Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 27. 04.

2018
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gimnaziala Cozmești
CLASA : a II-a
PROF.INV.PRIMAR:
ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Comunicare in limba romană
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Ploaie de stele
SUBIECTUL LECTIEI: Ortograme.
Text suport: ,, Întrecerea broscuțelor’’

TIPUL LECTIEI: Recapitularea cunoștințelor

SCOP: Formarea capacităţii de a utiliza corect forma unor cuvinte din punct de vedere gramatical în enunţuri;

ACTIVITATE INTEGRATĂ- CLR, MM

COMPETENȚE SPECIFICE
 Comunicare în limba română:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;

 Muzică și mșcare
2.1.Cântarea in colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv;

1
OBIECTIVE OPERATIONALE:

Obiective operaţionale:
1. Cognitive
O1-să citească corect, conştient textul ;
O2-să formuleze răspunsuri ce fac referire la text;
O3-să identifice ortogramele din text;
O4-să formuleze enunturi proprii în care să utilizeze ortogramele învățate ;
O5-să completeze enunțurile folosind cuvinte potrivite;
O6-să scrie cuvinte potrivite pentru ortogramele primite;
O7-să identifice varianta corectă a ortogramelor în diverse enunțuri;

1. Afective

OA-să manifeste interes pentru lecție, dovedit prin participarea activă.

2. Motrice

OM-să-și coordoneze activitatea pentru orientarea eficientă pe pagina caietului.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, observarea, explicatia, exercitiul, munca independentă, joc didactic ;
2. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual, în perechi.
3. RESURSE MATERIALE: fişe de lucru, caiete, tablă, laptop ,video-proiector , imagini;

RESURSE UMANE: 21 elevi


RESURSE TEMPORALE: 45 minute x 2

2
RESURSE BIBLIOGRAFICE

 Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 Șerdean I.(1995)-Metodica predării limbii române în clasele I-IV, Editura didactică și Pedagogică, București.
 Mirela Mihăilescu, Ștefan Pacearcă-Comunicare în limba română manual pentru clasa a II-a. Semestrul al II-lea, Editura Intutext,
București.

STRATEGII DIDACTICE

3
ETAPELE LECȚIEI OB. METODE ȘI MIJLOACE FORME DE EVALUARE
NR.
CRT.
OP. CONȚINUT INSTRUCTIV- EDUCATIV PROCEDEE DE ORGANIZ
ÎNVĂȚĂMÂN ARE
T
1. Moment organizatoric Asigurarea condițiilor necesare unei bune desfășurări a a lecției. conversa frontal
Stabilesc liniștea în clasă. ția
2. Verificarea temei - Ce aţi avut de scris pentru astăzi ? conversația Aprecieri
Voi verifica tema de acasă, evidenţiind caietele cele mai îngrijite, individuale
discutând eventualele greşeli.

3. Captarea atenției Pe catedră se află un plic surpriză conversația plic frontal Observarea
Citesc copiilor ghicitoarea aflată în plic. bilețel cu sistematică
ghicitoare a elevilor
Cine crezi că este oare?
Cine-ntru-na numai sare
Ea trăiește și în lac
Dar o vezi și pe uscat
( broscuța)
 

4 Anunțarea temei și a În această oră veți citi textul de pe fișă , veți răspunde la conversația frontal Observarea
obiectivelor întrebările ce fac referire la text, veți alcătui propoziții folosind sistematică
cuvintele din text. a elevilor
Scriu data și titlul lecției pe tablă.
Recapitulare

5 Recapitularea Fiecare elev primește câte o fișă de lucru . Conversația Tabla Frontal Observarea
cunostintelor sistematică
OC Cer elevilor să descifreze textul prin efort propriu citind în șoaptă. a elevilor
1 Numesc doi copii să citească textul integral.
Citirea selectivă:
Citește prima propoziție !
Citește a doua propoziție! Exercițiul

4
Citește propoziția care descrie cum se antrenau participantele!
Citește ultima propoziție!

Aprecieri
1.Formulează răspunsuri la întrebări: Exercițiul Jetoane verbale
OC a) Ce au hotărât să facă broscuțele?
2 b) Cine a câștigat cursa? Frontal
c) De ce credeți că a câștigat broscuța surdă?

Prezint copiilor un joc numit semaforul.


Elevii vor primi jetoane roșii și verzi. Joc didactic
Pe un panou vor fi scrise niște propoziții. Numesc câte un elev
care să citească câte o propoziție. Conversația
Dacă propoziția este adevărată elevii vor ridica jetonul verde.
Dacă propoziția este falsă, elevii vor ridica jetonul roșu.

a) Era o zi frumoasă de vară. frontal

b) Broscuțele se iau la întrecere.

c) Tot mai multe broscuțe abandonează cursa.

