Sunteți pe pagina 1din 6

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei Avizat:


Profesor: Sofian Marius Ionuţ Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa a XIII-a E seral
Nr. ore: 1 oră /săpt. × 28 săptămâni / în trunchiul comun (TC)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale

*** Planificare întocmită în conformitate cu Programa şcolară pentru clasa a XII - a aprobată prin OMEC 5959/22.12.2006 şi ordinul M.E.N. nr.
3207/22.02.2019 privind structura anului şcolar 2019-2020 şi metodologia proiectării şi organizării instruirii promovată de ghidurile metodologice de
curriculum şi didactică.

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)

1
1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii  Lumea contemporană. Recapitulare 1 S1. (9- Test iniţial
ale spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi 13.09.2019)
coerent terminologia specifică domeniului
I. Europa şi 1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării)  Spaţiul românesc şi spaţiul european. 1 S2. (16-
20.09.2019)
România – asupra problematicii fundamentale a Europei şi a  Elemente fizico – geografice definitorii Evaluare
geografie României, cu ajutorul noţiunilor şi al conceptelor ale Europei şi ale României: scrisă/oral
S3. (23-
fizică corespunzătoare 27.09.2019)
( 8 ore ) 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau - relieful major (trepte, tipuri şi 2
indirect), prin utilizarea limbajului ştiinţific specific unităţi majore de relief);
S4. (30.09 -
domeniului - clima (factorii genetici, elementele 4.10.2019)
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor climatice, regionarea climatică); 1
specifice problematicii geografice a Europei şi a României, harta sinoptică a Europei şi a S5. (7-
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de României; 11.10.2019)
specialitate
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător - hidrografia – aspecte generale; 1 S6. (14 -
(geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni Dunărea şi Marea Neagră; 18.10.2019)
sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice şi a - învelişul biopedogeografic; 1 S7. (21 -
imaginilor 25.10.2019)
- resursele naturale.
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi 1
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor S8. (28.10-
sociale, pentru studierea comparativă a geografiei 1.11.2019)
Europei şi a României
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe,
tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul continentului,
prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi
funcţionale
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele
naturale şi umane ale mediului geografic european,
utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări
cartografice adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale
şi umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite
mijloace de documentare şi a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice,
pentru prezentarea unei realităţi investigate

2
II. Europa şi 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii  Elemente de geografie umană ale
România – ale spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi Europei şi ale României: Evaluare
geografie coerent terminologia specifică domeniului 1 S9. (4 – orală/
- harta politică a Europei; România ca 8.11.2019)
umană 1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) Scrisă
stat al Europei; Portofolii
( 7 ore ) asupra problematicii fundamentale a Europei şi a
- populaţia şi caracteristicile ei S10.(11- etc.
României, cu ajutorul noţiunilor şi al conceptelor 1
geodemografice; 15.11.2019)
corespunzătoare
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor - sistemul de oraşe al Europei; analiza S11.(18-
specifice problematicii geografice a Europei şi a României, geografică a unor oraşe (patru oraşe 22.11.2019)
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de europene, oraşul Bucureşti şi două 2
specialitate oraşe din România); S12.(25-
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi 29.11.2019)
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor - activităţile economice –
sociale, pentru studierea comparativă a geografiei caracteristici generale; analiza unei 2 S13.(2-
Europei şi a României ramuri industriale (la nivel european 6.12.2019)
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele şi în România); 1
S14.(9-
naturale şi umane ale mediului geografic european, - sisteme de transport. 13.12.2019)
utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări
cartografice adecvate S15. (16-
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale 20.12.2019)
şi umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite
mijloace de documentare şi a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice,
pentru prezentarea unei realităţi investigate

Vacanţa de iarnă/intrasemestrială (21.12.2019 – 12.01. 2020)


SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 26.06.2020)
III. Europa şi 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau  Mediu înconjurător şi peisaje.
România – indirect), prin utilizarea limbajului ştiinţific specific  Regiuni geografice în Europa şi în
mediu, domeniului S16. (13 -
România: 17.01.2020)
peisaje, 2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor - Carpaţii – studiu de caz al unei 3 Test
3
regiuni sociale, pentru studierea comparativă a geografiei regiuni geografice. S17. (20 – secvenţial
geografice, Europei şi a României 24.01.2020)
 Ţările vecine României (caracterizare
ţări vecine 2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, geografică succintă). S18. (27.01 –
( 3 ore ) tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul continentului, Evaluare
31.01.2020)
prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi orală
funcţionale
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele
naturale şi umane ale mediului geografic european,
utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări
cartografice adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale
şi umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite
mijloace de documentare şi a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice,
pentru prezentarea unei realităţi investigate

Programul naţional „Şcoala altfel” – S30 (04-08.05.2020)


