Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. Allianso Park Management S.R.L.

Sat Aricestii Rahtivani, Comuna Aricestii Rahtivani, nr. 5,


Depozit Logistic SME, Str. Londra, birou 5, Etaj 1,
Judet Prahova, Romania
J29/1006/2010
CUI: RO27277799
EN ISO 9001:2015
Tel.: 0344 228200 Certificate Reg. No 20 100 112006650
Fax: 0344 228215 EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 112006651
OHSAS 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 203009437

Tema nr. 6 de pregatire a personalului din cadrul Serviciului Privat pentru


Situatii de Urgenta al SC ALLIANSO PARK MANAGEMENT SRL :

INSTRUCŢIE TACTICĂ DE SPECIALITATE


OPERAŢIUNI PENTRU PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA
INTERVENŢIEI

Formaţiile de intervenţie salvare şi prim ajutor execută următoarele operaţiuni


de pregătire şi desfăşura intervenţiei :
 adunarea pentru intervenţie ;
 deplasarea la locul intervenţiei ;
 realizarea dispozitivului premergător ;
 recunoaşterea ;
 salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor ;
 realizarea dispozitivului de intervenţie ;
 stingerea incendiilor ;
 înlăturarea efectelor incendiului ;
 retragerea şi restabilirea capacităţii de luptă a formaţiei.

1. Adunarea pentru intervenţie


La recepţionarea semnalului de alarmă stabilit pompierii civili se deplasează rapid la
sediul formaţiei folosind orice mijloc posibil , se echipează şi se pregătesc de marş.
Şeful FISPA se asigură de alarmarea subunităţii de pompieri şi dă ordinul de marş
stabilind:
 secţia, instalaţia, obiectivul ori localitatea şi itinerariul ;
 permanenţa la sediul formaţiei pentru rapoarte şi informări;
 concentrarea la locul incendiului a forţelor cu care se coopereazã ;
 anunţarea conducerii obiectivului si a şefului de formaţie (când este în turã liberã).
2. Deplasarea la locul intervenţiei
Deplasarea se executã pe drumul cel mai scurt, cu viteza care-i permite utilajului din
dotare, respectând ordinul şefului formaţiei (înlocuitorului său) şi normele de circulaţie
pe drumurile publice.
Pe timpul deplasãrii, viteza va trebui sã nu aducă degradãri utilajului tractat, iar
servanţii vor supraveghea sã nu se piardã accesoriile de pe utilaje.
Dacã pe timpul deplasării utilajul se defectează şoferul (mecanicul) cu o parte din
servanţi rãmân pentru a înlãtura defecţiunea, ceilalti continuîndu-şi deplasarea la locul
intervenţiei cu accesoriile strict necesare. Utilajul reparat îşi reia deplasarea.
1
3. Dispozitivul premergător
Se realizează imediat ce formaţia a sosit la locul incendiului, în cazul când situaţia în
zona incendiată este clară şi sînt condiţii de apreciere a direcţiilor principale de atac.
Pentru realizarea dispozitivului premergãtor şeful FISPA (înlocuitorul său) trebuie sã
precizeze :
 locul de amplasare a utilajului la sursele de alimentare cu apã şi modul de
alimentare;
 substanţele de stingere ce vor fi folosite şi locul distribuitorului (distribuitoarelor) ;
 cantitatea şi tipul furtunului ce va fi echipat;
 numărul şi direcţia ţevilor de primã intervenţie (pentru formaţiile cu mai multe
maşini de luptă).
Când în planul de intervenţie este stabilitã ipoteza de stingere pentru secţia
incendiată, ordinul de luptă se dă la plecare iar la sosirea la locul incendiului se realizează
dispozitivul integral conform situaţiei tactice prestabilite, urmând ca pe timpul stingerii să
se aducă corecţiile necesare în funcţie de evoluţia incendiului.

