECHIPA
1. MANAGEMENT Ideea de afaceri : prezentarea ideii, obiectivele
cuantificabile ale proiectului, durata de
implementare, activităţi preconizate, resurse
(materiale, financiare, umane, informaţionale).

2. SECRETARIAT Utilizarea noilor tehnologii și promovarea


societății informaționale : societatea
informaţională şi noile tehnologii, impactul
asupra mediului şi eficienţa energetică
3. COMERCIAL Marketingul afacerii : clienţi, furnizori,
concurenţa,
4. MARKETING Marketingul afacerii : promovarea firmei de
exerciţiu
5. RESURSE Descrierea firmei de exercițiu : domeniul de
UMANE/PERSONAL activitate, cod CAEN, viziune, misiune, strategie,
obiective proiectului, resurse umane
6. ECONOMIC/ PLANUL FINANCIAR (Model2 )
FINANCIAR-
CONTABIL
Model 2
PLANUL FINANCIAR
BILANT CONTABIL
întocmit la .......................................
Indicatori Suma
A. Active imobilizate
1 Imobilizări corporale
2 Imobilizări necorporale
3 Imobilizări financiare
B Active circulante
1 Stocuri
2 Creanțe
3 Investiții financiare pe termen scurt
4 Casa şi contul bancar
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii pe termen scurt
E. Active curente nete
F. Total active-Datorii curente
G .Datorii pe termen lung
H .Provizioane
I.Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
1. Capital social
2. Prime de capital
3. Rezerve din reevaluare
4 Rezulatul exercițiului
 Profit
 Pierdere
5. Rezerve legale
6. Rezerve statutare
7. Rezultatul reportat
 Profit
 Pierdere

S-ar putea să vă placă și