Sunteți pe pagina 1din 23

LEGISLAȚIE

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Octombrie 2014, lideri europeni au adoptat ambițiosul Cadru Climă și Energie 2030, în
care cele trei ținte cheie au fost ridicate:
➢ 40% reducere a emisiilor de GES până în 2030,
➢ 27% procentul de SRE,
➢ 27% cel de creștere a eficienței energetice.

Noiembrie 2016, Comisia Europeană (CE) a propus pachetul intitulat Energie Curată
pentru Toți Europenii, menit a susține și accelera tranziția către un sistem energetic fără
emisii de carbon, menținând totodată competitivitatea economică a UE. Cele trei mari
obiective ale acestui nou pachet de legislație privind energia și clima, cunoscut și drept
Pachetul de Iarnă, sunt:
❖ punerea pe primul plan a eficienței energetice,
❖ dobândirea de către UE a leadership-ului global în domeniul SRE și
❖ oferirea unor termeni corecți pentru consumatorii finali de energie.
Consum energetic, eficienţă energetică
şi poluare

Impactul asupra mediului ambiant, obţinut prin aplicarea


politicilor de creştere a eficienţei energetice :

◆ reducerea emisiilor de gaze poluante, în general şi a


emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), în special;
◆ reducerea la nivel local a impactului asupra mediului,
atât la producere, cât şi la consumul de energie;
◆ reducerea poluării apelor de suprafaţă şi subterane,
prin evitarea deversării unor mari cantităţi de ape
uzate;
◆ reducerea poluării solului, prin scăderea cantităţilor
mari de zgură şi cenuşă depozitate la producătorii de
energie electrică şi/sau termică.
Consumul energetic în România:

 România are un potențial semnificativ de a-și îmbunătăți eficiența energetică, mai ales
în clădirile rezidențiale, cu impact asupra calității locuirii, crescând astfel securitatea
energetică și reducând povara cheltuielilor la energie pentru cetățenii cu venituri mici.
 România este pe locul al treilea în UE în ceea ce privește independența energetică.
 Reducerea consumurilor energetice are un efect semnificativ asupra securității energetice
la nivel național.
 Mai bine de două treimi din locuințele din România au fost construite înainte de
1989. Performanța lor energetică poate fi semnificativ îmbunătățită pentru a reduce
consumul energetic. Politicile privind eficiență energetică ar putea duce la o reducere
suplimentară a consumului de energie, în special pentru încălzire, menținând în același
timp nivelul de confort la domiciliu.
 Reducerea risipei de energie și, implicit, a facturilor, este principala modalitate de a
lupta împotriva sărăciei energetice pentru familiile pentru care facturile la utilități
reprezintă un procent ridicat din venituri.
Tendințele de eficiență energetica

După trei ani consecutivi de scădere, consumul de


energie primară a crescut cu 2,1% în anul 2015
faţă de anul precedent, în condiţiile creşterii PIB
cu 3,9 %. In comparaţie cu anul 2011, consumul
de energie primară a scazut cu 10,2% in timp ce
PIB a crescut cu 11,6 %.
➢ Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
- Transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de
modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

➢ HG nr. 122/2015 privind aprobarea Planului naţional de acţiune domeniul


eficienţei energetice (2014-2020).

➢Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi


completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO
611/17.07.2018.

➢Legea nr. 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014


privind eficienţa energetică Data: 19.07.2016 MO 562/26.07.2016 Dispozitiile
art. 18 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, astfel cum au
fost modificate prin prezenta lege, intra in vigoare la 10 zile de la data
publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-primara1387180368
 Ord. 103/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului
pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului
acestuia Data: 25.10.2017 MO 847/26.10.2017

 Ord. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de
montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de
tip condominiu. Data: 22.06.2017. M.O. 546/11.07.2017Decizia nr.13/DEE/23.02.2015 privind aprobarea
programelor analitice pentru cursurile de specialitate in domeniul managementului energetic si al elaborarii
auditurilor energetice

 Decizia nr. 7/DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitoriModelul pentru întocmirea
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000
locuitoriDownload

 Decizia nr. 8/DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice pentru unități industrialeModelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței
energetice pentru unități industriale

 Decizia nr. 2794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea
societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din
industrie Data: 17.12.2014 MO 25/13.01.2015 Abroga Ord 38/2013. Modificata prin Decizia 1.111/2017

 Dec. 2123/2014 - privind aprobarea GHIDULUI de elaborare auditurilor energetice Data: 23.09.2014
 Ord. 95/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Eficienta Energetica in cadrul ANRE si numirea sefului
acesteia. Data: 06.10.2014. MO 737/09.10.2014 Modificat prin Ord 103/2017Download

