Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de lecţie

a. Date introductive

Scoala Gimnazială Pietroasele


Profesor: Onica Elena Mihaela
Data:10.05.2018
Clasa: a VI-a
Disciplina: Biologie
Tema: Răspândirea animalelor pe Glob
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: mixtă

Competente specifice:
1.3 Stabilirea unor relaţii între factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
3.1 Exersarea utilizarii unor surse de informare

Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii de instruire, elevii trebuie să fie capabili:
Obiective cognitive:
O1. să definească biosfera descompunând termenul;
O2. să identifice zonele biogeografice ale globului, specificând caracteristicile fiecărei zone;
O3. să recunoască și să compare zonele biogeografice;
O4. să precizeze adaptările animalelor la mediul lor de viaţă;
O5. să enumere factorii care condiţionează răspândirea vieţuitoarelor pe Pământ.
Obiective psiho-motorii:
O6. să scrie ordonat şi lizibil pe fişe şi în caiete;
O7. să lucreze în ritm antrenant atât individual, cât şi în perechi;
Obiective afective:
O8. sǎ lucreze cu plăcere dorind să fie apreciaţi şi notaţi;

Resurse educaţionale:
 Procedurale
 Metode şi procedee
o Învăţarea prin descoperire;
o Observaţia;
o Conversaţia euristică;
o Explicaţia
o Comparatia
o Problematizarea
o Informatizarea
o Metoda Slap N Say (cursa cu imagini)
o Bulgarele de zapada (Snowball fight)
 Forme de organizare
o Activitate frontală şi individuală
 Materiale
o Materiale grafice (fotografii, imagini video-proiector)
o Fişe de lucru individuale
o Manualul;
o Laptop, videoproiector,
Anexe: Schema lecției, Fişă de lucru

Bibliografie:
MEN - Programa şcolară, Bucureşti, 2009
Grigire Adina, Ghițulescu Florina, Sprîncenea Alina, Biologie - Manual pentru clasa a VI-a, Editura
Didactică și pedagogică, Bucureşti, 2013
Diferite pagini de pe internet
b. Scenariul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare Metode şi procedee Mijloace de Timp Evaluare
crt. instruirii oper. didactice instruire alocat
(min)
1 Organizarea - notarea absenţelor 2
colectivului - organizarea clasei pentru
de elevi începerea lecţiei
2 Verificarea „Ce sunt mamiferele? Clasificați mamiferele după - întrebări din conţinuturile lecţiei - conversaţie euristică - rebusuri 10 - directă
cunoştinţelor modul lor de hrănire. Dați exemple de mamifere anterioare (se vor lua în atenţie 2-3 - expunere (de către - orală
din lecţia digitigrade, unguligrade și plantigrade. Care sunt elevi care vor răspunde la întrebări elevi) - pe grupe
anterioară caracterele generale ale mamiferelor carnivore. şi vor fi notaţi în funcţie de - scrisă
Enumerați cel putin trei mamifere acvatice. răspunsurile date)
Vă voi distribui în șase grupe, iar fiecare grupă va - rezolvarea rebusurilor
primi câte un rebus.”
3 Captarea şi „Care sunt cuvintele identificate pe verticala - elevii vor enumera cele șase zone 2
orientarea rebusurilor?” biogeografice
atenţiei
4 Enunţarea „Astăzi vom învăţa despre Răspândirea animalelor pe - anunţarea titlului lecţiei curente şi -informare 1
temei şi a Glob.” a conţinuturilor acesteia
obiectivelor
urmărite
5 Prezentarea O1 Biosfera reprezintă totalitatea vieţuitoarelor din - reactualizarea cunoştinţelor - conversaţia euristică 3 - frontală
noului O2 geosferele ce conţin viaţă: hidrosferă, litosferă, anterioare ale elevilor privind - observaţia - orală
conţinut O3 atmosferă. Numele vine de la cuvântul grecesc bios = termeni precum: biosfera,
O4 viaţă, sphaira = sferă. hidrosfera, litosfera, atmosfera
O5 Zona ecuatorială:
caracteristici : - zonă extrem de caldă şi umedă ; - prezentarea zonelor climatice - conversaţia euristică - material ppt 15 - frontală
- cele mai multe animale trăiesc în arbori. - caracterizarea zonelor - problematizarea - orală
- ex. animale: pasărea paradis, papagali, gorila, leul, biogeografice - observaţia
ghepardul, elefant. - enumerarea unor animale
Zona savanelor: specifice fiecărei zone
- caracteristici : - există 2 anotimpuri: unul secetos şi biogeografice
unul ploios; - în anotimpul secetos lipseşte hrana; - explicarea modului de adaptare al
ale globului; - în cel ploios se găseşte hrană din viețuitoarelor la mediul de viață
abundență.- ex. animale : - zebră; girafă;antilopă.
Zona deșerturilor:- caracteristici : temperaturi mari,
ceea ce face ca animalele să iasă noaptea în căutarea
hranei; - ex. animale : dromaderul, cămila, scorpionul,
cobra.
Zona mediteraneeană:
- caracteristici: temperaturi ridicate şi lipsa apei;
- ex. animale: hienă, viezure, liliac.
Zona de stepă:
- caracteristici: terenuri acoperite cu iarbă în care se
adăpostesc rozătoare;
- ex. animale: popândău, şoarece de câmp.
Zona pădurilor de foioase şi conifere:
- caracteristici: veri puţin călduroase şi ierni blânde;
- ex. animale: ciocănitori, vulpi, iepuri.
Zona de taiga:
- ierni aspre şi veri friguroase;
- ex. animale : elan, veveriţă, ursul brun.
Zona de tundră:
-caracteristici : solul îngheţat aproape tot anul;
- ex. animale : ren, potârniche, iepure.
Zona polară:
-caracteristici: apă îngheţată;
-ex. animale : urs polar, iepure polar, vulpe polară.
Repartiţia animalelor depinde de factorii de mediu:
relieful, temperatura, precipitaţiile, vântul, solul şi
chiar acţiunea omului.
6 Sistematizarea „Aveți o planșă pe care trebuie să așezați corect - exerciţii de recunoaştere a -învățarea prin - jetoane cu 5 - frontală
şi fixarea animalele pe care le extrageți din plic.” distribuției animalelor pe Glob descoperire animale - orală
conţinuturilor - conversaţia euristică - planșă
- observaţia
7 Evaluare/ „Vă voi distribui fișe de evaluare pe care trebuie să le - distribuirea fișelor de evaluare şi - problematizarea - fișe de 10 - individuală
Conexiune completați acum .” completarea acestora evaluare - scrisă
inversă
8 Anunţarea „Pentru ora viitoare aveţi de pregătit lecţia predată - notarea elevilor care au adus 2
temei de lucru astăzi.” contribuţii semnificative lecţiei şi
pentru acasă care au răspuns la întrebările
şi notarea recapitulative
elevilor
SCHEMA LECŢIEI

