Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Școala Gimnazială com Mânzălești


Profesor: Gomoescu Elena Alexandra
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Opera epică în versuri. Fabula.
Text suport: Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu
Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe

DEMERSUL DIDACTIC

1. MOTIVAŢIA: este o lecţie valoroasă din perspectiva metodelor activ


– participative, în sprijinul dezvoltării interesului pentru lectură şi a
gustului estetic; lecţia se sprijină pe priceperile şi deprinderile deja
formate în decodarea mesajului artistic şi urmăreşte, în principal,
perfecţionarea continuă a capacităţii de comunicare prin valorificarea
noţiunilor însuşite şi de investigare a unui text literar.
2. OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a
elevilor, cu referire specială asupra universului operei epice în versuri.
3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1 să se realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral;
1.2 să se sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
3.1 să facă dovada lecturii textului literar, demonstrând înţelegerea lui;
3.2 să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul
textului citit;
4.2 să utilizeze un lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice
studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.
4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să definească fabula şi să recunoască trăsăturile specifice acestei specii;
O2 – să identifice părţile componente ale fabulei: întâmplarea narată,
respectiv, morala;
O3 – să recunoască personajele şi să realizeze o scurtă caracterizare a lor;
O4 – să evidenţieze modurile de expunere folosite de autor;
O5 – să recunoască procedeele artistice specifice fabulei: alegoria,
personificarea, antiteza;
O6 – să înţeleagă morala fabulei şi să o explice:
5. CONŢINUTURI UTILIZATE: Definiţie, caracteristici, sentimente,
conţinut de idei, tipuri umane, realizare artistică.
6. CONDIŢII PREALABILE:
- clasă la nivel bun;
- elevii posedă capacitatea de a aborda un text litarar;
- elevii vor lucra pe grupe compacte şi vor expune rezultatele produselor lor.
7. EVALUAREA: - elevii completează fişele de muncă independentă şi
ciorchinele.
8. RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI
A. Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual
clasa a VI-a,
B. Resurse de timp: - timpul de desfăşurare: 50 minute
9. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, spargerea gheţii (gândirea
critică), brainstorming – ul, ciorchinele, reflecţia, gândirea activă,
activitatea pe grupe, metoda cadranelor (gândirea critică), munca
independentă, metoda calendar (povestirea în lanţ).

SCENARIU DIDACTIC

I. EVOCAREA
1. MOMENT ORGANIZATORIC
- Organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a
lecţiei;
- Pregătirea materialului didactic;
- Asigurarea cadrului adecvat orei.
2. ASIGURAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOR DOBÂNDITE
- se verifică tema pentru acasă;
- patru elevi pregătiţi anterior vor interpreta pe roluri fabula studiată;
- se poartă frontal o discuție cu elevii care vizează actualizarea cunoștințelor
dobândite ora precedentă și înțelegerea textului. Se va avea avea in vedere
genul literar în care se încadrează poezia, structura, personajele - animale
care vorbesc asemenea oamenilor.

II.REALIZAREA SENSULUI
1.Anunțarea subiectului lecției:
- astăzi vom trece la aprofundarea studiului operei epice în versuri, fabula,
având ca text suport creaţia Câinele şi căţelul, de Grigore Alexandrescu. În
vederea identificării trăsăturilor fabulei, elevii vor fi împărţiţi pe trei grupe,
fiecare grupă, răspunzând întrebărilor de pe fişă.

Grupa I

Extrage, din text, câte o structură care marchează timpul și spațiul acţiunii.
Identifică și exemplifică modurile de expunere folosite.
Identifică figurile de stil folosite.

Grupa II

Din câte părţi este constituit textul?


Prezintă, în rezumat, acţiunea primei părţi.
Precizează care este învățătura care se desprinde din text.

Grupa III

Identifică personajele care participă la acţiune.


Notează câteva trăsături de caracter ale fiecărui personaj.

Profesorul monitorizează permanent activitatea fiecărei grupe de elevi,


îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile.
Cere câte unui elev, expert din fiecare grupă, să citească planul rezultat
din activitatea pe grupe. Completează, îndrumă şi corectează, la nevoie,
răspunsurile elevilor.
Profesorul realizează pe tablă ciorchinele – Fabula - pe care-l va
completa cu răspunsurile primite de la elevi (se vor descoperi, astfel,
trăsăturile specifice fabulei, implicit definiția acestei specii literare).

Feed-back:

 Aprecieri ale profesorului asupra activităţii elevilor ;


 Li se cere elevilor să răspundă la unele întrebări.

III. REFLECȚIA:

- Tema pentru acasă a elevilor:

Alcătuieşte o compunere în care, pe baza ideilor discutate şi a


ciorchinelui, să demonstrezi că opera literară Câinele şi căţelul este o
fabulă .
Grupa I

Extrage, din text, câte o structură care marchează timpul și spațiul acţiunii.
Identifică și exemplifică modurile de expunere folosite.
Identifică figurile de stil folosite.
Grupa II

Din câte părţi este constituit textul?


Prezintă, în rezumat, acţiunea primei părţi.
Precizează care este învățătura care se desprinde din text.
Grupa III

Identifică personajele care participă la acţiune.


Notează câteva trăsături de caracter ale fiecărui personaj.

S-ar putea să vă placă și