 Ord. 86/2014 pentru abrogarea Deciziei presedintelui Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003
privind aprobarea Ghidului de elaborare si analiza a bilanturilor energetice Data: 24.09.2014 MO
696/23.09.2014Download

 Dec. 122 /2010- privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru
chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie Data: 20.01.2011. M. O. nr. 66
/26.01.2011Download

 Ord. 42 /2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului
pentru atestarea managerilor energetici Data: 22.12.2010. M.O. nr. 67/26.01.2011 Abrogat prin Ordinul
38/2013Download

 HG 835 /2010 privind modificarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea
surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin HG nr. 1661/2008. MO
574/ 12.08.2010Download

 Legea nr.329 /2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice rationalizarea cheltuielilor publice,
sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar
International a stabilit preluarea activitatii Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE) de catre
ANRE, atributiile referitoare la implementarea sistemului de reglementari necesar asigurarii eficientei energetice
si promovarii utilizarii la consumatorii finali a surselorDownload

 HG 1661 /2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea
resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010 MO 858 /2008
Legea eficientei energetice
121/2014

 CAPITOLUL I Dispoziții generale


 CAPITOLUL II Consumul energetic eficient în clădiri
 CAPITOLUL III Achiziții publice
 CAPITOLUL IV Programe de măsuri
 CAPITOLUL V Contorizare, facturare, costuri de acces
 CAPITOLUL VI Eficiența în alimentare cu energie
 CAPITOLUL VII Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare și certificare
 CAPITOLUL VIII Servicii energetice
 CAPITOLUL IX Sancțiuni
 CAPITOLUL X Dispoziții finale
 Anexe
Domeniu de reglementare și obiective
Art. 1.

(1) Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și
aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii
obiectivului național de creștere a eficienței energetice.
(2) Măsurile de politică în domeniul eficienței energetice se aplică pe întreg lanțul:
resurse primare, producere, distribuție, furnizare, transport și consum final.
(3) Până în anul 2020 se stabilește o țintă națională indicativă de reducere a
consumului de energie cu 19%.
Legea eficientei energetice
121/2014
Politica de eficiență energetică
Art. 2. -
(1) Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice
naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu
energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
(2) Politica națională de eficiență energetică este parte integrantă a politicii energetice a
statului și urmărește:
a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice;
b) promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru
economia de energie;
c) educarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor aplicării
măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
d) cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie și
organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de eficiență
energetică;
e) promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei.
Art. 2. -

Obiectivele privind îmbunătățirea eficienței energetice definite de politica națională de


eficiență energetică:
a) introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură
și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea
continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente din
punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere, transport,
distribuție și consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii;
f) dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice.
Reglementari proiectare ecologica

ANRE este autoritate națională competenta pentru supravegherea pieței pentru


prevederile următoarelor regulamente europene de proiectare ecologica, prin
nominalizarea de către Ministerul Economiei (autoritatea naționala competenta pentru
aplicarea dispozițiilor regulamentelor Comisiei Europene) prin următoarele Hotărâri de
Guvern:

• HG nr. 580 / 2011 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica


pentru motoare electrice (R nr. 640/2009) si pentru pompele de circulație fără etanșare
independente si integrate in produse (R nr. 641/2009);

• HG nr. 1090 / 2013 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica


pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare intre 125 W si 500
kW (R nr. 327/2011), pentru aparatele de climatizare si ventilatoare de confort (R nr.
206/2012) si pentru pompele de apa (R nr. 547/2012)
Noutăți aduse prin Legea nr.160/2016 de modificare si completare a
Legii 121/2014 privind eficiența energetică

Operatorii economici care inregistreaza anual consumuri energetice mai mari


de 1000 tep să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de
consum energetic stabilit de operatorul economic care sa reprezinte cel putin 50
% din consumul energetic total al operatorului; auditul este elaborat de o
persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și
aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tep,
cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit
energetic pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic.
Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea PIEE (Programul
de îmbunătățire a eficienței energetice) pentru unități industriale

ANEXA II : măsuri posibile de


eficiență energetică pentru
principalele tipuri de instalații
consumatoare de energie
• MOTOARE
• AER COMPRIMAT
• COMPRESOARE
• VENTILATOARE
• POMPE
• CUPTOARE
• CAZANE
• ILUMINAT
Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice (PNAEE 2014-2020),
aprobat prin HG. Nr. 122/2015

S-ar putea să vă placă și