Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Cuzic Vlad


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Păușești, Jud. Iași,
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Educație socială
Unitatea de învățare: Rolul banilor în viața noastră
Lecția: Valoarea monetară a leului. Moneda
națională a României
Tipul lecției: Predare-învățare
Locul de desfășurare: sala de clasă
Competențe specifice :
2.1.- Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget lunar al familiei/personal în scopul exersării bunei gestionări a veniturilor;
2.2.- Participarea, prin derularea unui proiect pe teme economico-financiare, la investigarea unor probleme specifice grupurilor și comunităților de
apartenență.

La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili:


- să descopere noi concepte ca: valoare monetară, monedă națională, curs valutar;
- să definească termeni-cheie, precum: ban, leu, curs valutar;
- să cunoască valoarea monetară a leului .

ANALIZA RESURSELOR:
Umane: elevii clasei a VIII-a
activitate frontală
Materiale:”Educație socială .Manual pentru clasa a VIII-a ”,
Bibliografice: Ed.Civică-Ghidul Profesorului, d. Mirton, Timişoara, 2003
- Cucoş, C., Pedagogie generală, , Edit. Polirom, Iaşi, 2000
- Manual de Educație socială clasa a VIII-a (Daniela Barbu, Nina Mihai, Viorica-Bella Dorin, Daniela Mînzu, Cătălina
Luiza Neagu), Editura CD Press
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: lecturarea imaginii, învăţarea dirijată prin descoperire, conversaţia euristică, reflecţia, observarea
sistematică.
SCENARIU DIDACTIC

Etapele/ secvențele Ob. Strategia didatică


lecției și timpul Oper.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
alocat Metode/ Forme de
procedee organizare
1. Moment organizatoric - notează absenții; - se pregătesc pentru lecție;
(2 min.) - pregătește condițiile de predare;

2. Anunțarea temei și a Notează pe tablă titlul lecţiei: Valoarea - Scriu în caiete titlul lecției. Conversația frontală
obiectivelor lecției monetară a leului. Moneda națională a - Sunt atenți. Pun întrebări Expunerea
(5 min.) României și precizează obiectivele de dacă au nelămuriri.
atins la sfârșitul lecției, respectiv: să
descopere noi concepte ca: valoare
monetară, monedă națională, curs
valutar; să definească termeni-cheie,
precum: ban, leu, curs valutar; să
cunoască valoarea monetară a leului.

O1 - Prezintă noile informații, după - Realizează în caiete schița Frontală


Comunicarea noilor O2 următoarea schiță, notată pe tablă: lecției; -conversaţia
3 cunoştinţe O3 - termeni cheie: ban, bancnotă, preț; - definesc termenii cheie; euristică
(25 min.) - scrie pe tablă un istoric al banilor pe - notează pe caiete ideile de Tabla, creta Frontală
teritoriul țării noastre(de la drahma de pe tablă;
argint până la apariția monedei - sunt activi, participă la - Expunerea Evaluare
naționale – leul); dezbatere, interacționează cu orală
- se va organiza o dezbatere cu privire profesorul și-și exprimă - învăţarea
la importanța banilor, atât pentru propriile păreri cu privire la prin
oamenii din trecut cât și pentru cei din valoarea banilor descoperire Frontală Observarea
zilele noastre. Prin această dezbatere, - se conformează solicitării sistematică a
profesorul dorește să afle ce părere au profesorului. conversaţia activității
elevii despre tipurile de bani pe care ei euristică elevilor
îi utilizează în viața cotidiană;
- După primirea și analizarea exercițiile Aprecieri
răspunsurilor primite din partea clasei din manual verbale
și dacă timpul îi mai este favorabil,
cadrul didactic va purcede la
rezolvarea exercițiilor aferente lecției
de la paginile 34-35, apelând totodată
și la ajutorul elevilor săi.
- Recapitulează noțiunile predate; Frontală Evaluare
Fixarea și
- Adresează clasei întrebări cu privire Conversația orală
sistematizarea -Răspund întrebărilor
4. la lecție; euristică
cunoştintelor adresate de profesor;
- Discută cu elevii eventualele
(10 min.)
neclarități;
Evaluarea -analizează critic, ierarhizează și - se raportează la evaluările și Conversația Frontală Evaluare
5. 5min motivează aprecierile asupra aprecierile formulate; euristică orală, prin
răspunsurilor date de elevi; notă

6. Temă pentru acasă - recomandă aprofundarea - notează în caiete tema dată


3 min. cunoștințelor asimilate prin citirea de profesor.
lecției și întregirea informațiilor despre
importanța banilor atât pentru trecut
cât și pentru contemporaneitate.

S-ar putea să vă placă și