Vă mai amintiți cântecelul despre broscuțe? Haideți să-l cântăm!


Conversatia
3.Ce cuvinte avem subliniate în textul de pe fișă?
OC
Alcătuiți propoziții folosind cuvintele subliniate în text:
3
într-o, s-au, sau, dintr-un, s-a.
OC
Un elev va scrie la tablă propoziția iar ceilalți în caiete.

5
4

6. Asigurarea retenției și a OC Enunturile urmatoare vor fi scrise pe un panou, elevii vor scrie in Conversația frontal Aprecieri
transferului 5 spatiu punctat cuvintele potrivite. verbale
Cuvintele : într-o, într-un, dintr-o, dintr-un se scriu
întotdeauna……….. .
Întotdeauna scriem sau atunci când poate fi înlocuit cu………. .
Întotdeauna scriem sa atunci când are înțelesul
de……..sau……… .

6
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE LECȚIEI OB. EVALUARE
NR OP. CONȚINUT INSTRUCTIV- EDUCATIV METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DE ORGANIZ
. ÎNVĂȚĂMÂN ARE
CR T
T.
1. Moment organizatoric Asigurarea condițiilor necesare unei bune desfășurări a a lecției. conversa frontal
Stabilesc liniștea în clasă. ția
2. Captarea atenției O1 Aflați cuvântul cheie, de pe verticala AB, folosindu-vă de conversația rebus frontal Observarea
enunțurile lacunare. observația sistematică
exercițiul a elevilor
1 B R O S C U Ț E
2 Î N T R E C E R E
3 T U R N
4 A B A N D O N A T
5 M A R G I N E A
6 A N T R E N A T
7 Î N A L T
8 P R I M Ă V A R Ă
9 M A R E

1. În balta de la marginea pădurii erau................. .


2. Broscuțele au hotărât să facă o............... .
3. Broscuțele au vrut să ajungă în vârful unui ................. .
4. În timpul întrecerii multe broscuțe au.................... .
5. Balta broscuțelor era la.............................pădurii.

7
6. Înainte de întrecere broscuțele s-au.......................... .
7. Turnul era foarte................ .
8. Întâmplarea a avut loc într-o zi de ............................ .
9. Efortul broscuței câștigătoare a fost ........... .

3. Anunțarea temei și a În această oră vom realiza diverse exerciții cu ortogramele conversația frontal Observarea
obiectivelor învățate: vom alcătui propoziții, vom completa folosind cuvinte sistematică
potrivite, vom identifica cuvintele scrise greșit din diverse a elevilor
enunțuri.

4. Recapitularea Conversația imagini Observarea


conținuturilor OC Exercițiul sistematică
6 Trec apoi la un alt exerciţiu. Pe a elevilor
Fiecare pereche va primi părţile componente ale unei flori. perechi
Elevii vor scrie pe petalele florii cuvinte potrivite pentru Fișă de Aprecieri
ortogramele primite si le vor lipi pentru a obţine o floare. Conversația lucru verbale
Florile le vom afişa.
Exercițiul Aprecieri
verbale

Voi împărţi elevii pe grupe. Fiecare grupă va extrage un plic


O4 colorat. Plicurile sunt de diferite culori şi conţin o ortogramă. Pe grupe
Fiecare grupă are de alcătuit câte patru propoziţii cu ortograma
aleasă pe fişa primită.
Fiecare echipă va citi propozițiile alcătuite.

5. Obținerea performanței OC Fiecare copil va primi o fișă cu un text. El va trebui să taie Conversația Bilete pe individu Aprecieri
7 varianta greșită. Exercițiul care sunt al verbale
Joc didactic scrise

8
Într-o/Întro zi senină de vară Gelu şi Andrei s-au/sau dus la cuvinte
pă dure. Dintrun/Dintr-un tufiş sau/s-au auzit zgomote
ciudate, dintro/dintr-o dată .
Gelu a întrebat:
- Fugim sau/s-au stă m pe loc?
Andrei a exclamat, într-un/întrun tâ rziu, că tre tufişul din faţa
sa/s-a :
- Monstrule al pă durii, ieşi din ascunză toare sau/s-au vei fi
pedepsit întrun/într-un mod cumplit: vei asculta câ ntecul ,,
Iepuraş, dră gă laş”, interpretat de Gelu, care nu are deloc
ureche muzicală !
6. Încheierea activității Despre ce am discutat astăzi? Conversația frontal Aprecieri
Cum vom scrie de fiecare dată cuvintele : într-o, într-un, dintr-o, verbale
dintr-un?
Când îl vom scrie cuvântul sa fara liniuta de unire?Dar cuvântul
sau?

S-ar putea să vă placă și