4. Recunoaşterea
În acţiunile de stingere a incendiilor sau de înlăturare a variilor, exploziilor şi
calamităţilor naturale, şeful FISPA este obligat să execute recunoaşterea, să analizeze
situaţia, să ia hotărârea şi să dea ordinul de luptă Recunoaşterea constă în cercetarea
directă a locului acţiunii prin observarea nemijlocită şi culegerea de informaţii de la
personalul muncitor sau cetăţeni din localitate.
La recunoaştere se va stabili:
 gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele şi procedeele de salvare;
 posibilităţile de evacuare a animalelor ;
 locul, natura, proporţiile şi posibilităţile de propagare a incendiului, urmările
avariei, exploziei sau calamităţii naturale ;
 pericolul de explozie, intoxicare, prăbuşire sau electrocutare;
 starea obstacolelor împotriva incendiilor şi a instalaţiilor fixe de stingere ;
 posibililăţile transmiterii incendiului prin instalaţiile de exhaustare şi ventilaţie ;
 necesitatea evacuării bunurilor materiale şi protejării lor ;
 necesitatea executării de demolări ale unor elemente de construcţie (atunci când nu
se cunosc).
Pe baza datelor obţinute pe timpul recunoaşterii, şeful FISPA (înlocuitorul său),
analizează situaţia incendiului în vederea luării hotărârii.
In analiza situaţiei se va determina :
 modul de acţiune pentru salvarea oamenilor şi evacuarea unor bunuri;
 caracterul incendiului, proporţiile, viteza şi direcţia de propagare a acestuia;
 caracterul zonei afectate de avarie(calamitate);
 căile favorabile de atac a focarului de ardere sau de acţiune pentru înlăturarea
urmărilor avariei, exploziei, calamităţilor ;
 punctele importante de apărat ;
 eficienţa instalaţiilor de stingere intrate în funcţiune ;
 procedeele de utilizare a mijloacelor şi substanţelor de stingere ;
 modul de asigurare a protecţiei personalului de intervenţie.