IV. Uniunea 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii  Formarea Uniunii Europene şi evoluţia
Europeană referitoare la elemente geografice ale U.E., utilizând integrării europene. 4 S19. (3.02.- Test
( 4 ore ) corect şi coerent terminologia specifică domeniului 7.02.2020) secvenţial
 Caracteristici geografice, politice şi
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor economice actuale ale U.E. S20. (10-
specifice problematicii geografice a U.E. şi a României, Evaluare
14.02.2020)
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de  Statele Uniunii Europene: orală
specialitate - privire generală şi sintetică; S21. (17 -
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele 21.02.2020)
naturale şi umane ale mediului geografic al U.E., - studii de caz: Franţa, Germania,
utilizând date statistice, modele grafice şi reprezentări Regatul Unit, Italia, Spania, S22. (24.02 -
cartografice adecvate Portugalia, Grecia, Austria. 28.02.2020)
2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative
specifice ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor
referitoare la globalizare din perspectiva U.E.
3.2. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice
adecvate, pentru interpretarea şi exprimarea realităţii
geografice a U.E. şi a unor ţări din componenţa acesteia
3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi cartografice
4
în alte forme de prezentare (texte, modele etc.)
V. România 1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor spe-  România ca parte a Uniunii Europene:
ca parte a cifice problematicii geografice a U.E. şi a României, - Oportunităţi geografice ale
Uniunii valo-rificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de S23. (2-
României cu semnificaţie pentru 6.03.2020)
Europene specialitate U.E.
( 2 ore ) 3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi cartografice
în alte forme de prezentare (texte, modele etc.) - România şi ţările U.E. – 2 S24. (9.03.- Evaluare
interdependenţe geografice, 13.03.2020) orală
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor grafice
referitoare la U.E. şi la România economice şi culturale.
- Problema energiei în U.E. şi în
România.
VI. Europa şi 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii  Problemele fundamentale ale lumii
Uniunea referitoare la rolul Europei în sistemul economic şi contemporane (prezentare sintetică). S25. (16–
Europeană geopolitic mondial, utilizând corect şi coerent terminologia 20.03.2020)
 Rolul Europei în construirea lumii
în lumea specifică domeniului contemporane. S26. (23 –
contemporană 1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi
U.E. şi ansamblurile economice şi 27.03.2020)
( 2 ore ) la globalizare, din perspectivă europeană, utilizând corect  2
şi coerent terminologia specifică domeniului geopolitice ale lumii contemporane –
2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii privire comparativă.
contemporane şi Europa  Mondializare, internaţionalizare şi
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor grafice globalizare din perspectivă europeană.
referitoare la Europa, U.E, România şi lumea
contemporană  Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie a
lumii contemporane în următoarele
decenii.
Vacanţa de primăvară/intrasemestrială 04 aprilie - 21 aprilie 2020
VII. Elemente 2.5. Explicarea unor sisteme şi structuri teritoriale  Căi de comunicaţie şi mijloace de
de geografie a referitoare la servicii, comerţ şi administraţie, pe baza transport.
serviciilor si informaţiilor obţinute prin diferite mijloace de documentare  Relaţii economice.
administraţie 2.8. Elaborarea unor proiecte de dezvoltare teritorială care S27. (30.03. –
în Europa şi au elemente de geografie a serviciilor şi administraţie  Turism, comerţ, activităţi complementare. 1 03.04.2020) Evaluare
în România 2.9. Explicarea raportului dintre componentele economice,  Elemente de geografie administrativă: orală
( 1 oră ) sociale şi de servicii la nivelul U.E. şi al României organizarea administrativă în ţări din
5
Europa şi organizarea administrativă a
3.6. Utilizarea mijloacelor de reprezentare grafică şi
României.
cartografică a elementelor de geografie administrativă
Sinteză şi 1.1. …. 3.6.  Europa – România – Uniunea S28. (22 – Evaluare
evaluare Europeană. Probleme fundamentale 1 24.04.2020) finală

Notă:
 Competenţele specifice şi conţinuturile sunt obligatorii pentru calificările profesionale tehnician în turism, tehnician în activităţi de poştă,
tehnician în activităţi economice, tehnician în administraţie, tehnician în achiziţii şi contractări, coafor stilist, tehnician în hotelărie, tehnician
în activităţi de comerţ, tehnician în gastronomie, organizator banqueting din cadrul filierei tehnologice, profilul servicii pentru care bugetul de
timp stabilit prin planurile cadru, pentru achiziţionarea acestora, este de 2 ore /săptămână, alocate în trunchiul comun (TC).
 Planificarea calendaristică are în vedere săptămâni de stagii de pregătire practică. Derularea activităţii didactice se va modifica/ajusta în conformitate
cu perioadele de desfăşurare a stagiilor de pregătire practică specifice fiecărei unităţi şcolare.
 Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi poate
extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/ investigaţii,
portofolii etc.).

S-ar putea să vă placă și