- caracteristici : - zonă extrem de caldă şi umedă ;


- ecuatorială - cele mai multe animale trăiesc în arbori.
- ex. animale : - pasărea paradis;
- papagali, gorila, leul, ghepardul, elefant.

Zonele - caracteristici : - există 2 anotimpuri: unul secetos şi unul ploios;


biogeografice - savanelor - în anotimpul secetos lipseşte hrana;
ale globului - în cel ploios se găseşte hrană din abundență.
- ex. animale : - zebră;
- girafă;
- antilopă.
- caracteristici : temperaturi mari, ceea ce face ca animalele să iasă noaptea în căutarea hranei;
- deşerturilor - ex. animale : dromaderul, cămila, scorpionul, cobra.

- caracteristici: temperaturi ridicate şi lipsa apei;


- mediteraneeană - ex. animale: hienă, viezure, liliac.

- caracteristici: terenuri acoperite cu iarbă în care se adăpostesc rozătoare;


- stepă - ex. animale: popândău, şoarece de câmp.
- caracteristici: veri puţin călduroase şi ierni blânde;
-păduri de foioase şi conifere - ex. animale: ciocănitori, vulpi, iepuri.

- caracteristici : ierni aspre şi veri friguroase;


- taiga - ex. animale : elan, veveriţă, ursul brun.

- caracteristici : solul îngheţat aproape tot anul;


- tundră - ex. animale : ren, potârniche, iepure.

- caracteristici: apă îngheţată;


- polară -ex. animale : urs polar, iepure polar, vulpe polară.
FIŞĂ DE LUCRU

1
2
3

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Pasăre ce trăieşte la polul nord.
2. Mamifer inferior semiacvatic.
3. Trăieşte in haită.
4. Animal cu cocoaşă.
5. Cerbul lui Moş Crăciun.
6. Mamifer erbivor nerumegător.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Cade întotdeauna în picioare.

2. Porc sălbatic, strămoşul porcului domestic.

3. Şarpele, şopârla sunt……..

4. Au pene, cioc şi aripi.

5. Duc o viaţă dublă : pe uscat şi pe apă.


FIŞĂ DE LUCRU

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Pasăre răpitoare de zi.
2. Animal mincinos….. “Mor, mor…”
3. Cerbul lui Moş Crăciun.
4. Puiul caprei se numeşte…….
5. Pasăre ce se mai numeşte doctorul pădurilor.
6. Reptilă veninoasă.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Mamifer acvatic.
2. Mamiferele ce se hrănesc cu iarbă se numesc…..
3. Reptilă târâtoare.
4. Animalele ce au coloană vertebrală se numesc…..
5. Cel mai mincinos animal.
6. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.
FIŞĂ DE LUCRU