2
In urma analizei situaţiei, şeful FISPA va lua hotărârea de intervenţie care să asigure
succesul acţiunii prin folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor prevăzute în sistemul de
autoapărare al unităţii sau localităţii şi care cuprinde :
 concepţia acţiunii de intervenţie, direcţiile principale de atac, repartizarea forţelor şi
mijloacelor în dispozitiv ;
 misiunile grupelor formaţiei şi forţelor participante la acţiune;
 solicitarea sprijinului forţelor cu care s-a stabilit cooperarea.
Misiunea de intervenţie se dă prin ordinul de luptă care trebuie să fie concis şi precis şi
care cuprinde :
 misiunea fiecărei grupe din cadrul formaţiei ;
 locul de amplasare a mijloacelor din dotarea formaţiei;
 numărul şi tipul ţevilor, ajutajelor şi presiunea de lucru ;
 amplasarea şi misiunea şefilor de ţeavă ;
 misiunea forţelor cu care se cooperează ;
 măsuri pentru protecţia servanţilor.
Pe baza ordinului, şefii de grupă împreună cu servanţii din subordine realizează
dispozitivul de intervenţie.
5. Salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor
Este misiunea principală, de primă urgenţă a formaţiilor şi se organizează când
incendiul, căldura, fumul şi gazele toxice ameninţă direct oamenii, ori când acestea sînt
surprinse de explozie, prăbuşiri de construcţii şi instalaţii, ca şi atunci când oamenii nu se
pot deplasa singuri. În toate cazurile trebuie să se acţioneze cu rapiditate, pricepere, curaj,
calm, simţ de orientare, prevenind panica.
Când oamenii sînt direct ameninţaţi de incendiu, iar căile de salvare sunt întrerupte
sau pot fi întrerupte, şeful intervenţiei va repartiza obligatoriu cel puţin o ţeavă de refulare
pentru a înlesni acţiunea. De regulă, acţiunea de salvare a oamenilor se desfăşoară,
concomitent cu acţiunea de stingere dar la nevoie, toate forţele şi mijloacele vor fi
folosite pentru acţiunea de salvare sub conducerea nemijlocită a şefului FISPA.
Ordinea salvării oamenilor se stabileşte în funcţie de pericolul ce-i ameninţă folosind
cele mai scurte căi şi mai puţin periculoase.
In principiu, procedeele de salvare sînt următoarele:
 dirijarea liberă a persoanelor ameninţate pe direcţiile fără pericol stabilite de şeful
formaţiei;
 evacuarea sub supravegherea şefului formaţiei şi al servanţilor din grupele de
salvare a persoanelor care nu prezintă garanţia ieşiri independente ; bolnavii imobilizaţi
la pat şi cei ce suferă de boli contagioase vor fi evacuaţi de câtre personalul medical, pe
căile stabilite de şeful formaţiei şi protejate de câtre pompieri. Bolnavii psihici vor fi
evacuaţi şi supravegheaţi permanent de câtre personalul medical ;
 evacuarea nemijlocită de către servanţi a persoanelor ce nu se pot deplasa precum şi
a copiilor : pentru aceştia din urmă trebuie folosit şi personalul din instituţiile de
învăţământ (profesori, învăţători, educatori) ;
 când căile de acces sunt blocate, salvarea se va face cu ajutorul corzilor, pe scările
de incendiu ori cu alte mijloace la îndemână.
Când se deţin informaţii că în zona incendiată mai sînt oameni ameninţaţi, se caută
până sînt găsiţi. Căutarea încetează numai după ce şeful FISPA se convinge că în zona
ameninţată nu mai sînt persoane ameninţate.
În toate cazurile oamenii salvaţi trebuie transportaţi în locuri sigure, iar la nevoie, cu
ambulanţele la cele mai apropiate unităţi sanitare.
3
Evacuarea bunurilor materiale se executa atunci când acestea sunt ameninţate direct
de incendiu, când efectele evenimentului negativ creează pericole suplimentare, când sînt
supuse deteriorării ca urmare a căldurii, apei, fumului ori surprinderii şi distrugerii
datorită prăbuşirii unor instalaţii sau elemente de construcţii.
De regulă, operaţiunile de evacuare se execută concomitent cu acţiunea de stingere,
procedându-se astfel:
 în prima urgenţă se evacuează materialele cu pericol de explozie şi cele de mari
valori
 evacuarea în sistem releu care să excludă mişcările dezordonate ale personalului,
(sistemul se aplică în cazul evacuării obiectelor cu volum şi greutate mică) ;
 ordinea evacuării o stabileşte şeful formaţiei ţinând seama de valoarea şi importanţa
obiectelor; de artă, documente de valoare, arhivă, care nu pot fi protejate de efectul
căldurii si apei, a celor care datorită greutăţii pot favoriza prăbuşirea planşeelor ;
 pentru evacuare se vor constitui grupe de cetăţeni şi a celorlalte forţe cu care se
cooperează, care vor acţiona sub conducerea servanţilor pompieri din grupa de salvare-
evacuare, stabiliţi de către şeful FISPA ;
 utilajul valoros în stare de fixaţie va fi protejat prin acoperirea cu prelate şi cu
ajutorul jeturilor de apă.
Bunurile vor fi transportate într-o zonă libera, opusă direcţiei vântului şi a celei de
propagare a incendiilor organizându-se paza acestora.

