Sunteți pe pagina 1din 28

ASOCIAȚIA 

“PROFEDU”

Program de formare:
“INSTRUMENTE ȘI METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE CU AJUTORUL TIC”

Cursant: ANDREI DANA – MARIA

Școala: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” SIBIU

PORTOFOLIU EVALUARE FINALĂ

1
1.   Folosind informațiile dobândite în cadrul Modulului I, realizați o activitate de învățare , conform disciplinei pe
care o predați, folosind aplicația WORDWALL.

https://wordwall.net/resource/38430280

2
2.  Realizați doua proiecte, predare-învățare-evaluare, pentru una dintre lecțiile predate, odata folosind metodele
tradiționale de predare, apoi folosind TIC/softuri educaționale studiate.

PROIECT DE LECȚIE
(folosind metodele tradiționale)
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ion Luca caragiale” Sibiu
Profesor: Andrei Dana
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a V – a
Tema: Eu și universul meu familiar
Unitatea de învăţare: Vreau să salvez lumea
Subunitatea: Adjectivul
Subiectul: Gradele de comparaţie ale adjectivului
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'

Competenţe generale:
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competenţe specifice Domenii de conținut Conţinuturi asociate


3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, Stil: corectitudine gramaticală,
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, respectarea convențiilor ortografice și de
scheme; punctuație.
Redactare
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al
coerenței și al clarității.
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale Adjectivul. Gradele de comparație.
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Elemente de construcție a comunicării
a intențiilor comunicative;

3
4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea
structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice în
interacțiunea verbal.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice gradele de comparaţie ale adjectivelor (corelare cu c.s. 3.2., c.s. 3.3. și cu A1 );
O2: să formeze gradele de comparaţie ale adjectivului prin diferite mijloace lexicale sau gramaticale (corelare cu c.s. 4.1. și cu A2);
O 3: să construiască enunţuri cu adjective la diferite grade de comparaţie (corelare cu c.s 4.4 și cu A3).

Activităţi de învăţare:
A1: exerciţii de identificare a gradelor de comparaţie ale adjectivului (corelare cu c. s. 3.2., c.s. 3.3. și cu O1);
A2: exerciţii de completare cu gradele de comparaţie ale adjectivului (corelare cu c.s. 4.1. și cu O2);
A3: exerciţii de redactare a unor enunţuri cu adjective la diferite grade de comparaţie (corelare cu c.s. 4.4. și cu O3).
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: observaţia, explicaţia, exerciţiul de imaginaţie, exercițiul de comparare, exerciţiul de completare, conversaţia
cateheticã, analiza gramaticală, învăţarea prin descoperire, exerciţiul de identificare, exerciţiul de redactare, metoda A, B, C.

Forme de organizare ale activităţii: activitate frontală, pe grupe, individuală.

Metode şi tehnici de evaluare: observarea curentă, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală, proba scrisă, interevaluarea, metoda A, B, C.

Resurse:
a. umane: 25 de elevi ai clasei a V-a;
b. materiale / mijloace de învăţământ: tabla şi instrumentele de scris, caietele elevilor, Manualul pentru clasa a V-a, Editura Art, flichart-ul,
cubul, prezentarea PPT, laptop-ul, videoproiectorul, fişe de lucru şi fișa de evaluare.
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed.
Paralela 45.
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, 2014, O didactică a limbii și literaturii român. Provocări actuale pentru profesor și elev, București: Editura Art.
4. Programa școlară pentru clasa a V-a, Limba și literatura română, București, 2017.

