Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BIOTERRA – BUCURESTI

FACULTATEA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

“”ASPECTE JURIDICE ALE PROFESIEI. LEGISLATIE SOCIALA SI SANITARA “


DR. DOBRESCU MARINELA

LEGISLATIE SANITARA SPECIFICA ACTIVITATII IN SISTEMUL SANITAR ROMANESC


ETAPELE FORMARII PROFESIONALE , NOTIUNI DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

Student NEAMTU IULIANA MARIANA


AMG anul IV
LEGISLATIE SANITARA SPECIFICA ACTIVITATII IN SISTEMUL SANITAR ROMANESC

Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării
sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al
programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru
furnizarea tuturor serviciilor necesare.
Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Strategia sistemului sănătăţii publice urmăreşte asigurarea sănătăţii populaţiei în cadrul unor comunităţi
sănătoase.
Asistenţa de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile
de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.
Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi altor structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia publică locală.
Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.
Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încheie contracte cu direcţiile de
sănătate publică - organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale primite de la unităţile
sanitare publice sau private şi transmit rapoarte statistice lunare către instituţiile desemnate în acest scop ,
întocmesc rapoarte privind starea de sănătate a comunităţii, care sunt înaintate Ministerului Sănătăţii, precum şi
partenerilor instituţionali la nivel local , autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să transmită
instituţiilor Ministerului Sănătăţii datele şi documentele din care rezultă informaţiile necesare întocmirii rapoartelor
, precum şi cele stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru care România are obligaţia raportării la nivelul
Comisiei Europene.
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează la nivel local implementarea
activităţilor care decurg din obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi
planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătăţii.

ETAPELE FORMARII PROFESIONALE


În învățământul postliceal – curriculumul este centrat pe rezultate ale învăţării (learning outcomes) /
competenţe. Competențele, construite în termeni de rezultate așteptate din partea celor care învață, la finalul
procesului de educaţie şi formare profesională, sunt componentele esențiale ale standardului de pregătire
profesională şi sunt grupate în unități de rezultate ale învăţării/ competenţe.
- cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind sănătatea și asistența
medicală
- experiență clinică adecvată; această experiență, care ar trebui selectată pentru valoarea sa formatoare, ar trebui
dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul personalului calificat și
echipamentele sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie acordată pacientului
- capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența colaborării cu acest personal
- experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical
Programul de formare al asistentului medical generalist include 4.600 de ore de formare teoretică şi clinică,
perioada de formare teoretică reprezentând cel puţin o treime, iar cea de formare clinică cel puţin jumătate din
perioada de formare și are o durată de 3 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă (zi).
Formarea teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical generalist prin care asistenţii
medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale necesare. Formarea teoretică este
asigurată de personalul didactic calificat în materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane competente,
în cadrul universităților, al instituțiilor de învățământ superior de nivel recunoscut ca echivalent sau în cadrul
școlilor postliceale de asistenți medicali sau prin programe de formare profesională pentru asistenți medicali.
Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în
cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau cu o colectivitate, să organizeze, să
acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor
dobândite. Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă
şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul
instituţiilor sanitare sau al colectivității.
Această formare se desfășoară în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv servicii
de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenților profesori și cu cooperarea și asistența altor
asistenţi calificați. Este o instruire coordonată. Învățământul clinic (stagiile de practică) trebuie să aibă ca obiect
toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii,
educația sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență, de reanimare şi de transfuzie sanguină. În
determinarea locurilor de stagiu trebuie să se țină seama de următorii factori: trebuie să existe un personal calificat
suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent; trebuie
să existe condiții satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. În toate
serviciile în care elevii asistenți sunt repartizați în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel
puțin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita
ca elevului să i se încredințeze sarcini fără valoare educativă pentru el. Asistenții cu diplomă din serviciile
acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflați sub responsabilitatea
profesorilor instructor de practică din școală.
ELEMENTE DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ este o componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificarea profesională ASISTENT MEDICAL GENERALIST din domeniul de pregătire
Sănătate și asistență pedagogică. Modulul este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile corespunzătoare calificărilor
profesionale de nivel 5 sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior - Facultate , iar ulterior invatare
continua in cadrul spitalului angajator prin invatare perpetua - - cursuri si examene .
 creșterea nivelului de calificare a salariaților din Sănătate - Federația “Solidaritatea Sanitară” din România
păstrează tradiția de implicare activă în rezolvarea problemelor și în cea de formare și creștere a nivelului de
calificare al personalului din sectorul sanitar, contribuind totodată în mod semnificativ la creșterea absorbției
fondurilor structurale.

NOTIUNI DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
Romania cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se exercita
profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei.
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
Romania are drept principal scop: a) ocrotirea drepturilor pacientilor; b) respectarea obligatiilor profesionale de
catre asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali; c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii
de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical; d) recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si
increderii conferite de societate, precum si a obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere.
Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de
moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele: exercitarea profesiei se face exclusiv
in respect fata de viata si de persoana umana; in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica;
respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului; colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati
in asigurarea starii de sanatate a pacientului; acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate
posibile, pe baza unui nivel inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de
discriminare; in exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa
dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si asistenta
pentru realizarea indatoririlor profesionale; asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa
se comporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun fel profesia sau sa submineze
increderea pacientului.

S-ar putea să vă placă și