6. Dispozitivul de stingere
Se adoptă în raport de situaţia incendiului, aşa cum a fost stabilit în ipoteza de
stingere din planul de intervenţie. El trebuie să asigure:
 executarea de acţiuni hotărâte şi dinamice pe direcţia principală pentru oprirea
procesului de ardere şi propagării incendiului ;
 folosirea eficientă a forţelor şi mijloacelor cu care se cooperează, a substanţelor
stingătoare, asigurarea căilor de acces pentru intrarea si dispozitivului unităţilor militare
de pompieri ;
 accesul maşinilor subunităţilor militare de pompieri la sursele de alimentare cu apă
stabilite prin planurile de intervenţie ;
 amplasarea utilajelor proprii pentru a exploata eficient sursele de apă cele mai
apropiate, care să asigure atât cantitatea de apă necesară stingerii, cît şi rapiditatea intrării
în luptă ;
 folosirea la capacitatea maximă a parametrilor tehnici a maşinilor de luptă din
dotare folosindu-se numărul maxim de ţevi posibil.
Dispozitivul de stingere poate fi circular, atunci când forţele de care dispune
formaţia poate acoperi cel puţin trei laturi ale zonei incendiate, ori în linie, atunci când
împrejurările permit lucrul numai pe una sau două laturi.
Şeful formaţiei va stabilii precis misiunile forţelor şi locul în dispozitiv, posibilitatea
şi căile de retragere, cooperarea ca şi asigurarea legăturilor de cooperare şi conducere
neîntreruptă a acţiunii.

7. Stingerea incendiilor
Se materializează prin acţiunea hotărâtă pentru întreruperea procesului de ardere,
cuprinzând, de regulă, două etape localizarea şi lichidarea. Acestea se realizează, de
regulă, simultan, iar atunci când formaţiile nu dispun de forţe suficiente, succesiv.

4
În organizarea stingerii incendiilor, şeful FISPA trebuie să ţină seama de elementele care
contribuie la reducerea sau creşterea intensităţii procesului de ardere.
Pentru obţinerea succesului, incendiul trebuie atacat cu toate forţele la dispoziţie şi
substanţele stingătoare adecvate pe direcţiile principale de propagare, pentru a realiza
localizarea. În acest scop se va asigura :
 punerea în funcţiune a instalaţiilor de răcire, stingere, de creare a perdelelor de apă,
dispozitive antifoc, trape de evacuare a fumului, cortine metalice etc;
 introducerea numărului necesar de ţevi şi punerea lor rapidă în funcţiune ;
 îndepărtarea materialelor combustibile din vecinătatea zonei de ardere, protejarea
locurilor cu pericol de explozie şi a elementelor de construcţie portante ;
 realizarea de deschideri — spaţii între suprafeţele incendiate şi cele neincendiate ca
şi protejarea cu prelate umede şi perdele de apă a agregatelor valoroase.
Trecându-se la lichidarea incendiului, şeful formaţiei trebuie să acţioneze cu toate forţele
asupra focarelor, astfel încât arderea să nu mai poată fi continuată.
Succesul acţiunii depinde în mare măsură de poziţia de lucru şi hotărârea şefilor de
ţeavă:
apropierea de focar, situarea mai sus sau în acelaşi plan cu focarul, ca si stabilitatea
în poziţia de lucru care să permită folosirea jetului de apă cu randament maxim ;
în cazul incendiilor la acoperişuri, atât în interior cît şi în exterior, jetul de apă
trebuie dirijat spre coamă, iar la suprafaţă verticală se acţionează de sus în jos ;
şefii de ţeavă să avanseze continuu astfel încât să asigure localizarea şi lichidarea
incendiului pe întregul front de acţiune a jetului ;
şefii de ţeavă, trebuie să colaboreze între ei şi cu grupa de salvare a oamenilor,
evacuarea animalelor şi bunurilor materiale, şi cu cei care execută desfaceri, demolări.
În încăperile incendiate ca şi în cele alăturate trebuie evacuate gazele de ardere prin
ventilare pentru a uşura lucrul şefilor de ţeavă. În vederea folosirii cu eficienţă a agentului
stingător, ori pentru pătrunderea şefilor de ţeavă, la nevoie se pot realiza desfaceri sau
demolări.
Servanţii care execută astfel de misiuni vor arunca materialul numai după ce vor
avea confirmarea de jos ,,se poate arunca" pentru a nu provoca accidente. Se înţelege că în
zona unde se aruncă material rezultat din demolări se va interzice circulaţia persoanelor.
Pentru a împiedica propagarea incendiilor pe timpul efectuării deschiderilor, ca
urmare a afluenţei în zona de ardere a unei mari cantităţi de aer, acestea se vor efectua
după ce dispozitivul a fost realizat.
În cazul în care pe timpul stingerii apar modificări negative ale situaţiei :
pericol pentru servanţi şi tehnica de luptă, necesitatea unor noi salvări, propagarea
pe direcţii nebănuite, şeful FISPA(înlocuitorul său) va hotărî şi dispune regruparea şi
redistribuirea forţelor în raport de noile împrejurări, astfel încât să-şi creeze avantaje în
ducerea interventiei.
După lichidare se verifică amănunţit locul unde s-a acţionat, înlăturându-se
posibilitatea de reizbucnire a incendiului, trecând apoi la îndepărtarea elementelor de
construcţie care prezintă pericol de prăbuşire şi accidentare şi evacuarea apei din clădiri.

8. Limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor


Aceasta se realizează în principal prin :
 salvarea persoanelor surprinse de incendii sub dărâmături, instalaţii prăbuşite,
garnituri de tren, tuneluri de metrou, inundaţii, alunecări de teren etc. ;

5
 oprirea alimentării cu produse combustibile a instalaţiilor, afectate, închiderea apei
care poate inunda zone periculoase ori populate, evacuarea bunurilor de mare valoare,
deblocarea căilor de acces, stingerea incendiilor ;
 supravegherea lucrărilor cu foc deschis, executate pentru degajarea zonei de ardere
si curăţarea instalaţiilor si utilajelor în vederea repunerii, lor în funcţiune.
Şeful de formaţie, în raport de situaţie, organizează supravegherea locului acţiunii, în
care scop va stabili forţele şi mijloacele necesare. În cazul unor acţiuni de durată se va
organiza rularea pompierilor civili cu pompierii din rezerva formaţiei şi se va asigura
alimentarea cu carburanţi a utilajelor de luptă.

9. Retragerea şi restabilirea capacităţii de luptă a formaţiei


După lichidarea incendiilor, la ordinul şefului FISPA (înlocuitorului său), forţele şi
mijloacele se retrag, primele care părăsesc dispozitivul fiind formaţiile din obiectivele ori
localităţile vecine care au cooperat la acţiunea respectivă.
Această operaţiune comportă :
strângerea accesoriilor folosite si aducerea lor la maşini ;
alimentarea cu apă a maşinilor ;
verificarea prezenţei si stării sănătăţii pompierilor civili, care au acţionat .
Imediat după sosire la sediu, şeful formaţiei va dispune şi supraveghea personal
următoarele:
spălarea utilajului şi accesoriilor ;
înlocuirea furtunurilor şi accesoriilor deteriorate, uscarea furtunurilor ude şi
completarea maşinilor cu cantitatea de furtun necesară;
înlăturarea unor defecţiuni apărute la tehnica de luptă pe timpul intervenţiei,
asigurarea cu carburanţi şi lubrifianţi ;
asigurarea odihnei şi asistenţei sanitare pompierilor civili, uscarea şi pregătirea
echipamentului necesar unor noi intervenţii;
analiza modului cum s-a acţionat, concluziile, învăţămintele desprinse pentru
acţiunile următoare.
Analiza intervenţiei, inclusiv a cauzei care a dus la izbucnirea incendiului, se va
executa cu toate schimburile formaţiei.