4
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE
FORME ŞI
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/
DE EVALUARE
DURATA

Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Forme și


operațional procedee învăţământ organizare instrumente de
e a activităţii evaluare
1. Moment * Salutul; Elevii de pregătesc Activitate
organizatoric * Prezentarea invitaţilor; pentru începerea orei de frontalã
* Notarea absenţelor în limba şi literatura
2’
-
catalog; română.
- - -
* Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării lecţiei.
Profesorul le propune Elevii organizaţi pe Observaţia Activitate Observarea
elevilor, organizați pe grupe, grupe, compară pe grupe curentă
2. Captarea să compare persoanele din persoanele din imaginea Foia de
atenţiei şi imaginea dată, referindu-se dată, referindu-se la Exerciţiul de flipchart
asigurarea
- la aspectele fizice. aspectele fizice. imaginaţie (Anexa 1)
climatului
afectiv Elevii prezintă Exercițiul de Activitate Aprecieri verbale
persoanele, comparându- comparare frontalã
5’ le în ceea ce priveşte
înălţimea şi greutatea.

3. Anunţarea - Profesorul notează titlul Elevii notează titlul Expunerea Foia de Activitate -
temei şi a lecției pe tablă: Gradele de lecţiei în caiete și flipchart frontală
obiectivelor comparație ale adjectivului. urmăresc obiectivele
operaționale Apoi, profesorul enunță operaționale propuse de Caietele
5
obiectivele operaționale într- profesor. elevilor şi
2’ o formă accesibilă elevilor. instrumentele
de scris
4. Verificarea, 1.Profesorul solicită Elevii completeazã Exerciţiul de Fişa de lucru Activitate Conversaţia
reactualizarea, elevilor să completeze tabelul recapitulativ completare (Anexa 2) frontală examinatoare
sistematizarea tabelul recapitulativ despre despre adjectiv, aşezând
şi adjectiv, aşezând termenii termenii daţi în cãsuţa
esenţializarea daţi în căsuţa corespunzãtoare. Conversaţia
cunoştinţelor corespunzãtoare. cateheticã Caietele
5’ 2.Verifică prin sondaj, Analiza elevilor şi
cantitativ şi calitativ, modul gramaticală instrumentele
de efectuare a temei pentru de scris
acasă: Elevii citesc tema şi
-
- tema nr.1: exerciţiile 5 și corectează eventualele
7 de la pag. 135 din greşeli.
manual;
- tema nr.2: redactarea unei
compuneri, de 100-150 de
cuvinte, despre o întâmplare
din copilărie, folosind cel
puțin cinci adjective pe care
le veți sublinia.
5. Dirijarea O1 A1 exerciţii de identificare a Elevii vor descoperi pe Flipchart Activitate Observarea
procesului de gradelor de comparaţie ale fiecare faţă a cubului (Anexa 3) frontală curentă
consolidare a adjectivului gradele de comparaţie Instrumentele
cunoştinţelor/ Profesorul le propune ale adjectivului, le vor Învăţarea prin de scris
de dezvoltare elevilor un joc cu cubul, transmite colegilor și vor descoperire Un cub cu
a pentru a afla gradele de fi notate în caiete. gradele de
competenţelor comparaţie ale adjectivului. comparaţie
15’ Şase elevi vor folosi ale
cubul, descoperind pe Elevii notează noţiunile adjectivului
fiecare faţă a acestuia teoretice descoperite în Prezentarea
gradele de comparaţie ale caiete. PPT, laptop,
adjectivului. De asemenea, videoproiector
printr-o prezentare Power
Point, profesorul le prezintă
elevilor reperele teoretice
ale acestei părți de vorbire.
6
A2 exerciţii de completare Prezintă soluţiile Exerciţiul de Fişe de lucru Activitatea Aprecierea
cu gradele de comparaţie ale cerinţelor şi notează pe identificare adaptate la pe grupe verbală a
O2
adjectivului caiete informaţiile, nivelul clasei răspunsurilor
Profesorul distribuie identificând gradele de (Anexa 4)
elevilor fişe de lucru. comparaţie ale
(Anexa 4) adjectivelor din
Verifică modul de rezolvare enunţurile date.
a cerinţelor de la exerciţiile
fiecărei grupe.
6. Obţinerea O3 A3 exerciţii de redactare a Primesc fişele, ascultă Exerciţiul de Fişe de lucru Activitate Observarea
performanţei unor enunţuri cu adjective la explicaţiile şi rezolvă completare adaptate la pe grupe curentă
și asigurarea diferite grade de comparație sarcinile propuse. nivelul clasei
feedback-ului Solicită elevilor să Exerciţiul de (Anexa 5)
10’ găseascã sinonime pentru Elevii găsesc sinonime redactare
expresiile date, să formeze pentru expresiile date,
cu ajutorul cu ajutorul formează cu ajutorul
sunetelor așezate în fața sunetelor așezate în fața
adjectivelor grade de adjectivelor grade de
comparaţie şi să comparaţie şi construiesc
construiascã enunţuri cu enunţuri cu adjectivele
adjectivele date.(Anexa 5). date.