Pe orizontală: Pe
verticală_______________
1. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.
2. Mamifer erbivor rumegător.
3. Mamifer zburător cu nume de floare.
4. Mamifer erbivor cu gâtul lung.
5. Mamifer erbivor nerumagător.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Cal mic dungat
2. Puiul ei se numeşte ied.
3. Regele animalelor.
4. Animal cu două cocoaşe.
5. Pasăre răpitoare de zi.
6. Mamifer inferior semiacvatic.
7. Mamifer erbivor cu gâtul foarte lung.
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

P I N G U I N
O R N I T O R I N C
L U P
C A M I L A
R E N
C A L

1. Pasăre ce trăieşte la polul nord.


2. Mamifer inferior semiacvatic.
3. Trăieşte in haită.
4. Animal cu cocoaşă.
5. Cerbul lui Moş Crăciun.
6. Mamifer erbivor nerumegător.

P I S I C A
M I S T R E T
R E P T I L E
P A S A R I L E
A M F I B I E N I

1. Cade întotdeauna în picioare.

2. Porc sălbatic, strămoşul porcului domestic.

3. Şarpele, şopârla sunt……..

4. Au pene, cioc şi aripi.

5. Duc o viaţă dublă : pe uscat şi pe apă.


VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

V U L T U R
U R S
R E N
I E D
C I O C Ă N I T O A R E
Ş A R P E

1. Pasăre răpitoare de zi.


2. Animal mincinos….. “Mor, mor…”
3. Cerbul lui Moş Crăciun.
4. Puiul caprei se numeşte…….
5. Pasăre ce se mai numeşte doctorul pădurilor.
6. Reptilă veninoasă.

D E L F I N
E R B I V O R E
S A R P E
V E R T E B R A T E
U R S
C A R T I T A

1. Mamifer acvatic.

2. Mamiferele ce se hrănesc cu iarbă se numesc…..

3. Reptilă târâtoare.

4. Animalele ce au coloană vertebrală se numesc…..

5. Cel mai mincinos animal.

6. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.


VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

C A R T I T A
V A C A
L I L I A C
G I R A F A
C A L

1. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.


2. Mamifer erbivor rumegător.
3. Mamifer zburător cu nme de floare.
4. Mamifer erbivor cu gâtul lung.
5. Mamifer erbivor nerumagător.

Z E B R A
C A P R A
L E U
C A M I L A
V U L T U R
O R N I T O R I N C
G I R A F A

1. Cal mic dungat


2. Puiul ei se numeşte ied.
3. Regele animalelor.
4. Animal cu două cocoaşe.
5. Pasăre răpitoare de zi.
6. Mamifer inferior semiacvatic.
7. Mamifer erbivor cu gâtul foarte lung.
Numele și prenumele.............................................................................

TEST DE EVALUARE

I. Citește cu atenție afirmația următoare. Dacă este adevarată, încercuiește litera A, dacă este falsă
litera F:
1. A F Pinguinul trăiește în zona de climă caldă.
2. A F Cămila trăiește în zona de clima temperată.
3. A F Foca trăiește în zona de climă rece.
4. A F Zona biogeografică în care cele mai multe animale trăiesc în arbori este zona
ecuatorială.

II.a. Coloana A cuprinde grupe de animale, iar coloana B cuprinde reprezentanți ai acestor grupe.
Înscrie în dreptul spațiilor libere din dreptul coloanei A, litera corespunzătoare coloanei B:
Coloana A Coloana B
-------1. reptile -------A. balena
-------2. mamifere -------B. vipera
-------3. amfibieni -------C. pinguin
-------4. pasari -------D. salamandra

b. Coloana A cuprinde mediile de viață, iar coloana B cuprinde animalele răspândite în acestea.
Înscrie în dreptul spațiilor libere din dreptul coloanei A, litera corespunzătoare coloanei B:
Coloana A Coloana B
-------1. mediul acvatic ------A. lebădă
-------2. mediul subteran ------B. urs
-------3. mediul aerian ------C. liliac
-------4. mediul terestru ------D. cârtița

III. Încercuiește litera din dreptul variantei corecte:

1.În zona de climă caldă trăiesc:


a. papagalul b. capra neagră c. vulpea polară d. maimuțele

2.Din grupa sturionilor fac parte:


a. crapul b. morunul c. somnul d. șalăul

3. Animalele de pe ogoare sunt:


a. ciocănitoarea b. șoarecele de câmp c. cangurul d. jderul

4. Rechinul este un pește cu schelet :


a. osos; b. cartilaginos; c. cartilaginos - osos d. nu prezintă schelet

5. Zona biogeografică cu două anotimpuri (unul secetos și unul ploios) este:


a. taigaua; b. savana; c. tundra d. zona polară.

6. Renul este întâlnit în:


a. taiga; b. tundra c. savana d. deșert.

S-ar putea să vă placă și