10. Stabilirea cauzei incendiilor


Stabilirea corectă a cauzelor incendiilor are o mare importanţă, aceasta dând
posibilitatea unor temeinice analize în cunoştinţă de cauză şi stabilirea unor măsuri
eficiente de prevenire.
Ca urmare, această problemă trebuie să stea în atenţia şefului de formaţie pe tot
timpul stingerii incendiilor.
Cauza poate fi stabilită pe baza unei continue observări a evoluţiei incendiului şi a
cercetării amănunţite ţinând seama de :
prima impresie a şefului de formaţie şi a altor pompieri civili privind proporţiile şi
aspectul incendiului, intensitatea arderii, direcţia de propagare, culoarea fumului,
flăcărilor, mirosul ;
observaţiile pe timpul stingerii incendiului ;
concluziile rezultate din cercetarea locului de izbucnire a incendiului;
părerea persoanelor interesate, interogate (proprietari, administratori de bunuri) şi a
martorilor.

6
Locul cel mai probabil de unde a izbucnit incendiul şi care trebuie observat şi
cercetat atent, este locul unde arderea a fost cea mai intensă.
Observaţiile făcute trebuie completate cu cele din timpul stingerii ; particularităţile
deosebite în timpul dezvoltării incendiului, obiectele din zona incendiată, situaţia
instalaţiilor de iluminat, încălzit, numărul focarelor iniţiale şi altele.
Determinarea locului izbucnirii incendiului are un rol important în stabilirea cauzei.
În acest sens este necesar să se determine gradul de carbonizare a elementelor de
construcţie combustibile .Trebuie cunoscut că procesul de carbonizare este neuniform,
fiind mai accentuat pe suprafeţele unde arderea a durat mai mult. Trecând de la
suprafeţele mai puţin arse la cele mai intens arse, putem ajunge la locul unde a fost iniţiată
arderea şi unde a fost mai îndelungată. Această concluzie asupra locului de unde a pornit
arderea va fi completată cu concluziile oferite de prima impresie.
Urmează apoi să se stabilească :
ce condiţii specifice acestui loc ar fi putut constitui cauza incendiului : prezenţa
oamenilor care ar fi putut da foc din neglijenţă ori intenţionat, prezenţa copiilor şi jocul
lor cu focul, existenţa unor aparate electrice sub tensiune, posibilitatea mânuirii neglijente
a unor lichide combustibile, prezenţa unor substanţe susceptibile la autoaprindere şi
altele ;
condiţiile exterioare locului de izbucnire a incendiului, care ar fi putut provoca
aprinderea iniţială : trăsnet, efectul razelor solare, scântei din apropiere etc.
Concluziile desprinse vor fi completate cu noi date rezultate din audierea martorilor.
Întrebările trebuie să conducă la obţinerea a cît mai multe amănunte privind ora
izbucnirii, unde şi când s-a observat, dacă incendiul nu a fost precedat de explozie, cine se
afla în preajma incendiului în faza de început etc.
Este necesar să se ţină seama de faptul că relaţiile date de martori pot fi diferite şi în
acelaşi timp intenţionat eronate.
De aceea, toate datele culese trebuie bine analizate şi comparate cu observaţiile,
personal de şeful formaţiei.
După posibilităţi, la cercetarea cauzei trebuie să se ceară sprijinul organelor de
poliţie mai ales în localităţi.
Şeful de formaţie, întocmeşte fişa de eveniment care, în maximum 5 ore de la
finalizarea interventiei, transmisa să ajungă la grupul judeţean de pompieri. Datele
înscrise în fişă trebuie să fie cît mai exacte, atât în privinţa intervenţiei (ora izbucnirii
incendiului, forţele care au acţionat, ce a ars etc.), cât şi cauza reală stabilită după
metodologia de mai sus. De asemenea, în fisă se vor înscrie şi pagubele provocate de
incendiu, dacă acestea au fost stabilite până la data întocmirii şi trimiterii fişei.
Intocmit
Sef Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta
al SC ALLIANSO PARK MANAGEMENT SRL

S-ar putea să vă placă și