Verifică modul de rezolvare


a sarcinilor, solicitând elevii
să precizeze soluţiile găsite.
7. Integrarea Profesorul distribuie elevilor Elevii rezolvă sarcinile
evaluării de câte o fişă care conţine un după indicaţiile Aprecierea
tip formativ test formativ şi explică profesorului. Fişa de Activitate verbală
5’ elevilor modul de rezolvare evaluare individualã
a sarcinilor. Proba scrisă (Anexa 6) Observarea
- Prezintă soluţiile sarcinilor
Aceștia se interevaluează curentă
de lucru şi punctajul oferitpe baza răspunsurilor şi a
pentru fiecare răspuns. baremului prezentat de Interevaluare
profesor.
8. Profesorul comunică Notează tema pentru Explicaţia Manualul Activitate Observarea
Intensificarea elevilor tema pentru acasă: acasă. frontală curentă
7
procesului de - tema nr. 1: Exercițiile 3, 4
retenţie şi și 5 pag. 137;
transfer - tema nr. 2: Alcătuiţi o
compunere, de 100-150 de
3’ - cuvinte, pe tema ,,Cel mai
bun prieten”, în care să
folosiţi adjective la toate
gradele de comparaţie
învăţate.
9. Evaluarea Apreciază global şi Elevii exprimă aspectele Conversaţia Aprecieri Activitate Aprecierea
activităţii individual aportul elevilor la pozitive şi aspectele verbale frontală verbală şi prin
didactice lecţie. negative ale activităţii, Metoda A, B, metoda A, B, C
3’ Solicită elevilor să-şi tinând cont de C Metoda A, B,
exprime opiniile despre obiectivele propuse la C
activitate, prin metoda A, B, inceputul lecţiei, folosind
-
C.: metoda A, B, C.
Am învăţat ........................
Bine a fost că ...........
Cred că ..............................

Anexa 1
8
Descriem, comparăm, titlul lecţiei aflăm!

Anexa 2
9
Adjectivul (reactualizare)
Să ne aducem aminte!

Completaţi tabelul recapitulativ despre adjectiv, aşezând termenii daţi în căsuţa corespunzãtoare: frumoasă, vechi, încălzit,
mov, inteligent, lila, limpede, roșu, bun, bălai, gri, deștept, ager, roz, înalt,desenat, iute, arse.

Adjectivul
Propriu-zis Provenit din verb la participiu Variabile Invariabile

4 forme 3 forme 2 forme

10
Anexa 3 Joc didactic cu cubul: Gradele de comparaţie ale adjectivului

1. Gradul pozitiv: harnic


2. Gradul comparativ de superioritate: mai harnic
3. Gradul comparativ de egalitate: la fel de harnic
4. Gradul comparativ de inferioritate: mai puţin harnic
5. Gradul superlativ relativ:
- de superioritate: cel mai harnic;
- de inferioritate: cel mai puţin harnic.
6. Gradul superlativ absolut:
- de superioritate: foarte harnic.
- de inferioritate: foarte puţin harnic.

Anexa 4 Grupa 1

11
Subliniați adjectivele și identificați gradele de comparație!

1. Casa mea este mai frumoasă decât apartamentul tău.


2. Şcoala noastră este mai mare decât a prietenilor noştri.
3. Căţelul tău este foarte jucăuş.
4. Dicţionarul acesta de sinonime este cel mai bun de pe piaţă.
5. Poeziile lui Mihai Eminescu sunt expresive.
6. Prăjitura cu mere este mai puţin gustoasă decât prăjitura cu vanilie.

Anexa 4 Grupa 2

Subliniați adjectivele și identificați gradele de comparație!

1. Casa mea este mai utilată decât a bunicilor.


2. Familia mea este cea mai bună din lume.
3. Fratele tău este foarte simpatic.
4. Dicţionarul acesta de sinonime este mai puţin bun decât cel achiziţionat de la târgul de carte.
5. Basmele sunt mai interesante decât povestirile despre viaţa cotidiană.
6. Prăjitura cu nucă este mai puţin apetisantă decât prăjitura cu ciocolată.

Anexa 4 Grupa 3

Subliniați adjectivele și identificați gradele de comparație!

1. Bucătăria mea este mai utilată decât a vecinilor.


2. Bunica mea este cea mai bună din lume.
3. Eu am un văr foarte simpatic.
4. Dicţionarul acesta de sinonime este la fel de bun ca cel achiziţionat de la târgul de carte.
5. Maşina vecinilor mei este mai puin confortabilă decât a mea.
6. Prăjitura cu nucă este mai puţin apetisantă decât prăjitura cu zmeură.

Anexa 4 Grupa 4

12
Subliniați adjectivele și identificați gradele de comparație!

1. Grădina mea este mai îngrijită decât a vecinilor.


2. Mama mea este cea mai bună din lume.
3. Prietenul meu este foarte înalt.
4. Casa ta este la fel de mare ca ți a mea.
5. Grădina Zoologică din Sibiu este mai puțin atractivă decât cea din Târgu-Mureș.
6. Rochia ta este la fel de frumoasă ca și a mea.

Anexa 4 Grupa 5

Subliniați adjectivele și identificați gradele de comparație!

1. Mașina mea este mai puternică decât a ta.


2. Sora mea este cea mai cuminte dintre frați.
3. Pisica mea este foarte jucăușă.
4. Prăjitura mamei este la fel de gustoasă ca și a bunicii.
5. Mihai este mai puțin înalt decât Andrei.
6. El este un copil inteligent.

Anexa 5 Grupele 1 și 3

1. Găsiţi adjective sinonime cu expresiile date şi indicaţi gradul lor de comparaţie:

13
ca scos din cutie =
ca vai de el =
tot unul şi unul =
c-o falcă-n cer şi una-n pământ =

2. Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi expresiile de mai sus.

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Anexa 5 Grupele 2, 4 și 5

1. Cu ajutorul sunetelor așezate în fața adjectivelor, formaţi gradul superlativ absolut de la adjectivele
date:
aglomerat –
modern –
plin –
dezvoltat –

2. Alcătuiţi enunţuri cu superlativele adjectivelor date.

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Anexa 6
Fişă de evaluare SUCCES!

Alegeţi varianta corectă de răspuns:


14
1. Adjectivul la gradul pozitiv este: 1p.
a. forma de dicţionar a adjectivului; b. forma de adjectiv cu particula „mai puținˮ ; c. adjectivul cu particula ,,mai”.

2. Gradul comparativ se împarte în: 1p.


a. de superioritate, de inferioritate, de egalitate; b. de egalitate, de inferioritate; c. de superioritate, de inferioritate.

3. Gradul superlativ se clasifică astfel: 1p.


a. superlativ absolut; b. superlativ relativ; c. superlativ relativ şi superlativ absolut.

4. În propoziţia ,,Copiii noştri sunt mai cuminţi decât ai voştri.”, adjectivul este la gradul: 2p.
a. pozitiv; b. comparativ de superioritate; c. superlativ relativ.

5. În propoziţia ,,Prăjitura făcutăde bunica este cea mai bună.”, adjectivul este la gradul: 2p.
a. comparativ de superioritate; b. pozitiv; c. superlativ relativ de superioritate.

6. În enunţul ,,Tata este tobă de carte”, sensul expresiei ,,tobă de carte” este de: 2p.
a. pozitiv; b. superlativ absolut; c. comparativ de inferioritate.
Se acordă un punct din oficiu.

Fişă de evaluare a activităţii


Ce aţi descoperit astăzi?

15
Exprimaţi-vă opinia despre activitatea desfăşurată astăzi, folosind metoda A, B, C:

Am învăţat ......................................................................................................................................................................................................
Bine a fost că ..................................................................................................................................................................................................
Cred că............................................................................................................................................................................................................

Fişă de evaluare a activităţii


Ce aţi descoperit astăzi?

Exprimaţi-vă opinia despre activitatea desfăşurată astăzi, folosind metoda A, B, C:

Am învăţat ......................................................................................................................................................................................................
Bine a fost că ..................................................................................................................................................................................................
Cred că............................................................................................................................................................................................................

PROIECT DE LECȚIE
(folosind metodele TIC în predarea lecției)
16
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ion Luca caragiale” Sibiu
Profesor: Andrei Dana
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a V – a
Tema: Eu și universul meu familiar
Unitatea de învăţare: Vreau să salvez lumea
Subunitatea: Adjectivul
Subiectul: Gradele de comparaţie ale adjectivului
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'

Resurse - Metodele TIC în predarea lecției


• platforma Google Classroom
• Youtube https://youtu.be/frgpVJn-N6s
• aplicația WordWall https://wordwall.net/ro/resource/12456596
https://wordwall.net/ro/resource/15805697
• aplicația Quizizz https://quizizz.com/admin/quiz/5fb1b31d8862d0001b12f045?source=quiz_share
• Manualul în format digital: Limba și literatura română, clasa a V-a, editura ArtKlet, autori Florentina Sâmihăian, Sofia
Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman.

4. Verificarea, reactualizarea, sistematizarea şi esenţializarea cunoştinţelor


Propun copiilor să jucăm un joc din aplicația wordwall (roata aleatorie), TE PROVOC SĂ GĂSEȘTI, folosind link-ul afișat:
https://wordwall.net/ro/resource/7248595
17
5. Dirijarea procesului de consolidare a cunoştinţelor/ de dezvoltare a competenţelor

a. Le prezint elevilor un filmuleț de pe youtube despre gradele de comparație ale adjectivului, folosind link-ul afișat:

18
https://youtu.be/frgpVJn-N6s - Grade de comparație

b. Propun copiilor să jucăm un joc de recunoaștere a gradelor de comparație din aplicația wordwall, folosind link-ul afișat:
https://wordwall.net/ro/resource/12456596 - Glisează ți fixează fiecare cuvânt cheie lângă definiția sa
19
c. Propun elevilor să aplicăm cele învățate, rezolvând aplicațiile din manualul digital - exercițiile interactive.

20
6. Obţinerea performanţei și asigurarea feedback-ului.

Propun rezolvarea unui test din aplicația Quizizz, folosind link-ul afișat:

21
https://quizizz.com/admin/quiz/5fb1b31d8862d0001b12f045?source=quiz_share

3.. Realizați  un test pentru evaluare cu ajutorul platformei quizizz/ formulare google.

22
Test sumativ Limba și literatura română clasa a VII a - PRONUMELE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6B4gllIp-2H1InsCdmlPhNO9yJADD5B89Ua7uPQit2Bh1Fg/
viewform?authuser=0

23
24
25
26
27
28

S-ar putea să vă placă și